Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Nghi Báo Tiến Đôn Hậu Cao Tăng Đại Lão Hòa Thượng

Saturday, July 12, 201408:04(View: 9576)
Nghi Báo Tiến Đôn Hậu Cao Tăng Đại Lão Hòa Thượng
NGHI BÁO TIẾN
ĐÔN HẬU CAO TĂNG ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG

blank

TIẾT THỨ LÂM ĐIỆN
- Chuông trống Bát nhã, - Cử nhạc khai đàn
- Chủ lễ lâm diên, - Cử nhạc tham lễ
- Chủ lễ niệm hương, - Dâng hương - tác lễ.

CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Xướng:
- Hiếu đồ Môn phái, - Mời đến trước đây
- Tất cả đều quì, - Đốt hương mặc niệm.

CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Vịnh khai diên
.Thế là đại hạn đến rồi !
- Giường hạc canh thâu (1) phút mộng tàn,
Nghìn thu vĩnh biệt nẻo nhơn gian !
.Thật vậy!
- Hóa thân Báo xả siêu sinh tử,
Chân tánh quang thu nhập Niết bàn.
.Tuy nhiên
- Chết chẳng sợ sa đường địa ngục
Sống không ham đến ngõ Thiên đàng.
Thế thì Người đi đâu ?
- Cân bình nửa gánh về quê Phật,
Để lại trần gian ngọn Pháp tràng !

TẢ BẠCH XƯỚNG:
- Dâng hương lên án cúng dường,
- Cúi lễ Giác linh ba lạy.
- Tất cả thứ tự lại quì.
- Chí thành một lòng làm lễ.

CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Cử hương tán:
- Hương xông đảnh báu, giới định tuệ hương, giải thoát tri kiến quí khôn lường, ngào ngạt khắp muôn phương, thanh tịnh tâm hương, đệ tử nguyện cúng dường !
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát (3 lần)

CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Tuyên dương thân thế đạo nghiệp.
.Kính bạch Tân tịch Cao tăng Đôn Hậu đại lão Hòa thượng Giác linh!
.Chúng con thiết nghĩ Hòa thượng, Người:
- Cùng Tổ ngộ lòng thiền, trong cữa Tây Thiên vâng lời thọ ký;
Vì người khai Phật trí, tại chùa Thiên Mộ, nối nghiệp độ sinh !
.Nhớ Giác linh xưa !
- Người là:
Non nước anh linh, trăng sao tú khí
Ngọc vàng tinh túy, tòng bá kiên cường !
Hơn thế nữa, Người còn là:
- Phật pháp đống lương, Tôn môn cương kỷ,
Tào Khê Pháp khí, Thiếu thất gia trân,
.Người đã từ :
Quảng Trị nhà Diệp giáng thần,
nhơn gian thác chất;
Thần Kinh cữa tùng đầu Phật,
thế ngoại thê thần
.Lúc thiếu thời, Người:
- Đèn sách chuyên cần, Nho phong thế phiệt,
Bút nghiêng mài miệt, cữa Khổng sân Trình.
Trau dồi lý thuyết Năm kinh,
Xôi nấu từ chương Bốn sách.
Học tập Trí tri vật cách,
Thực hành tâm chỉnh, thân tu...
.Thế nhưng đại sự tử sanh, Người thường thao thức:
- Không lẽ:
Kiếp sống phù du,
Nhắm mắt hồn tiêu vĩnh kiếp.
- Há rằng:
Cuộc đời hồ điệp,
Xuôi tay mộng vỡ trường miên.
- Biết nhờ ai mở cữa thâm huyền ?
Biết hỏi ai chỉ tường diệu ngộ !
.Thế rồi, Người vào Thuận Hóa:
- Tâm Tịnh cầu Thầy thế độ,
Tây Thiên xin Tổ xuất gia.
.Từ đó người sống cuộc đời đạo hạnh:
- Thanh tịnh Thi La, quang minh Bát nhã.
- Họ Thích - Người - nguyện xây nghiệp cả,
Dòng Thiền - Người - mong dựng tôn cao.
.Với ý chí ấy không bao lâu Người được Bổn sư:
- Truyền áo Phương bào, giữa lúc trăng sao lóng lánh,
Xoa tay viên đảnh, trong khi sương tuyết lạnh lùng !
.Bổn sư Người còn ân cần Phú chúc rằng:
Trong cửa Ta:
- Trừng, Giác Nguyên trước hết.
Thích Đôn Hậu sau cùng,
Làm đạo chớ mỏi mệt,
Dựng nghiệp phải siêng năng.
.Sau đó Người xin lên đường tham phương du hóa:
Người đã gõ cửa:
- Hồng Khê tham vấn Đại Tăng
Thập Tháp thỉnh cầu Thượng sĩ :
Cơ thiền huyền bí, ý Tổ mật nghiêm...
.Bởi vậy Người đã:
Bao lần chịu gậy dưới thềm
Mấy độ nghe la trong thất.
.Trong cơ sự bất giác ấy, đã làm cho Người:
- Mộng tan nửa giấc, hồn tỉnh một đời,
Cơ thiền diệu ngộ không lời,
Ý Tổ tâm truyền khó nói.
Tuy nhiên:
Cõi lòng sáng chói,
Cuộc sống thanh bình
.Sau giờ phút thay hồn thoát xác ấy, Người phát nguyện:
- Thuyền từ bể khổ đăng trình,
Xe pháp đườngthượng lộ.
- Người đã:
chuyển luân Pháp cổ, hàng phục quân ma.
Hiệu triệu Pháp loa, hoằng dương đạo Phật.
- Khuông phò Tổ quốc, cháu con Vạn Hạnh tiên sinh,
Vận động hòa bình, Thầy Tổ Nhất chi hậu bối.
- Độ sanh: Người mở mang Phật hội,
Tiếp chúng: Người xây dựng Tăng trường.
Tuy rằng:
Luy tiết vấn vương, chim kêu phi tội,
Đấu tranh đòi hỏi, Người bảo vô công !
.Hơn thế nữa, Người:
- Thừa kế Thích Tông: Tăng thống đại vì chỉ giáo,
Duy trì Thánh đạo, giáo quyền Giám luật chủ trì.
.Người còn tượng trưng cho:
- Ba ngàn oai nghi, tám vạn tế hạnh.
Tỏ lòng thấy tánh, trăng sáng nước trong.
- Thanh cao Thiên Mộ Tổ phong,
Nghiêm Túc Thiền tôn đại hóa.
- Vị tha vô ngã: kiến nghĩa năng vi,
Hưng từ vận bi: đương nhơn bất nhượng !
- Cao cả thay, Tòng lâm long tượng !
Quí báu thay, Đôn Hậu cao tăng !

CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Cảm thán:
.Thế nhưng việc phải đến đã đến, thật vô khả nại hà:
- Than ôi!
Đạo tràng gió tạt Từ đăng,
Pháp hội khói tan Tuệ cự.
Giờ nầy:
Tăng Ni đau buồn mọi xứ,
Thiện Tín thương tiếc khắp nơi.
Thậm chí:
Tòng bá lệ rơi, trống chuông buồn trổi.
Thật quyền bối rối, tàng hiện bàng hoàng !
Người: chia tay Giáo hội, Tăng đoàn!
Người: rẻ bước Niết bàn Phật quốc !
Tuy vân:
- Hương hoa Đàm vẫn còn phưởng phất,
Hồn cỏ Húy luống những mơ màng.
Hoặc giả:
- Chơn tánh thường an,
hóa thân biến dịch.
Nên người:
Theo Thầy họ Thích, quảy dép Tây Thiên,
Từ chúng nhà Thiền, treo bình Đông độ!
.Trước tình cảnh ly biệt nầy:
- Sông Hương kinh hoàng biến cố,
Núi Ngự ngơ ngác tình hình !
Đến đây:
- Trước đài bày tỏ hiếu tình,
Trên tọa mặc nhiên hỷ xả (hứa khả)

CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Tuyên pháp ngữ:
.Kính bạch Giác linh đại lão Hòa Thượng !
.Chúng tôi nghĩ rằng:
Biết bao giờ nghe Thầy hỏi đá: Phật tánh vân hà ?
Biết mấy thuở thấy Tổ cầm hoa: Pháp thân như thị !
.Như Người đã biết:
- Sanh tử, Niết bàn bất dị,
Bồ đề, phiền não vô thù !
.Chỉ tiếc rằng:
Nhất biệt, thiên thu,
.Xin mong được:
Tam sanh tái ngộ.
.Thế thôi!

TẢ BẠCH TIẾP: (Theo nhạc chuyên thân phụng thỉnh)
.Kính bạch Giác linh đại lão cao tăng !
- Pháp sư vừa cúng dường Cam Lộ,
Linh Giác đà nạp thọ đề hồ,
Giờ nầy:
Giáo đoàn, Pháp phái, Hiếu đồ,
Trân trọng thượng hương bái thỉnh.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh:

CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCHThượng hương - Sơ thỉnh:
- Nam mô nhất tâm phụng thỉnh: Thạch Liêm tục diệm, Liễu Quán thừa đăng. Biển Pháp mạc vận côn bằng, rừng Thiền hậu sanh sư tượng. Hôm nay Pháp tịch phụng vì: Sắc tứ Thiên Mộ đường thượng Trụ Trì, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ 42, húy Thượng Trừng hạ Nguyên, Tân tịch bổn sư, Hòa Thượng Giác Linh, liên đài tọa hạ.
- Duy nguyện: Hương lòng vừa bén, Linh giác đã hay, Pháp tịch hôm nay, nguyện xin chứng giám.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Thượng hương - Tái thỉnh:
- Nam mô nhất tâm phụng thỉnh: Mích tâm tôn giả, cầu Phật đại phu. Ấn tâm chánh thống nghìn thu, y bát chơn truyền muôn thuở. Hôm nay Pháp tịch phụng vì: Sắc tứ Tây thiên đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ 42, Pháp hiệu Đôn Hậu PhápGiác linh, liên đài tọa hạ.
- Duy nguyện: Đài vàng hoa rải, đảnh báu hương bay, thành kính tỏ bày, nguyện xin minh chứng.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Thượng hương - Tam thỉnh:
- Nam mô nhất tâm phụng thỉnh: Cổ chùy đại sát(2) lão nạp Tổ đình, thoại đầu khám phá nghi tình, công án phát minh tín nhẫn (giải). Hôm nay Pháp tịch phụng vì: Thiền tôn tự Tổ, nối dòng Pháp Lâm Tế đời thứ 42. Đại diện Vạn Hạnh giáo khu Hòa Thượng Giác linh, liên đài tọa hạ.
- Duy nguyện: Thiền sàng an vị, linh tọa cao cư, ngưỡng nguyện thùy từ, chứng minh công đức.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.
Nam mô Đăng Bảo Tọa Bồ tát (3 lần)

TẢ BẠCH XƯỚNG:
- Sơ hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quỳ.

CHỦ LỄ RUNG LINH – Vịnh 1:
- An linh báo hiếu lễ nghiêm trang.
Duy nguyện Tôn sư giáng đạo tràng
Lễ nhạc hương hoa dâng cúng dưỡng
Cúi đầu đảnh lễ trước tôn nhan.

KỆ TRÀ:
- Tôn nhan ngôi sư tượng
Tướng hảo vẫn huy hoàng
Dâng hương hoa cúng dưỡng
Cúi lễ trước linh sàng.
Lễ ba lạy - Cùng quỳ.

CHỦ LỄ XƯỚNG SỚ:
Nguy nguy tăng tướng, hạo hạo uy quang,
Thiên thượng nhơn gian tùy duyên ứng cúng.
Nay có hiếu chúng, thiết lễ an linh, tỏ tấc hiếu tình, sớ văn bái bạch. Duy nguyện tôn sư cảm cách, Từ bi tác đại chứng minh.

TUYÊN ĐỌC VĂN SỚ:
.Kính bạch Thiên Mộ tân tịch Hòa Thượng Giác linh!
.Chúng tôi cung kính nghe rằng:
- Đại Phật xuất hưng, tự có ngày Niết bàn an nghỉ; Tôn sư nhập diệt, há không dịp đền đáp thâm ân. Sự ấy rất cần, lý đâu lại chấp.
Sớ rằng:
Nay có Tỳ Kheo hiếu đồ Thích............
cùng cả bốn chúng Tăng Ni, mười phương Phật tử thuộc các Tổ đình Thiền Tôn, Linh Mộ, Tây Thiên ... ở cố đô Huế.
Giờ này cung kính quỳ trước Tổ đình,
Chí thành dâng lên sư tọa:
Tâm hoa Bát nhã, đạo vị Thiên Trù, thanh tịnh trai tu, thiền duyệt pháp hỷ. Ngõ đền ơn khai thị, hầu tỏ dạ tiếc thương, hiếu tình hương phẩm cúng dường, Linh giác ai liên chứng giám!
.Tất cả chúng tôi tự nghĩ rằng, Tôn sư Người:
- Pháp thân diệu trạm, Phật tánh linh minh.
Thuyết pháp độ sinh, tham thiền kiến tánh
- Non thần viên đảnh, nghe nhiều thấy rộng phẩm cao.
Ruộng Phước phương bào, giống Thánh hạt lành giá quý.
Người là:
Trần triêu đạo sĩ,
Tịch tịnh thiền tăng.
Than ôi!
- Đau lòng trước cảnh sơn băng,
Tủi dạ trong tình hà ẩm.
Rồi đây:
Áo mão khói mờ màu giáo phẩm,
Gậy giày mưa xóa dấu (gót) Tăng quan.
Giờ thì:
Tịch mịch Thiền sàng,
Cô liêu linh tọa.
Từ nay:
Ai phò cơ cao nghiệp cả !
Ai truyền diệu kệ chơn thuyên ?
- Đức lớn khó đền,
Lòng hèn nào bổ !
Nay thời:
Đạo Tràng chánh độ, thiết lễ tôn vinh, nghi trượng an linh, tuyên dương công đức; cẩn cụ sớ văn tuân thức, hòa nam bái bạch xin nghe:
Nam mô Sắc tứ quốc tự Thiên Mộ Tổ đình, Trụ trì tân tịch Đôn Hậu Cao tăng Hòa Thượng, đại lão Giác linh tác đại chứng minh !

Phục nguyện: Một tánh viên minh, Tây phương trực vãng, ba thân thanh tịnh, chánh giác vị thành, chứng pháp nhẫn vô sanh, nhập chơn thừa đại định. Mong Phật thọ mệnh, ứng hóa độ sanh. Cẩn sớ.
Nay, ngày......tháng......năm.......PL...........
Sa môn Thích............................…………………
hòa nam thượng sớ.

TẢ BẠCH XƯỚNG:
- Á hiến trà – lễ ba lạy – cùng quì.

CHỦ LỄ RUNG LINH - Vịnh 2:
- Sắc hương mỹ vị y bồ soạn,
Thành kính dâng lên trước bảo đài,
Một bát Hòa la đầy đạo vị,
Cúng dường Hòa Thượng sứ Như Lai.

KỆ TRÀ:
Như Lai người sứ giả,
Ứng cúng khắp muôn phương,
Một bát y bồ soạn,
Xin thành kính cúng dường.
Nam mô Mỹ Hương Trai Bồ tát. (3 lần)

TẢ BẠCH XƯỚNG : Phụng thực.
- Tụng: Cúng dường Nam mô tát phạ.....

TẢ BẠCH XƯỚNG:
- Chung hiến trà – lễ ba lạy – cùng quì.

CHỦ LỄ RUNG LINH - Vịnh 3:
Người từ đâu đến, đi về đâu ?
Đạo lý vô sanh quá nhiệm mầu
Đến chẳng tằng sanh, đi chẳng diệt,
Đến đi, dấu tích khó tìm cầu !

KỆ TRÀ:
Tìm cầu chi dấu vết.
Chẳng đến cũng chẳng đi.
Lý vô sanh đã rõ (nếu rõ)
Đi, đến hỏi làm gì ?

TỤNG: Ma ha Bát nhã...

CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Hồi hướng:
- Vừa rồi, bao nhiêu công đức, bấy nhiêu hương hoa, thành kính thiết tha, nguyện xin cúng dưỡng: Linh Mộ phương trượng, Linh giác tọa tiền, duy nguyện ai liên, thùy từ minh chứng.
Sau hết: chúng tôi cúi mong Người hãy dùng:
- Thần thông cảm ứng, diệu dụng thiêng liêng, gia hộ cho: Thanh tịnh nhà Thiền, trang nghiêm chốn Tổ, trong sáng Tôn phong Linh Mộ, vàng son Tổ ấn Thiền Tôn. Đạo Pháp trường tồn, núi sông vĩnh điện. Nghe pháp dưới sân Tiêu Diễn(3) tham thiền trong thất Thần Quang, nối dòng lịch sử vẻ vang, noi dấu ông cha rạng rỡ. Trúc Lâm thiền phong muôn thuở, Yên Tử tổ nghiệp nghìn thu, Tăng Ni thực học chân tu, Thiện tín xây đời giữ đạo, tôn thờ Tam Bảo, đền đáp Tứ Ân.
Đồng hòa: Nam mô A Di Đà Phật.

CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – Tán lưu:
- Đại Tăng tang sự rất nghiêm trang
Long vị, thiền sàng đã tạm an.
Nghi trượng Thiền môn còn tiếp diễn
Xin Người an nghỉ tại linh sàng !
Nam mô Linh Tự Tại Bồ tát. (3 lần)

CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Kết diên - Xướng:
- An linh lễ tất, hiếu sự sơ thành.
Chuông trống hòa thanh, lễ từ ba lạy.

GHI CHÚ:
(1) Giường hạc an nhiên: nếu tịch ban ngày.
(2) Lão cổ chùy: xem Phật học từ điển: trang 945
(3) Tiêu Diễn: tên vua Lương Võ Đế


Có thể thay thế các bài Vịnh:


CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Vịnh khai diên:
- Giường hạc an nhiên phút mộng tàn,
Nghìn thu vĩnh biệt nẻo nhơn gian.
Từ nay mỗi lúc nhớ Người:
Pháp âm gió thoảng hồn ngơ ngác
Tăng tướng mây bay dạ ngỡ ngàng.
Tuy nhiên:
Đạo nghiệp một đời ghi đá trắng,
Hóa thân muôn thuở ngự hoa vàng
Mặt khác chúng con cũng nghĩ rằng:
Niết bàn, sanh tử không hai lẽ.
Duy nguyện cao tăng giáng đạo tràng.

VỊNH 3:
- Chim thức xé lồng bay mất dạng
Cá tâm phá sóng lặng im hơi
Hỏi ai biết được đường chim cá,
Chim ở trời cao, cá bể khơi.

KỆ TRÀ:
- Bể khơi tìm tăm cá,
Trời rộng hỏi dấu chim
Qua lại không tung tích
Biết đâu để dọ tìm.

VỊNH 1:
Từ ngày quảy dép trở về Tây,
Trượng thất, hoa viên vắng bóng Thầy
Vì thế:
Bãng hát âm vang cơn gió thoảng,
Oai nghi dáng dấp áng mây bay.

KỆ TRÀ:
- Mây bay ngờ dáng dấp,
Gió thoảng ngỡ âm vang.
Vườn nhà ôi vắng vẻ,
Thầy quảy dép liên bang !

VỊNH 1:
- Cội tùng vằng vặc trăng chờ chủ
Khóm trúc vi vu gió đợi Thầy.
Tùng trúc gió trăng nào có biết,
Thầy về trong khói diệu hương nầy.

KỆ TRÀ:
- Hương nầy mùi vi diệu,
Phưởng phất khắp muôn phương,
Vi vu tình tùng trúc,
Trở gót về cố hương.

VỊNH 1:
- Hơn mười vạn dặm tự trời Tây
Phi tích quang lâm nhọc sức Thầy
Bảo tọa tuy cao nhưng chẳng ngại,
Xin Thầy an tọa xuống đài mây

KỆ TRÀ:
- Đài mây Thầy an tọa
Chứng minh công đức nầy
Trời Tây muôn ức dặm
Đàn chỉ tức về đây.


Bản thảo nghi nầy soạn xong ngày 23 tháng 5 năm Canh Thìn, PL: 2532, nhằm ngày 6 tháng 7 năm 1988 DL, tại Hạ Chùa Hội Phước – Quảng Ngãi.
Hậu học Huyền Quang. hinh hương cung soạn
cúng dường tán thán: Đôn Hậu cao tăng.
Duy nguyện Thiền tăng, vĩnh thùy trường dạ.
Reader's Comment
Saturday, May 28, 201600:15
Guest
Kình xin hỏi quý ngài trong sơn môn Huế.Tại sao Sơ tổ Nguyên Thiều đời thứ 33 ;xuống dưới 1 cấp là quý ngài Tử Dung;Pháp Bảo đời thứ 34 ;rồi xuống bực nửa là Ngài Thiệt Diệu đời thứ 35.có vậy Tổ NT mới có phổ hệ với quý Ngài nêu trên.Còn Thạch liêm-Đại Sán là dòng tào Động ko có liên quan gì với Quý ngài dưới Tổ nT 1 hay 2 đời.Vậy mà lại được nahc81 trong mấy bài cung tiến gL;trong khi tổ NT là hàng Sư Thúc bá hay sư Ông mà ko ai thèm nhắc đến.Hay dụng tâm của quý vị muốn đời sau quên 2 ngôi phạm vũ đu62 tiên lả Thập tháp và Quốc Ân chăng ?
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 9652)
Nghi Lễ Hàng Ngày NS Thích Nữ Giới Hương biên soạn
(View: 71213)
Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung - Giọng thỉnh chung: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 89316)
Các Bài Sám Văn Cúng Thí Thực Âm Linh Cô Hồn - Tuyển Tập trong nhiều nghi thức tụng niệm của nhiều soạn giả
(View: 25579)
Diệu, sâu, Tổng Trì đứng hàng đầu, Thủ Lăng Nghiêm nhân thế khó cầu, Diệt vọng điên đảo muôn ức kiếp, Không qua nhiều đời được Pháp Thân.
(View: 14299)
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia, HT Thích Đổng Minh biên soạn
(View: 29910)
Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành không được thành tựu, không có biện pháp thoát khỏi luân hồi, là vì có oan gia trái chủ đến...
(View: 27256)
Đầu năm Cúng Hội Cầu An Nguyện cho Quốc thái Dân an mọi nhà Nhân sinh yên ổn hoan ca Xã hội tốt đẹp kết hoa tình người
(View: 39445)
Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm bản chữ Hán và Việt dịch của Quảng Minh
(View: 34626)
Hào quang chiếu diệu. Sáng tỏ mười phương, Ngộ lý chơn thường, Phá màn hôn ám.
(View: 44883)
Nguyện thứ nhất: Tôi thành Phật được, Thì nước tôi là nước tịnh thanh. Ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh, Thảy đều chẳng có sanh thành nơi đây.
(View: 54061)
Phương pháp sám hối Từ bi đạo tràng Mục Liên Sám Pháp - Nghi Thức Tụng Niệm
(View: 19485)
Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo Pháp mây hương Ngát tỏa khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo
(View: 144462)
Đây là quyển sách với những quy ước về nghi lễ tang ma của nhân gian. Người Phật tử chỉ nên tham khảo cho biết, không nên y cứ để thực hành...
(View: 16481)
Đại từ, đại bi thương chúng sanh, Đại hỉ, đại xả, cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm, Chúng con chí tâm thành đảnh lễ...
(View: 19970)
Chúng con cung kính nghe rằng: Hương sơn đại định, Viên thành ngàn vạn Đà la; Nam hải trùng ba, Quảng phát mười hai diệu hạnh...
(View: 18722)
Kể từ khi đạo Phật truyền vào nước ta, hàng Phật tử tại gia trong bất cứ thời đại nào và hoàn cảnh nào cũng đã có những đóng góp thiết thực trong sứ mạng hộ trìhoằng dương chánh pháp.
(View: 54413)
Mông Sơn Thí Thực là một nghi thức đã được sử dụng rất phổ cập trong các ngôi Già lam thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông. Có ba loại nghi thức Mông Sơn: Đại Mông Sơn, Trung Mông Sơn và Tiểu Mông Sơn.
(View: 30501)
Nam mô từ Lâm Tế chánh tôn sắc tứ Chúc Thánh Tự khai sơn trùng hưng quá cố đường thượng chư vị lịch đại Tổ sư...
(View: 23738)
Khể thủ nhứt thiết xuất thế gian, Tam giới tối tôn công đức hải, Trí giả năng thiêu phiền não cấu, Chánh giác ngã kim quy mạng lễ...
(View: 62341)
Nhất tâm đảnh lễ A tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm, Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
(View: 24602)
Lễ tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của lễ hội Phật đản hằng năm trong nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau. Nghi thức này vốn đã xuất hiện khá lâu tại Ấn Độ, Trung Á và Trung Hoa...
(View: 85723)
Khi đức Phật đản sinh, trên trời có chín rồng phun hai dòng nước ấm mát tắm rửa cho Ngài, cùng lúc ấy, chư thiên tung hoa trời, trổi nhạc trời chúc mừng thái tử.
(View: 25252)
Dựa trên bản Hán do HT Thích Trí Thủ soạn; Hạnh Cơ dịch sang nghĩa thuần Việt
(View: 36501)
Bản Sưu Tập các Bài Tán nầy được trích trong các cổ bản Tán Sám, Nghi Thức, Hành Trì viết tay bằng hán tự... Quảng Bảo
(View: 13174)
Muốn cho cuộc lễ được tươm tất và thành kính, chuông trống bát nhã không thể thiếu được lúc bắt đầu và khi chấm dứt lễ.... Thích Giác Duyên
(View: 25025)
Nghi Thức lạy 108 lạy Tam Bảo do HT Thích Trí Thủ biên soạn PL. 2518
(View: 22122)
Chuông vàng bảng ngọc thấu bốn phương, Thần Thánh về đây đếm không lường, Âm thinh biến khắp mười phương cõi, Chư Phật Bồ tát chứng đàn tràng... HT Thích Huyền Tôn
(View: 24817)
Nguyện tiếng chuông nầy ngân khắp cõi, Thiết-vi ngục tối thảy xa nghe, Cõi trần trong sạch đều thông suốt, Giác ngộ sanh linh cả mọi loài... HT Thích Huyền Tôn
(View: 10581)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã, Qua Nhiều Ngôn Ngữ... Hoavouu sưu tầm
(View: 27980)
Kính lạy Bồ Tát Tất Đạt Đa, Tánh đức từ bi hằng biểu lộ, Trải bao cuộc du hành mục đổ, Xót sinh linh kiếp số trầm luân... Nghi Lễ
(View: 25804)
Bộ Luật Tứ Phần khởi nguyên do bộ phái Đàm-vô-đức (Dharmagupta, Pháp Tạng bộ) truyền trì... Hòa thượng Thích Trí Thủ dịch (1983)
(View: 21602)
Dựa theo “Lục Thì Sám Hối Khoa Nghi” của vua Trần Thái Tông, Việt-nam... Hạnh Cơ dịch
(View: 149529)
Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi 中科瑜伽施食科儀(Đông Mật)... Quảng Minh dịch chú
(View: 39518)
Đêm nay ngày lành Nguyên đán, Giờ này phút thiêng giao thừa, Chúng con : Tuân lệ cổ tục ngày xưa, Mở cửa nghinh xuân tiếp phước.
(View: 14153)
Nghi Thức Cúng Giao Thừa - Biên soạn Thích Nguyên An
(View: 23704)
Táo tiếng Hán có nghĩa là bếp. Hàng năm, khi năm hết Tết đến, vào ngày 23 tháng Chạp, nhà nhà đều sắm sửa lễ nghi, cúng tiễn ông Táo chầu trời... Tân Nguyễn
(View: 43158)
Khoa nghi này truyền sang nước ta đã lâu đời, thường được gọi là nghi thức đăng đàn chẩn tế, do các cao tăng làm sám chủ...
(View: 48292)
Đêm nay ngày lành Nguyên Đán Giờ nầy phút thiêng Giao thừa. Tuân lệ cổ tục ngày xưa Mở cửa nghinh Xuân tiếp phước. Truyền thừa di phong thuở trước...
(View: 33171)
Kính lạy chư Phật khắp mười phương, Tuyên dương Pháp nhiệm mầu thanh tịnh, Thánh Tăng cả ba thừa bốn quả, Rủ lòng từ bi xin chứng giám... Hạnh Cơ
(View: 18890)
Kính lạy Phật! Con từ vô thỉ kiếp, Mây vô minh che lấp tánh viên minh, Tạo bao việc ác, bỏ hết việc lành, Quanh quẩn luân hồi, vào ra sinh tử... Hạnh Cơ
(View: 23924)
Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn - 3 ngôn ngữ Anh, Việt, Hoa - Nhiều Tác Giả
(View: 81888)
Kinh Nhật Tụng - Kinh Tụng Hằng Ngày
(View: 17821)
Danh từ tên gọi của Thủ Lư theo sách Trung Hoa Phật Quang Văn Hóa Thiên Phật Giáo Dụng Ngữ chép: "Thủ lư là lư hương cầm ở trên tay, còn gọi là Bỉnh hương lư, Thủ lư, Đề lư... Thích Tâm Mãn
(View: 15779)
Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn do HT Thích Nhất HạnhHội Đồng Giáo Thọ Làng Mai biên soạn
(View: 58793)
Nhạc Thỉnh Trong Trai Đàn Chẩn Tế - Thích Hạnh Tuệ sưu tầm
(View: 27110)
Theo giáo lý đạo Phật, không ai có thể siêu độ cho ai, không ai có thể giải thoát cho ai, ngoại trừ chính cá nhân người đó.
(View: 22600)
Để thành tựu được lễ dâng y kathina, người thí chủ cần phải có sự hiểu về tấm y gọi là “Y Kathina” và nghi thức làm lễ dâng y kathina đến chư Tỳ khưu Tăng.
(View: 27396)
Bảng Chữ Nho khắc in tại chùa Báo Quốc, năm Đồng Khánh thứ 3, Mậu Tý (1888) - Chùa Báo Quốc
(View: 23965)
Thờ CúngLễ Bái là một trong những Gia Bảo tinh thần đáng quý của Tổ Tiên để lại cho con cháu kế thừa. Gia Bảo này đã đ­ược hấp thụ tinh hoa lâu đời do các Tôn Giáo bồi đắp...
(View: 61010)
Xưng là Tứ Thiên Vương bởi vì bốn vị Thiên Vương này ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Tứ Đại Thiên Vương là thần tướng của vua trời Đế Thích, ở núi Kiền Đà La...
(View: 26554)
Đạo Phật ngoài các vị thiên thần Hộ Pháp hộ giới ra còn có rất nhiều thiện hữu tri thức, bằng trí tuệ của mình, bằng phước đứctài lực của mình với tinh thần hộ trì chánh giới...
(View: 18773)
Khi giới sư đăng đàn truyền trao U Minh Giới cho vong linh. Chúng giới tử đại vị cho tiên hương linh của mình mà thay họ phụng thỉnh Tam Bảo, thọ nhận Giới pháp...
(View: 16661)
Nghi thức tuần chiếu trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền có nguồn gốc từ thời Phật còn tại thế, Đức Thế Tôn theo thông lệ cứ mỗi năm ngày, Ngài đi tuần phòng của Tăng chúng.
(View: 19478)
Đại Lễ Vu Lan Bồn khởi nguyên từ hạnh hiếu của Mục Kiền Liên Tôn Giả, trở thành nét văn hóa đạo đức hiếu hạnh của Đạo Phật, một trong “Tứ trọng ân”...
(View: 20781)
Việt Nam trong Đại Lễ Vu Lan, lễ cầu siêu tháng bảy chúng ta thường thấy có nghi thức đốt đèn cầu nguyện, hay là pháp hội Phóng Đăng...
(View: 19485)
Đại Lễ Vu Lan Bồn Đông độ dịch là Cứu Đảo Huyền, là nương theo từ bitrí tuệnguyện lực của chư Phật và Bồ Tát, để diệt trừ mọi phiền não...
(View: 45629)
Pháp Sự Khoa Nghi (3 tập) Soạn dịch giả: HT Thích Huyền Quang - Chùa Quang Thiện, California, USA - Ấn hành 2002
(View: 16432)
Nghìn nhà một bát, muôn dặm cô thân, Thần thông ứng cúng xa gần, Diệu dụng hóa duyên đây đó...
(View: 16131)
Thành ngữ Việt Nam có câu: “Thờ thì dễ, giữ lễ thì khó”, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đề tài ý nghĩatác dụng của lễ bái.
(View: 17386)
Lễ nhạc là điều rất quan trọng trong đời sống con người. Vì lẽ, đời thiếu lễ, thì đời sẽ hỗn loạn; đời thiếu nhạc, thì đời sẽ khô khan... Thích Lệ Trang
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant