Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất
View Counts
18,611,845

2. Bộ Bản Duyên (67 bộ)

Wednesday, February 8, 201200:00(View: 25572)
2. Bộ Bản Duyên (67 bộ)

Bộ Bản Duyên

Gồm có 67 bộ Kinh, chia làm 334 quyển


0152, Lục Độ Tập Kinh, 8 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8], [ Ngô Khang Tăng Hội dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo

0153, Bồ Tát Bổn Duyên Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [Ngô Chi Khiêm dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo

0154, Sinh Kinh, 5 quyển [1] [2] [3] [4] [5], [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo

0155, Bồ Tát Bổn Hạnh Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [Thất dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo

0156, Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Kinh, 7 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7], [Thất dịch]

Bản dịch của Thích Chính Tiến & Thích Quảng Độ
0157, Bi Hoa Kinh, 10 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10], [Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch]

Bản dịch của Nguyễn Minh Tiến

Bản dịch của Thích Nữ Tâm Thường

0158, Đại Thừa Bi Phân Đà Lợi Kinh, 8 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8], [Thất dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (pdf)
Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Text)

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0159, Đại Thừa Bổn Sinh Tâm Địa Quán Kinh, 8 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8], [Đường Bát Nhã dịch]

Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0160, Bồ Tát Bổn Sinh Phát Luận, 16 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16], [Tống Thiệu Đức Tuệ Tuân đẳng dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0161, Trường Thọ Vương Kinh, 1 quyển [1], [Thất dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0162, Kim Sắc Vương Kinh, 1 quyển [1], [Đông Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0163, Diệu Sắc Vương Nhân Duyên Kinh, 1 quyển [1], [Đường Nghĩa Tịnh dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0164, Sư Tử Tố Đà Sa Vương Đoạn Nhục Kinh, 1 quyển [1], [Đường Trí Nghiêm dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0165, Đảnh Sinh Vương Nhân Duyên Kinh, 6 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6], [Tống Thí Hộ đẳng dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0166, Nguyệt Quang Bồ Tát Kinh, 1 quyển [1], [Tống Pháp Hiền dịch]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0167, Thái Tử Mộ Phách Kinh, 1 quyển [1], [Hậu Hán An Thế Cao dịch]

Bản dịch của Trần văn Nghiã (Tuệ Quang)

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0168, Thái Tử Mộ Phách Kinh, 1 quyển [1], [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0169, Nguyệt Minh Bồ Tát Kinh, 1 quyển [1], [Ngô Chi Khiêm dịch]

Bản dịch của Trần văn Nghiã (Tuệ Quang)

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0170, Đức Quang Thái Tử Kinh, 1 quyển [1], [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0171, Thái Tử Tu Đại Noa Kinh, 1 quyển [1], [Tây Tần Thánh Kiên dịch]

Bản dịch của Trần văn Nghiã (Tuệ Quang)

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0172, Bồ Tát Đầu Thân Di Ngạ Hổ Khởi Tháp Nhân Duyên Kinh, 1 quyển [1], [ Bắc Lương Pháp Thịnh dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0173, Phước Lực Thái Tử Nhân Duyên Kinh, 4 quyển [1] [2] [3] [4], [Tống Thí Hộ đẳng dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0174, Bồ Tát Diệm Tử Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0175a, Diệm Tử Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Thánh Kiên dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0175b, Phật Thuyết Diệm Tử Kinh, 1 quyển [1], [Khất Phục Tần Thánh Kiên dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0175c, Phật Thuyết Diệm Tử Kinh, 1 quyển [1], [Diêu Tần Thánh Kiên dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0176, Sư Tử Nguyệt Phật Bổn Sinh Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0177, Đại Ý Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0178, Tiền Thế Tam Chuyển Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0179, Ngân Sắc Nữ Kinh, 1 quyển [1], [ Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0180, Quá Khứ Thế Phật Phân Vệ Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0181a, Cửu Sắc Lộc Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0181b, Phật Thuyết Cửu Sắc Lộc Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0182a, Lộc Mẫu Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0182b, Phật Thuyết Lộc Mẫu Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0183, Nhất Thiết Trí Quang Minh Tiên Nhân Từ Tâm Nhân Duyên Bất Thực Nhục Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0184, Tu Hành Bổn Khởi Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Hậu Hán Trúc Đại Lực cộng Khang Mạnh Tường dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0185, Thái Tử Thụy ứng Bổn Khởi Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0186, Phổ Diệu Kinh, 8 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8], [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0186 đến 0190)

0187, Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Kinh, 12 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12], [Đường Địa Bà Ha La dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0186 đến 0190)

0188, Dị Xuất Bồ Tát Bổn Khởi Kinh, 1 quyển [1], [Tây Tấn Niếp Đạo Chân dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0186 đến 0190)

0189, Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Kinh, 4 quyển [1] [2] [3] [4], [Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0186 đến 0190)

0190, Phật Bổn Hành Tập Kinh, 60 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60], [Tùy Xà Na Quật Đa dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0186 đến 0190)

0191, Chúng Hứa Ma Ha Đế Kinh, 13 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13], [Tống Pháp Hiền dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo

0192, Phật Sở Hạnh Tán, 5 quyển [1] [2] [3] [4] [5], [Mã Minh Bồ Tát tạo Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch]

0193, Phật Bổn Hạnh Kinh, 7 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7], [Tống Thích Bảo Vân dịch]

0194, Tăng Ca La Sát Sở Tập Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [Phù Tần Tăng Ca Bạt Trừng đẳng dịch]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0195, Phật Thuyết Thập Nhị Du Kinh, 1 quyển [1], [ Đông Tấn Ca Lưu Đà Ca dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0196, Trung Bổn Khởi Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Hậu Hán Đàm Quả cộng Khang Mạnh Tường dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0197, Phật Thuyết Hưng Khởi Hành Kinh, 2 quyển [1] [2], [Hậu Hán Khang Mạnh Tường dịch]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0198, Phật Thuyết Nghĩa Túc Kinh, 2 quyển [1] [2], [Ngô Chi Khiêm dịch]

Bản giảng giải của HT Nhất Hạnh

0199, Phật Ngũ Bách Đệ Tử Tự Thuyết Bổn Khởi Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0200, Soạn Tập Bách Duyên Kinh, 10 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10], [Ngô Chi Khiêm dịch]

0201, Đại Trang Nghiêm Luận Kinh, 15 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15], [Mã Minh Bồ Tát tạo Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch]

0202, Hiền Ngu Kinh, 13 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13], [Nguyên Ngụy Tuệ Giác đẳng dịch]

Bản dịch của Thích Trung Quán

0203, Tạp Bảo Tạng Kinh, 10 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10], [Nguyên Ngụy Cát Ca Dạ cộng Đàm Diệu dịch]

0204, Tạp Thí Dụ Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

Bản dịch của Trần văn Nghĩa (Tuệ Quang)

0205, Tạp Thí Dụ Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Thất dịch ]

0206, Cựu Tạp Thí Dụ Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Ngô Khang Tăng Hội dịch ]

0207, Tạp Thí Dụ Kinh, 1 quyển [1], [ Đạo Lược tập ]

0208, Chúng Kinh soạn Tạp Thí Dụ, 2 quyển [1] [2], [ Đạo Lược tập Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0209, Bách Dụ Kinh, 4 quyển [1] [2] [3] [4], [ Tăng Ca Tư Na soạn Tiêu Cầu Na Tỳ Địa dịch ]

Bản dịch có lời bình của HT Thiện Huệ

Bản dịch của Thích Nữ Như Huyền

Bản dịch của Thích Nữ Viên Thắng

Bản dịch thơ của Tâm Minh Ngô Tằng Giao

0210, Pháp Cú Kinh, 2 quyển [1] [2], [Pháp Cứu soạn Ngô Duy Kì Nan đẳng dịch]

Bản dịch thơ của HT Thích Nhất Hạnh

0211, Pháp Cú Thí Dụ Kinh, 4 quyển [1] [2] [3] [4], [ Tấn Thế Pháp Cự cộng Pháp Lập dịch ]

0212, Xuất Diệu Kinh, 30 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30], [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ]

0213, Pháp Tập Yếu Tụng Kinh, 4 quyển [1] [2] [3] [4], [ Pháp Cứu tập Tống Thiên Tức Tai dịch ]

0214, Chế Cẩu Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0215, Quần Ngưu Thí Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0216, Đại Ngư Sự Kinh, 1 quyển [1], [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0217, Thí Dụ Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0218, Quán Đảnh Vương Dụ Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

0219, Y Dụ Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Thí Hộ dịch ]
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 22601)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 778)
Tôi nghe như vầy. Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng.
(View: 4697)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 3076)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 2456)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 2947)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 3703)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 2836)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 3570)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 4722)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 2413)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 1776)
Nói kinh Pháp cú Bắc truyền, được kết tập bằng tiếng Phạn, là để phân biệt với kinh Pháp cú Nam truyền, được kết tập bằng tiếng Pāli.
(View: 5914)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 4623)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 5016)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 4969)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 7911)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 5622)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 5890)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 4994)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 5676)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 5264)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 10141)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 5117)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 5622)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 7420)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 6268)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 6732)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 8196)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 5661)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 6241)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 6551)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 10566)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 6729)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 9419)
Thuở đó đức Phật đang ngự tại rừng Ta-la-song-thọ, ở ngoại ô thành Câu-thi-na, thuộc lãnh thổ trị vì của bộ tộc Lực-sĩ.
(View: 6509)
Đây là kinh Pháp Quán Phạm Chí. Khung cảnh dựng lên cho kinh cũng giống như khung cảnh của kinh thứ mười một...
(View: 9095)
Đại Chánh Tân Tu đại tạng kinh, quyển thứ 32, kinh văn số 1680, luận tập bộ toàn. HT Thích Như Điển dịch Việt
(View: 6444)
Một thời, đức Bhagavat trú tại Vārāṇasi, nơi xứ Ṛṣipatana, trong rừng Mṛgadāva. Bấy giờ, đức Thế Tôn nói:
(View: 6099)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển 32, luận tập bộ toàn, kinh văn 1671; HT Thích Như Điển dịch sang tiếng Việt.
(View: 6394)
Kinh Bát Đại Nhân Giác này của Đại Sư An Thế Cao từ nước An Tức sang Trung Quốc vào thời Hậu Hán (năm 132-167 sau công nguyên) soạn dịch.
(View: 7582)
Tôi được nghe như vầy: một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang ngụ tại vườn Nai, ở Isipatana gần Bénarès. Lúc bấy giờ...
(View: 9319)
Có lẽ Lăng Già là một trong những bộ kinh phân tích cái Tâm một cách chi li, khúc chiết nhất trong kinh điển Phật giáo.
(View: 6899)
Tôi nghe như vầy. Có một lúc, Đức Phật đã sống ở gần Xá Vệ (Savatthi) trong Khu Rừng Kỳ Đà (Jeta Wood) ở tu viện Cấp Cô Độc
(View: 6727)
Thưa Tôn giả Gotama, những ngày về trước, những ngày về trước nữa, rất nhiều Sa-môn, Bà-la-môn là du sĩ ngoại đạo ngồi...
(View: 7059)
Lời dạy của Đức Phật được kiết tập thành kinh điển và bảo lưu trong nhiều truyền thốngbộ phái Phật giáo.
(View: 28616)
Toàn bộ Đại Tạng Kinh tiếng Việt trên 203 tập đã dịch và in xong...
(View: 7688)
Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, ngôi vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ...
(View: 7583)
Nếu thấy thân người nữ Cùng với vẻ diễm kiều Người ngu không biết rõ Vọng sinh ý dâm nhiễm.
(View: 8063)
Đại Chánh Tân Tu đại tạng kinh, quyển thứ 32, Luận tập bộ toàn, kinh văn số 1691. HT Thích Như Điển dịch
(View: 7306)
Được nghe Đức Phật đích thân thuyết pháp là một nhân duyên hy hữu, một công đức vô lượng, và may mắn hãn hữu trong đời.
(View: 7534)
Lời Đức Phật dạy rất mực thâm sâu. Kinh nào cũng cần nghiền ngẫm, cần tu học với từng lời dạy một.
(View: 8249)
Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ, Đức Phật cùng với 1.250 vị đại Bhikṣu ở trên núi Thứu Phong gần thành Vương Xá...
(View: 11148)
Đại Chánh Tân Tu đại tạng kinh, quyển thứ 32, Luận tập bộ toàn, kinh văn số 1686. HT Thích Như Điển dịch Việt
(View: 8308)
Tỉnh giác từ ngủ say Nên hoan hỷ tư duy Lắng nghe điều Ta nói Soạn tập lời Phật dạy
(View: 41087)
Trong kinh Bách Dụ, Phật đã dùng những chuyện xưa để thí dụ cụ thể sự dại dột mê lầm chung của chúng ta. Nếu chúng ta biết trừ bỏ mê lầm ở đâu thì Niết Bàn sẽ thực hiện ở đó.
(View: 8460)
Khi ấy, đức Thế Tôn ở trong Xá-vệ đại thành bộ hành, để khất thực[32]; dùng cơm xong, việc thọ thực hoàn tất, từ bỏ việc khất thực ở phía sau (quay về bổn xứ).
(View: 9213)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 32, luận tập bộ toàn, kinh văn số 1644 - HT Thích Như Điển dịch
(View: 25344)
Đại Chánh Tân Tu đại tạng kinh, quyển thứ 32, luận tập bộ toàn, kinh văn số 1679 - Pháp Thiên dịch Phạn ra Hán, HT Thích Như Điển dịch Hán ra Việt
(View: 9084)
Lành thay, Thế Tôn! Nay xin vì con mà nói vắn tắt pháp yếu. Sau khi nghe pháp, con sẽ ở một mình nơi chỗ vắng, tu tập không buông lung.
(View: 7809)
Hãy bứng gốc và buông bỏ tất cả các pháp sắc, thọ, tưởng, hành, thức – nghĩa là hãy bứng gốc và buông bỏ toàn bộ thế giới trong và ngoài mà ...
Quảng Cáo Bảo Trợ