Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

10. Nghi Thiết linh sàng (Ni)

Saturday, August 6, 201100:00(View: 10909)
10. Nghi Thiết linh sàng (Ni)

Pháp Sự Khoa Nghi (3 tập)

Soạn dịch giả: HT. THÍCH HUYỀN QUANG

Chùa Quang Thiện, California, USA - Ấn hành 2002


TẬP II

* CÁC NGHI CHO CÁC VỊ GIÁO PHẨM CẤP TRUNG (TĂNG NI)

10. NGHI THIẾT LINH SÀNG

(Ni sư, Ni sư trưởng)

* Tiết thứ làm nghi:

- CHỦ LỄ XÍCH - XƯỚNG:

 Hiếu đồ tang quyến,

Mời đến trước đây,

Tất cả đều quỳ,

Đốt hương mặc niệm ...

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - VỊNH:

Trần gian một thuở ra đi,

Cân bình nửa gánh, Tây qui nhẹ nhàng.

Người về Phật quốc Niết Bàn,

Biển trần vượt khỏi muôn ngàn phong ba.

Người đi dấu vết chưa nhòa,

Bát y truyền lại sương pha lạnh lùng.

Ba sanh hẹn kiếp tao phùng,

Ta bà, Cực lạc cùng chung một lòng!

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

 Dâng hương lên án cúng dường,

Cúi lễ giác linh ba lạy,

Tất cả thứ tự lại quỳ,

Một lòng chí thành làm lễ ...

- TÁN HƯƠNG:

Hương xông đảnh báu,

Giới, định, tuệ hương,

Giải thoát, tri kiến quí khôn lường,

Ngào ngạt khắp muôn phương,

Thanh tịnh tâm hương,

Đệ tử nguyện cúng dường.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – TUYÊN DƯƠNG ĐẠO NGHIỆP:

Kính bạch Ni sư Trưởng giác linh!

 Then máy khôn lường,

Thật, quyền khó biện.

Người mượn sắc thân như huyễn,

Để thành thể tánh chơn thường.

Ni sư:

Người đạo đức tình thương,

Trăng thanh nước bích,

Kiều môn cùng dòng họ Thích,

Ni chúng đồng phái nhà thiền,

Nghìn nhà một bát hóa duyên,

Muôn dặm cô thân ứng cúng.

Người: theo thầy, tùng chúng,

 Học đạo tu thân.

 Suốt đời lạc đạo an bần,

Trọn kiếp mghiêm thân tấn đạo.

Ni lưu đào tạo,

Nữ giới dắt dìu.

Tinh nghiêm tám vạn giới điều,

Lãnh hội ba nghìn giáo pháp.

Kiều gia cao lạp,

Ni viện lão bà.

Thiền quán tam ma,

Đầu đà vạn hạnh.

Non thần mơ màng viên đảnh,

Ruộng phước phưởng phất phương bào.

Ni bộ lãnh đạo phẩm cao,

Tăng đoàn tham thừa vị trọng.

Phước dày nghiệp mỏng,

Hạc trưởng, qui tăng.

 Nhưng biết sao giờ?

Chuột ngày đêm cắn ổ sáu căn,

Chim thần thức xé lồng bốn đại.

Than ôi!

Thuyền từ khổ hải,

Sóng gió nhấp nhô.

Xe pháp mê đồ,

Nắng mưa xô đẩy.

Tay đà bỏ gậy,

Chân đã buông giày.

Tử sanh vốn có hai ngày,

Đi ở há không một dịp?

Chúng tôi tưởng rằng:

Tỉnh hồn Hồ điệp,

Thiền sàng an giấc nghìn thu;

Tiêu mộng phù du,

Trượng thất im hơi muôn thuở!

Chín phẩm sen vàng vừa nở,

Một cành liễu biếc đã tàn!

Giờ thì:

Trang nghiêm thiết lập linh sàng,

Thành kính cung an long vị.

Cúng dường pháp thủy,

Phụng kiến tâm hương.

Cúi mong tôn chúng đạo trường,

Chí thành thượng hương bái thỉnh.

Hương hoa thỉnh ...

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - THỈNH:

 Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

 Linh minh nhất tánh, thanh tịnh tam thân.

 Xuất sanh nhập diệt bao lần,

Ứng hóa tùy duyên mấy độ.

Hôm nay Pháp tịch phụng vì:

... ... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Bổn sư Ni trưởng giác linh, liên đài tọa hạ!

Duy nguyện:

 Hương lòng vừa bén,

Linh giác đã hay,

Pháp tịch hôm nay,

Nguyện xin chứng giám.

Hương hoa thỉnh ...

Hương hoa thỉnh ...

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

Thần du Tịnh vức, nghiệp tạ trần lao,

Lâu đài tám vạn đi vào,

Thế giới ba ngàn ra khỏi.

Hôm nay Pháp tịch phụng vì:

... đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ... húy thượng ... hạ ..., hiệu ...

Tân tịch Bổn sư Ni trưởng giác linh, liên đài tọa hạ!

Duy nguyện:

 Mấy lần nhạc trỗi,

Ba lượt hương dâng.

Lòng chúng ân cần,

Xin người mẫn cố.

Hương hoa thỉnh ...

Hương hoa phụng thỉnh ...

Nam mô Đăng Bảo Tọa Bồ Tát.

 - TẢ BẠCH XƯỚNG:

Sơ hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quỳ.

- CHỦ LỄ CHẤN LINH - VỊNH 1:

Linh đài nghi ngút khói hương vân,

Duy nguyện Ni sư hãy giáng thần.

Bảo tọa tuy cao nhưng chẳng ngại,

Xin người an tọa xuống hương vân.

- KỆ TRÀ:

 Hương vân đài an tọa,

Chứng minh hiếu sự này.

Hôm qua cất bước,

Nay linh giác về đây!

- CHỦ LỄ XƯỚNG SỚ:

Đạo nghiệp tuyên dương,

Hương hoa phụng thỉnh.

Thiền sàng an định,

Lễ nhạc cúng dường.

An linh văn sớ một chương,

Hiếu chúng tỏ bày tấc dạ.

Duy nguyện Ni sư cao cả,

Từ bi tác đại chứng minh.

- TUYÊN ĐỌC VĂN SỚ:

Kính bạch giác linh Ni sư Trưởng!

Chúng tôi tằng nghe rằng:

Đức Phật ra đời,

 Tự có ngày Niết Bàn an nghỉ;

 Tôn sư viên tịch,

 Há không dịp đền đáp thâm ân.

Sự ấy rất cần,

Lý đâu lại chấp.

Sớ rằng:

Nay có hiếu đồ Tỳ kheo Ni Thích ... cùng cả ni chúng, tín nữ thiện nam thuộc chùa ... ở xã ... huyện ... tỉnh ...

Giờ này,

 Cung kính quỳ trước đài linh,

 Chí thành dâng lên Pháp cúng.

 Kinh diên tán tụng,

 Lễ nhạc ca dương,

Năm nén tâm hương,

Một diên thiền vị.

Ngõ đền ơn khai thị,

Hầu đáp nghĩa tác thành.

Cúi mong linh giác tinh anh,

Dủ ánh quang minh chứng giám!

Đệ tử chúng con rất đau lòng vì:

Ni sư:

 Người, đạo rõ nguồn chơn,

minh tướng thật.

 Xưa người tại nhật,

 Gần gũi nhờ ơn,

 May được thắng nhơn,

 Thấm nhuần pháp nhũ,

 Y truyền pháp phú,

 Đức cả công cao!

Than ôi!

Sương lạnh phương bào,

Thấy vật dạ càng thêm chạnh;

Mây mờ viên đảnh,

Nhớ người lòng những càng thương!

Nay thời:

Hiếu lễ đã tương,

Đạo tràng vừa mở,

Cúi đầu dâng sớ,

Bái bạch xin nghe:

Nam mô ... đường thượng nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ ...

Tân tịch Bổn sư Ni trưởng giác linh, tác đại chứng minh.

Phục nguyện:

Một tánh linh minh,

Tây phương trực vãng;

Ba thân thanh tịnh,

Chánh giác vị thành.

Chứng Pháp nhẫn vô sanh,

Ngộ chơn thừa đại định.

Mong Phật thọ mịnh,

Ứng hóa độ sinh.

Cẩn sớ.

Nay ngày ... tháng ... năm ... PL. 254 ...

Sa môn Thích ... hòa nam thượng sớ.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Á hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quỳ.

- CHỦ LỄ CHẤN LINH - VỊNH 2:

Sắc hương mỹ vị y Bồ soạn,

Thành kính dâng lên trước bảo đài.

Một bát Hòa la đầy đạo vị,

Cúng dường Ni trưởng sứ Như Lai.

- KỆ TRÀ:

 Như Lai người sứ giả,

 Ứng cúng khắp muôn phương.

Một bát y Bồ soạn,

 Xin thành kính cúng dường!

Mỹ hương trai Bồ Tát.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

 Phụng thực

- TỤNG:

 Cúng dường Nam mô tát phạ ...

Chung hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

- CHỦ LỄ CHẤN LINH - VỊNH 3:

Chim thức xé lồng bay mất dạng,

Cá tâm phá sóng lặng im hơi.

Hỏi ai biết được đường chim cá?

Chim ở trời cao, cá bể khơi!

- KỆ TRÀ:

 Bể khơi tìm tăm cá,

 Trời rộng hỏi dấu chim.

 Qua lại không tông tích,

 Biết đâu để dọ tìm.

- TỤNG:

Ma ha Bát nhã ...

- HỒI HƯỚNG:

Vừa rồi,

 Bao nhiêu công đức,

Bấy nhiêu hương hoa,

 Thành kính thiết tha,

Nguyện xin cúng dưỡng:

... đường thượng,

Linh giác tọa tiền.

Duy nguyện ai liên,

Thùy từ mẫn cố.

Phục nguyện:

Nắng mưa chưa tiêu hồn cỏ,

Tàn tạ còn đượm hương hoa.

Do đó,

Đường về Tịnh độ tuy xa,

Quang minh bằng phẳng,

Ngõ đến Ta bà dù ngắn,

Tăm tối gập ghềnh.

Tuy nhiên,

Từ thệ chưa quên,

Tiếp tục công phu dang dở.

Bi nguyền còn nhớ,

Gia tăng đạo nghiệp hoàn thành.

Hầu độ tận chúng sanh,

Ngõ đồng thành Phật đạo.

Nam mô A Di Đà Phật. (đồng hòa)

- TÁN LƯU:

Thiết lập linh sàng đã tạm an,

Thỉnh linh an vị lễ viên hoàn.

Thiền môn nghi trượng còn khai diễn,

Xin nguyện Ni sư tọa đạo tràng.

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

An linh lễ tất,

Hiếu sự sơ thành,

Chuông trống hòa thanh,

Lễ từ ba lạy.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 8022)
Nghi Lễ Hàng Ngày NS Thích Nữ Giới Hương biên soạn
(View: 63245)
Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung - Giọng thỉnh chung: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 82447)
Các Bài Sám Văn Cúng Thí Thực Âm Linh Cô Hồn - Tuyển Tập trong nhiều nghi thức tụng niệm của nhiều soạn giả
(View: 23495)
Diệu, sâu, Tổng Trì đứng hàng đầu, Thủ Lăng Nghiêm nhân thế khó cầu, Diệt vọng điên đảo muôn ức kiếp, Không qua nhiều đời được Pháp Thân.
(View: 13209)
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia, HT Thích Đổng Minh biên soạn
(View: 27918)
Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành không được thành tựu, không có biện pháp thoát khỏi luân hồi, là vì có oan gia trái chủ đến...
(View: 25664)
Đầu năm Cúng Hội Cầu An Nguyện cho Quốc thái Dân an mọi nhà Nhân sinh yên ổn hoan ca Xã hội tốt đẹp kết hoa tình người
(View: 37381)
Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm bản chữ Hán và Việt dịch của Quảng Minh
(View: 32536)
Hào quang chiếu diệu. Sáng tỏ mười phương, Ngộ lý chơn thường, Phá màn hôn ám.
(View: 42288)
Nguyện thứ nhất: Tôi thành Phật được, Thì nước tôi là nước tịnh thanh. Ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh, Thảy đều chẳng có sanh thành nơi đây.
(View: 50625)
Phương pháp sám hối Từ bi đạo tràng Mục Liên Sám Pháp - Nghi Thức Tụng Niệm
(View: 18654)
Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo Pháp mây hương Ngát tỏa khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo
(View: 142067)
Đây là quyển sách với những quy ước về nghi lễ tang ma của nhân gian. Người Phật tử chỉ nên tham khảo cho biết, không nên y cứ để thực hành...
(View: 15736)
Đại từ, đại bi thương chúng sanh, Đại hỉ, đại xả, cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm, Chúng con chí tâm thành đảnh lễ...
(View: 18909)
Chúng con cung kính nghe rằng: Hương sơn đại định, Viên thành ngàn vạn Đà la; Nam hải trùng ba, Quảng phát mười hai diệu hạnh...
(View: 9044)
Cùng Tổ ngộ lòng thiền, trong cửa Tây Thiên vâng lời thọ ký; Vì người khai Phật trí, tại chùa Thiên Mộ, nối nghiệp độ sinh !
(View: 17507)
Kể từ khi đạo Phật truyền vào nước ta, hàng Phật tử tại gia trong bất cứ thời đại nào và hoàn cảnh nào cũng đã có những đóng góp thiết thực trong sứ mạng hộ trìhoằng dương chánh pháp.
(View: 51115)
Mông Sơn Thí Thực là một nghi thức đã được sử dụng rất phổ cập trong các ngôi Già lam thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông. Có ba loại nghi thức Mông Sơn: Đại Mông Sơn, Trung Mông Sơn và Tiểu Mông Sơn.
(View: 28164)
Nam mô từ Lâm Tế chánh tôn sắc tứ Chúc Thánh Tự khai sơn trùng hưng quá cố đường thượng chư vị lịch đại Tổ sư...
(View: 21968)
Khể thủ nhứt thiết xuất thế gian, Tam giới tối tôn công đức hải, Trí giả năng thiêu phiền não cấu, Chánh giác ngã kim quy mạng lễ...
(View: 60141)
Nhất tâm đảnh lễ A tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm, Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
(View: 23926)
Lễ tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của lễ hội Phật đản hằng năm trong nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau. Nghi thức này vốn đã xuất hiện khá lâu tại Ấn Độ, Trung Á và Trung Hoa...
(View: 80789)
Khi đức Phật đản sinh, trên trời có chín rồng phun hai dòng nước ấm mát tắm rửa cho Ngài, cùng lúc ấy, chư thiên tung hoa trời, trổi nhạc trời chúc mừng thái tử.
(View: 24323)
Dựa trên bản Hán do HT Thích Trí Thủ soạn; Hạnh Cơ dịch sang nghĩa thuần Việt
(View: 34337)
Bản Sưu Tập các Bài Tán nầy được trích trong các cổ bản Tán Sám, Nghi Thức, Hành Trì viết tay bằng hán tự... Quảng Bảo
(View: 12623)
Muốn cho cuộc lễ được tươm tất và thành kính, chuông trống bát nhã không thể thiếu được lúc bắt đầu và khi chấm dứt lễ.... Thích Giác Duyên
(View: 23846)
Nghi Thức lạy 108 lạy Tam Bảo do HT Thích Trí Thủ biên soạn PL. 2518
(View: 19740)
Chuông vàng bảng ngọc thấu bốn phương, Thần Thánh về đây đếm không lường, Âm thinh biến khắp mười phương cõi, Chư Phật Bồ tát chứng đàn tràng... HT Thích Huyền Tôn
(View: 24207)
Nguyện tiếng chuông nầy ngân khắp cõi, Thiết-vi ngục tối thảy xa nghe, Cõi trần trong sạch đều thông suốt, Giác ngộ sanh linh cả mọi loài... HT Thích Huyền Tôn
(View: 10033)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã, Qua Nhiều Ngôn Ngữ... Hoavouu sưu tầm
(View: 25716)
Kính lạy Bồ Tát Tất Đạt Đa, Tánh đức từ bi hằng biểu lộ, Trải bao cuộc du hành mục đổ, Xót sinh linh kiếp số trầm luân... Nghi Lễ
(View: 24232)
Bộ Luật Tứ Phần khởi nguyên do bộ phái Đàm-vô-đức (Dharmagupta, Pháp Tạng bộ) truyền trì... Hòa thượng Thích Trí Thủ dịch (1983)
(View: 20631)
Dựa theo “Lục Thì Sám Hối Khoa Nghi” của vua Trần Thái Tông, Việt-nam... Hạnh Cơ dịch
(View: 130670)
Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi 中科瑜伽施食科儀(Đông Mật)... Quảng Minh dịch chú
(View: 38094)
Đêm nay ngày lành Nguyên đán, Giờ này phút thiêng giao thừa, Chúng con : Tuân lệ cổ tục ngày xưa, Mở cửa nghinh xuân tiếp phước.
(View: 13575)
Nghi Thức Cúng Giao Thừa - Biên soạn Thích Nguyên An
(View: 23151)
Táo tiếng Hán có nghĩa là bếp. Hàng năm, khi năm hết Tết đến, vào ngày 23 tháng Chạp, nhà nhà đều sắm sửa lễ nghi, cúng tiễn ông Táo chầu trời... Tân Nguyễn
(View: 41882)
Khoa nghi này truyền sang nước ta đã lâu đời, thường được gọi là nghi thức đăng đàn chẩn tế, do các cao tăng làm sám chủ...
(View: 46984)
Đêm nay ngày lành Nguyên Đán Giờ nầy phút thiêng Giao thừa. Tuân lệ cổ tục ngày xưa Mở cửa nghinh Xuân tiếp phước. Truyền thừa di phong thuở trước...
(View: 31448)
Kính lạy chư Phật khắp mười phương, Tuyên dương Pháp nhiệm mầu thanh tịnh, Thánh Tăng cả ba thừa bốn quả, Rủ lòng từ bi xin chứng giám... Hạnh Cơ
(View: 17403)
Kính lạy Phật! Con từ vô thỉ kiếp, Mây vô minh che lấp tánh viên minh, Tạo bao việc ác, bỏ hết việc lành, Quanh quẩn luân hồi, vào ra sinh tử... Hạnh Cơ
(View: 22646)
Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn - 3 ngôn ngữ Anh, Việt, Hoa - Nhiều Tác Giả
(View: 79251)
Kinh Nhật Tụng - Kinh Tụng Hằng Ngày
(View: 16640)
Danh từ tên gọi của Thủ Lư theo sách Trung Hoa Phật Quang Văn Hóa Thiên Phật Giáo Dụng Ngữ chép: "Thủ lư là lư hương cầm ở trên tay, còn gọi là Bỉnh hương lư, Thủ lư, Đề lư... Thích Tâm Mãn
(View: 14964)
Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn do HT Thích Nhất HạnhHội Đồng Giáo Thọ Làng Mai biên soạn
(View: 56800)
Nhạc Thỉnh Trong Trai Đàn Chẩn Tế - Thích Hạnh Tuệ sưu tầm
(View: 26009)
Theo giáo lý đạo Phật, không ai có thể siêu độ cho ai, không ai có thể giải thoát cho ai, ngoại trừ chính cá nhân người đó.
(View: 21555)
Để thành tựu được lễ dâng y kathina, người thí chủ cần phải có sự hiểu về tấm y gọi là “Y Kathina” và nghi thức làm lễ dâng y kathina đến chư Tỳ khưu Tăng.
(View: 25413)
Bảng Chữ Nho khắc in tại chùa Báo Quốc, năm Đồng Khánh thứ 3, Mậu Tý (1888) - Chùa Báo Quốc
(View: 23447)
Thờ CúngLễ Bái là một trong những Gia Bảo tinh thần đáng quý của Tổ Tiên để lại cho con cháu kế thừa. Gia Bảo này đã đ­ược hấp thụ tinh hoa lâu đời do các Tôn Giáo bồi đắp...
(View: 60004)
Xưng là Tứ Thiên Vương bởi vì bốn vị Thiên Vương này ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Tứ Đại Thiên Vương là thần tướng của vua trời Đế Thích, ở núi Kiền Đà La...
(View: 26043)
Đạo Phật ngoài các vị thiên thần Hộ Pháp hộ giới ra còn có rất nhiều thiện hữu tri thức, bằng trí tuệ của mình, bằng phước đứctài lực của mình với tinh thần hộ trì chánh giới...
(View: 18155)
Khi giới sư đăng đàn truyền trao U Minh Giới cho vong linh. Chúng giới tử đại vị cho tiên hương linh của mình mà thay họ phụng thỉnh Tam Bảo, thọ nhận Giới pháp...
(View: 16088)
Nghi thức tuần chiếu trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền có nguồn gốc từ thời Phật còn tại thế, Đức Thế Tôn theo thông lệ cứ mỗi năm ngày, Ngài đi tuần phòng của Tăng chúng.
(View: 18558)
Đại Lễ Vu Lan Bồn khởi nguyên từ hạnh hiếu của Mục Kiền Liên Tôn Giả, trở thành nét văn hóa đạo đức hiếu hạnh của Đạo Phật, một trong “Tứ trọng ân”...
(View: 19621)
Việt Nam trong Đại Lễ Vu Lan, lễ cầu siêu tháng bảy chúng ta thường thấy có nghi thức đốt đèn cầu nguyện, hay là pháp hội Phóng Đăng...
(View: 18328)
Đại Lễ Vu Lan Bồn Đông độ dịch là Cứu Đảo Huyền, là nương theo từ bitrí tuệnguyện lực của chư Phật và Bồ Tát, để diệt trừ mọi phiền não...
(View: 44339)
Pháp Sự Khoa Nghi (3 tập) Soạn dịch giả: HT Thích Huyền Quang - Chùa Quang Thiện, California, USA - Ấn hành 2002
(View: 15855)
Nghìn nhà một bát, muôn dặm cô thân, Thần thông ứng cúng xa gần, Diệu dụng hóa duyên đây đó...
(View: 15580)
Thành ngữ Việt Nam có câu: “Thờ thì dễ, giữ lễ thì khó”, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đề tài ý nghĩatác dụng của lễ bái.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM