Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
2,319,686,071,854,584,916

Tán Hương

Wednesday, September 29, 201000:00(View: 67933)
Tán Hương

Lò hương vừa bén chiên đàn

Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu cát tường

Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành

Pháp thân các Phật tịnh thanh

Chứng minh hương nguyện, phước lành rưới ban

 

Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát

Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát

Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ