Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250
View Counts
4,112,513

Kinh Tụng Hằng Ngày

Tuesday, May 17, 201100:00(View: 46918)
Kinh Tụng Hằng Ngày
Reader's Comment
Saturday, June 6, 201516:47
Guest
Mình đang gặp khó khăn nên thường nghe tụng kinh để tinh thần đc thoải mái hơn. Qua đó biết thêm về phật giáo
Tuesday, May 13, 201409:27
Guest
Nam Mo A Di Da Phat.
Nam Mo A Di Da Phat
Nam Mo A Di Da Phat
Tuesday, May 13, 201409:21
Guest
giong thay tung nghe am, rat hay
Wednesday, September 4, 201307:00
Guest
A Di Đà Phật!
Cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc,
Cầu nguyện cho đất nước Việt Nam trường tồn thịnh vượng,
Cầu nguyện cho cha mẹ quá vãng của đệ tử Nguyễn Xuân Huy - PD: Nguyên Phát được vãng sanh cực lạc.
Cầu nguyện cho mẹ đệ tử còn hiện tiền thân tâm thường an lạc, sống trong ánh đạo vàng của Như Lai.
Nam mô A Di Đà Phật,
Nam mô A Di Đà Phật,
Nam mô A Di Đà Phật.
Friday, March 14, 201407:00
Guest
hay
Tuesday, February 18, 201408:00
Guest
Rat hay
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 15831)
Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 8526)
Giọng xướng lễ: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 18269)
Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn
(View: 11730)
Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 41858)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã bằng nhiều ngôn ngữ Sankrist, Hoa, Tạng, Nhật, Việt, Anh ... Hoavouu sưu tầm
(View: 22764)
Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng của cố HT Thích Nhật Liên
(View: 39723)
Kinh Báo Hiếu - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 26672)
Kinh Vu Lan - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 17971)
Mục Liên Sám Pháp - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 21270)
Kinh Dược Sư - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 31405)
Nhạc Thơ Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca, Trình Bày: T.T Thích Thiện Trang, Hòa Âm & Phối Khí: Nhạc Sỹ Hoàng Duy
(View: 15789)
Tọa Thiền Và Công Phu Khuya - Chùa Phật Quang, Thụy Điển ngày 12/4/2013
(View: 53640)
Với tư liệu quý này, chúng tôi nghĩ rằng đã đủ để hàng hậu bối học hỏi cả đời và vận dụng trong các thời khóa của Thiền Môn quy cũ... Thích Hạnh Tuệ
(View: 27262)
Cúng Thí Thực - Giọng Huế
(View: 32890)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 32584)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 35059)
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 19772)
Các Bài Tán Trạo theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 25167)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 31143)
Tuyển Tập 11 Bài Sám Tụng Của TT Thích Hạnh Tuấn - Trụ trì Chùa Trúc Lâm, Chicago.
(View: 21656)
Chẩn tế cầu siêu bạt độ tại Chùa Việt Nam - Pheonix ngày 16/12/2011 - Chứng minh: TT Thích Chân Tôn, Sám chủ: TT Thích Giải Minh
(View: 19369)
Kinh Phổ Môn nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 22043)
Kinh Lăng Nghiêm - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 19265)
Hồng Danh Sám Hối nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 20672)
Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 14162)
Truyền Bát Quan Trai giới & Tụng Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 29392)
Kinh Địa Tạng - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 32975)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 60869)
Kinh Sám Hối Sáu Căn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 30016)
Kinh Sám Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 20999)
Hỡi Quê Nhà - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 56190)
Đường Giải Thoát - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 26784)
Đời Mạt Pháp - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 17824)
Đêm Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 13651)
Đâu Là Phàm Thánh - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 25153)
Đã Chết Mà Sống - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 71049)
CD 3 - Tuyển Tập Các Bài Sám Về Cha Mẹ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 19675)
Con Thuyền Đại Đạo - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 22934)
Ánh Sáng Từ Bi - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 15153)
48 nguyện của Phật A Di Đà - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 14406)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Niệm
(View: 12530)
48 đại nguyện của Phật A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 21226)
Kinh Vu Lan - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 11580)
Hồng danh sám hối - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 15018)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 13845)
Kinh A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 17361)
Tiếng Đại Hồng Chung tại Tu Viện Quảng Đức
(View: 11869)
Lạy Tam Thiên Phật - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 6983)
Niệm Phật trên Đất Phật - TT Thích Nguyên Tạng niệm
(View: 29665)
Kinh Vô Lượng Thọ - TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 8961)
Đảnh lễ Thù Ân (31-5-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 15654)
Lễ Cầu An (16-2-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 16013)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Giọng niệm: TT Nguyên Tạng
(View: 13043)
Công Phu Khuya - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 16042)
Đại Bi Sám Pháp - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 8531)
Kệ chuông - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 8045)
Lễ Cầu Siêu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 8696)
Lễ Sám Hối (21-1-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 17787)
Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 10531)
Niệm Phật Tiếp Dẫn - Giọng niệm: TT Thích Nguyên Tạng
Quảng Cáo Bảo Trợ