Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Điền Email để nhận bài mới

Thư Kháng Nghị và Thông Cáo Báo Chí của Giáo Hội Úc Châu

Saturday, June 30, 201822:31(View: 3193)
Thư Kháng Nghị và Thông Cáo Báo Chí của Giáo Hội Úc Châu

Letter Head Giao Hoi Uc Chau
Thư Kháng Nghị

 

Kính gởi:        Quốc Hội và Chính Phủ 
Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Nhân cuộc họp báo của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW, hôm nay thứ bảy ngày 30 tháng 6 năm 2018. Chúng tôi ưu tư chủ quyền đất nước Việt Nam sắp rơi vào tay ngoại bang.

Ba đặc khu kinh tế nằm ở 3 địa điểm Vân Đồn (Quảng Ninh Bắc VN), Vân Phong (Nha Trang), đảo Phú Quốc (Kiên Giang Nam VN) là 3 vùng đất quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia. Thế nhưng các điều khoản của Dự Luật Đặc Khu mà người dân Việt quốc nội, hải ngoại rất quan tâm như:

A- Các điều khoản bán đất, khoản 1 điều 32 qui định: Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Đặc Khu (UBND) có quyền cho thuê đất tới 70 năm; và Thủ Tướng chính phủ có quyền cho thuê đất tới 99 năm.

- Khoản 1 và 2 điều 37 qui định: “Chủ Tịch UBND là người có thẩm quyền trong lựa chọn nhà thầu”; khoản 5 và 6 điều 32 qui định: Chủ tịch UBND đặc khu và Hội Đồng Nhân Dân đặc khu quyết định thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội.

- Khoản 4 điều 46 qui định: Chủ tịch UBND đặc khu qui định việc sử dụng lao động là người nước ngoài của nhà thầu nước ngoài tại đặc khu.

B - Các điều khoản bán chủ quyền tư pháp, khoản 1 điều 6, nếu một bên kết ước là cá nhân hay tổ chức nước ngoài có trụ sở chính hay nơi cư trú tại đặc khu thì hai bên có quyền thỏa thuận trong hợp đồng việc áp dụng pháp luật nước ngoài hoặc tập quán quốc tế. Khoản 3 điều 7 qui định: Tranh chấp giữa các nhà đầu tư liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại đặc khu, trong đó có ít nhất một bên là nhà đầu tư nước ngoài còn có thể được giải quyết tại tòa án nước ngoài.

C - Điều khoản bán chủ quyền về tài chánh, Khoản 2 điều 50 Dự luật qui định: trong phạm vi đặc khu, các hợp đồng kể cả giữa người Việt Nam với nhau cũng có thể qui định: Trong phạm vi đặc khu các hợp đồng, kể cả giữa người Việt Nam với nhau cũng có thể qui định giải quyết bằng ngoại tệ”.

D - Điều khoản bác bỏ chủ quyền ngôn ngữ quốc gia, khoản 1d của điều 29 qui định: khu thương mại tự do tại đặc khu thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ sau đây: dịch vụ tài chánh, ngân hàng, bảo hiểm, logistics (khi sử dụng logistics là tiếng Anh).

 

Với những điều khoản nêu trên, chúng tôi mạnh mẽ kháng nghị Quốc Hội và Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam:

Thứ nhất,không chấp nhận 3 đặc khu kinh tế: Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc của Việt Nam cho ngoại quốc sử dụng dài hạn.

Thứ nhì,không chấp nhận các điều khoản bán đất, bán chủ quyền tư pháp, chủ quyền về tài chánh, bác bỏ chủ quyền ngôn ngữ quốc gia

Thứ ba, không chấp nhận hiệu quả kinh tế dự tưởng, vì chỉ là kế sách của chính phủ, thực chất là giúp Trung Cộng chiếm dần đất đai, đồng hóa và thôn tính Việt Nam như Tây Tạng.

Thứ tư,không chấp nhận dự luật An Ninh mạng vì là phản dân chủ, đưa người dân trở lại thời bán khai của lịch sử loài người.

 

Làm tại Sydney, Úc Châu, ngày 30 tháng 6 năm 2018

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi  - Tân Tây Lan

 

Hội Đồng Điều Hành

Hội Chủ

HT Thích Bảo Lạc 

 
Letter Head Giao Hoi Uc Chau

LETTER OF PROTEST

 

Respectfully to: The National Assembly and the Government of the Socialist Republic of Vietnam

On the occasion of a press conference by the the Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia and New Zealand, at the Vietnamese Cultural Centre of the Vietnamese Community in NSW, today 30 June 2018, we are concerned at the impending loss of our national sovereignty to a foreign power.

The 3 Special Economic Zones located at 3 locations are Van Don (Quang Ninh province, North Vietnam), Bac Van Phong (Nhatrang), Phu Quoc (Kien Giang, South Vietnam) are three important areas for our national security. 

However, provisions of the Bill on Special Economic Zones are of great concerns for Vietnamese people both inside and outside of Vietnam are:

A. Provisions that are land sellouts: Sub-section 1 section of 32 provides that the Chairperson of the People’s Committee of the Special Zone can lease out for a term up to 70 years and the Prime minister up to 99 years.

- Subsection 1 and 2 of section 37 provides “the chairperson of the people’s committee can choose the contractors”; subsection 5 and 6 of section 32 provides: the chairperson of the people’s committee of the special zone and the people’s council of the special zone decide on the confiscation of land to complete social and economic expansion projects

- Subsection 4 of section 46 provides: the chairperson of the people’s committee of the special zone decides on the use of foreign workforce of the foreign contractors in the zone.

B- Sections selling out our legal sovereignty, subsection 1 of section 6, provides if one party to the contract is a foreign individual or organization with head office in the special zone, both parties may agree as part of the contract to apply foreign laws or international customs. Subsection 3 of section 7 provides: disputes between investors relative to investment activities in the special zones, with at least one foreign investors, may be resolved by foreign courts.

C- Provisions selling out financial sovereignty, subsection 2 of section 50 of the draft law provides: within the special zone, contracts even among Vietnamese can be based on foreign currency.

D- Provisions denying language sovereignty, subsection 1d of section 29 provides: Free commercial areas in special zones operate commercial activities as follows: financial services, banking, insurance, logistics (using the English word Logistics)

 

In view of the above provisions, we strongly express our opposition to the National Assembly and the government of the Socialist Republic of Vietnam:

First, we do not accept the 3 special economic zones of Van Don, Bac Van Phong and Phu Quoc for long term use by foreigners.

Second, we do not accept provisions ceding land, legal sovereignty, financial sovereignty and denying our language sovereignty.

Third, we do not accept the economic effect, because the economic effect is only government policy, the reality is to assist Communist China to invade our land, assimilate our people and swallow us like they are doing to Tibet.

Fourth, we do not accept the Internet Security Act, because it is anti-democratic, taking the people back to primitive stages of human history.

 

Sydney, Australia on 30 June, 2018

 

The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia and New Zealand

The Executive Council

Chairperson

Most Venerable Tich Bao Lac


Letter Head Giao Hoi Uc Chau 

Thông Cáo Báo Chí

 

V/V: Hiện tình đất nước và Luật An Ninh Mạng cùng Dự luật đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt (Dự Luật Đặc Khu kinh tế)

 

Hàng giáo phẩm, chư tôn đức Tăng Ni và giới Phật tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan luôn hướng về tổ quốc Việt Nam, đồng hành với toàn dân trong công cuộc tranh đấu cho dân chủ, nhân quyềnan toàn lãnh thổ.

Trách nhiệm của người con Phật là theo lời Phật dạy, nghiêm cẩn đền đáp tứ trọng ân bao gồm Ơn Sinh Thành, Ơn Tam Bảo, Ơn Chúng Sinh và nhất là Ơn Tổ Quốc trong thời điểm này của lịch sử.

Trong khi tổ quốc lâm nguy, Giáo Hội chúng tôi xác quyết như sau: 

I. Biến Động tại Việt Nam trong mấy tuần qua:

Gần đây tình hình chính trị Việt Nam đã trở nên vô cùng sôi động và bất ổn vì 2 biến cố quan trọng xảy ra. 

Một là vào ngày 12 tháng 6, 2018 dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính Trị đảng CSVN, quốc hội đã thông qua Luật An Ninh Mạng.

Hai là sau những cuộc biểu tình rầm rộ của nhân dân Việt Nam trên khắp đất nước, nhất là tại Sài Gòn, Hà Nội và Bình Thuận, với số người tham dự lên đến hằng trăm ngàn người, Bộ Chính Trị vô cùng sợ hãi và đã ra lệnh cho quốc hội hoãn Dự Luật Đặc Khu Kinh Tế đến tháng 10 để tái duyệt xét.

Một cách vắn tắc, Luật An Ninh Mạng có 3 mục đích chính:

a. Siết chặc thêm sự cấm đoán nhân dân phê phán hoặc chỉ trích những sai lầm của quan chức chính quyền.

b. Buộc các công ty internet như Google và Facebook phải đặt máy chủ tại Việt Nam hầu tiếp cận trực tiếp thông tin cá nhân từng công dân, mà không cần xin lệnh tòa án như tại các quốc gia dân chủ.

c. Gây trở ngại hầu trục xuất các công ty internet của Hoa Kỳ như Google và Facebook ra khỏi không gian mạng Việt nam hầu thay thế bằng các công ty Trung Quốc như Baidu hoặc Weibo hoặc tương tự.

Song hành với Luật An Ninh Mạng, CSVN còn soạn sẵn Dự Luật Đặc Khu Kinh Tế với các mục đích như sau:

 

a. Trao cho Trung Quốc, với những giao kèo cho thuê đất lên đến 99 năm, 3 đảo chiến lược của Việt Nam trên 3 miền đất nước:

- Miền Bắc là Đảo Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh, diện tích 551Km2

- Miền Trung là đảo Bắc Vân Phong, huyện Vạn Ninh, thuộc Tỉnh Khánh Hòa, diện tích 550Km2

- Miền Nam là đảo Phú Quốc, thuộc tỉnh Kiên Giang, diện tích 589Km2

b. Bán chủ quyền quốc gia cho Trung Quốc qua các quy định của Dự Luật Đặc Khu Kinh Tế:

i. Người TQ có thể nhậpvô hạn định (khoản 4, điều 46)

ii. Áp dụng luật pháp nước ngoài hoặc tập quán quốc tế trong các khế ước (khoản 1 điều 6)

iii. Các tranh chấp có thể được giải quyết qua tòa án nước ngoài (khoản 3 điều 7)

iv. Các hợp đồng có thể sử dụng ngoại tệ (khoản 1d điều 29)

 

II. Nguyên nhân các biến động:

 

Nguyên nhân các biến động rất đa diện nhưng các lý do chính bao gồm:

 

1. Đảng CSTQ đã xâm nhập nhân sự vào thượng tầng cơ sở của đảng CSVN, không những trong từng đơn vị hành chánh cấp tỉnh, mà ngay cả trong Ban Chấp Hành Trung Ương và Bộ Chính Trị của đảng CSVN. Ngày hôm nay, đảng CSVN chỉ như là một chi nhánh của đảng CSTQ.

2. Đảng CSTQ đã sử dụng hiện kim, dưới hình thức hối lộ để áp đặt và mua chuộc phần lớn quan chức cấp cao đảng CSVN, từ hạ tầng cơ sở đến Ban Chấp Hành Trung Ương và Bộ Chính Trị

3. Đảng CSTQ đã hứa hẹn sẽ can thiệp vào chính trị Việt Nam bằng vũ lực nếu cần hầu bảo vệ ngôi vị thống trị đất nước của đảng CSVN và các lãnh đạo CSVN đã tin tưởng vào lời hứa hẹn này

 

III. Hậu Quả của 2 sắc luật nêu trên:

Hậu quả của tác dụng hổ tương giữa 2 sắc luật nêu trên của CSVN vô cùng tai hại cho tổ quốc Việt Nam.

 

1. Trước hết, trước cao trào chống đối của toàn dân, Bộ Chính Trị CSVN, tuy có tạm hoãn dự Luật Đặc Khu Kinh Tế, nhưng vẫn cho Quốc Hội thông qua Luật An Ninh Mạng chỉ là vì lý do chiến thuật. Họ muốn sử dụng luật này như một lá chắn, ngăn chận mọi chống đối, bịt miệng người dân, che đậy những vi phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc trên các đặc khu kinh tế của tương lai.

2. Nếu Google hoặc Facebook đồng ý đặt máy chủ tại Việt Nam thì đảng CSVN chỉ cần ra lệnh là họ phải cung cấp mọi thông tin cá nhân của từng người dân. Trong khi đó, nếu máy chính đặt tại các quốc gia dân chủ có tam quyền phân lập thì công an phải xin lệnh tòa án độc lập với hành pháp. Điều này vô cùng khó khăn cho họ.

3. Nếu Google và Facebook rút ra khỏi Việt Nam thì Đảng CSVN sẽ mời các công ty internet Trung Quốc như Baidu và Weibo. Lúc đó công an CSVN cũng như CSTQ có thể tiếp cận thông tin cá nhân từng người dân Việt và toàn dân sẽ như cá nằm trên thớt cho CSTQ.

4. Một trong những biện minh thường sử dụng hầu một cường quốc chiếm cứ đất đai lãnh thổ của một nước yếu hơn là mục tiêu bảo vệ kiều dân và quyền lợi kinh tế của mình. Một khi các đảo chiến lược nêu trên nhận sự đầu tư nhiều tỷ mỹ kim và nhất là một khi số kiều dân của họ lên đến hằng triệu hoặc hằng trăm ngàn người, thì chắc chắn Trung Quốc sẽ đem quân can thiệpchiếm đóng như Nga Sô chiếm bán đảo Crimea của Ukraine vậy.

5. Trung Quốc đã thẳng tay chiếm đoạt Hoàng Sa từ tay VNCH và một phần Trường Sa do CSVN không quản trị nổi. Gần đây Trung Quốc đã gài đặt dàn phi tiễn đe dọa lục địa Việt Nam, tập trận hạm đội bằng hỏa lực thật, đe dọa chủ quyền Việt Nam, chiếm lãnh 90% Biển Đông cũng như phần lớn thác Bản Giốc, Ải Nam Quan… là những minh chứng hùng hồn về tham vọng bá quyền và quyết tâm chiếm đoạt của họ.

 

IV. Lời kêu gọi của Giáo Hội PGVNTNHN tại Úc Châu:

 

Giáo Hội chúng tôi mạnh mẽ đòi hỏi:

 

1. Chính quyền XHCN và đảng CS Việt Nam hãy nhanh chóng thức tỉnh trước thảm họa diệt vong của đất nước, tôn trọng đòi hỏi dân chủcông bằng của toàn dân, sớm từ bỏ độc tài độc đảng, là nguyên nhân đem lại xã hội cực kỳ bất công, suy thoái đạo đức và “quốc nạn tham nhũng”; nhanh chóng xây dựng một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính, hầu dân tộc Việt Nam có thể thoát khỏi nanh vuốt Bá Quyền TQ và gia nhập cộng đồng nhân loại văn minh, dân chủ, nhân quyền.

Giáo Hội cũng thiết tha kêu gọi các lực lượng quân đội Việt Nam hiện nay, chỉ nhận trách nhiệm bảo vệ sự tồn tại của Tổ Quốc và Dân Tộc, chứ không bảo vệ cho bất cứ riêng đảng phái chính trị nào, nên không thể tuân theo mệnh lệnh Đảng CSVN, có dã tâm tước đoạt chủ quyền lãnh thổ và chủ quyền kinh tế của đất nước chúng ta

2. Chính quyền Úc Đại Lợi vận dụng mọi ưu thế về kinh tế, thương mãi và ngoại giao để áp lực chính quyền CSVN phải sớm trả tự dođiều kiện cho tất cả  tù nhân chính trị, tôn giáolương tâm; ngưng mọi biện pháp ngăn chận và đàn áp những người dân biểu tình bất bạo động nhằm bày tỏ chính kiến của mình trên toàn cõi Việt Nam. Các khoản viện trợ kinh tế và nhân đạo từ công quỹ Úc nên kèm theo các đòi hỏi phía Việt Nam phải từng bước cải thiệntiến bộ rõ rệt trong việc thực thi các giá trị nhân quyền, dân quyền và các quyền về chính trị, văn hóa, phúc lợi xã hội … mà Việt Nam đã long trọng ký kết trước cộng đồng quốc tế. 

3. Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Úc Đại Lợi và trên toàn thế giới, kể cả tại Việt Nam, nhất là các Phật Tử hãy mạnh dạn đứng lên, vì đạo pháp và dân tộc, bày tỏ lòng yêu nước của mình qua mọi hình thức như tham gia biểu tình, bất tuân dân sự…trong tinh thần bất bạo động, hầu áp lực CSVN rút lại Luật An Ninh Mạng và vĩnh viễn hủy bỏ Dự Luật Đặc Khu Kinh Tế bán nước này.

 

Sydney, Úc Đại Lợi ngày 30 tháng 6 năm 2018

Hội Đồng Thường Trực

  

Letter Head Giao Hoi Uc Chau 

Press Release

Re: Current state of the nation and the Internet Security Act together with the Draft Laws on the Special Economic Administrative Zones (AKA Bill on Special Economic Zones)

 

Rank and file members of the Honourable Buddhist Sangha and Vietnamese Buddhist followers in Australia and New Zealand are always devoted to their fatherland Vietnam and take part with the Vietnamese people in their struggle for democracy, human rights and territorial integrity.

The duty of Buddhist followers consists of following the Buddha’s teachings in expressing our gratitude for the 4 cardinal bounties bestowed upon us by our Ancestors, the Triple Gem, Fellow sentient beings, and especially our Fatherland, at this important juncture of history.

When the fate of our nation is at stake, our Congregation affirms the following:

 

I. Turmoil in Vietnam in the last few weeks:

Recently, the political situation in Vietnam reached boiling points, leading to political instability because of 2 important events.

First, on 12 June 2018, under instructions from the Politburo of the Communist Party of Vietnam (CPV), the National Assembly has passed the Internet Security Act.

Second, the fact that in the aftermath of huge demonstrations all over Vietnam, especially in Saigon, Hanoi and Binh Thuan, with hundreds of thousands of people taking part, the Politburo was terrified and instructed the National Assembly to postpone the draft bill on Special Economic Zones to reconsider later in October.

In short, the Internet Security Act aims at achieving the following main objectives:

a. Tightening control on all criticisms of failures and misdeeds by government officials

b. Mandating internet companies such as Google and Facebook to install their regional head offices in Vietnam in order to access direct information on all individual citizens without the need to seek court orders in democratic countries.

c. To render it so difficult that American internet companies such as Google and Facebook would quit cyberspace in Vietnam and be replaced by Chinese companies such as Baidu and Weibo or similar Chinese entities.

Contemporaneously with the Internet Security Act, the CPV has also drafted a bill on Special Economic Zones aiming at the following objectives:

a. To award to China, through land leases of up to 99 years three strategic Vietnamese islands in 3 regions of Vietnam:

- In the north is Van Don island, in the province of Quang Ninh, area 551Km2

- In central Vietnam is Bac Van Phong island of Van Ninh District, Khanh Hoa province, area 550Km2

- In the south is Phu Quoc island, Kien Giang province, area 589 Km2

b. To sell to China our national sovereignty through the following provisions of the bill on Special Economic Zones:

i. Chinese nationals can immigrate without limitations (sub- section 4 of section 46)

ii. Application of foreign laws or traditions in contracts (sub-section 1 of section 6)

iii.  Disputes can be adjudicated by foreign courts (sub-section 3 of section 7)

iv. Contracts can be based on foreign currencies (sub-section 1d of section 29)

 

II. Causes of these instabilities:

Causes are complex but the main ones are:

1. The Chinese Communist Party (CCP) has infiltrated its personnel to the highest echelons of the CPV, not only in each administrative unit at provincial level, but right at the level of the Central Committee and Politburo. Today, the CPV is identical to a branch of the CCP but in name

2. The CCP has utilized cash, under the guise of bribery, bullied and bought the majority of high ranking members of the CPV, from lower echelons to the Central Committee and the Politburo.

3. The CCP has promised to intervene into Vietnamese politics, by force if necessary, in order to protect the CPV in its leadership position and Vietnamese communist leaders believe in these promises.

III. Consequences of these 2 pieces of legislations:

The consequences of these 2 complementary laws by the CPV are extremely damaging to our nation.

1. Facing vehement oppositions from the entire nation, the Politburo of the CPV, while temporarily delaying the passing of the bill on Special Economic Zones, still instructed the National Assembly to pass the Internet Security Act for tactical reasons. They want to utilize this law as a shield, protecting them from opposition by the people, gagging the people and hiding all violations of our sovereignty by the Chinese on special economic zones in the future.

2. If Google or Facebook agree to locate their regional head offices in Vietnam, then the CPV can simply instruct them to provide all individual information on each citizen. Meanwhile, if these head offices are located in democratic countries with separation of powers, the police must apply for orders from the courts who are independent from the executive. This would be extremely difficult for them.

3. If Google and Facebook withdraw from Vietnam, then the CPV will invite in Chinese internet companies such as Baidu or Weibo. Thus, Vietnamese communist police as well as the CCP can access the private information of each Vietnamese citizen and the whole people will be dead meat for them.

4. One of the most convincing excuses for a powerful nation to take over land belonging to a weaker nation is to protect its nationals and legitimate economic interests. Once these islands have received billions of US dollars in investment and once the Chinese resident population has reached hundreds of thousands or millions, we can be assured that China will intervene militarily and occupy these islands as Russia has invaded and taken Crimea from Ukraine.

5. China has blatantly wrested the Paracels from the Republic of Vietnam and part of the Spratleys because Communist Vietnam was unable to defend it. Recently China has installed missile launchers threatening continental Vietnam. They have conducted live battle group exercises threatening our sovereignty, controlled 90% of the South China Sea as well as the greater part of Ban Gioc fall, Nam Quan Pass…These are clear evidence of their imperialism and expansionist policies.

 IV. Appeal by the Unified Overseas Vietnamese Buddhist Congregation of Australia- New Zealand:

 

Our Congregation earnestly appeals:

1. On the government of The Socialist Republic of Vietnam and CPV to awaken to the impending peril facing our nation, respect the people’s demand for democracy and justice, abandon dictatorship which constitutes the cause of social injustice, moral decadence and “the national evil of corruption”; speedily build democracy on the bases of constitutionalism, the rule of law and pluralism, so that our Vietnamese people could escape Chinese imperialism and join the family of civilized nations, democracy and human rights. 

The Congregation also appeals to the armed forces of Vietnam today to honour only their duty to protect our fatherland and the people, not to protect any political party in particular. Thus they cannot follow orders from the Communist Party of Vietnam (CPV) who harbours malevolent intentions to sell out our territorial and economic sovereignty.

 

2. On the Australian government to pull on their diplomatic, commercial and economic levers and apply pressure on the government of the CPV to release unconditionally all political, religious prisoners and prisoners of conscience as well as cease all measures to oppress people participating in demonstrations, peacefully exercising their freedom of expression in all of Vietnam. Australian aids to Vietnam should be made conditional upon tangible step by step progress in the implementation of human rights, civil rights and rights of political, cultural and social benefit natures... that Vietnam has solemnly pledged before the international community.

3. On the Free Vietnamese Communities in Australia and the whole world, including inside Vietnam, especially Buddhist followers, to courageously rise, for our faith and our country, express our patriotism through various ways such as mass demonstration, civil disobedience, in order to pressure the CPV to repeal the Internet Security Act and relegate forever to the dustbin of history the bill on Special Economic Zones.

 

Sydney, Australia on 30 June, 2018

 

Permanent Council of the Congregation

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 1485)
Từ thứ 2, ngày 10/6/2024 đến thứ 2, ngày 17/6/2024 tại Tu Viện Đại Bi, Garden Grove, CA
(View: 2215)
Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thắng Hạ Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch tại Chùa Kiều Đàm, số 1129 S. Newhope Street, Santa Ana, CA 92704 vào lúc 06:50 sáng thứ năm ngày 25 thang 01 năm 2024 (nhằm ngày rằm tháng chạp năm Quý Mão).
(View: 1633)
Thật là hy hữu và phước báo cho nhân loại khi được đấng Đại Giác Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni từ Cung Trời Đẩu Suất thị hiện đản sanh vào thế giới bất an này cách nay 2647 năm
(View: 4234)
Thông Báo Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Chung Tại San Diego được tổ chức vào ngày 6,7 tháng 5 năm 2023
(View: 5518)
Từ ngày Thứ hai 31 tháng 7, đến Thứ năm 3 tháng 8, năm 2023 (4 ngày 3 đêm), bắt đầu check in lúc 1 giờ chiều Thứ hai và check out lúc 11 giờ sáng Thứ năm.
(View: 2532)
Gần ba năm qua Giáo hội đã không tổ chức được ngày Phật đản chung tại những công viên lớn như những năm trước vì tình hình bệnh dịch và những ràng buộc pháp lý về Corona Virus của thành phố.
(View: 2633)
Giáo Hội thông báo đến chư Tôn Đức Tăng, Ni được liễu tri về mùa An Cư năm nay được tổ chức: Địa điểm: Tu Viện Pháp Vương - 715 Vista Ave. Escondido, CA 92026. Thời gian: Từ thứ hai ngày 13 tháng 06 đến thứ năm ngày 23 tháng 06 năm 2022.
(View: 1349)
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK sẽ tổ chức phiên họp đầu năm 2022 ngay sau Lễ Tạ Ân Sư vào lúc 2:30pm thứ bảy ngày 26 tháng 03 năm 2022 tại Thiền Tịnh Đạo Tràng, số 11502 Daniel Ave., Garden Grove, CA 92840.
(View: 1768)
Thông Báo v/v Tổ Chức Lễ Cầu Nguyện Cho Đồng Bào VN trong nước, hải ngoai và nhân loại sớm thoát khỏi cơn đại dịch
(View: 1890)
Mùa Vu Lan là mùa cứu độ. Cứu độ vạn linh trong chốn u đồ. Cứu độ chính mình làm sao vượt thoát tâm lý đầy hãi hùng, khiếp sợ, kinh hoàng trước đại dịch đang tràn ngập hiện nay.
(View: 2123)
Trưởng lão Hòa Thượng Lệ Chân, đạo hiệu THÍCH THIỆN HẠNH, môn phái Tổ đình Báo Quốc Huế, nguyên Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
(View: 1925)
Trích yếu: V/v Đình hoãn thực hiện các Phật sự quan trọng về Đại Lễ Phật Đản PL. 2565, An Cư Kiết Hạ 2021 và Đại Hội Thường Niên Kỳ I Nhiệm Kỳ IV 2020-2024 GHPGVNTNHK
(View: 2420)
Của HT Thích Thắng Hoan - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ
(View: 4057)
Trong những ngày qua nhiều chùa Việt Nam, Thái lan, Cambodi, Sri lanka đã bị trộm cướp liên tục. Trong hai đêm qua hơn 10 ngôi chùa ở vùng Riverside đã bị trộm cướp.
(View: 4025)
Dự kiến các ngày Đại Lễ Phật Đản, Đại Hội Thường Niên và An Cư Kiết Hạ trong năm 2021 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(View: 4447)
Năm nay Lễ Hiệp Kỵ sẽ được tổ chức tại Chùa Bát Nhã, Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, vào Thứ Bảy, ngày 03 tháng 4 năm 2021
(View: 4781)
Thông Tư V/v Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt Miền Trung 2020 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(View: 2748)
Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.
(View: 2392)
Tâm Thư Cầu Nguyện Bịnh Dịch Corona Vũ Hán Chấm Dứt của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(View: 2412)
Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ xin nhất tâm kính lễ tất cả tấm lòng của quí vị và gói trọn triệu tấm lòng này dâng lên cúng dường đức Thế tôn trong mùa Phật Đản tang thương năm nay.
(View: 5574)
Tổng Hợp Hình Ảnh và Báo Cáo Các Hoạt Động Thông Qua Việc Kêu Gọi Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ V/v Quyên Góp Medical Suplies
(View: 2359)
Trích yếu: V/v khuyến thỉnh long trọng cử hành Khánh Lễ Đản Sanh của Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và hiệp lực cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân loại sớm tiêu trừ tật bệnh
(View: 5341)
Ngay tại Hoa Kỳ là quốc gia hùng mạnh, với nền y tế hiện đại tối tân, mà cũng không thể tránh khỏi sự lây nhiễm nhanh chóng của coronavirus.
(View: 5255)
Ủng Hộ Cho Bệnh Viện Trong Nạn Dịch - HT Thích Nguyên Siêu
(View: 2273)
HT Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ Quyết Định Nhân Sự Giáo Hội Nhiệm Kỳ III: 2020 - 2024
(View: 2300)
Trích yếu: V/v trì tụng kinh chú gia tâm cầu nguyện cho nhân loại tật bệnh tiêu trừ và khuyến thỉnh cấm túc an cư kiết hạ.
(View: 4307)
Kính gửi: Chư tôn Trưởng Lão, chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni và quý Cư Sĩ thành viên GHPGVNTNHK
(View: 1968)
Lễ Truy Tán Công Hạnh Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ vào lúc 11 giờ sáng, Thứ Bảy, ngày 14 tháng 3 năm 2020 tại Chùa Bát Nhã
(View: 11176)
Thông Báo và Ghi danh Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 10 Tại Philadelphia từ ngày 23 đến 26 tháng 7 năm 2020
(View: 3784)
Đại Lễ Phật Đản PL.2564- DL.2020 được tổ chức tại Garden Grove Park, California vào ngày 18-19 tháng 4 năm 2020
(View: 1846)
Thành kính chúc chư tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Ni Trưởng, Ni sư, chư Đại Đức Tăng Ni một năm mới phước huệ trang nghiêm, Phật sự viên thành.
(View: 3787)
Đại Hội Khoáng Đại 30, 31/05 tại Chùa Huệ Quang và Khoá An Cư Kiết Hạ được tổ chức tại Chùa Huệ Quang (Chư Ni), Chùa Phổ Đà (Chư Tăng) 31/5 đế 07/06
(View: 2280)
Buổi họp vào lúc 2 giờ chiều thứ tư ngày 22 tháng 01 năm 2020 tại Chùa Bát Nhã số 4717 W. First Street, Santa Ana, CA 92703
(View: 2116)
Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ xin kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni, Thiện Tín Phật tử, Đồng hương một năm Canh Tý vô lượng cát tường.
(View: 2307)
Đại Hội Khoáng Đại Kỳ III Nhiệm Kỳ IV sẽ được cử hành tại Chùa Huệ Quang, thành phố Santa Ana, vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2020.
(View: 1750)
Trích yếu: V/v chuẩn bị cho Đại Hội và cung thình/kính mời tham dự Đại Hội Khoáng Đại Kỳ III Nhiệm Kỳ IV 2020
(View: 3857)
Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ thông tri các Phật sự quan trọng trong năm 2020: Đại Lễ Phật Đản, An Cư Kiết Hạ, Đại hội Khoáng Đại và Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ 10
(View: 2277)
Cuộc họp đầu năm của Giáo Hội năm nay sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 4 tháng 1 năm 2020 tại Chùa Bát Nhã, Thành Phố Santa Ana, California, Hoa Kỳ.
(View: 2087)
Tự do dân chủ nhân quyền song hành cùng với mậu dịch đầu tư kinh tế của xứ sở để duy trì trật tự và ổn định xã hội, như ánh sáng và không khí, không thể thiếu đối với mọi người sống trong không gian rộng mở của thế giới đang phát triển mọi mặt.
(View: 4840)
Lễ Vu lan là ngày lễ thiêng liêng của Phật giáo và Dân tộc Việt hàng ngàn năm qua. Ngày lễ cứu độ cả hai thế giới âm và dương.
(View: 14795)
Được tổ chức tại Khách sạn DOUBLE TREE BY HILTON NEWARK 39900 BALENTINE DRIVE, NEWARK, CA 94560 Từ Thứ Năm đến Thứ Hai, ngày 25 - 29 tháng 7 năm 2019
(View: 3679)
Video Trường Hạ An Cư từ ngày 16 đến 26 tháng 6 năm 2019 do Chùa Phật Đà và Như Lai Thiền Tự đồng bảo trợ
(View: 4799)
Trường Hạ An Cư Năm 2019 tại Chùa Phật Đà và Như Lai Thiền Tự, San Diego, California, Hoa Kỳ
(View: 4246)
Video Thông Báo An Cư từ ngày 16 đến 26 tháng 6 năm 2019 do Chùa Phật Đà và Như Lai Thiền Tự đồng bảo trợ
(View: 2889)
Mùa gợi nhớ, mùa tưởng niệm, mùa tri ân cao cả về một Bậc Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi, Thị Hiện Đản Sanh nơi cõi trần, ngũ trược ác thế, ban pháp mầu vi diệu, cứu khổ độ sanh
(View: 4198)
Thông Báo An Cư 2019 từ ngày 16 đến 26 tháng 6 năm 2019 tại San Diego, California, Hoa Kỳ
(View: 2788)
Thông Bạch Phật Đản PL. 2563-2019 của Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Hỳ
(View: 2431)
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK xin thay đổi ngày giờ họp đầu năm của Giáo Hội vào lúc 7 giờ tối Thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2019 tại Chùa Bát Nhã
(View: 2798)
Thông Bạch Tết Kỷ Hợi 2019 ủa Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(View: 15719)
Từ Thứ Năm đến Thứ Tư, ngày 11-17 tháng 9 năm 2018, tại: ALA MOANA HOTEL - 410 Atkinson Drive, Honolulu, Hawaii 96814
(View: 2767)
Khai Mạc Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn lần thứ 11 tại chùa Khánh Anh thành phố Evry, thủ đô Paris, nước Pháp từ ngày 27/9 đến 01/10/2018
(View: 2578)
Đại Hội Thường Niên lần thứ II, nhiệm kỳ III (2016 – 2020), được Hội Đồng Điều Hành triệu tập và tổ chức tại Phật Học Viện Quốc Tế, thành phố North Hills, tiểu bang California, Hoa Kỳ, vào ngày 18 tháng 6 năm 2018.
(View: 2078)
Trong Hạnh Phúc Kinh (Mangalasutta), thuật lại rằng: có thiên tử bạch hỏi đức Phật: làm sao để được vận may (mangala), và Đức Phật dạy cho 38 điều phải làm để được may mắn và một trong những điều ấy là: "Phụng dưỡng cha và mẹ... Là vận may tối thượng."
(View: 2280)
Mùa Vu Lan cũng là dịp để chúng ta cùng quán chiếu về ý nghĩa hiếu kính đối với mẹ cha của người Việt trên quê hương mới. Quan niệm và tập quán hiếu kính này khá nhiều khác biệt giữa hai nền văn hóa Đông Tây.
(View: 6894)
TT Thích Thánh Minh và Đh Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê trân trọng kính mời Chư Tôn Đức và quý Phật tử
(View: 2635)
Tường thuật cuộc biểu tình chống dự luật về ba đặc khu và an ninh mạng của chính quyền CSVN do Giáo Hội PGVNTN Âu Châu tổ chức tại công trường Trocadéro, Paris, Pháp Quốc ngày 29.6.2018.
(View: 3416)
Bản Kháng Nghị Của GHPGVNTN Âu Châu về Dự Luật Đơn Vị Hành Chánh - Kinh Tế Đặc Biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc
(View: 2981)
Chứng minh cho chúng ta thấy rõ rằng; Một tinh thần Đoàn Kết vững mạnh và tấm lòng yêu Quê Hương Dân Tộc thiết tha của những người con Rồng cháu Lạc.
(View: 3641)
Bản Lên Tiếng về Dự Luật Đơn Vị Hành Chánh - Kinh Tế Đặc Biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc của Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
(View: 3379)
Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Chùa Huệ Quang, sẽ cùng tổ chức Trường Hạ Chùa Huệ Quang thời gian: Từ ngày 1-8 tháng 07 năm 2018.
(View: 3385)
Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ tổ chức An Cư Kiết Hạ Từ ngày 18-28/06/2018 tại Phật Học Viện Quốc Tế, North Hills, California
(View: 6255)
Đại Lễ Phật Đản do GHPGVNTN Hoa Kỳ và Cộng Đồng Phật Giáo miền Nam California tổ chức vào ngày 5-6/5/2018 được thành tựu viên mãn
(View: 2712)
Thư Cung Thỉnh/Kính Mời Tham Dự Đại Hội Thường Niên Lần Thứ 2 Nhiệm Kỳ III (2016-2020) của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(View: 5127)
Do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Cộng Đồng Phật Giáo Miền Nam California tổ chức vào ngày 5-6/5/2018 tại Miles Square Regional Park
(View: 3794)
Thông Bạch Phật Đản PL.2562 - 2018 của Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(View: 5593)
Phật sự trong năm 2018 Đại Lễ Phật Đản PL 2562, Đại Hội Thường Niên Lần Thứ 2 Nhiệm Kỳ III, An Cư Kiết Hạ, và Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 8
(View: 3154)
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ xin nhất tâm kính gởi lời chúc Tết “an tâm” đến với chư Tôn Thiền đức Tăng Ni và toàn thể chư Thiện nam Tín nữ Phật tử.
(View: 6163)
Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Lần Thứ 11 sẽ được tổ chức tại đạo tràng chùa Khánh Anh, nước Pháp từ thứ năm, ngày 27/09/2018 đến chủ nhật, ngày 30/09/2018
(View: 2936)
Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN Hoa Kỳ sẽ cử phái đoàn trực tiếp đến ủy lạo cứu trợ tại các nơi bị ảnh hưởng thiên tai nặng nề nhất trong một ngày gần đây
(View: 3108)
Thông Bạch Vu Lan 2017 của Hoà Thượng Thích Thắng Hoan Chánh Văn Phòng GHPGVNTN Hoa Kỳ
(View: 11679)
Niềm tin của mỗi người con Phật là ai cũng muốn học hỏi Phật pháp để thiết lập cho mình một niềm tin kiên định...
(View: 2856)
Ủy quyền Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, Trụ Trì Chùa Khánh Hỷ, làm Trưởng BTC Đại Lễ Phật Đản Chung Phật Lịch 2562 tại Miền Nam California, Hoa Kỳ vào ngày 20/5/2018
(View: 2986)
Đặc biệt Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 7 năm nay, do NS Nguyên Thiện làm Trưởng BTC, sẽ được tổ chức tại Tp.Chicago thuộc Tiểu Bang Illinois, vào ngày 20 đến 23/7/2017.
(View: 6121)
Bài viết của: HT Thích Nguyên Siêu; Giọng đọc và dựng phim: Thích Hạnh Tuệ; Nhiếp ảnh: Giáo sư Võ Văn Tường
(View: 8797)
Khoá An Cư được tổ chức tại Niệm Phật Đường Fremont từ ngày 12 đến 22/6/2017
(View: 3010)
Quyết Nghị này gồm 11 điểm đã được toàn thể Đại Hội, đồng biểu quyết thông qua lúc 06 giờ chiều ngày 11 tháng 6 năm 2017
(View: 6437)
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) đã tổ chức Đại hội thường niên lần thứ 1 nhiệm kỳ III ngày 10-11/6/2017
(View: 3609)
Khoá An Cư được tổ chức tại Niệm Phật Đường Fremont từ ngày 12 đến 22/6/2017
(View: 3722)
Về việc thông tri và kính cung thỉnh/kính mời tham dự Đại Hội Thường Niên Lần Thứ Nhất, Nhiệm Kỳ III (2016-2020)
(View: 17526)
Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2561 do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và các chùa tại Nam California tổ chức vào chủ nhật 23.04.2017 tại Mile Square Park
(View: 6616)
Khoảng 500 chư tôn đức Tăng, Ni cùng với hàng ngàn người... trong 2 ngày 22 và 23/4/2017...
(View: 3838)
Thông Bạch Phật Đản Phật Lịch 2561 - 2017 của HT Thích Thắng Hoan Chánh Văn Phòng HĐGP GHPGVNTN Hoa Kỳ
(View: 2573)
Trích yếu: V/v thông tri và kính cung thỉnh và kính mời tham dự các Phật sự quan trọng trong năm 2017 của GHPGVNTN Hoa Kỳ
(View: 2662)
Ngày Tết Đinh Dậu, Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ xin kính chúc toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni và quí Thiện Tín vô lượng cát tường.
(View: 2974)
Năm nay Lễ Hiệp Kỵ sẽ được tổ chức tại Chùa Bát Nhã, Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, vào Thứ Bảy, ngày 18 tháng 3 năm 2017.
(View: 4403)
Do GHPGVNTN các châu lục đồng tổ chức tại Tu Viện Phổ Đà Sơn Ottawa, Canada ngày 07/10/2016
(View: 5188)
Mùa Vu Lan Báo Hiếu cũng là cơ hội để người con Phật chúng ta suy nghiệm về con đường thực hiện hiếu đạo trong gia đình...
(View: 9952)
Được tổ chức tại: Hilton Orange County từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 7 năm 2016
(View: 6668)
Được tổ chức tại: Hilton Orange County Costa Mesa - Từ ngày thứ Năm 21 đến ngày chủ Nhật 24 tháng 7 năm 2016
(View: 29498)
Từ ngày 21 đến 24/7/2016 Tại Hilton Orange County, Costa Mesa - 3050 Bristol St. Costa Mesa, CA 92626
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant