Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

8. Nghi Thiết linh sàng

Saturday, August 6, 201100:00(View: 7673)
8. Nghi Thiết linh sàng

Pháp Sự Khoa Nghi (3 tập)

Soạn dịch giả: HT. THÍCH HUYỀN QUANG

Chùa Quang Thiện, California, USA - Ấn hành 2002


TẬP II

* CÁC NGHI CHO CÁC VỊ GIÁO PHẨM CẤP TRUNG (TĂNG NI)

8. NGHI THIẾT LINH SÀNG

(Cấp Thượng TọaĐại Đức)

* Tiết thứ làm nghi:

- Chuông trống Bát Nhã.

- Cử nhạc khai đàn.

- Chủ lễ lâm diên.

- Cử nhạc tham lễ ...

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - XƯỚNG:

 Hiếu đồ, tang quyến,

 Mời đến trước đây.

 Tất cả đều quỳ,

 Đốt hương mặc niệm ...

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - VỊNH:

Niết Bàn một thuở ra đi,

Cân bình nửa gánh, Tây qui nhẹ nhàng.

Rừng thiền vắng bóng hạc vàng,

Biển trần vượt khỏi muôn ngàn phong ba.

Người đi dấu vết chưa nhòa,

Bát y truyền lại sương pha lạnh lùng.

Tam sanh hẹn kiếp tao phùng,

Tôn phong Tổ ấn gởi cùng non sông!

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

 Dâng hương lên án cúng dường,

Cúi lễ giác linh ba lạy,

Tất cả thứ tự lại quỳ,

Một lòng chí thành làm lễ ...

- TÁN HƯƠNG:

Tâm hương năm nén,

Giới, định, tuệ hương,

Giải thoát, tri kiến quí khôn lường,

Ngào ngạt khắp muôn phương,

Thanh tịnh tâm hương,

Đệ tử nguyện cúng dường.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH –

Tuyên dương đạo nghiệp:

Kính bạch giác linh Thượng Tọa (ĐĐ)

Chúng tôi thiết nghĩ ràng:

Thượng tọa (Đại sư - Đại đức)

Người:

 Cùng Tổ ngộ lòng thiền,

 Trong cửa ... (hiệu Bổn Sư),

Vâng lời thọ ký;

Và: Vì người khai Phật trí,

Tại chùa ... (đang ở)

Dựng nghiệp độ sanh!

Nhớ giác linh xưa:

 Dòng họ thế gia,

 Môn phong Nho giáo.

 Tuổi thơ nhập đạo,

 Chí lớn xuất trần.

Thế rồi người:

 Theo thầy học đạo chuyên cần,

Và, tùng chúng tu thân tinh tấn.

Người,

Vuông tròn bổn phận:

Phục dịch chúng Tăng;

Đầy đủ khả năng:

Dắt dìu Phật tử.

Vì vậy người được:

 Thầy Tổ phân đăng bổ xứ,

 (Tên chùa) trác tích trụ trì.

Từ đó,

 Người sống cuộc đời:

 Một bát ba y,

 Xuân Thu du hóa.

 Chín tuần mười hạ,

 Năm tháng tịnh tu.

Và cũng như ai,

Người có nhiều:

Tăng Ni bốn chúng tùng du;

Phật tử mười phương qui ngưỡng.

Người là bậc:

 Sơn môn Hòa thượng,

Và hàng:

 Hải chúng Trung Tôn.

 Rường cột pháp môn,

 Nối dòng đạo giáo.

 Chơn tâm hạo hạo,

 Pháp tường nguy nguy.

 ...thiệu phái truyền y,

 ... kế đăng tục diệm.

 Phật pháp chu toàn trách nhiệm,

Sư mô đầy đủ oai nghi.

Trau dồi trí tuệ từ bi,

Nuôi dưỡng Pháp thân tuệ mạng.

Người:

Thờ thầy kính bạn,

Giữ nước – giúp dân,

Trọn đời lạc đạo an bần,

Suốt kiếp nghiêm thân tấn dạo.

Hoằng dương Phật giáo,

Hàng phục ma quân.

Xử thế đãi nhân,

Tiếp tăng độ chúng.

Tùy duyên ứng cúng,

Thác chất phân thân.

Giới nghi tề chỉnh mọi phần,

Tế hạnh trang nghiêm đủ vẻ.

Lợi danh sạch sẽ,

Thân thế phôi pha.

Ai biết long xà (rồng rắn),

Nào hay phàm Thánh?

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - PHẨM BÌNH:

Kính bạch giác linh Thượng tọa (ĐĐ).

Chúng tôi nghĩ:

Tâm tư và trách nhiệm của Người có thể nói:

 Lòng mang nặng Tôn phong một gánh,

Chân gập ghềnh Tổ ấn hai vai.

Là người nhập thất Như Lai,

Là bậc xuất gia Bồ Tát.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – BÁO TIN BUỒN:

Thế rồi việc gì đã xảy ra?

Thật vô khả nại hà!

Hỡi ôi! ... đèn thiền gió tạt,

 ... đuốc tuệ khói tan!

Từ nay:

 Cân bình vắng bóng Tăng hàng,

Áo mờ trang giáo phẩm!

Vì vậy:

Nhớ thuở nào thiền sàng suy gẫm,

Nghĩ giờ này linh tọa bàng hoàng!

Kính bạch Hòa thượng (ĐĐ) giác linh!

Trước sự cố này, chúng tôi thật khó hiểu:

Quyền, thật mơ màng,

Hiện, tàng phưởng phất.

Ở đi, còn mất,

Bối rối phân vân?

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - CẢM THÁN - NGUYỆN CẦU:

Than ôi!

 Một thuở dời chân,

 Người nỡ xuôi tay dìu dắt!

Nghìn thu vắng mặt,

Thầy đành nhắm mắt giã từ?

Nhưng biết sao giờ: Chúng tôi và hiếu quyến giờ này chỉ biết nguyện cầu cho thầy:

 Ngắm phương trời lên cõi Vô dư,

Và, dò dặm đất vào thành Bất thoái.

Thế là:

 Lá rụng về cội,

 Nước chảy ra khơi.

 Ta bà xả báo một đời,

Phật quốc nở hoa chín phẩm!

Và trước tình cảnh biệt ly này:

Tiếc thương ai cấm,

Đau xót nào ngăn?

Nên, chí thành phụng hiến hoa đăng,

Cung kính đáp đền ơn đức.

Muôn phần thổn thức,

Một bức khốc văn.

Linh giác hay chăng?

Mặc nhiên chứng giám!

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – TUYÊN PHÁP NGỮ:

Kính bạch giác linh Thượng tọa!

Như Thượng tọa đã biết:

Cội tùng vằng vặc bóng trăng,

Chờ người hỏi đạo;

Khóm trúc vi vu tiếng sáo,

Đợi kẻ gọi hồn!

Nhưng nào ai biết:

Hỏi đạo gọi hồn,

Tùng trúc bao giờ thành Phật;

Này người ấy vật,

Trí ngu mấy thuở ngộ tâm!

Giac ngộ bởi mê lầm,

Niết Bàn từ sanh tử.

Đôi lời Pháp ngữ,

Nửa kệ Phật ngôn.

Xin nhắc nhở chơn hồn,

Mong mặc nhiện tự ngộ!

- TẢ BẠCH NGỎ LỜI THỈNH LINH LÂM DIÊN:

Sám sư vừa cúng dường cam lộ,

Linh giác đã nạp thọ hương diên.

Đến đây và giờ này:

Trước linh đài hiếu chúng kiền thiền,

Giữa Pháp hội lễ sư bái thỉnh.

Hương hoa thỉnh v.v...

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

Phụng trì pháp ấn, tọa vị Phật đường.

Giữa gia phong họ Thích miên trường,

Nguyền Tổ nghiệp dòng thiền vĩnh viễn.

Hôm ô

Hương lòng vừa bén,

Linh giác đã hay,

Pháp tịch hôm nay,

Nguyện xin chứng giám.

Hương hoa thỉnh ...

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

Cô thân muôn dặm, một bát ba y.

Gió mưa mờ xoá gót người đi,

Công hạnh in sâu lòng kẻ ở.

Hôm nay Pháp tịch phụng vì: ... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Thượng tọa Bổn sư giác linh, liên đài tọa hạ!

Duy nguyện:

 Làng xưa còn nhớ,

 Chùa cũ chưa quên,

 Nghi trượng cung nghênh,

Uy linh quang giáng,

 Hương hoa thỉnh ...

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

 Nước trong trăng sáng,

 Ruộng phước giống thiêng.

 Theo Tổ Sư quảy dép Tây thiên,

 Từ Đại chúng treo bình Đông độ.

Hôm nay Pháp tịch phụng vì: ... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Thượng tọa Bổn sư giác linh, liên đài tọa hạ!

Duy nguyện:

 Liên đài an tọa,

Thiền thất cao cư,

Ná bộ hữu dư,

Cao đăng vô ngại.

Hương thỉnh,

Hương hoa phụng thỉnh ...

Nam mô Đăng Bảo Tọa Bồ Tát.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Sơ hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quỳ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - VỊNH 1:

Hơn mười vạn dặm tự trời tây,

Phi tích quang lâm nhọc sức thầy.

Bảo tọa tuy cao nhưng chẳng ngại,

Xin thầy an tọa xuống đài mây.

- KỆ TRÀ:

Đài mây thầy an tọa,

Chứng minh công đức này.

Trời Tây muôn ức dặm,

Đàn chỉ tức về đây!

Đàn chỉ tức về đây!

- CHỦ LỄ XƯỚNG SỚ:

 Trước đài hoa khể thủ,

 Dưới chiếu cỏ hồ quỳ.

 Xin mạo muội cung duy,

 Dâng sớ văn bái bạch.

 Duy nguyện Tôn sư cảm cách,

 Từ bi tác đại chứng minh.

- TUYÊN ĐỌC VĂN SỚ:

Kính bạch Tân tịch Thượng tọa giác linh! Chúng tôi nghe rằng:

 Đại Phật xuất hưng,

Tự có ngày Niết Bàn an nghỉ;

Tôn sư nhập diệt,

Há không dịp đền đáp thâm ân?

Sự ấy rất cần,

Lý đâu lại chấp.

Sớ rằng:

Nay có Tỳ kheo Thích ... và bốn chúng Tăng Ni, mười phương Phật tử thuộc chùa ... ở xã ... huyện ... tỉnh ...

Giờ này:

 Cung kính quỳ trước giác linh,

Chí thành dâng lên pháp cúng.

Kinh diên tán tụng,

Lễ nhạc ca dương,

Năm nén tâm hương,

Một diên thiền vị.

Ngõ đền ơn khai thị,

Hầu đáp nghĩa tác thành.

Ngửa mong linh giác tinh anh,

Dủ ánh quang minh chiếu giám.

Chúng tôi ... (lễ sư) và cả hiếu quyến rất đau lòng vì:

Tôn sư, Người ...

 Đạo rõ nguồn chơn,

 Lý minh tướng thật.

 Xưa thầy tại nhật,

 Gần gũi nhờ ơn.

 May được thắng nhơn,

 Thấm nhuần pháp nhũ,

 Y truyền pháp phú,

 Đức cả công cao!

Than ôi!

 Sương lạnh phương bào,

Thấy vật dạ càng thêm chạnh;

Mây mờ viên đảnh,

Nhớ người lòng những càng thương!

Nay thời:

Hiếu lễ đã tương,

Đạo tràng vừa mở,

Cúi đầu dâng sớ,

Bái bạch xin nghe:

Nam mô ... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Thượng tọa, Bổn sư giác linh, tác đại chứng minh!

Phục nguyện:

 Một tánh linh minh,

 Tây phương trực vãng.

 Ba thân thanh tịnh,

 Chánh giác vị thành.

 Chứng Pháp nhẫn vô sanh,

 Ngộ chơn thừa đại định.

 Mong Phật thọ mịnh,

 Ứng hóa độ sinh.

Cẩn sớ.

Nay ngày ... tháng ... năm ... PL. 254 ...

Sa môn Thích ... hòa nam thượng sớ.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Á hiến trà – Lễ ba lạy - Cùng quỳ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - VỊNH 2:

 Sắc hương mỹ vị y Bồ soạn,

 Thành kính dâng lên trước bảo đài.

Một bát Hòa la đầy đạo vị,

 Cúng dường Thượng tọa sứ Như Lai.

- KỆ TRÀ:

 Như Lai người sứ giả,

 Ứng cúng khắp muôn phương.

Một bát y Bồ soạn, (1)

 Xin thành kính cúng dường!

Thiền Duyệt Tạng Bồ Tát.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

 Phụng thực

- TỤNG:

 Cúng dường Nam mô tát phạ ...

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - VỊNH 3:

Từ ngày quảy dép trở về Tây,

Trượng thất, hoa viên vắng bóng thầy.

Bảng hát âm vang cơn gío thoảng,

Oai nghi dáng dấp áng mây bay!

- KỆ TRÀ:

Mây bay ngờ dáng dấng,

Gió thoảng ngỡ âm vang.

Vườn nhà ôi vắng vẻ,

Thầy quảy dép Liên bang.

Thầy quảy dép Liên bang.

- TỤNG:

Bát Nhã Tâm kinh ...

- HỒI HƯỚNG:

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - XƯỚNG:

Vừa rồi,

 Bao nhiêu công đức,

 Bấy nhiêu hương hoa,

 Thành kính thiết tha,

Nguyện xin cúng dưỡng:

... phương trượng,

Linh giác tọa tiền.

Duy nguyện ai liên,

Thùy từ chứng giám!

Phục nguyện:

Ta bà nghiệp tạ,

Phật quốc hoa khai.

Nước cam lồ rửa sạch trần ai,

Đèn trí tuệ sáng soi tăm tối.

Cao đăng bất thối,

Lập chứng vô sanh.

Phật đạo viên thành,

Chúng sanh độ tận.

Nam mô A Di Đà Phật. (đồng hòa)

- TÁN THÀNH:

Tôn sư tang sự rất nghiêm trang,

Long vị, Thiền sàng đã tạm an.

Nghi trượng Thiền môn còn tiếp diễn,

Xin thầy tạm nghỉ tại linh sàng!

Linh tự tại Bồ Tát.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - KẾT DIÊN:

 An linh vừa mãn,

Hiếu sự sơ thành,

Hiếu quyến một lòng,

Cúi đầu lễ tất.

 

* Lưu ý: (giáo phẩm trung cấp)

Các nghi: Yết Phật, Triều Tổ, Di quan, Nhập tháp và Thượng chơn dung, xin quí vị lễ sư diễn cúng theo các nghi ở Thiền Môn Chánh Độ các vị Giáo phẩm cao cấp ở đoạn đầu tập này, chí nhớ canh cải danh hiệu giác linh và số chữ khác cho phù hợp với cấp Giáo phẩm bậc trung là tạm được.

Các nghi trên đã soạn dịch xong cả, nhưng bị thất lạc trong dịp di chuyển hồi cuối tháng 12-94 chưa tìm lại được, khi nào tìm ra sẽ cho in vào kỳ xuất bản lần tới hoàn chỉnh hơn.

(1) Y Bồ Soạn: Mỹ vị của trai soạn.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 8018)
Nghi Lễ Hàng Ngày NS Thích Nữ Giới Hương biên soạn
(View: 63207)
Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung - Giọng thỉnh chung: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 82416)
Các Bài Sám Văn Cúng Thí Thực Âm Linh Cô Hồn - Tuyển Tập trong nhiều nghi thức tụng niệm của nhiều soạn giả
(View: 23485)
Diệu, sâu, Tổng Trì đứng hàng đầu, Thủ Lăng Nghiêm nhân thế khó cầu, Diệt vọng điên đảo muôn ức kiếp, Không qua nhiều đời được Pháp Thân.
(View: 13206)
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia, HT Thích Đổng Minh biên soạn
(View: 27907)
Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành không được thành tựu, không có biện pháp thoát khỏi luân hồi, là vì có oan gia trái chủ đến...
(View: 25657)
Đầu năm Cúng Hội Cầu An Nguyện cho Quốc thái Dân an mọi nhà Nhân sinh yên ổn hoan ca Xã hội tốt đẹp kết hoa tình người
(View: 37375)
Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm bản chữ Hán và Việt dịch của Quảng Minh
(View: 32532)
Hào quang chiếu diệu. Sáng tỏ mười phương, Ngộ lý chơn thường, Phá màn hôn ám.
(View: 42282)
Nguyện thứ nhất: Tôi thành Phật được, Thì nước tôi là nước tịnh thanh. Ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh, Thảy đều chẳng có sanh thành nơi đây.
(View: 50606)
Phương pháp sám hối Từ bi đạo tràng Mục Liên Sám Pháp - Nghi Thức Tụng Niệm
(View: 18651)
Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo Pháp mây hương Ngát tỏa khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo
(View: 142054)
Đây là quyển sách với những quy ước về nghi lễ tang ma của nhân gian. Người Phật tử chỉ nên tham khảo cho biết, không nên y cứ để thực hành...
(View: 15733)
Đại từ, đại bi thương chúng sanh, Đại hỉ, đại xả, cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm, Chúng con chí tâm thành đảnh lễ...
(View: 18908)
Chúng con cung kính nghe rằng: Hương sơn đại định, Viên thành ngàn vạn Đà la; Nam hải trùng ba, Quảng phát mười hai diệu hạnh...
(View: 9044)
Cùng Tổ ngộ lòng thiền, trong cửa Tây Thiên vâng lời thọ ký; Vì người khai Phật trí, tại chùa Thiên Mộ, nối nghiệp độ sinh !
(View: 17505)
Kể từ khi đạo Phật truyền vào nước ta, hàng Phật tử tại gia trong bất cứ thời đại nào và hoàn cảnh nào cũng đã có những đóng góp thiết thực trong sứ mạng hộ trìhoằng dương chánh pháp.
(View: 51104)
Mông Sơn Thí Thực là một nghi thức đã được sử dụng rất phổ cập trong các ngôi Già lam thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông. Có ba loại nghi thức Mông Sơn: Đại Mông Sơn, Trung Mông Sơn và Tiểu Mông Sơn.
(View: 28122)
Nam mô từ Lâm Tế chánh tôn sắc tứ Chúc Thánh Tự khai sơn trùng hưng quá cố đường thượng chư vị lịch đại Tổ sư...
(View: 21963)
Khể thủ nhứt thiết xuất thế gian, Tam giới tối tôn công đức hải, Trí giả năng thiêu phiền não cấu, Chánh giác ngã kim quy mạng lễ...
(View: 60139)
Nhất tâm đảnh lễ A tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm, Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
(View: 23926)
Lễ tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của lễ hội Phật đản hằng năm trong nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau. Nghi thức này vốn đã xuất hiện khá lâu tại Ấn Độ, Trung Á và Trung Hoa...
(View: 80784)
Khi đức Phật đản sinh, trên trời có chín rồng phun hai dòng nước ấm mát tắm rửa cho Ngài, cùng lúc ấy, chư thiên tung hoa trời, trổi nhạc trời chúc mừng thái tử.
(View: 24313)
Dựa trên bản Hán do HT Thích Trí Thủ soạn; Hạnh Cơ dịch sang nghĩa thuần Việt
(View: 34331)
Bản Sưu Tập các Bài Tán nầy được trích trong các cổ bản Tán Sám, Nghi Thức, Hành Trì viết tay bằng hán tự... Quảng Bảo
(View: 12621)
Muốn cho cuộc lễ được tươm tất và thành kính, chuông trống bát nhã không thể thiếu được lúc bắt đầu và khi chấm dứt lễ.... Thích Giác Duyên
(View: 23824)
Nghi Thức lạy 108 lạy Tam Bảo do HT Thích Trí Thủ biên soạn PL. 2518
(View: 19734)
Chuông vàng bảng ngọc thấu bốn phương, Thần Thánh về đây đếm không lường, Âm thinh biến khắp mười phương cõi, Chư Phật Bồ tát chứng đàn tràng... HT Thích Huyền Tôn
(View: 24206)
Nguyện tiếng chuông nầy ngân khắp cõi, Thiết-vi ngục tối thảy xa nghe, Cõi trần trong sạch đều thông suốt, Giác ngộ sanh linh cả mọi loài... HT Thích Huyền Tôn
(View: 10028)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã, Qua Nhiều Ngôn Ngữ... Hoavouu sưu tầm
(View: 25713)
Kính lạy Bồ Tát Tất Đạt Đa, Tánh đức từ bi hằng biểu lộ, Trải bao cuộc du hành mục đổ, Xót sinh linh kiếp số trầm luân... Nghi Lễ
(View: 24227)
Bộ Luật Tứ Phần khởi nguyên do bộ phái Đàm-vô-đức (Dharmagupta, Pháp Tạng bộ) truyền trì... Hòa thượng Thích Trí Thủ dịch (1983)
(View: 20628)
Dựa theo “Lục Thì Sám Hối Khoa Nghi” của vua Trần Thái Tông, Việt-nam... Hạnh Cơ dịch
(View: 130585)
Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi 中科瑜伽施食科儀(Đông Mật)... Quảng Minh dịch chú
(View: 38092)
Đêm nay ngày lành Nguyên đán, Giờ này phút thiêng giao thừa, Chúng con : Tuân lệ cổ tục ngày xưa, Mở cửa nghinh xuân tiếp phước.
(View: 13575)
Nghi Thức Cúng Giao Thừa - Biên soạn Thích Nguyên An
(View: 23149)
Táo tiếng Hán có nghĩa là bếp. Hàng năm, khi năm hết Tết đến, vào ngày 23 tháng Chạp, nhà nhà đều sắm sửa lễ nghi, cúng tiễn ông Táo chầu trời... Tân Nguyễn
(View: 41876)
Khoa nghi này truyền sang nước ta đã lâu đời, thường được gọi là nghi thức đăng đàn chẩn tế, do các cao tăng làm sám chủ...
(View: 46976)
Đêm nay ngày lành Nguyên Đán Giờ nầy phút thiêng Giao thừa. Tuân lệ cổ tục ngày xưa Mở cửa nghinh Xuân tiếp phước. Truyền thừa di phong thuở trước...
(View: 31443)
Kính lạy chư Phật khắp mười phương, Tuyên dương Pháp nhiệm mầu thanh tịnh, Thánh Tăng cả ba thừa bốn quả, Rủ lòng từ bi xin chứng giám... Hạnh Cơ
(View: 17399)
Kính lạy Phật! Con từ vô thỉ kiếp, Mây vô minh che lấp tánh viên minh, Tạo bao việc ác, bỏ hết việc lành, Quanh quẩn luân hồi, vào ra sinh tử... Hạnh Cơ
(View: 22632)
Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn - 3 ngôn ngữ Anh, Việt, Hoa - Nhiều Tác Giả
(View: 79239)
Kinh Nhật Tụng - Kinh Tụng Hằng Ngày
(View: 16634)
Danh từ tên gọi của Thủ Lư theo sách Trung Hoa Phật Quang Văn Hóa Thiên Phật Giáo Dụng Ngữ chép: "Thủ lư là lư hương cầm ở trên tay, còn gọi là Bỉnh hương lư, Thủ lư, Đề lư... Thích Tâm Mãn
(View: 14961)
Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn do HT Thích Nhất HạnhHội Đồng Giáo Thọ Làng Mai biên soạn
(View: 56794)
Nhạc Thỉnh Trong Trai Đàn Chẩn Tế - Thích Hạnh Tuệ sưu tầm
(View: 26008)
Theo giáo lý đạo Phật, không ai có thể siêu độ cho ai, không ai có thể giải thoát cho ai, ngoại trừ chính cá nhân người đó.
(View: 21552)
Để thành tựu được lễ dâng y kathina, người thí chủ cần phải có sự hiểu về tấm y gọi là “Y Kathina” và nghi thức làm lễ dâng y kathina đến chư Tỳ khưu Tăng.
(View: 25409)
Bảng Chữ Nho khắc in tại chùa Báo Quốc, năm Đồng Khánh thứ 3, Mậu Tý (1888) - Chùa Báo Quốc
(View: 23446)
Thờ CúngLễ Bái là một trong những Gia Bảo tinh thần đáng quý của Tổ Tiên để lại cho con cháu kế thừa. Gia Bảo này đã đ­ược hấp thụ tinh hoa lâu đời do các Tôn Giáo bồi đắp...
(View: 60000)
Xưng là Tứ Thiên Vương bởi vì bốn vị Thiên Vương này ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Tứ Đại Thiên Vương là thần tướng của vua trời Đế Thích, ở núi Kiền Đà La...
(View: 26042)
Đạo Phật ngoài các vị thiên thần Hộ Pháp hộ giới ra còn có rất nhiều thiện hữu tri thức, bằng trí tuệ của mình, bằng phước đứctài lực của mình với tinh thần hộ trì chánh giới...
(View: 18151)
Khi giới sư đăng đàn truyền trao U Minh Giới cho vong linh. Chúng giới tử đại vị cho tiên hương linh của mình mà thay họ phụng thỉnh Tam Bảo, thọ nhận Giới pháp...
(View: 16087)
Nghi thức tuần chiếu trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền có nguồn gốc từ thời Phật còn tại thế, Đức Thế Tôn theo thông lệ cứ mỗi năm ngày, Ngài đi tuần phòng của Tăng chúng.
(View: 18555)
Đại Lễ Vu Lan Bồn khởi nguyên từ hạnh hiếu của Mục Kiền Liên Tôn Giả, trở thành nét văn hóa đạo đức hiếu hạnh của Đạo Phật, một trong “Tứ trọng ân”...
(View: 19616)
Việt Nam trong Đại Lễ Vu Lan, lễ cầu siêu tháng bảy chúng ta thường thấy có nghi thức đốt đèn cầu nguyện, hay là pháp hội Phóng Đăng...
(View: 18327)
Đại Lễ Vu Lan Bồn Đông độ dịch là Cứu Đảo Huyền, là nương theo từ bitrí tuệnguyện lực của chư Phật và Bồ Tát, để diệt trừ mọi phiền não...
(View: 44333)
Pháp Sự Khoa Nghi (3 tập) Soạn dịch giả: HT Thích Huyền Quang - Chùa Quang Thiện, California, USA - Ấn hành 2002
(View: 15850)
Nghìn nhà một bát, muôn dặm cô thân, Thần thông ứng cúng xa gần, Diệu dụng hóa duyên đây đó...
(View: 15579)
Thành ngữ Việt Nam có câu: “Thờ thì dễ, giữ lễ thì khó”, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đề tài ý nghĩatác dụng của lễ bái.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM