Tác Giả Authors
Logo Hanh Huong
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
13,570,015
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250
hotels-Hoavouu
(Xem: 434)
佛说大乘无量寿庄严清净平等觉经(會集本)崔居士恭讀
(Xem: 385)
墮胎即是殺人。戕殘至親骨肉,世之慘痛至極者無過此也!
(Xem: 353)
墮胎即是殺人。戕殘至親骨肉,世之慘痛至極者無過此也!
(Xem: 351)
墮胎即是殺人。戕殘至親骨肉,世之慘痛至極者無過此也!
(Xem: 449)
《弟子規》教育孩子孝敬父母、尊敬長輩、關愛兄弟、修身養性、為人處世、讀書求學等應有的禮儀規範,是兒童啟蒙的最佳讀物。
(Xem: 477)
太上感應篇,為淨空、印光兩大法師所推崇。佛弟子若欲修出三界,必先瞭解三界內天地法規,諸惡莫作眾善奉行。
(Xem: 634)
袁了凡家庭四訓
Quảng Cáo Bảo Trợ