Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Bài Mới Nhất trang Văn Học
Điền Email để nhận bài mới

Như HuyễnSức Mạnh Thể Nhập Pháp Giới Của Bồ Tát

Tuesday, September 19, 202318:27(View: 535)
Như Huyễn Là Sức Mạnh Thể Nhập Pháp Giới Của Bồ Tát

Như HuyễnSức Mạnh Thể Nhập Pháp Giới Của Bồ Tát


Nguyễn Thế Đăng

sen2


1/ Thân Phật: tánh Khôngquang minhvà xuất hiện

Trong phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất của Kinh Hoa Nghiêm, các thiên vương, các thần vương cho đến các Đại Bồ tát nói kệ tán thán Phật Tỳ Lô Giá Na và các hoạt động của Phật, trải khắp vũ trụvà thâm nhập vào từng hạt bụi (vi trần) và từng khoảnh khắc thời gian (một sát na, một niệm).

Những câu kệ sau đều lấy từ phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Trong bài kệ đầu tiên của Diệu Diệm Hải Thiên Vươngnương nhờ oai lực Phật nói kệ:

Thân Phật phổ biến các đại hội

Đầy khắp pháp giới không cùng tận

Tịch diệtvô tánh, chẳng thể nắm 

Vì cứu thế gian mà xuất hiện… 

Sắc thân tịnh diệu của Như Lai

Hiện khắp mười phương không gì sánh

Thân Phật vô tánh, không chỗ nương 

Thiên vương Thiện Tư quan sát được… 

Như Lai tịch tịnh bậc giải thoát

Hiện khắp mười phương không chỗ sót

Quang minh soi sáng khắp thế gian

Thiên vương Nghiêm Tràng đã được thấy…

Ba đoạn của bài kệ đầu tiên này đã giới thiệu ba phương diện của Phật Tỳ Lô Giá Na:

Tánh Không: “tịch diệt, vô tánh, không thể nắm, vô sở y, tịch tịnh”. Đây là pháp thân của Phật Tỳ Lô và cũng là “pháp thân của tất cả chư Phật”.

“Quang minh, hay ánh sáng, soi sáng khắp thế gian”, là báo thân Phật.

“Sắc thân tịnh diệu của Như Lai, hiện khắp mười phương không gì sánh”: sắc thân là hóa thân, hiện khắp mười phương là hóa hiện vô số.

 

Bài kệ thứ hai của Khả Ái Nhạo Pháp Quang Minh Tràng thiên vươngnương nhờ oai lực Phật mà nói kệ:

Cảnh giới chư Phật chẳng nghĩ bàn 

Tất cả chúng sanh chẳng lường được 

Khiến chúng sanh kia đều tin hiểu 

Ý vui rộng lớn không cùng tận

Nếu có chúng sanh kham thọ pháp

Thần lực của Phật dẫn dắt họ 

Khiến họ thường thấy Phật hiện tiền 

Thiên vương Nghiêm Hải thấy như vậy. 

Tánh tất cả pháp không chỗ nương 

Phật hiện thế gian cũng như thế 

Khắp cả các cõi không chỗ tựa 

Nghĩa này Thắng Huệ quan sát thấy… 

Bao nhiêu cõi nước thuở quá khứ

Trong lỗ chân lông đều hiện đủ 

Đây là chư Phật đại thần thông

Thiên vương Tịch Tĩnh tuyên thuyết được. 

Tất cả biển pháp môn vô tận

Cùng hội trong một pháp đạo tràng 

Pháp tánh như vậy Phật nói ra 

Trí Nhãn thấu được phương tiện này. 

Bao nhiêu cõi nước ở mười phương

Xuất hiện trong đó mà thuyết pháp

Thân Phật không đến cũng không đi 

Đây là cảnh giới Lạc Toàn Huệ. 

Phật thấy thế pháp như bóng sáng 

Vào chỗ rất sâu của pháp kia 

Nói tánh các pháp thường tịch nhiên

Thiên vương Thiện Chủng thấy môn này. 

Phật khéo rõ biết các cảnh giới

Tùy tâm chúng sanh rưới mưa pháp 

Dạy môn xuất thế chẳng nghĩ bàn 

Thiên vương Tịch Tĩnh hay rõ biết. 

Thế Tôn thường dùng đại từ bi

Lợi ích chúng sanh mà hiện thân

Mưa pháp cam lồ thấm nhuần thảy 

Thiên vương Quảng Đại đã chứng được. 

Bài kệ này nói đến pháp thân tánh Không: “thân Phật không đến cũng không đi, tánh tất cả pháp không chỗ nương, nói tánh các pháp thường tịch nhiên…”. Tánh Không đó là “tánh tất cả pháp, pháp tánh, thì không chỗ nương; Phật hiện thế gian cũng như thế, khắp cả các cõi không chỗ tựa”. Tánh Không này không những khắp cả các cõi, mà còn ở trong “các lỗ chân lông”. “Tất cả biển pháp môn vô tận, cùng hội trong một pháp đạo tràng”: tất cả vào trong một, một dung chứa tất cả.

Cũng trong bài kệ này nói đến “Phật hiện tiền”, “Phật hiện”, “đều hiện đủ”, “xuất hiện trong đó mà thuyết pháp”, “lợi ích chúng sanh mà hiện thân”. Thân Phật không đến cũng không đi, nhưng hiện, xuất hiện khắp thế gian, thậm chí “trong mỗi lỗ chân lông đều hiện đủ”, “chúng sanh thường thấy Phật ở trước mặt (hiện tiền)”. Sở dĩ có sự xuất hiện trong tất cả cõi nước cho đến trong mỗi vi trần, mỗi lỗ chân lông “vì thần lực của Phật”, “chư Phật đại thần thông”.

 

2/ Thần lực Phật 

Cũng trong phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất này có nhiều đoạn nói về thần lực Phật:

Như Lai thần lực không ai sánh 

Hiện khắp mười phương cõi rộng lớn 

Trang nghiêm thanh tịnh thường hiện tiền

Thiên vương Niệm Trí đã chứng được… 

Thần lực gia hộ hay diễn thuyết

Và hiện thần thông của chư Phật 

Làm cho thanh tịnh theo căn cơ

Thiên vương Quang Âm đã được chứng… 

Phật thường xuất hiện khắp, nhưng không tướng không hình, vì đó là sự xuất hiện của tánh Không: “Sắc tức là Không, Không tức là sắc” (Bát nhã tâm kinh):

Tất cả Phật pháp rất rộng sâu 

Phương tiện vô ngại khắp vào được 

Phật thường xuất hiện khắp thế gian

Không tướng, không hình, không ảnh tượng… 

Sự xuất hiện ấy là “thị hiện”:

Oai thần lực Phật khắp mười phương

Thị hiện rộng lớn vô phân biệt

Hạnh ba la mật đại giác ngộ 

Từ xưa đầy đủ đều khiến thấy… 

Sự xuất hiệnthị hiện này là “hóa hiện”:

Như Lai trí rất sâu 

Vào khắp nơi pháp giới

Hay tùy ba đời chuyển (pháp luân)

Làm đạo sư cho đời. 

Chư Phật đồng pháp thân

Vô yvô sai biệt

Tùy tâm các chúng sanh

Khiến thấy thân tướng Phật. 

Phật đủ Nhất thiết trí

Biết khắp tất cả pháp 

Trong tất cả cõi nước 

Đều hiện khắp hết thảy. 

Thân Phật và quang minh

Sắc tướng chẳng nghĩ bàn 

Chúng sanh nào tin ưa 

Tương ưng điều khiến thấy. 

Nơi trên một thân Phật 

Hóa làm vô lượng Phật 

Tiếng sấm khắp các cõi 

Nói pháp sâu như biển. 

Trong mỗi mỗi chân lông 

Lưới quang khắp mười phương

Diễn diệu âm của Phật 

Điều phục kẻ khó phục… 

(Phẩm Như Lai hiện tướng, thứ hai).

Trong Kinh còn những từ khác để diễn tả thần lực Phật: “thần biến, hiện thần thôngứng hiện, biến hóa…”

Kinh Hoa Nghiêm, theo một nghĩa, là “sự trang nghiêm bằng hoa”. Sự trang nghiêm của vũ trụ Hoa Nghiêm này là do “Như Lai tự tại lực”:

Những sự trang nghiêm trong ba thời

Trong trái ngọc sáng đều hiển hiện

Thể tánh vô sanh, không thể nắm

Đây là Như Lai tự tại lực.

(Phẩm Hoa Tạng thế giới, thứ năm)

 

3/ Bản chất của thần lực Phật 

Để thị hiện ra vô số hóa thân, để biến hóa khắp tất cả các cõi nước và trong tất cả các vi trần, sự thị hiệnbiến hóa ấy, đại thần thông ấy là gì? Dựa trên năng lực nào?

Phật thân vô tận như hư không

Vô tướng vô ngại khắp mười phương

Như huyễn như hóa khắp ứng hiện

Biến Hóa Âm Vương đã ngộ được. 

Như huyễn như hóa chính là năng lực thần thông biến hóa của Phật. Trí huệ Phật là thấy biết tính như huyễn này.

Phật trí như huyễn không chướng ngại

Nơi tất cả pháp đều thấu suốt 

Vào trong tâm hành của chúng sanh

Cảnh giới của thiên vương Thiện Hóa.

Sự hóa hiện của Phật đều như ảnh, như bóng, nghĩa là như huyễn:

Như Lai khắp hiện thân

Thế gian đều vào khắp 

Tùy chúng sanh thích ưa 

Hiển thị thần thông lực

Phật tùy tâm chúng sanh

Hiện khắp ở trước họ 

Chúng sanh mà được thấy 

Đều là thần lực Phật… 

Thân Phật vốn vô sanh

Mà thì hiện xuất sanh 

Pháp tánh như hư không

Chư Phật trụ trong đó… 

Vô thểvô sở trụ

Cũng không có chỗ sanh 

Không tướng cũng không hình 

Chỗ hiện đều như bóng… 

(Như Lai hiện tướng, thứ hai)

Vốn vô sanh mà thị hiện xuất sanh, nên “cũng không có chỗ sanh”, sự sanh là không thật có sanh, là như bóng, là như huyễnThị hiện sanh như bóng, không thật, đó là do thần lực như huyễn của Phật, do “Phật trí như huyễn”.

Bài kệ của Phổ Hiền Bồ tát nói về tính như huyễn như hóa của các hóa thân Phật:

Quang minh thanh tịnh bậc Biến Tri

Các thứ trang nghiêm đều hiện bóng 

Biến hóa phân thân chúng vây quanh 

Tất cả biển cõi đều cùng khắp. 

Tất cả hóa Phật đều như huyễn

Tìm chỗ đi đến đều chẳng được 

Bởi sức oai thần cảnh giới Phật 

Trong tất cả cõi đều như vậy… 

Những sự biến hóa ở mười phương

Tất cả đều như bóng trong gương 

Chỉ do Như Lai xưa tu hành

Thần thông nguyện lực cấu tạo được… 

(Phẩm Hoa Tạng thế giới, thứ năm)

Thần lực của Phật là lực biến hóa như huyễnnhư hóa. Thế nên Bồ tát phải tu như huyễnnhư hóađể thấy được hành động biến hóa khắp vũ trụ của Phật Tỳ Lô. Tương ưng với thần lực biến hóanhư huyễn như hóa của Phật Tỳ Lô, là thấy hiểu và ngộ nhập ba thân của Phật, tức là pháp giớiHoa Tạng.

Chư Phật tử! Đại Bồ tát có mười thứ nhẫn, nếu được các nhẫn này thì được đến chỗ vô ngại nhẫn địa của Bồ tát, tất cả Phật pháp vô ngại vô tận

Mười nhẫn là: âm thanh nhẫn, thuận nhẫnvô sanh pháp nhẫnnhư huyễn nhẫn, như diệm (sóng nắng) nhẫn, như mộng nhẫn, như hưởng (tiếng vang) nhẫn, như ảnh nhẫn, như hóa nhẫn, như không nhẫn. 

Mười nhẫn này, chư Phật ba thời đã nói, nay nói, sẽ nói”.

(Phẩm Mười Nhẫn, thứ hai mươi chín).

 

Như huyễn là sức mạnh thể nhập pháp giới của Bồ tát. Trong phần nói về Thiện Tài đồng tử khi gặp thiện tri thức Ma Gia phu nhân, mẹ của Đức Phật Thích ca lịch sử, có những câu như vầy:

Thiện Tài từ nghĩ rằng: Thiện tri thức này xa lìa thế gian, an trụ nơi không chỗ trụ, vượt khỏi sáu trần, lìa tất cả chấp trước, biết đạo vô ngại, đủ pháp thân thanh tịnh, dùng nghiệp như huyễn mà hiện hóa thân, dùng trí như huyễn mà quán thế gian, dùng nguyện như huyễn mà gìn giữ thân Phật…

Và Thiện Tài đồng tử thấy sắc thân của Ma Gia phu nhân như sau:

Sắc thân cùng khắp, vì bằng số tất cả chúng sanh… Sắc thân hằng thị hiện, vì tận cõi chúng sanhmà vẫn vô tậnSắc thân không đi, vì nơi tất cả loài vẫn không diệt. Sắc thân không đến, vì nơi tất cả loài vẫn không sanh. Sắc thân bất hoại, vì pháp tánh bất hoạiSắc thân vô tướng, vì dứt đường ngôn ngữSắc thân một tướng, vì lấy vô tướng làm tướng. 

Sắc thân như hình bóng, vì tùy tâm ứng hiệnSắc thân như huyễn, vì do trí huyễn sanh ra. Sắc thânnhư sóng nắng, vì chỉ do tưởng mà còn. Sắc thân như bóng (ảnh), vì tùy nguyện hiện sanh. Sắc thân như mộng, vì tùy tâm mà hiện. Sắc thân pháp giới, vì tánh tịnh như hư khôngSắc thân đại bi, vì cứu hộ chúng sanh…

Thấy biết như huyễn cho đến chứng đắc như huyễn tam muội là một trong những cánh cửa đi vào pháp giới Hoa Nghiêm

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 42)
Dùng bè để qua sông, qua sông rồi thì bỏ bè là thí dụ nổi tiếng về pháp phương tiện trong kinh Phật.
(View: 71)
Ông cha ta có câu “gieo nhân nào gặt quả ấy” hay “thiện có thiện báo, ác có ác báo”.
(View: 69)
Các anh chị GĐPT đồng phục áo lam, hoa sen trắng đã nhất tề cung nghinh kim quan Đạo Sư, mà bao lần Đạo Sư đã khuyến thỉnh, sách tấn để giữ trọn phương chăm Bi, Trí, Dũng GĐPT Việt Nam, thể hiện một chút tình, gánh kim quan trên vai để đền ơn đáp nghĩa.
(View: 86)
Đạo Phật do đức Phật Thích Ca mâu Ni (Sakya Muni Buddha) khai sáng ở Ấn Độ. Căn bản của giáo pháp là Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo
(View: 554)
Hình ảnh, âm thanh đi vào cõi vô tung, đồng vọng ngàn sau, bặt tích, hay lưu lộ hình ảnh đôi bạn chân tình nơi chốn hiu hắt bụi đường mà đôi chân không hề mỏi.
(View: 158)
Con đường giải thoát, tức là Bát Chánh Đạo. Có thể gói trọn vào một câu, hay hai câu, hay vài câu được không?
(View: 150)
Nhĩ căn viên thông là khả năng mà Bồ-tát Quán Thế Âmthành tựu được nhờ vào sự tu tập ba phương pháp lắng nghe, tư duy và hành động (Văn, Tư, Tu).
(View: 204)
Người xưa nói “Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”. Dù cho miệng lưỡi thế gian có thế nào chúng ta vẫn an nhiên, “tâm không bị biến đổi, miệng không phát ra lời nói cộc cằn”
(View: 185)
Immanuel Kant (1724-1804) là triết gia vĩ đại, người sáng lập ra nền triết học cổ điển Đức.
(View: 239)
Tu tập hằng ngày chúng ta thường được các vị Thầy hướng dẫn, nhắc nhở nếu muốn giác ngộ, thoát khổ,
(View: 223)
Ven. Pannyavaro là một tu sĩ Phật giáo người Úc, Ngài đã cống hiếncả đời mình tu tập thiền định theo giáo lý Đức Phật.
(View: 218)
Kinh, Luật, Luận của Phật Giáo cả Nam Truyền lẫn Bắc Truyền đọc tụng suốt cả đời cũng không hết. Bởi lẽ lời Phật, lời Tổ quá sâu sắc nhiệm mầu
(View: 703)
“Để được làm người, sinh mệnh đó thực sự may mắn”.
(View: 590)
Quan điểm của Phật giáo nói chung, mọi biến động của đời sống tự nhiên và xã hội đều là biểu hiện của nghiệp, do nghiệp lực của nhân loại hiện hành chi phối.
(View: 601)
Trong Phật giáo Đại thừa, bản chất của sự giác ngộ được gọi là bồ đề tâm, có nghĩa là tâm thức tỉnh.
(View: 561)
Vào thế kỷ trước khi Đức Phật đản sinh, vùng đông bắc Ấn Độ đã trải qua những biến đổi sâu rộng làm định hình lại địa chính trị của khu vực một cách sâu sắc.
(View: 627)
Tâm trí của Đức Phật được gọi là bồ đề tâm, nghĩa đen là “tâm giác ngộ”. Bồ đề tâm có hai khía cạnh
(View: 623)
Hệ thống kinh điển trí huệ (bát nhã) tánh Không thường được xếp thành ba phạm trù: Văn tự Bát nhã, Quán chiếu Bát nhã, và Thật tướng Bát nhã.
(View: 600)
Tăng đoàn thời Đức Phật còn tại thế không những có hai giai cấp quyền quý tại Ấn Độ là Bà La Môn như: Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp,…
(View: 549)
Lịch sử truyền thừa của Ni giới ở một số bộ phái Phật giáo nói chung mãi đến hôm nay vẫn còn nhiều vấn đề chưa thể lý giải trọn vẹn.
(View: 557)
Thiện ngữ là nói lời lành, chân thật, nhẹ nhàng, xây dựng, đoàn kết, yêu thương.
(View: 552)
Cuộc sống rất ngắn ngủi, vì thế hãy phá bỏ cái tôi ngớ ngẩn của mình, nhanh chóng tha thứ, tin tưởng yêu thương thật lòng
(View: 620)
Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại Kapilavatthu, ở khu vườn Nigrodha.
(View: 592)
Bốn pháp giới Sự, Lý, Lý Sự vô ngạiSự Sự vô ngại là những từ ngữ của tông Hoa Nghiêm.
(View: 628)
Sống trên đời, có ai không mang ít nhiều âu lo? Người nghèo thì lo làm thế nào để mọi người trong gia đình mình đủ ăn đủ mặc.
(View: 576)
Trong những chúng đệ tử Phật, thì chúng cư sĩ tại gia chiếm số lượng đông đảo và có những ảnh hưởng nhất định đối với diện mạo của Phật giáo nói chung.
(View: 616)
Hạnh phúc chính là sự bình an của thân thể và sự yên tĩnh của tâm hồn.
(View: 597)
Cái vòng tròn vô hình lại quay trọn môt vòng, mùa thu lại về với đất trời Bắc Mỹ.
(View: 563)
Trong Trung luận của Bồ tát Long Thọ luận giảng về tánh Không, phần nhiều là những câu phủ định.
(View: 591)
Trong năm bộ Nikaya của hệ Pali, Đức Phật thường nói đến sự “không có lõi cứng” của các hiện tượng, từ thân tâm, cho đến thế giớichúng sanh.
(View: 599)
Mỗi người trong cuộc sống này luôn có một thử thách để chinh phụcvượt qua, đó là gì?
(View: 816)
Một trong những hình thức ta nuôi dưỡng phiền giận về chính mình là mặc cảm tội lỗi.
(View: 540)
Thế gian không có cái gì khổ cả, khổ chỉ là những ảo giác của con người.
(View: 451)
Thực tập nhằm tăng cường khả năng tập trung hoặc chú ý đóng một vai trò quan trọng trong hầu hết các truyền thống tôn giáo lớn.
(View: 553)
Về pháp thiền quán vô thường tôi chia sẻ hôm nay, tôi sẽ không bàn đến đại vô thường như là cái chết, sự hủy diệt, sụp đổ hay sự chia ly.
(View: 571)
Sau khi quy y Tam bảo, vì muốn tìm cầu tri thức, tôi đã nỗ lực nghiên cứu kinh điển. Kinh Phật mênh mông như biển cả,
(View: 546)
Sống lâu, khỏe mạnh là một phước báu lớn. Nhưng không phải ai cũng có được phước báo này.
(View: 514)
Ăn chay không thực hành trong tâm lý cứng nhắc, khắc nghiệt mà ăn chay cần duy trì trong một tâm thái an lạc, nhẹ nhàng và hạnh phúc!
(View: 493)
Thiểu dục: là ít muốn. Tri túc: là biết đủ. “Thiểu dục tri túc”, tức là ít ham muốn và biết đủ.
(View: 463)
Biết chế ngự tâm thì sẽ giảm đi hoặc chấm dứt hẳn những tham vọng, cuồng nộ, sân hận, bẳn gắt, ganh tỵ, đố kỵ, si mê...
(View: 712)
Con người khi mất đi, vẫn còn âm hồn như trong đạo Phật vẫn luôn nhắc đến thuyết luân hồi,
(View: 482)
Phra Ajaan Lee Dhammadharo (1907-1961), là một trong những vị thiền sư theo truyền thống tu khổ hạnh trong rừng.
(View: 460)
Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ.
(View: 494)
"Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương-xá, trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. Bấy giờ, Tôn giả Tam-di-đề cũng đi du hóa ở thành Vương-xá, tại Ôn tuyền lâm.
(View: 528)
"Chánh niệm" - Đó là một từ được bàn tán nhiều khi một người lần đầu tiên tìm hiểu về thiền địnhPhật giáo. Chánh niệm là gì?
(View: 555)
Trí huệ là cái mỗi chúng sanh đều vốn có, chỉ vì bị khuất lấp do những che chướng tạm thời, phiền não chướngsở tri chướng, mà không thấy không biết
(View: 475)
Kinh Vu lan, một bản kinh ngắn nhưng hàm súc, tràn đầy ý nghĩa nhân văn, chan chứa đạo lý, thấm đẫm tình người và đặc biệtgiá trị giáo dục nhân cách với đặc trưng hiếu đạo.
(View: 542)
Đôi khi chúng ta sống cùng nhau, đi ngang đời nhau, đối diệnvới nhau nhưng lại chẳng thấy nhau.
(View: 536)
Các đặc điểm hợp lý trong giáo lý Phật giáo sơ kỳ đã có sức hấp dẫn lớn đối với các học giả châu Âu khi họ nghiên cứu vềPhật giáo.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM