Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Quyết Định của Hội Đồng Giáo Phẩm

Saturday, June 11, 201620:49(View: 3973)
Quyết Định của Hội Đồng Giáo Phẩm

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION

 HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM

CHÁNH VĂN PHÒNG

704. East “E” Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A.  |  Tel. & Fax: (909) 986-2433

 ------

 

QUYẾT ĐỊNH

 Của Hội Đồng Giáo Phẩm

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

- Chiếu Quy Chế của GHPGVNTNHK được tu chính và thông qua bởi Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 2 Nhiệm Kỳ III được tổ chức tại Niệm Phật Đường Fremont, thành phố Fremont, tiểu bang California, Hoa Kỳ, từ ngày 10 tới 12 tháng 6 năm 2016;

- Chiếu Quyết Nghị của Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 2 Nhiệm Kỳ III tại Niệm Phật Đường Fremont, thành phố Fremont, tiểu bang California, Hoa Kỳ, ngày 12 tháng 6 năm 2016;

- Chiếu Thư Đệ Trình Danh Sách Thành Viên Hội Đồng Điều Hành Nhiệm Kỳ III (2016-2020) của Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành ngày 19 tháng 6 năm 2016,

- Chiếu nhu cầu Phật sự, nay:

 

QUYẾT ĐỊNH

 

1/ Chuẩn y thành phần nhân sự mới nhiệm kỳ III từ năm 2016 đến năm 2020 của Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ như sau:

 

Văn Phòng Thường Trực:

1. Chủ Tịch: Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa 

2. Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Nội Vụ: HT. Thích Nguyên Trí

3. Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Nội Vụ: HT Thích Nhật Quang

4. Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: HT. Thích Nguyên An

5. Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: HT. Thích Minh Tuyên

6. Đệ Tam Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: HT Thích Thông Hải

7. Tổng Thư Ký: HT. Thích Nguyên Siêu

8. Phó Tổng Thư Ký: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ

9. Phó Tổng Thư Ký: Cư Sĩ Tâm Huy Huỳnh Kim Quang

10. Phụ Tá Tổng Thư Ký: Cư Sĩ Tâm Quang Vĩnh Hảo

11. Tổng Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Diệu Tánh

12. Phó Tổng Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Tuệ Từ

 

Tổng Vụ Tăng Sự:

13. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Nguyên An

14. Tổng Vụ Phó: HT. Thích Tâm Vân

15. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Tâm Tường

16. Thư Ký: TT. Thích Thánh Minh

 

Tổng Vụ Ni Bộ:

17. Tổng Vụ Trưởng: Sư Bà Thích Nữ Như Nguyện

18. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Minh Phước

19. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Như Định

20. Tổng Vụ Phó Kiêm Thư Ký: Ni Sư Thích Nữ Tiến Liên

 

Tổng Vụ Hoằng Pháp:

21. Tổng Vụ Trưởng: TT. Thích Đồng Trí

22. Tổng Vụ Phó: HT. Thích Giác Sĩ

23. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Phước Mỹ

24. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Ẩn Long

25. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Hạnh Tuệ

26. Tổng Vụ Phó: TT Thích Thiện Thái

27. Thành viên: Ni Sư Thích Nữ Như Quang

28. Thành viên: Sư Cô Thích Nữ Nguyên Hương

 

Tổng Vụ Văn Hóa:

29. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Minh Dung

30. Tổng Vụ Phó: TT Thích Thiện Long

31. Tổng Vụ Phó: TT Thích Nhật Châu

32. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Huệ Nhân

33. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Quảng Văn 

34. Thành viên: Sư Cô Thích Nữ Giới Định

35. Thành viên: Cư Sĩ Lam Nguyên

 

Tổng Vụ Giáo Dục:

36. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Thái Siêu

37. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Nguyên Kim

38. Tổng Vụ Phó: TT Thích Minh Quang

39. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Hạnh Đức

40. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Quảng Định

41. Thành viên: ĐĐ. Thích Nhuận Tánh

42. Thành viên: Ni Sư Thích Nữ Giới Châu

43. Thành viên: Ni Sư Thích Nữ Tịnh Quang

 

Tổng Vụ Cư Sĩ:

44. Tổng Vụ Trưởng: TT. Thích Thánh Minh

45. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Thông Lý

46. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Hải Thông

47. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Thiện Thái

48. Tổng Vụ Phó: ĐĐ Thích Linh Nhẫn

49. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Tuệ Từ

50. Tổng Vụ Phó: Cư Sĩ Nguyên Lượng

51. Thành viên: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyện

52. Thành viên: Cư Sĩ Nguyên Ngọc Thái Kế An

53. Thành viên: Cư Sĩ Thiền Đồng Trần Huy

54. Thành viên: Cư Sĩ Trần Thị Cát Tường

55. Thành viên: Cư Sĩ Quảng Hậu Huỳnh Quang Hùng

56. Thành viên: Cư Sĩ Phước Hoài Mai Văn Tâm

 

Tổng Vụ Thanh Niên:

57. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Nhật Huệ

58. Thành viên: ĐĐ. Thích Minh Hiếu

59. Vụ Trưởng GĐPT Vụ: Huynh Trưởng Quang Ngộ Đào Duy Hữu

60. Thư Ký: Huynh Trưởng Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng

 

Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội:

61. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Thông Hải 

62. Tổng Vụ Phó: TT Thích Thiện Tấn

63. Tổng Vụ Phó: ĐĐ Thích Tuệ Phát

64. Tổng Vụ Phó: Sư Cô Thích Nữ Tuệ Trí

65. Tổng Vụ Phó: Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên

66. Tổng Vụ Phó: Cư Sĩ Nguyên Thanh Nguyễn Văn Hà

67. Thư Ký: Cư Sĩ Hoàng Văn Chương

68. Thủ Qũy: Cư Sĩ Phạm Kim Thanh

69. Thành viên ĐĐ. Thích Tịnh Hải

70. Thành viên: ĐĐ. Thích Chúc Hiền

71. Thành viên: ĐĐ. Thích Thường Tịnh

72. Thành viên: Ni Sư Thích Nữ Luân Liên

73. Thành viên: Cư Sĩ Lệ Tú

74. Thành viên: Cư Sĩ Nguyễn Thị Hiền

 

Tổng Vụ Kinh Tế Tài Chánh:

75. Tổng Vụ Trưởng: HT Thích Thiện Long

76. Tổng Vụ Phó Kiêm Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Diệu Tánh

77. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Nguyên Bổn

78. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Như Quang

79. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Huệ Nghiêm

80. Tổng Vụ Phó: Sư Cô Thích Nữ Phước Quang

81. Thành viên: Cư Sĩ Trần Thuận Hiếu

 

Tổng Vụ Nghiên Cứu Kế Hoạch:

82. Tổng Vụ Trưởng: Cư Sĩ Tâm Đức Trần Quang Thuận

83. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Tuệ Uy

84. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Ẩn Long

85. Thành viên: Ni Sư Thích Nữ Tịnh Quang

 

Tổng Vụ Truyền Thông:

86. Tổng Vụ Trưởng: Cư Sĩ Quảng Thành Bùi Ngọc Đường

87. Tổng Vụ Phó: Cư Sĩ Tâm Quang Vĩnh Hảo

88. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Tuệ Uy

89. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Tâm Hải

90. Thành viên: ĐĐ. Thích Đồng Châu

91. Thành viên: Huynh Trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dật

92. Thành viên: Cư Sĩ Quảng Hải Phan Trung Kiên

93. Thành viên: Cư Sĩ Đức Diệu Tường

 

Tổng Vụ Nghi Lễ:

94. Tổng Vụ Trưởng: TT. Thích Nhật Trí

95. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Hải Chánh

96. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Định Quang 

97. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Giác Minh

98. Tổng Vụ Phó: TT Thích Tâm Bình

99. Tổng Vụ Phó: TT  Thích Nhật Thiện

100. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Nguyên Huệ

101. Thành viên: ĐĐ. Thích Thường Giới

 

Tổng Vụ Pháp Chế:

102. Tổng Vụ Trưởng: Cư Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê

103. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Minh Trọng

104. Tổng Vụ Phó: Luật Sư Dina Linh Nguyễn

105. Tổng Vụ Phó: Cư Sĩ Quảng Trà Nguyễn Thanh Huy

106. Tổng Vụ Phó: Cư Sĩ Trần Qúy Hùng  

107. Thư Ký: Cư Sĩ Quảng Lộc

108. Thư Ký Đặc Trách Kế Toán: Cư Sĩ Đoàn Thị Thúy, CPA

 

Tổng Vụ Kiến Thiết:

109. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Minh Hồi

110. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Minh Nguyên

 

Ban Giao Tế:

111. HT. Thích Thông Hải

112. HT. Thích Nhật Quang

113. HT Thích Nhật Huệ

114. TT. Thích Thánh Minh

 

Ban Tham Vấn:

115. Cư Sĩ Nguyên Giác Phan Tấn Hải

116. Cư Sĩ Thị Nghĩa Trần Trung Đạo

 

2/ Chủ Tịch Hôị Đồng Điều Hành, các Phó Chủ Tịch HĐĐH, Văn Phòng Thường Trực HĐĐH, các Tổng Vụ, các Vụ, các Ban Ngành trực thuộc Hội Đồng Điều Hành chiếu Quyết Định thi hành nhiệm vụ;

 

3/ Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

 

Phật Lịch 2560, California, ngày 20 tháng 6 năm 2016,

 TM. Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK

Chánh Văn Phòng

  (Xem bản PDF, đã ấn ký)

Sa môn Thích Thắng Hoan


 

-  Nơi nhận: HĐĐH

-  Lưu

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 1733)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 810)
Hình Ảnh Lễ Hội Hoá Trang cho các em Phap Vuong Academy .Được tổ chức vào lúc 11:00 am ngày 29/10/2022 tại Tu Viện Pháp Vương- Escondido, CA.
(View: 1785)
Lễ Quy Y ngày 08 tháng 10, 2022 tại Tu Viện Pháp Vương.
(View: 995)
9/3/2022 - Một ngày thứ bảy với PVA là một ngày đầy ý nghĩa, lành mạnh, vui vẻ, và luôn mới mẻ. A Saturday with PVA is a meaningful, healthy, fun, and always refreshing day.
(View: 954)
Tết Trung Thu 2021 tại Tu Viện Pháp Vương
(View: 1610)
08/27/2022 Pháp Vương Academy sinh hoạt hôm nay
(View: 6939)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 6711)
Đại Lễ Vu Lan được tổ chức tại Tu Viện Pháp Vương vào ngày chủ nhật 05 tháng 9 năm 2021 lúc 03:00PM
(View: 4245)
Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Tại Chùa Phật Đà 2021 được tổ chức ngày 22/8/2021. Nhiếp ảnh: Thiện Thành Văn Sang
(View: 4427)
Đại lễ Vu Lan năm 2021 - Phật lịch 2565 & Lễ An Vị Phật Tu viện Phổ Đà Sơn ngày Chủ Nhật 15-08-2021
(View: 3930)
Chương trình này là dịp để qui tụ anh chị em có tinh thần văn nghệ để hát nhạc Phật giáo và là bước đầu tiên thành lập Ban Đạo Ca Pháp Vương. Nhiếp ảnh: Thái An Khương
(View: 5235)
Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản và Tấn Phong Trụ Trì Tu Viện Pháp Vương. Được tổ chức vào lúc 9:45am ngày 08/5/2021
(View: 4419)
Chùa Phước Hải Charlotte. Địa chỉ cũ: 1818 Little Rock Road, Charlotte, NC 28214. Điện thoại: (704) 394-6869
(View: 5220)
Tu viện Đại Bi. Địa chỉ cũ: 3210 West 15th Street, Santa Ana, CA 92703. Điện thoại: (714) 360-5355
(View: 3958)
Chùa Thanh Lương. Địa chỉ: 3261 Trentwood Way, Sacramento, CA 95822. Điện thoại: (916) 428-4871
(View: 4632)
Chùa Diệu Quang. Địa chỉ: 9229 Elder Creek Road, Sacramento, CA 95829. Điện thoại: (916) 381-4360
(View: 4496)
Chùa Liên Hoa - Địa chỉ: 3301 McKee Road, San Jose, CA 95127. Điện thoại: (408) 272-2654
(View: 3108)
Trung tâm Phật giáo cho Hòa Bình. Địa chỉ: 2064 Old Piedmont Road, San Jose, CA 95132. Điện thoại: (408) 295-2436
(View: 3813)
Chùa Phước Sơn tọa lạc tại số 1623 Saint Francis Avenue, thành phố Modesto, tiểu bang California.
(View: 3482)
Tu viện Bồ Đề. Địa chỉ: 2001 S. K Street, Bakersfield, CA 93304. Điện thoại: (661) 397-0470
(View: 3438)
Hôm nay ngày 27/3/2021 tại Tu Viện Pháp Vương, buổi họp mặt đầu tiên của Chư Tôn Đức và Quí Phật tử là thầy cô giáo, bảo trợ, và trai soạn đã được diễn ra.
(View: 3224)
Tịnh xá Ngọc Minh 3776 46th Street, San Diego, CA 92105 Tel: (619) 282-1673
(View: 3127)
Chùa Linh Sơn. Địa chỉ: 16 Ruthven Avenue, Worcester, MA 01606 Điện thoại: (508) 853-8120
(View: 5148)
Hình ảnh Phát quà Tết 2021 cho người nghèo miền quê, miền núi tại Bình Thuận, Lang Minh, Long Khánh và Đắk Lắk
(View: 4133)
Chùa Thiện Ân tọa lạc tại số 4354 W. Mckinley Avenue, thành phố Fresno, miền Trung tiểu bang California, Hoa Kỳ.
(View: 2917)
Chùa Phổ Hiền Địa chỉ: 96 Dewey Street, Worcester, MA 01610 Điện thoại: (508) 755-7817
(View: 2391)
Hình Ảnh Ngày Hội Trồng Cây Tại Tu Viện Pháp Vương được thực hiện vào ngày 06/3/2021
(View: 3430)
Chùa Từ Liên Địa chỉ: 3465 Lenora Church Road, Snellville, GA 30039 Điện thoại: (770) 736-5425
(View: 2442)
Chùa Diệu Đế 9603 Nims Lane, Pensacola, FL 32534 Tel: (850) 477-8291
(View: 4496)
Kính mời Đại Chúng tham gia hùn phước cho Lễ Phóng Sanh Rằm Thượng Nguyên Tân Sửu 2021
(View: 3611)
Chùa Viên Thông. Địa chỉ: 17355 Groechke Road, Houston, TX 77084. Tel: (281) 829-0816
(View: 2377)
Hình ảnh Lễ Giao Thừa Xuân Tân Sửu 2021 tại Chùa Phật Đà, San Diego, California - Viện chủ: HT Thích Nguyên Siêu. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 9120)
Kính chúc Chư Tôn Đức và Quý Phật tử một năm mới Vô lượng an lạc, Vô lượng cát tường, Thành tựu sở nguyện
(View: 3868)
Chùa Phổ Hiền. Địa chỉ: 10222 Larson Avenue, Garden Grove, CA 92843. Tel: (714) 537-2234
(View: 3923)
Chùa Ưu Đàm. Địa chỉ: 7255 W. Meranto Avenue, Las Vegas, NV 89178. Tel: (702) 260-0479
(View: 2822)
Thiền Tịnh đạo tràng. Địa chỉ: 11502 Daniel Avenue, Garden Grove, CA 92840. Tel: (714) 638-0989, (714) 266-4171 Email: dieutanhthich@yahoo.com
(View: 3721)
Tu viện Pháp Vương. Địa chỉ: 715 Vista Avenue, Escondido, CA 92126. Tel: (760) 739-8063
(View: 2585)
Chùa Hương Sen - Địa chỉ: 19865 Seaton Avenue, Perris, CA 92570. Tel: (951) 657-7272; (951) 616-8620
(View: 3054)
Chùa An Lạc Địa chỉ: 1647 E. San Fernando Street, San Jose, CA 95116. Điện thoại: (408) 254-1710, (408) 594-8717
(View: 3440)
Thiền viện Diệu Nhân 4187 Duncan Hill Road, Rescue, CA 95672. Tel: (530) 676-7108; (916) 222-8784
(View: 2635)
Chùa An Lạc 5249 E. 30th Street, Indianapolis, IN 46218 Tel: 317-545-1234, 408-329-3199 Website: www.anlactemple.org
(View: 3338)
Chùa Dược Sư 11111 Magnolia Street, Garden Grove, CA 92841. Tel: (714) 638-4128
(View: 3172)
Chùa Linh Sơn P.O. & Distt Kushinagar 274403 U.P, India. Tel: +91- 9936- 837-270; +91-9936-178-621
(View: 3638)
Chùa Bảo Lâm, Địa chỉ: 6025 St. George Street, Vancouver, BC, Canada V5W-2Y5. Điện thoại: (604) 327-5546
(View: 4264)
Chùa Đức Viên, Địa chỉ: 2420 McLaughlin Avenue, San Jose, CA 95121. Điện thoại: (408) 993 - 9158
(View: 3099)
Chùa Phật Quang - Địa chỉ: 801 N 15th Street, San Jose, CA 95112 Điện thoại: (408) 295-8391
(View: 1961)
Lễ Vía Đức Phật A Di Đà Tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, Hoa Kỳ, Vào ngày 26, 27/12/2020
(View: 3544)
Pháp Duyên tịnh xá tọa lạc tại số 1760 W. Jensen Avenue, thành phố Fresno, tiểu bang California, Hoa Kỳ.
(View: 3276)
Chùa Hoa Nghiêm tọa lạc tại số 20 rue J.J. Rousseau 94290 Villeneuve Le Roi, Paris, Pháp
(View: 3510)
Tự viện Linh Sơn tọa lạc tại số 9 Avenue, Jean Jaurès, 94340 Joinville-le-Pont, France.
(View: 2876)
Trúc Lâm thiền viện tọa lạc tại số 9 Rue de Neuchâtel 91140 Villebon-sur-Yvette, ngoại ô thành phố Paris, Pháp. Thiền viện cách trung tâm Paris khoảng 20 km.
(View: 3118)
Tổ đình Khánh Anh tọa lạc tại số 14 Avenue Henri Barbusse, Bagneux. Bagneux là một xã trong vùng đô thị Paris, thuộc tỉnh Hauts-de-Seine, vùng hành chánh lle-de-France, Pháp
(View: 6462)
Chùa Khánh Anh tọa lạc tại số 8 Rue Francois Mauriac (Parc aux Lièvres) 91000 Evry, Pháp.
(View: 4220)
Chùa Thiện Minh tọa lạc tại số 51 Rue de Cuzieu 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Pháp.
(View: 3426)
Hình ảnh lễ đặt đá xây Chánh Điện chùa Khánh Anh tại Bagneux, Pháp Quốc vào ngày Lễ Vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát 19.2 âm lịch nhằm ngày 17.3.1979
(View: 2935)
Được tổ chức tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, vào lúc 10:00am ngày 27/9/2020. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 5536)
Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản PL 2564 Online Tại Chùa Phật Đà San Diego, California, Hoa Kỳ ngày 03/5/2020
(View: 5345)
Chúng tôi sẽ tổ chức phát Thực phẩm cho tháng 03 vào ngày 15/03/2020 vào lúc 1:30pm, số lượng 350 phần tại địa chỉ: 26 15th, San Diego, CA 92101.
(View: 5643)
Lễ Rằm Thượng Nguyên Tại Chùa Phật Đà San Diego, California, Hoa Kỳ Ngày 09/2/2020
(View: 7071)
Kính mời Đại Chúng tham gia hùn phước cho Lễ Phóng Sanh Rằm Thượng Nguyên Xuân Canh Tý 2020
(View: 3566)
Phái đoàn Hành Hương Lễ Phật Đầu Xuân Canh Tý 2020 do Chùa Phật Đà, San Diego, California tổ chức ngày 02/2/2020.
(View: 3825)
Hình Ảnh Lễ Giao Thừa 2020 Chùa Phật Đà, San Diego, California - Ngày 24/01/2020, Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 9058)
Ngày 19 và 21 tháng 1 năm 2020 vừa qua, Quý Phật tử thiện nguyện của HoaVoUu Foundation tại Việt Nam đã đi phát quà cho người nghèo tại Đồng Nai và Vùng núi Đắk Lắk.
(View: 4205)
Hình Slideshow Tất Niên 2019 Chùa Phật Đà được tổ chức vào ngày 19/01/2020. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 5535)
Trong tháng 12/2019 Hội HoaVoUu Foundation đã 3 lần thực hiện phát túi ngủ cho người Vô Gia Cư tại ở Downtown San Diego. Lần thứ nhất vào ngày 07/12, lần thứ hai 15/12 và lần thứ 3 vào ngày 26/12. Tổng cộng có 256 túi ngủ.
(View: 5429)
Hình ảnh HoaVoUu Foundation hỗ trợ Chùa Kim Sơn, Nha Trang trong các Phật sự của Chùa trong năm 2019
(View: 3464)
Hình Ảnh Slideshow Khoá Tu Bát Quan Trai Tại Hiền Như Tịnh Thất ngày 28-29/12/2019 El Monte, California
(View: 3645)
Vào ngày 28 tháng 12 năm 2019, chùa An Lạc San Jose đã trang nghiêm tổ chức Lễ Chung thất Trai tuần đức cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang.
(View: 4391)
Khoá Tu Báo Ân Lần 5, Lễ Huý Nhật Cố TT Thích Đức Trí, Lễ Khởi Công Xây Dựng Bảo Tháp Ân Sư được tổ chức vào ngày 20, 21, 22 tháng 12/2019
(View: 5156)
Ngày 15/12/2019, Quý Phật tử thiện nguyện Hoa Vo Uu Foundation đã phát thêm 80 cái túi ngủ (Sleeping Bags) cho người Vô Gia Cư ở Downtown San Diego.
(View: 3789)
Khoá Tu Bát Quan Trai Tại Chùa Phật Đà San Diego, California ngày 15/12/2019. Viện chủ: HT Thích Nguyên Siêu. Video: SC Thích Nữ Hạnh Từ
(View: 3339)
Hình ảnh Pháp Hội Di Đà Tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, Hoa Kỳ ngày 07/12/2019 - Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 5993)
Hôm nay, ngày 07/12/2019 Quý Phật tử thiện nguyện Hoa Vo Uu Foundation đã phát 100 cái túi ngủ (Sleeping Bags) cho người Vô Gia Cư ở Downtown San Diego.
(View: 4955)
Chúng tôi kêu gọi ủng hộ 300 túi ngủ (Sleeping bags) vào ngày 15/12/2019 và tiếp tục phát thực phẩm cho Người Vô Gia Cư vào Chủ Nhật, ngày 22/12/2019 lúc 1:30pm
(View: 4533)
Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cho tháng 10/2019 tới vào Chủ Nhật, ngày 17/11/2019 lúc 1:30pm
(View: 2814)
Khoá Tu Bát Quan Trai Tại Hiền Như Tịnh Thất. Ngày 27/10/2019
(View: 3112)
Được tổ chức từ ngày 11 đến 13/10/2019. Nhiếp ảnh: Quảng Nghiệp, Nguyên Đức
(View: 3489)
Khóa Tu Phật Thất Tại Chùa Bảo Quang Hamburg, Đức Quốc 2019
(View: 5371)
Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cho tháng 10/2019 tới vào Chủ Nhật, ngày 20/10/2019, số lượng 350 phần.
(View: 6254)
Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
(View: 9692)
Lễ Tưởng Niệm Cố Đại Lão Hoà Thượng Thích Chí Tín, Bổn Sư của HT Thích Nguyên Siêu, Tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 13/9/2019
(View: 3569)
Đại Lễ Vu Lan tại chùa Bảo Thành Koblenz, Đức Quốc ngày 08.09.2019 - Nhiếp ảnh: Nguyên Trí
(View: 4843)
Chủ nhật, ngày 8 tháng 9 năm 2019, lễ giỗ lần thứ 18 Sư Ông Thích Đồng Thiện được long trọng tổ chức tại chùa Quang Thiện, thành phố Ontario, miềm nam California.
(View: 3965)
Kalachakra Mandala Thời Luân (Bánh Xe Thời Gian), biểu tượng cho vũ trụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
(View: 2917)
Lễ Lạc Thành và Vu Lan 2019 Tại Chùa Đôn Hậu, Na Uy ngày 23, 24, 25 tháng 8 năm 2019. Trụ trì: TT Thích Viên Giác. Nhiếp ảnh: Quảng Huệ
(View: 3767)
Thiền Lâm Hương Hải được tọa lạc ở Tweed City (Actinolite) với diện tích 25 mẫu ở phía Bắc thành phố Belleville, Ontario. Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(View: 6895)
Mỗi năm cứ đến ngày tựu trường, nỗi lo lắng cho con có được sách vở, bút mực, quần áo, mũ dép, học phí... của những bậc cha mẹ vùng quê nghèo lại hiện về trên nét mặt
(View: 3602)
Khoá An Cư Kiết Hạ Tại Chùa Phật Ân, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 18/8/2019. Nhiếp ảnh: Nguyên Đức
(View: 4770)
Đại Lễ Vu Lan 2019 Tại Chùa Từ Thuyền, Canada. Trụ trì: Sư Cô Thích Nữ Từ Diệu. Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(View: 5105)
Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cho tháng 09/2019 tới vào Chủ Nhật, ngày 15/09/2019, số lượng 350 phần.
(View: 5037)
Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội PL 2563 - DL 2019 Tại Tu Viện Pháp Vương, Escondido, Hoa Kỳ được TT Trụ trì Thích Tâm Tường tổ chức lúc 03 giờ chiều ngày 11/8/2019.
(View: 3601)
Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội PL 2563 - DL 2019 tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, Hoa Kỳ. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 5047)
Tu viện Tây Thiên, Westlock, Canada đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu PL. 2563 và Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Phật học Edmonton - Tu viện Trúc Lâm.
(View: 3898)
Lễ Đại Tường Cố Hòa Thượng Thích Minh Tuyền và Lễ Vu Lan tại Chùa Việt Nam, Nhật Bản - Ngày 03 - 04/08/2019. Nhiếp ảnh: Đức Hải, Đức Dũng, Bích Vân
(View: 5100)
TT Thích Thông Triết trụ trì Thiền Viện Chánh Pháp tại tiểu bang Oklahoma đã tổ chức Khoá tu học Phật pháp mùa thu 2019.
(View: 13139)
Được tổ chức tại Khách sạn DOUBLE TREE BY HILTON NEWARK 39900 BALENTINE DRIVE, NEWARK, CA 94560 Từ Thứ Năm đến Thứ Hai, ngày 25 - 29 tháng 7 năm 2019
(View: 6422)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 31 - 2019 được tổ chức tại thành phố Dinant tại Bỉ Quốc
(View: 5365)
Chủ Nhật ngày 21/7/2019 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 350 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego.
(View: 5112)
Chủ Nhật ngày 09/6/2019 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 350 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego.
(View: 3653)
Hạ Trường An Cư năm 2019 tại Chùa Bảo Phước thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM