Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

6. Nghi Nhập tháp

Saturday, August 6, 201100:00(View: 9656)
6. Nghi Nhập tháp

Pháp Sự Khoa Nghi (3 tập)

Soạn dịch giả: HT. THÍCH HUYỀN QUANG

Chùa Quang Thiện, California, USA - Ấn hành 2002


TẬP II

* CÁC NGHI GIÁO PHẨM CAO CẤP:

6. NGHI NHẬP THÁP

* Lời dặn:

Khi kim quan đến tháp thì đặt hương án Đức Địa Tạng bên trái, hương án giác linh bên phải (từ tháp trông ra), vị chủ lễ và các hiếu đồ đến xe Hòa thượng chứng minh, lễ một lễ quỳ bạch:

Nam mô A Di Đà Phật.

Kính bạch Hòa thượng chứng minh!

Giờ này kim quan cố Hòa thượng ... sắp đưa vào Bảo tháp, cúi xin Hòa thượng từ bi đến trước kim quan ban bố vài lời Pháp ngữ.

(Bạch xong, lễ 2 lạy – lui ra)

Hòa thượng chứng minh đến trước kim quan niệm hương, cầm chủ phất đưa lên và tuyên bố:

Kính bạch giác linh Tân tịch Hòa thượng!

 Sanh từ đâu - Diệt về đâu?

 Bởi sai một niệm ban đầu,

Từ đó tử sanh lưu chuyển.

Tuy nhiên,

Nếu hay một niệm hồi quang,

 Lo gì sanh tử chẳng diệt!

 Vậy giác linh Hòa thượng đã nghe rõ,

 Một lần nữa tôi kính xin bái biệt ngài!

Hòa thượng tuyên Pháp ngữ xong rồi đứng ra một bên và xướng:

Xin đưa kim quan vào Bảo tháp.

Đưa kim quan vào xong, thiết lại hương án, chủ lễ bắt đầu làm lễ.

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

 Hiếu đồ tang quyến,

Tất cả cùng quỳ,

Đốt hương hiến cúng,

Cúi lễ giác linh,

Tất cả lại quỳ,

Chí thành làm lễ.

- TÁN HƯƠNG:

 Tâm hương năm nén,

 Giới, định, tuệ hương,

Giải thoát tri kiến quí khôn lường,

Ngào ngạt khắp muôn phương,

Thanh tịnh tâm hương,

Đệ tử nguyện cúng dường.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.

- CHỦ LỄ VỊNH:

Phù đồ mấy (...) bậc đã cao xây,

Đa Bảo tháp xưa cũng thế này,

Sanh diệt huyễn thân yên đất Tổ,

Chơn như thật tánh nghỉ trời Tây,

Niết Bàn xứ Phật như đâu đó,

An dưỡng quê thầy chính tại đây,

Mưa gió khó sờn thân bảo tháp,

Hương hoa muôn thuở cúng dường thầy!

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

- CHỦ LỄ XƯỚNG SỚ:

 Ba thân vắng lặng,

Một tánh sáng trong,

Thẻ vốn thật không,

Dụng thành tạm có

Hôm nay nhập tháp,

Có sớ văn này,

Cúi đầu trước đây,

Kính xin tuyên đọc.

Ngửa mong Hòa thượng,

Thương xót lắng nghe.

(Hoặc đọc Tiểu sử - Điếu văn)

- TUYÊN ĐỌC VĂN SỚ:

Nam mô A Di Đà Phật.

Kính bạch giác linh Hòa thượng!

Chúng tôi cung kính nghe rằng:

Chơn không vô tướng,

Nhưng rời tướng không đến chơn không;

Diệu đạo không hình,

Nếu bỏ hình khó tìm diệu đạo.

Linh quang mờ vậy,

Tháp tướng sáng thay!

Sớ rằng:

 Nay có Tỳ kheo Thích ...

Và cả bốn chúng Tăng Ni,

Mười phương Phật tử.

Tất cả xin dâng hương phẩm,

Kính hiến hoa diên,

Tỏ tấc lòng riêng,

Mong thầy chứng giám!

Đệ tử chúng đẳng đau lòng vì:

Ơn xưa nhớ mãi,

Tang mới đau hoài.

Than vì thể chất phôi phai,

Ngại bấy kim quan tàn tạ.

Nên đành đưa thầy vào:

Phù đồ đứng vững lưng trời,

Xá lợi nằm yên lòng đất.

Để rồi từ đây:

Mơ màng dáng dấp nghìn thu,

Mưa mờ dấu bước.

Phưởng phất mộng hồn muôn thuở,

Khói tỏa hình dung!

Nay thời, đến giờ nhập tháp,

Lòng ngập đau thương.

Vậy có sớ chương,

Kính xin bái bạch.

Nam mô ... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... Bổn Sư Hòa thượng Tân tịch giác linh, tác đại chứng minh!

Phục nguyện:

Tháp vàng cất ngọc,

Sắc quí bay hương.

Thân chơi đất nước thanh hương,

Tâm ngộ đạo mầu giải thoát.

Sớm lên quả vị,

Về lại độ sanh,

Muôn phước viên thành,

Mọi người toại nguyện!

Cẩn sớ.

Nay ngày ... tháng ... năm ... PL. 254 ...

Sa môn Thích ... hòa nam thượng sớ.

- CHỦ LỄ QUỲ BẠCH:

Hòa thượng đã tùy duyên thuận xả,

Nay chúng con y pháp an tàng

Người đã bỏ:

Ta bà đau khổ lầm than,

Về Phật quốc an vui tự tại.

Ngửa mong Tôn chúng,

Đồng niệm hồng danh,

Đưa linh vãng sanh,

Tây phương an nghỉ!

(nhịp khánh)

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Niệm hướng dẫn Tăng Ni Phật tử nhiễu tháp 3 vòng xong, ngừng lại trước linh đài ...)

- CHỦ LỄ QUỲ BẠCH:

Kính bạch giác linh Hòa thượng!

Hòa thượng giờ này không còn ở đây nữa;

Nhưng chúng con cảm thấy,

Cũng giờ này ở bên trời Tây,

Hàng cây báu rộn ràng đàn hạc,

Ao nước rực rỡ màu sen.

Hàng Thanh Văn là những bạn quen,

Bậc Bồ Tát đâu là người lạ.

Rồi ngài:

 Thấy Phật nghe Pháp,

 Chứng ngộ vô sanh,]

 Đạo quả viên thành,

 Tiêu diêu tự tại.

Than ôi!

 Cực lạc, Ta bà,

 Muôn trùng non nước,

 Nghìn thu một bước,

 Vĩnh biệt người thầy!

Và mong ngài nhớ rằng:

 Ở bờ bên này,

Chúng sanh còn đó.

Bi tâm sẵn có,

Từ thệ chưa quên.

Bể khổ mông mênh,

Thuyền từ cứu khổ,

Đồng sanh Tịnh độ,

Cộng chứng Bồ đề.

Nam mô A Di Đà Phật. (đồng hòa)

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

 Chúng con hiếu đồ tang quyến, 

Xin đảnh lễ thù ân chư vị,

Có công trong suốt tang lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Chư Tôn Hòa thượng thượng chứng minh, sám chủ công văn, quí vị giáo phẩm hộ tang, hộ niệm, kinh sư chư đại đức Tăng Ni. (1lễ)

Thành tâm cảm ơn quí vị Đại diện cơ quan chính quyền, các đoàn thể, quí vị thân hữu tri thức xa gần đã đến phúng điếu, phân ưu đưa kim quan nhập tháp. (tất cả cúi đầu)

Thành tâm cảm ơn mười phương Phật tử đã đến hộ niệm phân ưu, cúng dường chấp tác công quả suốt thời gain tang lễ. (cúi đầu)

Thành âm cảm ơn, quí vị công, âm nhạc, đã chu toàn công tác tang sự. (tất cả cúi đầu)

Trân trọngthành tâm một lần nữa cảm ơn và xin quí liệt vị bỏ qua cho tất cả những gì thiếu sót lỗi lầm trong mọi công việc của tang lễ. (tất cả cúi đầu)

Nam mô A Di Đà Phật.

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

Tang lễ quan trọng đến đây đã kết thúc viên mãn.

Hiếu đồ tang quyến và âm nhạc rước di ảnh, long vị cố Hòa thượng về tôn thờ tại Bổn tự.

 

* Lưu ý:

Ban tổ chức tang lễ, trước giờ di quan nhập tháp, nên dùng máy phóng thanh hướng dẫn Tăng Ni Phật tử thứ tự sắp hàng ngũ chỉnh tể từ phương trượng đến tháp. Riêng sân trước phương trượng đành cho chư vị giáo phẩm và trung cấp, quí vị quan khách, đại diện các đoàn thể cơ quan tham dự lễ di quan sau đó là quí vị kinh sư, quí vị âm nhạc do vị chủ lễ hướng dẫn đoàn đưa đến Bảo tháp – làm sao trật tự hàng ngũ được trang nghiêm tối đa càng quí.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 8020)
Nghi Lễ Hàng Ngày NS Thích Nữ Giới Hương biên soạn
(View: 63215)
Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung - Giọng thỉnh chung: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 82421)
Các Bài Sám Văn Cúng Thí Thực Âm Linh Cô Hồn - Tuyển Tập trong nhiều nghi thức tụng niệm của nhiều soạn giả
(View: 23486)
Diệu, sâu, Tổng Trì đứng hàng đầu, Thủ Lăng Nghiêm nhân thế khó cầu, Diệt vọng điên đảo muôn ức kiếp, Không qua nhiều đời được Pháp Thân.
(View: 13207)
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia, HT Thích Đổng Minh biên soạn
(View: 27910)
Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành không được thành tựu, không có biện pháp thoát khỏi luân hồi, là vì có oan gia trái chủ đến...
(View: 25660)
Đầu năm Cúng Hội Cầu An Nguyện cho Quốc thái Dân an mọi nhà Nhân sinh yên ổn hoan ca Xã hội tốt đẹp kết hoa tình người
(View: 37377)
Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm bản chữ Hán và Việt dịch của Quảng Minh
(View: 32532)
Hào quang chiếu diệu. Sáng tỏ mười phương, Ngộ lý chơn thường, Phá màn hôn ám.
(View: 42284)
Nguyện thứ nhất: Tôi thành Phật được, Thì nước tôi là nước tịnh thanh. Ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh, Thảy đều chẳng có sanh thành nơi đây.
(View: 50612)
Phương pháp sám hối Từ bi đạo tràng Mục Liên Sám Pháp - Nghi Thức Tụng Niệm
(View: 18652)
Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo Pháp mây hương Ngát tỏa khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo
(View: 142057)
Đây là quyển sách với những quy ước về nghi lễ tang ma của nhân gian. Người Phật tử chỉ nên tham khảo cho biết, không nên y cứ để thực hành...
(View: 15734)
Đại từ, đại bi thương chúng sanh, Đại hỉ, đại xả, cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm, Chúng con chí tâm thành đảnh lễ...
(View: 18908)
Chúng con cung kính nghe rằng: Hương sơn đại định, Viên thành ngàn vạn Đà la; Nam hải trùng ba, Quảng phát mười hai diệu hạnh...
(View: 9044)
Cùng Tổ ngộ lòng thiền, trong cửa Tây Thiên vâng lời thọ ký; Vì người khai Phật trí, tại chùa Thiên Mộ, nối nghiệp độ sinh !
(View: 17505)
Kể từ khi đạo Phật truyền vào nước ta, hàng Phật tử tại gia trong bất cứ thời đại nào và hoàn cảnh nào cũng đã có những đóng góp thiết thực trong sứ mạng hộ trìhoằng dương chánh pháp.
(View: 51106)
Mông Sơn Thí Thực là một nghi thức đã được sử dụng rất phổ cập trong các ngôi Già lam thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông. Có ba loại nghi thức Mông Sơn: Đại Mông Sơn, Trung Mông Sơn và Tiểu Mông Sơn.
(View: 28125)
Nam mô từ Lâm Tế chánh tôn sắc tứ Chúc Thánh Tự khai sơn trùng hưng quá cố đường thượng chư vị lịch đại Tổ sư...
(View: 21963)
Khể thủ nhứt thiết xuất thế gian, Tam giới tối tôn công đức hải, Trí giả năng thiêu phiền não cấu, Chánh giác ngã kim quy mạng lễ...
(View: 60140)
Nhất tâm đảnh lễ A tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm, Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
(View: 23926)
Lễ tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của lễ hội Phật đản hằng năm trong nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau. Nghi thức này vốn đã xuất hiện khá lâu tại Ấn Độ, Trung Á và Trung Hoa...
(View: 80785)
Khi đức Phật đản sinh, trên trời có chín rồng phun hai dòng nước ấm mát tắm rửa cho Ngài, cùng lúc ấy, chư thiên tung hoa trời, trổi nhạc trời chúc mừng thái tử.
(View: 24318)
Dựa trên bản Hán do HT Thích Trí Thủ soạn; Hạnh Cơ dịch sang nghĩa thuần Việt
(View: 34334)
Bản Sưu Tập các Bài Tán nầy được trích trong các cổ bản Tán Sám, Nghi Thức, Hành Trì viết tay bằng hán tự... Quảng Bảo
(View: 12622)
Muốn cho cuộc lễ được tươm tất và thành kính, chuông trống bát nhã không thể thiếu được lúc bắt đầu và khi chấm dứt lễ.... Thích Giác Duyên
(View: 23826)
Nghi Thức lạy 108 lạy Tam Bảo do HT Thích Trí Thủ biên soạn PL. 2518
(View: 19738)
Chuông vàng bảng ngọc thấu bốn phương, Thần Thánh về đây đếm không lường, Âm thinh biến khắp mười phương cõi, Chư Phật Bồ tát chứng đàn tràng... HT Thích Huyền Tôn
(View: 24206)
Nguyện tiếng chuông nầy ngân khắp cõi, Thiết-vi ngục tối thảy xa nghe, Cõi trần trong sạch đều thông suốt, Giác ngộ sanh linh cả mọi loài... HT Thích Huyền Tôn
(View: 10029)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã, Qua Nhiều Ngôn Ngữ... Hoavouu sưu tầm
(View: 25716)
Kính lạy Bồ Tát Tất Đạt Đa, Tánh đức từ bi hằng biểu lộ, Trải bao cuộc du hành mục đổ, Xót sinh linh kiếp số trầm luân... Nghi Lễ
(View: 24227)
Bộ Luật Tứ Phần khởi nguyên do bộ phái Đàm-vô-đức (Dharmagupta, Pháp Tạng bộ) truyền trì... Hòa thượng Thích Trí Thủ dịch (1983)
(View: 20628)
Dựa theo “Lục Thì Sám Hối Khoa Nghi” của vua Trần Thái Tông, Việt-nam... Hạnh Cơ dịch
(View: 130614)
Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi 中科瑜伽施食科儀(Đông Mật)... Quảng Minh dịch chú
(View: 38092)
Đêm nay ngày lành Nguyên đán, Giờ này phút thiêng giao thừa, Chúng con : Tuân lệ cổ tục ngày xưa, Mở cửa nghinh xuân tiếp phước.
(View: 13575)
Nghi Thức Cúng Giao Thừa - Biên soạn Thích Nguyên An
(View: 23150)
Táo tiếng Hán có nghĩa là bếp. Hàng năm, khi năm hết Tết đến, vào ngày 23 tháng Chạp, nhà nhà đều sắm sửa lễ nghi, cúng tiễn ông Táo chầu trời... Tân Nguyễn
(View: 41877)
Khoa nghi này truyền sang nước ta đã lâu đời, thường được gọi là nghi thức đăng đàn chẩn tế, do các cao tăng làm sám chủ...
(View: 46980)
Đêm nay ngày lành Nguyên Đán Giờ nầy phút thiêng Giao thừa. Tuân lệ cổ tục ngày xưa Mở cửa nghinh Xuân tiếp phước. Truyền thừa di phong thuở trước...
(View: 31445)
Kính lạy chư Phật khắp mười phương, Tuyên dương Pháp nhiệm mầu thanh tịnh, Thánh Tăng cả ba thừa bốn quả, Rủ lòng từ bi xin chứng giám... Hạnh Cơ
(View: 17400)
Kính lạy Phật! Con từ vô thỉ kiếp, Mây vô minh che lấp tánh viên minh, Tạo bao việc ác, bỏ hết việc lành, Quanh quẩn luân hồi, vào ra sinh tử... Hạnh Cơ
(View: 22633)
Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn - 3 ngôn ngữ Anh, Việt, Hoa - Nhiều Tác Giả
(View: 79241)
Kinh Nhật Tụng - Kinh Tụng Hằng Ngày
(View: 16634)
Danh từ tên gọi của Thủ Lư theo sách Trung Hoa Phật Quang Văn Hóa Thiên Phật Giáo Dụng Ngữ chép: "Thủ lư là lư hương cầm ở trên tay, còn gọi là Bỉnh hương lư, Thủ lư, Đề lư... Thích Tâm Mãn
(View: 14963)
Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn do HT Thích Nhất HạnhHội Đồng Giáo Thọ Làng Mai biên soạn
(View: 56798)
Nhạc Thỉnh Trong Trai Đàn Chẩn Tế - Thích Hạnh Tuệ sưu tầm
(View: 26008)
Theo giáo lý đạo Phật, không ai có thể siêu độ cho ai, không ai có thể giải thoát cho ai, ngoại trừ chính cá nhân người đó.
(View: 21552)
Để thành tựu được lễ dâng y kathina, người thí chủ cần phải có sự hiểu về tấm y gọi là “Y Kathina” và nghi thức làm lễ dâng y kathina đến chư Tỳ khưu Tăng.
(View: 25409)
Bảng Chữ Nho khắc in tại chùa Báo Quốc, năm Đồng Khánh thứ 3, Mậu Tý (1888) - Chùa Báo Quốc
(View: 23446)
Thờ CúngLễ Bái là một trong những Gia Bảo tinh thần đáng quý của Tổ Tiên để lại cho con cháu kế thừa. Gia Bảo này đã đ­ược hấp thụ tinh hoa lâu đời do các Tôn Giáo bồi đắp...
(View: 60000)
Xưng là Tứ Thiên Vương bởi vì bốn vị Thiên Vương này ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Tứ Đại Thiên Vương là thần tướng của vua trời Đế Thích, ở núi Kiền Đà La...
(View: 26042)
Đạo Phật ngoài các vị thiên thần Hộ Pháp hộ giới ra còn có rất nhiều thiện hữu tri thức, bằng trí tuệ của mình, bằng phước đứctài lực của mình với tinh thần hộ trì chánh giới...
(View: 18153)
Khi giới sư đăng đàn truyền trao U Minh Giới cho vong linh. Chúng giới tử đại vị cho tiên hương linh của mình mà thay họ phụng thỉnh Tam Bảo, thọ nhận Giới pháp...
(View: 16087)
Nghi thức tuần chiếu trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền có nguồn gốc từ thời Phật còn tại thế, Đức Thế Tôn theo thông lệ cứ mỗi năm ngày, Ngài đi tuần phòng của Tăng chúng.
(View: 18555)
Đại Lễ Vu Lan Bồn khởi nguyên từ hạnh hiếu của Mục Kiền Liên Tôn Giả, trở thành nét văn hóa đạo đức hiếu hạnh của Đạo Phật, một trong “Tứ trọng ân”...
(View: 19619)
Việt Nam trong Đại Lễ Vu Lan, lễ cầu siêu tháng bảy chúng ta thường thấy có nghi thức đốt đèn cầu nguyện, hay là pháp hội Phóng Đăng...
(View: 18327)
Đại Lễ Vu Lan Bồn Đông độ dịch là Cứu Đảo Huyền, là nương theo từ bitrí tuệnguyện lực của chư Phật và Bồ Tát, để diệt trừ mọi phiền não...
(View: 44333)
Pháp Sự Khoa Nghi (3 tập) Soạn dịch giả: HT Thích Huyền Quang - Chùa Quang Thiện, California, USA - Ấn hành 2002
(View: 15852)
Nghìn nhà một bát, muôn dặm cô thân, Thần thông ứng cúng xa gần, Diệu dụng hóa duyên đây đó...
(View: 15579)
Thành ngữ Việt Nam có câu: “Thờ thì dễ, giữ lễ thì khó”, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đề tài ý nghĩatác dụng của lễ bái.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM