Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Văn Thỉnh Thập Nhị Cô Hồn

Friday, April 1, 201100:00(View: 64097)
Văn Thỉnh Thập Nhị Cô Hồn

Nhất tâm triệu thỉnh:

Kim ô tợ tiễn, ngọc thố như thoa,

tưởng cốt nhục dĩ phân ly, đỗ anh hồn nhi hà tại.

Sơ nhiệt danh hương,

sơ thân triệu thỉnh, tiến bạt hương linh,

tánh_____ huý _____ , nhất vị chánh hồn.

 

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,

lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

 

Nhất tâm triệu thỉnh:

Viễn quan sơn hữu sắc,

cận thính thủy vô thanh,

xuân khứ hoa hoàn ngự,

nhân lai điểu bất kinh.

Tái nhiệt danh hương,

 tái thân triệu thỉnh,

 tiến bạt hương linh,

tánh ____ huý____ , nhất vị chánh hồn.

 

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn,

thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội,

thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

 

Nhất tâm triệu thỉnh:

Phù sanh như mộng,

huyễn chất phỉ kiên,

bất bằng ngã Phật chi từ,

hạt toại siêu thăng chi lộ.

Tam nhiệt danh hương,

tam thân triệu thỉnh,

tiến bạt hương linh,

tánh _____ huý _____ , nhất vị chánh hồn.

 

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn,

thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội,

thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

 

 

Thỉnh Thập Nhị Loại Cô Hồn:

 

1/ Nhất tâm triệu thỉnh:

Lụy triều đế chúa,

lịch đại hầu vương,

cửu trùng điện khuyết cao cư,

vạn lý sơn hà độc cứ.

 

Tây lai chiến hạm,

thiên niên vượng khí nga thâu,

bắc khứ loan dư,

ngũ quốc oan thanh vị đoạn.

 

Ô hô! đỗ quyên khiếu lạc đào hoa nguyệt,

huyết nhiễm chi đầu hận chánh trường.

 

Như thị tiền vương hậu bá chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

 

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,

lai lâm pháp hội,

thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

 

 

2/ Nhất tâm triệu thỉnh:

Trúc đàn bái tướng,

kiến tiết phong hầu,

lực di kim đảnh thiên cân, thân tác trường thành vạn lý.

 

Sương hàn báo trướng,

đồ cần hãn mã chi lao,

phong tức lang yên, không phụ phàn long chi vọng.

 

Ô hô! tướng quân chiến mã kim hà tại,

dã thảo nhàn hoa mãn địa sầu.

 

Như thị anh hùng tướng soái chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

 

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,

lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

 

3/ Nhất tâm triệu thỉnh:

Ngũ lăng tài tuấn, bách quận hiền lương,

tam niên thanh tiết vi quan, nhất phiến đan tâm báo chúa.

 

Nam châu bắc huyện, cửu ly tang tử chi hương, hải giác thiên nhai,

viễn táng bồng lai chi đảo.

 

Ô hô! hoạn huống tiêu tiêu tùy thệ thủy,

ly hồn yểu yểu cách Dương quan.

 

Như thị văn quan tể phụ chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

 

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,

lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

 

4/ Nhất tâm triệu thỉnh:

Huỳnh môn tài tử, bạch ốc thư sanh,

thám hoa túc bộ văn lâm, xạ sách thân du cức viện.

 

Huỳnh đăng phi tán, tam niên đồ dụng công phu, thiết

nghiên ma xuyên, thập tải mạn thí tân khổ.

 

Ô hô! thất xích hồng la thư tánh tự,

nhất bôi hoàng thổ cái văn chương.

 

Như thị văn nhân cử tử chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

 

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,

lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

 

5/ Nhất tâm triệu thỉnh:

Xuất trần thượng sĩ, phi tích cao tăng,

tinh tu ngũ giới tịnh nhân, phạn hạnh tỳ kheo ni chúng.

 

Hoàng hoa túy trúc, không đàm bí mật chân thuyên,

bạch cổ lê nô, đồ diễn khổ không diệu kệ.

 

Ô hô! kinh song lãnh tẩm tam canh nguyệt,

thiền thất hư minh bán dạ đăng.

 

Như thị tri y Thích tử chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

 

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,

lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

 

6/ Nhất tâm triệu thỉnh:

Hoàng quan dã khách,

vũ phục tiên lưu,

đào nguyên động lý tu chân,

lãng uyển châu tiền dưỡng tánh.

 

Tam hoa cửu luyện,

thiên tào vị hứa tiêu danh, tứ đại vô thường,

địa phủ nan dung chuyển hạn.

 

Ô hô! lâm quán sương hàn đan táo lãnh,

tiêu đàn phong thảm hạnh hoa hy.

 

Như thị huyền môn đạo sĩ chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

 

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,

lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

 

7/ Nhất tâm triệu thỉnh:

Giang hồ ky lữ,

nam bắc kinh thương,

đồ tài vạn lý du hành,

tích hóa thiên kim mậu dịch.

 

Phong ba bất trắc,

thân cao ngư phúc chi trung,

đồ lộ nan phòng,

mạng táng dương trường chi hiểm.

 

Ô hô! trệ phách bắc tùy vân ám ám,

khách hồn đông trục thủy du du.

 

Như thị tha hương khách lữ chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

 

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn,

thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội,

thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

 

8/ Nhất tâm triệu thỉnh:

Nhung y chiến sĩ, lâm trận kiện nhi,

hồng kỳ ảnh lý tranh hùng,

bạch nhẫn tòng trung địch mạng.

 

Cổ kim sơ chấn, thiếp thời phúc phá trường xuyên,

thắng bại tài phân, biến địa chi thương thủ toải.

 

Ô hô! mịch mịch hoàng sa văn qủy khốc,

mang mang bạch cốt thiểu nhân thâu.

 

Như thị trận vong binh tốt chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

 

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,

lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

 

9/ Nhất tâm triệu thỉnh:

Hoài thai thập nguyệt,

tọa thảo tam triêu, sơ hân loan phụng hoà minh,

thứ vọng hùng bi hiệp mộng.

 

Phụng cung dục xướng,

cát hung chỉ tại phiến thời,

chương ngõa vị phân, mẫu tử giai quy trường dạ.

 

Ô hô! hoa chánh khai thời tao cấp vũ,

nguyệt đương minh xứ phúc ô vân.

 

Như thị huyết hồ sản nạn chi lưu, nhất loại cô hồn đẳng chúng.

 

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn,

thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội,

thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

 

10/ Nhất tâm triệu thỉnh:

Nhung di man địch, ám á mang lung,

cần lao thất mạng dung nô, đố kỵ thương thân tỳ thiếp.

 

Khinh khi Tam bảo, tội khiên tích nhược hà sa,

ngỗ nghịch song thân, hung ác tràn đầy vũ trụ.

 

Ô hô! trường dạ mang mang hà nhật hiểu,

u quan ẩn ẩn bất tri xuân.

 

Như thị sân ngoan bội nghịch chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

 

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn,

thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội,

thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

 

11/ Nhất tâm triệu thỉnh:

Cung vi mỹ nữ, khuê các giai nhân,

yên chi họa diện tranh nghiên, long xạ huân y cạnh tiếu.

 

Vân thâu vũ hiết, hồn tiêu kim cốc chi viên,

nguyệt khuyết hoa tàn, trường đoạn mã ngôi chi dịch.

 

Ô hô! tích nhật phong lưu đô bất kiến,

lục dương phương thảo độc lâu hàn.

 

Như thị quần thoa phụ nữ chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn,

thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội,

thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

 

12/ Nhất tâm triệu thỉnh:

Cơ hàn cái giả, hình lục tù nhân,

ngộ thủy hỏa dĩ thương thân,

phùng hổ lang nhi thất mạng.

 

Huyền lương phục độc,

thiên kim oán khí trầm trầm, lôi kích nhai băng,

nhất điểm kinh hồn dạng dạng.

 

Ô hô! mộ vũ thanh yên hàn thước tháo,

thu phong hoàng diệp loạn nha phi.

 

Như thị thương vong hoạnh tử chi lưu,

nhất loại cô hồn đẳng chúng.

 

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn,

thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội,

thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

 

13/ Nhất tâm triệu thỉnh:

Pháp giới lục đạo, thập loại cô hồn,

Diện Nhiên sở thống,

bệ lệ đa chúng, trần sa chủng loại,

y thảo phụ mộc, ly mỵ vọng lượng,

trệ phách cô hồn, tự tha tiên vong,

gia thân quyến thuộc đẳng chúng.

 

Nhất tâm triệu thỉnh:

Pháp giới lục đạo, thập loại cô hồn,

Diện Nhiên sở thống,

bệ lệ đa chúng, trần sa chủng loại,

y thảo phụ mộc, ly mỵ vọng lượng,

trệ phách cô hồn, tự tha tiên vong,

gia thân quyến thuộc đẳng chúng.

 

Nhất tâm triệu thỉnh:

Pháp giới lục đạo, thập loại cô hồn,

Diện Nhiên sở thống,

bệ lệ đa chúng, trần sa chủng loại,

y thảo phụ mộc, ly mỵ vọng lượng,

trệ phách cô hồn, tự tha tiên vong,

gia thân quyến thuộc đẳng chúng.

 

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,

trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,

lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

 

Thượng lai triệu thỉnh dĩ quang lâm,

sở hữu điệp văn, cẩn đương tuyên độc.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 8018)
Nghi Lễ Hàng Ngày NS Thích Nữ Giới Hương biên soạn
(View: 63208)
Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung - Giọng thỉnh chung: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 82418)
Các Bài Sám Văn Cúng Thí Thực Âm Linh Cô Hồn - Tuyển Tập trong nhiều nghi thức tụng niệm của nhiều soạn giả
(View: 23485)
Diệu, sâu, Tổng Trì đứng hàng đầu, Thủ Lăng Nghiêm nhân thế khó cầu, Diệt vọng điên đảo muôn ức kiếp, Không qua nhiều đời được Pháp Thân.
(View: 13206)
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia, HT Thích Đổng Minh biên soạn
(View: 27907)
Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành không được thành tựu, không có biện pháp thoát khỏi luân hồi, là vì có oan gia trái chủ đến...
(View: 25657)
Đầu năm Cúng Hội Cầu An Nguyện cho Quốc thái Dân an mọi nhà Nhân sinh yên ổn hoan ca Xã hội tốt đẹp kết hoa tình người
(View: 37375)
Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm bản chữ Hán và Việt dịch của Quảng Minh
(View: 32532)
Hào quang chiếu diệu. Sáng tỏ mười phương, Ngộ lý chơn thường, Phá màn hôn ám.
(View: 42282)
Nguyện thứ nhất: Tôi thành Phật được, Thì nước tôi là nước tịnh thanh. Ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh, Thảy đều chẳng có sanh thành nơi đây.
(View: 50606)
Phương pháp sám hối Từ bi đạo tràng Mục Liên Sám Pháp - Nghi Thức Tụng Niệm
(View: 18651)
Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo Pháp mây hương Ngát tỏa khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo
(View: 142054)
Đây là quyển sách với những quy ước về nghi lễ tang ma của nhân gian. Người Phật tử chỉ nên tham khảo cho biết, không nên y cứ để thực hành...
(View: 15733)
Đại từ, đại bi thương chúng sanh, Đại hỉ, đại xả, cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm, Chúng con chí tâm thành đảnh lễ...
(View: 18908)
Chúng con cung kính nghe rằng: Hương sơn đại định, Viên thành ngàn vạn Đà la; Nam hải trùng ba, Quảng phát mười hai diệu hạnh...
(View: 9044)
Cùng Tổ ngộ lòng thiền, trong cửa Tây Thiên vâng lời thọ ký; Vì người khai Phật trí, tại chùa Thiên Mộ, nối nghiệp độ sinh !
(View: 17505)
Kể từ khi đạo Phật truyền vào nước ta, hàng Phật tử tại gia trong bất cứ thời đại nào và hoàn cảnh nào cũng đã có những đóng góp thiết thực trong sứ mạng hộ trìhoằng dương chánh pháp.
(View: 51104)
Mông Sơn Thí Thực là một nghi thức đã được sử dụng rất phổ cập trong các ngôi Già lam thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông. Có ba loại nghi thức Mông Sơn: Đại Mông Sơn, Trung Mông Sơn và Tiểu Mông Sơn.
(View: 28124)
Nam mô từ Lâm Tế chánh tôn sắc tứ Chúc Thánh Tự khai sơn trùng hưng quá cố đường thượng chư vị lịch đại Tổ sư...
(View: 21963)
Khể thủ nhứt thiết xuất thế gian, Tam giới tối tôn công đức hải, Trí giả năng thiêu phiền não cấu, Chánh giác ngã kim quy mạng lễ...
(View: 60139)
Nhất tâm đảnh lễ A tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm, Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
(View: 23926)
Lễ tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của lễ hội Phật đản hằng năm trong nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau. Nghi thức này vốn đã xuất hiện khá lâu tại Ấn Độ, Trung Á và Trung Hoa...
(View: 80784)
Khi đức Phật đản sinh, trên trời có chín rồng phun hai dòng nước ấm mát tắm rửa cho Ngài, cùng lúc ấy, chư thiên tung hoa trời, trổi nhạc trời chúc mừng thái tử.
(View: 24313)
Dựa trên bản Hán do HT Thích Trí Thủ soạn; Hạnh Cơ dịch sang nghĩa thuần Việt
(View: 34331)
Bản Sưu Tập các Bài Tán nầy được trích trong các cổ bản Tán Sám, Nghi Thức, Hành Trì viết tay bằng hán tự... Quảng Bảo
(View: 12621)
Muốn cho cuộc lễ được tươm tất và thành kính, chuông trống bát nhã không thể thiếu được lúc bắt đầu và khi chấm dứt lễ.... Thích Giác Duyên
(View: 23824)
Nghi Thức lạy 108 lạy Tam Bảo do HT Thích Trí Thủ biên soạn PL. 2518
(View: 19734)
Chuông vàng bảng ngọc thấu bốn phương, Thần Thánh về đây đếm không lường, Âm thinh biến khắp mười phương cõi, Chư Phật Bồ tát chứng đàn tràng... HT Thích Huyền Tôn
(View: 24206)
Nguyện tiếng chuông nầy ngân khắp cõi, Thiết-vi ngục tối thảy xa nghe, Cõi trần trong sạch đều thông suốt, Giác ngộ sanh linh cả mọi loài... HT Thích Huyền Tôn
(View: 10028)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã, Qua Nhiều Ngôn Ngữ... Hoavouu sưu tầm
(View: 25713)
Kính lạy Bồ Tát Tất Đạt Đa, Tánh đức từ bi hằng biểu lộ, Trải bao cuộc du hành mục đổ, Xót sinh linh kiếp số trầm luân... Nghi Lễ
(View: 24227)
Bộ Luật Tứ Phần khởi nguyên do bộ phái Đàm-vô-đức (Dharmagupta, Pháp Tạng bộ) truyền trì... Hòa thượng Thích Trí Thủ dịch (1983)
(View: 20628)
Dựa theo “Lục Thì Sám Hối Khoa Nghi” của vua Trần Thái Tông, Việt-nam... Hạnh Cơ dịch
(View: 130586)
Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi 中科瑜伽施食科儀(Đông Mật)... Quảng Minh dịch chú
(View: 38092)
Đêm nay ngày lành Nguyên đán, Giờ này phút thiêng giao thừa, Chúng con : Tuân lệ cổ tục ngày xưa, Mở cửa nghinh xuân tiếp phước.
(View: 13575)
Nghi Thức Cúng Giao Thừa - Biên soạn Thích Nguyên An
(View: 23149)
Táo tiếng Hán có nghĩa là bếp. Hàng năm, khi năm hết Tết đến, vào ngày 23 tháng Chạp, nhà nhà đều sắm sửa lễ nghi, cúng tiễn ông Táo chầu trời... Tân Nguyễn
(View: 41876)
Khoa nghi này truyền sang nước ta đã lâu đời, thường được gọi là nghi thức đăng đàn chẩn tế, do các cao tăng làm sám chủ...
(View: 46976)
Đêm nay ngày lành Nguyên Đán Giờ nầy phút thiêng Giao thừa. Tuân lệ cổ tục ngày xưa Mở cửa nghinh Xuân tiếp phước. Truyền thừa di phong thuở trước...
(View: 31443)
Kính lạy chư Phật khắp mười phương, Tuyên dương Pháp nhiệm mầu thanh tịnh, Thánh Tăng cả ba thừa bốn quả, Rủ lòng từ bi xin chứng giám... Hạnh Cơ
(View: 17399)
Kính lạy Phật! Con từ vô thỉ kiếp, Mây vô minh che lấp tánh viên minh, Tạo bao việc ác, bỏ hết việc lành, Quanh quẩn luân hồi, vào ra sinh tử... Hạnh Cơ
(View: 22632)
Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn - 3 ngôn ngữ Anh, Việt, Hoa - Nhiều Tác Giả
(View: 79241)
Kinh Nhật Tụng - Kinh Tụng Hằng Ngày
(View: 16634)
Danh từ tên gọi của Thủ Lư theo sách Trung Hoa Phật Quang Văn Hóa Thiên Phật Giáo Dụng Ngữ chép: "Thủ lư là lư hương cầm ở trên tay, còn gọi là Bỉnh hương lư, Thủ lư, Đề lư... Thích Tâm Mãn
(View: 14961)
Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn do HT Thích Nhất HạnhHội Đồng Giáo Thọ Làng Mai biên soạn
(View: 56794)
Nhạc Thỉnh Trong Trai Đàn Chẩn Tế - Thích Hạnh Tuệ sưu tầm
(View: 26008)
Theo giáo lý đạo Phật, không ai có thể siêu độ cho ai, không ai có thể giải thoát cho ai, ngoại trừ chính cá nhân người đó.
(View: 21552)
Để thành tựu được lễ dâng y kathina, người thí chủ cần phải có sự hiểu về tấm y gọi là “Y Kathina” và nghi thức làm lễ dâng y kathina đến chư Tỳ khưu Tăng.
(View: 25409)
Bảng Chữ Nho khắc in tại chùa Báo Quốc, năm Đồng Khánh thứ 3, Mậu Tý (1888) - Chùa Báo Quốc
(View: 23446)
Thờ CúngLễ Bái là một trong những Gia Bảo tinh thần đáng quý của Tổ Tiên để lại cho con cháu kế thừa. Gia Bảo này đã đ­ược hấp thụ tinh hoa lâu đời do các Tôn Giáo bồi đắp...
(View: 60000)
Xưng là Tứ Thiên Vương bởi vì bốn vị Thiên Vương này ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Tứ Đại Thiên Vương là thần tướng của vua trời Đế Thích, ở núi Kiền Đà La...
(View: 26042)
Đạo Phật ngoài các vị thiên thần Hộ Pháp hộ giới ra còn có rất nhiều thiện hữu tri thức, bằng trí tuệ của mình, bằng phước đứctài lực của mình với tinh thần hộ trì chánh giới...
(View: 18151)
Khi giới sư đăng đàn truyền trao U Minh Giới cho vong linh. Chúng giới tử đại vị cho tiên hương linh của mình mà thay họ phụng thỉnh Tam Bảo, thọ nhận Giới pháp...
(View: 16087)
Nghi thức tuần chiếu trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền có nguồn gốc từ thời Phật còn tại thế, Đức Thế Tôn theo thông lệ cứ mỗi năm ngày, Ngài đi tuần phòng của Tăng chúng.
(View: 18555)
Đại Lễ Vu Lan Bồn khởi nguyên từ hạnh hiếu của Mục Kiền Liên Tôn Giả, trở thành nét văn hóa đạo đức hiếu hạnh của Đạo Phật, một trong “Tứ trọng ân”...
(View: 19616)
Việt Nam trong Đại Lễ Vu Lan, lễ cầu siêu tháng bảy chúng ta thường thấy có nghi thức đốt đèn cầu nguyện, hay là pháp hội Phóng Đăng...
(View: 18327)
Đại Lễ Vu Lan Bồn Đông độ dịch là Cứu Đảo Huyền, là nương theo từ bitrí tuệnguyện lực của chư Phật và Bồ Tát, để diệt trừ mọi phiền não...
(View: 44333)
Pháp Sự Khoa Nghi (3 tập) Soạn dịch giả: HT Thích Huyền Quang - Chùa Quang Thiện, California, USA - Ấn hành 2002
(View: 15850)
Nghìn nhà một bát, muôn dặm cô thân, Thần thông ứng cúng xa gần, Diệu dụng hóa duyên đây đó...
(View: 15579)
Thành ngữ Việt Nam có câu: “Thờ thì dễ, giữ lễ thì khó”, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đề tài ý nghĩatác dụng của lễ bái.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM