Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Hình ảnh Ngày thứ 2

Friday, July 21, 201720:51(View: 4250)
Hình ảnh Ngày thứ 2

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN THỨ 7

NGÀY 21-7-2017

 

Chương trình tu học ngày 21-7-2017 được tiến hành như sau:

 

         05h30-07h15        Hô canh, ngồi thiền

                                    Tụng kinh Lăng Nghiêm

                                    Lời khai thị của chư Tôn đức: HT. Tín Nghĩa và TT.

                                    Tâm Hòa.

                                    Kinh hành

         07h15-07h45        Chụp ảnh tập thể

         07h40-08h20        Điểm tâm

         08h30-10h00        Học Phật pháp

                                    Lớp Tăng, Ni: HT. Thắng Hoan, HT. Nguyên Trí

                                    Lớp Phật tử lớn: TT. Quang Minh, TT. Minh Hạnh

                                    Lớp tiếng Anh: TT. Ân Giao

                                    Lớp trẻ em: Sư cô Trang Thanh

         10h15-11h45        Học Phật pháp                              

                                    Lớp Tăng, Ni: HT. Thông Hải, TT. Nhật Châu

                                    Lớp Phật tử lớn: HT. Đổng Tuyên

                                    Lớp tiếng Anh: ĐĐ Đạt Tín

                                    Lớp trẻ em: Sư cô Trang Thanh

         12h00-13h00        Thọ trai

         14h00-15h30        Học Phật pháp

                                    Lớp Tăng, Ni: HT. Nguyên Hạnh

                                    Lớp Phật tử lớn: HT. Nhựt Huệ, ĐĐ. Hạnh Tuệ

                                    Lớp tiếng Anh: TT. Ân Giao

                                    Lớp trẻ em: Sư cô Trang Thanh, TT Ân Giao

         15h45-17h15        Sám hối Thủy sám văn

         18h00-19h15        Dược thực

                                    Ông Dr. James A.Dail, Sr nói chuyện với đại chúng về vấn

                                    đề bảo vệ sức khỏe để bảo vệ con người.

         19h30-21h30        Khóa lễ Tịnh Độ

         21h45-22h15        Hô canh, ngồi thiền

         22h30                  Chỉ tịnh

 

         Ngày tu học thứ hai thật vui tươi, sinh động! Ban Tổ chức cho biết số lượng chư Tăng, Ni tham dự là 120 vị và số lượng Phật tử tham dự là 550 người, tổng cộng là 670 người. Thật tuyệt vời!

 

Tin: Võ Văn Tường

Ảnh: Võ Văn Tường, Thiên Nhơn

 


Hinh-tap-the-21717-720
Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 1Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 2Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 3Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 4Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 5Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 6Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 7Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 8Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 9Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 10Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 11Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 12Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 13Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 14Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 15Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 16Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 17Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 18Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 19Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 20Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 21Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 22Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 23Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 24Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 25Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 26Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 27Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 28Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 29Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 30Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 31Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 32Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 33Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 34Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 35Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 36Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 37Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 38Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 39Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 40Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 41Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 42Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 43Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 44Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 45Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 46Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 47Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 48Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 49Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 50Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 51Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 52Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 53Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 54Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 55Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 56Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 57Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 58Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 59Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 61Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 62Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 63Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 64Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 65Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 66Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 67Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 68Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 69Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 70Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 71Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 72Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 73Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 74Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 75Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 76Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 77Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 78Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 79Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 80Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 81Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 82Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 83Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 84Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 85Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 86Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 87Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 88Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 89Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 90Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 91Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 92Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 93Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 94Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 95Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 96Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 97Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 98Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 99Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 100Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 101Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 102Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 103Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 104Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 105Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 106Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 107Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 108Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 109Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 110Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 111Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 112Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 113Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 114Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 115Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 116Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 117Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 118Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 119Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 120Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 121Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 122Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 123Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 124Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 125Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 126Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 127Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 128Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 129Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 130Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 131Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 132Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 133Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 134Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 135Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 136Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 137Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 138Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 139Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 140Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 141Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 142Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 143Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 144Khoa Tu Hoc Phat Phap Bac My 7 145
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 1805)
Thông Báo Tặng Quà Tết 2024 cho người khiếm thị, người nghèo. Mỗi phần trị giá $20; Gồm có: 10kg gạo, 1 thùng mì gói, 1 chai dầu ăn, 1kg đường.
(View: 3971)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 1705)
Hình Ảnh Lễ Hội Hoá Trang cho các em Phap Vuong Academy .Được tổ chức vào lúc 11:00 am ngày 29/10/2022 tại Tu Viện Pháp Vương- Escondido, CA.
(View: 3195)
Lễ Quy Y ngày 08 tháng 10, 2022 tại Tu Viện Pháp Vương.
(View: 1955)
9/3/2022 - Một ngày thứ bảy với PVA là một ngày đầy ý nghĩa, lành mạnh, vui vẻ, và luôn mới mẻ. A Saturday with PVA is a meaningful, healthy, fun, and always refreshing day.
(View: 1807)
Tết Trung Thu 2021 tại Tu Viện Pháp Vương
(View: 2888)
08/27/2022 Pháp Vương Academy sinh hoạt hôm nay
(View: 8315)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 8168)
Đại Lễ Vu Lan được tổ chức tại Tu Viện Pháp Vương vào ngày chủ nhật 05 tháng 9 năm 2021 lúc 03:00PM
(View: 5158)
Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Tại Chùa Phật Đà 2021 được tổ chức ngày 22/8/2021. Nhiếp ảnh: Thiện Thành Văn Sang
(View: 6127)
Đại lễ Vu Lan năm 2021 - Phật lịch 2565 & Lễ An Vị Phật Tu viện Phổ Đà Sơn ngày Chủ Nhật 15-08-2021
(View: 4802)
Chương trình này là dịp để qui tụ anh chị em có tinh thần văn nghệ để hát nhạc Phật giáo và là bước đầu tiên thành lập Ban Đạo Ca Pháp Vương. Nhiếp ảnh: Thái An Khương
(View: 5892)
Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản và Tấn Phong Trụ Trì Tu Viện Pháp Vương. Được tổ chức vào lúc 9:45am ngày 08/5/2021
(View: 5342)
Chùa Phước Hải Charlotte. Địa chỉ cũ: 1818 Little Rock Road, Charlotte, NC 28214. Điện thoại: (704) 394-6869
(View: 6112)
Tu viện Đại Bi. Địa chỉ cũ: 3210 West 15th Street, Santa Ana, CA 92703. Điện thoại: (714) 360-5355
(View: 4917)
Chùa Thanh Lương. Địa chỉ: 3261 Trentwood Way, Sacramento, CA 95822. Điện thoại: (916) 428-4871
(View: 5661)
Chùa Diệu Quang. Địa chỉ: 9229 Elder Creek Road, Sacramento, CA 95829. Điện thoại: (916) 381-4360
(View: 5849)
Chùa Liên Hoa - Địa chỉ: 3301 McKee Road, San Jose, CA 95127. Điện thoại: (408) 272-2654
(View: 4000)
Trung tâm Phật giáo cho Hòa Bình. Địa chỉ: 2064 Old Piedmont Road, San Jose, CA 95132. Điện thoại: (408) 295-2436
(View: 4819)
Chùa Phước Sơn tọa lạc tại số 1623 Saint Francis Avenue, thành phố Modesto, tiểu bang California.
(View: 4656)
Tu viện Bồ Đề. Địa chỉ: 2001 S. K Street, Bakersfield, CA 93304. Điện thoại: (661) 397-0470
(View: 4096)
Hôm nay ngày 27/3/2021 tại Tu Viện Pháp Vương, buổi họp mặt đầu tiên của Chư Tôn Đức và Quí Phật tử là thầy cô giáo, bảo trợ, và trai soạn đã được diễn ra.
(View: 4257)
Tịnh xá Ngọc Minh 3776 46th Street, San Diego, CA 92105 Tel: (619) 282-1673
(View: 3779)
Chùa Linh Sơn. Địa chỉ: 16 Ruthven Avenue, Worcester, MA 01606 Điện thoại: (508) 853-8120
(View: 6601)
Hình ảnh Phát quà Tết 2021 cho người nghèo miền quê, miền núi tại Bình Thuận, Lang Minh, Long Khánh và Đắk Lắk
(View: 5221)
Chùa Thiện Ân tọa lạc tại số 4354 W. Mckinley Avenue, thành phố Fresno, miền Trung tiểu bang California, Hoa Kỳ.
(View: 3752)
Chùa Phổ Hiền Địa chỉ: 96 Dewey Street, Worcester, MA 01610 Điện thoại: (508) 755-7817
(View: 2903)
Hình Ảnh Ngày Hội Trồng Cây Tại Tu Viện Pháp Vương được thực hiện vào ngày 06/3/2021
(View: 4403)
Chùa Từ Liên Địa chỉ: 3465 Lenora Church Road, Snellville, GA 30039 Điện thoại: (770) 736-5425
(View: 3173)
Chùa Diệu Đế 9603 Nims Lane, Pensacola, FL 32534 Tel: (850) 477-8291
(View: 5470)
Kính mời Đại Chúng tham gia hùn phước cho Lễ Phóng Sanh Rằm Thượng Nguyên Tân Sửu 2021
(View: 5017)
Chùa Viên Thông. Địa chỉ: 17355 Groechke Road, Houston, TX 77084. Tel: (281) 829-0816
(View: 2903)
Hình ảnh Lễ Giao Thừa Xuân Tân Sửu 2021 tại Chùa Phật Đà, San Diego, California - Viện chủ: HT Thích Nguyên Siêu. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 10059)
Kính chúc Chư Tôn Đức và Quý Phật tử một năm mới Vô lượng an lạc, Vô lượng cát tường, Thành tựu sở nguyện
(View: 4654)
Chùa Phổ Hiền. Địa chỉ: 10222 Larson Avenue, Garden Grove, CA 92843. Tel: (714) 537-2234
(View: 5132)
Chùa Ưu Đàm. Địa chỉ: 7255 W. Meranto Avenue, Las Vegas, NV 89178. Tel: (702) 260-0479
(View: 3580)
Thiền Tịnh đạo tràng. Địa chỉ: 11502 Daniel Avenue, Garden Grove, CA 92840. Tel: (714) 638-0989, (714) 266-4171 Email: dieutanhthich@yahoo.com
(View: 4674)
Tu viện Pháp Vương. Địa chỉ: 715 Vista Avenue, Escondido, CA 92126. Tel: (760) 739-8063
(View: 3586)
Chùa Hương Sen - Địa chỉ: 19865 Seaton Avenue, Perris, CA 92570. Tel: (951) 657-7272; (951) 616-8620
(View: 4159)
Chùa An Lạc Địa chỉ: 1647 E. San Fernando Street, San Jose, CA 95116. Điện thoại: (408) 254-1710, (408) 594-8717
(View: 4369)
Thiền viện Diệu Nhân 4187 Duncan Hill Road, Rescue, CA 95672. Tel: (530) 676-7108; (916) 222-8784
(View: 3582)
Chùa An Lạc 5249 E. 30th Street, Indianapolis, IN 46218 Tel: 317-545-1234, 408-329-3199 Website: www.anlactemple.org
(View: 4193)
Chùa Dược Sư 11111 Magnolia Street, Garden Grove, CA 92841. Tel: (714) 638-4128
(View: 4174)
Chùa Linh Sơn P.O. & Distt Kushinagar 274403 U.P, India. Tel: +91- 9936- 837-270; +91-9936-178-621
(View: 4799)
Chùa Bảo Lâm, Địa chỉ: 6025 St. George Street, Vancouver, BC, Canada V5W-2Y5. Điện thoại: (604) 327-5546
(View: 5479)
Chùa Đức Viên, Địa chỉ: 2420 McLaughlin Avenue, San Jose, CA 95121. Điện thoại: (408) 993 - 9158
(View: 3863)
Chùa Phật Quang - Địa chỉ: 801 N 15th Street, San Jose, CA 95112 Điện thoại: (408) 295-8391
(View: 2529)
Lễ Vía Đức Phật A Di Đà Tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, Hoa Kỳ, Vào ngày 26, 27/12/2020
(View: 4574)
Pháp Duyên tịnh xá tọa lạc tại số 1760 W. Jensen Avenue, thành phố Fresno, tiểu bang California, Hoa Kỳ.
(View: 4209)
Chùa Hoa Nghiêm tọa lạc tại số 20 rue J.J. Rousseau 94290 Villeneuve Le Roi, Paris, Pháp
(View: 4405)
Tự viện Linh Sơn tọa lạc tại số 9 Avenue, Jean Jaurès, 94340 Joinville-le-Pont, France.
(View: 3883)
Trúc Lâm thiền viện tọa lạc tại số 9 Rue de Neuchâtel 91140 Villebon-sur-Yvette, ngoại ô thành phố Paris, Pháp. Thiền viện cách trung tâm Paris khoảng 20 km.
(View: 3988)
Tổ đình Khánh Anh tọa lạc tại số 14 Avenue Henri Barbusse, Bagneux. Bagneux là một xã trong vùng đô thị Paris, thuộc tỉnh Hauts-de-Seine, vùng hành chánh lle-de-France, Pháp
(View: 7756)
Chùa Khánh Anh tọa lạc tại số 8 Rue Francois Mauriac (Parc aux Lièvres) 91000 Evry, Pháp.
(View: 5120)
Chùa Thiện Minh tọa lạc tại số 51 Rue de Cuzieu 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Pháp.
(View: 3978)
Hình ảnh lễ đặt đá xây Chánh Điện chùa Khánh Anh tại Bagneux, Pháp Quốc vào ngày Lễ Vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát 19.2 âm lịch nhằm ngày 17.3.1979
(View: 3669)
Được tổ chức tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, vào lúc 10:00am ngày 27/9/2020. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 6456)
Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản PL 2564 Online Tại Chùa Phật Đà San Diego, California, Hoa Kỳ ngày 03/5/2020
(View: 6431)
Chúng tôi sẽ tổ chức phát Thực phẩm cho tháng 03 vào ngày 15/03/2020 vào lúc 1:30pm, số lượng 350 phần tại địa chỉ: 26 15th, San Diego, CA 92101.
(View: 6808)
Lễ Rằm Thượng Nguyên Tại Chùa Phật Đà San Diego, California, Hoa Kỳ Ngày 09/2/2020
(View: 8196)
Kính mời Đại Chúng tham gia hùn phước cho Lễ Phóng Sanh Rằm Thượng Nguyên Xuân Canh Tý 2020
(View: 4145)
Phái đoàn Hành Hương Lễ Phật Đầu Xuân Canh Tý 2020 do Chùa Phật Đà, San Diego, California tổ chức ngày 02/2/2020.
(View: 4888)
Hình Ảnh Lễ Giao Thừa 2020 Chùa Phật Đà, San Diego, California - Ngày 24/01/2020, Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 10660)
Ngày 19 và 21 tháng 1 năm 2020 vừa qua, Quý Phật tử thiện nguyện của HoaVoUu Foundation tại Việt Nam đã đi phát quà cho người nghèo tại Đồng Nai và Vùng núi Đắk Lắk.
(View: 4785)
Hình Slideshow Tất Niên 2019 Chùa Phật Đà được tổ chức vào ngày 19/01/2020. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 6388)
Trong tháng 12/2019 Hội HoaVoUu Foundation đã 3 lần thực hiện phát túi ngủ cho người Vô Gia Cư tại ở Downtown San Diego. Lần thứ nhất vào ngày 07/12, lần thứ hai 15/12 và lần thứ 3 vào ngày 26/12. Tổng cộng có 256 túi ngủ.
(View: 6323)
Hình ảnh HoaVoUu Foundation hỗ trợ Chùa Kim Sơn, Nha Trang trong các Phật sự của Chùa trong năm 2019
(View: 4052)
Hình Ảnh Slideshow Khoá Tu Bát Quan Trai Tại Hiền Như Tịnh Thất ngày 28-29/12/2019 El Monte, California
(View: 4442)
Vào ngày 28 tháng 12 năm 2019, chùa An Lạc San Jose đã trang nghiêm tổ chức Lễ Chung thất Trai tuần đức cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang.
(View: 5271)
Khoá Tu Báo Ân Lần 5, Lễ Huý Nhật Cố TT Thích Đức Trí, Lễ Khởi Công Xây Dựng Bảo Tháp Ân Sư được tổ chức vào ngày 20, 21, 22 tháng 12/2019
(View: 6304)
Ngày 15/12/2019, Quý Phật tử thiện nguyện Hoa Vo Uu Foundation đã phát thêm 80 cái túi ngủ (Sleeping Bags) cho người Vô Gia Cư ở Downtown San Diego.
(View: 4564)
Khoá Tu Bát Quan Trai Tại Chùa Phật Đà San Diego, California ngày 15/12/2019. Viện chủ: HT Thích Nguyên Siêu. Video: SC Thích Nữ Hạnh Từ
(View: 3948)
Hình ảnh Pháp Hội Di Đà Tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, Hoa Kỳ ngày 07/12/2019 - Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 7076)
Hôm nay, ngày 07/12/2019 Quý Phật tử thiện nguyện Hoa Vo Uu Foundation đã phát 100 cái túi ngủ (Sleeping Bags) cho người Vô Gia Cư ở Downtown San Diego.
(View: 5865)
Chúng tôi kêu gọi ủng hộ 300 túi ngủ (Sleeping bags) vào ngày 15/12/2019 và tiếp tục phát thực phẩm cho Người Vô Gia Cư vào Chủ Nhật, ngày 22/12/2019 lúc 1:30pm
(View: 5298)
Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cho tháng 10/2019 tới vào Chủ Nhật, ngày 17/11/2019 lúc 1:30pm
(View: 3387)
Khoá Tu Bát Quan Trai Tại Hiền Như Tịnh Thất. Ngày 27/10/2019
(View: 4021)
Được tổ chức từ ngày 11 đến 13/10/2019. Nhiếp ảnh: Quảng Nghiệp, Nguyên Đức
(View: 4173)
Khóa Tu Phật Thất Tại Chùa Bảo Quang Hamburg, Đức Quốc 2019
(View: 6526)
Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cho tháng 10/2019 tới vào Chủ Nhật, ngày 20/10/2019, số lượng 350 phần.
(View: 7092)
Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
(View: 11124)
Lễ Tưởng Niệm Cố Đại Lão Hoà Thượng Thích Chí Tín, Bổn Sư của HT Thích Nguyên Siêu, Tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 13/9/2019
(View: 4487)
Đại Lễ Vu Lan tại chùa Bảo Thành Koblenz, Đức Quốc ngày 08.09.2019 - Nhiếp ảnh: Nguyên Trí
(View: 6022)
Chủ nhật, ngày 8 tháng 9 năm 2019, lễ giỗ lần thứ 18 Sư Ông Thích Đồng Thiện được long trọng tổ chức tại chùa Quang Thiện, thành phố Ontario, miềm nam California.
(View: 4546)
Kalachakra Mandala Thời Luân (Bánh Xe Thời Gian), biểu tượng cho vũ trụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
(View: 3745)
Lễ Lạc Thành và Vu Lan 2019 Tại Chùa Đôn Hậu, Na Uy ngày 23, 24, 25 tháng 8 năm 2019. Trụ trì: TT Thích Viên Giác. Nhiếp ảnh: Quảng Huệ
(View: 4552)
Thiền Lâm Hương Hải được tọa lạc ở Tweed City (Actinolite) với diện tích 25 mẫu ở phía Bắc thành phố Belleville, Ontario. Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(View: 8012)
Mỗi năm cứ đến ngày tựu trường, nỗi lo lắng cho con có được sách vở, bút mực, quần áo, mũ dép, học phí... của những bậc cha mẹ vùng quê nghèo lại hiện về trên nét mặt
(View: 4482)
Khoá An Cư Kiết Hạ Tại Chùa Phật Ân, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 18/8/2019. Nhiếp ảnh: Nguyên Đức
(View: 5635)
Đại Lễ Vu Lan 2019 Tại Chùa Từ Thuyền, Canada. Trụ trì: Sư Cô Thích Nữ Từ Diệu. Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(View: 6220)
Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cho tháng 09/2019 tới vào Chủ Nhật, ngày 15/09/2019, số lượng 350 phần.
(View: 5624)
Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội PL 2563 - DL 2019 Tại Tu Viện Pháp Vương, Escondido, Hoa Kỳ được TT Trụ trì Thích Tâm Tường tổ chức lúc 03 giờ chiều ngày 11/8/2019.
(View: 4313)
Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội PL 2563 - DL 2019 tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, Hoa Kỳ. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 5550)
Tu viện Tây Thiên, Westlock, Canada đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu PL. 2563 và Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Phật học Edmonton - Tu viện Trúc Lâm.
(View: 4613)
Lễ Đại Tường Cố Hòa Thượng Thích Minh Tuyền và Lễ Vu Lan tại Chùa Việt Nam, Nhật Bản - Ngày 03 - 04/08/2019. Nhiếp ảnh: Đức Hải, Đức Dũng, Bích Vân
(View: 5718)
TT Thích Thông Triết trụ trì Thiền Viện Chánh Pháp tại tiểu bang Oklahoma đã tổ chức Khoá tu học Phật pháp mùa thu 2019.
(View: 14277)
Được tổ chức tại Khách sạn DOUBLE TREE BY HILTON NEWARK 39900 BALENTINE DRIVE, NEWARK, CA 94560 Từ Thứ Năm đến Thứ Hai, ngày 25 - 29 tháng 7 năm 2019
(View: 7547)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 31 - 2019 được tổ chức tại thành phố Dinant tại Bỉ Quốc
(View: 6730)
Chủ Nhật ngày 21/7/2019 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 350 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego.
(View: 5948)
Chủ Nhật ngày 09/6/2019 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 350 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM