Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
18,121,977
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250

Tụng Kinh Lăng Nghiêm

Saturday, February 1, 202009:58(View: 672)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm
Tụng Kinh Lăng Nghiêm
Tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 01/02/2020
Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm ThiệnSend comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 13330)
Đảnh lễ Thù Ân (31-5-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 26247)
Lễ Cầu An (16-2-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 25464)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Giọng niệm: TT Nguyên Tạng
(View: 19543)
Công Phu Khuya - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 23596)
Đại Bi Sám Pháp - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 14716)
Kệ chuông - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 12495)
Lễ Cầu Siêu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 13002)
Lễ Sám Hối (21-1-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 26082)
Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 15280)
Niệm Phật Tiếp Dẫn - Giọng niệm: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 17264)
Lạy Hồng Danh Sám Hối - Tại Chùa Phật Đà - Hướng dẫn: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 15557)
Xướng Lễ 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà - HT Thích Trí Thủ biên soạn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 18757)
Kinh Phổ Môn - Nghĩa - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 69405)
Kinh Kim Cang - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 22105)
Kinh Dược Sư - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 17498)
Kinh Di Đà Diễn Kệ - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 16518)
Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 18496)
Kinh Di Giáo - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 33310)
Chẩn tế cô hồn theo cung bậc nghi lễ Huế, do HT Thích Từ Phương làm sám chủ - Source: buddhistedu.org
(View: 76252)
Tụng Thần Chú Lăng Nghiêm - Quý Thầy Giọng Miền Trung
(View: 25290)
Kinh Tám Điều - Từ Tâm; ĐĐ Thích Chiếu Túc tụng
(View: 18988)
Kinh Từ Tâm; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 31538)
Các bài sám về cha mẹ; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 22101)
Các Bài Sám; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 27788)
Kinh Lăng Nghiêm; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 24853)
Niệm Phật Tiếp Dẫn; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 29419)
Kinh Địa Tạng; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 25202)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 14-28); TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 105765)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 1-13); TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 19516)
07 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 2 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 57688)
15 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 1 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 24719)
Kinh 48 lời nguyện của Phật A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 90626)
Chú Đại Bi; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 30021)
Công Phu Khuya; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 30503)
Kinh A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 26088)
Kinh Dược Sư; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 28599)
Kinh Phổ Môn: Âm - Nghĩa; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 27095)
Kinh Vu Lan; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 96965)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật; TT Thích Trí Thoát niệm
(View: 27190)
Niệm Phật Kinh Hành; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 30634)
Sám Hối Hồng Danh; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 45165)
Mục Liên Sám Pháp - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
(View: 25185)
Từ Bi Thủy Sám - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ