Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
17,852,031
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250
logobanhxe2

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
CHÙA PHẬT ĐÀ

4333 30th Street, San Diego, CA 92104, USA. - Tel: (619) 283 7655
-----oOo-----

Lịch Sinh Hoạt
Năm 2020 - Canh Tý

dharmawheel Tháng Ngày - Nội Dung Ghi Chú
Năm 2020 - Canh Tý {PDF} Lịch Sinh Hoạt
dharmawheel 1

- Ngày 05: Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo
- Ngày 19: Lễ Tất Niên Chùa Phật Đà
- Ngày 25: Tết Nguyên Đán Canh Tý - Vía Đức Phật Di Lặc

 
dharmawheel 2

- Ngày 02: Hành Hương Xuân Kỷ Hợi
- Ngày 02-09: Tuần lễ Đàn Tràng Dược Sư - Khai Kinh và tụng lúc 7:00pm mỗi tối
- Ngày 09: Hoàn Kinh Dược Sư, Rằm Thượng Nguyên
- Ngày 23: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai

 Thư Chúc Tết
dharmawheel 3 - Ngày 01-08: Tuần Lễ Pháp Hội Đại Bi - Trì Tụng Chú Đại Bi lúc 7:00pm mỗi tối
- Ngày 08: Vía Bồ Tát Quán Thế Âm Đản Sanh
- Ngày 29: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
dharmawheel 4 - Ngày 05-19: Đạo tràng Sám hối Lương Hoàng Sám 
- Ngày 26: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
dharmawheel 5 - Ngày 03: Đại Lễ Phật Đản Chùa Phật Đà
- Ngày 23: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
 
dharmawheel 6 - Ngày 16-26: Đại Hội Thường Niên GHPGVNTN HK - An Cư Kiết Hạ
- Ngày 28: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
dharmawheel 7 - Ngày 02: Vía Bồ Tát Quán Thế Âm Thành Đạo
- Ngày 19: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
- Ngày 23-26: Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần 10 (tại Philadelphia)
dharmawheel 8 - Ngày 23: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
- Ngày 23-30: Tuần Lễ Vu Lan - Khai Kinh Vu Lan và tụng lúc 07:00pm mỗi tối
- Ngày 30: Đại Lễ Vu Lan Tại Chùa Phật Đà
dharmawheel 9 - Ngày 06-13: Tuần lễ Pháp hội Địa Tạng - Tụng Kinh Địa Tạng mỗi tối 7:00pm
- Ngày 13: Lễ Vía Đức Bồ Tát Địa Tạng
- Ngày 27: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
dharmawheel 10 - Ngày 25: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
dharmawheel 11 - Ngày 01: Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia
- Ngày 22: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
- Ngày 29: Rằm Hạ Nguyên
dharmawheel 12 - Ngày 26: Pháp hội Liên Trì - Tụng Kinh A Di Đà tối 7:00pm
- Ngày 20: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
- Ngày 27: Vía Đức Phật A Di Đà
Năm 2021
dharmawheel 01 - Ngày 17: Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo
dharmawheel 02

- Ngày 07: Lễ Tất Niên Chùa Phật Đà
- Ngày 12: Tết Nguyên Đán Tân Sửu - Lễ Vía Đức Phật Di Lặc
- Ngày 21: Hành Hương Xuân Tân Sửu
- Ngày 21-28: Tuần lễ Đàn Tràng Dược Sư
- Ngày 28: Rằm Thượng Nguyên - Hoàn Kinh Dược Sư
- Ngày 28: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai

Chanh_Dien_Chua_Phat_Da

Lịch Sinh Hoạt
 NĂM 2018 - MẬU TUẤT

Lịch Sinh Hoạt

NĂM 2019 - KỶ HỢI

dharmawheel Tháng Ngày - Nội Dung Ghi Chú
Năm 2019 - KỶ HỢI {PDF} Lịch Sinh Hoạt
dharmawheel 1

- Ngày 13: Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo
- Ngày 27: Tất Niên Chùa Phật Đà

 
dharmawheel 2

- Ngày 05: Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi - Vía Đức Phật Di Lặc
- Ngày 10:
Hành Hương Xuân Kỷ Hợi
- Ngày 10-17/02: Tuần lễ Đàn Tràng Dược Sư - Khai Kinh và tụng lúc 7:00pm mỗi tối
- Ngày 17: Hoàn Kinh Dược Sư, Rằm Thượng Nguyên
- Ngày 24: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai

 Thư Chúc Tết
dharmawheel 3 - Ngày 24/03-31/03: Tuần Lễ Pháp Hội Đại Bi - Trì Tụng Chú Đại Bi lúc 7:00pm mỗi tối
- Ngày 31: Vía Bồ Tát Quán Thế Âm
Ngày 31: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
dharmawheel 4 - Ngày 07-21: Đạo tràng Sám hối Lương Hoàng Sám
- Ngày 13,14: Phật Đản Chung do Giáo Hội Tổ Chức (Orange County)
- Ngày 28: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
dharmawheel 5 - Ngày 19: Đại Lễ Phật Đản Chùa Phật Đà
- Ngày 26: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
 
dharmawheel 6 - Ngày 16-26: Đại Hội Thường Niên GHPGVNTN HK - An Cư Kiết Hạ
- Ngày 30Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
dharmawheel 7 - Ngày 14: Vía Bồ Tát Quán Thế Âm Thành Đạo
- Ngày 21: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
- Ngày 25-29: Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần 9 (tại San Jose)
dharmawheel 8 - Ngày 04-11: Tuần Lễ Vu Lan - Khai Kinh Vu Lan và tụng lúc 07:00pm mỗi tối
- Ngày 11:
Đại Lễ Vu Lan Tại Chùa Phật Đà

- Ngày 25: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
dharmawheel 9 - Ngày 25/8-01/09: Tuần lễ Pháp hội Địa Tạng - Tụng Kinh Địa Tạng mỗi tối 7:00pm
- Ngày 01: Lễ Vía Đức Bồ Tát Địa Tạng
- Ngày 29: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
dharmawheel 10 - Ngày 20: Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia
- Ngày 27Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
dharmawheel 11 - Ngày 10: Rằm Hạ Nguyên
- Ngày 25Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
dharmawheel 12 - Ngày 07: Tuần lễ Pháp hội Liên Trì - Tụng Kinh A Di Đà mỗi tối 7:00pm
- Ngày 08: Lễ Vía Đức Phật A Di Đà
- Ngày 15: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
Lịch Sinh Hoạt NĂM 2018 - MẬU TUẤT
dharmawheel Tháng Ngày - Nội Dung Ghi Chú
Năm 2018 - Mậu Tuất {PDF} Lịch Sinh Hoạt
dharmawheel 1

- Ngày 07: Vía Đức Phật A Di Đà
- Ngày 21: Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo
- Ngày 28:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật

 
dharmawheel 2

- Ngày 16: Tết Nguyên Đán Mậu Tuất
- Ngày 25:
Hành Hương Xuân Mậu Tuất
- Ngày 25/02-04/03: Tuần lễ Đàn Tràng Dược Sư

 Thư Chúc Tết
dharmawheel 3 - Ngày 04: Rằm Thượng Nguyên - Hoàn Kinh Dược Sư
- Ngày 25/03-01/04: Tuần Lễ Pháp Hội Đại Bi
- Ngày 25: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 4 - Ngày 01: Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đản sanh
- Ngày 08-22: Đạo tràng Sám hối
Lương Hoàng Sám
- Ngày 29: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 5 - Ngày 13: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
-
Ngày 20: Đại Lễ Phật Đản của Giáo Hội

- Ngày 27: Đại Lễ Phật Đản Chùa Phật Đà
 
dharmawheel 6 - Ngày 24: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 29: Đại hội Thường Niên
của GHPGVNTN HK
(Chùa Bát Nhã)
dharmawheel 7 - Ngày 22: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 29:
Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Thành Đạo
dharmawheel 8 - Ngày 19: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 19-26:
Tuần lễ Vu Lan - Tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu
- Ngày 26: Đại Lễ Vu Lan Chùa Phật Đà
dharmawheel 9 - Ngày 02-09: Tuần lễ Pháp hội Địa Tạng
- Ngày 09: Lễ Vía Bồ Tát Địa Tạng
- Ngày 13-19: Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ tại Hawaii
- Ngày 30: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 10 - Ngày 21: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 28: Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia
dharmawheel 11 - Ngày 18: Rằm Hạ Nguyên
- Ngày 25:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 12 - Ngày 03: Rằm Hạ Nguyên
- Ngày 16-23: Tuần lễ Pháp hội Liên Trì - Tụng Kinh A Di Đà
- Ngày 30: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật

NĂM 2017 - ĐINH DẬU
dharmawheel Tháng Ngày - Nội Dung Ghi Chú
Năm 2017 - Đinh Dậu {PDF} Lịch Sinh Hoạt
dharmawheel 1

- Ngày 08: Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo
- Ngày 28Tết Nguyên Đán Đinh Dậu - Vía Đức Phật Di Lặc

 Thư Chúc Tết
dharmawheel 2

- Ngày 05: Hành Hương Xuân Đinh Dậu
- Ngày 05-12: Tuần lễ Đàn Tràng Dược Sư, tụng Kinh Dược Sư mỗi tối 7:00PM
- Ngày 12: Rằm Thượng Nguyên - Hoàn Kinh Dược Sư
- Ngày 26: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật

 
dharmawheel 3 - Ngày 12-19: Tuần lễ Pháp hội Đại Bi, thọ trì thần chú Đại Bi mỗi tối 7:00PM
- Ngày 19: Vía Bồ tát Quán Thế Âm

- Ngày 26: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 4 - Ngày 02-16: Đạo tràng Sám hối Lương Hoàng Sám
- Ngày 16: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 23: Lễ Phật Đản của GHPGVNTN HK
dharmawheel 5 - Ngày 14: Đại Lễ Phật Đản của Chùa Phật Đà
- Ngày 28: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
Thư mời Lễ Phật Đản
dharmawheel 6 - Ngày 11: Đại hội Thường Niên của GHPGVNTN HK (NPĐ Fremont San Jose)
- Ngày 12-22: An Cư Kiết Hạ (NPĐ Fremont San Jose)
- Ngày 25: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 7 - Ngày 16: Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Thành Đạo
- Ngày 20-24:
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ 7
(ở Chicago)
- Ngày 30:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 8 - Ngày 27/8-3/9: Tuần lễ Vu Lan - Tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu
- Ngày 27: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 9 - Ngày 02: Lễ Vu Lan (Nghĩa trang Green Wood)
- Ngày 03:
Vu Lan Tại Chùa Phật Đà
- Ngày 10-17: Tuần lễ Pháp hội Địa Tạng
- Ngày 17: Lễ Vía Bồ Tát Địa Tạng
- Ngày 24: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 10 - Ngày 29: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 11 - Ngày 12: Vía Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia
- Ngày 26:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 12 - Ngày 03: Rằm Hạ Nguyên
- Ngày 31/12-07/01/2018: Tuần lễ Pháp hội Liên Trì
- Ngày 31: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật

NĂM 2016 - BÍNH THÂN
dharmawheel Tháng Ngày - Nội Dung Ghi Chú
Năm 2016 - Bính Thân {PDF}
dharmawheel 1

- Ngày 17: Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo
- Ngày 31: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật

 
dharmawheel 2

- Ngày 08: Tết Nguyên Đán Bính Thân - Vía Đức Phật Di Lặc
- Ngày 14: Hành Hương Xuân Bính Thân
- Ngày 14-21: Tuần lễ Đàn Tràng Dược Sư
- Ngày 21: Rằm Thượng Nguyên - Hoàn Kinh Dược Sư
- Ngày 28: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật

 
dharmawheel 3 - Ngày 20: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 20-27: Tuần lễ Pháp hội Đại Bi
- Ngày 27: Vía Bồ tát Quán Thế Âm đản sanh
- Ngày 27: 5 giờ chiều Tiệc chay gây quỹ Bảo trợ Đại Lễ Phật Đản Cộng Đồng niềm Nam California
dharmawheel 4 - Ngày 03-17: Đạo tràng Sám hối Lương Hoàng Sám
- Ngày 17: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 23-24: Lễ Phật Đản của GHPGVNTN HK
dharmawheel 5 - Ngày 22: Đại Lễ Phật Đản của Chùa Phật Đà
- Ngày 29: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật

dharmawheel 6 - Ngày 10-12: Đại Hội Khoáng Đại Giáo Hội (San Jose)
- Ngày 13-23: An Cư Kiết Hạ của GHPGVNTN HK

- Ngày 26: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 7 - Ngày 21-25: Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ 6
- Ngày 24: Vía Bồ Tát Quán Thế Âm Thành Đạo
- Ngày 31:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
Xem thông báo
dharmawheel 8 - Ngày 07-14: Tuần lễ Vu Lan - Tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu
- Ngày 13: Đại lễ Vu Lan Thắng Hội
ở Nghĩa Trang Green Wood
- Ngày 14
Đại lễ Vu Lan Thắng Hội Chùa Phật Đà

- Ngày 28/8-04/9: Tuần Lễ Pháp Hội Địa Tạng
- Ngày 28: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
Thư Mời Vu Lan
dharmawheel 9 - Ngày 04: Vía Bồ tát Địa Tạng Vương
- Ngày 25:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 30/9-02/10: Ngày Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Canada
dharmawheel 10 - Ngày 16: Vía Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia
- Ngày 30:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 11 - Ngày 13: Rằm Hạ Nguyên
- Ngày27:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 12 - Ngày 11-18: Tuần lễ Pháp hội Liên Trì
- Ngày 18: Vía Đức Phật A Di Đà
- Ngày 25: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
 
Lịch Sinh Hoạt NĂM 2015 - ẤT MÙI

dharmawheel Tháng Ngày - Nội Dung Ghi Chú
Năm 2015 - Ất Mùi {PDF}
dharmawheel 1

- Ngày 04-11: Tuần Lễ Pháp Hội Liên Trì
- Ngày 11: Vía Đức Phật A Di Đà
- Ngày 18:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 25: Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo

 
dharmawheel 2

- Ngày 19: Tết Nguyên Đán Ất Mùi - Vía Đức Phật Di Lặc

 Thư Xuân Ất Mùi
dharmawheel 3 - Ngày 01: Hành Hương Xuân Ất Mùi
- Ngày 01-08:
Tuần Lễ Đàn Tràng Dược Sư
- Ngày 08: Rằm Thượng Nguyên
- Ngày 29: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 29-05/04: Tuần Lễ Pháp Hội Đại Bi
dharmawheel 4 - Ngày 05: Vía Bồ tát Quán Thế Âm Đản Sanh
- Ngày 12-26: Đạo tràng Sám hối Lương Hoàng Sám
- Ngày 26: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 5 - Ngày 16-17: Đại Lễ Phật Đản của Giáo Hội 
- Ngày 24: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 31: Đại Lễ
Phật Đản Chùa Phật Đà

dharmawheel 6 - Ngày 15-25: An Cư Kiết Hạ Giáo Hội tại PHV Quốc Tế
- Ngày 28: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 7 - Ngày 26: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 8 - Ngày 02Vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm thành đạo
- Ngày 06-10:
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần V
- Ngày 23: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 23-30: Tuần lễ Vu Lan - Tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu
- Ngày 30: Đại lễ Vu Lan Thắng Hội
Hình ảnh Khóa tu học
dharmawheel 9 - Ngày 06-13: Tuần lễ Pháp Hội Địa Tạng
- Ngày 13: Vía Bồ tát Địa Tạng Vương

- Ngày 27:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 10 - Ngày 25: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 11 - Ngày 01: Vía Bồ tát Quán Thế Âm xuất gia
- Ngày 22: Rằm Hạ Nguyên

- Ngày 29:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 12 - Ngày 20: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 20-27: Tuần lễ Pháp hội Liên Trì
- Ngày 27: Vía Đức Phật A Di Đà

Năm 2014 - Giáp Ngọ

dharmawheel Tháng Ngày - Nội Dung Ghi Chú
Năm 2014 - Giáp Ngọ {PDF}

dharmawheel 1

- Ngày 05: Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo
- Ngày 26: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 31: Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ - Vía Đức Phật Di Lặc

- Thư Xuân và Chương trình Tết
- Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo MP3
- Hình ảnh Lễ Giao Thừa
dharmawheel 2

- Ngày 09: Hành Hương Xuân Giáp Ngọ
- Ngày 09-16: Tuần Lễ Đàn Tràng Dược Sư
- Ngày 16: Rằm Thượng Nguyên - Hoàn Kinh Dược Sư
-
Ngày 23: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật

- Đọc thơ Ngày Tết MP3
- Hình ảnh Hành Hương Đầu Xuân
- Năm Nghệ Thuật Sống Của Người Phật Tử MP3
dharmawheel 3 - Ngày 16-23: Tuần Lễ Pháp Hội Đại Bi
- Ngày 23: Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Đản Sanh
- Ngày 30: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 4 - Ngày 06-20: Đạo Tràng Sám Hối Lương Hoàng Sám
- Ngày 20: Hoàn Kinh Lương Hoàng Sám
- Ngày 27: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 5 - Ngày 03-04: Phật Đản Giáo Hội (Thông báo)
- Ngày 11: Phật Đản Chùa Phật Đà (Thư Mời)
- Ngày 25: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 29-02/06: Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ IV
- Hình Lễ Phật Đản Giáo Hội
- Hình Lễ Phật Đản Chùa Phật Đà
dharmawheel 6 - Ngày 16-26: An Cư Kiết Hạ Giáo Hội tại PHV Quốc Tế
- Ngày 29: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật

dharmawheel 7 - Ngày 13: Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Thành Đạo
- Ngày 27: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 8 - Ngày 03-10: Tuần Lễ Vu Lan - Tụng Kinh Vu Lan
- Ngày 10: Đại Lễ Vu Lan
- Ngày 17-24: Tuần Lễ Pháp Hội Địa Tạng
- Ngày 24: Vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát
- Ngày 31: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Hình ảnh Lễ Vu Lan tại Chùa Phật Đà
dharmawheel 9 - Ngày 07: Lễ Tiểu Tường HT Tôn Sư Thích Chí Tín
- Ngày 28:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 10 - Ngày 12: Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia
- Ngày 26: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 11 - Ngày 30: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 12 - Ngày 07: Rằm Hạ Nguyên
- Ngày 28: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật


flowerba

Năm 2013 - Quý Tỵ

dharmawheel Tháng Ngày - Nội Dung Ghi Chú
Năm 2013 - Quý Tỵ {PDF}
dharmawheel 1

- Ngày 20: Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo
- Ngày 27: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật

dharmawheel 2

- Ngày 10: Tết Nguyên Đán - Quý Tỵ - Vía Đức Phật Di Lặc
- Ngày 17: Hành Hương Xuân Quý Tỵ
- Ngày 17-24: Tuần Lễ Đàn Tràng Dược Sư
- Ngày 24: Rằm Thượng Nguyên

- Thư Xuân Quý Tỵ 2013
- Hình ảnh Lễ Giao Thừa
- Hình ảnh Hành Hương Thập Tự
dharmawheel 3 - Ngày 24: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 24-31: Tuần Lễ Pháp Hội Đại Bi
-
Ngày 31: Vía Quán Âm Bồ Tát Đản Sanh - Phật Thích Ca Xuất Gia
- Thư Mời Lễ Vía
dharmawheel 4 - Ngày 07-21: Đạo Tràng Sám Hối Lương Hoàng Sám
- Ngày 21: Hoàn Kinh Lương Hoàng Sám
- Ngày 28: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Thư Mời Đạo Tràng Sám Hối Lương Hoàng Sám
dharmawheel 5 - Ngày 11-12: Đại Lễ Phật Đản PL.2557-2013 của Giáo Hội
- Ngày 19:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 26: Đại Lễ Phật Đản PL.2557-2013 của Chùa Phật Đà
- Hình ảnh Đại Lễ Phật Đản Giáo Hội [1][2][3]
- Thư Mời Phật Đản của Chùa Phật Đà

- Video: Ý Nghĩa Phật Đản - VNTV
dharmawheel 6 - Ngày 17-27: An Cư Kiết Hạ tại Phật Học Viện Quốc Tế
- Ngày 30: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 7 - Ngày 14: Tiệc chay gây quỹ Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ 3
- Ngày 21:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 28: Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Thành Đạo
dharmawheel 8 - Ngày 08-12: Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần 3 tại San Diego
- Ngày 18:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 18-25: Tuần Lễ Tụng Kinh Vu Lan - Báo Hiếu
- Ngày 25: Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Phật Đà
- Hồ Sơ Khóa Tu Học Bắc Mỹ Lần Thứ 3
- Thông báo Khóa Tu Bắc Mỹ trên VNTV
- Thư Mời Đại Lễ Vu Lan
- Hình ảnh Lễ Vu Lan
dharmawheel 9 - Ngày 01-08: Tuần Lễ Pháp Hội Địa Tạng
- Ngày 08: Vía Địa Tạng Vương Bồ Tát
- Ngày 22: Lễ Truy Niệm & Phát Tang Cố HT Thích Chí Tín
- Ngày 29: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Hình ảnh lễ Truy Niệm và Phát Tang
Cố Trưởng Lão HT Thích Chí Tín
dharmawheel 10 - Ngày 20: Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia
- Ngày 27: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 11 - Ngày 2: Chris & Cindy's Wedding
- Ngày 2-3: Giỗ Tổ Liễu Quán & Chung Thất HT Thích Chí Tín
- Ngày 17: Rằm Hạ Nguyên
- Ngày 24: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Hình ảnh [Bạch Phật Khai Kinh]
- Hình ảnh [Lễ Chính Thức]
- Hình ảnh đại chúng [1] [2] [3]
dharmawheel 12 - Ngày 15-22: Tuần Lễ Pháp Hội Liên Trì
- Ngày 22: Vía Đức Phật A Di Đà
- Ngày 29: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Thư Mời

Năm 2012 - Nhâm Thìn


dharmawheel Tháng Ngày - Nội Dung Ghi Chú
Năm 2012 - Nhâm Thìn {PDF}
- Cung Chúc Tân Xuân và Chương Trình Tết
dharmawheel 1

- Ngày 01: Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo
- Ngày 23: Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn, Vía Đức Phật Di Lặc
- Ngày 29: Hành Hương Xuân Nhâm Thìn
- Ngày 29-05/2: Tuần Lễ Đàn Tràng Dược Sư; Tụng Kinh Dược Sư

- Hình ảnh Đón Giao Thừa Xuân Nhâm Thìn
- Hình ảnh Hành Hương đầu năm
dharmawheel 2

- Ngày 05: Rằm Thượng Nguyên, Hoàn Kinh Dược Sư
- Ngày 26: Khoá Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật

- Rằm Thượng Nguyên {mp3}
- Người Phật tử chân chánh {mp3}
dharmawheel 3 - Ngày 04-09: Tuần Lễ Pháp Hội Đại Bi - Thọ trì thần chú Đại Bi
- Ngày 11: - Vía Đức Phật Thích Ca Xuất Gia - Nhập Niết Bàn
- Vía Bồ Tát Quán Thế Âm
- Ngày 18-30: Đạo Tràng Sám Hối Lương Hoàng Sám
- Ngày 25: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Thư Mời các ngày Lễ của Tháng 3
dharmawheel 4 - Ngày 01: Hoàn Kinh Lương Hoàng Sám
- Ngày 15: Tiệc chay gây quỹ trả nợ Chùa Phật Đà {Xem hình}
- Ngày 20-22: Phật Đản của GHPGVNTN Hoa Kỳ tại Westminster Mall
- Ngày 29: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 5 - Ngày 06: Đại Lễ Phật Đản PL.2556-2012 tại Chùa Phật Đà
- Ngày 27:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Phật Đản
- Chương Trình Lễ Phật Đản
- Diễn văn Khai Mạc Đại Lễ Phật Đản
- Hình ảnh Đại Lễ Phật Đản
- Hòa Thượng Thuyết Pháp: Ý Nghĩa Phật Đản
dharmawheel 6 - Ngày 20-30: An Cư Kiết Hạ tại Chùa Bát Nhã - Santa Ana
- Ngày 24:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Tài liệu về khóa an cư và hình ảnh
dharmawheel 7 - Ngày 29: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 8 - Ngày 02-06: Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ tại Santa Clara
- Ngày 05: Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Thành Đạo
- Ngày 19: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
-
Ngày 19: Tiệc chay gây quỹ xây dựng Tu Viện Pháp Vương
- Ngày 26/8-02/9: Tuần Lễ Tụng Kinh Vu Lan - Báo Hiếu
- Tài liệu về khóa tu học Bắc Mỹ và hình ảnh
dharmawheel 9 - Ngày 02: Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Phật Đà
- Ngày 16-23: Tuần Lễ Pháp Hội Địa Tạng
- Ngày 23: Vía Địa Tạng Vương Bồ Tát
- Ngày 30: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Hình ảnh Hội Trại 16 - GĐPT Hoa Nghiêm
- Thư mời Đại Lễ Vu Lan
- Hình ảnh Lễ Vu Lan, MP3: Ý nghĩa Vu Lan
- Thư mời Tuần Lễ Pháp Hội Địa Tạng
dharmawheel 10 - Ngày 28: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 11 - Ngày 04: Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia
- Ngày 18: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 25: Rằm Hạ Nguyên
- Thông báo chương trình Hành Hương Ấn Độ
dharmawheel 12 - Ngày 23: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 23-30: Tuần Lễ Pháp Hội Liên Trì - Tụng Kinh A Di Đà
- Ngày 30: Vía Đức Phật A Di Đà

Năm 2011 - Tân Mão

dharmawheel Tháng Ngày - Nội Dung Ghi Chú
dharmawheel
1

- Ngày 09: Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo
- Ngày 29/1-06/2: Triển Lãm Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới

- Hình ảnh Đón Giao Thừa [1][2]
- Hình ảnh Phật Ngọc [1][2][3][4][5][6][7][8]
- Hình ảnh Bữa cơm chay gây quỹ
xây dựng TV Pháp Vương

dharmawheel 2

- Ngày 03: Tết Nguyên Đán Tân Mão - Vía Đức Phật Di Lặc
- Ngày 13: Hành Hương Thập Tự Xuân Tân Mão
- Ngày 13-20: Khai KinhTuần Lễ Dược Sư
- Ngày 27: Khóa Tu Niệm Phật


- Hình ảnh Đoàn Hành Hương

dharmawheel 3

- Ngày 13-20: Tuần Lễ Pháp Hội Đại Bi
- Ngày 20: Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Đản sanh;
Phật Thích Ca Xuất gia
- Ngày 27: Khoá Tu Niệm Phật - Khai Kinh Lương Hoàng Sám
- Ngày 38-08/4: Đạo Tràng Sám Hối Lương Hoàng Sám


- Hình ảnh Bữa cơm chay gây quỹ
xây dựng TV Pháp Vương

dharmawheel 4

- Ngày 24: Khoá Tu Niệm Phật

dharmawheel 5

- Ngày 1: Phật Đản của Giáo Hội
- Ngày 15: Lễ Phật Đản tại Chùa Phật Đà {Slide show}{Video[1][2][3]}
- Ngày 29: Khoá Tu Niệm Phật

- Hình ảnh Phật Đản của Giáo Hội
- Hình ảnh Phật Đản Chùa Phật Đà
- Hình ảnh Bữa cơm chay gây quỹ
xây dựng TV Pháp Vương

dharmawheel 6

- Ngày 20-30: An Cư Kiết Hạ của Giáo Hội tại PHV Quốc Tế
- Ngày 26: Khoá Tu Niệm Phật

- Hình ảnh An Cư Kiết Hạ tại PHV Quốc Tế

dharmawheel 7

- Ngày 17: Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Thành Đạo
- Ngày 31: Khoá Tu Niệm Phật

dharmawheel 8

- Ngày 07-14: Khai Kinh, Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu
- Ngày 14: Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Phật Đà
- Ngày 21: Khoá Tu Niệm Phật
- Ngày 21-28: Tuần Lễ Pháp Hội Địa Tạng, Tụng Kinh Đại Tạng
- Ngày 28: Vía Địa Tạng Vương Bồ Tát- Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan

dharmawheel 9

- Ngày 25: Khoá Tu Niệm Phật

dharmawheel 10

- Ngày 16: Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất gia
- Ngày 23: Khoá Tu Niệm Phật

- MP3: 12 Nguyện lớn của Bồ Tát Quán Thế Âm
- MP3: Tứ Niệm Xứ
- Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ Lần 1

dharmawheel 11

- Ngày 06: Rằm Hạ Nguyên
- Ngày 27: Khoá Tu Niệm Phật

- MP3: Rằm Hạ Nguyên

dharmawheel 12

- Ngày 04-11: Tuần Lễ Pháp Hội Liên Trì, Tụng Kinh A Di Đà
- Ngày 11: Vía Đức Phật A Di Đà
- Ngày 25: Khoá Tu Niệm Phật

- MP3: Sự tích Đức Phật A Di Đà

Hình Ảnh Sinh Hoạt Của Chùa Phật Đà Những Năm Trước:

dharmawheelHình ảnh bữa cơm chay gây quỹ tại Tu Viện Pháp Vương tháng 12/2010
dharmawheelHình ảnh bữa cơm chay gây quỹ tại Chùa Phật Đà tháng 11/2010
dharmawheelCung Nghinh Phật Ngọc tại Tu Viện Pháp Vương 2010
dharmawheelHình ảnh Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội PL.2553 - DL.2009
dharmawheelHình ảnh Đại Lễ Phật Đản 2009
dharmawheelHình ảnh An Cư Kiết Hạ 2008
dharmawheelHình ảnh Lễ Khánh Thành Chùa Phật Đà ngày 03/01/2004

Quảng Cáo Bảo Trợ