Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Hỡi Quê Nhà

Monday, July 18, 201100:00(View: 34309)
Hỡi Quê Nhà
Reader's Comment
Friday, May 8, 201507:15
Guest
Nghe tung kinh thay đôi nhiêu suy nghi con nguoi giup cho chung ta sông thoai mái
Sunday, November 16, 201410:01
Guest
OI. PHÁT PHAP QUA CAO SIEU VA HUYEN ĐIỀU .CON NGHE KINH PHÁT LONG CON CAM THAY THANH THAN VA BINH AN . CON KINH LAY CHU PHÁT XIN NGUOI NHO TAM LONG TU BI HÌ XA CHO NHUNG NGHIỆP CHUỘNG CUA CON . CON XIN THANH TAM SAM HOI .CON NGUYEN QUY Y PHÁT .CON NGUYEN QUY Y PHAP .CON NGUYEN QUY Y TANG .CON NGUYEN TU TAM THEO LỎI PHÁT DAY .CON KINH XIN CHU PHÁT PHO HO CHO CO ĐUỢC KHOE MANH VA TAM HON MINH MÀN DE CON DAY DU NGHI LÚC DI THEO CON ĐUÔNG TU TAP TINH TAN . NAM MO A DI DA PHÁT.
Friday, December 23, 201108:00
Guest
rat hay khi vao nghe tung kinh lam cho con nguoi ta tinh tam thanh tin
Thursday, January 12, 201208:00
Guest
KINH MONG CAC BAN HAY CO GANG NIEM PHAT
Wednesday, March 6, 201308:00
Guest
Oi that la thanh tinh. Nam Mo A Di Da Phat...!
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 56112)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 54081)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 58896)
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 50042)
Kinh Địa Tạng - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 55006)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 91601)
Đường Giải Thoát - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 41483)
Đời Mạt Pháp - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 28103)
Đêm Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 22332)
Đâu Là Phàm Thánh - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 39108)
Đã Chết Mà Sống - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 31125)
Con Thuyền Đại Đạo - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 40397)
Ánh Sáng Từ Bi - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 25446)
48 nguyện của Phật A Di Đà - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 24361)
Kinh Dược Sư - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 19217)
Kinh Di Đà Diễn Kệ - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 18194)
Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 20709)
Kinh Di Giáo - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 48009)
Mục Liên Sám Pháp - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
(View: 27392)
Từ Bi Thủy Sám - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM