(View: 28292)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 28338)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 29634)
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 25796)
Kinh Địa Tạng - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 28185)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 18477)
Hỡi Quê Nhà - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 49451)
Đường Giải Thoát - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 23471)
Đời Mạt Pháp - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 15486)
Đêm Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 11935)
Đâu Là Phàm Thánh - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 21951)
Đã Chết Mà Sống - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 17056)
Con Thuyền Đại Đạo - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 19459)
Ánh Sáng Từ Bi - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 13083)
48 nguyện của Phật A Di Đà - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 13046)
Kinh Dược Sư - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 11573)
Kinh Di Đà Diễn Kệ - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 11075)
Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 12184)
Kinh Di Giáo - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 30931)
Mục Liên Sám Pháp - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
(View: 18339)
Từ Bi Thủy Sám - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ