Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản và Tấn Phong Trụ Trì Tu Viện Pháp Vương

Thursday, May 13, 202107:44(View: 6334)
Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản và Tấn Phong Trụ Trì Tu Viện Pháp Vương
Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản và Tấn Phong Trụ Trì Tu Viện Pháp Vương
Được tổ chức vào lúc 9:45am ngày 08/5/2021

LePhatDa TanPhongTruTri 2021 1LePhatDa TanPhongTruTri 2021 2LePhatDa TanPhongTruTri 2021 3LePhatDa TanPhongTruTri 2021 4LePhatDa TanPhongTruTri 2021 5LePhatDa TanPhongTruTri 2021 6LePhatDa TanPhongTruTri 2021 7LePhatDa TanPhongTruTri 2021 8LePhatDa TanPhongTruTri 2021 9LePhatDa TanPhongTruTri 2021 10LePhatDa TanPhongTruTri 2021 11LePhatDa TanPhongTruTri 2021 12LePhatDa TanPhongTruTri 2021 13LePhatDa TanPhongTruTri 2021 14LePhatDa TanPhongTruTri 2021 15LePhatDa TanPhongTruTri 2021 16LePhatDa TanPhongTruTri 2021 17LePhatDa TanPhongTruTri 2021 18LePhatDa TanPhongTruTri 2021 19LePhatDa TanPhongTruTri 2021 20LePhatDa TanPhongTruTri 2021 21LePhatDa TanPhongTruTri 2021 22LePhatDa TanPhongTruTri 2021 23LePhatDa TanPhongTruTri 2021 24LePhatDa TanPhongTruTri 2021 25LePhatDa TanPhongTruTri 2021 26LePhatDa TanPhongTruTri 2021 27LePhatDa TanPhongTruTri 2021 28LePhatDa TanPhongTruTri 2021 29LePhatDa TanPhongTruTri 2021 30LePhatDa TanPhongTruTri 2021 31LePhatDa TanPhongTruTri 2021 32LePhatDa TanPhongTruTri 2021 33LePhatDa TanPhongTruTri 2021 34LePhatDa TanPhongTruTri 2021 35LePhatDa TanPhongTruTri 2021 36LePhatDa TanPhongTruTri 2021 37LePhatDa TanPhongTruTri 2021 38LePhatDa TanPhongTruTri 2021 39LePhatDa TanPhongTruTri 2021 40LePhatDa TanPhongTruTri 2021 41LePhatDa TanPhongTruTri 2021 42LePhatDa TanPhongTruTri 2021 43LePhatDa TanPhongTruTri 2021 44LePhatDa TanPhongTruTri 2021 45LePhatDa TanPhongTruTri 2021 46LePhatDa TanPhongTruTri 2021 47LePhatDa TanPhongTruTri 2021 48LePhatDa TanPhongTruTri 2021 49LePhatDa TanPhongTruTri 2021 50LePhatDa TanPhongTruTri 2021 51LePhatDa TanPhongTruTri 2021 52LePhatDa TanPhongTruTri 2021 53LePhatDa TanPhongTruTri 2021 54LePhatDa TanPhongTruTri 2021 55LePhatDa TanPhongTruTri 2021 56LePhatDa TanPhongTruTri 2021 57LePhatDa TanPhongTruTri 2021 58LePhatDa TanPhongTruTri 2021 59LePhatDa TanPhongTruTri 2021 60LePhatDa TanPhongTruTri 2021 61LePhatDa TanPhongTruTri 2021 62LePhatDa TanPhongTruTri 2021 63LePhatDa TanPhongTruTri 2021 64LePhatDa TanPhongTruTri 2021 65LePhatDa TanPhongTruTri 2021 66LePhatDa TanPhongTruTri 2021 67LePhatDa TanPhongTruTri 2021 68LePhatDa TanPhongTruTri 2021 69LePhatDa TanPhongTruTri 2021 70LePhatDa TanPhongTruTri 2021 71LePhatDa TanPhongTruTri 2021 72LePhatDa TanPhongTruTri 2021 73LePhatDa TanPhongTruTri 2021 74LePhatDa TanPhongTruTri 2021 75LePhatDa TanPhongTruTri 2021 76LePhatDa TanPhongTruTri 2021 77LePhatDa TanPhongTruTri 2021 78LePhatDa TanPhongTruTri 2021 79LePhatDa TanPhongTruTri 2021 80LePhatDa TanPhongTruTri 2021 81LePhatDa TanPhongTruTri 2021 82LePhatDa TanPhongTruTri 2021 83LePhatDa TanPhongTruTri 2021 84LePhatDa TanPhongTruTri 2021 85LePhatDa TanPhongTruTri 2021 86LePhatDa TanPhongTruTri 2021 87LePhatDa TanPhongTruTri 2021 88LePhatDa TanPhongTruTri 2021 89LePhatDa TanPhongTruTri 2021 90LePhatDa TanPhongTruTri 2021 91LePhatDa TanPhongTruTri 2021 92LePhatDa TanPhongTruTri 2021 93LePhatDa TanPhongTruTri 2021 94LePhatDa TanPhongTruTri 2021 95LePhatDa TanPhongTruTri 2021 96LePhatDa TanPhongTruTri 2021 97LePhatDa TanPhongTruTri 2021 98LePhatDa TanPhongTruTri 2021 99LePhatDa TanPhongTruTri 2021 100LePhatDa TanPhongTruTri 2021 101LePhatDa TanPhongTruTri 2021 102LePhatDa TanPhongTruTri 2021 103LePhatDa TanPhongTruTri 2021 104LePhatDa TanPhongTruTri 2021 105LePhatDa TanPhongTruTri 2021 106LePhatDa TanPhongTruTri 2021 107LePhatDa TanPhongTruTri 2021 108LePhatDa TanPhongTruTri 2021 109LePhatDa TanPhongTruTri 2021 110LePhatDa TanPhongTruTri 2021 111LePhatDa TanPhongTruTri 2021 112LePhatDa TanPhongTruTri 2021 113LePhatDa TanPhongTruTri 2021 114LePhatDa TanPhongTruTri 2021 115LePhatDa TanPhongTruTri 2021 116LePhatDa TanPhongTruTri 2021 117LePhatDa TanPhongTruTri 2021 118LePhatDa TanPhongTruTri 2021 119LePhatDa TanPhongTruTri 2021 120LePhatDa TanPhongTruTri 2021 121LePhatDa TanPhongTruTri 2021 122LePhatDa TanPhongTruTri 2021 123LePhatDa TanPhongTruTri 2021 124LePhatDa TanPhongTruTri 2021 125LePhatDa TanPhongTruTri 2021 126LePhatDa TanPhongTruTri 2021 127LePhatDa TanPhongTruTri 2021 128LePhatDa TanPhongTruTri 2021 129LePhatDa TanPhongTruTri 2021 130LePhatDa TanPhongTruTri 2021 131LePhatDa TanPhongTruTri 2021 132LePhatDa TanPhongTruTri 2021 133LePhatDa TanPhongTruTri 2021 134LePhatDa TanPhongTruTri 2021 135LePhatDa TanPhongTruTri 2021 136LePhatDa TanPhongTruTri 2021 137LePhatDa TanPhongTruTri 2021 138LePhatDa TanPhongTruTri 2021 139LePhatDa TanPhongTruTri 2021 140LePhatDa TanPhongTruTri 2021 141LePhatDa TanPhongTruTri 2021 142LePhatDa TanPhongTruTri 2021 143LePhatDa TanPhongTruTri 2021 144LePhatDa TanPhongTruTri 2021 145LePhatDa TanPhongTruTri 2021 146LePhatDa TanPhongTruTri 2021 147LePhatDa TanPhongTruTri 2021 148LePhatDa TanPhongTruTri 2021 149LePhatDa TanPhongTruTri 2021 150LePhatDa TanPhongTruTri 2021 151LePhatDa TanPhongTruTri 2021 152LePhatDa TanPhongTruTri 2021 153LePhatDa TanPhongTruTri 2021 154LePhatDa TanPhongTruTri 2021 155LePhatDa TanPhongTruTri 2021 156LePhatDa TanPhongTruTri 2021 157LePhatDa TanPhongTruTri 2021 158LePhatDa TanPhongTruTri 2021 159LePhatDa TanPhongTruTri 2021 160LePhatDa TanPhongTruTri 2021 161LePhatDa TanPhongTruTri 2021 162LePhatDa TanPhongTruTri 2021 163LePhatDa TanPhongTruTri 2021 164LePhatDa TanPhongTruTri 2021 165LePhatDa TanPhongTruTri 2021 166LePhatDa TanPhongTruTri 2021 167LePhatDa TanPhongTruTri 2021 168LePhatDa TanPhongTruTri 2021 169LePhatDa TanPhongTruTri 2021 170LePhatDa TanPhongTruTri 2021 171LePhatDa TanPhongTruTri 2021 172LePhatDa TanPhongTruTri 2021 173LePhatDa TanPhongTruTri 2021 174LePhatDa TanPhongTruTri 2021 175LePhatDa TanPhongTruTri 2021 176LePhatDa TanPhongTruTri 2021 177LePhatDa TanPhongTruTri 2021 178LePhatDa TanPhongTruTri 2021 179LePhatDa TanPhongTruTri 2021 180LePhatDa TanPhongTruTri 2021 181LePhatDa TanPhongTruTri 2021 182LePhatDa TanPhongTruTri 2021 183LePhatDa TanPhongTruTri 2021 184LePhatDa TanPhongTruTri 2021 185LePhatDa TanPhongTruTri 2021 186LePhatDa TanPhongTruTri 2021 187LePhatDa TanPhongTruTri 2021 188LePhatDa TanPhongTruTri 2021 189LePhatDa TanPhongTruTri 2021 190LePhatDa TanPhongTruTri 2021 191LePhatDa TanPhongTruTri 2021 192LePhatDa TanPhongTruTri 2021 193LePhatDa TanPhongTruTri 2021 194LePhatDa TanPhongTruTri 2021 195LePhatDa TanPhongTruTri 2021 196LePhatDa TanPhongTruTri 2021 197LePhatDa TanPhongTruTri 2021 198LePhatDa TanPhongTruTri 2021 199LePhatDa TanPhongTruTri 2021 200LePhatDa TanPhongTruTri 2021 201LePhatDa TanPhongTruTri 2021 202LePhatDa TanPhongTruTri 2021 203LePhatDa TanPhongTruTri 2021 204LePhatDa TanPhongTruTri 2021 205LePhatDa TanPhongTruTri 2021 206LePhatDa TanPhongTruTri 2021 207LePhatDa TanPhongTruTri 2021 208LePhatDa TanPhongTruTri 2021 209LePhatDa TanPhongTruTri 2021 210LePhatDa TanPhongTruTri 2021 211LePhatDa TanPhongTruTri 2021 212LePhatDa TanPhongTruTri 2021 213LePhatDa TanPhongTruTri 2021 214LePhatDa TanPhongTruTri 2021 215LePhatDa TanPhongTruTri 2021 216LePhatDa TanPhongTruTri 2021 217LePhatDa TanPhongTruTri 2021 218LePhatDa TanPhongTruTri 2021 219LePhatDa TanPhongTruTri 2021 220LePhatDa TanPhongTruTri 2021 221LePhatDa TanPhongTruTri 2021 222LePhatDa TanPhongTruTri 2021 223LePhatDa TanPhongTruTri 2021 224LePhatDa TanPhongTruTri 2021 225LePhatDa TanPhongTruTri 2021 226LePhatDa TanPhongTruTri 2021 227LePhatDa TanPhongTruTri 2021 228LePhatDa TanPhongTruTri 2021 229LePhatDa TanPhongTruTri 2021 230LePhatDa TanPhongTruTri 2021 231LePhatDa TanPhongTruTri 2021 232LePhatDa TanPhongTruTri 2021 233LePhatDa TanPhongTruTri 2021 234LePhatDa TanPhongTruTri 2021 235LePhatDa TanPhongTruTri 2021 236LePhatDa TanPhongTruTri 2021 237LePhatDa TanPhongTruTri 2021 238LePhatDa TanPhongTruTri 2021 239LePhatDa TanPhongTruTri 2021 240LePhatDa TanPhongTruTri 2021 241LePhatDa TanPhongTruTri 2021 242LePhatDa TanPhongTruTri 2021 243
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 2680)
Thông Báo Tặng Quà Tết 2024 cho người khiếm thị, người nghèo. Mỗi phần trị giá $20; Gồm có: 10kg gạo, 1 thùng mì gói, 1 chai dầu ăn, 1kg đường.
(View: 4725)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 2037)
Hình Ảnh Lễ Hội Hoá Trang cho các em Phap Vuong Academy .Được tổ chức vào lúc 11:00 am ngày 29/10/2022 tại Tu Viện Pháp Vương- Escondido, CA.
(View: 3815)
Lễ Quy Y ngày 08 tháng 10, 2022 tại Tu Viện Pháp Vương.
(View: 2284)
9/3/2022 - Một ngày thứ bảy với PVA là một ngày đầy ý nghĩa, lành mạnh, vui vẻ, và luôn mới mẻ. A Saturday with PVA is a meaningful, healthy, fun, and always refreshing day.
(View: 2093)
Tết Trung Thu 2021 tại Tu Viện Pháp Vương
(View: 3474)
08/27/2022 Pháp Vương Academy sinh hoạt hôm nay
(View: 8912)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 8797)
Đại Lễ Vu Lan được tổ chức tại Tu Viện Pháp Vương vào ngày chủ nhật 05 tháng 9 năm 2021 lúc 03:00PM
(View: 5489)
Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Tại Chùa Phật Đà 2021 được tổ chức ngày 22/8/2021. Nhiếp ảnh: Thiện Thành Văn Sang
(View: 6464)
Đại lễ Vu Lan năm 2021 - Phật lịch 2565 & Lễ An Vị Phật Tu viện Phổ Đà Sơn ngày Chủ Nhật 15-08-2021
(View: 5115)
Chương trình này là dịp để qui tụ anh chị em có tinh thần văn nghệ để hát nhạc Phật giáo và là bước đầu tiên thành lập Ban Đạo Ca Pháp Vương. Nhiếp ảnh: Thái An Khương
(View: 5708)
Chùa Phước Hải Charlotte. Địa chỉ cũ: 1818 Little Rock Road, Charlotte, NC 28214. Điện thoại: (704) 394-6869
(View: 6487)
Tu viện Đại Bi. Địa chỉ cũ: 3210 West 15th Street, Santa Ana, CA 92703. Điện thoại: (714) 360-5355
(View: 5311)
Chùa Thanh Lương. Địa chỉ: 3261 Trentwood Way, Sacramento, CA 95822. Điện thoại: (916) 428-4871
(View: 6068)
Chùa Diệu Quang. Địa chỉ: 9229 Elder Creek Road, Sacramento, CA 95829. Điện thoại: (916) 381-4360
(View: 6392)
Chùa Liên Hoa - Địa chỉ: 3301 McKee Road, San Jose, CA 95127. Điện thoại: (408) 272-2654
(View: 4316)
Trung tâm Phật giáo cho Hòa Bình. Địa chỉ: 2064 Old Piedmont Road, San Jose, CA 95132. Điện thoại: (408) 295-2436
(View: 5276)
Chùa Phước Sơn tọa lạc tại số 1623 Saint Francis Avenue, thành phố Modesto, tiểu bang California.
(View: 5191)
Tu viện Bồ Đề. Địa chỉ: 2001 S. K Street, Bakersfield, CA 93304. Điện thoại: (661) 397-0470
(View: 4399)
Hôm nay ngày 27/3/2021 tại Tu Viện Pháp Vương, buổi họp mặt đầu tiên của Chư Tôn Đức và Quí Phật tử là thầy cô giáo, bảo trợ, và trai soạn đã được diễn ra.
(View: 4727)
Tịnh xá Ngọc Minh 3776 46th Street, San Diego, CA 92105 Tel: (619) 282-1673
(View: 4044)
Chùa Linh Sơn. Địa chỉ: 16 Ruthven Avenue, Worcester, MA 01606 Điện thoại: (508) 853-8120
(View: 7238)
Hình ảnh Phát quà Tết 2021 cho người nghèo miền quê, miền núi tại Bình Thuận, Lang Minh, Long Khánh và Đắk Lắk
(View: 5619)
Chùa Thiện Ân tọa lạc tại số 4354 W. Mckinley Avenue, thành phố Fresno, miền Trung tiểu bang California, Hoa Kỳ.
(View: 4136)
Chùa Phổ Hiền Địa chỉ: 96 Dewey Street, Worcester, MA 01610 Điện thoại: (508) 755-7817
(View: 3153)
Hình Ảnh Ngày Hội Trồng Cây Tại Tu Viện Pháp Vương được thực hiện vào ngày 06/3/2021
(View: 4837)
Chùa Từ Liên Địa chỉ: 3465 Lenora Church Road, Snellville, GA 30039 Điện thoại: (770) 736-5425
(View: 3523)
Chùa Diệu Đế 9603 Nims Lane, Pensacola, FL 32534 Tel: (850) 477-8291
(View: 6087)
Kính mời Đại Chúng tham gia hùn phước cho Lễ Phóng Sanh Rằm Thượng Nguyên Tân Sửu 2021
(View: 5680)
Chùa Viên Thông. Địa chỉ: 17355 Groechke Road, Houston, TX 77084. Tel: (281) 829-0816
(View: 3172)
Hình ảnh Lễ Giao Thừa Xuân Tân Sửu 2021 tại Chùa Phật Đà, San Diego, California - Viện chủ: HT Thích Nguyên Siêu. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 10542)
Kính chúc Chư Tôn Đức và Quý Phật tử một năm mới Vô lượng an lạc, Vô lượng cát tường, Thành tựu sở nguyện
(View: 5053)
Chùa Phổ Hiền. Địa chỉ: 10222 Larson Avenue, Garden Grove, CA 92843. Tel: (714) 537-2234
(View: 5598)
Chùa Ưu Đàm. Địa chỉ: 7255 W. Meranto Avenue, Las Vegas, NV 89178. Tel: (702) 260-0479
(View: 3903)
Thiền Tịnh đạo tràng. Địa chỉ: 11502 Daniel Avenue, Garden Grove, CA 92840. Tel: (714) 638-0989, (714) 266-4171 Email: dieutanhthich@yahoo.com
(View: 5085)
Tu viện Pháp Vương. Địa chỉ: 715 Vista Avenue, Escondido, CA 92126. Tel: (760) 739-8063
(View: 4039)
Chùa Hương Sen - Địa chỉ: 19865 Seaton Avenue, Perris, CA 92570. Tel: (951) 657-7272; (951) 616-8620
(View: 4610)
Chùa An Lạc Địa chỉ: 1647 E. San Fernando Street, San Jose, CA 95116. Điện thoại: (408) 254-1710, (408) 594-8717
(View: 4793)
Thiền viện Diệu Nhân 4187 Duncan Hill Road, Rescue, CA 95672. Tel: (530) 676-7108; (916) 222-8784
(View: 3936)
Chùa An Lạc 5249 E. 30th Street, Indianapolis, IN 46218 Tel: 317-545-1234, 408-329-3199 Website: www.anlactemple.org
(View: 4631)
Chùa Dược Sư 11111 Magnolia Street, Garden Grove, CA 92841. Tel: (714) 638-4128
(View: 4609)
Chùa Linh Sơn P.O. & Distt Kushinagar 274403 U.P, India. Tel: +91- 9936- 837-270; +91-9936-178-621
(View: 5452)
Chùa Bảo Lâm, Địa chỉ: 6025 St. George Street, Vancouver, BC, Canada V5W-2Y5. Điện thoại: (604) 327-5546
(View: 6038)
Chùa Đức Viên, Địa chỉ: 2420 McLaughlin Avenue, San Jose, CA 95121. Điện thoại: (408) 993 - 9158
(View: 4255)
Chùa Phật Quang - Địa chỉ: 801 N 15th Street, San Jose, CA 95112 Điện thoại: (408) 295-8391
(View: 2804)
Lễ Vía Đức Phật A Di Đà Tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, Hoa Kỳ, Vào ngày 26, 27/12/2020
(View: 5074)
Pháp Duyên tịnh xá tọa lạc tại số 1760 W. Jensen Avenue, thành phố Fresno, tiểu bang California, Hoa Kỳ.
(View: 4551)
Chùa Hoa Nghiêm tọa lạc tại số 20 rue J.J. Rousseau 94290 Villeneuve Le Roi, Paris, Pháp
(View: 4840)
Tự viện Linh Sơn tọa lạc tại số 9 Avenue, Jean Jaurès, 94340 Joinville-le-Pont, France.
(View: 4351)
Trúc Lâm thiền viện tọa lạc tại số 9 Rue de Neuchâtel 91140 Villebon-sur-Yvette, ngoại ô thành phố Paris, Pháp. Thiền viện cách trung tâm Paris khoảng 20 km.
(View: 4289)
Tổ đình Khánh Anh tọa lạc tại số 14 Avenue Henri Barbusse, Bagneux. Bagneux là một xã trong vùng đô thị Paris, thuộc tỉnh Hauts-de-Seine, vùng hành chánh lle-de-France, Pháp
(View: 8176)
Chùa Khánh Anh tọa lạc tại số 8 Rue Francois Mauriac (Parc aux Lièvres) 91000 Evry, Pháp.
(View: 5495)
Chùa Thiện Minh tọa lạc tại số 51 Rue de Cuzieu 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Pháp.
(View: 4240)
Hình ảnh lễ đặt đá xây Chánh Điện chùa Khánh Anh tại Bagneux, Pháp Quốc vào ngày Lễ Vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát 19.2 âm lịch nhằm ngày 17.3.1979
(View: 3934)
Được tổ chức tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, vào lúc 10:00am ngày 27/9/2020. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 6828)
Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản PL 2564 Online Tại Chùa Phật Đà San Diego, California, Hoa Kỳ ngày 03/5/2020
(View: 6992)
Chúng tôi sẽ tổ chức phát Thực phẩm cho tháng 03 vào ngày 15/03/2020 vào lúc 1:30pm, số lượng 350 phần tại địa chỉ: 26 15th, San Diego, CA 92101.
(View: 7580)
Lễ Rằm Thượng Nguyên Tại Chùa Phật Đà San Diego, California, Hoa Kỳ Ngày 09/2/2020
(View: 8875)
Kính mời Đại Chúng tham gia hùn phước cho Lễ Phóng Sanh Rằm Thượng Nguyên Xuân Canh Tý 2020
(View: 4409)
Phái đoàn Hành Hương Lễ Phật Đầu Xuân Canh Tý 2020 do Chùa Phật Đà, San Diego, California tổ chức ngày 02/2/2020.
(View: 5311)
Hình Ảnh Lễ Giao Thừa 2020 Chùa Phật Đà, San Diego, California - Ngày 24/01/2020, Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 11637)
Ngày 19 và 21 tháng 1 năm 2020 vừa qua, Quý Phật tử thiện nguyện của HoaVoUu Foundation tại Việt Nam đã đi phát quà cho người nghèo tại Đồng Nai và Vùng núi Đắk Lắk.
(View: 5084)
Hình Slideshow Tất Niên 2019 Chùa Phật Đà được tổ chức vào ngày 19/01/2020. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 6848)
Trong tháng 12/2019 Hội HoaVoUu Foundation đã 3 lần thực hiện phát túi ngủ cho người Vô Gia Cư tại ở Downtown San Diego. Lần thứ nhất vào ngày 07/12, lần thứ hai 15/12 và lần thứ 3 vào ngày 26/12. Tổng cộng có 256 túi ngủ.
(View: 6795)
Hình ảnh HoaVoUu Foundation hỗ trợ Chùa Kim Sơn, Nha Trang trong các Phật sự của Chùa trong năm 2019
(View: 4320)
Hình Ảnh Slideshow Khoá Tu Bát Quan Trai Tại Hiền Như Tịnh Thất ngày 28-29/12/2019 El Monte, California
(View: 4804)
Vào ngày 28 tháng 12 năm 2019, chùa An Lạc San Jose đã trang nghiêm tổ chức Lễ Chung thất Trai tuần đức cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang.
(View: 5651)
Khoá Tu Báo Ân Lần 5, Lễ Huý Nhật Cố TT Thích Đức Trí, Lễ Khởi Công Xây Dựng Bảo Tháp Ân Sư được tổ chức vào ngày 20, 21, 22 tháng 12/2019
(View: 6893)
Ngày 15/12/2019, Quý Phật tử thiện nguyện Hoa Vo Uu Foundation đã phát thêm 80 cái túi ngủ (Sleeping Bags) cho người Vô Gia Cư ở Downtown San Diego.
(View: 4923)
Khoá Tu Bát Quan Trai Tại Chùa Phật Đà San Diego, California ngày 15/12/2019. Viện chủ: HT Thích Nguyên Siêu. Video: SC Thích Nữ Hạnh Từ
(View: 4206)
Hình ảnh Pháp Hội Di Đà Tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, Hoa Kỳ ngày 07/12/2019 - Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 7700)
Hôm nay, ngày 07/12/2019 Quý Phật tử thiện nguyện Hoa Vo Uu Foundation đã phát 100 cái túi ngủ (Sleeping Bags) cho người Vô Gia Cư ở Downtown San Diego.
(View: 6272)
Chúng tôi kêu gọi ủng hộ 300 túi ngủ (Sleeping bags) vào ngày 15/12/2019 và tiếp tục phát thực phẩm cho Người Vô Gia Cư vào Chủ Nhật, ngày 22/12/2019 lúc 1:30pm
(View: 5742)
Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cho tháng 10/2019 tới vào Chủ Nhật, ngày 17/11/2019 lúc 1:30pm
(View: 3669)
Khoá Tu Bát Quan Trai Tại Hiền Như Tịnh Thất. Ngày 27/10/2019
(View: 4411)
Được tổ chức từ ngày 11 đến 13/10/2019. Nhiếp ảnh: Quảng Nghiệp, Nguyên Đức
(View: 4476)
Khóa Tu Phật Thất Tại Chùa Bảo Quang Hamburg, Đức Quốc 2019
(View: 7053)
Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cho tháng 10/2019 tới vào Chủ Nhật, ngày 20/10/2019, số lượng 350 phần.
(View: 7542)
Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
(View: 12071)
Lễ Tưởng Niệm Cố Đại Lão Hoà Thượng Thích Chí Tín, Bổn Sư của HT Thích Nguyên Siêu, Tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 13/9/2019
(View: 4835)
Đại Lễ Vu Lan tại chùa Bảo Thành Koblenz, Đức Quốc ngày 08.09.2019 - Nhiếp ảnh: Nguyên Trí
(View: 6526)
Chủ nhật, ngày 8 tháng 9 năm 2019, lễ giỗ lần thứ 18 Sư Ông Thích Đồng Thiện được long trọng tổ chức tại chùa Quang Thiện, thành phố Ontario, miềm nam California.
(View: 4828)
Kalachakra Mandala Thời Luân (Bánh Xe Thời Gian), biểu tượng cho vũ trụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
(View: 4023)
Lễ Lạc Thành và Vu Lan 2019 Tại Chùa Đôn Hậu, Na Uy ngày 23, 24, 25 tháng 8 năm 2019. Trụ trì: TT Thích Viên Giác. Nhiếp ảnh: Quảng Huệ
(View: 4816)
Thiền Lâm Hương Hải được tọa lạc ở Tweed City (Actinolite) với diện tích 25 mẫu ở phía Bắc thành phố Belleville, Ontario. Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(View: 8564)
Mỗi năm cứ đến ngày tựu trường, nỗi lo lắng cho con có được sách vở, bút mực, quần áo, mũ dép, học phí... của những bậc cha mẹ vùng quê nghèo lại hiện về trên nét mặt
(View: 4922)
Khoá An Cư Kiết Hạ Tại Chùa Phật Ân, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 18/8/2019. Nhiếp ảnh: Nguyên Đức
(View: 6075)
Đại Lễ Vu Lan 2019 Tại Chùa Từ Thuyền, Canada. Trụ trì: Sư Cô Thích Nữ Từ Diệu. Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(View: 6735)
Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cho tháng 09/2019 tới vào Chủ Nhật, ngày 15/09/2019, số lượng 350 phần.
(View: 5927)
Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội PL 2563 - DL 2019 Tại Tu Viện Pháp Vương, Escondido, Hoa Kỳ được TT Trụ trì Thích Tâm Tường tổ chức lúc 03 giờ chiều ngày 11/8/2019.
(View: 4668)
Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội PL 2563 - DL 2019 tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, Hoa Kỳ. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 5803)
Tu viện Tây Thiên, Westlock, Canada đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu PL. 2563 và Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Phật học Edmonton - Tu viện Trúc Lâm.
(View: 4936)
Lễ Đại Tường Cố Hòa Thượng Thích Minh Tuyền và Lễ Vu Lan tại Chùa Việt Nam, Nhật Bản - Ngày 03 - 04/08/2019. Nhiếp ảnh: Đức Hải, Đức Dũng, Bích Vân
(View: 6024)
TT Thích Thông Triết trụ trì Thiền Viện Chánh Pháp tại tiểu bang Oklahoma đã tổ chức Khoá tu học Phật pháp mùa thu 2019.
(View: 14847)
Được tổ chức tại Khách sạn DOUBLE TREE BY HILTON NEWARK 39900 BALENTINE DRIVE, NEWARK, CA 94560 Từ Thứ Năm đến Thứ Hai, ngày 25 - 29 tháng 7 năm 2019
(View: 7922)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 31 - 2019 được tổ chức tại thành phố Dinant tại Bỉ Quốc
(View: 7375)
Chủ Nhật ngày 21/7/2019 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 350 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego.
(View: 6370)
Chủ Nhật ngày 09/6/2019 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 350 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego.
(View: 4982)
Hạ Trường An Cư năm 2019 tại Chùa Bảo Phước thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant