Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Thi Hoá Kinh Trung Bộ 4 tập

Wednesday, June 24, 202014:00(View: 3963)
Thi Hoá Kinh Trung Bộ 4 tập
Thi Hoa Kinh Trung Bo

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO 
TẠNG KINH ( NIKÀYA )
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH
(Majjhima Nikàya)
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli 
Chuyển thể Thơ : Giới Lạc MAI LẠC HỒNG tự TUỆ NGHIÊM   (*)

Xem Bản PDF:
● TẬP I (KINH SỐ 01-36)
(1) Kinh Pháp môn căn bản 
(2) Kinh Tất cả lậu hoặc 
(3) Kinh Thừa tự Pháp
(4) Kinh Sợ hãi và khiếp đảm 
(5) Kinh Không uế nhiễm
(6) Kinh Ước nguyện
(7) Kinh Ví dụ tấm vải 
(8) Kinh Đoạn giảm 
(9) Kinh Chánh tri kiến 
(10) Kinh Niệm xứ 
(11) Tiểu kinh Sư tử hống 
(12) Đại kinh Sư tử hống 
(13) Đại kinh Khổ uẩn 
(14) Tiểu kinh Khổ uẩn
(15) Kinh Tư lượng
(16) Kinh Tâm hoang vu
(17) Kinh Khu rừng
(18) Kinh Mật hoàn 
(19) Kinh Song tầm 
(20) Kinh An trú tầm 
(21) Kinh Ví dụ cái cưa 
(22) Kinh Ví dụ con rắn 
(23) Kinh Gò mối
(24) Kinh Trạm xe 
(25) Kinh Bẫy mồi
(26) Kinh Thánh cầu
(27) Tiểu kinh Ví dụ dấu chân voi
(28) Đại kinh Ví dụ dấu chân voi
(29) Đại kinh Ví dụ lõi cây
(30) Tiểu kinh Ví dụ lõi cây
(31) Tiểu kinh Khu rừng sừng bò
(32) Đại kinh Khu rừng sừng bò
(33) Đại kinh Người chăn bò
(34) Tiểu kinh Người chăn bò
(35) Tiểu kinh Saccaka
(36) Đại kinh Saccaka 
● TẬP II (Kinh số 37-76)
(37) Tiểu kinh Đoạn tận ái
(38) Đại kinh Đoạn tận ái
(39) Đại kinh Xóm ngựa
(40) Tiểu kinh Xóm ngựa
(41) Kinh Saleyyaka 
(42) Kinh Veranjaka
(43) Đại kinh Phương quảng
(44) Tiểu kinh Phương quảng 
(45) Tiểu kinh Pháp hành 
(46) Đại kinh Pháp hành
(47) Kinh Tư sát
(48) Kinh Kosampiya
(49) Kinh Phạm thiên cầu thỉnh
(50) Kinh Hàng ma

(52) Kinh Bát thành
(53) Kinh Hữu học
(54) Kinh Potaliya
(55) Kinh Jivaka
(56) Kinh Ưu-ba-ly
(57) Kinh Hạnh con chó 
(58) Kinh Vương tử Vô-úy 
(59) Kinh Nhiều cảm thọ
(60) Kinh Không gì chuyển hướng
(61) Kinh Giáo giới La-hầu-la ở Am-bà-la 
(62) Đại kinh Giáo giới La-hầu-la
(63) Tiểu kinh Malunkyaputta 
(64) Đại kinh Malunkyaputta
(65) Kinh Bhaddali
(66) Kinh Ví dụ con chim cáy
(67) Kinh Catuma
(68) Kinh Nalakapana
(69) Kinh Gulissani
(70) Kinh Kitagiri
(72) Kinh Vacchagotta về lửa 
(73) Đại kinh Vacchagotta
(74) Kinh Trường Trảo
(75) Kinh Magandiya
(76) Kinh Sandaka
● TẬP III (Kinh số 77-105)
(77) Đại kinh Sakuludayi
(78) Kinh Samanamandika
(79) Tiểu kinh Sakuludayi
(80) Kinh Vekhanassa
(81) Kinh Ghatikara
(82) Kinh Ratthapala 
(83) Kinh Makhadeva
(84) Kinh Madhura
(85) Kinh Vương tử Bồ-đề
(86) Kinh Angulimala
(87) Kinh Ái sanh 
(88) Kinh Bahitika
(89) Kinh Pháp trang nghiêm
(90) Kinh Kannakatthala
(91) Kinh Brahmayu
(92) Kinh Sela
(93) Kinh Assalayana
(94) Kinh Ghotamukha
(95) Kinh Canki
(96) Kinh Esukari
(97) Kinh Dhananjani
(98) Kinh Vasettha
(99) Kinh Subha
(100) Kinh Sangarava

(101) Kinh Devadaha
(102) Kinh Năm và Ba
(103) Kinh Nghĩ như thế nào?
(104) Kinh Làng Sama
(105) Kinh Thiện tinh 
● TẬP IV (Kinh số 106-152)
(106) Kinh Bất động lợi ích
(107) Kinh Ganaka Moggalana 
(108) Kinh Gopaka Moggalana 
(109) Đại kinh Mãn nguyệt
(110) Tiểu kinh Mãn nguyệt
(111) Kinh Bất đoạn
(112) Kinh Sáu thanh tịnh
(113) Kinh Chân nhân
(114) Kinh Nên hành trì, không nên hành trì
(115) Kinh Đa giới
(116) Kinh Thôn tiên
(117) Đại kinh Bốn mươi 
(118) Kinh Nhập tức Xuất tức niệm 
(119) Kinh Thân hành niệm 
(120) Kinh Hành sanh
(121) Kinh Tiểu không 
(122) Kinh Đại không
(123) Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp
(124) Kinh Bạc-câu-la
(125) Kinh Điều ngự địa
(126) Kinh Phù-di 
(127) Kinh A-na-luật
(128) Kinh Tùy phiền não
(129) Kinh Hiền ngu
(130) Kinh Thiên sứ
(131) Kinh Nhất dạ hiền giả 
(132) Kinh A-nan nhất dạ hiền giả
(133) Kinh Đại Ca-chiên-diên nhất dạ hiền giả
(134) Kinh Lomasakangiya nhất dạ hiền giả
(135) Tiểu kinh Nghiệp phân biệt 
(136) Đại kinh Nghiệp phân biệt 
(137) Kinh Phân biệt sáu xứ
(138) Kinh Tổng thuyết và biệt thuyết
(139) Kinh Vô tránh phân biệt
(140) Kinh Giới phân biệt 
(141) Kinh Phân biệt về sự thật
(142) Kinh Phân biệt cúng dường
(143) Kinh Giáo giới Cấp Cô Độc
(144) Kinh Giáo giới Channa
(145) Kinh Giáo giới Phú-lâu-na
(146) Kinh Giáo giới Nandaka
(147) Tiểu kinh giáo giới La-hầu-la
(148) Kinh Sáu sáu 
(149) Đại kinh Sáu xứ 
(150) Kinh Nói cho dân chúng Nagaravinda
(151) Kinh Khất thực thanh tịnh
(152) Kinh Căn tu tập
(*) Huynh Trưởng Cấp Tấn - GĐPTVN tại Hoa Kỳ Email : honglacmai1@yahoo.com
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 3635)
Báo Chánh Pháp - Chư Tăng Ni và Phật tử GHPGVNTNHK
(View: 1769)
Đặc San Văn Hóa Phật Giáo của Báo Viên Giác Tháng 04/2021
(View: 4981)
Báo Chánh Pháp - Chư Tăng Ni và Phật tử GHPGVNTNHK
(View: 3538)
Báo Chánh Pháp - Chư Tăng Ni và Phật tử GHPGVNTNHK
(View: 3551)
Báo Chánh Pháp - Chư Tăng Ni và Phật tử GHPGVNTNHK
(View: 2680)
Báo Chánh Pháp - Chư Tăng Ni và Phật tử GHPGVNTNHK
(View: 1346)
Đặc San Văn Hóa Phật Giáo của Báo Viên Giác Tháng 12/2020
(View: 3100)
Báo Chánh Pháp - Chư Tăng Ni và Phật tử GHPGVNTNHK
(View: 3020)
Báo Chánh Pháp - Chư Tăng Ni và Phật tử GHPGVNTNHK
(View: 1444)
Đặc San Văn Hóa Phật Giáo của Báo Viên Giác (tháng 6-2020)
(View: 1318)
Báo Chánh Pháp Số 101 Tháng 4/2020
(View: 1371)
Báo Chánh Pháp Số 100 Tháng 3/2020
(View: 2817)
Báo Chánh Pháp - Chư Tăng Ni và Phật tử GHPGVNTNHK
(View: 1676)
Báo Chánh Pháp Số 99, tháng 01/2020 Giai phẩm Xuân Canh Tý 2020
(View: 1904)
Báo Chánh Pháp Số 94, Tháng 9/2019
(View: 1750)
Báo Chánh Pháp Số 93, Tháng 8/2019
(View: 2031)
Báo Chánh Pháp Số 92 Tháng 7/2019
(View: 1605)
Báo Chánh Pháp Số 91 Tháng 6/2019
(View: 1545)
Nguyệt San Chánh Pháp Số 90 Tháng 5.2019
(View: 1856)
Nguyệt San Chánh Pháp, Số 89 Tháng 4/2019
(View: 1696)
Trưởng đoàn: HT Thích Như Điển - Phương trượng Tổ Đình Viên Giác, Hannover, Đức Quốc. Thực hiện kỷ yếu: Quảng Đức tùng thư xuất bản 2019
(View: 1805)
Nguyệt San Chánh Pháp, Số 88 Tháng 3/2019
(View: 4800)
Nguyệt San Chánh Pháp Số 84 Tháng 11/2018
(View: 1785)
Nguyệt San Chánh Pháp số 87 tháng 2/2019
(View: 1744)
Nguyệt San Chánh Pháp số 85 tháng 12/2018
(View: 2738)
Tạp chí của kiều bào và Phật tử Việt Nam tỵ nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức
(View: 1659)
Nguyện San Chánh Pháp số 82 Tháng 9/2018
(View: 1561)
Nguyệt San Chánh Pháp 81 Tháng 8/2018
(View: 1879)
Kỷ Yếu Trường Hạ Pháp Hoa Kỳ 19 - 2018 do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan tổ chức
(View: 2429)
Nguyệt San Chánh Pháp số 77 tháng 4 năm 2018
(View: 2271)
Làm mọi việc, thành mọi việc, mà không thấy có mình. Không có người làm. Không có cái danh của người làm. Không có người thành công. Không có cái danh của người thành công. Đây mới gọi là người đức hạnh của mọi xứ, mọi thời.
(View: 1914)
Đừng chờ đến cuối ngày, cuối năm, hay cuối đời mới trao đi hạnh phúc cho người. Hãy cho khi còn cơ hội để cho, và hãy cho khi người nhận vẫn còn cơ hội để nhận.
(View: 1998)
Báo Chánh Pháp Số 73 Tháng 12/2017 - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(View: 1964)
Nguyệt San Chánh Pháp Số 72 Tháng 11/2017
(View: 2040)
Giông bão từ đại dương liên tục đánh vào bờ, gây lũ lụt, tàn phá nhà cửa, làm thiệt mạng cả mấy trăm người ở miền trung nam và đông nam Hoa-kỳ
(View: 2088)
Nguyệt San Báo Chánh Pháp Số 70 - Tháng 9/2017 - GHPGVNTN Hoa Kỳ tổ chức thực hiện
(View: 1901)
Nguyệt San Chánh Pháp số 69 tháng 8-2017 Vu Lan - Mùa Báo Hiếu
(View: 2148)
Kỷ Yếu Trường Hạ Pháp Hoa Kỳ 18 - Năm 2017 - HT Thích Bảo Lạc, TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Viên Trí
(View: 5724)
Người đứng mãi giữa lòng sông nhuộm nắng, Kể chuyện gì nơi ngày cũ xa xưa, Con bướm nhỏ đi về trong cánh mỏng, Nhưng về đâu một chiếc lá xa mùa (Tuệ Sỹ)
(View: 1831)
Nguyệt San Chánh Pháp Số 67 Tháng 6/2017
(View: 8714)
Kỷ Yếu Tri Ân và Tán Dương Công Đức của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ... TT Thích Nguyên Tạng
(View: 6431)
Một năm lại sắp trôi qua với những vết tích điêu tàn, khổ nạn để lại trên khắp trái đất. Nhìn lại, chúng ta không khỏi giật mình, và chạnh lòng thương tưởng
(View: 6047)
Một năm lại sắp trôi qua với những vết tích điêu tàn, khổ nạn để lại trên khắp trái đất. Nhìn lại, chúng ta không khỏi giật mình, và chạnh lòng thương tưởng
(View: 2327)
Báo Chánh Pháp số 59 tháng 10/2016 - Tiếng nói của những người con Phật...
(View: 3263)
Báo Viên Giác: Mẹ Và Vu Lan Số 214 tháng 8 năm 2016
(View: 3971)
Được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 7 năm 2016
(View: 2209)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu từ ngày 25/7 đến 03/8/2016
(View: 9978)
Kỷ Yếu Tri Ân và Tán Dương Công Đức của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
(View: 3495)
CHÁNH PHÁP BỘ MỚI: Số 54, tháng 05.2016
(View: 2164)
Báo Chánh Pháp số 53 Tháng 4/2016
(View: 1923)
Báo Chánh Pháp số 52 Tháng 3/2016
(View: 2364)
Giai Phẩm Xuân Bính Thân Tháng 1/2016 - Báo Chánh Pháp
(View: 10701)
Kỷ Yếu Tưởng Niệm HT Thích Hạnh Tuấn (1956-2015) Chùa Trúc Lâm Chicago, USA ấn hành 2015
(View: 2454)
Báo Chánh Pháp Số 50 Tháng 1/2016
(View: 2478)
Tạp chí của Kiều bào và Phật tử Việt Nam tại Cộng Hòa Liên Bang Đức
(View: 2192)
Báo Chánh Pháp 49 Tháng 12/2015
(View: 7823)
Báo Chánh Pháp Số 48 Tháng 11/2015
(View: 10514)
Nguyệt san Chánh Pháp Tháng 10 năm 2015
(View: 7969)
Báo Chánh Pháp Số 46 Tháng 9/2015 - Chuyên đề Vu Lan - Mùa Báo Hiếu
(View: 28188)
Phương Trời Cao Rộng - Truyện dài của Vĩnh Hảo, Chiêu Hà xuất bản tại California, Hoa Kỳ năm 1993, tái bản năm 1995
(View: 6686)
Tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng từ bi và trí tuệ đi vào đời...
(View: 2795)
Quên cái danh thì tự khắc sẽ được an vui. Quên mình đi thì kẻ khác ắt có hạnh phúc. Vui với thành công của người thì niềm vui tăng mãi. Thương yêu tất cả thì lòng hóa vô biên.
(View: 8784)
Báo Chánh Pháp - bộ mới Số 43, tháng 06 năm 2015
(View: 9307)
Hy hữu, vì biết lấy Phật giáo làm lý tưởng đời mình và chọn sự thực hành Phật Pháp như là sinh hoạt nền tảng hàng ngày
(View: 8251)
Báo Chánh Pháp Số 41 Tháng 4/2015
(View: 4273)
hư giấc chiêm bao của người mỏi mệt, như trò huyễn mị của ảo thuật gia, như bọt nước lao xao bờ sông mé biển...
(View: 8671)
Tuyển tập những bài viết về mùa Xuân trong nền văn hóa Phật giáo Việt Nam. Giai Phẩm Xuân Ất Mùi 2015...
(View: 3615)
Báo Chánh Pháp Số 37 tháng 12 năm 2014
(View: 13015)
Chủ đề: 50 năm xuất gia và hành đạo của HT. Thích Như Điển
(View: 9176)
Kỷ Yếu Kỷ Niệm Chu Niên 20 Năm Thành Lập Tu Viện Quảng Đức, chính thức ra mắt nhân dịp Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 15 của Giáo Hội, được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày 1 đến 11 tháng 7 năm 2014...
(View: 10438)
Tập Kỷ Yếu này ghi nhận lại những cảm nhận, những kỷ niệm, những hình ảnh sinh hoạt của Trường Hạ Minh Quang như một món quà tinh thần kỷ niệm cuối khóa cho mọi hành giả tham dự khóa tu... Giáo Hội ÚC Châu
(View: 24071)
Đại Hội Khoáng Đại kỳ IV được triệu tập vào các ngày 17, 18, 19/03/2011 tại Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant