kinhphomondienke-thichhueduyen
(View: 24090)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
kinhniemphatbalamat-thichhueduyen
(View: 24756)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
anh-dep-phat-giao-152-thumbnail
(View: 25311)
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
ducdiatang-thumbnail
(View: 22851)
Kinh Địa Tạng - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
kinhdieuphaplienhoa-thichhueduyen-cover-thumbnail
(View: 24238)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
quenha-thichhueduyen-thumbnail
(View: 16295)
Hỡi Quê Nhà - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
buddha-wallpaper-1680x1050-by-alfdclxvi-thumbnail
(View: 43416)
Đường Giải Thoát - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
closeup-of-buddha-face-statue-80031898-thumbnail
(View: 20757)
Đời Mạt Pháp - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
buddha-wallpaper1360-thumbnail
(View: 13846)
Đêm Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
daulaphamthanh-thichhueduyen-thumbnail
(View: 10627)
Đâu Là Phàm Thánh - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
haflportraitsakkyamunibuddha35-thumbnail
(View: 19344)
Đã Chết Mà Sống - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
haflportraitsakkyamunibuddha1-thumbnail
(View: 14906)
Con Thuyền Đại Đạo - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
haflportraitsakkyamunibuddha17-thumbnail
(View: 16103)
Ánh Sáng Từ Bi - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
48-loi-nguyen-phat-a-di-da-thichhueduyen-thumbnail
(View: 11455)
48 nguyện của Phật A Di Đà - TT Thích Huệ Duyên tụng
medicine-buddha
(View: 11753)
Kinh Dược Sư - TT Thích Huệ Duyên tụng
roongroj-piamyossak-buddha
(View: 10704)
Kinh Di Đà Diễn Kệ - TT Thích Huệ Duyên tụng
buddha015
(View: 10405)
Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng - TT Thích Huệ Duyên tụng
buddha018
(View: 11039)
Kinh Di Giáo - TT Thích Huệ Duyên tụng
mucliensamphap-thumbnail
(View: 28427)
Mục Liên Sám Pháp - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
phatart33-thumbnail
(View: 17069)
Từ Bi Thủy Sám - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng