Luận Về Con Đường Giải Thoát - Sa Môn Thích Như Điển, Dịch Từ Chữ Hán Sang Tiếng Việt

Thursday, July 8, 201000:00(View: 7132)
Luận Về Con Đường Giải Thoát - Sa Môn Thích Như Điển, Dịch Từ Chữ Hán Sang Tiếng Việt
LUẬN VỀ CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT
Tác giả: Ngài A La Hán Ưu Ba Đề Sa (Uptissa)
Ngài Tam Tạng Tăng Già Bà La (Samghaphala) nước Phù Nam dịch từ chữ Phạn
sang chữ Hán. Sa Môn Thích Như Điển, dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 32 thuộc Luận Tập Bộ Toàn. 
Thứ tự Kinh văn số 1648. Hán văn từ trang 399 đến trang 461 gồm có 12 quyển

Chùa Viên Gíac
Karlsruher Strasse 6, 30519 Hannover, Germany
eMail:viengiactu@viengiac.de - Tel: 0511/879630 - Fax: 0511/8790963
VIENGIAC.DE
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant