Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất
View Counts
17,119,576
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250Logo-Hanh-Huong-AD-2019-tron-250

Quyết Định của Hội Đồng Giáo Phẩm

Saturday, June 11, 201620:49(View: 2316)
Quyết Định của Hội Đồng Giáo Phẩm

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION

 HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM

CHÁNH VĂN PHÒNG

704. East “E” Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A.  |  Tel. & Fax: (909) 986-2433

 ------

 

QUYẾT ĐỊNH

 Của Hội Đồng Giáo Phẩm

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

- Chiếu Quy Chế của GHPGVNTNHK được tu chính và thông qua bởi Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 2 Nhiệm Kỳ III được tổ chức tại Niệm Phật Đường Fremont, thành phố Fremont, tiểu bang California, Hoa Kỳ, từ ngày 10 tới 12 tháng 6 năm 2016;

- Chiếu Quyết Nghị của Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 2 Nhiệm Kỳ III tại Niệm Phật Đường Fremont, thành phố Fremont, tiểu bang California, Hoa Kỳ, ngày 12 tháng 6 năm 2016;

- Chiếu Thư Đệ Trình Danh Sách Thành Viên Hội Đồng Điều Hành Nhiệm Kỳ III (2016-2020) của Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành ngày 19 tháng 6 năm 2016,

- Chiếu nhu cầu Phật sự, nay:

 

QUYẾT ĐỊNH

 

1/ Chuẩn y thành phần nhân sự mới nhiệm kỳ III từ năm 2016 đến năm 2020 của Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ như sau:

 

Văn Phòng Thường Trực:

1. Chủ Tịch: Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa 

2. Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Nội Vụ: HT. Thích Nguyên Trí

3. Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Nội Vụ: HT Thích Nhật Quang

4. Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: HT. Thích Nguyên An

5. Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: HT. Thích Minh Tuyên

6. Đệ Tam Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: HT Thích Thông Hải

7. Tổng Thư Ký: HT. Thích Nguyên Siêu

8. Phó Tổng Thư Ký: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ

9. Phó Tổng Thư Ký: Cư Sĩ Tâm Huy Huỳnh Kim Quang

10. Phụ Tá Tổng Thư Ký: Cư Sĩ Tâm Quang Vĩnh Hảo

11. Tổng Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Diệu Tánh

12. Phó Tổng Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Tuệ Từ

 

Tổng Vụ Tăng Sự:

13. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Nguyên An

14. Tổng Vụ Phó: HT. Thích Tâm Vân

15. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Tâm Tường

16. Thư Ký: TT. Thích Thánh Minh

 

Tổng Vụ Ni Bộ:

17. Tổng Vụ Trưởng: Sư Bà Thích Nữ Như Nguyện

18. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Minh Phước

19. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Như Định

20. Tổng Vụ Phó Kiêm Thư Ký: Ni Sư Thích Nữ Tiến Liên

 

Tổng Vụ Hoằng Pháp:

21. Tổng Vụ Trưởng: TT. Thích Đồng Trí

22. Tổng Vụ Phó: HT. Thích Giác Sĩ

23. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Phước Mỹ

24. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Ẩn Long

25. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Hạnh Tuệ

26. Tổng Vụ Phó: TT Thích Thiện Thái

27. Thành viên: Ni Sư Thích Nữ Như Quang

28. Thành viên: Sư Cô Thích Nữ Nguyên Hương

 

Tổng Vụ Văn Hóa:

29. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Minh Dung

30. Tổng Vụ Phó: TT Thích Thiện Long

31. Tổng Vụ Phó: TT Thích Nhật Châu

32. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Huệ Nhân

33. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Quảng Văn 

34. Thành viên: Sư Cô Thích Nữ Giới Định

35. Thành viên: Cư Sĩ Lam Nguyên

 

Tổng Vụ Giáo Dục:

36. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Thái Siêu

37. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Nguyên Kim

38. Tổng Vụ Phó: TT Thích Minh Quang

39. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Hạnh Đức

40. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Quảng Định

41. Thành viên: ĐĐ. Thích Nhuận Tánh

42. Thành viên: Ni Sư Thích Nữ Giới Châu

43. Thành viên: Ni Sư Thích Nữ Tịnh Quang

 

Tổng Vụ Cư Sĩ:

44. Tổng Vụ Trưởng: TT. Thích Thánh Minh

45. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Thông Lý

46. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Hải Thông

47. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Thiện Thái

48. Tổng Vụ Phó: ĐĐ Thích Linh Nhẫn

49. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Tuệ Từ

50. Tổng Vụ Phó: Cư Sĩ Nguyên Lượng

51. Thành viên: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyện

52. Thành viên: Cư Sĩ Nguyên Ngọc Thái Kế An

53. Thành viên: Cư Sĩ Thiền Đồng Trần Huy

54. Thành viên: Cư Sĩ Trần Thị Cát Tường

55. Thành viên: Cư Sĩ Quảng Hậu Huỳnh Quang Hùng

56. Thành viên: Cư Sĩ Phước Hoài Mai Văn Tâm

 

Tổng Vụ Thanh Niên:

57. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Nhật Huệ

58. Thành viên: ĐĐ. Thích Minh Hiếu

59. Vụ Trưởng GĐPT Vụ: Huynh Trưởng Quang Ngộ Đào Duy Hữu

60. Thư Ký: Huynh Trưởng Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng

 

Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội:

61. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Thông Hải 

62. Tổng Vụ Phó: TT Thích Thiện Tấn

63. Tổng Vụ Phó: ĐĐ Thích Tuệ Phát

64. Tổng Vụ Phó: Sư Cô Thích Nữ Tuệ Trí

65. Tổng Vụ Phó: Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên

66. Tổng Vụ Phó: Cư Sĩ Nguyên Thanh Nguyễn Văn Hà

67. Thư Ký: Cư Sĩ Hoàng Văn Chương

68. Thủ Qũy: Cư Sĩ Phạm Kim Thanh

69. Thành viên ĐĐ. Thích Tịnh Hải

70. Thành viên: ĐĐ. Thích Chúc Hiền

71. Thành viên: ĐĐ. Thích Thường Tịnh

72. Thành viên: Ni Sư Thích Nữ Luân Liên

73. Thành viên: Cư Sĩ Lệ Tú

74. Thành viên: Cư Sĩ Nguyễn Thị Hiền

 

Tổng Vụ Kinh Tế Tài Chánh:

75. Tổng Vụ Trưởng: HT Thích Thiện Long

76. Tổng Vụ Phó Kiêm Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Diệu Tánh

77. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Nguyên Bổn

78. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Như Quang

79. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Huệ Nghiêm

80. Tổng Vụ Phó: Sư Cô Thích Nữ Phước Quang

81. Thành viên: Cư Sĩ Trần Thuận Hiếu

 

Tổng Vụ Nghiên Cứu Kế Hoạch:

82. Tổng Vụ Trưởng: Cư Sĩ Tâm Đức Trần Quang Thuận

83. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Tuệ Uy

84. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Ẩn Long

85. Thành viên: Ni Sư Thích Nữ Tịnh Quang

 

Tổng Vụ Truyền Thông:

86. Tổng Vụ Trưởng: Cư Sĩ Quảng Thành Bùi Ngọc Đường

87. Tổng Vụ Phó: Cư Sĩ Tâm Quang Vĩnh Hảo

88. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Tuệ Uy

89. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Tâm Hải

90. Thành viên: ĐĐ. Thích Đồng Châu

91. Thành viên: Huynh Trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dật

92. Thành viên: Cư Sĩ Quảng Hải Phan Trung Kiên

93. Thành viên: Cư Sĩ Đức Diệu Tường

 

Tổng Vụ Nghi Lễ:

94. Tổng Vụ Trưởng: TT. Thích Nhật Trí

95. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Hải Chánh

96. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Định Quang 

97. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Giác Minh

98. Tổng Vụ Phó: TT Thích Tâm Bình

99. Tổng Vụ Phó: TT  Thích Nhật Thiện

100. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Nguyên Huệ

101. Thành viên: ĐĐ. Thích Thường Giới

 

Tổng Vụ Pháp Chế:

102. Tổng Vụ Trưởng: Cư Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê

103. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Minh Trọng

104. Tổng Vụ Phó: Luật Sư Dina Linh Nguyễn

105. Tổng Vụ Phó: Cư Sĩ Quảng Trà Nguyễn Thanh Huy

106. Tổng Vụ Phó: Cư Sĩ Trần Qúy Hùng  

107. Thư Ký: Cư Sĩ Quảng Lộc

108. Thư Ký Đặc Trách Kế Toán: Cư Sĩ Đoàn Thị Thúy, CPA

 

Tổng Vụ Kiến Thiết:

109. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Minh Hồi

110. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Minh Nguyên

 

Ban Giao Tế:

111. HT. Thích Thông Hải

112. HT. Thích Nhật Quang

113. HT Thích Nhật Huệ

114. TT. Thích Thánh Minh

 

Ban Tham Vấn:

115. Cư Sĩ Nguyên Giác Phan Tấn Hải

116. Cư Sĩ Thị Nghĩa Trần Trung Đạo

 

2/ Chủ Tịch Hôị Đồng Điều Hành, các Phó Chủ Tịch HĐĐH, Văn Phòng Thường Trực HĐĐH, các Tổng Vụ, các Vụ, các Ban Ngành trực thuộc Hội Đồng Điều Hành chiếu Quyết Định thi hành nhiệm vụ;

 

3/ Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

 

Phật Lịch 2560, California, ngày 20 tháng 6 năm 2016,

 TM. Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK

Chánh Văn Phòng

  (Xem bản PDF, đã ấn ký)

Sa môn Thích Thắng Hoan


 

-  Nơi nhận: HĐĐH

-  Lưu

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 1157)
Thông Báo Số 1 Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 10 Tại Philadelphia từ ngày 23 đến 26 tháng 7 năm 2020
(View: 6703)
Được tổ chức tại Khách sạn DOUBLE TREE BY HILTON NEWARK 39900 BALENTINE DRIVE, NEWARK, CA 94560 Từ Thứ Năm đến Thứ Hai, ngày 25 - 29 tháng 7 năm 2019
(View: 1509)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 31 - 2019 được tổ chức tại thành phố Dinant tại Bỉ Quốc
(View: 973)
Trường Hạ An Cư Năm 2019 tại Chùa Phật ĐàNhư Lai Thiền Tự, San Diego, California, Hoa Kỳ
(View: 2874)
Chương Trình Hoằng Pháp Của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ 2019 do HT Thích Như Điển hướng dẫn từ ngày 01 đến 31/06/2019
(View: 575)
Thư Cung Thỉnh Đại Lễ Hiệp Kỵ Tổ Sư Về Nguồn kỳ 12, Mừng Chu Niên 30 Năm (1990-2020) Tu Viện Quảng Đức từ ngày 15 đến 18/10/2020
(View: 1085)
Lịch Hoằng Pháp Của Thầy Thích Hạnh Tuệ Năm 2019 (Updated ngày 6/3/2019) Kính mời Đại chúng tại các địa phương đến tham dự.
(View: 10633)
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ tổ chức Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal từ ngày 02 đến 17 tháng 11 năm 2019
(View: 1781)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 18 của Giáo Hội PGVNTNHN tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018
(View: 12469)
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ tổ chức Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal từ ngày 04 đến 18 tháng 11 năm 2018
(View: 2635)
Đại Lễ Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ 11 được khai diễn tại chùa Khánh Anh thuộc thành phố Evry, thủ đô Paris. Thời gian từ thứ sáu, ngày 28/09/2018 đến thứ hai, ngày 01/10/2018.
(View: 746)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 8 năm 2018 tại Khách sạn Ala Moana Holtel, Honolulu, Hawaii
(View: 10143)
Từ Thứ Năm đến Thứ Tư, ngày 11-17 tháng 9 năm 2018, tại: ALA MOANA HOTEL - 410 Atkinson Drive, Honolulu, Hawaii 96814
(View: 8985)
Từ ngày 29/3/2018 đến ngày 22/5/2018 do HT Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức Quốc hướng dẫn
(View: 1014)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 30 năm 2018 sẽ được khai diễn tại địa điểm: Gesamtschule an der Erft - Aurinstrasse 59 - 41466 Neuss - Đức quốc
(View: 2590)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 16/03/2018)
(View: 2044)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 30 - 2018 được tổ chức thời gian từ 23/07/2018 đến ngày 01/08/2018
(View: 5576)
Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 29 tại Pháp - Thời gian từ ngày 20. 07. 2017 đến 29.07.2017.
(View: 4452)
Niềm tin của mỗi người con Phật là ai cũng muốn học hỏi Phật pháp để thiết lập cho mình một niềm tin kiên định...
(View: 11906)
Được tổ chức tại Holiday Inn Chicago North Shore, Thời gian: Từ Thứ Năm đến Chủ Nhật, 20-23 tháng 7 năm 2017
(View: 4814)
Chùa Thiên Trúc tổ chức Khoá Tu Học Phật Pháp vào ngày 14, 15, 16/7/2017 tại Trường Trung Học Yerba Buena, San Jose
(View: 2417)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 08/07/2017)
(View: 2083)
Khóa tu được tổ chức từ ngày 20 đến 30/7/2017 tại Tu Viện Kim Sơn, Tp. Morgan Hill, California
(View: 5859)
Pháp Hội được tổ chức từ ngày 19 đến 21/5/2017 tại San Jose, miền Bắc California
(View: 1739)
Của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ từ ngày 16.3.2017 đến ngày 30.4.2017 (Ấn Độ, Népal, Thái Lan, Lào, Đại HànNhật Bản)
(View: 12998)
Chương Trình Tu HọcHành HươngẤn Độ, Thái Lan, Lào, Đại Hàn, Nhật Bản trong thời gian 46 ngày từ ngày 16.3.2017 đến ngày 30.4.2017
(View: 1920)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 17/03/2017)
(View: 1826)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 17, từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 12 năm 2017
(View: 3077)
Khóa Tu Học Mùa Thu Lần Thứ IV từ Thứ Sáu 14 Đến Chủ Nhật 16 tháng 10, 2016 tại Chùa Phật Ân Minnesota
(View: 3960)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 6/9/2016)
(View: 5889)
Do HT Thích Tánh Thiệt làm trưởng Ban Tổ Chức từ ngày 25/07 - 03/08/2016
(View: 3232)
Khóa Tu Học Phật Pháp vào dịp Lễ Hội Quán Thế Âm từ ngày 20 đến 23 tháng 10/2016
(View: 20708)
Từ ngày 21 đến 24/7/2016 Tại Hilton Orange County, Costa Mesa - 3050 Bristol St. Costa Mesa, CA 92626
(View: 7825)
Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Hè Lần II-2016 Tại San Jose, California do Chùa Thiên Trúc tổ chức
(View: 5697)
Được tổ chức tại: Tu Viện Phổ Đà Sơn, Canada - Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10 năm 2016
(View: 8295)
Được tổ chức tại: Niệm Phật Đường Fremont, California, Hoa Kỳ - từ ngày 10 đến 12/6/2016
(View: 3298)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 6 sẽ được tổ chức ngay tại Little Saigon, từ ngày 21/7 đến 24/7/2016.
(View: 12649)
Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại Hoa Kỳ Từ ngày 22.3.2016 đến ngày 16.5.2016
(View: 12771)
Kính cung thỉnh Quý Ngài thân lâm đến chùa Khánh Anh để cùng kiết giới cũng như an cư kiết đông từ ngày 04 đến 10/01/2016.
(View: 7483)
Thời gian: Từ thứ Ba ngày 29 tháng 12 năm 2015, đến thứ Bảy ngày 02/01/2016
(View: 8145)
Trưởng đoàn: HT Thích Như Điển - Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức quốc, cùng Chư Tôn Đức ở Hoa Kỳ và các nước Âu Châu
(View: 8559)
Hàng người dài bất tận, im lặng, chăm chú nhìn vào ngọn nến cầm trên tay và theo dõi từng bước chân, đi tới, đi tới mãi…, dưới bầu trời đêm vắng lặng...
(View: 8851)
Từ ngày 29/5 đến 02/6/2014 được tổ chức tại Town and Country Resort Hotel; Do HT Thích Nguyên Siêu làm trưởng Ban Tổ Chức.
(View: 19055)
Khóa Tu Học Bắc Mỹ Lần V sẽ được tổ chức tại Town and Country Resort Hotel San Diego, CA 92108 từ Thứ Năm ngày 06/08 đến Thứ Hai ngày 10/08/2015.
(View: 7006)
Thiền học bằng Anh ngữ miễn phí mỗi Chủ Nhật, bắt đầu từ ngày Chủ Nhật 26/7/2015 lúc 9:30AM đến 12:00PM
(View: 14744)
Giáo Hội chúng ta mượn trường học để tổ chức khóa tu kỳ nầy trong thời gian từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2015 tại địa phương Neuss.
(View: 5091)
Do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan tổ chức PL.2559 - DL. 2015
(View: 12043)
Khóa tu học được tổ chức Từ 9:00 AM, Thứ Sáu, ngày 17 đến 6:00 PM, Chủ Nhật, ngày 19 tháng 07/2015
(View: 9614)
Được tổ chức tại San Diego, CA, ngày 6 đến ngày 10 tháng 8 năm 2015
(View: 5788)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 27 tại Neuss (Đức quốc) từ ngày 20 - 30.07.2015
(View: 12659)
Đại Lễ Phật Đản năm nay vào hai ngày thứ bảy 16.5 và chủ nhật 17.5.2015
(View: 9619)
Từ ngày 10/04/2015 đến ngày 03/05/2015 tại các tiểu bang Oklahoma, Philadelphia, Florida và Toronto Canada
(View: 7002)
Thời gian được tổ chức từ sáng thứ sáu ngày 25/9/2015 đến ngày 27/9/2015 ngày chủ nhật tại FRITZ WALTER-HALLE, Schulstr.30, 64750 Lützelbach
(View: 3890)
Chùa Phật Đà tại 4333 30th Street San Diego, CA 92104 - Do HT Thích Nguyên Siêu trụ trì
(View: 3573)
Do GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan tổ chức tại Canberra thành tựu viên mãn
(View: 11393)
Tại đạo tràng chùa Linh Thứu Berlin, mùa An Cư Kiết Đông từ ngày 05.01 đến ngày 11.01. 2015 do GHPGVNTN Âu Châu tổ chức
(View: 7842)
Từ ngày 11/12 đến ngày 14/12/2014 tại: Chùa Phật Tổ, Tu Viện Quán Âm, Tịnh Thất Hiền Như, Thiền Đường Mây Từ, Thiền Đường Ngọc Sáng, Tịnh Thất Liên Trì
(View: 9304)
Trưởng đoàn: HT Thích Như Điển: Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức quốc; Chư Tôn Đức gồm có: TT Thích Thông Triết, TT Thích Quảng Đạo, TT Thích Giác Trí, TT Thích Hạnh Đức, ĐĐ Chơn Pháp Trú, ĐĐ Thích Viên Giác, ĐĐ Thích Hạnh Tuệ, NS Thích Nữ Minh Huệ
(View: 3777)
Được tổ chức từ Thứ Sáu ngày 24/10/2014 đến Chủ nhật 26/10/2014... Trân trọng kính mời quý Phật tử tham dự.
(View: 11563)
Do GHPGVNTN Âu Châu và Môn Đồ Pháp Quyến tổ chức tại Chùa Khánh Anh, Pháp Quốc từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 8 năm 2015
Quảng Cáo Bảo Trợ