Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
18,436,907
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250

《淨土大經解演義》(第61集~第90集)(有字幕)

Thursday, November 24, 201618:20(View: 1252)
《淨土大經解演義》(第61集~第90集)(有字幕)

《淨土大經解演義》(第61集~第90集)(有字幕)  
(節錄自 2010 淨土大經解演義【02-039】)

[PDF file]Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 2032)
《淨土大經解演義》(有字幕) 淨空法師2010年第11次宣講無量壽經 (節錄自 2010/4/5 淨土大經解演義【02-039】)
(View: 2495)
一飲一啄,莫非前定,誰定的; 文摘恭錄—大方廣佛華嚴經(第二0四四卷)2009/9/27
Quảng Cáo Bảo Trợ