Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

1. Bộ A Hàm (151 bộ)

Wednesday, February 8, 201200:00(View: 51991)
1. Bộ A Hàm (151 bộ)

Bộ A Hàm

Gồm có 151 bộ Kinh, chia làm 391 quyển

0001, Trường A Hàm Kinh, 22 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22], [Hậu Tần Phật Đà Da Xá cộng Trúc Phật Niệm dịch]

 Bản dịch của Thích Tuệ Sỹ

0002, Thất Phật Kinh, 1 quyển [1], [Tống Pháp Thiên dịch] 

 Bản dịch của Thích Tâm Hạnh

0003, Tỳ Bà Thi Phật Kinh, 2 quyển [1] [2], [Tống Pháp Thiên dịch]

 Bản dịch của Thích Tâm Hạnh

0004, Thất Phật Phụ Mẫu Tánh Tự Kinh, 1 quyển [1], [Thất dịch] 

  Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0005, Phật Bát Nê Hoàn Kinh, 2 quyển [1] [2], [Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch] 

  Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0006, Bát Nê Hoàn Kinh, 2 quyển [1] [2], [Thất dịch] 

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0007, Đại Bát Niết Bàn Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [Đông Tấn Pháp Hiển dịch]

 Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

0008, Đại Kiên Cố Bà La Môn Duyên Khởi Kinh, 2 quyển [1] [2], [Tống Thí Hộ đẳng dịch]

0009, Nhân Tiên Kinh, 1 quyển [1], [Tống Pháp Hiền dịch]

0010, Bạch Y Kim Tràng Nhị Bà La Môn Duyên Khởi Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [Tống Thí Hộ đẳng dịch]

0011, Ni Câu Đà Phạm Chí Kinh, 2 quyển [1] [2], [Tống Thí Hộ đẳng dịch]

0012, Đại Tập Pháp Môn Kinh, 2 quyển [1] [2], [Tống Thí Hộ dịch]

0013, Trường A Hàm Thập Báo Pháp Kinh, 2 quyển [1] [2], [Hậu Hán An Thế Cao dịch]

0014, Nhân Bổn Dục Sinh Kinh, 1 quyển [1], [Hậu Hán An Thế Cao dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0015, Đế Thích Sở Vấn Kinh, 1 quyển [1], [Tống Pháp Hiền dịch]

  Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0016, Thi Ca La Việt Lục Phương Lễ Kinh, 1 quyển [1], [Hậu Hán An Thế Cao dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0017, Thiện Sinh Tử Kinh, 1 quyển [1], [Tống Chi Pháp Độ dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0018, Tín Phật Công Đức Kinh, 1 quyển [1], [Tống Pháp Hiền dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0019, Đại Tam Ma Nhạ Kinh, 1 quyển [1], [Tống Pháp Thiên dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0020, Phật Khai Giải Phạm Chí A Bạt Kinh, 1 quyển [1], [Ngô Chi Khiêm dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0021, Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến Kinh, 1 quyển [1], [Ngô Chi Khiêm dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0022, Tịch Chí Quả Kinh, 1 quyển [1], [Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0023, Đại Lâu Thán Kinh, 6 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6], [Tây Tấn Pháp Lập cộng Pháp Cự dịch]

0024, Khởi Thế Kinh, 10 quyển [1[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10], [Tùy Xà Na Quật Đa đẳng dịch]

0025, Khởi Thế Nhân Bổn Kinh, 10 quyển [1[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10], [Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch]

0026, Trung A Hàm Kinh, 60 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60], [ Đông Tấn Cồ Đàm Tăng Ca Đề Bà dịch ]

 Bản dịch của Thích Tuệ Sỹ

0027, Thất Tri Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0028, Viên Sinh Thọ Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Thí Hộ dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0029, Hàm Thủy Dụ Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0030, Tát Bát Đa Tô Lý Du Nại Dã Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Pháp Hiền dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0031, Nhất Thiết Lưu Nhiếp Thủ Nhân Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0032, Tứ Đế Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0033, Hằng Thủy Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0034, Pháp Hải Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0035, Hải Bát Đức Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0036, Bổn Tương Ỷ Trí Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0037, Duyên Bổn Trí Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0038, Luân Vương Thất Bảo Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Thí Hộ dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0039, Đảnh Sinh Vương Cố Sự Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0040, Văn Đà Kiệt Vương Kinh, 1 quyển [1], [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0041, Tần Bà Sa La Vương Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Pháp Hiền dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0042, Thiết Thành Nê Lê Kinh, 1 quyển [1], [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0043, Diêm La Vương Ngũ Thiên Sứ Giả Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Tuệ Giản dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0044, Cổ Lai Thế Thời Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0045, Đại Chánh Cú Vương Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Tống Pháp Hiền dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0046, A Na Luật Bát Niệm Kinh, 1 quyển [1], [Hậu Hán Chi Diệu dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0047, Ly Thùy Kinh, 1 quyển [1], [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0048, Thị Pháp Phi Pháp Kinh, 1 quyển [1], [Hậu Hán An Thế Cao dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0049, Cầu Dục Kinh, 1 quyển [1], [Tây Tấn Pháp Cự dịch]

0050, Thọ Tuế Kinh, 1 quyển [1], [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0051, Phạm Chí Kế Thủy Tịnh Kinh, 1 quyển [1], [Thất dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0052, Đại Sinh Nghĩa Kinh, 1 quyển [1], [Tống Thí Hộ dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0053, Khổ Ấm Kinh, 1 quyển [1], [Thất dịch]

0054, Thích Ma Nam Bổn Tứ Tử Kinh, 1 quyển [1], [Ngô Chi Khiêm dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0055, Khổ Ấm Nhân Sự Kinh, 1 quyển [1], [Tây Tấn Pháp Cự dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0056, Lạc Tưởng Kinh, 1 quyển [1], [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0057, Lậu Phân Bố Kinh, 1 quyển [1], [Hậu Hán An Thế Cao dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0058, A Nậu Phong Kinh, 1 quyển [1], [Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0059, Chư Pháp Bổn Kinh, 1 quyển [1], [Ngô Chi Khiêm dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0060, Cồ Đàm Di Kí Quả Kinh, 1 quyển [1], [Lưu Tống Tuệ Giản dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0061, Thọ Tân Tuế Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0062, Tân Tuế Kinh, 1 quyển [1], [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0063, Giải Hạ Kinh, 1 quyển [1], [Tống Pháp Hiền dịch]

 Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0064, Chiêm Bà Tỳ Kheo Kinh, 1 quyển [1], [Tây Tấn Pháp Cự dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0065, Phục Dâm Kinh, 1 quyển [1], [Tây Tấn Pháp Cự dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0066, Ma Nhiêu Loạn Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0067, Tệ Ma Thí Mục Liên Kinh, 1 quyển [1], [Ngô Chi Khiêm dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0068, Lại Xá Hòa La Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0069, Hộ Quốc Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Pháp Hiền dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0070, Số Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0071, Phạm Chí Át Ba La Diên Vấn Chủng Tôn Kinh, 1 quyển [1], [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0072, Tam Quy Ngũ Giới Từ Tâm Yếm Ly Công Đức Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0073, Tu Đạt Kinh, 1 quyển [1], [ Tiêu Cầu Na Tỳ Địa dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0074, Trưởng Giả Thi Báo Kinh, 1 quyển [1], [Tống Pháp Thiên dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0075, Phật Vi Hoàng Trúc Viên Lão Bà La Môn Thuyết Học Kinh, 1 quyển [1], [Thất dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0076, Phạm Ma Dụ Kinh, 1 quyển [1], [Ngô Chi Khiêm dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0077, Tôn Thượng Kinh, 1 quyển [1], [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0078, Đâu Điều Kinh, 1 quyển [1], [Thất dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0079, Anh Vũ Kinh, 1 quyển [1], [Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0080, Phật Vi Thủ Ca Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt Kinh, 1 quyển [1], [Tùy Cồ Đàm Pháp Trí dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

 Bản dịch của Thích Tuệ Thông

0081, Phân Biệt Thiện Ác Báo ứng Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0082, Ý Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0083, Ứng Pháp Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0084, Phân Biệt Bố Thi Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Thí Hộ dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

 Bản dịch của Thích Thiện Trì

0085, Tức Tránh Nhân Duyên Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Thí Hộ dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0086, Nê Lê Kinh, 1 quyển [1], [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0087, Trai Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

 Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0088, Ưu Bà Di Đọa Xá Ca Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0089, Bát Quán Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0090, Bệ Ma Túc Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0091, Bà La Môn Tử Mệnh Chung Ái Niệm Bất Ly Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0092, Thập Chi Cư Sĩ Bát Thành Nhân Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0093, Tà Kiến Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0094, Tiển Dụ Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0095, Nghị Dụ Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Thí Hộ dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0096, Trì Ý Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0097, Quảng Nghĩa Pháp Môn Kinh, 1 quyển [1], [ Trần Chân Đế dịch ]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0098, Phổ Pháp Nghĩa Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0099, Tạp A Hàm Kinh, 50 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50], [Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch]

 Bản dịch của Thích Đức Thắng và Thích Tuệ Sỹ

0100, Biệt dịch Tạp A Hàm Kinh, 16 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16], [ Thất dịch ]

0101, Tạp A Hàm Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0102, Phật Thuyết Ngũ Uẩn Giai Không Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

 Bản dịch của Quảng Lượng Lý Hồng Nhựt (Tuệ Quang)

0103, Phật Thuyết Thánh Pháp Ấn Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0104, Phật Thuyết Pháp Ấn Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Thí Hộ dịch ]

 Bản dịch giải của HT Thích Nhất Hạnh

 Bản dịch giải của Thích Thiện Trì

 Bản dịch giải của Thích Nguyên Chơn

0105, Ngũ Ấm Thí Dụ Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

 Bản dịch của Trần văn Nghiã (Tuệ Quang)

0106, Phật Thuyết Thủy Mạt Sở Phiêu Kinh, 1 quyển [1], [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

 Bản dịch của Trần văn Nghiã (Tuệ Quang)

0107, Phật Thuyết Bất Tự Thủ Ý Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

 Bản dịch của Trần văn Nghiã (Tuệ Quang)

0108, Phật Thuyết Mãn Nguyện Tử Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0109, Phật Thuyết Chuyển Pháp Luân Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

 Bản dịch của Bùi Đức Huề

0110, Phật Thuyết Tam Chuyển Pháp Luân Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

 Bản dịch của Bùi Đức Huề

0111, Phật Thuyết Tương ứng Tương Khả Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

 Bản dịch của Trần văn Nghiã (Tuệ Quang)

0112, Phật Thuyết Bát Chánh Đạo Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

 Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0113, Phật Thuyết Nan Đề Thích Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0114, Phật Thuyết Mã Hữu Tam Tướng Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán Chi Diệu dịch ]

 Bản dịch của Trần văn Nghiã (Tuệ Quang)

0115, Phật Thuyết Mã Hữu Bát Thái Thí Nhân Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán Chi Diệu dịch ]

 Bản dịch của Trần văn Nghiã (Tuệ Quang)

0116, Phật Thuyết Giới Đức Hương Kinh, 1 quyển [1], [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

 Bản dịch của Thích Nữ Như Tuyết

0117, Phật Thuyết Giới Hương Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Pháp Hiền dịch ]

 Bản dịch của Trần văn Nghiã (Tuệ Quang)

0118, Phật Thuyết Ương Quật Ma Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0119, Phật Thuyết Ương Quật Kế Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0120, Ương Quật Ma La Kinh, 4 quyển [1] [2] [3] [4], [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0121, Phật Thuyết Nguyệt Dụ Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Thí Hộ dịch ]

0122, Phật Thuyết Ba Tư Nặc Vương Thái Hậu Băng Trần Thổ Bộn Thân Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0123, Phật Thuyết Phóng Ngưu Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0124, Duyên Khởi Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Huyền Trang dịch ]

 Bản dịch của Huyền Thanh

0125, Tăng Nhất A Hàm Kinh, 51 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51], [ Đông Tấn Cồ Đàm Tăng Ca Đề Bà dịch ]

 Bản dịch của HT Thích Thanh Từ

 Bản dịch của Thích Đức Thắng và Thích Tuệ Sỹ

0126, Phật Thuyết A La Hán Cụ Đức Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0127, Phật Thuyết Tứ Nhân Xuất Hiện Thế Gian Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0128a, Tu Ma Đề Nữ Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0128b, Tu Ma Đề Nữ Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0129, Phật Thuyết Tam Ma Kiệt Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Trúc Luật Viêm dịch ]

0130, Phật Thuyết Cấp Cô Trưởng Giả Nữ Đắc Độ Nhân Duyên Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [ Tống Thí Hộ dịch ]

0131, Phật Thuyết Bà La Môn Tị Tử Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0132a, Phật Thuyết Thực Thi Hoạch Ngũ Phước Báo Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0132b, Thi Thực Hoạch Ngũ Phước Báo Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

 Bản dịch của Quảng Lượng Lý Hồng Nhựt

0133, Tần Tỳ Sa La Vương Nghệ Phật Cúng Dường Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0134, Phật Thuyết Trưởng Giả Tử Lục Quá Xuất Gia Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Tuệ Giản dịch ]

0135, Phật Thuyết Lực Sĩ Di Sơn Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0136, Phật Thuyết Tứ Vị Tằng Hữu Pháp Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0137, Xá Lợi Phất Ma Ha Mục Liên Du Tứ Cù Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán Khang Mạnh Tường dịch ]

0138, Phật Thuyết Thập Nhất Tưởng Tư Niệm Như Lai Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0139, Phật Thuyết Tứ Nê Lê Kinh, 1 quyển [1], [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0140, A Na Bân Để Hóa Thất Tử Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0141, Phật Thuyết A Tốc Đạt Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0142a, Phật Thuyết Ngọc Da Nữ Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0142b, Ngọc Da Nữ Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0143, Ngọc Da Kinh, 1 quyển [1], [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0144, Phật Thuyết Đại Ái Đạo Bát Nê Hoàn Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch ]

0145, Phật Mẫu Bát Nê Hoàn Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Tuệ Giản dịch ]

0146, Xá Vệ Quốc Vương Mộng Kiến Thập Sự Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0147, Phật Thuyết Xá Vệ Quốc Vương Thập Mộng Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0148, Quốc Vương Bất Lê Tiên Nê Thập Mộng Kinh, 1 quyển [1], [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0149, Phật Thuyết A Nan Đồng Học Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0150a, Thất Xứ Tam Quán Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0150b, Cửu Hoành Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0151, Phật Thuyết A Hàm Chánh Hạnh Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

 Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 1532)
Kinh này nói về cái chết, vô thường, mất mát… Kinh này không nói về vô ngã, nhưng nói rằng phải xa lìa “cái của tôi,”
(View: 1249)
Bài kinh Kevaṭṭa-Sutta là một bài kinh dài giảng cho một người thế tục trẻ tuổi tên là Kevaṭṭa khi người này đến xin Đức Phật chỉ định ...
(View: 1562)
Phật từ tướng bạch hào Phóng quang khắp thế giới Hội thượng Phật Bồ Tát Tán thán Phật Tỳ Lô
(View: 1986)
Một thời, Thế Tôn trú ở Sāvatthī, tại Jetavana, khu vườn của ông Anāthapiṇḍika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Girimānanda bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh.
(View: 2068)
Tôi nghe như vầy: Một thời đức Bạc già phạm ở thành Vương xá, trong đỉnh Thứu phong, cùng chúng đại tỳ kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị đều đến tụ tập.
(View: 2324)
Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật ở tại tịnh xá Cấp cô độc, vườn Kỳ-đà, gần thành Xá-vệ.
(View: 2278)
Quá khứ không truy tìm Tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, Tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, Tuệ quán chính ở đây,
(View: 3969)
Thiền quán về Duyên khởi Tính không và giai đoạn hậu thiền với mục đích làm tăng trưởng những phẩm hạnh cao quý.
(View: 9676)
Nghi Lễ Hàng Ngày NS Thích Nữ Giới Hương biên soạn
(View: 30873)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 4782)
Tôi nghe như vầy. Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng.
(View: 12655)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 12027)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 13815)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 10249)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 11234)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 10914)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 11131)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 16870)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 7482)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 5300)
Nói kinh Pháp cú Bắc truyền, được kết tập bằng tiếng Phạn, là để phân biệt với kinh Pháp cú Nam truyền, được kết tập bằng tiếng Pāli.
(View: 16988)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 14234)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 17197)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 12622)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 16975)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 14795)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 16596)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 13037)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 12507)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 12180)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 16093)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 14422)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 12457)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 15443)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 13535)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 14972)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 21480)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 13646)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 11339)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 14774)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 21146)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 14509)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 15138)
Thuở đó đức Phật đang ngự tại rừng Ta-la-song-thọ, ở ngoại ô thành Câu-thi-na, thuộc lãnh thổ trị vì của bộ tộc Lực-sĩ.
(View: 12459)
Đây là kinh Pháp Quán Phạm Chí. Khung cảnh dựng lên cho kinh cũng giống như khung cảnh của kinh thứ mười một...
(View: 15740)
Đại Chánh Tân Tu đại tạng kinh, quyển thứ 32, kinh văn số 1680, luận tập bộ toàn. HT Thích Như Điển dịch Việt
(View: 11468)
Một thời, đức Bhagavat trú tại Vārāṇasi, nơi xứ Ṛṣipatana, trong rừng Mṛgadāva. Bấy giờ, đức Thế Tôn nói:
(View: 11000)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển 32, luận tập bộ toàn, kinh văn 1671; HT Thích Như Điển dịch sang tiếng Việt.
(View: 12876)
Kinh Bát Đại Nhân Giác này của Đại Sư An Thế Cao từ nước An Tức sang Trung Quốc vào thời Hậu Hán (năm 132-167 sau công nguyên) soạn dịch.
(View: 14883)
Tôi được nghe như vầy: một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang ngụ tại vườn Nai, ở Isipatana gần Bénarès. Lúc bấy giờ...
(View: 17391)
Có lẽ Lăng Già là một trong những bộ kinh phân tích cái Tâm một cách chi li, khúc chiết nhất trong kinh điển Phật giáo.
(View: 11943)
Tôi nghe như vầy. Có một lúc, Đức Phật đã sống ở gần Xá Vệ (Savatthi) trong Khu Rừng Kỳ Đà (Jeta Wood) ở tu viện Cấp Cô Độc
(View: 11706)
Thưa Tôn giả Gotama, những ngày về trước, những ngày về trước nữa, rất nhiều Sa-môn, Bà-la-môn là du sĩ ngoại đạo ngồi...
(View: 12514)
Lời dạy của Đức Phật được kiết tập thành kinh điển và bảo lưu trong nhiều truyền thốngbộ phái Phật giáo.
(View: 53599)
Toàn bộ Đại Tạng Kinh tiếng Việt trên 203 tập đã dịch và in xong...
(View: 15884)
Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, ngôi vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ...
(View: 14379)
Nếu thấy thân người nữ Cùng với vẻ diễm kiều Người ngu không biết rõ Vọng sinh ý dâm nhiễm.
(View: 11741)
Đại Chánh Tân Tu đại tạng kinh, quyển thứ 32, Luận tập bộ toàn, kinh văn số 1691. HT Thích Như Điển dịch
(View: 13540)
Được nghe Đức Phật đích thân thuyết pháp là một nhân duyên hy hữu, một công đức vô lượng, và may mắn hãn hữu trong đời.
(View: 13195)
Lời Đức Phật dạy rất mực thâm sâu. Kinh nào cũng cần nghiền ngẫm, cần tu học với từng lời dạy một.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant