Tác Giả Authors
Logo Hanh Huong
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
13,762,920
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250
hotels-Hoavouu

Quyết Định của Hội Đồng Giáo Phẩm

11 Tháng Sáu 201620:49(Xem: 1550)
Quyết Định của Hội Đồng Giáo Phẩm

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION

 HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM

CHÁNH VĂN PHÒNG

704. East “E” Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A.  |  Tel. & Fax: (909) 986-2433

 ------

 

QUYẾT ĐỊNH

 Của Hội Đồng Giáo Phẩm

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

- Chiếu Quy Chế của GHPGVNTNHK được tu chính và thông qua bởi Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 2 Nhiệm Kỳ III được tổ chức tại Niệm Phật Đường Fremont, thành phố Fremont, tiểu bang California, Hoa Kỳ, từ ngày 10 tới 12 tháng 6 năm 2016;

- Chiếu Quyết Nghị của Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 2 Nhiệm Kỳ III tại Niệm Phật Đường Fremont, thành phố Fremont, tiểu bang California, Hoa Kỳ, ngày 12 tháng 6 năm 2016;

- Chiếu Thư Đệ Trình Danh Sách Thành Viên Hội Đồng Điều Hành Nhiệm Kỳ III (2016-2020) của Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành ngày 19 tháng 6 năm 2016,

- Chiếu nhu cầu Phật sự, nay:

 

QUYẾT ĐỊNH

 

1/ Chuẩn y thành phần nhân sự mới nhiệm kỳ III từ năm 2016 đến năm 2020 của Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ như sau:

 

Văn Phòng Thường Trực:

1. Chủ Tịch: Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa 

2. Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Nội Vụ: HT. Thích Nguyên Trí

3. Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Nội Vụ: HT Thích Nhật Quang

4. Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: HT. Thích Nguyên An

5. Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: HT. Thích Minh Tuyên

6. Đệ Tam Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: HT Thích Thông Hải

7. Tổng Thư Ký: HT. Thích Nguyên Siêu

8. Phó Tổng Thư Ký: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ

9. Phó Tổng Thư Ký: Cư Sĩ Tâm Huy Huỳnh Kim Quang

10. Phụ Tá Tổng Thư Ký: Cư Sĩ Tâm Quang Vĩnh Hảo

11. Tổng Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Diệu Tánh

12. Phó Tổng Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Tuệ Từ

 

Tổng Vụ Tăng Sự:

13. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Nguyên An

14. Tổng Vụ Phó: HT. Thích Tâm Vân

15. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Tâm Tường

16. Thư Ký: TT. Thích Thánh Minh

 

Tổng Vụ Ni Bộ:

17. Tổng Vụ Trưởng: Sư Bà Thích Nữ Như Nguyện

18. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Minh Phước

19. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Như Định

20. Tổng Vụ Phó Kiêm Thư Ký: Ni Sư Thích Nữ Tiến Liên

 

Tổng Vụ Hoằng Pháp:

21. Tổng Vụ Trưởng: TT. Thích Đồng Trí

22. Tổng Vụ Phó: HT. Thích Giác Sĩ

23. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Phước Mỹ

24. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Ẩn Long

25. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Hạnh Tuệ

26. Tổng Vụ Phó: TT Thích Thiện Thái

27. Thành viên: Ni Sư Thích Nữ Như Quang

28. Thành viên: Sư Cô Thích Nữ Nguyên Hương

 

Tổng Vụ Văn Hóa:

29. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Minh Dung

30. Tổng Vụ Phó: TT Thích Thiện Long

31. Tổng Vụ Phó: TT Thích Nhật Châu

32. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Huệ Nhân

33. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Quảng Văn 

34. Thành viên: Sư Cô Thích Nữ Giới Định

35. Thành viên: Cư Sĩ Lam Nguyên

 

Tổng Vụ Giáo Dục:

36. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Thái Siêu

37. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Nguyên Kim

38. Tổng Vụ Phó: TT Thích Minh Quang

39. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Hạnh Đức

40. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Quảng Định

41. Thành viên: ĐĐ. Thích Nhuận Tánh

42. Thành viên: Ni Sư Thích Nữ Giới Châu

43. Thành viên: Ni Sư Thích Nữ Tịnh Quang

 

Tổng Vụ Cư Sĩ:

44. Tổng Vụ Trưởng: TT. Thích Thánh Minh

45. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Thông Lý

46. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Hải Thông

47. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Thiện Thái

48. Tổng Vụ Phó: ĐĐ Thích Linh Nhẫn

49. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Tuệ Từ

50. Tổng Vụ Phó: Cư Sĩ Nguyên Lượng

51. Thành viên: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyện

52. Thành viên: Cư Sĩ Nguyên Ngọc Thái Kế An

53. Thành viên: Cư Sĩ Thiền Đồng Trần Huy

54. Thành viên: Cư Sĩ Trần Thị Cát Tường

55. Thành viên: Cư Sĩ Quảng Hậu Huỳnh Quang Hùng

56. Thành viên: Cư Sĩ Phước Hoài Mai Văn Tâm

 

Tổng Vụ Thanh Niên:

57. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Nhật Huệ

58. Thành viên: ĐĐ. Thích Minh Hiếu

59. Vụ Trưởng GĐPT Vụ: Huynh Trưởng Quang Ngộ Đào Duy Hữu

60. Thư Ký: Huynh Trưởng Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng

 

Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội:

61. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Thông Hải 

62. Tổng Vụ Phó: TT Thích Thiện Tấn

63. Tổng Vụ Phó: ĐĐ Thích Tuệ Phát

64. Tổng Vụ Phó: Sư Cô Thích Nữ Tuệ Trí

65. Tổng Vụ Phó: Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên

66. Tổng Vụ Phó: Cư Sĩ Nguyên Thanh Nguyễn Văn Hà

67. Thư Ký: Cư Sĩ Hoàng Văn Chương

68. Thủ Qũy: Cư Sĩ Phạm Kim Thanh

69. Thành viên ĐĐ. Thích Tịnh Hải

70. Thành viên: ĐĐ. Thích Chúc Hiền

71. Thành viên: ĐĐ. Thích Thường Tịnh

72. Thành viên: Ni Sư Thích Nữ Luân Liên

73. Thành viên: Cư Sĩ Lệ Tú

74. Thành viên: Cư Sĩ Nguyễn Thị Hiền

 

Tổng Vụ Kinh Tế Tài Chánh:

75. Tổng Vụ Trưởng: HT Thích Thiện Long

76. Tổng Vụ Phó Kiêm Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Diệu Tánh

77. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Nguyên Bổn

78. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Như Quang

79. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Huệ Nghiêm

80. Tổng Vụ Phó: Sư Cô Thích Nữ Phước Quang

81. Thành viên: Cư Sĩ Trần Thuận Hiếu

 

Tổng Vụ Nghiên Cứu Kế Hoạch:

82. Tổng Vụ Trưởng: Cư Sĩ Tâm Đức Trần Quang Thuận

83. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Tuệ Uy

84. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Ẩn Long

85. Thành viên: Ni Sư Thích Nữ Tịnh Quang

 

Tổng Vụ Truyền Thông:

86. Tổng Vụ Trưởng: Cư Sĩ Quảng Thành Bùi Ngọc Đường

87. Tổng Vụ Phó: Cư Sĩ Tâm Quang Vĩnh Hảo

88. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Tuệ Uy

89. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Tâm Hải

90. Thành viên: ĐĐ. Thích Đồng Châu

91. Thành viên: Huynh Trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dật

92. Thành viên: Cư Sĩ Quảng Hải Phan Trung Kiên

93. Thành viên: Cư Sĩ Đức Diệu Tường

 

Tổng Vụ Nghi Lễ:

94. Tổng Vụ Trưởng: TT. Thích Nhật Trí

95. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Hải Chánh

96. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Định Quang 

97. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Giác Minh

98. Tổng Vụ Phó: TT Thích Tâm Bình

99. Tổng Vụ Phó: TT  Thích Nhật Thiện

100. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Nguyên Huệ

101. Thành viên: ĐĐ. Thích Thường Giới

 

Tổng Vụ Pháp Chế:

102. Tổng Vụ Trưởng: Cư Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê

103. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Minh Trọng

104. Tổng Vụ Phó: Luật Sư Dina Linh Nguyễn

105. Tổng Vụ Phó: Cư Sĩ Quảng Trà Nguyễn Thanh Huy

106. Tổng Vụ Phó: Cư Sĩ Trần Qúy Hùng  

107. Thư Ký: Cư Sĩ Quảng Lộc

108. Thư Ký Đặc Trách Kế Toán: Cư Sĩ Đoàn Thị Thúy, CPA

 

Tổng Vụ Kiến Thiết:

109. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Minh Hồi

110. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Minh Nguyên

 

Ban Giao Tế:

111. HT. Thích Thông Hải

112. HT. Thích Nhật Quang

113. HT Thích Nhật Huệ

114. TT. Thích Thánh Minh

 

Ban Tham Vấn:

115. Cư Sĩ Nguyên Giác Phan Tấn Hải

116. Cư Sĩ Thị Nghĩa Trần Trung Đạo

 

2/ Chủ Tịch Hôị Đồng Điều Hành, các Phó Chủ Tịch HĐĐH, Văn Phòng Thường Trực HĐĐH, các Tổng Vụ, các Vụ, các Ban Ngành trực thuộc Hội Đồng Điều Hành chiếu Quyết Định thi hành nhiệm vụ;

 

3/ Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

 

Phật Lịch 2560, California, ngày 20 tháng 6 năm 2016,

 TM. Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK

Chánh Văn Phòng

  (Xem bản PDF, đã ấn ký)

Sa môn Thích Thắng Hoan


 

-  Nơi nhận: HĐĐH

-  Lưu

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 4533)
Từ ngày 29/3/2018 đến ngày 22/5/2018 do HT Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức Quốc hướng dẫn
(Xem: 224)
Ngày 17/4/2018, tại nhà hàng Sài Gòn Kitchen, thành phố San Jose, tiểu bang California (Hoa Kỳ); Hòa thượng Thích Thái Siêu thuyết giảng đề tài “Quán vô thường”
(Xem: 615)
Ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm đản sanh đã tổ chức một ngày tu học, tụng kinh bái sám, dưỡng tâm đại bi, hành hạnh đại từ...
(Xem: 926)
Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cho tháng 5/2018 tới vào ngày chủ nhật 20/5/2018, số lượng 300 phần. Kính mong Đại chúng phát tâm hùn phước.
(Xem: 724)
Lễ Vía Đức Phật Xuất Gia, Nhập Niết Bàn, Bồ Tát Quán Âm 2018 Tại Chùa Phật Đà, Viện Chủ: HT Thích Nguyên Siêu, Nhiếp ảnh: Văn Sang & Hạnh Từ
(Xem: 629)
Khai Giảng Khóa Tu Học Truyền Thống GĐPTVN tại Đức quốc từ ngày 29.03 đến 02.04.2018 – tại chùa Viên Giác – Hannover
(Xem: 767)
Sáng ngày 24/3/2018, chùa Đức Viên tọa lạc tại thành phố San Jose, tiểu bang California đã long trọng tổ chức Lễ húy nhật Sư Bà tọa chủ lần thứ 19
(Xem: 682)
Hình ảnh Lễ Huý Nhật Cố Hoà Thượng Khai Sơn Thượng TRÍ Hạ CHƠN, Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Chùa Linh Mụ Hải Ngoại 2008 - 2018, Kỷ Niệm 40 Năm TT Thích Hải Chánh Xuất Gia
(Xem: 1089)
Tổ chức vào ngày chủ nhật của tuần thứ 2 mỗi tháng. Sau khi ăn cơm trưa ở chùa xong, 1:00pm cho thực phẩm vào hộp, làm xong lúc nào sẽ đi phát lúc đó nhưng bắt buộc phát trước 5:00pm.
(Xem: 679)
Được tổ chức vào ngày 04/3/2018, dưới sự chứng minh và thuyết giảng của Thầy Thích Hạnh Tuệ, Nhiếp ảnh: Minh Đoan, Nguyên Tâm
(Xem: 548)
Chùa Phổ Từ thành phố Hayward, tiểu bang California đã tổ chức đại lễ Thượng Nguyên năm Mậu Tuất
(Xem: 751)
Rằm Thượng Nguyên Tại Chùa Phật Đà San Diego, California, Hoa Kỳ - Viện chủ: HT Thích Nguyên Siêu, Nhiếp ảnh: Tâm Thuận
(Xem: 2299)
Kính cảm ơn tất cả Đại chúng đã phát tâm hùn phước Phóng Sanh Rằm Tháng Giêng 2018.
(Xem: 1108)
Vào chiều ngày mùng 9 Tết Mậu Tuất (24-02-2018), Ấn Tôn thiền đường đã tổ chức pháp hội Dược Sư đầu năm Mậu Tuất.
(Xem: 1060)
Ngày 25/2/2018, Phái Đoàn Hành Hương Chùa Phật Đà đã thăm viếng, Lễ Phật và cúng dường các Tự Viện: Chùa Vĩnh Nghiêm, Chùa Pháp Vân, Chùa Bát Nhã, Chùa Phổ Đà và Chùa Trí Phước.
(Xem: 804)
Tết Mậu Tuất, hòa cùng không khí tưng bừng đón Tết Mậu Tuất của người Việt hải ngoại, chùa Phổ Từ tọa lạc tại thành phố Hayward, tiểu bang California đã tổ chức buổi lễ Phật và sinh hoạt Tết cổ truyền của dân tộc.
(Xem: 875)
Thăm 9 Chùa ở Toronto và các vùng phụ cận - Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(Xem: 931)
Tết Mậu Tuất 2018 Tại Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc - Nhiếp ảnh: Thiện Liên, Thiện Nhật
(Xem: 1156)
Tết Mậu Tuất 2018 Tại Chùa Phật Đà - San Diego, California, Hoa Kỳ; Nhiếp ảnh: Giác Thuỵ, Cát Tường, Khương Thái
(Xem: 1050)
Tết 2018 Tại Chùa Tâm Từ Morgan Hill, California - Tin và ảnh: Võ Văn Tường
(Xem: 1486)
Tết 2018 Tại Chùa Hải Đức Jacksonville, Florida - Nhiếp ảnh: Châu Ngọc
(Xem: 634)
Tết Mậu Tuất 2018 Tại Chùa Pháp Vân Canada - Trụ trì: TT Thích Tâm Hòa; Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(Xem: 649)
Tết 2018 Tại Chùa Đức Viên, San Jose, Hoa Kỳ - Tin và ảnh: Võ Văn Tường
(Xem: 2857)
Qua ba ngày 8,9,10 tháng 2 năm 2018, các hội viên của Hoavouu Foudation đã đi Quảng Ngãi để phát gần 600 phần quà tại 6 địa điểm cho những người nghèo vùng quê ăn Tết.
(Xem: 1064)
Được tổ chức vào ngày chủ nhật, 11/2/2018 - Nhiếp ảnh: Thiện Thành Văn Sang
(Xem: 1087)
Đại hội được tổ chức từ ngày 26 tháng 01 đến ngày 28 tháng 01 năm 2018 tại Trung tâm Huấn luyện và Tu học Thích Quảng Đức San Bernardino, California, Hoa Kỳ
(Xem: 3072)
Lễ Nhập Quan: Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu, ngày 12 tháng 1 năm 2018 tại Peek Funeral Home, 7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683
(Xem: 772)
Pháp Hội Di Đà Tại Chùa Phật Đà ngày 07/01/2018 - Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(Xem: 1479)
Thông Tư Kiết Đông từ Hội Đồng Điều Hành ban hành, thì thời hạn Kiết Đông 10 ngày (từ ngày 8 đến ngày 17.1.2018) của cộng đồng Tăng Già thuộc trụ xứ Âu Châu
(Xem: 1188)
Lễ Vía Đức Phật A Di Đà Tại Chùa An Lạc Indiana được tổ chức 2 ngày thứ 7 và chủ nhật 6-7/01/2018
(Xem: 1164)
Lễ niệm Phật A Di Đà kéo dài liên tục trong hai tuần, từ ngày 01-01 đến ngày 14-01-2018.
(Xem: 1045)
Chư Tôn đức Tăng trú xứ tại các tự viện Phật giáo ở miền Bắc tiểu bang California và Phật tử tại San Jose đã về chùa Tâm Từ, thành phố Morgan Hill dự lễ Bố tát tháng 12 năm 2017
(Xem: 799)
Khoá Tu Thiếu Nhi Mùa Đông Tại Chùa Đức Viên San Jose 2017 - Tin và ảnh: Võ Văn Tường
(Xem: 639)
Lễ Huý Nhật Tổ Minh Hải 25.12.2017 tại Tổ Đình Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc Và Hình Ảnh Khóa Huân Tu Tịnh Độ cuối năm 2017
(Xem: 1095)
Lễ Tiểu Tường Cố TT Thích Đức Trí - Được Tổ Chức Tại Chùa Tam Bảo, Tulsa, Oklahoma vào ngày Chủ nhật 24/12/2017
(Xem: 952)
Pháp Hội Tụng Kinh Đại Thừa Tại Linh Thứu Ấn Độ - Lần thứ 1 được tổ chức từ ngày 13 đến 17 tháng 12 năm 2017
(Xem: 859)
Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Tổ Đình Khánh Anh, Pháp Quốc do HT Phương Trượng Thích Như Điển hướng dẫn từ ngày 15 đến 16.12.2017
(Xem: 1062)
Đại Lễ Kiết Giới Già Lam - Thỉnh Phật An Vị - Sám Hối Cầu An - Tiến Thí Âm Linh Cô Hồn - Nguyện Cầu Âm Siêu Dương Thới Tại Chùa Tường Quang - South Carolina
(Xem: 948)
Được Tổ Chức Tại Chùa Tam Bảo, Tulsa, Oklahoma Từ ngày Thứ 5 ngày 21/12 đến Thứ 7 ngày 23/12/2017
(Xem: 1201)
Trong hai ngày 11 và 12 tháng 12 năm 2017 vừa qua, hai Tổng vụ Từ Thiện Hoa Kỳ và Úc Châu đã kết hợp cứu trợ đợt 1 tại tỉnh Khánh Hoà.
(Xem: 515)
Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Chùa Linh Thứu Berlin từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 12 năm 2017 Hướng dẫn HT Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc và ĐĐ Thích Hạnh Định, ĐĐ Thích Hạnh Bổn
(Xem: 1510)
Lễ Kỷ Niệm 25 Năm Thành Lập Chùa Diệu Đế và Khánh Thành Bảo Tháp Tứ Ân Ngày 03/12/2017 - Nhiếp ảnh: Danh Hào Nguyễn & Nguyên Vân
(Xem: 969)
Lễ Tưởng Niệm Trưởng Lão HT Thích Đức Chơn Viện chủ Chùa Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn Tại Chùa Khánh Hỷ, ngày 03/12/2017
(Xem: 1603)
Vào sáng ngày 02/12/2017, Đại lễ trùng tụng Tam Tạng Thánh điển Pali và cúng dường trai phạn Liên hiệp quốc lần thứ 13/2017 được cử hành trọng thể tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ.
(Xem: 709)
Lễ Thọ Bát Quan Trai tại chùa Vạn Hạnh Nantes, Pháp Quốc của TT T. Nguyên Lộc từ ngày 24 đến 25.11.2017 dưới sự chứng minh của HT. Phương Trượng Thích Như Điển
(Xem: 1197)
Nguyên Giác và Đào Văn Bình Ra Mắt Sách ở Chùa Bát Nhã - Đông Đảo, Thành Công và Đầy Ắp Đạo Vị, Chân Tình
(Xem: 470)
Ngày 19.11.2017 Phái đoàn cứu trợ bão lụt đồng bào Miền trung của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt Âu Châu tiếp tục lên đường để đến với Bà con đồng bào Tỉnh Quảng Nam
(Xem: 1125)
Chư Ni An Cư Kiết Đông Tại Chùa Việt Nam Pheonix, Arizona - Trụ trì: HT Thích Chơn Tôn
(Xem: 15821)
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ tổ chức Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal từ ngày 1 đến 13 tháng 11 năm 2017
(Xem: 1159)
Hình Ảnh Phát Quà Từ Thiện Cho 380 Em Học Sinh Nghèo Vùng Phật Tích Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ ngày 9/11/2017 - Nhiếp ảnh: Bạch Hải
(Xem: 1106)
Hình Ảnh Phát Quà Từ Thiện Cho 650 Em Học Sinh Nghèo Vùng Phật Tích Tỳ Xá Li ngày 6/11/2017 - Nhiếp ảnh: Bạch Hải
(Xem: 38179)
HT Thích Đức Niệm - Trụ trì Chùa Ưu Đàm, Tp. Marina, California viên tịch lúc 11:30AM ngày 20/10/2017...
(Xem: 1827)
Thư Cung Thỉnh Chứng Minh Lễ Khánh Thành Chùa Thảo Đường Matxcơva - Liên Bang Nga
(Xem: 2606)
Buổi dạ tiệc chay được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều, Chủ Nhật ngày 22/10/2017 tại Nhà hàng LY’S GARDEN San Diego
(Xem: 1227)
Khoá Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 5, Tại Chùa Phật Ân từ ngày 13 đến 15/10/2017, Nhiếp ảnh: Quảng Nghiệp
(Xem: 1027)
Lễ Chung Thất Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tuyền, Được tổ chức Tại Chùa Việt Nam - Nhật Bản, Ngày 08/10/2017
(Xem: 943)
Được Tổ Chức Tại Chùa Phật Đà, ngày 08/10/2017 - Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(Xem: 1329)
Lễ An Trí Tôn Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Lộ Thiên tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California, Hoa Kỳ, Ngày 01 tháng 10 năm 2017, Nhiếp ảnh: Dũng Nguyễn
(Xem: 1031)
Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội PL 2561 Tại Niệm Phật Đường Phổ Quang Las Vegas Ngày 13 tháng 9 năm 2017
(Xem: 806)
Lễ Vu Lan PL 2561 (2017) tại Chùa Linh Thứu, Đức Quốc - Trụ trì: NS Thích Nữ Diệu Phước; Nhiếp ảnh: Nguyên Trí
(Xem: 1038)
Lễ Vu Lan 2017 và Giỗ HT Ân Sư Thượng Minh Hạ Tâm Tại Tổ Đình Khánh Anh – Bagneux, Pháp quốc ngày 9/9/2017
(Xem: 1233)
Vào ngày Chủ nhật 03 tháng 9 năm 2017, hằng trăm ngôi chùa Việt Nam tại hải ngoại đã tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu.
(Xem: 1609)
Đại Lễ Vu Lan Tại Chùa Phật Đà được tổ chức ngày 03/09/2017 - San Diego, California, Hoa Kỳ. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(Xem: 1592)
Vào sáng ngày chủ nhật 03/09/2017, chùa Pháp Vân ở thành phố Mississauga, tiểu bang Ontario,Canada đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2017
(Xem: 859)
Đạo tràng Thôn Yên tổ chức Đại Lễ Vu Lan 2017 tại Thành phố Gilroy California. Đạo Tràng được Hòa Thượng Thích Tịnh Từ, Viện trưởng Tu viện Kim Sơn sáng lập năm 2012
(Xem: 1125)
Đại Lễ Vu Lan 2017 Tại Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc - Nhiếp ảnh: Nguyễn Văn Tâm
(Xem: 1537)
Đại Lễ Vu Lan 2017 Tại Chùa Từ Ân Louisville, Kentucky - Trụ trì: TT Thích Hạnh Lý
(Xem: 1107)
Chủ nhật 27/8/2017, chùa An Lạc và chùa Tân Long ở thành phố San Jose, tiểu bang California đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2017
(Xem: 1151)
Đại Lễ Vu Lan 2017, Đặt Đá Xây Dựng Chánh Điện và Trai đàn Giải oan Bạt độ chẩn tế cô hồn tại Chùa Quan Âm Đan Mạch ngày 18-20/8/2017
(Xem: 1316)
Khoá Tu Học Phật Pháp Thường Niên Tại Thiền Viện Chánh Pháp Oklahoma từ ngày 18-20/08/2017
(Xem: 2700)
Thời gian tiếp nhận sự chung tay hùn phước trong vòng 1 tuần, từ hôm nay đến hết ngày 10/8/2017.
(Xem: 1398)
Hình ảnh Khoá An Cư Kiết Hạ Tại Chùa Phật Ân Minnesota, từ ngày 07/8 đến 12/8/2017 - Nhiếp ảnh: Nguyên Đức
(Xem: 971)
Chùa Đức Viên, San Jose (Hoa Kỳ) tổ chức lớp học để chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc chụp ảnh các tự viện Phật giáo với sự hướng dẫn của Nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường
(Xem: 1688)
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới tổ chức Đại Hội Thường Niên 2017 và Lễ Đại Tường Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thủ Thích Tâm Châu tại Tổ Đình Từ Quang, Canada
(Xem: 1269)
Hình ảnh An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Tại Chùa Phật Bảo - Philadelphia, Hoa Kỳ 2017
(Xem: 838)
Chùa Tâm Từ tổ chức Lễ Hội Hoa Sen nhân ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm Thành Đạo...
(Xem: 3917)
Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 29 tại Pháp - Thời gian từ ngày 20. 07. 2017 đến 29.07.2017.
(Xem: 1650)
Hôm nay, 20/07/2017, tại Tu viện Kim Sơn trên đỉnh núi cao, giữa không gian núi rừng đầy ắp nắng gió mây ngàn, đã diễn ra buổi lễ "Xuất Gia Gieo Duyên" thật thiêng liêng và cảm động.
(Xem: 9887)
Được tổ chức tại Holiday Inn Chicago North Shore, Thời gian: Từ Thứ Năm đến Chủ Nhật, 20-23 tháng 7 năm 2017
(Xem: 1509)
Chùa Bảo Phước tọa lạc tại số 270 Senter Road, thành phố San Jose đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập chùa (2007-2017)
(Xem: 1557)
Khoá An Cư Kiết Hạ Lần Thứ 29 Của Cộng Đồng Tăng Già Canada Từ ngày 02 đến 16 tháng 07 năm 2017 Tại Tu Viện Phổ Đà Sơn - Canada
(Xem: 2915)
Chùa Thiên Trúc tổ chức Khoá Tu Học Phật Pháp vào ngày 14, 15, 16/7/2017 tại Trường Trung Học Yerba Buena, San Jose
(Xem: 1348)
Được tổ chức tại Provincial Park Earl Rowe - Từ ngày thứ sáu 07/07/2017 đến Chủ nhật 09/07/2017
(Xem: 5271)
Lễ Xuất Gia Cho Cô Điệu Hạnh Từ Tại Chùa Phật Đà ngày 04/07/2017 - Nhiếp ảnh: Thiện Thành
(Xem: 1208)
Được tổ chức tại nhà hàng Seafood World Restaurant, thành phố Westminster, miền Nam California ngày 02/07/2017
(Xem: 1672)
Lễ Tưởng Niệm Huý Nhật Lần Thứ 9 Đức Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN Hoà Thượng Thượng HUYỀN Hạ QUANG ngày 01/07/2017
(Xem: 1481)
Khóa Tu Phật Pháp Trẻ Em Mùa Hè 2017 tại Tu Viện Huyền Không, San Jose, từ 20 đến 23 tháng 6, 2017 đã được kết thúc vào tối thứ sáu ngày 23.
(Xem: 3704)
Khoá An Cư được tổ chức tại Niệm Phật Đường Fremont từ ngày 12 đến 22/6/2017
(Xem: 1085)
Khóa Huân Tu Tịnh Độ Lần 12 Tại Chùa Linh Thứu Berlin Đức Quốc - Nhiếp ảnh: Nguyên Trí
(Xem: 2161)
Lễ tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức và chư Thánh Tử Đạo được tổ chức tại NPĐ Fremont ngày 17/6/2017
(Xem: 2082)
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) đã tổ chức Đại hội thường niên lần thứ 1 nhiệm kỳ III ngày 10-11/6/2017
(Xem: 1166)
Đây là những hình ảnh ở lễ "le fête du Bouddha" ở Strassbourg Pháp Quốc vào ngày 3.6.2017
(Xem: 1233)
Lễ Phật Đản tại Tu Viện Viên Đức ở Ravensburg tổ chức ngày 11.6.2017
(Xem: 1416)
Hội giúp đỡ những người bệnh tật, hoạn nạn, nghèo khổ và giúp phương tiện cho họ tự vươn lên trong cuộc sống...
(Xem: 2057)
Tu Viện Huyền Không San Jose, California đã tổ chức buổi văn nghệ gây quỹ vào ngày chủ nhật 28/5/2017...
(Xem: 1527)
Đại lễ Phật Đản PL. 2561 và tiệc chay gây quỹ xây dựng ngôi chánh điện tại hội trường Unify Event Center San Jose, California.
(Xem: 3906)
Pháp Hội được tổ chức từ ngày 19 đến 21/5/2017 tại San Jose, miền Bắc California
(Xem: 1756)
Lễ Phật Đản và Lạc Thành Chùa Phổ Hiền Pháp Quốc - Được tổ chức vào ngày 20/5/2017
(Xem: 1405)
Được tổ chức vào ngày: 14/5/2017 - Nhiếp ảnh: Nguyên Đức, Nghĩa Nguyễn
(Xem: 1580)
Đại Lễ Phật Đản Chùa Phật Đà được tổ chức vào ngày 14/5/2017 - Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
Quảng Cáo Bảo Trợ