Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

《淨土大經解演義》(第1集~第30集)(有字幕)

Friday, November 18, 201620:32(View: 4782)
《淨土大經解演義》(第1集~第30集)(有字幕)

《淨土大經解演義》(第1集~第30集)(有字幕)  
(節錄自 2010/4/5 淨土大經解演義【02-039】)

[PDF file]Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 5112)
2012 淨土大經科註 - 600, 2014.01.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 6025)
2012 淨土大經科註 - 599, 2014.01.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 6061)
2012 淨土大經科註 - 598, 2014.01.24 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 4709)
2012 淨土大經科註 - 597, 2014.01.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 5027)
2012 淨土大經科註 - 596, 2014.01.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3145)
2012 淨土大經科註 - 595, 2014.01.22 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3398)
2012 淨土大經科註 - 594, 2014.01.22 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3125)
2012 淨土大經科註 - 593, 2014.01.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3284)
2012 淨土大經科註 - 592, 2014.01.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3089)
2012 淨土大經科註 - 591, 2014.01.20 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2886)
2012 淨土大經科註 - 590, 2014.01.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2762)
2012 淨土大經科註 - 589, 2014.01.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2605)
2012 淨土大經科註 - 588, 2014.01.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2549)
2012 淨土大經科註 - 587, 2014.01.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2594)
2012 淨土大經科註 - 586, 2014.01.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2538)
2012 淨土大經科註 - 585, 2014.01.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 4004)
2012 淨土大經科註 - 584, 2014.01.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3803)
2012 淨土大經科註 - 583, 2014.01.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2764)
2012 淨土大經科註 - 582, 2014.01.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2660)
2012 淨土大經科註 - 581, 2014.01.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2579)
2012 淨土大經科註 - 580, 2014.01.12 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2670)
2012 淨土大經科註 - 579, 2014.01.11 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2762)
2012 淨土大經科註 - 578, 2014.01.11 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2659)
2012 淨土大經科註 - 577, 2014.01.10 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2755)
2012 淨土大經科註 - 576, 2014.01.10 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2483)
2012 淨土大經科註 - 575, 2014.01.09 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3686)
2012 淨土大經科註 - 574, 2014.01.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3655)
2012 淨土大經科註 - 573, 2014.01.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2479)
2012 淨土大經科註 - 572, 2014.01.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2675)
2012 淨土大經科註 - 571, 2014.01.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2858)
2012 淨土大經科註 - 570, 2014.01.05 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2314)
2012 淨土大經科註 - 569, 2014.01.05 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2851)
2012 淨土大經科註 - 568, 2014.01.04 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2799)
2012 淨土大經科註 - 567, 2014.01.04 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2393)
2012 淨土大經科註 - 566, 2014.01.03 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2363)
2012 淨土大經科註 - 565, 2014.01.02 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2605)
2012 淨土大經科註 - 564, 2014.01.02 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2455)
2012 淨土大經科註 - 563, 2014.01.01 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2634)
2012 淨土大經科註 - 562, 2014.01.01 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2715)
2012 淨土大經科註 - 561, 2013.12.31 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3695)
2012 淨土大經科註 - 560, 2013.12.30 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2572)
2012 淨土大經科註 - 559, 2013.12.29 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2566)
2012 淨土大經科註 - 558, 2013.12.28 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2518)
2012 淨土大經科註 - 557, 2013.12.28 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2510)
2012 淨土大經科註 - 556, 2013.12.27 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3556)
2012 淨土大經科註 - 555, 2013.12.27 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3561)
2012 淨土大經科註 - 554, 2013.12.26 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2837)
2012 淨土大經科註 - 553, 2013.12.26 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2962)
2012 淨土大經科註 - 552, 2013.12.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3683)
2012 淨土大經科註 - 551, 2013.12.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3810)
2012 淨土大經科註 - 550, 2013.12.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2634)
2012 淨土大經科註 - 549, 2013.12.20 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2835)
2012 淨土大經科註 - 548, 2013.12.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2802)
2012 淨土大經科註 - 547, 2013.12.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2863)
2012 淨土大經科註 - 546, 2013.12.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2768)
2012 淨土大經科註 - 545, 2013.12.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2608)
2012 淨土大經科註 - 544, 2013.12.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2892)
2012 淨土大經科註 - 543, 2013.12.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3662)
2012 淨土大經科註 - 542, 2013.12.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2628)
2012 淨土大經科註 - 541, 2013.12.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2682)
2012 淨土大經科註 - 540, 2013.12.15 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3400)
2012 淨土大經科註 - 539, 2013.12.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2317)
2012 淨土大經科註 - 538, 2013.12.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2380)
2012 淨土大經科註 - 537, 2013.12.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3272)
2012 淨土大經科註 - 536, 2013.12.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2230)
2012 淨土大經科註 - 535, 2013.12.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2269)
2012 淨土大經科註 - 534, 2013.12.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2547)
2012 淨土大經科註 - 533, 2013.12.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3327)
2012 淨土大經科註 - 532, 2013.12.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2156)
2012 淨土大經科註 - 531, 2013.12.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2374)
2012 淨土大經科註 - 530, 2013.12.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3314)
2012 淨土大經科註 - 529, 2013.12.03 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2333)
2012 淨土大經科註 - 528, 2013.12.03 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2411)
2012 淨土大經科註 - 527, 2013.12.02 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2336)
2012 淨土大經科註 - 526, 2013.12.02 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2300)
2012 淨土大經科註 - 525, 2013.12.01 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2389)
2012 淨土大經科註 - 524, 2013.12.01 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2386)
2012 淨土大經科註 - 523, 2013.11.30 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2404)
2012 淨土大經科註 - 522, 2013.11.30 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2499)
2012 淨土大經科註 - 521, 2013.11.29 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2570)
2012 淨土大經科註 - 520, 2013.11.29 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2412)
2012 淨土大經科註 - 519, 2013.11.28 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2272)
2012 淨土大經科註 - 518, 2013.11.28 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2547)
2012 淨土大經科註 - 517, 2013.11.25 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2414)
2012 淨土大經科註 - 516, 2013.11.25 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2389)
2012 淨土大經科註 - 515, 2013.11.24 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2528)
2012 淨土大經科註 - 514, 2013.11.24 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2265)
2012 淨土大經科註 - 513, 2013.11.22 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2419)
2012 淨土大經科註 - 512, 2013.11.21 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2425)
2012 淨土大經科註 - 511, 2013.11.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2404)
2012 淨土大經科註 - 510, 2013.11.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2328)
2012 淨土大經科註 - 509, 2013.11.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2250)
2012 淨土大經科註 - 508, 2013.11.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2406)
2012 淨土大經科註 - 507, 2013.11.15 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 2332)
2012 淨土大經科註 - 506, 2013.11.08 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 3267)
2012 淨土大經科註 - 505, 2013.11.08 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 2378)
2012 淨土大經科註 - 504, 2013.11.07 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 2971)
2012 淨土大經科註 - 503, 2013.11.07 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 2664)
2012 淨土大經科註 - 502, 2013.11.05 啟講於台灣華藏電視台
(View: 3642)
2012 淨土大經科註 - 501, 2013.11.05 啟講於台灣華藏電視台
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
AZCPOS - Order online directly to POS system
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều