Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

1. Nghi Thiết linh sàng

Saturday, August 6, 201100:00(View: 13959)
1. Nghi Thiết linh sàng

Pháp Sự Khoa Nghi (3 tập)

Soạn dịch giả: HT. THÍCH HUYỀN QUANG

Chùa Quang Thiện, California, USA - Ấn hành 2002


TẬP II

* CÁC NGHI GIÁO PHẨM CAO CẤP:

1. NGHI THIẾT LINH SÀNG

(Giáo phẩm cao cấp)

* Tiết thứ làm nghi:

- Chuông trống Bát Nhã.

- Cử nhạc khai đàn.

- Chủ lễ lâm diên.

- Cử nhạc tham lễ.

- Chủ lễ niệm hương.

- Dâng hươngtác lễ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - XƯỚNG:

 Môn đồ, hiếu quyến,

 Mời đến trước đây.

 Tất cả đều quỳ,

 Đốt hương mặc niệm.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - VỊNH KHAI DIÊN:

Ta Bà một thuở ra đi,

Cân bình nửa gánh, Tây qui nhẹ nhàng,

Rừng thiên vắng bóng hạc vàng,

Biển trần vượt khỏi muôn ngàn phong ba,

Người đi dấu vết chưa hòa,

Bát y truyền lại sương pha lạnh lùng!

Tam sanh hẹn kiếp tao phùng,

Tôn phong Tổ ấn gởi cùng non sông!

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

 Dâng hương lên án cúng dường.

 Cúi lễ giác linh ba lạy.

 Tất cả thứ tự lại quỳ.

 Một lòng chí thành làm lễ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - CỬ HƯƠNG TÁN:

Hương xông đảnh báu,

Giới, định, tuệ hương,

Giải thoát tri kiến khôn lường,

Ngào ngạt khắp muôn phương,

Thanh tịnh tâm hương,

Đệ tử nguyện cúng dường.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.

- CHỦ LỄ QUỲ BẠCH:

Chúng tôi thiết nghĩ rằng:

Then máy khôn lường,

Thật, quyền khó biện.

Mượn sắc thân giả huyễn, (để)

Thành thể tánh chơn thường!

Kính bạch (chùa) đường thượng:

Nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Hòa Thượng Bổn sư giác linh!

Người:

Đạo siêu ngoài cõi,

Pháp lợi trong đời.

Đèn thiền thắp sáng mọi nơi,

Ấn Tổ tô son muôn thuở.

Ngôi chiêm y của Hải chúng,

Đáng bạc côn bằng.

Đấng mô phạm của Sơn môn,

Xứng danh sư tượng. (1)

Nhưng biết sao giờ?

Chuột ngày đêm cắn ổ sáu căn.

Chim thần thức xé lồng bốn đại.

Than ôi!

Thuyền từ đêm vắng chở trăng,

Bể khổ còn chi ánh sáng?

Xe pháp ngày thanh lướt gió,

Đường mê đêm tối ngại mưa!

Hòa Thượng ...

Đã "tùy duyên thuận xả"

Nay chúng con xin "y pháp an tàng".

Vì vậy, xin thiết lập linh sàng,

Cung an long vị.

Phụng hiến ba tằng pháp thủy,

Cúng dường một nén tâm hương.

Và mong rằng:

Đại chúng hiện tại đạo trường,

Chí thành thượng hương bái thỉnh:

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

Tuổi thơ nhập đạo, chí lớn xuất trần,

Thuở đồng chơn cát ái từ thân,

Lòng chánh tín xuất gia đầu Phật.

Hôm nay Pháp tịch phụng vì:

(chùa) ... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Bổn Sư Hòa Thượng giác linh, liên đài tọa hạ. (1 lễ)

* Duy nguyện:

Lư vàng vừa bén, khó trắng bay xa,

Nguyện giác linh quang giáng linh tòa,

Xin từ mẫn chứng minh công đức.

Hương hoa thỉnh,

Hương hoa phụng thỉnh ...

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

Ba y một bát, muôn dặm nghìn nhà,

Hóa du ba cõi vào ra,

Hành đạo sáu đường qua lại.

Hôm nay Pháp tịch phụng vì:

(chùa) ... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Bổn Sư Hòa Thượng giác linh, liên đài tọa hạ. (1 lễ)

* Duy nguyện:

Vài lần hương thỉnh, mấy lượt hoa dâng,

Lòng chúng con tha thiết ân cần,

Mong Hòa Thượng xót thương chứng giám.

Hương hoa thỉnh,

Hương hoa phụng thỉnh ...

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

Tòng lâm Trưởng lão, Giáo hội Đạo sư,

Duyên độ sanh một mảnh thuyền từ,

hóa đạo nửa câu Pháp ngữ.

Hôm nay Pháp tịch phụng vì:

(chùa) ... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Bổn Sư Hòa Thượng giác linh, liên đài tọa hạ. (1 lễ)

* Duy nguyện:

 Pháp diên thanh tịnh,

Nghi trượng trang nghiêm,

 Tăng ni cùng một dạ quan chiêm,

 Thiện tín với ba lần bái thỉnh.

Hương hoa thỉnh,

Hương hoa phụng thỉnh ...

Nam mô Đăng Bảo Tọa Bồ Tát. (3 lần)

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Sơ hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ:

Thiền thất đèn loe lét,

 Kinh song nguyệt lạnh lùng.

Một mai về an dưỡng,

Muôn thuở bặt âm dung!

- CHỦ LỄ XƯỚNG SỚ:

Pháp thân vô tướng,

Từ nhãn hữu lâm,

Hiếu chúng thành tâm,

Sớ văn bái bạch.

Duy nguyện Tôn sư cảm cách,

Từ bi tác đại chứng minh!

- TUYÊN ĐỌC VĂN SỚ:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch giác linh Hòa Thượng!

Chúng con thiết nghĩ rằng:

Đức Phật xuất hưng,

Tự có ngày Niết Bàn an nghỉ.

Tôn sư nhập diệt,

Há không dịp đền đáp thâm ân.

Sự ấy rất cần,

Lý đâu lại chấp.

Sớ rằng:

Nay có Tỳ kheo Thích ... cùng bốn chúng Tăng Ni, mười phương Phật tử thuộc chùa ... ở xã ... huyện ... tỉnh ...

Giờ này, cung kính quỳ trước linh đài,

Chí thành dâng lên pháp cúng.

Tỏ lòng ai phúng,

Làm lễ an linh.

Ngửa mong chơn giác đoái tình,

Dủ ánh quang minh chứng giám!

Đệ từ chúng đẳng rất đau lòngTôn sư:

Người:

Đạo rõ nguồn chơn,

minh tướng thật.

Xưa thầy tại nhật,

Gần gũi nhờ ơn,

May được thắng nhơn,

Thấm nhuần pháp nhũ.

Do đó được:

Y truyền pháp phú

Ơn cả nghĩa dày,

Chỉ nát thân này,

Mới mong đền đáp!

Nay thời:

Kim quan vừa lập,

Long vị đã an,

Dâng sớ mấy hàng,

Cúi đầu bái bạch:

Nam mô ... (chùa) phương trượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Bổn Sư Hòa Thượng giác linh, tác đại chứng minh!

Phục nguyện:

Một tánh linh minh,

Tây phương trực vãng

Ba thân thanh tịnh,

Chánh giác vị thành.

Chứng Pháp nhẫn vô sanh,

Ngộ chơn thừa đại định.

Mong Phật thọ mịnh,

Ứng hóa độ sanh.

Cẩn sớ.

Nay, ngày ... tháng ... năm ... PL. 254 ...

Sa môn Thích ... hòa nam thượng sớ!

- TỤNG:

Cúng dường ...

Nam mô tát phạ ...

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Á hiến trà -Lễ ba lạy – Cùng quỳ ...

- KỆ TRÀ:

Gậy vàng treo trượng thất,

Lời ngọc vắng thiền đường.

Con dại nhằm thuốc đắng,

Cha già biệt tha phương!

- TỤNG:

 Bát Nhã Tâm kinh ...

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Chung hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ:

 Ngày nhà thiền vắng vẻ,

Đêm linh tọa thê lương.

Bốn chúng lòng đau đớn,

Nhớ vang bóng càng thương!

- HỒI HƯỚNG:

 Vừa rồi bao nhiêu công đức,

Bấy nhiêu hoa hương,

Nguyện xin hồi hướng cúng dường,

Tân tịch Bổn sư Hòa Thượng,

Duy nguyện giác linh,

Từ bi nạp thọ.

Tiêu diêu kim thế giới v.v...

Nguyện tiêu ...

Nguyện sanh ...

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

Lễ nghi an vị,

Giờ đã châu long.

Hiếu quyến một lòng,

Lễ thành ba lạy.

- CÁC BÀI VỊNH KHAI DIÊN KHÁC:

Chích lý Tây qui tự nẵng thì, (thời)

Tòng lâm Hoàng hạc dĩ cao phi.

Tôn mông tứ chúng trường thiên vọng,

Thiền thất cô đăng vĩnh dạ thùy.

Vạn lýthân hà xứ khứ?

Thiên gia nhất bát kỷ thời qui?

Tôn phong Tổ ấn thiên thu chấn,

Lịch đại nhi tôn nguyện hạ trì.

Tôn sư quảy dép về Tây,

Rừng thiền hạc trắng cao bay nơi nào?

Đêm dài thiền thất đèn xao,

Tôn môn tứ chúng trời cao trông chờ.

Người đi dấu vết chưa mờ,

Bát y truyền lại tôn thờ khôn phai,

Cháu con lai lịch đại chung vai phụng trì.

Niết Bàn nhất khứ vạn duyên thâu,

Cao quảy cân bình dĩ triệt đầu.

Chích lý Tây qui quan mạn bế,

Nhất hoa lạc hậu cảnh nan lưu.

Pháp môn lương đống thùy năng sáng,

Khổ hải châu hàng bất phục du.

Tam bảo vị trung lưu bất trụ,

Trường giang vạn cổ thủy đông lưu.

(Còn số bài khác nữa, nhưng vẫn không chỉnh kể cả bài trên nên không sao lục ra đây).

 

* Ghi chú:

(1) cá côn, chim bằng, sư tử và voi. Ý nói ở biển có cá Côn, ở núi chim Bằng là những loại chim lớn hơn các loài thú khác.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 9633)
Nghi Lễ Hàng Ngày NS Thích Nữ Giới Hương biên soạn
(View: 71075)
Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung - Giọng thỉnh chung: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 89212)
Các Bài Sám Văn Cúng Thí Thực Âm Linh Cô Hồn - Tuyển Tập trong nhiều nghi thức tụng niệm của nhiều soạn giả
(View: 25546)
Diệu, sâu, Tổng Trì đứng hàng đầu, Thủ Lăng Nghiêm nhân thế khó cầu, Diệt vọng điên đảo muôn ức kiếp, Không qua nhiều đời được Pháp Thân.
(View: 14284)
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia, HT Thích Đổng Minh biên soạn
(View: 29872)
Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành không được thành tựu, không có biện pháp thoát khỏi luân hồi, là vì có oan gia trái chủ đến...
(View: 27242)
Đầu năm Cúng Hội Cầu An Nguyện cho Quốc thái Dân an mọi nhà Nhân sinh yên ổn hoan ca Xã hội tốt đẹp kết hoa tình người
(View: 39395)
Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm bản chữ Hán và Việt dịch của Quảng Minh
(View: 34608)
Hào quang chiếu diệu. Sáng tỏ mười phương, Ngộ lý chơn thường, Phá màn hôn ám.
(View: 44851)
Nguyện thứ nhất: Tôi thành Phật được, Thì nước tôi là nước tịnh thanh. Ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh, Thảy đều chẳng có sanh thành nơi đây.
(View: 53979)
Phương pháp sám hối Từ bi đạo tràng Mục Liên Sám Pháp - Nghi Thức Tụng Niệm
(View: 19473)
Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo Pháp mây hương Ngát tỏa khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo
(View: 144430)
Đây là quyển sách với những quy ước về nghi lễ tang ma của nhân gian. Người Phật tử chỉ nên tham khảo cho biết, không nên y cứ để thực hành...
(View: 16466)
Đại từ, đại bi thương chúng sanh, Đại hỉ, đại xả, cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm, Chúng con chí tâm thành đảnh lễ...
(View: 19938)
Chúng con cung kính nghe rằng: Hương sơn đại định, Viên thành ngàn vạn Đà la; Nam hải trùng ba, Quảng phát mười hai diệu hạnh...
(View: 9564)
Cùng Tổ ngộ lòng thiền, trong cửa Tây Thiên vâng lời thọ ký; Vì người khai Phật trí, tại chùa Thiên Mộ, nối nghiệp độ sinh !
(View: 18695)
Kể từ khi đạo Phật truyền vào nước ta, hàng Phật tử tại gia trong bất cứ thời đại nào và hoàn cảnh nào cũng đã có những đóng góp thiết thực trong sứ mạng hộ trìhoằng dương chánh pháp.
(View: 54361)
Mông Sơn Thí Thực là một nghi thức đã được sử dụng rất phổ cập trong các ngôi Già lam thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông. Có ba loại nghi thức Mông Sơn: Đại Mông Sơn, Trung Mông Sơn và Tiểu Mông Sơn.
(View: 30444)
Nam mô từ Lâm Tế chánh tôn sắc tứ Chúc Thánh Tự khai sơn trùng hưng quá cố đường thượng chư vị lịch đại Tổ sư...
(View: 23706)
Khể thủ nhứt thiết xuất thế gian, Tam giới tối tôn công đức hải, Trí giả năng thiêu phiền não cấu, Chánh giác ngã kim quy mạng lễ...
(View: 62322)
Nhất tâm đảnh lễ A tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm, Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
(View: 24589)
Lễ tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của lễ hội Phật đản hằng năm trong nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau. Nghi thức này vốn đã xuất hiện khá lâu tại Ấn Độ, Trung Á và Trung Hoa...
(View: 85698)
Khi đức Phật đản sinh, trên trời có chín rồng phun hai dòng nước ấm mát tắm rửa cho Ngài, cùng lúc ấy, chư thiên tung hoa trời, trổi nhạc trời chúc mừng thái tử.
(View: 25233)
Dựa trên bản Hán do HT Thích Trí Thủ soạn; Hạnh Cơ dịch sang nghĩa thuần Việt
(View: 36461)
Bản Sưu Tập các Bài Tán nầy được trích trong các cổ bản Tán Sám, Nghi Thức, Hành Trì viết tay bằng hán tự... Quảng Bảo
(View: 13171)
Muốn cho cuộc lễ được tươm tất và thành kính, chuông trống bát nhã không thể thiếu được lúc bắt đầu và khi chấm dứt lễ.... Thích Giác Duyên
(View: 24999)
Nghi Thức lạy 108 lạy Tam Bảo do HT Thích Trí Thủ biên soạn PL. 2518
(View: 22072)
Chuông vàng bảng ngọc thấu bốn phương, Thần Thánh về đây đếm không lường, Âm thinh biến khắp mười phương cõi, Chư Phật Bồ tát chứng đàn tràng... HT Thích Huyền Tôn
(View: 24809)
Nguyện tiếng chuông nầy ngân khắp cõi, Thiết-vi ngục tối thảy xa nghe, Cõi trần trong sạch đều thông suốt, Giác ngộ sanh linh cả mọi loài... HT Thích Huyền Tôn
(View: 10576)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã, Qua Nhiều Ngôn Ngữ... Hoavouu sưu tầm
(View: 27961)
Kính lạy Bồ Tát Tất Đạt Đa, Tánh đức từ bi hằng biểu lộ, Trải bao cuộc du hành mục đổ, Xót sinh linh kiếp số trầm luân... Nghi Lễ
(View: 25784)
Bộ Luật Tứ Phần khởi nguyên do bộ phái Đàm-vô-đức (Dharmagupta, Pháp Tạng bộ) truyền trì... Hòa thượng Thích Trí Thủ dịch (1983)
(View: 21585)
Dựa theo “Lục Thì Sám Hối Khoa Nghi” của vua Trần Thái Tông, Việt-nam... Hạnh Cơ dịch
(View: 149001)
Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi 中科瑜伽施食科儀(Đông Mật)... Quảng Minh dịch chú
(View: 39486)
Đêm nay ngày lành Nguyên đán, Giờ này phút thiêng giao thừa, Chúng con : Tuân lệ cổ tục ngày xưa, Mở cửa nghinh xuân tiếp phước.
(View: 14140)
Nghi Thức Cúng Giao Thừa - Biên soạn Thích Nguyên An
(View: 23700)
Táo tiếng Hán có nghĩa là bếp. Hàng năm, khi năm hết Tết đến, vào ngày 23 tháng Chạp, nhà nhà đều sắm sửa lễ nghi, cúng tiễn ông Táo chầu trời... Tân Nguyễn
(View: 43130)
Khoa nghi này truyền sang nước ta đã lâu đời, thường được gọi là nghi thức đăng đàn chẩn tế, do các cao tăng làm sám chủ...
(View: 48285)
Đêm nay ngày lành Nguyên Đán Giờ nầy phút thiêng Giao thừa. Tuân lệ cổ tục ngày xưa Mở cửa nghinh Xuân tiếp phước. Truyền thừa di phong thuở trước...
(View: 33149)
Kính lạy chư Phật khắp mười phương, Tuyên dương Pháp nhiệm mầu thanh tịnh, Thánh Tăng cả ba thừa bốn quả, Rủ lòng từ bi xin chứng giám... Hạnh Cơ
(View: 18858)
Kính lạy Phật! Con từ vô thỉ kiếp, Mây vô minh che lấp tánh viên minh, Tạo bao việc ác, bỏ hết việc lành, Quanh quẩn luân hồi, vào ra sinh tử... Hạnh Cơ
(View: 23897)
Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn - 3 ngôn ngữ Anh, Việt, Hoa - Nhiều Tác Giả
(View: 81838)
Kinh Nhật Tụng - Kinh Tụng Hằng Ngày
(View: 17805)
Danh từ tên gọi của Thủ Lư theo sách Trung Hoa Phật Quang Văn Hóa Thiên Phật Giáo Dụng Ngữ chép: "Thủ lư là lư hương cầm ở trên tay, còn gọi là Bỉnh hương lư, Thủ lư, Đề lư... Thích Tâm Mãn
(View: 15770)
Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn do HT Thích Nhất HạnhHội Đồng Giáo Thọ Làng Mai biên soạn
(View: 58760)
Nhạc Thỉnh Trong Trai Đàn Chẩn Tế - Thích Hạnh Tuệ sưu tầm
(View: 27090)
Theo giáo lý đạo Phật, không ai có thể siêu độ cho ai, không ai có thể giải thoát cho ai, ngoại trừ chính cá nhân người đó.
(View: 22588)
Để thành tựu được lễ dâng y kathina, người thí chủ cần phải có sự hiểu về tấm y gọi là “Y Kathina” và nghi thức làm lễ dâng y kathina đến chư Tỳ khưu Tăng.
(View: 27356)
Bảng Chữ Nho khắc in tại chùa Báo Quốc, năm Đồng Khánh thứ 3, Mậu Tý (1888) - Chùa Báo Quốc
(View: 23961)
Thờ CúngLễ Bái là một trong những Gia Bảo tinh thần đáng quý của Tổ Tiên để lại cho con cháu kế thừa. Gia Bảo này đã đ­ược hấp thụ tinh hoa lâu đời do các Tôn Giáo bồi đắp...
(View: 60998)
Xưng là Tứ Thiên Vương bởi vì bốn vị Thiên Vương này ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Tứ Đại Thiên Vương là thần tướng của vua trời Đế Thích, ở núi Kiền Đà La...
(View: 26540)
Đạo Phật ngoài các vị thiên thần Hộ Pháp hộ giới ra còn có rất nhiều thiện hữu tri thức, bằng trí tuệ của mình, bằng phước đứctài lực của mình với tinh thần hộ trì chánh giới...
(View: 18762)
Khi giới sư đăng đàn truyền trao U Minh Giới cho vong linh. Chúng giới tử đại vị cho tiên hương linh của mình mà thay họ phụng thỉnh Tam Bảo, thọ nhận Giới pháp...
(View: 16652)
Nghi thức tuần chiếu trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền có nguồn gốc từ thời Phật còn tại thế, Đức Thế Tôn theo thông lệ cứ mỗi năm ngày, Ngài đi tuần phòng của Tăng chúng.
(View: 19471)
Đại Lễ Vu Lan Bồn khởi nguyên từ hạnh hiếu của Mục Kiền Liên Tôn Giả, trở thành nét văn hóa đạo đức hiếu hạnh của Đạo Phật, một trong “Tứ trọng ân”...
(View: 20741)
Việt Nam trong Đại Lễ Vu Lan, lễ cầu siêu tháng bảy chúng ta thường thấy có nghi thức đốt đèn cầu nguyện, hay là pháp hội Phóng Đăng...
(View: 19454)
Đại Lễ Vu Lan Bồn Đông độ dịch là Cứu Đảo Huyền, là nương theo từ bitrí tuệnguyện lực của chư Phật và Bồ Tát, để diệt trừ mọi phiền não...
(View: 45607)
Pháp Sự Khoa Nghi (3 tập) Soạn dịch giả: HT Thích Huyền Quang - Chùa Quang Thiện, California, USA - Ấn hành 2002
(View: 16425)
Nghìn nhà một bát, muôn dặm cô thân, Thần thông ứng cúng xa gần, Diệu dụng hóa duyên đây đó...
(View: 16116)
Thành ngữ Việt Nam có câu: “Thờ thì dễ, giữ lễ thì khó”, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đề tài ý nghĩatác dụng của lễ bái.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant