Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Thơ Ngắn, Tình Dài - Short Poems, Unfading Compassion...

Wednesday, November 29, 201708:39(View: 7353)
Thơ Ngắn, Tình Dài - Short Poems, Unfading Compassion...

THƠ NGẮN, TÌNH DÀI …

SHORT POEMS, UNFADING COMPASSION …

 

Tho Ngan Tinh Dai
Huệ Trân

(Tào Khê Tịnh Thất, những ngày tịnh tu)

 

By Bhikkhuni Hue Tran

(Poems composed in days of retreat at Tao-Khe Tinh That)

Translated into English by Nguyen Giac

 

CHO                                                                GIVING

Tôi học để biết cho                         I learn to know how to give

Không đợi khi giầu có                                not to wait until becoming rich

Hạnh phúc là sớt chia                                Happy are those who share

Trước cảnh đời khốn khó                          while facing the needy ones

 

NHẬN                                                            RECEIVING

Người nào biết cách cho                           Those who know how to give

Đã là đang nhận lại                                    are actually receiving back

Vì kho báu an nhiên                                    The treasure of joy and peace

Ngay nơi tâm từ ái                                     lies in the compassionate mind

 

ƠN                                                                 GRATEFULNESS

Mênh mông trời Bát Nhã                         So vast is the sky of Prajna;

Vô lượng cả bao dung                               so boundless the Master’s tolerance

Ơn Thầy khai giới tuệ                                I deeply feel grateful to Thầy

Đệ tử nguyện ghi lòng                               who’s guided me in the path of wisdom and                                                               virtue

 

HƠN                                                              BETTER THAN

Chứng tỏ ta hơn người                              To prove oneself better than others

Cũng chưa đáng nói chi                             is not worth doing

Ta hơn ta hôm qua                                     Being better than oneself yesterday

Mới là chân giá trị                                      is worth true value

 

 

 

QUA                                                               PASSING

Bao năm tháng đã qua                             Despite years and months passing

Dòng sông xưa vẫn chảy                           the ancient river still flows

Thuyền dẫu tách bến xa                            After the boat moves far away from the pier

Cảo thơm còn lưu lại                                  the poetic scent still hovers over the land

 

HẠNH PHÚC                                                 HAPPINESS

Hạnh phúc thật sự                                      The true happiness

Chỉ có thể đạt                                              only arises

Khi tránh khổ đau                                       when you avoid

Gây cho kẻ khác                                          hurting other people

 

ĂN CHAY                                                       VEGETARIAN

Ăn chay là nguyện                                      To be a vegetarian means to

Tôn trọng muôn loài                                  respect the lives of all beings

Cùng nghiệp sanh tử                                  How different are the lives of those

Nào ai khác ai?                                         flowing in the same river of birth and death?

 

RÀNG BUỘC                                                 CLINGING

Tất cả mọi ràng buộc                                 All types of clinging

Đều dẫn tới khổ đau                                  lead to suffering

Buông bỏ trong tỉnh thức                         To let go means to

an lạc nhiệm mầu                                  mindfully live in sacred peace

 

ĐỤC, TRONG                                               HAZY & CLEAR

Mãi hòa vào ngầu đục                               Born and blended in the hazy air

Biết bao giờ mới trong?                            how could we shine in the clear light?

Dừng tâm mê xoáy động                          Just calm your mind;

Hiện tiền trời mênh mông                        The vast, clear sky is before your eyes

 

DỨT                                                               CEASING

Củi hết, lửa tắt                                            No more wood, no more fire

Dứt nghiệp đến, đi                                     The karma of coming and going ceases

Niết Bàn tùy hiện                                        Nirvana appears either way as wished

Hữu vi, vô vi                                                  -- the conditioned, the unconditioned

 

 

THỰC HÀNH                                                PRACTICE

Môn học làm người                                    Learning to be human

Học hoài không hết                                    means learning endlessly

Sao không thực hành                                 Why don’t we just practice

Những điều tạm biết?                               the lessons we already learned

 

NGỒI XUỐNG                                              SITTING DOWN

Ngồi xuống! Ngồi xuống!                          Sitting down, sitting down

Đối vách, đối tâm                                       facing the wall, facing the mind

Không động, không tĩnh                            neither move nor stay still

Không chờ, không mong                           neither wait nor expect

Chỉ là ngồi xuống                                         just be sitting down

Như mây thong dong                                 as floating clouds

Chỉ là ngồi xuống                                         just be sitting down

Rồi tâm thấy tâm                                       as mind seeing the mind

 

TỔ ĐẠT MA                                                  BODHIDHARMA

Cửu niên diện bích                                      Gazed a wall for nine years,

Tĩnh lặng vô ngôn                                       sitting in the wordless peace.

Cửa động tuyết phủ                                   Hue Kha came outside in the deep snow,

Huệ Khả tay dâng                                       cut off his own left arm to ask for the Way,

Tâm an vốn sẵn                                           could not find a trace of his mind,

Tâm nào cầu mong?                                  and saw the calmness of the mind

Chỉ cần tỉnh thức                                         Just be mindful

Quay vào bên trong                                   and watch your own mind.

 

THAM                                                            DESIRE

Trái đất đủ thực phẩm                              The earth has enough foods

Nuôi khắp nhân loại này                            to feed all humankind;

Nhưng dường chẳng thể đủ                    however, not enough

Nuôi lòng tham không đáy                       To feed a bottomless desire.

 

ĐỘC CƯ                                                         ALONE

Người sống độc cư                                     Those who live alone

Nếm mùi pháp vị                                         and taste the dhamma

Như hồ nước sâu                                        will see the peaceful mind

Lắng trong tâm ý                                        as a quiet, deep lake.

 

LEO NÚI                                                        CLIMBING MOUNTAIN

Chinh phục tâm lăng xăng                        Taming your monkey mind

Như hành giả leo núi                                  is as hard as climbing a high mountain.

Trước hùng vĩ bao la                                  To conquer a huge obstacle,

Phải quyết đi cho tới                                  you have to vow to move forward.

 

BẢN CHẤT                                                    THE NATURE

Khi suy nghĩ cuộc sống                               Inspecting the meaning of life

Bạn sẽ nhận ra rằng                                   you will see that

Đời sống tự trôi chảy                                 life manifests itself

Theo bản chất đa năng                             in the natural diversity,

Bạn không điều khiển được                     and you cannot control it.

Vậy hãy dừng băn khoăn                          Thus, be not anxious

Chỉ tỉnh thức nhận diện                             Thus, mindfully see every

Những bước thầm trôi lăn                       flowing moment of life,

Là đã tạm an lạc                                         live the joy and peace

Tách rời bao nhọc nhằn                            and steer away from suffering.

 

QUAY VÀO                                                    INWARD

Muốn lìa thế gian khổ                                To release from the suffering

Hãy quay vào nội tâm                                of samsara, just turn inward

Nơi ác ma không thể                                 to where Mara cannot

Quậy đục hồ nước trong                           muddy the lake of clear water.

 

THĂNG HOA                                    SUBLIMATION

Nghệ thuật của thiền định                       The art of meditation

Là mọi thứ bốc hơi                                     is to evaporate all things,

Là tan đi về phía                                         is to fade into an

Trống không, trống không thôi!              emptiness - just the emptiness.

Quán thế giới bên ngoài                           The meditation sublimates

Hôm nay và hôm qua                                 when you see the outside world,

Tan đi và biến mất                                     today and yesterday,

Khi ấy thiền thăng hoa                              evaporate and disappear.

 

 

 

 

NƯỚC NGẦM                                              GROUNDWATER

Phật pháp như nước ngầm                      Buddha’s teaching is like

Ai đào giếng sẽ thấy                                  groundwater to those who dig a well.

Dù không có người đào                             In case there is not any well-digger

Nước ngầm vẫn ở đây                               the groundwater still exists there.

 

NHẮC NHỞ                                                  REMINDING

Kinh Khuddaka Nikaya                               The suttas from Khuddaka Nikaya

Nhắc nhở người xuất gia                          remind the monastics that

Hãy từ bỏ lạc thú                                        to live up to the aspirations

Danh lợi phải lánh xa                                 of a good disciple of Buddha

Mới mong tròn tâm nguyện                    means to shun all sensual desires,

đệ tử Thích Ca                                        and avoid fame and wealth.

 

THƠ                                                               POETRY

Thơ là hoa của vườn tâm                         Poems are flowers in the mind garden

Rải dăm vần điệu hạt mầm vui thôi       Pleasing with rhymes and melodies

Biết đâu trong cánh hoa rơi                    There might linger amid the falling petals

Ủ hương tiền kiếp giữa tôi với người     Some scent of past live between me and                                                                                 others

 

 

            (Huệ Trân, Tào-Khê Tịnh Thất , Thu 2017, những ngày tịnh tu )

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 1602)
Asoka the Buddhist Emperor of India - Vincent A Smith
(View: 4328)
With the meaning of the word SYNERGY, let’s pray together in response to corona virus pandemic.
(View: 1551)
In the last 200 years the world has witnessed many contribution in areas of science, literature, philosophy and humanity social science in Germany.
(View: 2937)
Chanting: The Heart Sutra in English - SC Thích Giác Anh, Trú xứ Tự Viện Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu
(View: 2349)
Buddhism initiates human rights, freedom and equality for all living beings. Buddhism is a religion that attains world peace, protecting and developing the environment for our planet.
(View: 3031)
Olaf Beuchling & Tuan Van Cong; Thích Như Điển as a pioneer of Vietnamese Buddhism in Germany: challenges and success stories between tradition and globalization
(View: 4931)
Đây là ấn bản tiếng Anh, “Luân Hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm” của Ni sư Thích Nữ Giới Hương đã được ra mắt lần đầu vào năm 2008.
(View: 3022)
The truthful Bhikkhus walk of freedom, sowing the seeds of liberation and enlightenment to bring peace and joy to others.
(View: 2820)
To this day,1,000 years on, the palm leaf manuscripts are still helping to further research on the intellectual traditions, religious cults, literature and political ideas of South Asia.
(View: 2617)
It defines our lives, but what is time really? Have a look into its true nature.
(View: 2825)
Where Science and Buddhism Meet: Emptiness, Interconnectivity and the Nature of Reality. A nice video connecting the Buddhist notions and scientific discoveries. Originally done by Gerald Penilla. I made the subtitles in English and Chinese as the information inside is so concentrated.
(View: 1883)
Master Chin Kung - Method Shakyamuni Buddha Use to Attain Enlightenment
(View: 1866)
Master Chin Kung ▶ Most People Will End Up In Evil Realms After Death
(View: 1613)
Master Chin Kung ▶ Evil Minds Cause Disasters
(View: 1456)
Master Chin Kung ▶ How A Monk Escapes From Hell After 3 days
(View: 1360)
Master Chin Kung ▶ Karma of Hunting
(View: 1560)
Master Chin Kung Q&A ▶ How To Be Reborn Faster In Pureland
(View: 1912)
Master Chin Kung - "The Dharma Ending Age" - Master Chin Kung 2015
(View: 2079)
Let us not be blind by and Eye for an Eye by Venerable Wu Ling
(View: 1993)
A World Free Of Conflicts - Venerable Wu Ling
(View: 2265)
Cause and effect (2)
(View: 2383)
Cause and effect (1)
(View: 2991)
Gentle heart and serene mind(01b)
(View: 2919)
Gentle heart and serene mind(01a)
(View: 2098)
12-12《Buddhism : Wisdom of Compassion and Awakening》by Ven. Wu Ling
(View: 1939)
11-12《Buddhism : Wisdom of Compassion and Awakening》by Ven. Wu Ling
(View: 2048)
10-12《Buddhism : Wisdom of Compassion and Awakening》by Ven. Wu Ling
(View: 2049)
9-12《Buddhism : Wisdom of Compassion and Awakening》by Ven. Wu Ling
(View: 2713)
8-12《Buddhism : Wisdom of Compassion and Awakening》by Ven. Wu Ling
(View: 2963)
7-12《Buddhism : Wisdom of Compassion and Awakening》by Ven. Wu Ling
(View: 1867)
6-12《Buddhism : Wisdom of Compassion and Awakening》by Ven. Wu Ling
(View: 1924)
5-12《Buddhism : Wisdom of Compassion and Awakening》by Ven. Wu Ling
(View: 1798)
4-12《Buddhism : Wisdom of Compassion and Awakening》by Ven. Wu Ling
(View: 1794)
3-12《Buddhism : Wisdom of Compassion and Awakening》by Ven. Wu Ling
(View: 1853)
2-12《Buddhism : Wisdom of Compassion and Awakening》by Ven. Wu Ling
(View: 1913)
1-12《Buddhism : Wisdom of Compassion and Awakening》by Ven. Wu Ling
(View: 1847)
Liao Fan's Four Lessons:Changing Destiny 24 by Venerable Wu Ling
(View: 1889)
Liao Fan's Four Lessons:Changing Destiny 23 by Venerable Wu Ling
(View: 1863)
Liao Fan's Four Lessons:Changing Destiny 22 by Venerable Wu Ling
(View: 1834)
Liao Fan's Four Lessons:Changing Destiny 21 by Venerable Wu Ling
(View: 1800)
Liao Fan's Four Lessons:Changing Destiny 20 by Venerable Wu Ling
(View: 2739)
Liao Fan's Four Lessons:Changing Destiny 19 by Venerable Wu Ling
(View: 2590)
Liao Fan's Four Lessons:Changing Destiny 18 by Venerable Wu Ling
(View: 1854)
Liao Fan's Four Lessons:Changing Destiny 17 by Venerable Wu Ling
(View: 1759)
Liao Fan's Four Lessons:Changing Destiny 16 by Venerable Wu Ling
(View: 1738)
Liao Fan's Four Lessons:Changing Destiny 15 by Venerable Wu Ling
(View: 1623)
Liao Fan's Four Lessons:Changing Destiny 14 by Venerable Wu Ling
(View: 1719)
Liao Fan's Four Lessons:Changing Destiny 13 by Venerable Wu Ling
(View: 1505)
Liao Fan's Four Lessons:Changing Destiny 12 by Venerable Wu Ling
(View: 1756)
Liao Fan's Four Lessons:Changing Destiny 11 by Venerable Wu Ling
(View: 1640)
Liao Fan's Four Lessons:Changing Destiny 10 by Venerable Wu Ling
(View: 1708)
Liao Fan's Four Lessons:Changing Destiny 09 by Venerable Wu Ling
(View: 1725)
Liao Fan's Four Lessons:Changing Destiny 08 by Venerable Wu Ling
(View: 1655)
Liao Fan's Four Lessons:Changing Destiny 07 by Venerable Wu Ling
(View: 2988)
Liao Fan's Four Lessons:Changing Destiny 06 by Venerable Wu Ling
(View: 1644)
Liao Fan's Four Lessons:Changing Destiny 05 by Venerable Wu Ling
(View: 1509)
Liao Fan's Four Lessons:Changing Destiny 04 by Venerable Wu Ling
(View: 1611)
Liao Fan's Four Lessons:Changing Destiny 03 by Venerable Wu Ling
(View: 2431)
Liao Fan's Four Lessons:Changing Destiny 02 by Venerable Wu Ling
(View: 1683)
Liao Fan's Four Lessons:Changing Destiny 01 by Venerable Wu Ling
(View: 1883)
Destiny can be changed, by Wu Ling Base on talks of Master Chin Kung, recorded at Amitabha Buddhist Society and Singapore Buddhist Lodge
(View: 1640)
A Good Teacher-by Vererable Master Wu Ling
(View: 1555)
Overcoming Greed and Anger 3
(View: 2566)
Overcoming Greed and Anger 2
(View: 1735)
Overcoming Greed and Anger 1
(View: 1547)
Letting go by Venerable Wu Ling
(View: 1806)
Awaken to the Buddha Within, Everything We Do Matters
(View: 2559)
Awaken to the Buddha Within, Everything We Do Matters
(View: 1656)
Awaken to the Buddha Within, Everything We Do Matters
(View: 1654)
Video clips of English Dharma talk given by famous Australian Bhikkhuni (Buddhist nun) Venerable Master Wu Ling.
(View: 1769)
Video clips of English Dharma talk given by famous Australian Bhikkhuni (Buddhist nun) Venerable Master Wu Ling.
(View: 1379)
Venerable Master Chin Kung talks about the relations between main religions and confirms that all religions are brothers.
(View: 2876)
This treatise is of cardinal importance to those who wish to cultivate Buddhism and attain rebirth in Amita Buddha's Pureland.
(View: 1786)
This treatise is of cardinal importance to those who wish to cultivate Buddhism and attain rebirth in Amita Buddha's Pureland.
(View: 1776)
This treatise is of cardinal importance to those who wish to cultivate Buddhism and attain rebirth in Amita Buddha's Pureland.
(View: 1998)
This treatise is of cardinal importance to those who wish to cultivate Buddhism and attain rebirth in Amita Buddha's Pureland.
(View: 3332)
Using your thoughts to change your life and the world.
(View: 1844)
Using your thoughts to change your life and the world.
(View: 1920)
Using your thoughts to change your life and the world.
(View: 1864)
Using your thoughts to change your life and the world.
(View: 2029)
Taking refuge in the Triple Jewels restores the complete wisdom and abilities of our Self-Nature. We will attain Purity, Equality, Honesty, Contentment, Compassion, and overall, True Happiness.
(View: 1913)
Please Do Not Have Abortions - Venerable Master Chin Kung - English Subtitle
(View: 1844)
Please Do Not Have Abortions - Venerable Master Chin Kung - English Subtitle
(View: 1835)
Please Do Not Have Abortions - Venerable Master Chin Kung - English Subtitle
(View: 2348)
The Buddha’s manifestation of how an ordinary being became a Buddha。
(View: 1848)
Earthlings is a 2005 American documentary film about humanity's use of other animals as pets, food, clothing, entertainment, and for scientific research
(View: 2422)
One of the methods the Buddha taught is Pure Land Buddhism.
(View: 1720)
Everything in Buddhism serves as a teaching aid. Even the offerings are educational.(excerpt from The Art of Living, Venerable Master Chin Kung)
(View: 4961)
The painting of the “Scenes of the Hells” displays the truth of human suffering after falling into the vast depths of hells
(View: 2423)
Harmony is invaluable and it is what we all wish for but where does it come from? It comes from equality, without which, there will be no lasting peace.
(View: 3005)
This treatise is of cardinal importance to those wish to cultivate Buddhism and attain rebirth in Amita Buddha's Pureland. It includes commentary and notes to help readers better understand this classic Buddhist/Taoist moral text.
(View: 2680)
The Ten Recitation method is a sim­ple, convenient, and effective way of prac­ticing Buddha Recitation.
(View: 2821)
Understand true face of destiny,provide living proof of the benefits from practicing good deeds and cultivating virtue and humility.
(View: 2187)
“Power of Peace: Building Peace Through Communication and Information” UNESCO Global Forum Bali, Indonesia, January 21-23, 2007 By Ven. Prof. Chin Kung
(View: 2705)
Talk given by Venerable Master Chin Kung; January 4, 2006; Hong Kong Buddha’s Education Association
(View: 2192)
Several groups of practitioners from China, the USA, and Taiwan are here to visit us.
(View: 3404)
Putting Buddhism to Work: A New Approach to Management and Business. Author: Shinichi Inoue
(View: 3576)
I was at the Sunday morning service at the Ch'an Meditation Center. The speaker lectured on and on as we all sat cross-legged on cushions on the carpet.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM