Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Pháp Giới Của Trí HuệCông Đức

Sunday, February 25, 202418:45(View: 853)
Pháp Giới Của Trí Huệ Và Công Đức

Pháp Giới Của Trí HuệCông Đức

Nguyễn Thế Đăng

 
1

Con đường Bồ tát gồm hai sự tích tập trí huệ và tích tập công đức. Hai sự tích tập này đầy đủ thì được gọi là Lưỡng Túc Tôn, bậc hai sự đầy đủ, tức là một vị Phật.

Trong phẩm Nhập Pháp Giới chấm dứt Kinh Hoa Nghiêm, để vào lầu các Tỳ Lô Giá Na Trang Nghiêm Tạng của Đức Di Lặc, bao gồm toàn bộ pháp giớiĐồng tử Thiện Tài phải đầy đủ hai sự tíchtập trí huệ và công đức của một Đại Bồ tát để xin được vào.

Lầu các của Đức Di Lặc sở dĩ ngài có được và ở trong đó là do trí huệ tánh Không và công đức của các nguyện hạnh của ngài. Đồng tử Thiện Tài tán thán lầu các và chủ nhân của nó như sau:

Lầu các đây là chỗ ở của
Đức Từ Thị lợi ích thế gian
Quán đảnh đại bi thanh tịnh trí
Pháp Vương Tử nhập Như Lai cảnh.
Tiếng tăm nhất trong các Phật tử
Đã vào môn giải thoát Đại thừa
Du hành pháp giới tâm không nhiễm
Đây chỗ ở của bậc Vô Đẳng.
Thí, giới, nhẫn, thiền, trí huệ
Phương tiện, nguyện, lực và thần thông
Mười ba la mật, hạnh Đại thừa
Chỗ ở của bậc Đều Đầy Đủ.
Trí huệ rộng lớn như hư không
Biết khắp ba đời tất cả pháp
Vô ngạivô y, không bám giữ
Chỗ ở của bậc Thấu Các Cõi.
Khéo biết rõ được tất cả pháp
Không tánh, không sanh, không chỗ y
Như chim tự tại bay trong không
Lầu này chỗ ở bậc Đại Trí.
Biết rõ chân thật tánh phiền não
Phân biệt nhân duyên hư vọng khởi
Cũng chẳng nhàm kia mà cầu thoát
Đây là chỗ ở bậc Tịch Tĩnh.

Lầu các Tỳ Lô Giá Na đại trang nghiêm tạng thu gồm pháp giớiTrang nghiêm là đầy đủ tất cả công đức. Tạng là tạng công đức và trí huệ của Phật Tỳ Lô Giá Na.

Phần đầu bài kệ tán thán Đức Di Lặc và lầu các của ngài cho biết muốn nhập pháp giới và ở trong pháp giới thì phải đầy đủ trí huệ và công đức. Bậc Đều Đầy Đủ là đầy đủ các hạnh (mười hạnh ba la mật), trí huệ tánh Không (vô ngạivô y, không bám giữ), công đức là, “đã vào môn giải thoát Đại thừadu hành pháp giới tâm không nhiễm, như chim tự tại bay trong Không”.

Người tu hành Bồ tát ở trong sanh tử của chúng sanh và tiếp xúc thường trực với mọi phiền nãocủa chúng sanh, nên để có thể “du hành pháp giới tâm không nhiễm” thì phải thấy biết phiền nãocủa chúng sanh là tánh Không, phải thấu rõ “phân biệt nhân duyên hư vọng khởi”, và do đó, cũng chẳng nhàm chán sanh tử và chúng sanh để cầu giải thoát cho riêng mình.

Ba môn giải thoáttám Thánh đạo
Các uẩn, xứ, giới và duyên khởi
Đều quán sát được, chẳng tịch diệt
Đây là chỗ ở bậc Thiện Xảo.
Mười phương cõi nước và chúng sanh
Dùng trí vô ngại đều quán sát
Rõ tánh đều Không, chẳng phân biệt


Đây là chỗ ở bậc Tịch Diệt.
Đi khắp pháp giới đều vô ngại
Mà cầu tánh đi chẳng thể được
Như gió trong không chẳng chỗ đi
Đây là chỗ ở bậc Vô Y.
Thấy khắp đường ác loại quần sanh
Chịu các khổ độc không nơi về
Phóng đại từ quang đều trừ diệt
Đây là chỗ ở bậc Từ Mẫn…
Thấy các chúng sanh bệnh mê lầm
Khởi sanh tâm bi mẫn rộng lớn
Dùng thuốc trí huệ đều diệt trừ
Lầu này của bậc Y Vương ở.
Thấy các chúng sanh chìm biển khổ
Nổi trôi chịu bao sanh tử khổ
Đều dùng thuyền pháp cứu vớt họ
Đây là chỗ ở bậc Khéo Độ.
Thấy các chúng sanh chìm biển khổ
Mà phát tâm Bồ đề diệu báu
Đều vào trong đó để cứu họ
Lầu này của bậc Khéo Vớt ở.
Hằng dùng đại nguyện mắt từ bi
Quán khắp tất cả các chúng sanh
Cứu họ thoát khỏi biển sanh tử
Lầu này của Kim Sí Vương ở…

Người tu hành Bồ tát đạo thực hành ba môn giải thoát (Không, Vô tướngVô nguyện), quán sát tất cả đều duyên khởi, nên là Không, nhưng chẳng chứng tịch diệt Không. Đó là phương tiện thiện xảocủa trí huệ tánh Không. Đây là bậc Tịch Diệt, bậc Tịch Tĩnh đích thực, nghĩa là ở trong sanh tử, cứu vớt chúng sanh, chẳng lìa bỏ chúng sanh nhưng thấy biết rõ sanh tử và chúng sanh bản tánh là tịch diệt. Do đó mà giải thoát ngay trong sanh tử và trong việc cứu thoát chúng sanh.

Trí huệ phương tiện thiện xảo của Bồ tát luôn luôn đi liền với tâm từ mẫn và bi mẫn, giúp đỡ, cứu vớt chúng sanh. Đây chính là Bồ đề tâmnỗ lực “tự giác”, đồng thời với “giác tha”, và khi hoàn thành được hai việc đồng thời này thì được gọi là một vị Phật, “giác hạnh viên mãn”.

Bài kệ còn dài, nhưng không ngoài trí huệ và từ bi, tức là Bồ đề tâm của Bồ tát hạnhBồ tát hạnh là căn bản, là con đường để Bồ tát đi, trên thì nối kết với chư Phật, dưới thì hóa độ chúng sanh. Đây là con đường hợp nhất Trí huệ và Công đức do từ bi nguyện hạnh làm động lựcTrí huệCông đức, và nguyện hạnh của Bồ tát đều vô biên vô tận như biển lớn, như hư khôngnhư pháp giới:

Như vầng nhật nguyệt tại hư không
Tất cả thế gian được soi sáng
Ánh sáng trí huệ cũng như vậy
Lầu này của bậc Chiếu Thế ở…
Đi khắp tất cả thế giới hải
Vào khắp tất cả đạo tràng hải
Cúng dường tất cả Như Lai hải
Lầu này của bậc Tu Hành ở.
Tu hành tất cả diệu hạnh hải
Phát khởi vô biên đại nguyện hải
Như vậy trải qua những kiếp hải
Lầu này của bậc Công Đức ở.

Thế nên, ở phần sau Bồ tát Di Lặc giảng cho Thiện Tài về Bồ đề tâm, đây là phần dài nhất trong phẩm Nhập Pháp GiớiBồ đề tâm là trí huệtừ bi và hạnh mà nếu viên mãn, nghĩa là rộng lớn và sâu thẳm đồng với pháp giới, thì thành Phật

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 117)
Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta gặp phải nhiều áp lực và lo lắng từ công việc, cuộc sống xã hội, về giao tiếp theo truyền thống và trên mạng xã hội.
(View: 142)
Là Phật tử, chúng ta thường được nghe giảng “đạo Phật là đạo của từ bi và trí tuệ”, nhưng ý nghĩa thật sự của đạo Phật là gì?
(View: 158)
Trong cuộc sống đời thường, mỗi một cá nhân chúng ta thường không để ý đến hiệu quả của lòng thương trong nhiều trường hợp ứng xử hoặc trong nhiều công việc thường ngày.
(View: 166)
Phra Ajaan Lee Dhammadharo (1907-1961), là một trong những vị thiền sư theo truyền thống tu khổ hạnh trong rừng.
(View: 186)
Ở đây, này Hiền giả, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tinbất động đối với Đức Phật… đối với Pháp…
(View: 233)
húng ta có thân này là do nghiệp. Nghiệp được hiểu đơn giản nhất, đời thường nhất là thói quen.
(View: 221)
Trong chùa có một anh câm. Không ai nhớ anh ta đến chùa từ bao giờ, vả lại cũng không mấy người để ý đến anh ta.
(View: 233)
Danh và thực trong đời sống xã hội là nói cái tên gọi và thực chất, chức danh và khả năng, danh vị và tài đức.
(View: 225)
Theo giáo thuyết nhà Phật, quán tưởng là tập trung tư tưởng để quan sát, phân tích và suy nghiệm một vấn đề, giúp cho thân an và tâm không loạn động, cũng như được chánh niệm.
(View: 265)
Theo Phật giáo, hồi hướng được làm với lòng ước nguyện để chuyển đổi những thiện hành trở thành nguyên nhân để giúp một người đạt được toàn giác.
(View: 254)
Như người bị trúng tên độc là một trong những ảnh dụ gây ấn tượng mạnh mẽ về những việc cần làm ngay.
(View: 211)
Là một công dân, bạn có thể trở nên dễ phục tùng các mệnh lệnh, sẵn sàng nhượng bộ các quyền của bạn hơn vì những lời hứa mơ hồ về sự an toàn.
(View: 159)
Chánh kiến là thấy biết đúng sự thật. Thấy biết về thiện và bất thiện, căn bản của thiện và bất thiện;
(View: 187)
Đã xuất gia thì không ai là người ác cả, ác Tỷ kheo dùng để chỉ cho những người xuất gia tiến bộ chậm, chưa chuyển hóa các tập khí xấu ác của chính mình.
(View: 210)
Con người khổ đau vì không biết và không thể sống đời sống chân thực (real life). Đời sống chân thựctrong bài này được gọi là “thực tại của đời sống”.
(View: 295)
Hiện tại chính là thời kỳ mạt pháp, pháp đã đến đoạn cuối của nó. Phần đông không chú trọng vào sự tu hành,
(View: 306)
Hôm nọ lúc Đức Thế Tôn đang giảng dạy ở tu viện Kỳ Viên, có một ông say rượu loạng quạng đi vô và nói "Thế Tôn, Con muốn xuất gia đi tu".
(View: 386)
Bốn mươi lăm năm thuyết pháp, Đức Phật đã dày công thiết lập nên lộ trình TU CHỨNG duy nhất, là VĂN - TƯ - TU.
(View: 360)
Con đường giải thoát, tức là Bát Chánh Đạo. Có thể gói trọn vào một câu, hay hai câu, hay vài câu được không?
(View: 343)
Chữ “tu” có nghĩa là “sửa đổi” hay “thay đổi”. Sửa chữa những hành vi bất thiện sai lầm để bản thân trở nên tốt đẹp và lương thiện hơn.
(View: 357)
Đức Phật đến với cuộc đời không gì khác ngoài chỉ bày cho con người một nếp sống hạnh phúc an lạc.
(View: 611)
Chết an lànhmong mỏi to lớn và sau cùng của một kiếp nhân sinh. Ngoài đời hằng mong sinh thuận tử an.
(View: 580)
Pháp giớivũ trụ được các bậc giác ngộ chứng ngộ.
(View: 853)
Một số bài pháp hay nhất mà tôi từng nghe là những bài pháp của Đức Phật.
(View: 449)
Huyền thoại truyền thống về cuộc đơi Đức Phật kể lại rằng trong suốt thời niên thiếu và vào tuổi trưởng thành, thái tử Siddhattha
(View: 681)
Xã hội ngày nay, đời sống hiện đại phần nào làm con người bị cuốn vào guồng xoay vật chất như “thiêu thân”.
(View: 500)
Con đường giải thoát, tức là Bát Chánh Đạo. Có thể gói trọn vào một câu, hay hai câu, hay vài câu được không?
(View: 487)
Ái là tâm yêu thích. Người đời thì yêu thích nhiều thứ nên biển ái mênh mông.
(View: 388)
Chánh kiến là thấy biết đúng sự thật. Thấy biết về thiện và bất thiện, căn bản của thiện và bất thiện;
(View: 505)
Thiền sư Sawaki luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hành thiền hơn là học kinh sách hay tham công án.
(View: 471)
Cách đây hơn 2500 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng dự ngôn
(View: 655)
“Sinh ra, tồn tại, suy biến và hoại diệt trong từng thoáng chốc. Thế gian được thấy như thế...”
(View: 453)
Một trong những giả định đằng sau Phật giáo đương đại (Contemporary Buddhism) là 'thông điệp' của Phật giáo có thể truyền đến...
(View: 577)
Có người nói thế giới này hư hoại, thật ra thế giới không có hư hoại. Vậy thì cái gì hư hoại?
(View: 580)
Buông bỏ là một hạnh lành, không phải người nào cũng làm được. Xả bỏ được bao nhiêu thì nhẹ nhàng và thong dong bấy nhiêu.
(View: 974)
Nhân dịp Năm Mới, tôi xin cảm ơn tất cả những người đã gửi cho tôi những lời chúc tốt đẹp, và tôi xin gửi lời chào đến tất cả chư Huynh Đệ trên khắp thế giới.
(View: 685)
Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, vị thủy tổ đầu tiên về nguồn gốc của dân tộc Việt Nam là...
(View: 575)
Theo truyền thuyết, rồng là loài vật linh thiêng, có thần thông, có khả năng làm mưa, phun ra khói, lửa, thăng, giáng, ẩn, hiện, biến hóa lớn nhỏ một cách tự tại.
(View: 878)
Trí tuệ giống như ánh sáng, và có ba cấp độ:
(View: 549)
Chúng ta thường nghe dặn dò rằng, hãy tu đi, đừng nói nhiều, đừng lý luận nhiều, đừng dựa vào chữ nghĩa biện biệt sẽ dễ loạn tâm
(View: 679)
Trước khi tìm hiểu chủ đề “Nương thuyền Bát nhã là gì? ”, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từ Bát nhã.
(View: 651)
Từ “Phật” (Buddha) đã được biết đến và lưu truyền trước khi Đức Phật xuất hiệnẤn Độ.
(View: 628)
Đức Phật, Ngài là con người, bằng xương bằng thịt, như bao nhiêu con người khác...nhưng Ngài là một con người giác ngộ, tỉnh thức...
(View: 641)
Tham ái với thân, tập trung lo cho thân tứ đại một cách thái quá, đó là trói buộc.
(View: 640)
Trời có lúc nắng lúc mưa, người có lúc may mắn hoặc xui xẻo. Nhưng không có cái gì tự dưng sinh ra hay mất đi, tất cả đều có lý do của do của nó.
(View: 535)
Ajaan Dune Atulo (1888-1983) sinh ngày 4 tháng 10/1888 tại làng Praasaat, huyện Muang, tỉnh Surin. Năm 22 tuổi ngài xuất gia ở tỉnh lỵ.
(View: 709)
Đức Phật là đấng Toàn giác, bậc trí tuệ siêu việt. Càng hiểu Phật phápcuộc đời, ta càng thấy những gì Đức Phật dạy là vô cùng đúng đắn.
(View: 1022)
Một cá nhân hay đoàn thể đệ tử Phật thực sự có tu tập giới-định-tuệ thì được mọi người kính trọng; sống hòa hợp, nhẫn nhịn, không tranh chấp đấu đá lẫn nhau chắc chắn được mọi người thương mến.
(View: 1200)
"Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ, khi đêm đã qua, vào lúc trời vừa sáng, Đức Thế Tôn đắp y mang bát vào nước Xá-vệ. …
(View: 923)
Thánh hiệu của Bồ-tát Quán Thế Âm, tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc là Thánh hiệu mà không ai chẳng biết.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant