Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Nghi Báo Tiến Cúng Dường Húy Nhật HT Thích Hành Trụ

Thursday, August 4, 201100:00(View: 16433)
Nghi Báo Tiến Cúng Dường Húy Nhật HT Thích Hành Trụ

NGHI BÁO TIẾN CÚNG DƯỜNG HÚY NHỰT


CAO TĂNG HÀNH TRỤ - PHƯỚC BÌNH


(Ngày 29 tháng 10 Âm lịch)

ht_huyenquang

- Tiết thứ làm nghi:

- Chuông trống Bát nhã

- Cử nhạc khai đàn

- Chủ lễ lâm diên

- Cử nhạc tham lễ

- Chủ lễ niệm hương

- Dâng hương tác lễ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - XƯỚNG:

Hiếu đồ pháp phái

Mời đến trước đây

Tất cả điều quì

Đốt hương mặc niệm....

- CHỦ LỄ RUNG LINH - Vịnh Khai Diên:

Nhớ lại năm nào cũng độ này,

Tôn sư quảy dép trở về Tây.

Rồi từ đó:

Ba nghìn thế giới mờ vang bóng

Tám vạn trần lao hóa khói mây.

Như thế, vì Người đã:

Phật quốc hóa sanh nên ở đó;

Nhưng hôm nay:

Ta bà ứng cúng nguyện về đây,

Giờ này nhớ lại ngày quy khứ,

 Đốt nén hương lòng hiến cúng Thầy.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Dâng hương lên án cúng dường

Cúi lễ giác linh ba lạy,

Tất cả thứ tự lại quì

Một lòng chí thành làm lễ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Cử Tán Hương:

Hương xông đảnh báu, giới định tuệ hương,

Giải thoát tri kiến quí khôn lường,

Ngào ngạt khắp muôn phương,

Thanh tịnh tâm hương,

Đệ tử nguyện cúng dường.

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Tuyên Dương Đạo nghiệp:

Kính bạch giác linh Đông Hưng Hòa thượng!

Chúng tôi cung kính nghe rằng:

Hòa thượng - Người:

Cùng Tổ ngộ long thiền

Trong cữa Phước Sơn vâng lời thọ ký.

Và, vì người khai Phật trí.

Tại miền Châu thổ làm việc độ sanh.(1)

 Nhớ giác linh xưa!

Tú khí núi sông, tinh hoa Phật giáo,

Tuổi thơ vào đạo, chí lớn vượt trần,

Theo thầy học đạo ân cần

Mong thuở minh tâm kiến tánh,

Cùng chúng công phu khổ hạnh

Chờ ngày quả mãn nhơn viên.

Do đó:

Thức khuya dậy sớm khôn phiền,

Thừa sự phụng hành nào ngại;

Tuy nhiên, Người vẫn thấy cần phải:

Mở mang kiến giải, quan sát cơ duyên.

Vì vậy, Người đã ra Huế:

Xin vào cữa Tây thiên,

Tham vấn cơ thiền diệu ngộ.

Và, nguyện xuống miền Nam bộ,

Thỉnh cầu ý tổ tâm truyền.

Nào: diệu kệ thâm huyền,

Nào: chơn thuyên thật tế.

Ấn tâm mật khế,

Nghi tình công án phát minh (2)

Bất giác vô tình,

Lý giải thoại đầu khám phá.

Từ đó, tử sanh trường dạ chấm dứt một đời,

Giác ngộ nhứt thời, nối dài muôn thuở.

Như vậy, nhãn tạng đã mở,

Chánh pháp phải truyền.

Rồi từ đó, Người:

Vừa ứng cúng hóa duyên,

Vừa đăng đường nhập thất.

Đã bao lần, là:

Giới sư đạo tràng tuyển Phật,

Chủ tọa pháp hội tiến Tăng.

Sông Đà(3) Liễu Quán truyền đăng,

Đá Trắng(4) Pháp Chuyên tục diệm,

Nghiêm túc oai nghi hạnh kiểm,

Thanh cao Tăng tướng đạo phong.

Là trăng sáng nước trong, ruộng lành giống Thánh.

Là phương bào viên đảnh, tích trượng cân bình.

Nối nghiệp độ sinh,

Đào tạo Tăng Ni thánh chủng.

Mở đường tiếp chúng,

Dạy khuyên thiện tín, giáo dân,

Suốt đời lạc đạo an bần

Trọn kiếp nghiêm thân tấn đạo.

Hoằng dương thánh giáo,

Hàng phục ma quân,

Bốn chúng triêm ân

Mười phương tín ngưỡng.

Rừng thiền: sư tượng,

Biển pháp: côn bằng.

Thâm nghiêm phương trượng Cao Tăng,

Thanh tịnh thiền đường thượng thủ.

Người sáng lập một môn đình bất hủ,

Người lưu lại một phước trạch vô biên

Vàng son Tổ ấn dòng thiền

Trong sáng tôn phong họ Thích.

Minh sư bái triều thỉnh ích,

Thiện hữu thân cận dắt dìu,

Sạch sẽ trần hiu, nghiêm trang giới pháp.

Thầy tổ: Khánh Hòa, Huệ Quang, Thập Tháp

Đệ huynh: Phước Khánh, Thới An, Thiện Tường.

Người là:

Phật pháp đống lương, tông môn cương kỷ

Từ bi hoan hỷ, trí tuệ quang minh.

Tùy thân ba áo một bình

Xử chúng sáu hòa ba nhẫn.

Sứ giả: vuông tròn bổn phận,

Đạo sư: đầy đủ chức năng.

Không cầu thân thế danh văn

Không muốn trầm không trệ tịch.

Người:

Thao quang ẩn tích, niệm Phật đọc kinh,

Phước trọng nghiệp khinh, trí thâm chướng thiển.

Vì đạo, nghiêm thân cống hiến,

Vì mình, khổ hạnh cúng dường.

Độ sanh rào rạc tình thương

Truyền đạo thấm nhuần đức hóa.

Kính bạch Phước Bình Hòa thượng giác linh!

Nhớ thuở nào Người đã từng:

Băn khoăn hỏi đá: Phật tánh vân hà?

Hoan hỷ thấy hoa: Pháp thân như thị!

Người đã ngộ:

Sanh tử, Niết bàn bất dị,

Và, Bồ đề phiền não vô thù.

Than ôi! Chúng tôi hồi tưởng nhớ rằng:

Hai sông xuôi ngược hóa du,

Lai láng đạo tình dường nước,

Bảy núi(5) xuống lên hành cước,

Ý nguyện như son.

Đạo nghiệp Người: dù mưa gió không mòn,

Công phu Người: dẫu tháng năm còn rõ.

Đến đây, hiếu tình trước đài bày tỏ,

Đạo niệm dưới chiếu nguyện cầu.

Nguyện đền đáp ơn sâu

Xin cúng dường lễ bạc,

Ngửa mong Tôn sư linh giác,

Dũ ánh từ nhãn chiếu lâm.

- TẢ BẠCH TIẾP: (nhạc chuyển chuyên thân triệu thỉnh)

Hôm nay, bốn chúng thành tâm,

Cúi đầu cung thỉnh.

Giờ nầy, một lòng cung kính,

Ngửa mặt đón mừng,

Hoa rải hương dâng

Linh reo nhạc trổi,

Trang nghiêm pháp hội,

Nguyện Tôn sư quang giáng hoa đàn.

Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - SƠ THỈNH:

Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh!

Phước Sơn nhập đạo, Từ Giác xuất gia,

Truyền y núi Nhạn, sông Đà

Thiệu phái Đồng Nai, Bến Nghé.

Hôm nay pháp tịch phụng vì: Phước Sơn đường thượng, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 42, húy thượng… hạ..., Đại Lão Bổn Sư Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ.

- DUY NGUYỆN:

Hương lòng vừa bén,

Linh giác đã hay

Pháp tịch hôm nay,

Nguyện xin quang giáng

Hương hoa thỉnh hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – TÁI THỈNH:

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!

Nghìn nhà một bát, muôn dặm cô thân,

Thần thông ứng cúng xa gần,

Diệu dụng hóa duyên đây đó.

Hôm nay pháp tịch phụng vì: Giác Nguyên đường thượng, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 42, pháp tự Hành Trụ, Đại lão Pháp sư, Cao Tăng giác linh, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện: 

Linh đài hoa rải, thiền thất hương bay,

Thành kính tỏ bày, nguyện xin chứng giám

Hương hoa thỉnh hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - TAM THỈNH:

Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh!

Phú Yên sứ giả, Nam Việt đại sư,

Niết bàn ngày trước nhập vô dư

Bản tự hôm nay đăng bảo tọa.

Giờ này pháp tịch phụng vì: Đông Hưng đường thượng, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 42, pháp hiệu Phước Bình, Đại lão Sa môn Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:  

Ba lần nhạc trổi, mấy lượt hoa dâng

Linh tọa giáng thần, chứng minh công đức

Hương hoa thỉnh hương hoa phụng thỉnh.

Nam Mô Đăng Bảo Tọa Bồ Tát.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Sơ hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

- CHỦ LỄ RUNG LINH - VỊNH 1:

Muôn trùng non nước tự trời Tây,

Phi tích quang lâm nhọc sức Thầy,

Bảo tọa tuy cao nhưng chẳng ngại

Xin thầy an vị xuống đài mây.

- KỆ TRÀ:

Đài mây Thầy an tọa

Chứng minh công đức nầy,

Trời Tây muôn ức dặm,

Đàn chỉ tức về đây.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - XƯỚNG SỚ:

Nguy nguy Tăng tướng,

Hạo hạo uy quang,

Thiên thượng nhơn gian,

Tùy duyên ứng cúng.

Nay có hiếu chúng,

Thiết lễ tôn vinh,

Tỏ tấc hiếu tình,

Sớ văn bái bạch.

Duy nguyện tôn sư cảm cách

Từ bi tác đại chứng minh!

- TẢ BẠCH TUYÊN SỚ:

Kính bạch giác linh Đông Hưng Hòa thượng!

Chúng con cung kính nghe rằng :

Cao tăng đức lớn,

Ứng cúng khắp trong đời

Đại chúng lòng hèn,

Nhiệt thành thông ngoài cõi

Tháng năm mòn mỏi,

Ân đức sắt son.

Sớ rằng:

Nay có hiếu đồ trưởng tử Tỳ kheo Thích Thiện Quý, trưởng tử Tỳ kheo ni Thích Tịnh ý, Tỳ kheo Thích Đồng Điển, trú trì tổ đình, cùng bốn chúng Tăng Ni, mười phương Phật tử thuộc các chùa Chánh Giác, Giác Nguyên, và Đông Hưng bản tự thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

Giờ này, chí thành quì trước giác linh,

Cung kính dâng lên pháp cúng,

Kinh diên tán tụng, lễ nhạc ca dương,

Năm nén tâm hương, một diên thiền vị,

Ngõ đền ơn khai thị, hầu tỏ dạ tiếc thương,

Trước đài mạo muội tỏ tường,

Trên tọa mặc nhiên chứng giám.

Đệ tử thiết nghĩ rằng, Hòa thượng Bổn sư - Người:

Pháp thân diệu trạm,

Phật tánh trừng thanh,

Nào có diệt, có sanh,

Nên không đi, không đến.

Tuy vân: quả mãn thuyền từ đến bến,

Nhơn viên xe pháp về nhà.

Chỉ tiếc rằng:

Bể khổ còn lắm phong ba,

Đường mê có nhiều mưa gió,

Tăng Ni còn đó, Phật tử còn đây

Mong gặp được Thầy, chờ nghe tiếng pháp.

Nay thời:

Nhân ngày kỵ lạp, phẩm hiến lễ tương,

Cung kính cẩn cụ sớ chương,

Trân trọng hòa nam bái bạch.

Nam mô Đông Hưng đường thượng, Đại lão Bổn sư Hòa thượng giác linh, tác đại chứng minh.

- Phục nguyện:

Trên ao cửu liên sáng soi đưa xuống

Trong nhà Tam bảo hoa rải rước về,

Độ sanh còn nhớ lời thề,

Tiếp chúng chưa quên ý nguyện.

Mong rằng:

Đàm hoa tái hiện, đạo thọ trùng vinh,

Độ tận chúng sanh, đồng thành Phật đạo.

Cẩn sớ!

Nay ngày 29 tháng 10 năm…, PL. 25…

Sa môn thích… Hòa nam thượng sớ.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

 Á hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

- CHỦ LỄ RUNG LINH – VINH 2:

Sắc hương mỹ vị y bồ soạn,

Thành kính dâng lên trước bảo đài,

Một bát hòa la đầy đạo vị,

Cúng dường Hòa thượng sứ Như Lai.

- KỆ TRÀ:

Như Lai - Người - Sứ giả,

Ứng cúng khắp muôn phương,

Một bát y bồ soạn,

Xin thành kính cúng dường.

Nam mô Thuyền Duyệt Thực Bồ Tát

- TẢ BẠCH XƯỚNG: Phụng thực!

- Tụng: Cúng dường Nam mô tát phạ...

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Chung hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – VỊNH 3:

Từ ngày Tôn sư quảy dép trở về Tây,

Trượng thất hoa viên vắng bóng Thầy.

Bãng hát âm vang cơn gió thoảng,

Oai nghi dáng dấp áng mây bay.

- KỆ TRÀ:

Mây bay ngờ dáng dấp

Gió thoảng ngỡ âm vang

Vườn nhà ôi vắng vẻ,

Thầy quảy dép Tây phang.

- TỤNG: Ma ha Bát nhã…

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – HỒI HƯỚNG:

Vừa rồi, bao nhiêu công đức,

Bấy nhiêu hương hoa,

Thành kính thiết tha,

Nguyện xin cúng dưỡng.

Đông Hưng phương trượng,

Linh giác tọa tiền,

Duy nguyện ai liên,

Thùy từ nạp thọ.

- Phục nguyện:

Nắng mưa chưa tiêu hồn cỏ,

Tàn tạ còn đượm hương hoa.

 Vì vậy, xin Người gia hộ cho chúng con:

Giữ gìn sự nghiệp ông cha,

Xây dựng cơ đồ Thầy Tổ,

Trang nghiêm Tăng đoàn Ni bộ,

Bảo toàn Tổ ấn tôn phong.

Nhà Tổ muôn thuở đèn chong,

Vườn Thiền nghìn thu hoa nở,

Người đi kẻ ở, nhớ mãi thương hoài,

Phật quốc chín phẩm hoa khai,

Ta bà một đời nghiệp tạ,

Từ bi bất xả, hân hạnh vô biên.

 Phổ nguyện:

Tất cả chúng sanh, mười phương Phật tử,

Làm lành tránh dữ, tâm tịnh thân an.

- (Đồng hòa): Nam mô A Di Đà Phật.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – TÁN ĐƯA:

Thù ân báo hiếu lễ viên hoàn,

Công đức vô biên nguyện cúng dưỡng,

Muôn dặm bình an đôi cánh hạc

Trống chuông hòa tấu khúc đăng đàn.

Nam mô Đăng Vân Lộ Bồ tát.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - KẾT DIÊN:

Pháp diên hoàn mãn,

Hiếu sự châu long,

Pháp quyến một lòng,

Lễ thành ba lạy.

 

Đồng sự Huyền Quang cung soạn cúng dường. 

Nghi này soạn xong ngày 14.9.Mậu Thìn, PL. 2532, nhằm ngày 14/10/1988, tại chùa Hội Phước – Quảng Ngãi. Khi sử dụng, được tùy nghi sửa đổi, “Thủ xả vô ngại”.

Soạn giả nguyện cúng dường tấm lòng hơn là cúng văn.

- GHI CHÚ:

1- Miền châu thổ: đồng bằng sông Cửu LongNam bộ.

2- Sông Đà: sông Đà Rằng – Phú Yên, thị xã Tuy Hòa. Tổ sư Liễu Quán khai sơn chùa Bảo Tịnh trên núi Nhạn Tháp.

3- Đá Trắng: một địa danh ở xã An dân, Tuy An, Phú Yên. Tổ sư Pháp Chuyên khai sơn tổ đình Từ Quang trên vùng Đá Trắng này.

4- Công án thoại đầu: thuật ngữ thiền gia.

5- Hai sông bảy núi: sông Tiền và sông Hậu, hai nhánh sông của sông Cửu long (Mékong)

Vùng bảy núi ở Châu Đốc, sử sách không nói đến bảy núi, nhưng khi nói đến non nước miền Tây Nam bộ, phải nói đến hai sông bảy núi, cũng như nói đến Đồng Nai – Bến Nghé là chỉ miền Đông Nam bộ.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 9663)
Nghi Lễ Hàng Ngày NS Thích Nữ Giới Hương biên soạn
(View: 71237)
Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung - Giọng thỉnh chung: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 89339)
Các Bài Sám Văn Cúng Thí Thực Âm Linh Cô Hồn - Tuyển Tập trong nhiều nghi thức tụng niệm của nhiều soạn giả
(View: 25591)
Diệu, sâu, Tổng Trì đứng hàng đầu, Thủ Lăng Nghiêm nhân thế khó cầu, Diệt vọng điên đảo muôn ức kiếp, Không qua nhiều đời được Pháp Thân.
(View: 14301)
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia, HT Thích Đổng Minh biên soạn
(View: 29918)
Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành không được thành tựu, không có biện pháp thoát khỏi luân hồi, là vì có oan gia trái chủ đến...
(View: 27257)
Đầu năm Cúng Hội Cầu An Nguyện cho Quốc thái Dân an mọi nhà Nhân sinh yên ổn hoan ca Xã hội tốt đẹp kết hoa tình người
(View: 39448)
Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm bản chữ Hán và Việt dịch của Quảng Minh
(View: 34626)
Hào quang chiếu diệu. Sáng tỏ mười phương, Ngộ lý chơn thường, Phá màn hôn ám.
(View: 44889)
Nguyện thứ nhất: Tôi thành Phật được, Thì nước tôi là nước tịnh thanh. Ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh, Thảy đều chẳng có sanh thành nơi đây.
(View: 54080)
Phương pháp sám hối Từ bi đạo tràng Mục Liên Sám Pháp - Nghi Thức Tụng Niệm
(View: 19486)
Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo Pháp mây hương Ngát tỏa khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo
(View: 144467)
Đây là quyển sách với những quy ước về nghi lễ tang ma của nhân gian. Người Phật tử chỉ nên tham khảo cho biết, không nên y cứ để thực hành...
(View: 16481)
Đại từ, đại bi thương chúng sanh, Đại hỉ, đại xả, cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm, Chúng con chí tâm thành đảnh lễ...
(View: 19974)
Chúng con cung kính nghe rằng: Hương sơn đại định, Viên thành ngàn vạn Đà la; Nam hải trùng ba, Quảng phát mười hai diệu hạnh...
(View: 9579)
Cùng Tổ ngộ lòng thiền, trong cửa Tây Thiên vâng lời thọ ký; Vì người khai Phật trí, tại chùa Thiên Mộ, nối nghiệp độ sinh !
(View: 18725)
Kể từ khi đạo Phật truyền vào nước ta, hàng Phật tử tại gia trong bất cứ thời đại nào và hoàn cảnh nào cũng đã có những đóng góp thiết thực trong sứ mạng hộ trìhoằng dương chánh pháp.
(View: 54425)
Mông Sơn Thí Thực là một nghi thức đã được sử dụng rất phổ cập trong các ngôi Già lam thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông. Có ba loại nghi thức Mông Sơn: Đại Mông Sơn, Trung Mông Sơn và Tiểu Mông Sơn.
(View: 30509)
Nam mô từ Lâm Tế chánh tôn sắc tứ Chúc Thánh Tự khai sơn trùng hưng quá cố đường thượng chư vị lịch đại Tổ sư...
(View: 23754)
Khể thủ nhứt thiết xuất thế gian, Tam giới tối tôn công đức hải, Trí giả năng thiêu phiền não cấu, Chánh giác ngã kim quy mạng lễ...
(View: 62342)
Nhất tâm đảnh lễ A tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm, Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
(View: 24604)
Lễ tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của lễ hội Phật đản hằng năm trong nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau. Nghi thức này vốn đã xuất hiện khá lâu tại Ấn Độ, Trung Á và Trung Hoa...
(View: 85729)
Khi đức Phật đản sinh, trên trời có chín rồng phun hai dòng nước ấm mát tắm rửa cho Ngài, cùng lúc ấy, chư thiên tung hoa trời, trổi nhạc trời chúc mừng thái tử.
(View: 25253)
Dựa trên bản Hán do HT Thích Trí Thủ soạn; Hạnh Cơ dịch sang nghĩa thuần Việt
(View: 36511)
Bản Sưu Tập các Bài Tán nầy được trích trong các cổ bản Tán Sám, Nghi Thức, Hành Trì viết tay bằng hán tự... Quảng Bảo
(View: 13175)
Muốn cho cuộc lễ được tươm tất và thành kính, chuông trống bát nhã không thể thiếu được lúc bắt đầu và khi chấm dứt lễ.... Thích Giác Duyên
(View: 25031)
Nghi Thức lạy 108 lạy Tam Bảo do HT Thích Trí Thủ biên soạn PL. 2518
(View: 22131)
Chuông vàng bảng ngọc thấu bốn phương, Thần Thánh về đây đếm không lường, Âm thinh biến khắp mười phương cõi, Chư Phật Bồ tát chứng đàn tràng... HT Thích Huyền Tôn
(View: 24819)
Nguyện tiếng chuông nầy ngân khắp cõi, Thiết-vi ngục tối thảy xa nghe, Cõi trần trong sạch đều thông suốt, Giác ngộ sanh linh cả mọi loài... HT Thích Huyền Tôn
(View: 10582)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã, Qua Nhiều Ngôn Ngữ... Hoavouu sưu tầm
(View: 27988)
Kính lạy Bồ Tát Tất Đạt Đa, Tánh đức từ bi hằng biểu lộ, Trải bao cuộc du hành mục đổ, Xót sinh linh kiếp số trầm luân... Nghi Lễ
(View: 25807)
Bộ Luật Tứ Phần khởi nguyên do bộ phái Đàm-vô-đức (Dharmagupta, Pháp Tạng bộ) truyền trì... Hòa thượng Thích Trí Thủ dịch (1983)
(View: 21607)
Dựa theo “Lục Thì Sám Hối Khoa Nghi” của vua Trần Thái Tông, Việt-nam... Hạnh Cơ dịch
(View: 149627)
Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi 中科瑜伽施食科儀(Đông Mật)... Quảng Minh dịch chú
(View: 39520)
Đêm nay ngày lành Nguyên đán, Giờ này phút thiêng giao thừa, Chúng con : Tuân lệ cổ tục ngày xưa, Mở cửa nghinh xuân tiếp phước.
(View: 14158)
Nghi Thức Cúng Giao Thừa - Biên soạn Thích Nguyên An
(View: 23704)
Táo tiếng Hán có nghĩa là bếp. Hàng năm, khi năm hết Tết đến, vào ngày 23 tháng Chạp, nhà nhà đều sắm sửa lễ nghi, cúng tiễn ông Táo chầu trời... Tân Nguyễn
(View: 43165)
Khoa nghi này truyền sang nước ta đã lâu đời, thường được gọi là nghi thức đăng đàn chẩn tế, do các cao tăng làm sám chủ...
(View: 48295)
Đêm nay ngày lành Nguyên Đán Giờ nầy phút thiêng Giao thừa. Tuân lệ cổ tục ngày xưa Mở cửa nghinh Xuân tiếp phước. Truyền thừa di phong thuở trước...
(View: 33177)
Kính lạy chư Phật khắp mười phương, Tuyên dương Pháp nhiệm mầu thanh tịnh, Thánh Tăng cả ba thừa bốn quả, Rủ lòng từ bi xin chứng giám... Hạnh Cơ
(View: 18901)
Kính lạy Phật! Con từ vô thỉ kiếp, Mây vô minh che lấp tánh viên minh, Tạo bao việc ác, bỏ hết việc lành, Quanh quẩn luân hồi, vào ra sinh tử... Hạnh Cơ
(View: 23925)
Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn - 3 ngôn ngữ Anh, Việt, Hoa - Nhiều Tác Giả
(View: 81897)
Kinh Nhật Tụng - Kinh Tụng Hằng Ngày
(View: 17821)
Danh từ tên gọi của Thủ Lư theo sách Trung Hoa Phật Quang Văn Hóa Thiên Phật Giáo Dụng Ngữ chép: "Thủ lư là lư hương cầm ở trên tay, còn gọi là Bỉnh hương lư, Thủ lư, Đề lư... Thích Tâm Mãn
(View: 15783)
Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn do HT Thích Nhất HạnhHội Đồng Giáo Thọ Làng Mai biên soạn
(View: 58801)
Nhạc Thỉnh Trong Trai Đàn Chẩn Tế - Thích Hạnh Tuệ sưu tầm
(View: 27115)
Theo giáo lý đạo Phật, không ai có thể siêu độ cho ai, không ai có thể giải thoát cho ai, ngoại trừ chính cá nhân người đó.
(View: 22603)
Để thành tựu được lễ dâng y kathina, người thí chủ cần phải có sự hiểu về tấm y gọi là “Y Kathina” và nghi thức làm lễ dâng y kathina đến chư Tỳ khưu Tăng.
(View: 27407)
Bảng Chữ Nho khắc in tại chùa Báo Quốc, năm Đồng Khánh thứ 3, Mậu Tý (1888) - Chùa Báo Quốc
(View: 23966)
Thờ CúngLễ Bái là một trong những Gia Bảo tinh thần đáng quý của Tổ Tiên để lại cho con cháu kế thừa. Gia Bảo này đã đ­ược hấp thụ tinh hoa lâu đời do các Tôn Giáo bồi đắp...
(View: 61013)
Xưng là Tứ Thiên Vương bởi vì bốn vị Thiên Vương này ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Tứ Đại Thiên Vương là thần tướng của vua trời Đế Thích, ở núi Kiền Đà La...
(View: 26559)
Đạo Phật ngoài các vị thiên thần Hộ Pháp hộ giới ra còn có rất nhiều thiện hữu tri thức, bằng trí tuệ của mình, bằng phước đứctài lực của mình với tinh thần hộ trì chánh giới...
(View: 18775)
Khi giới sư đăng đàn truyền trao U Minh Giới cho vong linh. Chúng giới tử đại vị cho tiên hương linh của mình mà thay họ phụng thỉnh Tam Bảo, thọ nhận Giới pháp...
(View: 16661)
Nghi thức tuần chiếu trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền có nguồn gốc từ thời Phật còn tại thế, Đức Thế Tôn theo thông lệ cứ mỗi năm ngày, Ngài đi tuần phòng của Tăng chúng.
(View: 19480)
Đại Lễ Vu Lan Bồn khởi nguyên từ hạnh hiếu của Mục Kiền Liên Tôn Giả, trở thành nét văn hóa đạo đức hiếu hạnh của Đạo Phật, một trong “Tứ trọng ân”...
(View: 20785)
Việt Nam trong Đại Lễ Vu Lan, lễ cầu siêu tháng bảy chúng ta thường thấy có nghi thức đốt đèn cầu nguyện, hay là pháp hội Phóng Đăng...
(View: 19487)
Đại Lễ Vu Lan Bồn Đông độ dịch là Cứu Đảo Huyền, là nương theo từ bitrí tuệnguyện lực của chư Phật và Bồ Tát, để diệt trừ mọi phiền não...
(View: 45631)
Pháp Sự Khoa Nghi (3 tập) Soạn dịch giả: HT Thích Huyền Quang - Chùa Quang Thiện, California, USA - Ấn hành 2002
(View: 16131)
Thành ngữ Việt Nam có câu: “Thờ thì dễ, giữ lễ thì khó”, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đề tài ý nghĩatác dụng của lễ bái.
(View: 17388)
Lễ nhạc là điều rất quan trọng trong đời sống con người. Vì lẽ, đời thiếu lễ, thì đời sẽ hỗn loạn; đời thiếu nhạc, thì đời sẽ khô khan... Thích Lệ Trang
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant