Tác Giả Authors
Logo HHAD 2018 250
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
14,696,412
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250
hotels-Hoavouu
(Xem: 577)
佛说大乘无量寿庄严清净平等觉经(會集本)崔居士恭讀
(Xem: 486)
墮胎即是殺人。戕殘至親骨肉,世之慘痛至極者無過此也!
(Xem: 438)
墮胎即是殺人。戕殘至親骨肉,世之慘痛至極者無過此也!
(Xem: 433)
墮胎即是殺人。戕殘至親骨肉,世之慘痛至極者無過此也!
(Xem: 552)
《弟子規》教育孩子孝敬父母、尊敬長輩、關愛兄弟、修身養性、為人處世、讀書求學等應有的禮儀規範,是兒童啟蒙的最佳讀物。
(Xem: 610)
太上感應篇,為淨空、印光兩大法師所推崇。佛弟子若欲修出三界,必先瞭解三界內天地法規,諸惡莫作眾善奉行。
(Xem: 815)
袁了凡家庭四訓
Quảng Cáo Bảo Trợ