Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Kinh Tám Điều Từ Tâm

Sunday, November 21, 201000:00(View: 29973)
Kinh Tám Điều Từ Tâm
Kinh Tám Điều - Từ Tâm; ĐĐ Thích Chiếu Túc tụng

Reader's Comment
Saturday, December 3, 201620:55
Guest
KINH TÁM ĐIỀU

Kinh tám điều người trên hiểu biết,
Con Phật thời nên hết đêm ngày,
Dốc lòng tụng niệm không ngơi,
Tám điều hiểu biết của người bậc trên.

Thứ nhất: Biết thế gian không chắc,
Hiểu rõ ràng cõi nước yếu nguy.
Thân này nào có ra chi,
Đất, nước, gió, lửa, hợp về lại tan,
Luống những chịu muôn ngàn đau khổ,
Ngũ ấm không còn có mình sao ?
Khác nào như cảnh chiêm bao,
Biến thiên sinh diệt ai nào chủ trương.
Lòng này chính là nguồn độc ác,
Đem thân ra gánh vác tội tình.
Nay đà xem xét cho rành,
Dần dần xa lánh tử sanh có ngày.

Điều thứ hai: Ta đây hiểu biết,
Ham muốn nhiều chỉ mệt mà thôi.
Chết đi sống lại bao đời,
Tham là gốc khổ mấy người tỉnh đâu.
Ham muốn ít, không cầu cạnh mấy,
Thân tâm đều tự tại tiêu dao.

Điều thứ ba: Rõ trước sau,
Lòng không chán đủ tham cầu không ngơi.
Gây nên tội tầy trời tầy bể.
Bồ tát không như thế bao giờ,
Biết vừa nên chẳng cầu dư.
Phận nghèo giữ đạo sớm trưa an nhàn,
Cốt sao cho trí khôn sáng tỏ.

Điều thứ tư: Cũng rõ gót đầu,
Biếng lười sa xuống vực sâu.
Nên cần tinh tấn để cầu tiến lên,
Phá sạch hết điều phiền não trước.
Bốn con ma dẹp hết là xong,
Ngục ngũ ấm thoát khỏi vòng.

Thứ năm: Biết rõ thủy chung muôn loài,
Thuần chỉ những sống say, chết ngủ.
Bồ tát thường lấy đó làm lo,
Học hành chẳng quản công phu,
Nghe nhiều học rộng cốt cho thành tài.
Trí tuệ lớn vẹn đầy sau trước,
Dạy muôn loài đều được an vui.

Sáu là: Hiểu rõ đầu đuôi,
Nghèo cùng khổ não lắm người thù riêng.
Thường mắc phải ác duyên hoạnh họa.
Bồ tát cho khắp cả muôn loài,
Một niềm bình đẳng không hai,
Oán thân như một, lòng đầy từ bi.
Điều xấu cũ không hề vướng vít,
Kẻ xấu xa chẳng ghét không chê.

Thứ bảy: Biết ngủ nghê, ăn uống,
Danh, sắc, tài ham muốn là nguy.
Dù chưa thay đổi hình nghi,
Còn là người tục chẳng mê thói đời.
Áo bát pháp đêm ngày tưởng nhớ,
Theo đạo mầu chỉ cố xuất gia.
Giữ gìn trong ngọc trắng ngà,
Nết thanh cao giữ thật là thanh cao,
Lòng từ bi lúc nào cũng đủ.

Thứ tám: Là biết rõ tử sanh,
Khác nào lửa cháy bên thành.
Chứa chan khổ não nghĩ tình xót thương,
Mở lòng rộng tìm đường cứu vớt,
Thay muôn loài chịu hết đắng cay,
Khiến cho hết thảy muôn loài,
Đều cùng giải thoát tháng ngày yên vui.
Tám việc trước là nơi chư Phật,
Cùng các ngài Bồ tát đại nhân,
Đều cùng hiểu rõ nguồn cơn,
Từ bi trí tuệ sửa tròn trước sau.
Làm việc đạo bấy lâu tinh tiến,
Thuyền Pháp thân chở đến Niết bàn,
Là nơi yên tĩnh an nhàn,
Lại về cõi khổ cưu mang muôn loài.
Tám việc trước ta đây hiểu biết,
Mở đường ra cho hết thảy đi,
Khiến bao loài trước ngu si,
Biết sống chết khổ, bỏ lìa muốn năm
Theo đạo chính tận tâm tu tập
Nếu quả là con Phật tụng đây,
Trong khi nghĩ tám việc này,
Bao nhiêu tội lỗi tức thời sạch ngay.
Đạo bồ đề thẳng tới nơi,
Lên ngôi chính giác chỉ giây phút thành.
Đoạn tuyệt hẳn đường sanh nẻo tử,
Đời đời thường ở chỗ yên vui.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
Sunday, June 12, 201614:26
Guest
Chào ban quan trị..... ban quan trị có thể cho tôi xin lời bản kinh này được không. Mail của tôi hanhnv8174@gmail.com xin cảm ơn rất nhiều
Sunday, August 17, 201400:32
Guest
Chào Ban Quản trị. Cho tôi xin bản mp3 của bài này ạ. Tâm huyết tải về máy rồi phát ở chùa gần nhà cho các cụ phật giáo nghe ạ. Nếu được gửi Ban Quản Trị gửi vào mail: mobifone.huyhq@gmail.com. Trân trọng cảm ơn!
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 44892)
Kinh Vô Lượng Thọ - TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 14891)
Đảnh lễ Thù Ân (31-5-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27933)
Lễ Cầu An (16-2-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27512)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Giọng niệm: TT Nguyên Tạng
(View: 21178)
Công Phu Khuya - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 25503)
Đại Bi Sám Pháp - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 16413)
Kệ chuông - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 14085)
Lễ Cầu Siêu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 14232)
Lễ Sám Hối (21-1-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27701)
Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 16704)
Niệm Phật Tiếp Dẫn - Giọng niệm: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 18626)
Lạy Hồng Danh Sám Hối - Tại Chùa Phật Đà - Hướng dẫn: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 17053)
Xướng Lễ 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà - HT Thích Trí Thủ biên soạn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 20277)
Kinh Phổ Môn - Nghĩa - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 75744)
Kinh Kim Cang - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 24205)
Kinh Dược Sư - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 19076)
Kinh Di Đà Diễn Kệ - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 18064)
Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 20548)
Kinh Di Giáo - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 35714)
Chẩn tế cô hồn theo cung bậc nghi lễ Huế, do HT Thích Từ Phương làm sám chủ - Source: buddhistedu.org
(View: 80155)
Tụng Thần Chú Lăng Nghiêm - Quý Thầy Giọng Miền Trung
(View: 20809)
Kinh Từ Tâm; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 33892)
Các bài sám về cha mẹ; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 23599)
Các Bài Sám; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 29407)
Kinh Lăng Nghiêm; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 27127)
Niệm Phật Tiếp Dẫn; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31537)
Kinh Địa Tạng; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 27096)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 14-28); TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 109979)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 1-13); TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 20742)
07 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 2 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 59870)
15 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 1 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 26518)
Kinh 48 lời nguyện của Phật A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 95121)
Chú Đại Bi; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31707)
Công Phu Khuya; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 32865)
Kinh A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 28360)
Kinh Dược Sư; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31059)
Kinh Phổ Môn: Âm - Nghĩa; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 29094)
Kinh Vu Lan; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 101010)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật; TT Thích Trí Thoát niệm
(View: 29281)
Niệm Phật Kinh Hành; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 33245)
Sám Hối Hồng Danh; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 47747)
Mục Liên Sám Pháp - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
(View: 27233)
Từ Bi Thủy Sám - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM