Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Tranh vẽ "Tây Phương Cực Lạc"

Monday, September 13, 201000:00(View: 41659)
Tranh vẽ "Tây Phương Cực Lạc"

Thế giới tên là Cực Lạc.

blank

Trong cõi đó, có đức Phật hiệu A Di Đà, hiện đang nói pháp.”
...trong cõi nước đó không có những sự khổ,chỉ thọ hưởng các điều vui, nên cõi đó tên là Cực Lạc.

blank

Cõi nước Cực Lạc có bảy lớp dậu rào, 7 lớp mành lưới, 7 lớp hàng cây, đều bằng châu báu,

blank

nơi cõi nước Cực Lạc đó có ao 7 chất báu, trong ao tràn đầy 8 nước công đức, đáy ao thuần bằng cát vàng trải làm mặt đất

...Trong ao, có hoa sen lớn như bánh xe,... hương thơm vi diệu tinh khiết.

blank

...nơi cõi nước Phật đó thường trỗi nhạc trời,

blank

Người ở trong cõi đó, thường mỗi sáng sớm, lấy vạt áo đựng những hoa kỳ diệu, cúng dường mười vạn ức Phật ở các phương khác.

blank

Đến giờ ăn sau khi cúng dường, liền trở về nước của mình, dùng cơm, rồi kinh hành.

blank

...nơi cõi nước đó thường có nhiều giống chim kỳ diệu, đủ các màu sắc: chim Bạch Hạc, Khổng Tước, vv... Các loài chim đó ngày đêm sáu thời hót ca thanh âm hòa nhã....

blank

Các giống chim ấy là do Phật A Di Đà muốn tuyên lưu diệu pháp mà biến ra như vậy.

blank

Cõi nước Cực Lạc có gió nhẹ thổi các hàng cây báu và các mành lưới báu, phát ra thanh âm huyền diệu, như trăm nghìn thứ nhạc cùng lúc hòa chung.

Nghe thanh âm đó, mọi người đều tự nhiên khởi tâm niệm Phật, Pháp, Tăng.

blank

Đức Phật A Di Đàvô số hàng Thanh Văn đệ tử, đều là bậc A La Hán, nhiều không thể tính đếm mà biết được. Các vị Bồ Tát cũng đông như thế.

blank

Nơi cõi nước Cực Lạc đó, chúng sanh được sanh về, đều là bậc chẳng thối chuyển. Trong đó có rất nhiều vị một đời thành Phật, số đó rất đông.

blank

Chúng sanh phải nên phát nguyện, nguyện sanh về cõi nước đó. Vì sao vậy? Vì được cùng các bậc Thượng thiện nhân tụ hội một nơi

blank

Nếu có người trì danh hiệu Phật A Di Đà, tâm chuyên nhất chẳng loạn. Người đó, lúc lâm chung, liền được sanh về cõi nước Cực Lạc của Phật A Di Đà.

blank

blank

“Các chúng sanh phải tin kinh này, là kinh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn, được tất cả các đức Phật hộ niệm”.

blank

Thế giới phương Dưới có Phật Sư Tử, Phật Danh Văn, Phật Danh Quang, vv... nhiều vô số các đức Phật như thế

blank

Thế giới phương Trên có Phật Phạm Âm, Phật Tú Vương, Phật Hương Thượng, vv... nhiều vô số các đức Phật như thế,

blank

blank

...nếu có người con trai lành, người con gái lành nào nghe được kinh nầy mà thọ trì, và nghe được danh hiệu của các đức Phật, thì những người con trai lành, những người con gái lành đó đều được tất cả các đức Phật hộ niệm, đều được chẳng thối chuyển nơi đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 7550)
Bảo tàng hiện trưng bày khoảng 500 cổ vật, hiện vật như: tượng và tranh chư Phật, Bồ tát, tổ sư; mộc bản kinh Phật… từ thế kỷ VII đến đầu thế kỷ XX
(View: 58987)
Theo phong cách Mật Tông Tây Tạng; từ vị Phật Thích Ca Mâu Ni đến Tu Di Sơn Vương Phật theo kinh Sám Hối...
(View: 19720)
Hình size lớn của Ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát dùng để in. Hoavouu.com kính tặng đến quý Chư Tôn Đức và Quý Phật tử
(View: 27233)
Quán Thế Âm có xuất xứ từ Ấn Độ Avalokitesvara, có nghĩa là Đấng nhìn xuống trần gian, hoặc là Đấng nghe được lời ca thán của trần gian.
(View: 34354)
Size hình lớn, cho download để thờ. Đây là tác phẩm của Tú Linh, kính cống hiến đến quý vị mười phương
(View: 15163)
Kính chúc Chư Tôn Đức và Quý Phật tử Phước Trí Nhị Nghiêm, Thành Tựu Sở Nguyện... Hoavouu.com
(View: 11085)
Hình Ảnh Lịch Sử Đức Phật Thích Ca - TT Thích Đồng Văn
(View: 12366)
Việt dịch: HT Thích Trí Tịnh; Anh dịch: Quảng Định; Hiệu đính: Quảng Hiếu; Sưu tầm: Tuệ Uyển
(View: 11882)
29 bức Hình về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca - Hoavouu sưu tầm
(View: 19447)
Hình Chư Phật, Bồ Tát, Hộ Pháp Trong Văn Hoá Phật Giáo Tây Tạng - Hoavouu sưu tầm
(View: 15039)
33 Ứng Hóa Thân Của Bồ Tát Quán Thế Âm - Phần 4 - Hoavouu.com sưu tầm
(View: 31377)
42 Thủ Nhãn Ấn Pháp Theo Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni - Hoavouu.com sưu tầm
(View: 92985)
Hình Ảnh 33 Ứng Hóa Thân Của Bồ Tát Quán Thế Âm - Phần 3 - Thích Hạnh Tuệ sưu tầm
(View: 16866)
Hình Ảnh 33 Ứng Hóa Thân Của Bồ Tát Quán Thế Âm - Phần 2 - Họa Sĩ Thi Kim Huy (Đài Loan)
(View: 43349)
Hình ảnh 33 Ứng Hóa Thân Của Bồ Tát Quán Thế Âm - Phần 1 - Nhiếp ảnh: Bảo Toàn; Lời bình: Thích Nhuận Thường
(View: 35539)
Hình Ảnh Lịch Sử Đức Phật Thích Ca - Hoavouu sưu tầm
(View: 40055)
Hình Ảnh Đức Phật Đản Sanh - Thích Thái Chánh
(View: 47544)
12 Vị Đại Tướng Dược Xoa - Phần 1 - Hoavouu.com sưu tầm
(View: 67487)
Thất Phật Dược Sư - 7 Vị Phật Dược Sư - Hoavouu.com
(View: 43594)
Ngũ Phương Phật - Năm vị Phật ở 5 phương - Hoavouu.com
(View: 66178)
Tây Phương Tam Thánh - Hoavouu.com sưu tầm
(View: 70228)
Hình Phật A Di Đà - Hoavouu.com sưu tầm
(View: 51888)
Dược Sư Như Lai tiếng Phạm gọi là: Bhaisajya-guru Vaidurya-prabharajyah, gọi đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai
(View: 22430)
Những Vần Thơ và Tượng A La Hán - Thơ Nhuận Thường
(View: 19610)
Bộ Hình Sử Phật 3 - Hoavouu sưu tầm
(View: 38551)
Bộ Hình Phật Sử 2 - Hoavouu sưu tầm
(View: 28780)
Bộ Hình Phật Sử 1 - Tâm Tịnh sưu tầm
(View: 36183)
12 Vị Đại Tướng Dược Xoa - Phần 2 - Trang vẽ phong cách Trung Quốc - Hoavouu sưu tầm
(View: 30998)
Quan Âm Thập Nhất Diện - Hoavouu sưu tầm
(View: 24716)
88 Đức Phật Hồng Danh Bảo Sám 2 - Hoavouu sưu tầm
(View: 25551)
Truyện tranh: Xá Lợi Phất
(View: 25262)
Truyện tranh: Phú Lâu Na
(View: 31972)
Truyện tranh: Mục Kiền Liên
(View: 26099)
Truyện trang: Ngài Đại Ca Diếp
(View: 28008)
Truyện tranh: Ngài Đại Ca Diếp
(View: 33024)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mộ a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều