Giáo Lý Guru Yoga

Monday, October 4, 201000:00(View: 5221)
Giáo Lý Guru Yoga

GIÁO LÝ GURU YOGA
Bài giảng của H.H. Penor Rinpoche (1) tại Berkeley, California, ngày 19 tháng Bảy, 1996
Nguyên tác: “Guru Yoga Teaching” by H.H. Penor Rinpoche-
Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ