Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi

Tuesday, February 18, 201400:00(View: 130680)
Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi

TRUNG KHOA

DU GIÀ THÍ THỰC KHOA NGHI

中科瑜伽施食科儀

Quảng Minh dịch chú


trung_khoa_du_gia_thi_thuc_khoa_nghi

Xem bản pdf


Thay lời tựa


Từng nghe, pháp không tự khởi, nhờ cảnh mới sanh, đạo chẳng hư hành, gặp duyên liền ứng. Hôm nay, hoa đàn la liệt, Phật sự xiển dương, hương xông triện báu, ráng mây năm màu như bay bổng, nến vẹt sen vàng, ngôi sao một trời thêm lấp lánh, nhạc pháp trỗi tiết tấu vô sanh, tiếng Phạn giảng tông phong tối thượng. Quy y bậc năm mắt sáu thông, nghinh thỉnh vị ngàn hiền muôn thánh. Đó là, đấng Giác vương trụ thế, đem giáo pháp lợi sanh, hẳn có nhân duyên, để làm khuôn phép.

Nguyên do, tôn giả A Nan, trong rừng tập định, đêm gặp chua qủy, trong miệng lửa cháy, đầu tóc rối bù, hình thù xấu xí, tay chân rệu như xe mục nát, lửa đói bập bùng, cổ họng mỏng như chiếc kim châm. 

Thấy vậy làm lạ, hỏi qủy tên gì, đáp rằng Diện Nhiên, thầy ba ngày nữa, chết vào loài ta. A Nan hoảng sợ, quay về Từ tôn đại giác, kể rõ đầu đuôi, cúi xin phương pháp cứu khổ. Phật rủ phương tiện, cứu giúp rộng sâu, liền bày cách lợi diên niên, đọc tụng lời chơn uy đức, thí cho pháp thực cam lộ, khiến cho ngạ qủy no đủ, gia trì thần chú bí truyền, nghiêm vệ đàn nghi Hoa tạng

Tuy nhiên, một phen khải thỉnh, pháp truyền ngàn năm, Kim Sơn 1 tu chỉnh, không đèn tự sáng, đấu thựcMa Già 2, thí cùng pháp giới. Nếu không linh nghiệm, kim cổ truyền chi ? Thật có công năng, mới mong diễn thuyết ! Nơi tiếng Phạn vang, thấu trời Hữu đảnh trên cùng, lúc lời Đường xướng, triệt đáy Phong luân dưới chót. Muốn rõ bày lẽ Thánh,nên bộc bạch lời đây, việc Phật rốt thành, cùng về chân tánh. Kệ rằng:

1 Nhân Lương Vũ Đế mộng thấy một vị thần tăng bảo rằng: “Bốn loại quần linh trong sáu đường bị khổ vô lượng, sao chẳng lập đàn Thuỷ lục mà phổ tế. Trong các công đức, đó chính là công đức lớn vậy.” Vua Lương Vũ Đế hỏi các sa môn, thảy đều không biết, riêng ngài Chí Công khuyên vua rộng tìm kinh luận ắt có nhân duyên. Vua bèn sưu tầm kinh bối diệp để ở điện Pháp Vân, sớm tối giở đọc. Y theo việc ngài A Nan gặp Diện Nhiên quỉ vương, vua thiết lập ý nghĩa bình đẳng hộc thực, chế tác nghi văn, ba năm mới xong, rồi cử hành Thuỷ lục trai đàn ở chùa Kim Sơn.

2 Ma già đà (Magadha), tạm dịch Ma kiệt đà, cựu dịch Ma già đà, là tên một nước ở miền trung Ấn Độ.
Đấu thực Ma Già là cái đấu đo lường theo cách tính của nước Ma già đà.

Tối Thắng Quang Minh Tự Tại Vương
Như lai tuyên nói diệu khôn lường 3
Xưa vì Khánh Hỷ sanh hoảng sợ 
Diệm Khẩu lời sấm báo họa ương 
Cúi đầu khẩn cầu thưa giáo chủ 
Hưng từ tế vật cách lợi sanh
Xưa nay hành trì thêm vận dụng
Phàm Thánh cùng đi giải thoát trường.


(Trích: Du Già Diệm Khẩu Thí Thực Yếu Tập)

3 Đức Phật dạy: Này A Nan, ta ở đời trước từng làm thân Bà la môn, đối trước bồ tát Quán Thế Âmthọ trì đà la ni của đức Vô lượng Uy Đức Tự Tại Quang Minh Như lai nên có thể bố thí khắp cả cho vô lượng ngạ quỷ cùng chúng bà la môn tiên những món ẩm thực, khiến cho chư ngạ quỷ thoát cái thân khổ đau, sanh về cõi trời. Này A Nan, nay ông nên thọ trì thì phước đứcthọ mạng đều tăng trưởng. (Phật Thuyết Đà La Ni Cứu Bạt Ngạ Qủy Diem Khẩu Kinh, ĐTK 1313)

Con kính dâng dịch phẩm này lên Giác linh chư vị sư trưởngHòa thượng Từ Thoàn, Hòa thượng Định Thành, Hòa thượng Minh Hạnh và Thượng tọa Minh Phát.

Con kính dâng lên Thượng tọa Lệ Trang, đương vi sám chủ, và chư vị kinh sư, cùng tất cả bậc thầy được tôn cao vì hơn các chúng khác.

Con kính dâng lên cha mẹ hiện tiền, cầu nguyện thung huyên thân tâm an ổn, phát nguyện tu trì.

Ngưỡng mong dịch phẩm này có thể giúp ích cho các bậc thiện hữu tri thức có cái nhìn khái quát về Trai đàn chẩn tế mà sanh tâm cảm kích ân sâu của Phật.


Con xin chân thành tri ân Thượng tọa Lệ Trang, Thầy đã cho con nguồn cảm hứng, khích lệ và cung cấp nhiều tài liệu qúy báu để dịch phẩm hoàn thành.

Con xin cảm niệm nhiệt tình của Đại đức Quảng Chơn luôn cổ võ và đóng góp nhiều ý kiến chuyên nghiệp.

Bản cảo dịch phẩm này manh nha từ cuối năm 2001, có nhiều chỗ sai không thể tha thứ, nay làm cẩn trọng hơn, cùng thêm chú thích tỉ mĩ, nhưng chắc chắn không tránh khỏi những sai lầm, ngưỡng mong chư tôn đức từ bi chỉ giáo cho con.


Ngày vía đức Địa Tạng đại sĩ, vị đại sĩ đại bi, đại nguyện, đại định, đại lực và đại tinh tấn quá hơn các vị bồ tát, phó cảm hết thảy sở cầu như pháp của tất cả những người chí tâm xưng niệm.


A. Phần âm Hán -Việt

TRUNG KHOA DU GIÀ THÍ THỰC KHOA NGHI


(Sau khi Thầy sám chủ và ban kinh sư niệm hương yết Tổ xong thì đi ra chánh điện để tham lễ Tam Bảo, lúc đó ban lễ nhạc đánh điệu tham lễ. Thầy sám chủ lễ 1 lạy rồi qùy xuống niệm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, gia trì thủ xích, xướng bài Trầm nhũ rồi cử tán bài Giới định

Trầm nhũ chiên đàn giá mạc luân 
Kim lư tài nhiệt phún tường vân 
Nhân uân biến triệt tam thiên giới 
Vi thoại vi tường đạt Thế tôn.

Giới định chân hương
Phần khởi sung thiên thượng
Tín chủ kiền thành 
Nhiệt tại kim lư phóng 
Khoảnh khắc nhân uân
Tức biến mãn thập phương
Tích nhựt Da Du
Miễn nạn tiêu tai chướng.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát ma ha tát (3 lần)


Sám chủ

Thăng trầm tam giới thiệt khả thương
Luân hồi lục đạo khổ nan đương
Bổn tự tư tu đăng thượng phẩm
Chỉ nhân trục vọng lạc biên hương. 
Hắc hắc minh đồnhật nguyệt 
Mang mang nghiệp hải thiểu từ hàng 
Dục khai Cam lộ vô giá hội
Đàn nội tiên tu khải Giác hoàng.

(Thầy sám chủ qùy bạch:)

Cái văn, hồng luân tây trụy, u ám sơ hôn, mãn thiên tinh đẩu thư quang, đại địa hỏa cự phát diệm. Ô viên thước loại quy sào huyệt, hồng đồ nhân mã bôn gia hương. Tiêu lâu cổ hướng đinh đương, thảo giản khê thanh thảm thiết. Cấm môn cao tỏa bế, sài hộ mật thâm quan, chánh nãi nhân tàng qủy xuất chi thời, đương thị siêu cô độ u chi tế. Kim thần phụng Phật trượng ngã sa môn … (mỗ), cung tựu án tiền, cao thiết nghê đài, phóng thí Mông sơn cam lộ pháp thực nhất diên, sở hữu tham lễ Giác hoàng. Ngưỡng lao đại chúng đồng âm tán dương Tam bảo:


Khể thủ quy y Đại giác tôn
Vô thượng Năng nhân
Quán kiến chung sanh thọ khổ tân
Hạ Đâu Suất thiên 
Hoàng cung giáng chất 
Tuyết lãnh tu hanh
Thước sào đảnh tam tằng luỹ
Lục tải dư xuân
Nhược nhân quy y Phật
Bất đoạ trầm luân 
Cô hồn quy y Phật
Bất đoạ trầm luân.

Khể thủ quy y pháp tam thừa
Bối diệp linh văn
A Nan kết tập đại tạng kinh
Cú cú siêu thăng 
Hoa Nghiêm áo điển
Diệu Pháp Liên kinh
Kim Quang Minh, Tâm Địa Quán
Phật Báo Ân kinh 
Nhược nhân quy y pháp 
Bất đoạ hà sa
Cô hồn quy y pháp
Bất đoạ hà sa.

Khể thủ quy y lục hoà tăng
Các hiển thần thông
Tam tạng tây thiên khứ thủ kinh
Thập vạn dư trình 
Chí Công đạm cáp 
La Thập thôn châm
Kiều Trần Như, Tân Đầu Lô
Thập đại cao tăng 
Nhược nhân quy y tăng 
Bất đoạ bàng sanh
Cô hồn quy y tăng
Bất đoạ bàng sanh.

Khể thủ quy y Phật pháp tăng
Tam bảo từ tôn
Cấp Cô trưởng giả mãi Kỳ Viên
Bố mãn kim tiền 
Thiện Tài đồng tử 
Ngũ thập tam tham
Siêu sanh tử, độ cô hồn
Tảo đắc siêu sanh
Nhược nhân quy y 
Phật Pháp Tăng Tam bảo
Bất đoạ A Tỳ
Cô hồn quy y Phật Pháp Tăng Tam bảo
Bất đoạ A Tỳ.


Nam mô Chứng Minh Sư Bồ tát ma ha tát(3 lần)

(Thầy sám chủ gia trì lên mão Tỳ lô trước khi đội lên, vừa thán: )

Quan Âm bồ tát diệu nan lường 
Thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tu 
Thiên xứ hữu cầu thiên xứ ứng
Khổ hải thường tác độ nhân chu.

Cử tánNam mô Đại bi Quán Thế Âm bồ tát.

(Thầy sám chủ và ban kinh sư cùng đi ra đàn tràng, đến trước bàn Diện Nhiên Đại Sĩ mới dứt niệm Đại bi Quan Thế Âm Bồ tát. Thầy sám chủ niệm hương phụng thỉnh Diện Nhiên đại sĩtriệu thỉnh cô hồn trong sáu nẻo, dâng hương, cử tán:)

Quan Âm Bồ tát Diện Nhiên vương 
Thống lãnh cô hồn phó đạo tràng 
Hỷ xả từ bi thường cứu khổ
Hà sa ngạ qủy tận siêu thăng.

Nam mô Diện Nhiên Vương Bồ tát. (3 lần)

(Thầy sám chủ và ban kinh sư đi đến trước bàn Ngũ phương, cử tán:)

Nam bắc đông tây tứ bộ châu 
Bá thiên sát độ diệc năng thù 
Tu di đảnh thượng an cung điện 
Đại địa cô hồn thoát khổ khâu.

Đông phương thế giới A Súc Phật
Nam phương thế giới Bảo Sanh Phật
Tây phương thế giới Di Đà Phật.
Bắc phương thế giới Thành Tựu Phật. 
Trung ương thế giới Tỳ Lô Phật.

Chưởng ốc minh châu quang bất muội
Thủ trì kim tích nạp thiện duyên
Tam đồ ngục nội bố từ vân
Ngũ thú ba trung trình cao trạo. 
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát.

Đại từ đại bi mẫn chúng sanh
Đại hỷ đại xả tế hàm thức
Tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm
Chúng đẳng chí tâm qui mạng lễ.


Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát
Nam mô Khải giáo A Nan Đà Tôn giả.


Hương thủy trùng trùng Hoa tạng giới
Nhân thiên vi nhiễu Pháp trung vương


Nam mô Chứng Minh Sư Bồ tát ma ha tát. (3 lần)


(Kế đến vị Thầy tả bạch lên đài, đứng cạnh chỗ ngồi của mình nơi bàn kinh sư, nâng ngang thủ lư, vỗ thủ xích và xướng thỉnh Thầy sám chủ đăng bảo toạ:)

Bảo toạ cao cao vô ngại 
Thượng hữu thiên thùy bảo cái 
Thỉnh sư na bộ đăng đài
Đại vị cô hồn thuyết giới.

(Thầy sám chủ chắp tay hứa khả:)


Viên minh nhất điểm bổn phi không 
Liễu chứng vô vi hướng thượng tông 
Tam thế chư Phật na nhất bộ
Đại lưu bảo toạ tức ngô đăng.


(Tả bạch vỗ thủ xích đáp:)


Đả cổ tam thông đăng bảo tọa
Phất tử cô hồn tận siêu thăng. (câu này 2 lần)

(Ba hồi chuông trống bát nhã, Thầy sám chủ bước lên đài, đứng phía sau màn song khai, xoay mặt vào trong, định tâm, chuông trống vẫn đổ. Chư vị kinh sư đứng bên cạnh chỗ ngồi của mình. Tiếp nối chuông trống là 3 hồi trống đạo cùng nhạc khí của ban lễ nhạc. Thầy sám chủ bấy giờ hành trì ấn chú để kết giới tràng. Vén màn song khai, Thầy sám chủ đã quay mặt ra trước đàn tràng.)

Tả bạch: Hội khải Mông sơn tối thắng duyên
Giác Hoàng thùy phạm lợi nhân thiên

Hữu bạch: Kinh tuyên bí điển siêu đồ thán
Giáo diễn chân thừa cứu đảo huyền

Kinh sư: Nan Đà tôn giả nhân tập định
Cứu khổ Quán Âm thị Diện Nhiên


Kinh sư: Hưng từ tế vật chân tam muội
Cảm quả phao ân vạn cổ truyền.


(Thầy sám chủ hai tay nâng thu lư, xướng tán:)

Cát tường hội khải
Cam lộ môn khai
Cô hồn phất tử giáng lâm lai 
Văn pháp phó hương trai 
Vĩnh thoát luân hồi
U ám nhất thời khai.


Nam mô Vân Lai Tập Bồ tát ma ha tát 
(3 lần)

Thử nhất biện hương, bất tùng thiên giáng, khởi thuộc địa sanh, lưỡng nghi vị phán chi tiên, căn nguyên sung tắc tam giới, nhất khí tài phân chi hậu, chi diệp biến mãn thập phương, siêu nhật nguyệt chi quang hoa, hàm sơn xuyên chi tú lệ. Tức giới, tức định, tức tuệ, phi mộc, phi hỏa, phi yên, thâu lai tại nhất vi trần, tán khứ phổ châu sa giới. Ngã kim nhiệt hướng kim lư, đoan thân cúng dường: Thường trụ Tam bảo, sát hải vạn linh, lịch đại Tổ sư, nhất thiết Thánh chúng. Hà sa phẩm loại, u hiển Thánh phàm, tất trượng chân hương, phổ đồng cúng dường.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát ma ha tát
. (3 lần)


Cử tán

Phật diện du như tịnh mãn nguyệt
Diệc như thiên nhật phóng quang minh 
Viên quang phổ chiếu ư thập phương 
Hỷ xả từ bi giai cụ túc.


Nam mô Tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai, Phật Pháp Tăng Tam bảo. (3 lan)


Nam mô Đăng Bảo Toạ Bồ tát ma ha tát. (3 lần)


(Hạ màn, sau khi Thầy sám chủ an vị nơi bảo toạ, chư vị kinh sư cũng an tọa. Vén màn, vị tả bạch thán)

Hải chấn triều âm thuyết phổ môn 
Cửu liên hoa lý hiện đồng chân 
Dương chi nhất trích chân cam lộ 
Tán tác sơn hà đại địa xuân.


Nam mô Đại bi Quan Thế Âm Bồ tát ma ha tát (3 lần)

(Thầy sám chủ tay trái cầm tịnh bình, tay phải bắt ấn Cam lộ, gia trì chân ngôn Làm sạch pháp giới: Án lam, vỗ thủ xích, xướng rằng:)


Phù thủy thử giả:

Bát công đức thủy tự thiên chân, 
Tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần, 
Biến nhập Tỳ lô hoa tạng giới
Cá trung vô xứ bất siêu luân, 

Thủy bất tẩy thủy, diệu cực pháp thân, trần bất nhiễm trần, phản tác tự kỷ. 
Quyên trừ khí giới, đản địch đàn tràng, sái khô mộc nhi tác dương xuân, khiết uế bang nhi thành tịnh độ
Sở vị đạo :- “Nội ngoại trung gian vô trược uế, Thánh phàm u hiển tổng thanh lương”.


Tả bạch: Bồ tát liễu đầu cam lộ thủy
Dương chi nhất trích biến thập phương


Hữu bạch: Tinh chuyên cấu uế tận quyên trừ
Linh thử pháp diên thường thanh tịnh.

(Thầy sám chủ, tay trái cầm tịnh bình, tay phải dựa bình theo dáng phò duyên, định tâm quán tưởng từ nơi chặn giữa chân mày của Quán Âm đại sĩ phóng ra một đạo hào quang chiếu thẳng vào trong bình nước.)

Sám chủGiáo hữu mật ngôn, cẩn đương trì tụng:

Đồng tụng: 

Nam mô Đại bi hội thượng Phật bồ tát. (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.
Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a rị đa. Bà lô yết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án. Tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tả. Nam mô tất cát lật đỏa y mông a rị da. Bà lô cát đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đá na ma bà già. Ma ha phạt đặc đậu. Đát điệt tha. Án. A bà lô hê, lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa. Tát ba tát bà. Ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng. Câu lô câu lô yết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế. Đà ra đà ra. Địa rị ni. Thất phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ. Phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê y hê, thất na thất na. A ra sâm phật ra xá lị, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê lị. Sa ra sa ra. Tất lị tất lị. Tô lô tô lô. Bồ đề dạ bồ đề dạ. Bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế lị dạ. Na ra cẩn trì. Địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na, sa bà ha. Tất đà dạ, sa bà ha. Ma ha tất đà dạ, sa bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra da, sa bà ha. Na ra cẩn trì, sa bà ha. Ma ra na ra, sa bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, sa bà ha. Sa ba ma ha a tất đà dạ, sa bà ha. Giả cát ra a tất đà dạ, sa bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, sa bà ha. Na ra cẩn trì bàn già ra da, sa bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, sa bà ha. Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a rị da, Bà lô cát đế, Thước bàn ra dạ, sa bà ha. Án tất điện đô, Mạn đa ra, Bạt đà da, sa bà ha.

Nam mô Cam Lộ Vương Bồ tát(3 lần)

(Thầy sám chủ rót nước từ trong bình ra chén nhỏ sạch. Vị hữu bạch dâng Ngũ Phật quan lên Thầy sám chủ.)

Sám chủ

Ngũ phương ngũ Phật đại oai thần 
Kết giới hàng ma biến sát trần 
Kim tiêu Tỳ Lô quan thượng hiện
Nhất chiêm nhất lễ tổng quy chân.

(Thầy sám chủ gia trì lên Ngũ Phật quan, sau đó vị hữu bạch giúp gắn Ngũ Phật quan lên mão Tỳ Lô, đại chúng tán và tụng thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề:)

Khể thủ quy y Tô tất đế
Đầu diện đảnh lễ Thất câu chi 
Ngã kim xưng tán Đại chuẩn đề 
Duy nguyện từ bi thuỳ gia hộ.


Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đà, câu chi nẫm, đát điệt tha: Án, chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. (3 lần)

Nam mô Chuẩn Đề Vương Bồ tát ma ha tát. (3 lần)

Tụng: 

Thời đáo pháp vương tọa 
Nhân thiên phổ hộ trì 
Ngả kim đăng hiển mật 
Phụng thỉnh Tỳ Lô tôn.

(Hai tay nâng thủ lư, vỗ thủ xích, Thầy sám chủ xướng “Tỳ Lô Như Lai”, đại chúng đứng dậy chắp tay, hoà “Đại quang minh tạng”)


Sám chủ: Tỳ Lô Như Lai. (3 lần)

Chúng hoà: Đại quang minh tạng. (3 lần)

Tả bạch: Ngũ phương kết giới.


(Đại chúng an tọa.)

Cử tán: Hồng hồng án ma ni hồng
Thiên thượng thiên hạ vô như Phật
Án ma ni hồng
Thập phương thế giới, án già hồng, diệc vô tỷ
Hồng hồng án ma ni hồng
Thế gian sở hữu ngã tận kiến
Án ma ni hồng
Nhất thiết vô hữu, án già hồng, như Phật giả
Hồng hồng án ma ni hồng.

Đông phương thế giới A Súc Phật
Án ma ni hồng
Kỳ thân thanh sắc, án già hồng, phóng quang minh
Hồng hồng án ma ni hồng 
Thủ ấn chấp trì kim cang xử 
Án ma ni hồng
Chúng đẳng chí tâm, án già hồng, xưng tán lễ
Hồng hồng án ma ni hồng.


Nam phương thế giới Bảo Sanh Phật
Án ma ni hồng
Kỳ thân xích sắc, án già hồng, phóng quang minh
Hồng hồng án ma ni hồng 
Thủ ấn chấp trì ma ni bảo 
Án ma ni hồng
Chúng đẳng chí tâm, án gia hồng, xưng tán lễ
Hồng hồng án ma ni hồng.


Tây phương thế giới Di Đà Phật
Án ma ni hồng
Kỳ thân bạch sắc, án già hồng, phóng quang minh
Hồng hồng án ma ni hồng 
Thủ ấn chấp trì diệu liên hoa 
Án ma ni hồng
Chúng đẳng chí tâm, án gia hồng, xưng tán lễ
Hồng hồng án ma ni hồng.


Bắc phương thế giới Thành Tựu Phật
Án ma ni hồng
Kỳ thân hắc sắc, án già hồng, phóng quang minh
Hồng hồng án ma ni hồng
Thủ ấn chấp trì luân tương giao
Án ma ni hồng
Chúng đẳng chí tâm, án gia hồng, xưng tán lễ
Hồng hồng án ma ni hồng.


Trung ương thế giới Tỳ Lô Phật
Án ma ni hồng
Kỳ thân huỳnh sắc, án già hồng, phóng quang minh
Hồng hồng án ma ni hồng
Thủ ấn chấp trì thiên bức luân
Án ma ni hồng
Chúng đẳng chí tâm, án gia hồng, xưng tán lễ
Hồng hồng án ma ni hồng.


Hộ án tát lỵ qua đát tha a nga đa, bố tư tất, độ tất, già lư kiết, can đích, nễ vĩ đích, sa bố đáp, bố tả minh cát tát mô, đích la tư phấn la, nạp tam ma, da già hồng. (3 lần)

Nam mô Bảo Đàm Hoa Bồ tát ma ha tát. (3 lần)

(Thầy sám chủ hai tay nâng chén nước, thỉnh nước cam l)

Bình trung cam lộ Như lai trí
Yếu khử trần lao bất tịnh thân
Ngã kim khất thủ chưởng trung tồn
Phổ sái pháp diên thường thanh tịnh.


Tả bạch: Tịnh pháp giới chân ngôn

Sám chủ: Án lam, án lam sa ha. (3 lần) 

Hữu bạch: Điểm tịnh chân ngôn:

Sám chủ: Án già mục cát tạt la di ma nghênh tô lỗ tô lỗ sa ha. (3 lần)


Tả bạch: Gia trì hoa mễ chân ngôn:

Sám chủ: Án qua tư la lỗ di già hồng. (3 lần)


Hữu bạch: Gia trì bảo linh chân ngôn:


Sám chủ: Án qua tư la tát đáp già hồng
Án qua tư la khán trá già hồng. (3 lần)


Sám chủ: Án, (3 lần)


Chúng hòa: Già hồng. (3 lần)


(Thầy sám chủ sái linh 3 lần xong, chuyển linh 3 lần, tán thán công năng của linh xử, rằng:
)


Ngã kim chấn linh ngữ 
Thanh biến thập phương xứ 
Lễ thỉnh chư Thánh hiền 
Tất giai vân tập lại.


Tán: Ta thủ chấp trì vi diệu thất bảo đạc
Hồng âm chấn động thập phương cập tam tế


Phạn âm liệu lượng kinh giác ma oán tâm 
Tồi toái tà yêu vọng lượng chư qủy mị 
Hữu thủ chấp trì Kim cang hàng ma xử
Uy thế lực trọng bát vạn tứ thiên cân
Tồi hoại thiên dữ phi thiên ma quyến thuộc 
Phổ sử hồi quang phản chiếu nhi khát ngưỡng 
Nội ngoại ma oán, tam độc, tứ hại đẳng
Chú thư, yểm muội, ba tuần cập ngoại đạo 
Tam tiêm hỏa luân khiển ma biến không lực 
Năng sử mộng tưởng điên đảo giai viễn ly
Tứ phương bát diện phẫn nộ chư thiên ma 
Văn ngã tác pháp đế thính nhi tín thọ 
Lang mang bát đát, bí mật diệu già đà 
Đàn chỉ tảo đãng hung ác cập hoạ sùng.


(Thần chú Mười hai nhân duyên)


Án da đáp nghê, ma hê đô bất la, ba qua hê đôn đích sơn đap tháp, cát đạt hiệt qua nhi đát đích sơn, tạt đích ni lỗ đích da bang bát đế, ma hạt thích la, ma nạp da sa ha.

(Đặt linh trên án, Thầy sám chủ xướng rằng)

Ngã cập pháp giới nhất thiết hữu tình, tùng kim vi thỉ, cập chí vị chứng bồ đề chi gian, thệ nguyện quy y Kim Cang Thượng sư Tam bảo.

Tả bạch: Thượng sư, Tam bảo chân ngôn:

(Thầy sám chủ nâng một nắm hoa gạo trong lòng bàn tay trái, quán tưởng.)

Sám chủ: Nại mồ cô lỗ tỳ da, nại mồ bột tháp da, nại mồ đạt nhi ma da, nại mồ tang kiệt da. (3 lần, Tả bạch và Hữu bạch 2 lần sau)

Sám chủ: Án lị lị cáp cáp hồng hồng phấn đát.
Án thất lị ma cáp ca la cáp cáp hồng hồng phấn đát sa ha. (3 lần)


Sám chủ: Án, (3 lần)

Chúng hòa: Già hồng (3 lần)

(Thầy sám chủ cầm hoa gạo rải sái vào hư không, quán tưởng hoa gạo ấy rơi xuống biến thành hương hoa, phẩm vật cúng dường Tam bảo. Tả bạch vỗ thủ xích, thán rằng:)

La liệt hương hoa kiến bảo đàn
Trùng trùng Phật cảnh nhất hào đoan, 
Tâm dung diệu lý, hư không thiểu
Đạo khế chân như, pháp giới khoan, 
Tướng hảo từ bi, thu nguyệt mãn 
Hoá thân đằng vận mộ vân phồn, 
Hương yên đôi lý chiêm ứng hiện 
Vạn tượng sum la hải ấn hàm.

(Thầy sám chủ tay nâng thủ lư, toàn thể đại chúng đứng dậy chắp tay, hòa theo lời xướng thỉnh:)

Sám chủ: Thích Ca Như Lai. Chúng hoà: Chứng minh công đức
Sám chủ: Quan Thế Âm Bồ tát. Chúng hoà: Mật thuỳ gia hộ.
Sám chủ: A Nan Đà tôn giả. Chúng hoà: Hưng quyền khải giáo.


(Đại chúng an tọa. Rung linh 3 lần, rồi niệm kệ Tự tánh:)

Phương tiện tự tánh bất hoại thể 
Kim cang bất hoại đại dũng thức 
Tối thắng vô tỷ siêu xuất tướng 
Kim thử sở tác giai thành tựu
Thắng tuệ tự tánh thậm thâm tánh
Diễn thuyết tối thượng pháp luân âm 
Dĩ kim sanh hiện phương tiện thân 
Kim thử sở tác nguyện đắc thành.


(Tụng tiếp kệ Làm sạch đất: )

Nhất thiết phương ngung sở hữu địa
Ngõa lịch sa tích đẳng giai vô 
Lưu ly bảo địa bình như chưởng 
Nhu nhuyến vi diệu nguyện an trụ. 
Du như Cực lạc quốc trang nghiêm 
Diệu bảo vi địa chúng họa phù
Viên lâm trì chiểu vô khiếm khuyết 
đại pháp âm nguyện cụ túc
Tùng xuất thế gian phục năng hiện 
Chủng chủng thất bảo chi sở thành 
Vô lượng quang minh biến chiếu xứ 
Chư Phật, Bồ tát nguyện an trụ.

(Tụng thần chú Âm nhạc)


Án qua tư la, khán chi di, la nạp, la nạp bất la, la nạp bất la, la nạp tam bất la, la nạp tam bất la, la nạp tát lỵ qua, bột tháp xích đích la, bất la tạt lỵ tháp, ma hạt bất la ni nha, ba la miệt đáp na, đạt tốc ba vi tát lỵ qua, tháp lỵ ma, kía lỵ, đạt da tán, đa sa nạp cát lỵ hồng hồng, phấn tra sa ha. (3 lần)

Tả bạch: Khiển ma chân ngôn:

Sám chủ: Án qua tư la, á di lỵ đạt, côn tra lợi, cát nạp cát nạp, hồng hồng, phấn tra. (3 lần)

Tả bạch: Phục ma chân ngôn:

Sám chủ: Án qua tư la, nã kháp già hồng.


Tả bạch: Hoả luân chân ngon:


Sám chủ: Án qua tư la, tá la già nại lặc, hạt nại đáp hạt, ba tạt ma tháp, bang tạt la nạp, hồng, phấn tra. (3 lần)

(Tả bạch: Mạn đà la chân ngôn: )


Sám chủ: Án tát lỵ qua, đáp tháp cát đáp la đích, nại ma hạt mạn đáp lặc, bố tạt di khát, tát mô đích la, tư phấn la nạp, tam ma da già hồng. (3 lần)


(Thầy sám chủ tay nâng ngang thủ lư, vỗ thủ xích, bạch rằng:)


Phật Pháp Tăng bảo, thể biến thập phương, cung kính thỉnh ky, tất mông cảm ứng. Tư đương xiển dương thí thực chi sơ, tiên tu quy kính Tam bảo, yếu kỳ pháp sự châu long, thứ sử thắng nhân thành tựu. Đại chúng từ bi, tề thanh ứng hoà:


(Thầy sám chủ nâng thủ lư, cử tán Tam quy y:)

Chí tâm tín lễ Phật đà da, lưỡng túc tôn, tam giác viên, vạn đức cụ, thiên nhân điều ngự sư, án già hồng, phàm Thánh đại từ phụ. Tùng chân giới, đằng ứng chất, bi hoá phổ, thụ cùng tam tế thời, hoành biến thap phương xứ. Chấn pháp lôi, minh pháp cổ, quảng diễn quyền thật giáo, án già hồng, đại khai phương tiện lộ. Nhược quy y năng tiêu diệt, tiêu diệt địa ngục khổ.

Chí tâm tín lễ đạt ma da, ly dục tôn, bảo tạng thu, ngọc hàm trữ, kết tập ư tây vực, án già hồng, phiên dịch truyền đông độ. Tổ sư hoằng, hiền triết phán, thành chương sớ, tam thừa phân đốn tiệm, ngũ giáo định tông thú. Quỷ thần khâm, long thiên hộ, đạo mê tiêu nguyệt chỉ, án già hồng, trừ nhiệt chân cam lộ. Nhược quy y năng tiêu diệt, tiêu diệt ngạ quỷ khổ.

Chí tâm tín lễ tăng già da, chúng trung tôn, ngũ đức sư, lục hoà lữ, lợi sanh vi sự nghiệp, án già hồng, hoằng pháp thị gia vụ. Tỵ hiêu trần, thường yến toạ, tịch tịnh xứ, giá thân phục xuế y, sung phúc thải tân vi. Bát giáng long, tích giải hổ, pháp đăng thường biến chiếu, án già hồng, tổ ấn tương truyền phó. Nhược quy y năng tiêu diệt, tiêu diệt bàng sanh khổ.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát ma ha tát. (3 lần)

(Thầy sám chủ đặt thủ lư lên án, xướng tụng:)

Đại chúng phát quảng đại tâm :


Quy y Kim Cang Thượng sư.
Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.

Ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nãi chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, duy y tối thượng thừa, phát bồ đề tâm, nguyện dữ pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.


Khể thủ thập phương điều ngự sư 
Diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp 
Tam thừa, tứ quả giải thoát tăng 
Nguyện tứ từ bi lâm pháp hội.

Tả bạch: Phụng thỉnh Tam bảo.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

(Đại chúng đứng dậy chắp tay cùng hoà, 2 vị kinh sư nâng 2 đài hương, 2 vị khác nâng 2 đài đăng, Thầy sám chủ nâng thủ lư, thỉnh rằng:)


Sám chủ: Nam mô nhất phụng thỉnh, tận hư không biến pháp giới, vi trần sát độ trung, chư Phật Pháp Tăng, Kim cang Mật Tích, vệ pháp thần vương, thiên long bát bộ, bà la môn tiên, nhất thiết Thánh chúng.

Tả bạch: Nam mô nhất phụng thỉnh, tận hư không biến pháp giới, vi trần sat độ trung, chư Phật Pháp Tăng, Kim cang Mật Tích, vệ pháp thần vương, thiên long bát bộ, bà la môn tiên, nhất thiết Thánh chúng.


Hữu bạch: Nam mô nhất phụng thỉnh, tận hư không biến pháp giới, vi trần sát độ trung, chư Phật Pháp Tăng, Kim cang Mật Tích, vệ pháp thần vương, thiên long bát bộ, bà la môn tiên, nhất thiết Thánh chúng.

Tả bạch: Duy nguyện, bất vi bản thệ, lân mẫn phàm tình, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

(Đại chúng an tọa.)


Sám chủ

Cẩn y Du già giáo
Thiết lập mạn đà la
Duy nguyện Tam bảo tôn
Từ bi ai nạp thọ.


Tả bạch: Ấn hiện đàn nghi.


Sám chủ: Án qua tư la, tạt giới la, hồng, tạt, hồng, bang, hộc. (3 lần)


(Đại chúng niệm danh hiệu 35 đức Phật:)


Đại từ đại bi mẫn chúng sanh
Đại hỷ đại xả tế hàm thức
Tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm
Chúng đẳng chí tâm qui mạng lễ.


Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật 
Nam mô Bảo Quang Phật
Nam mô Long Tôn Vương Phật
Nam mô Tinh Tấn Quân Phật 
Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật 
Nam mô Bảo Hoả Phật
Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật
Nam mô Hiện Vô Ngu Phật 
Nam mô Bảo Nguyệt Phật 
Nam mô Vô Cấu Phật
Nam mô Ly Cấu Phật 
Nam mô Dũng Thí Phật 
Nam mô Thanh Tịnh Phật
Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật
Nam mô Ta Lưu Na Phật 
Nam mô Thuỷ Thiên Phật 
Nam mô Kiên Đức Phật
Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật
Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật


Nam mô Quang Đức Phật 
Nam mô Vô Ưu Đức Phật 
Nam mô Na La Diên Phật 
Nam mô Công Đức Hoa Phật
Nam mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật
Nam mô Tài Công Đức Phật
Nam mô Đức Niệm Phật
Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật 
Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật 
Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật
Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật
Nam mô Thiện Du Bộ Phật
Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật
Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật
Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật
Nam mô Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật.


Nguyện tương dĩ thử thắng công đức 
Hồi hướng vô thượng chân pháp giới 
Tánh tướng Phật pháp cập tăng già 
Nhị đế dung thông tam muội ấn
Như thị vô lượng công đức hải 
Ngã kim giai tất tận hồi hướng
Sở hữu chúng sanh thân, khẩu, ý
Kiến hoặc, đàn báng, ngã pháp đẳng 
Như thị nhất thiết chư nghiệp chướng 
Tất giai tiêu diệt tận vô dư
Niệm niệm trí châu ư pháp giới 
Quảng độ chúng sinh giai bất thối
Nãi chí hư không thế giới tận
Chúng sinh cập nghiệp, phiền não tận
Như thị tứ pháp quảng vô biên
Nguyện kim hồi hướng diệc như thị.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ tát ma ha tát
 (3 lần)

Tỳ Lô Giá Na Phật
Nguyện lực châu sa giới 
Nhất thiết quốc độ trung 
Hằng chuyển vô thượng luân.

Sám chủ: Đại chúng mặc niệm Tâm kinh nhất biến.


(Lễ nhạc vẫn trỗi, đại chúng tịnh tâm mặc niệm Tâm kinh)

………………………………… 

Sám chủ: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế. (3 lần)

Chúng hòa: Bồ đề tát bà ha. (3 lần)


(Tụng Khải cáo thập phương, đầu tiên thầy sám chủ khởi xướng, câu kế tiếp là vị tả bạch, sau đó là thầy sám chủ, cứ thế xoay vần cho đến hết bài. Thầy sám chủ tay nâng thủ lư, xướng


Khải cáo thập phương 
Nhất thiết chư Phật Bát nhã bồ tát
Kim Cang thiên đẳng 
Cập chư nghiệp đạo 
Vô lượng Thánh hiền 
Ngã kim chúng đẳng 
đại từ bi
Thừa Phật thần lực 
Triệu thỉnh thập phương 
Tận hư không giới
Tam đồ địa ngục 
Chư ác thú trung 
Khoáng kiếp cơ hư 
Nhất thiết ngạ quỷ 
Diêm La chư ty 
Thiên tào địa phủ
Nghiệp đạo minh quan
Bà la môn tiên
Cửu viễn tiên vong 
Khoáng dã minh linh 
Hư không chư thiên 
Cập chư quyến thuộc 
Dị loại qủy thần.
Duy nguyện chư Phật
Bát nhã bồ tát
Kim cang thiên đẳng

Vô lượng Thánh hiền 
Cập chư nghiệp đạo 
Nguyện tứ uy quang 
Bi tăng hộ niệm.
Phổ nguyện thập phương
Tận hư không giới 
Thiên tào địa phủ 
Nghiệp đạo minh quan 
Vô lượng ngạ qủy
Đa sanh phụ mẫu
Tiên vong cửu viễn 
Bà la môn tiên 
Nhất thiết oan gia 
Phụ ư tài mạng
Chủng chủng loại tộc
Dị loại qủy thần
Các cập quyến thuộc
Thừa Như lai lực 
Ư thử thời trung 
Quyết định giáng lâm 
Đắc thọ Như lai 
Thượng diệu pháp vị 
Thanh tịnh cam lộ
Ẩm thực sung túc 
Tư nhuận thân điền 
Phước đức trí tuệ 
Phát bồ đề tâm 
Vĩnh ly tà hạnh
Quy kính Tam bảo
Hành đại từ bi 
Lợi ích hữu tình 
Cầu vô thượng đạo 
Bất thọ luân hồi 
Chư ác thú quả
Thường sanh thiện gia
Ly chư bố uý
Thân thường thanh tịnh 
Chứng vô thượng đạo 
Khẩu thường thanh tịnh 
Chứng vô thượng đạo
Ý thường thanh tịnh
Chứng vô thượng đạo.


(Kế đến là sáu phần hiến cúng Thượng sư, Tam bảo:)


Thập phương nhất thiết sát
Chư Phật bồ tát chúng
Vô lượng chư Thánh hiền 
Cập chư nghiệp đạo quan 
Duy nguyện Đại từ bi 
Giáng lâm ư pháp hội
Tiếp thọ hoa, hương, đăng, đồ, quả, nhạc
Vi phân thiểu cúng dường.


Tán: 

Hồng tự dũng xuất hoa, hương, đăng, đồ, quả, nhạc thiên mẫu
Nhất diện, tứ tí phóng quang minh
Thượng nhị thủ ấn trì diệu hoa, hương, đăng, đồ, quả, nhạc
Hạ nhị thủ ấn luân tương giao
Hồng, án á hồng, án ma ni hồng, hộc rị
Diệu hoa, hương, đăng, đồ, quả, nhạc thiên mẫu cúng dường Phật
Nguyện ngã Phật từ bi ai nạp thọ.


Nhân duyên tự tánh sở xuất sanh
Sở hữu chủng chủng vi diệu hoa, hương, đăng, đồ, quả, nhạc
Phụng hiến Thượng sư, Tam bảo tôn
Duy nguyện từ bi ai nạp thọ.


Hộ án, tát ly qua, đát tha a nga đa, bố tư tất, độ tất, á lô cát, can đích, nễ vi đích, sa bố đáp, bố tả minh hát, tam mồ đích la, tư phát la nạp, tam ma á hồng.

Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ tát ma ha tát (3 lần)

(Thầy sám chủ kết ấn Vận tâm cúng dường, sau đó tụng kệ Quán Âm:)Phổ Đà lạc già thường nhập định 
Tuỳ duyên phó cảm mỵ bất châu 
Tầm thanh cứu khổ độ quần mê 
Thị tắc danh vi Quán Tự Tại.

Tả bạch: Thứ nhập Quán Âm thiền định.

Đồng tụng: 
Nam mô vô tận Tam bảo tôn 
Ngã kim thệ phát bồ đề tâm
Duy nguyện từ bi lai nhiếp thọ
Tốc chứng Quán Âm vi diệu thân.

Tả bạch: 

Trừng tâm bế mục quán tâm trung
Viên mãn hạo khiết tịnh nguyệt thượng 
Tự chủng quang minh thành liên hoa 
Hoa trung hữu nhất Quán Tự Tại
Tướng hảo cụ túc vô tỷ đối 
Tả thủ chấp trì diệu liên hoa 
Hữu thủ ư diệp tác khai thế. 
Bồ tát tư duy hữu tình thân 
Các cụ giác ngộ chi liên hoa
Thanh tịnh pháp giớihoặc nhiễm
Bát diệp các hữu nhất Như lai
Như lai nhập định già phu tọa
Các các diện hướng Quán Tự Tại 
Hạng bội viên quang thân kim sắc 
Quang minh lãng chiếu cực hoảng diệu.
Kế tưởng kỳ hoa tiệm thư đại
Kỳ lượng châu biến hư không giới
Tư bỉ giác hoa chiếu pháp giới 
Như lai hải hội cộng quảng đại
Tâm nhược bất di ư thử định
Lân mẫn nhất thiết chư chúng sanh
Giác hoa mông chiếu thoát khổ não
Tiện đồng bồ tát Quán Tự Tại
Liên hoa tiệm thâu đồng kỷ lượng 
Phục kết Tự Tại Quán Âm ấn

Sám chủ: Gia trì tứ xứ tụng mật ngôn
Tự thân diệc đẳng Quán Tự Tại

Hữu bạch: Thứ nhập Quán Âm thiền định ấn. Sám chủ: Án qua tư la tháp la ma hộc rị. (3 lần)

Chúng hòa: Hồng đắc lãm, hộc rị a. (3 lần)

Sám chủ

Dĩ thử thiền định thắng công đức 
Hồi hướng pháp giới chư chúng sanh 
Đồng kiến tây phương Vô Lượng Quang 
Thành tựu Phổ Hiền quảng đại nguyện.

Nhược nhân dục liễu tri 
Tam thế nhất thiết Phật 
Ưng quán pháp giới tánh
Nhất thiết duy tâm tạo.

Tả bạch: Thứ kết Phá địa ngục ấn.

Sám chủ: Na mồ a sắt tra, a sắt tra, tiếp đế nẫm, tam miệu tam bột tháp, câu chi nẫm, án tả lặc nạp, phạ bà tế, đề lị đề lị hồng. (3 lần)

Do thử ấn chú 
Uy thần lực cố 
Sở hữu chư thú
Địa ngục chi môn.

Sám chủ: Tùy thử ấn chú. (3 lần)

Chúng hoà: Hoát nhiên tự khai. (3 lần)

Tả bạch: Địa Tạng, Thập Vương khởi ai lân 
Hữu bạch: Yết án tiêu danh nạp thiện duyên
Kinh sư: Cô hồn tu trượng Như lai giáo
Kinh sư: Nguyện bằng pháp lực phán sanh thiên.

(Thầy sám chủ tay nâng thủ lư, đại chúng đứng dậy, đồng kính thỉnh:)

Tả bạch: Phụng thỉnh Địa Tạng Vương Bồ tát.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

Sám chủ: Nam mô nhất tâm phụng thỉnh, chúng sanh độ tận, phương chứng bồ đề, địa ngục vị không, thệ bất thành Phật. Kim đương phụng thỉnh, U minh giáo chủ bổn tôn Địa Tạng Vương Bồ tát ma ha tát.

Tả bạch: Nam mô nhất tâm phụng thỉnh, thủ kình phan cái, thân quải hoa man, đạo chúng sanh quy Cực lạc chi bang, dẫn cô hồn phó đạo tràng chi hội. Kim đương phụng thỉnh, U minh lộ thượng, Dẫn Hồn Vương Bồ tát ma ha tát.

Hữu bạch: Nam mô nhất tâm phụng thỉnh, Tần Quảng, Sở Giang tinh Tống Đế; Ngũ Quan, Diêm La, Biến Thành Vương; Thái Sơn, Bình Chánh nhị minh quan; Đô Thị, Chuyển Luân thập điện chúa, Diêm ma la giới chưởng phán âm ty, Phong đô thập bát từ vương, thống lãnh nhất âm chân tể.

Tả bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

(Đại chúng an tọa. Thầy sám chủ bạch:)

Vận tâm bình đẳng
Pháp lực vô biên
Cung đối Hàn lâm tiền
Xưng dương bảo hiệu.

Tụng: Nam mô Đa Bảo Như lai, Quảng Bác Thân, Diệu Sắc Thân, Cam Lộ Vương Như lai. Nam mô Bạt già phạt đế.

Chú thanh trực thượng hàn vân tiêu
Lộ điều điều
La hán sanh hoan giai trừ oán.

Án, tô nảnh tô nảnh dĩ vi nhiễu,hộ án, tất tri tất xả tả nẵng, dệ hề dệ hề, tát ly qua mẫu đà nẫm da, sa ha.

Thu võ ngô đồng diệp lạc thời
Dạ thê thê
Triệu thỉnh cô hồn lai phó hội.

Án, thừa thử thừa thử thượng liên đài,hộ án, tất tri tất xả tả nẵng, dệ hề dệ hề, tát ly qua mẫu đà nẫm da, sa ha.

Kim dạ đạo tràng pháp diên khai
Hội nhiên lai
Triệu thỉnh cô hồn lai phó hội.

Án, tiêu lâu tiêu lâu cổ giao bi,
hộ án, tất tri tất xả tả nẵng, dệ hề dệ hề, tát ly qua mẫu đà nẫm da, sa ha.

Án, bộ bộ đế ri, già rị, đa rị, đát đa nga đa da (3 lần) Cô hồn văn triệu viễn lai lâm.

Sám chủ: Nhất tâm triệu thỉnh: Kim ô tợ tiễn, ngọc thố như thoan, tưởng cốt nhục dĩ phân ly, đỗ anh hồn nhi hà tại. Sơ nhiệt danh hương, sơ thân triệu thỉnh, tiến bạt hương linh, tánh…..
huý ... , nhất vị chánh hồn.

Tả bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Sám chủ: Nhất tâm triệu thỉnh

Viễn quan sơn hữu sắc
cận thính thủy vô thanh
xuân khứ hoa hoàn ngự,
nhân lai điểu bất kinh. 
Tái nhiệt danh hương, 
tái thân triệu thỉnh
tiến bạt hương linh, 

tánh …. Huý…. , nhất vị chánh hồn.

Tả bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Sám chủ: Nhất tâm triệu thỉnh

Phù sanh như mộng, 
huyễn chất phỉ kiên, 
bất bằng ngã Phật chi từ, 
hạt toại siêu thăng chi lộ. 
Tam nhiệt danh hương, 
tam thân triệu thỉnh
tiến bạt hương linh, 

tánh … huý … , nhất vị chánh hồn.

Tả bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

(Thỉnh 12 loại cô hồn:)

Sám chủ: 1. Nhất tâm triệu thỉnh: Lụy triều đế chúa, lịch đại hầu vương, cửu trùng điện khuyết cao cư, vạn lý sơn hà độc cứ.

Tả bạch: Tây lai chiến hạm, thiên niên vượng khí nga thâu, bắc khứ loan dư, ngũ quốc oan thanh vị đoạn.

Hữu bạch: Ô hô, đỗ quyên khiếu lạc đào hoa nguyệt, huyết nhiễm chi đầu hận chánh trường.

Tả bạch: Như thị tiền vương hậu bá chi lưu, nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Hữu bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

Sám chủ: 2. Nhất tâm triệu thỉnh: Trúc đàn bái tướng, kiến tiết phong hầu, lực di kim đảnh thiên cân, thân tác trường thành vạn lý.

Tả bạch: Sương hàn báo trướng, đồ cần hãn mã chi lao, phong tức lang yên, không phụ phàn long chi vọng.

Hữu bạch: Ô hô, tướng quân chiến mã kim hà tại, dã thảo nhàn hoa mãn địa sầu.

Tả bạch: Như thị anh hùng tướng soái chi lưu, nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Hữu bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

Sám chủ: 3. Nhất tâm triệu thỉnh: Ngũ lăng tài tuấn, bách quận hiền lương, tam niên thanh tiết vi quan, nhất phiến đan tam báo chúa.

Tả bạch: Nam châu bắc huyện, cửu ly tang tử chi hương, hải giác thiên nhai, viễn táng bồng lai chi đảo.

Hữu bạch: Ô hô, hoạn huống tiêu tiêu tùy thệ thủy, ly hồn yểu yểu cách
Dương quan.

Tả bạch: Như thị văn quan tể phụ chi lưu, nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Hữu bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

Sám chủ: 4. Nhất tâm triệu thỉnh: Huỳnh môn tài tử, bạch ốc thư sanh, thám hoa túc bộ văn lâm, xạ sách thân du cức viện.

Tả bạch: Huỳnh đăng phi tán, tam niên đồ dụng công phu, thiết nghiên ma xuyen, thập tải mạn thí tân khổ.

Hữu bạch: Ô hô, thất xích hồng la thư tánh tự, nhất bôi hoàng thổ cái văn chương.

Tả bạch: Như thị văn nhân cử tử chi lưu, nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Hữu bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

Sám chủ: 5. Nhất tâm triệu thỉnh: Xuất trần thượng sĩ, phi tích cao tăng, tinh tu ngũ giới tịnh nhân, phạn hạnh tỳ kheo ni chúng.

Tả bạch: Hoàng hoa túy trúc, không đàm bí mật chân thuyên, bạch cổ lê nô, đồ diễn khổ không diệu kệ.

Hữu bạch: Ô hô, kinh song lãnh tẩm tam canh nguyệt, thiền thất hư minh bán dạ đăng.

Tả bạch: Như thị tri y Thích tử chi lưu, nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Hữu bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

Sám chủ: 6. Nhất tâm triệu thỉnh: Hoàng quan dã khách, vũ phục tiên lưu, đào nguyên động lý tu chân, lãng uyển châu tiền dưỡng tánh.

Tả bạch: Tam hoa cửu luyện, thien tào vị hứa tiêu danh, tứ đại vô thường, địa phủ nan dung chuyển hạn.

Hữu bạch: Ô hô, lâm quán sương hàn đan táo lãnh, tiêu đàn phong thảm hạnh hoa hy.

Tả bạch: Như thị huyền môn đạo sĩ chi lưu, nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Hữu bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh. 
Sám chủ: 7. Nhất tâm triệu thỉnh: Giang hồ ky lữ, nam bắc kinh thương, đồ tài vạn lý du hành, tích hóa thiên kim mậu dịch.

Tả bạch: Phong ba bất trắc, thân cao ngư phúc chi trung, đồ lộ nan phòng, mạng táng dương trường chi hiểm.
Hữu bạch: Ô hô, trệ phách bắc tùy vân ám ám, khách hồn đông trục thủy du du.

Tả bạch: Như thị tha hương khách lữ chi lưu, nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Hữu bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

Sám chủ: 8. Nhất tâm triệu thỉnh: Nhung y chiến sĩ, lâm trận kiện nhi, hồng kỳ ảnh lý tranh hùng, bạch nhẫn tòng trung địch mạng.

Tả bạch: Cổ kim sơ chấn, thiếp thời phúc phá trường xuyên, thắng bại tài phân, biến địa chi thương thủ toải.

Hữu bạch: Ô hô, mịch mịch hoàng sa văn qủy khốc, mang mang bạch cốt thiểu nhân thâu.

Tả bạch: Như thị trận vong binh tốt chi lưu, nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Hữu bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

Sám chủ: 9. Nhất tâm triệu thỉnh: Hoài thai thập nguyệt, toa thảo tam triêu, sơ hân loan phụng hoà minh, thứ vọng hùng bi hiệp mộng.

Tả bạch: Phụng cung dục xướng, cát hung chỉ tại phiến thời, chương ngõa vị phân, mẫu tử giai quy trường dạ.

Hữu bạch: Ô hô, hoa chánh khai thời tao cấp vũ, nguyệt đương minh xứ phúc ô vân.

Tả bạch: Như thị huyết hồ sản nạn chi lưu, nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Hữu bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

Sám chủ: 10. Nhất tâm triệu thỉnh: Nhung di man địch, ám á mang lung, cần lao thất mang dung nô, đố kỵ thương thân tỳ thiếp.

Tả bạch: Khinh khi Tam bảo, tội khiên tích nhược hà sa, ngỗ nghịch song thân, hung ác tràn đầy vũ trụ.

Hữu bạch: Ô hô, trường dạ mang mang hà nhật hiểu, u quan ẩn ẩn bất tri xuân.
Tả bạch: Như thị sân ngoan bội nghịch chi lưu, nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Hữu bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

Sám chủ: 11. Nhất tâm triệu thỉnh: Cung vi mỹ nữ, khuê các giai nhân, yên chi họa diện tranh nghiên, long xạ huân y cạnh tiếu.

Tả bạch: Vân thâu vũ hiết, hồn tiêu kim cốc chi viên, nguyệt khuyết hoa tàn, trường đoạn mã ngôi chi dịch.

Hữu bạch: Ô hô, tích nhật phong lưu đô bất kiến, lục dương phương thảo độc lâu hàn.

Tả bạch: Như thị quần thoa phụ nữ chi lưu, nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Hữu bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

Sám chủ: 12. Nhất tâm triệu thỉnh: Cơ hàn cái giả, hình lục tù nhân, ngộ thủy hỏa dĩ thương thân, phùng hổ lang nhi thất mạng.

Tả bạch: Huyền lương phục độc, thiên kim oán khí trầm trầm, lôi kích nhai băng, nhất điểm kinh hồn dạng dạng.

Hữu bạch: Ô hô, mộ vũ thanh yên hàn thước tháo, thu phong hoàng diệp loạn nha phi.

Tả bạch: Như thị thương vong hoạnh tử chi lưu, nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Hữu bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

(Lời thỉnh chung:)

Sám chủ: Nhất tâm triệu thỉnh: Pháp giới lục đạo, thập loại cô hồn, Diện Nhiên sở thống, bệ lệ đa chúng, trần sa chủng loại, y thảo phụ mộc, ly mỵ vọng lượng, trệ phách cô hồn, tự tha tiên vong, gia thân quyến thuộc đẳng chúng.

Tả bạch: Nhất tâm triệu thỉnh: Pháp giới lục đạo, thập loại cô hồn, Diện Nhiên sở thống, bệ lệ đa chúng, trần sa chủng loại, y thảo phụ mộc, ly mỵ vọng lượng, trệ phách cô hồn, tự tha tiên vong, gia thân quyến thuộc đẳng chúng.

Hữu bạch: Nhất tâm triệu thỉnh: Pháp giới lục đạo, thập loại cô hồn, Diện Nhiên sở thống, bệ lệ đa chúng, trần sa chủng loại, y thảo phụ mộc, ly mỵ vọng lượng, trệ phách cô hồn, tự tha tiên vong, gia thân quyến thuộc đẳng chúng.

Tả bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Sám chủ: Thượng lai triệu thỉnh dĩ quang lâm, sở hữu điệp văn, cẩn đương tuyên độc.

(Thầy sám chủ tuyên điệp xong, vỗ thủ xích một cái, dụ thêm bài văn răn nhắc, rằng:)

Sám chủ: Cái văn, đại địa sơn hà chi nội, không hành thuỷ lục chi trung, cô hồn trệ phách, hoạnh tử yểu vong, thượng chí vương hầu tương tướng, hạ chí sĩ nông công thương, tôn ty nam nữ, hoặc u tù linh ngữ, hoặc bộ hãm sa trường, hoặc nịch hà đọa tiệm, trúng thang trúng dược, tự vẫn tự ải, sản nạn chung thân, ôn hoàn yểu thọ, hoặc thiên lôi chấn kích, vương pháp gia hình, chú trớ vong thân. Như tư đẳng loại, nan dĩ cụ trần, ký vô phần mộ nhi khả y, na hữu từ đường nhi thiết tế.

Tả bạch: Độc lập nhai sào thọ hạ, y thê hải ngạn nan đầu, tùng giao vũ đả phong suy, bất giác hàn lai thử vãng. Tứ thời vô cốt nhụctruy tu, bát tiết thiểu thân bằng nhi hưởng tế. Thê thê thảm thảm chỉ tại minh đồ, yểu yểu minh minh mạc cầu xuất ly. Hạnh ngộ kim tiêu vô giá chi hội, trượng thừa hoằng nguyện bí mật chi công, hà sa phất tử tùng tư nhập Thánh siêu phàm, lụy thế oan thân, tự thử thừa ân giải thoát.

Sám chủ: Di, liên đài bất ly đương xứ, tịnh độ chỉ tại mục tiền, bất lao đàn chỉ chứng Vô sanh, tức tâm tiện tham Quán Tự Tại.

Nam mô Tiến Vãng Sanh Bồ tát ma ha tát. (3 lần)

(Vị tả bạch vỗ thủ xích, vịnh kệ rằng:)

Giác hoàng mật ngữ tráng hoàng đô
Đại xiển tông phong hà xứ vô 
Nhất thiên giai khí di tinh đẩu 
Vạn tượng đằng huy diệu chúc lư 
Tiếp dẫn tứ sanh đăng cửu phẩm
Đề huề lục đạo xuất tam đồ
Thử dạ hạnh phùng lương tiêu cảnh
Chuông khánh giao gia khả thán cô.

(Thán Khô lâu:)

Tạc nhật hoang giao khứ ngoạn du, hốt đổ nhất cá đại đức khô lâu. Kinh cức tòng trung thảo một khâu. Lãnh sưu sưu.

Phong suy hà diệp đảo sầu. Khô lâu. Nễ tại đích thủy hà biên. Ngọa sái thanh phong, thúy thảo vi chiên, nguyệt tác đăng. Lãnh thanh thanh. Hựu vô nhấtlai vãng đệ huynh. Khô lâu. Nễ tại lộ bàng giá quân tử. Nễ thị thùy. Gia nhất cá tiên vong, vũ đả phong suy tợ tuyết sương, thống can trường, lệ uông uông. Khô lâu. Ngã kháng nễ, chỉ lạc đắc nhất đối nhãn khuôn. Kham thán phù sanh năng kỷ hà. Kim ô ngọc thố lai vãng như thoa, bách tuế quang âm nhất sát na. Mạc ta đà. Tảo cầu xuất ly liễu. Khổ hải kiếp ma. Kim tiêu thí chủ, tu thiết minh dương hội. Kim lư nội, tài phần trước bảo hương, quảng triệu cô hồn phó đạo tràng. Tiêu tội chướng. Thọ triêm phước lợi, tốc vãng Tây phương. Tiêu tội chướng. Thọ triêm phước lợi, tốc vãng Tây phương.

Thượng lai triệu thỉnh, tất dĩ lai lâm, đại chúng từ bi, đồng thanh thán trạo:

Tu thiết trai diên
A Nan nhân duyên khởi
Cứu khổ Quán Âm
Thị hiện Tiêu Diện quỷ 
Niệm Phật tuyên dương
Bí mật công đức lực
Bạt tế cô hồn
Lai thọ cam lộ vị.

Cận đại tiên triều 
Đế chúa tôn vinh vị 
Huân thích hầu vương 
Ngọc diệp kim chi quí 
Tể chấp trung cung 
Thể nữ, tần phi loại 
Mộng đoạn hoa tư
Lai thọ cam lộ vị.

Quốc sĩ triều thần
Kinh vĩ khuông thời thế
Mục hóa lê dân
Vị toại trung lương chí
Thất sủng hoài ưu

Trích giáng biên bang địa
Luyến quốc du hồn
Lai thọ cam lộ vị.

Võ tướng nhung thần 
Thống lãnh tam quân đội 
Kết trận giao phong
La cổ huyên thiên địa 
Bắc chiến nam chinh 
Thất hảm sa trường nội 
Vị quốc vong thân
Lai thọ cam lộ vị.

Học cổ cùng kinh 
Cẩm tú văn chương sĩ 
Ánh tuyết du quang 
Khổ chí hàn song nội 
Mạng vận ta đà
Kim bảng vô danh tự
Uất uất u hồn
Lai thọ cam lộ vị.

Cát ái từ thân
Tảo nhập không môn nội
Phỏng đạo tầm sư 
Chỉ vị siêu sanh tử 
Thử vãng hàn lai
Bất giác vô thường chí 
Phản chiếu hồi quang 
Lai thọ cam lộ vị.

Vũ phục hoàng quan 
Tảo phát tu chân chí 
Luyện dược thiêu đơn
Dưỡng tánh hoàn nguyên khí
Khổ hạnh lao thần 
Chỉ vọng đăng tiên vị 
Mạc luyến hình hồn 
Lai thọ cam lộ vị.

Hiếu tử hiền tôn
Nghĩa dũng trung lương
Liệt nữ, trinh thê 
Thị tử như quy khứ 
Trượng tiết vong xu 
Thiên cổ lưu anh khí 
Cảnh cảnh linh hồn 
Lai thọ cam lộ vị.

Nữ đạo ni lưu
Thân trụ hoàng kim địa 
Loan phụng duyên không 
Bất nhiễm nhân gian sự 
Vị liễu vô vi
Lưu lãngsanh tử 
Thanh tịnh u hồn 
Lai thọ cam lộ vị.

Địa lý, thiên văn
Y dược, âm dương loại 
Bốc quái chiếm quy 
Phong giám tịnh tinh sĩ 
Báo cát đàm hung
Nan miễn vô thường đối
Xả ngụy quy chân
Lai thọ cam lộ vị.

Tọa mãi hành thương
Chủng chủng kinh doanh bối
Nghệ thuật đa năng 
Mậu dịch cầu tài lợi 
Bối tỉnh ly hương
Tử tại tha phương địa
Lữ mộng du du
Lai thọ cam lộ vị.

Phạm pháp tao hình 
Lao ngục trường u hệ 
Phụ mạng mưu tài
Trái chủ nợ oan gia loại
Ác tật thiên tai
Đống tử cơ vong bối 
Tốc ly huỳnh tuyền
Lai thọ cam lộ vị.

Mã đạp xa thương 
Tường áp thân hình tồi 
Qủy kích lôi oanh
Tự vẫn huyền lương ải 
Thủy hỏa phàn thiêu 
Hổ giảo xà thương loại 
Cửu hoạnh cô hồn
Lai thọ cam lộ vị.

Ẩm huyết nhự mao 
Sanh trưởng man di địa 
Phụ trái thường lao
Tỳ thiếp tinh nô lệ 
Ám á manh lung 
Tàn tật vô y thị 
Thọ khổ oan hồn 
Lai thọ cam lộ vị.

Ngỗ nghịch gia nương 
Oán độc thiên hòa địa 
Báng Phật khi Tăng
Hủy tượng phần kinh kệ
Tà kiến thâm trầm 
Khổ báo vô biên tế 
Thập ác uông hồn 
Lai thọ cam lộ vị.

Đại thí môn khai 
Tiến bạt cô hồn bối 
Tổ nể tiên vong
Ngũ tánh oan gia loại
Bát nạn tam đồ
Bình đẳng câu siêu tế 
Trượng Phật quang minh 
Lai thọ cam lộ vị.

A Di Đà Phật
Túc hữu vô biên thệ
Quán kiến chúng sanh
Khổ hải thường phiêu nịch
Thùy thủ ân cần 
Đặc giá từ hàng tế 
Phổ tải chúng sanh
Đồng phó Liên trì hội.

Nam mô Liên Trì Hội Bồ tát ma ha tát (3 lần)

(Nhập Tiểu Mông Sơn:)

Nam mô Diện Nhiên Vương Bồ tát. (3 lần) 

Mãnh hoả diệm diệm chiếu thiết thành
Thiết thành lý diện nhiệt cô hồn 
Cô hồn nhược yếu sanh tịnh độ 
Thính tụng Hoa Nghiêm tứ cú kinh.

Nhược nhân dục liễu tri 
Tam thế nhất thiết Phật 
Ưng quán pháp giới tánh 
Nhất thiết duy tâm tạo.

Phá địa ngục chân ngôn:

Án dà ra đế dà sa bà ha (3 lần)

Phổ triệu thỉnh chân ngôn:

Án bộ bộ đế ri, dà rị, đa rị, đát đa nga đa da (3 lần)

Giải oan kết chân ngôn:

Án tam đà ra dà đà sa bà ha (3 lần)

(Phụng thỉnh Tam bảo:)

Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. (3 lần)

Nam mô Thường trú thập phương Phật

Nam mô Thường trú thập phương Pháp 

Nam mô Thường trú thập phương Tăng 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Nam mô Đại bi Quan Thế Âm Bồ tát

Nam mô Minh dương cứu khổ Địa Tạng Vương Bồ tát

Nam mô Khải giáo A Nan Đà tôn giả.

(Quy y Tam bảo

Quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng

Quy y Phật, lưỡng túc tôn
Quy y Pháp, ly dục tôn
Quy y Tăng, chúng trung tôn.

Quy y Phật bất đọa địa ngục
Quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ 
Quy y Tăng bất đọa súc sanh.

Quy y Phật cánh, quy y Pháp cánh, quy y Tăng cánh. (3 lần)

(Sám hối:)

Phật tử,(hữu tình, cô hồn ) sở tạo chư ác nghiệp
Giai do vô thỉ tham sân si
Tùng thân khẩu ý chi sở sanh
Nhất thiết Phật tử,( hữu tình, cô hồn) giai sám hối.


(Phát nguyện:)

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ 
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn 
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. (3 lần)

Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ 
Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn 
Tự tánh pháp môn thệ nguyện học
Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. (3 lần) 

Diệt định nghiệp chân ngôn:

Án bát ra mạt lân đà nảnh ta bà ha. (3 lần)

Diệt nghiệp chướng chân ngôn:

Án a lỗ lặc kế ta bà ha. (3 lần)

Khai yết hầu chân ngôn:

An bộ bộ để rị dà đa rị đát đá nga đa da. (3 lần)

Tam muội da giới chân ngôn:

Án tam muội da tát đoả phạm. (3 lần)

Biến thực chân ngôn:

Nam mô tát phạ đát tha nga đá, phạ rô chỉ đế, án, tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần)

Cam lộ thủy chân ngôn:

Nam mô tô rô ba da, đát tha nga đa da, đát điệt tha: án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)

Nhất tự thủy luân chân ngôn:

Án noan noan noan noan noan. (3 lần)

Nhũ hải chân ngôn:

Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án noan. (3 lần)

(Niệm Phật:)

Nam mô Đa Bảo Như Lai 
Nam mô Bảo Thắng Như Lai 
Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai
Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai
Nam mô Ly Bố Uý Như Lai
Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai
Nam mô A Di Đà Như Lai.

Thần chú gia trì tịnh pháp thực, 
pháp thí thực, cam lộ thủy
Phổ thí hà sa chúng 
Phật tử, hữu tình, cô hồn
Nguyện giai bảo mãn xả xan tham 
Tốc thoát u minh, sanh Tịnh độ 
Quy y Tam bảo phát bồ đề

Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo
Công đức vô biên tận vị lai
Nhất thiết Phật tử, hữu tình, cô hồn đồng pháp thực.

Nhữ đẳng Phật tử,( hữu tình, cô hồn ) chúng
Ngã kim thí nhữ cúng
Thử thực biến thập phương
Nhất thiết Phật tử, hữu tình, cô hồn cộng.

Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẳng dữ Phật tử, hữu tình, cô hồn
Giai cộng thành Phật đạo.

Thí vô giá thực chân ngôn:

Án mục lực lăng ta bà ha (3 lần)

Phổ cúng dường chân ngôn:

Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hộc (3 lần)

(Tuyên điệp xong, Thầy sám chủ xướng:)

Thượng lai tu thiết trai diên, thí thực cô hồn, sự dĩ hoàn long, cẩn cụ điệp văn, ngoại đàn thượng bằng hỏa hóa.

Tả bạch: Đại chúng đồng niệm Tôn thắng chú:

Na mô bạt già phạt đế, đề lệ lô ca bát ra đế tì thất sắc tra da bột đà da, bạc già phạt đế, đát điệt tha. Án, tì du đà da sa ma tam mạn đa phạ bà sa, sa bá ra nõa yết đế ca ha na, sa bà phạ luân thuật địa a tì tiến giả tô yết đa phạt chiết na, a mật lật đa sái kê, a ha ra a ha ra, a du tán đà ra ni, du đà da du đà da, già già na tì thuật đề, ô sắc ni sa tì chiết da thuật đề, sa ha sa ra yết ra thấp nhị san châu địa đế, tát bà đát tha yết đa địa sắc tra na át địa sắc sỉ đế mộ điệt lệ, bạt chiết ra ca da tăng ha đa na thuật đề, tát bà phạt ra nõa tì thuật đề, bát ra đế nỉ phạt đát na a du thuật đề, tát mạt na a địa sắc sỉ đế, mạt nhĩ mạt nhĩ, đát đạt đa bộ đa câu đê bát lợi thuật đề, tì tát phổ tra bột địa thuật đề, xá da xá da, tì xá da tì xá da, tát mạt ra tát mạt ra bột đà át địa sắc sỉ đa thuật đề, bạt chiết lê bạt chiết ra yết tì, bạt chiết lam bà phạt đô, ma ma (xưng tên …) tát bà tát đỏa tả ca da tì thuật đề, tát bà yết đế bát lợi thuật đề, tát bà đát tha yết đa tam ma thấp bà sa yết địa sắc sỉ đế, bột đà bột đà bổ đà da bổ đà da tam mạn đa bát lợi thuật đề, tát bà đát tha yết đa địa sắc tra na át địa sắc sỉ đế, sa bà ha. (3 lần)

Vãng sanh chân ngôn:

Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha, a di lị đô bà tì, a di lị đa tất đam bà tì, a di lị đa tì ca lan đế, a di lị đa tì ca lan đa, dà di nị, dà đà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

Phổ hồi hướng chân ngôn:

Án, sa ma ra, sa ma ra, di ma nẵng tát cáp ra, ma ha thích cáp ra hồng. (3 lần)

Nguyện trú cát tường dạ cát tường
Trú dạ lục thời hằng cát tường
Nhất thiết thời trung Cát tường giả
Nguyện chư Thượng Sư ai nhiếp thọ.

Nguyện trú cát tường da cát tường
Trú dạ lục thời hằng cát tường
Nhất thiết thời trung Cát tường giả
Nguyện chư Tam bảo ai nhiếp thọ.

Nguyện trú cát tường dạ cát tường
Trú dạ lục thời hằng cát tường
Nhất thiết thời trung Cát tường giả
Nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ.

Tứ sanh đăng ư bảo địa
Tam hữu thác hóa liên trì
Hà sa ngạ quỉ chứng tam hiền
Vạn loại hữu tình đăng thập địa.

Nam mô Siêu Thập Địa Bồ tát ma ha tát (3 lần).

Kiến văn như huyễn ế
Tam giới nhược không hoa
Văn phục ế căn trừ
Trần tiêu giác viên tịnh.

Phục dĩ: Chân nguyên trạm tịch, nãi tội tánh chi bản không, khổ hải hồng thâm, trục vọng ba nhi bất tức. Do chúng sanh chi nghiệp cảm, trí trường kiếptrầm luân: thọ báo địa ngục chi trung, vĩnh ly khổ sở, chuyển sanh ngạ qủy chi nội, trường nhận cơ hư. Ký vô giải thoát chi kỳ, ninh hữu siêu thăng chi lộ.

Tả bạch: Phỉ trượng Như lai chi từ nguyện, hạt giải ác thú chi đảo huyền. Chú tụng chân thuyên, thí cam lộ chi pháp thực, đăng nhiên bảo cự, chúc minh giới chi u đồ, phổ sử mê lưu, câu siêu lạc quốc. Kim dạ đạo tràng, dĩ thử thí thực công đức, hồi hướng: Thiết vi sơn nội, Diện Nhiên đại sĩ, thống lãnh tam thập lục bộ, vô lượng vô biên, hằng hà sa số, chư ngạ qủy chúng.

Hữu bạch: Phục nguyện: Tự tùng khoáng kiếp, trực chí kim sanh, thích nghiệp chướng dĩ tiêu dung, tuyết tội khiên nhi thanh tịnh. Hoạch thang dũng phất biến thành bát đức chi liên trì. Lư diệm giao huy hóa tác thất trân chi hương cái. Kiếm thọ giai vi ngọc thọ, đao sơn tận tác bảo sơn, biến giới thiết sàng, hiện bồ đề chi pháp tọa, mãn phủ đồng trấp, hóa cam lộ chi đề hồ.

Tả bạch: Vãng tích trái chủ chi tương phùng, câu mông giải thoát, tích kiếp oan gia chi cộng hội, các toai tiêu diêu. Ngục chủ hưng từ, minh quan trì thiện. Đa sanh phụ mẫu, tùng tư nhập Thánh siêu phàm, lụy thế oán thân, tự thử thừa ân giải thoát.

Hữu bạch: Thiên thượng ngũ suy bất hiện, nhân gian tư tướng giai không, tu la xả tận sân tâm, địa ngục tức chư kho não. Hà sa ngạ qủy, hóa nhiệt não nhi tác thanh lương, thập loại hàm sanh, xả mê đồ nhi đăng giác ngạn.

Sám chủ: Phổ nguyện: Thử quốc độ, tha quốc độ, vô lượng chư quốc độ, nhất thiết hữu tình cộng chứng chân thường. Thử thế giới, tha thế giới, vô lượng chư thế giới, vô tận hàm thức tề thành Phật đạo. Tứ ân phổ báo, tam hữu quân tư, pháp giới chúng sanh, đồng viên chủng trí.

Chúng tụng: 

Chư Phật, chánh pháp, Bồ tát Tăng
Trực chí bồ đề ngã quy y
Ngã dĩ sở tu chư thiện căn
Vị lợi hữu tình nguyện thành Phật

Sám chủ: Thế xuất thế gian. (3 lần, vỗ thủ xích) 

Chúng hòa: Tuỳ nguyện sở thành. (3 lần)

Cẩn y du già giáo
Kiến trí khải pháp diên 
Phổ nguyện chư hữu tình 
Giai cộng thành Phật đạo.


Tả bạch: Thỉnh kết Viên mãn phụng tống ấn.

Án qua tư la mục kía tra mục. (3 lần)

(Thầy sám chủ xuống đàn, chư vị kinh sư tiếp tục tụng thần chú 100 chữ Kim cang tát đỏa, 3 lần để bổ khuyết:)

Ngàn qua tư la tát đoả, tô tát ma da, ma nạp ba lạt da.
Qua tư la tát đoả, đế nô bát đế sắt tráp.
Đắc lị sừ di phấn ngoã.
Tô độ thúc di phấn ngoã.
A nô la ngật đô di phấn ngoã. 
Tô độ thúc di phấn ngoã.
Tát lị qua ta đề di bất la da sát. 
Tát lị qua cát lị ma, tô tạt di. 
Mục đạt thích lị dương quách lỗ.
Hồng.
Ha ha ha ha hộc.
Phấn cát loan tát lị ngõa, đáp tháp cát đạt, qua tư la ma di môn tát.
Qua tư la phấn qua.
Ma ha tát ma da, tát đoả ha. (3 lần)

(Kệ hồi hướng:)

Thí thực công đức thù thắng hạnh 
Vô biên thắng phước giai hồi hướng 
Phổ nguyện trầm nịch chư chúng sanh 
Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật sát 

Thập phương tam thế nhất thiết Phật 
Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Tự Tại
Chư tôn Bồ tát ma ha tát
Ma ha bát nhã ba la mật.

Tả bạch: Thượng lai tu thiết Mông Sơn, cam lộ pháp thực nhất diên, công đức viên mãn, vô hạn lương nhân, phổ triêm sa giới. (3 lần, câu cuối)

Chúng hòa: Hoà nam Thánh chúng. (3 lần)


Reader's Comment
Friday, April 5, 201913:55
Guest
Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật. Rất tiện lợi.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 8022)
Nghi Lễ Hàng Ngày NS Thích Nữ Giới Hương biên soạn
(View: 63247)
Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung - Giọng thỉnh chung: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 82452)
Các Bài Sám Văn Cúng Thí Thực Âm Linh Cô Hồn - Tuyển Tập trong nhiều nghi thức tụng niệm của nhiều soạn giả
(View: 23495)
Diệu, sâu, Tổng Trì đứng hàng đầu, Thủ Lăng Nghiêm nhân thế khó cầu, Diệt vọng điên đảo muôn ức kiếp, Không qua nhiều đời được Pháp Thân.
(View: 13209)
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia, HT Thích Đổng Minh biên soạn
(View: 27918)
Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành không được thành tựu, không có biện pháp thoát khỏi luân hồi, là vì có oan gia trái chủ đến...
(View: 25664)
Đầu năm Cúng Hội Cầu An Nguyện cho Quốc thái Dân an mọi nhà Nhân sinh yên ổn hoan ca Xã hội tốt đẹp kết hoa tình người
(View: 37383)
Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm bản chữ Hán và Việt dịch của Quảng Minh
(View: 32536)
Hào quang chiếu diệu. Sáng tỏ mười phương, Ngộ lý chơn thường, Phá màn hôn ám.
(View: 42289)
Nguyện thứ nhất: Tôi thành Phật được, Thì nước tôi là nước tịnh thanh. Ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh, Thảy đều chẳng có sanh thành nơi đây.
(View: 50626)
Phương pháp sám hối Từ bi đạo tràng Mục Liên Sám Pháp - Nghi Thức Tụng Niệm
(View: 18655)
Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo Pháp mây hương Ngát tỏa khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo
(View: 142072)
Đây là quyển sách với những quy ước về nghi lễ tang ma của nhân gian. Người Phật tử chỉ nên tham khảo cho biết, không nên y cứ để thực hành...
(View: 15736)
Đại từ, đại bi thương chúng sanh, Đại hỉ, đại xả, cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm, Chúng con chí tâm thành đảnh lễ...
(View: 18909)
Chúng con cung kính nghe rằng: Hương sơn đại định, Viên thành ngàn vạn Đà la; Nam hải trùng ba, Quảng phát mười hai diệu hạnh...
(View: 9044)
Cùng Tổ ngộ lòng thiền, trong cửa Tây Thiên vâng lời thọ ký; Vì người khai Phật trí, tại chùa Thiên Mộ, nối nghiệp độ sinh !
(View: 17507)
Kể từ khi đạo Phật truyền vào nước ta, hàng Phật tử tại gia trong bất cứ thời đại nào và hoàn cảnh nào cũng đã có những đóng góp thiết thực trong sứ mạng hộ trìhoằng dương chánh pháp.
(View: 51117)
Mông Sơn Thí Thực là một nghi thức đã được sử dụng rất phổ cập trong các ngôi Già lam thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông. Có ba loại nghi thức Mông Sơn: Đại Mông Sơn, Trung Mông Sơn và Tiểu Mông Sơn.
(View: 28165)
Nam mô từ Lâm Tế chánh tôn sắc tứ Chúc Thánh Tự khai sơn trùng hưng quá cố đường thượng chư vị lịch đại Tổ sư...
(View: 21972)
Khể thủ nhứt thiết xuất thế gian, Tam giới tối tôn công đức hải, Trí giả năng thiêu phiền não cấu, Chánh giác ngã kim quy mạng lễ...
(View: 60143)
Nhất tâm đảnh lễ A tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm, Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
(View: 23926)
Lễ tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của lễ hội Phật đản hằng năm trong nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau. Nghi thức này vốn đã xuất hiện khá lâu tại Ấn Độ, Trung Á và Trung Hoa...
(View: 80789)
Khi đức Phật đản sinh, trên trời có chín rồng phun hai dòng nước ấm mát tắm rửa cho Ngài, cùng lúc ấy, chư thiên tung hoa trời, trổi nhạc trời chúc mừng thái tử.
(View: 24323)
Dựa trên bản Hán do HT Thích Trí Thủ soạn; Hạnh Cơ dịch sang nghĩa thuần Việt
(View: 34337)
Bản Sưu Tập các Bài Tán nầy được trích trong các cổ bản Tán Sám, Nghi Thức, Hành Trì viết tay bằng hán tự... Quảng Bảo
(View: 12623)
Muốn cho cuộc lễ được tươm tất và thành kính, chuông trống bát nhã không thể thiếu được lúc bắt đầu và khi chấm dứt lễ.... Thích Giác Duyên
(View: 23846)
Nghi Thức lạy 108 lạy Tam Bảo do HT Thích Trí Thủ biên soạn PL. 2518
(View: 19740)
Chuông vàng bảng ngọc thấu bốn phương, Thần Thánh về đây đếm không lường, Âm thinh biến khắp mười phương cõi, Chư Phật Bồ tát chứng đàn tràng... HT Thích Huyền Tôn
(View: 24207)
Nguyện tiếng chuông nầy ngân khắp cõi, Thiết-vi ngục tối thảy xa nghe, Cõi trần trong sạch đều thông suốt, Giác ngộ sanh linh cả mọi loài... HT Thích Huyền Tôn
(View: 10034)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã, Qua Nhiều Ngôn Ngữ... Hoavouu sưu tầm
(View: 25716)
Kính lạy Bồ Tát Tất Đạt Đa, Tánh đức từ bi hằng biểu lộ, Trải bao cuộc du hành mục đổ, Xót sinh linh kiếp số trầm luân... Nghi Lễ
(View: 24232)
Bộ Luật Tứ Phần khởi nguyên do bộ phái Đàm-vô-đức (Dharmagupta, Pháp Tạng bộ) truyền trì... Hòa thượng Thích Trí Thủ dịch (1983)
(View: 20631)
Dựa theo “Lục Thì Sám Hối Khoa Nghi” của vua Trần Thái Tông, Việt-nam... Hạnh Cơ dịch
(View: 38094)
Đêm nay ngày lành Nguyên đán, Giờ này phút thiêng giao thừa, Chúng con : Tuân lệ cổ tục ngày xưa, Mở cửa nghinh xuân tiếp phước.
(View: 13575)
Nghi Thức Cúng Giao Thừa - Biên soạn Thích Nguyên An
(View: 23151)
Táo tiếng Hán có nghĩa là bếp. Hàng năm, khi năm hết Tết đến, vào ngày 23 tháng Chạp, nhà nhà đều sắm sửa lễ nghi, cúng tiễn ông Táo chầu trời... Tân Nguyễn
(View: 41882)
Khoa nghi này truyền sang nước ta đã lâu đời, thường được gọi là nghi thức đăng đàn chẩn tế, do các cao tăng làm sám chủ...
(View: 46984)
Đêm nay ngày lành Nguyên Đán Giờ nầy phút thiêng Giao thừa. Tuân lệ cổ tục ngày xưa Mở cửa nghinh Xuân tiếp phước. Truyền thừa di phong thuở trước...
(View: 31448)
Kính lạy chư Phật khắp mười phương, Tuyên dương Pháp nhiệm mầu thanh tịnh, Thánh Tăng cả ba thừa bốn quả, Rủ lòng từ bi xin chứng giám... Hạnh Cơ
(View: 17403)
Kính lạy Phật! Con từ vô thỉ kiếp, Mây vô minh che lấp tánh viên minh, Tạo bao việc ác, bỏ hết việc lành, Quanh quẩn luân hồi, vào ra sinh tử... Hạnh Cơ
(View: 22648)
Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn - 3 ngôn ngữ Anh, Việt, Hoa - Nhiều Tác Giả
(View: 79252)
Kinh Nhật Tụng - Kinh Tụng Hằng Ngày
(View: 16641)
Danh từ tên gọi của Thủ Lư theo sách Trung Hoa Phật Quang Văn Hóa Thiên Phật Giáo Dụng Ngữ chép: "Thủ lư là lư hương cầm ở trên tay, còn gọi là Bỉnh hương lư, Thủ lư, Đề lư... Thích Tâm Mãn
(View: 14964)
Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn do HT Thích Nhất HạnhHội Đồng Giáo Thọ Làng Mai biên soạn
(View: 56800)
Nhạc Thỉnh Trong Trai Đàn Chẩn Tế - Thích Hạnh Tuệ sưu tầm
(View: 26010)
Theo giáo lý đạo Phật, không ai có thể siêu độ cho ai, không ai có thể giải thoát cho ai, ngoại trừ chính cá nhân người đó.
(View: 21556)
Để thành tựu được lễ dâng y kathina, người thí chủ cần phải có sự hiểu về tấm y gọi là “Y Kathina” và nghi thức làm lễ dâng y kathina đến chư Tỳ khưu Tăng.
(View: 25414)
Bảng Chữ Nho khắc in tại chùa Báo Quốc, năm Đồng Khánh thứ 3, Mậu Tý (1888) - Chùa Báo Quốc
(View: 23447)
Thờ CúngLễ Bái là một trong những Gia Bảo tinh thần đáng quý của Tổ Tiên để lại cho con cháu kế thừa. Gia Bảo này đã đ­ược hấp thụ tinh hoa lâu đời do các Tôn Giáo bồi đắp...
(View: 60004)
Xưng là Tứ Thiên Vương bởi vì bốn vị Thiên Vương này ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Tứ Đại Thiên Vương là thần tướng của vua trời Đế Thích, ở núi Kiền Đà La...
(View: 26043)
Đạo Phật ngoài các vị thiên thần Hộ Pháp hộ giới ra còn có rất nhiều thiện hữu tri thức, bằng trí tuệ của mình, bằng phước đứctài lực của mình với tinh thần hộ trì chánh giới...
(View: 18156)
Khi giới sư đăng đàn truyền trao U Minh Giới cho vong linh. Chúng giới tử đại vị cho tiên hương linh của mình mà thay họ phụng thỉnh Tam Bảo, thọ nhận Giới pháp...
(View: 16088)
Nghi thức tuần chiếu trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền có nguồn gốc từ thời Phật còn tại thế, Đức Thế Tôn theo thông lệ cứ mỗi năm ngày, Ngài đi tuần phòng của Tăng chúng.
(View: 18560)
Đại Lễ Vu Lan Bồn khởi nguyên từ hạnh hiếu của Mục Kiền Liên Tôn Giả, trở thành nét văn hóa đạo đức hiếu hạnh của Đạo Phật, một trong “Tứ trọng ân”...
(View: 19621)
Việt Nam trong Đại Lễ Vu Lan, lễ cầu siêu tháng bảy chúng ta thường thấy có nghi thức đốt đèn cầu nguyện, hay là pháp hội Phóng Đăng...
(View: 18329)
Đại Lễ Vu Lan Bồn Đông độ dịch là Cứu Đảo Huyền, là nương theo từ bitrí tuệnguyện lực của chư Phật và Bồ Tát, để diệt trừ mọi phiền não...
(View: 44339)
Pháp Sự Khoa Nghi (3 tập) Soạn dịch giả: HT Thích Huyền Quang - Chùa Quang Thiện, California, USA - Ấn hành 2002
(View: 15855)
Nghìn nhà một bát, muôn dặm cô thân, Thần thông ứng cúng xa gần, Diệu dụng hóa duyên đây đó...
(View: 15581)
Thành ngữ Việt Nam có câu: “Thờ thì dễ, giữ lễ thì khó”, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đề tài ý nghĩatác dụng của lễ bái.
(View: 16843)
Lễ nhạc là điều rất quan trọng trong đời sống con người. Vì lẽ, đời thiếu lễ, thì đời sẽ hỗn loạn; đời thiếu nhạc, thì đời sẽ khô khan... Thích Lệ Trang
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM