Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

《淨土大經解演義》(第1集~第30集)(有字幕)

Friday, November 18, 201620:32(View: 4880)
《淨土大經解演義》(第1集~第30集)(有字幕)

《淨土大經解演義》(第1集~第30集)(有字幕)  
(節錄自 2010/4/5 淨土大經解演義【02-039】)

[PDF file]Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 3514)
《淨土大經解演義》(有字幕) 淨空法師2010年第11次宣講無量壽經 (節錄自 2010/4/5 淨土大經解演義【02-039】)
(View: 4683)
一飲一啄,莫非前定,誰定的; 文摘恭錄—大方廣佛華嚴經(第二0四四卷)2009/9/27
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM