Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Quán Tưởng Khi Tụng Kinh

Thursday, August 24, 202316:32(View: 226)
Quán Tưởng Khi Tụng Kinh

Quán Tưởng Khi Tụng Kinh


Nguyễn Thế Đăng

tung kinh

 

Trong mọi truyền thống Phật giáo đều có việc tụng kinh, từ Nam tông, Bắc tông cho đến Mật tông.

Tụng kinhđọc tụng lời giác ngộ của Đức Phật và của các đại thánh. Khi đọc tụng, lập đi lập lại các lời của các bậc giác ngộ, giải thoát, tâm người tụng duyên theo nghĩa Kinh và lần lần hiểu được nghĩa Kinh. Duyên theo là thân, khẩu, tâm của người tụng được nâng cấp để dần dần hòa hợp phần nào với thân, khẩu, tâm giác ngộ của chư Phật, chư đại thánh, cho đến khi tương ưng và nối kết. Điều này được gọi là “Ba Mật (thân, khẩu, tâm) tương ưng”. Giải thoát, giác ngộba nghiệp thân, khẩu, tâm của hành giả trở thành thân, khẩu, tâm giải thoát, giác ngộ của Phật.

Trong các kinh của kinh Nhật Tụng, kinh nào cũng bắt đầu bằng bài Cúng Hương Tán Phật:

Nguyện mây diệu hương đây
Cùng khắp mười phương cõi
Cúng dường tất cả Phật
Tôn Pháp, chư Bồ tát
Vô biên chúng Thanh Văn
Cùng tất cả thánh hiền
Duyên khởi từ quang minh
Xứng tánh làm Phật sự
Xông khắp thảy chúng sanh
Đều phát Bồ đề tâm
Xa lìa các vọng nghiệp
Trọn thành vô thượng đạo.

(Nguyện thử diệu hương vân

Biến mãn thập phương giới
Cúng dường nhất thiết Phật
Tôn Pháp, chư Bồ tát
Vô biên Thanh Văn chúng
Cập nhất thiết thánh hiền
Duyên khởi quang minh đài
Xứng tánh tác Phật sự
Phổ huân chư chúng sanh
Giai phát Bồ đề tâm
Viễn ly chư vọng nghiệp
Viên thành vô thượng đạo).

Mây hương (hương vân) được nói nhiều trong Kinh Hoa Nghiêm. Khói của ba cây hương đang cầm để tụng lời nguyện không thể rộng lớn thành mây hương và không thể cùng khắp (biến mãn) mười phương cõi được. Muốn được như thế phải quán tưởng và khi quán tưởng, tâm trở thành mây hương đầy khắp mười phương cõi, nghĩa là tâm trở nên bao la, trùm khắp vũ trụ.

Tiếp tục như thế là việc quán tưởng “tất cả Phật, vô biên thánh hiền”, rồi “duyên khởi từ ánh sáng, xứng tánh làm Phật sự…” Thân quỳ thẳng, miệng xướng tụng, tâm quán tưởng, đây là ba mật tương ưng với đối tượng quán tưởng.

Trong câu đầu tiên xướng lên để lễ lạy: “Nhất tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không, khắp pháp giới, quá hiện vị lai mười phương chư Phật, tôn Pháp, hiền thánh tăng thường trụ Tam Bảo”.

(Nhất tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, hiền thánh tăng thường trụ Tam Bảo)

“Nhất tâm” là thiền định của tâm. “Đảnh lễ” là hoạt động trong thiền định của thân. “Tận hư không, khắp pháp giới” là quán tưởng, và theo sự quán tưởng của tâm, tâm ấy cũng mở rộng đến tận hư không, khắp pháp giới, nghĩa là mở rộng đến không gian vô biên. “Quá hiện vị lai mười phương chư Phật… thường trụ Tam Bảo”, nhờ quán tưởng mà người hành lễ mở rộng đến ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai, mở rộng về thời gian, cho đến sự vượt ngoài thời gian của Tam Bảo, tức là Tam Bảo thường trụ.

Trong một câu có cả thiền định (Chỉ) và thiền quán (Quán) nâng đỡ, nương tựa nhau khiến thân, khẩu, tâm thành thiền định thiền quán để thâm nhập đối tượng và để thấu hiểu chủ thể và đối tượng là không hai, cùng một bản tánh:

Năng lễ sở lễ tánh Không tịch.
Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Như vậy thì thiền định thiền quán trong khi tụng kinh khiến cho chúng ta đến gần với đối tượng (pháp giới, chư Thánh…), làm quen với đối tượng và hợp nhất với đối tượng ấy. Sự hợp nhất này là thấy biết tất cả cùng một vị, tất cả cùng một bản tánh.

Một điều nữa là khi quán tưởng, chúng ta tịnh hóa cái thấy bình thường bất tịnh của mình để nó trở thành thanh tịnh. Chính cái thấy bất tịnh hàng ngày này đã tạo ra một thế giới bất tịnh, chia cắt, khổ đau mà chúng ta gọi là sanh tử luân hồi.

Nghi thức Sám Hối dựa vào hệ thống Kinh Hoa Nghiêm, cụ thể là trong bài kệ sám hối được lấy gần như nguyên văn của Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Đoạn kệ mở đầu bằng:

Như thế, Như Lai khắp mười phương
Ba đời chư Phật đại hùng lực
Con dùng thân ngữ ý sạch trong
Lễ khắp tất cả không hở sót.
Hạnh nguyện Phổ Hiền lực oai thần
Khắp hiện trước tất cả Như Lai
Mỗi thân khắp hiện mỗi trần thân
Mỗi mỗi lễ khắp mỗi trần Phật
Trong một mảy trần vô số Phật
Mỗi đủ Bồ tát chúng hội trong
Pháp giới vô tận trần đều vậy
Tin sâu chư Phật vốn đầy khắp.

(Sở hữu thập phương thế giới trung
Tam thế nhất thiết Nhân Sư tử
Ngã dĩ thanh tịnh thân, ngữ, ý
Nhất thiết biến lễ tận vô dư.
Phổ Hiền hạnh nguyện oai thần lực
Phổ hiện nhất thiết Như Lai tiền
Nhất thân phục hiện sát trần thân
Nhất nhất biến lễ sát trần Phật.
Ư nhất trần trung trần số Phật
Các xứ Bồ tát chúng hội trung
Vô tận pháp giới trần diệc nhiên
Thâm tín chư Phật giai sung mãn…)
(Kinh Phổ Hiền hạnh nguyện)

Cứ như vậy bài tụng đi hết mười hạnh nguyện Phổ Hiền, hạnh nguyện bao trùm vũ trụ. Chúng ta thấy để đi vào hạnh nguyện Phổ Hiền qua các câu tụng, cần phải quán tưởng. Chẳng hạn, “lễ khắp (biến lễ) tất cả không hở sót”, làm sao hành giả chỉ với một thân mà có thể lễ khắp tất cả Phật, có thể “khắp hiện trước tất cả Như Lai”?

Khi ấy hành giả phải quán tưởng theo Bồ tát Phổ Hiền, “mỗi thân khắp hiện mỗi trần thân” (nhất thân phục hiện sát trần thân), mỗi thân lại hiện nhiều thân như số vi trần (hạt bụi nhỏ) trong một cõi (sát). Và mỗi thân ấy lễ khắp số Đức Phật nhiều như số vi trần của các cõi (Nhất nhất biến lễ sát trần Phật).

Trong một mảy trần có vô số Phật nhiều như số vi trầnnhất trần trung trần số Phật). Trong mỗi vi trần đều có chúng hội Bồ tát (các xứ Bồ tát chúng hội trung). Và pháp giới vô tận vi trần đều như vậy. (Vô tận pháp giới trần diệc nhiên)

Đây là toàn thể thực tại (pháp giới) đảnh lễ toàn thể thực tại (pháp giới), cho nên toàn thể chủ thể hợp nhất với toàn thể đối tượng, trở thành Nhất Chân Pháp giới.

Đọc tụng, quán tưởng và lạy sám hối như vậy, hành giả sẽ dần dần đi vào pháp giới (nhập pháp giới), thấy được pháp giới của chư Phật, pháp giới sự sự vô ngại của pháp giới Hoa Nghiêmđi vào pháp giới ấy, vũ trụ ấy như trong phẩm Nhập pháp giới, phẩm cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm:

Pháp giới vô tận trần đều vậy
Tin sâu chư Phật vốn đầy khắp.
(Vô tận pháp giới trần diệc nhiên

Thâm tín chư Phật giai sung mãn).

Thiền định, thiền quán, quán tưởng không chỉ vào lúc tụng kinh trong chánh điện, mà còn khi ngoài thời ngồi thiền, ngoài chánh điện, tức là thời gian sau thiền định (post meditation), và kéo dài suốt cả ngày.

Thế nên, nhờ thiền địnhquán tưởng trong mọi lúc của cuộc sống hàng ngày, người ta có thể dần dần thoáng thấy, rồi thấy, rồi sống trong pháp giới. Như vậy, biết đem thiền địnhquán tưởng vào đời sống hàng ngày, người ta có thể biến cuộc đời tầm thường hàng ngày thành thế giới thiêng liêng thanh tịnh của các bậc cao cả. 

 


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 25)
Trong năm bộ Nikaya của hệ Pali, Đức Phật thường nói đến sự “không có lõi cứng” của các hiện tượng, từ thân tâm, cho đến thế giới và chúng sanh.
(View: 39)
Mỗi người trong cuộc sống này luôn có một thử thách để chinh phục và vượt qua, đó là gì?
(View: 86)
Một trong những hình thức ta nuôi dưỡng phiền giận về chính mình là mặc cảm tội lỗi.
(View: 100)
Thế gian không có cái gì khổ cả, khổ chỉ là những ảo giác của con người.
(View: 83)
Thực tập nhằm tăng cường khả năng tập trung hoặc chú ý đóng một vai trò quan trọng trong hầu hết các truyền thống tôn giáo lớn.
(View: 107)
Trong phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất của Kinh Hoa Nghiêm, các thiên vương, các thần vương cho đến các Đại Bồ tát nói kệ tán thán Phật
(View: 134)
Về pháp thiền quán vô thường tôi chia sẻ hôm nay, tôi sẽ không bàn đến đại vô thường như là cái chết, sự hủy diệt, sụp đổ hay sự chia ly.
(View: 103)
Sau khi quy y Tam bảo, vì muốn tìm cầu tri thức, tôi đã nỗ lực nghiên cứu kinh điển. Kinh Phật mênh mông như biển cả,
(View: 112)
Sống lâu, khỏe mạnh là một phước báu lớn. Nhưng không phải ai cũng có được phước báo này.
(View: 201)
Ăn chay không thực hành trong tâm lý cứng nhắc, khắc nghiệt mà ăn chay cần duy trì trong một tâm thái an lạc, nhẹ nhàng và hạnh phúc!
(View: 124)
Thiểu dục: là ít muốn. Tri túc: là biết đủ. “Thiểu dục tri túc”, tức là ít ham muốn và biết đủ.
(View: 106)
Biết chế ngự tâm thì sẽ giảm đi hoặc chấm dứt hẳn những tham vọng, cuồng nộ, sân hận, bẳn gắt, ganh tỵ, đố kỵ, si mê...
(View: 372)
Con người khi mất đi, vẫn còn âm hồn như trong đạo Phật vẫn luôn nhắc đến thuyết luân hồi,
(View: 123)
Phra Ajaan Lee Dhammadharo (1907-1961), là một trong những vị thiền sư theo truyền thống tu khổ hạnh trong rừng.
(View: 131)
Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ.
(View: 134)
"Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương-xá, trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. Bấy giờ, Tôn giả Tam-di-đề cũng đi du hóa ở thành Vương-xá, tại Ôn tuyền lâm.
(View: 178)
"Chánh niệm" - Đó là một từ được bàn tán nhiều khi một người lần đầu tiên tìm hiểu về thiền định và Phật giáo. Chánh niệm là gì?
(View: 187)
Trí huệ là cái mỗi chúng sanh đều vốn có, chỉ vì bị khuất lấp do những che chướng tạm thời, phiền não chướng và sở tri chướng, mà không thấy không biết
(View: 154)
Kinh Vu lan, một bản kinh ngắn nhưng hàm súc, tràn đầy ý nghĩa nhân văn, chan chứa đạo lý, thấm đẫm tình người và đặc biệt là giá trị giáo dục nhân cách với đặc trưng hiếu đạo.
(View: 206)
Đôi khi chúng ta sống cùng nhau, đi ngang đời nhau, đối diệnvới nhau nhưng lại chẳng thấy nhau.
(View: 145)
Các đặc điểm hợp lý trong giáo lý Phật giáo sơ kỳ đã có sức hấp dẫn lớn đối với các học giả châu Âu khi họ nghiên cứu vềPhật giáo.
(View: 176)
Là người Việt Nam, chúng ta ai lại không biết bài hát “Lòng mẹ” của Y Vân với những câu hát như “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào/ Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào…”.
(View: 224)
Ngày Lễ Vu Lan để mỗi người con nhớ đến sự hy sinh, tình thương bao lacông ơn của Cha Mẹ,
(View: 196)
Ngày lễ Vu Lan, những người con ở xa thương nhớ cha mẹ, lòng vẫn luôn hướng về cha mẹ, hướng về nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
(View: 227)
Bám chấp là nguyên nhân của mọi đau khổ, phiền não. Đó là những gì làm phát sinh trạng thái hữu và sinh.
(View: 188)
Đạo Phậttôn giáo từ bỏ bạo lực một cách mạnh mẽ nhất trong mọi hình thức.
(View: 220)
“Hãy ví khổ như rác và hạnh phúc như những đoá hoa… Chuyển hóa khổ đau chính là biết cách biến rác trở lại thành hoa” (Thiền sư Nhất Hạnh).
(View: 196)
Phra Ajaan Lee Dhammadharo (1907-1961), là một trong những vị thiền sư theo truyền thống tu khổ hạnh trong rùng.
(View: 234)
Bất kỳ ai trên thế gian này đều mong muốn tìm cho mình hạnh phúc, an lạc, mà những niềm vui, lạc thú trên đời này rất nhiều.
(View: 248)
Câu hỏi là làm thế nào để đem lại sự an tĩnhan lạc nội tâm trong đời sống hằng ngày của bạn
(View: 167)
Phật giáo thời Hậu Lê tuy không phát triển mạnh như thời Lý-Trần, nhưng thể hiện nên nét đặc sắc về nhiều mặt của Phật giáo
(View: 210)
Những phương cách để đối phó với bệnh khi nó xảy ra là gì? Bình thường phản ứng của chúng tacảm thấy ...
(View: 217)
Phật pháp quả là biển học vô bờ, muôn ngàn pháp môn phương tiện, tùy theo căn cơ trình độ chúng ta chọn và thích hợp với các pháp môn tu khác nhau.
(View: 194)
Hiện nay, vấn đề Bảo vệ Môi trường đang rất được quan tâm ở khắp các nước trên thế giới.
(View: 256)
Hiện nay, ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọngViệt Nam và trên thế giới.
(View: 356)
Để lĩnh hội trọn vẹn “cảm giác an lạc” sinh khởi nhờ thiền định, đòi hỏi các thiền sinh phải có một nền tảng định vững chắc.
(View: 400)
Một hôm Ngài A Nan hỏi Đức Phật ? Bạch Đức Thế Tôn, sau khi một chúng sanh qua đời họ sẽ tái sanh về đâu?
(View: 400)
Ba đứa chơi thân với nhau tự thuở nào, thiên hạ ai cũng bảo ba đứa ấy như hình với bóng
(View: 519)
Năng lễ, sở lễ tánh Không tịch Cảm ứng đạo giao nan tư nghì
(View: 388)
Nắng như thiêu đốt suốt những ngày qua. Luồng gió nóng thốc qua sân nhà tưởng chừng làm héo hắt thêm cho những
(View: 430)
Ngũ là năm. Uẩn có nhiều nghĩa, như: chắc chắn, nhóm, thành phần hay yếu tố
(View: 294)
Khi thân yên, ta có thể hiểu biết về thân. Khi tâm tĩnh lặng, ta có hiểu biết về tâm. Khi hơi thở tĩnh lặng, ta có hiểu biết về hơi thở.
(View: 267)
Người tu ở một mình hay cùng với đại chúng, chuyên tu hay đi vào đời để hoằng phápsở thích, hạnh nguyện riêng của mỗi người.
(View: 270)
Nhiều Thiền sư tiếp cận với cộng đồng Hoa Kỳ và Tây phương, trong những thời gian đầu dạy Thiền, thường tránh nói về giới,
(View: 282)
Khi sợ hãi, lo lắng, tâm ta đắm chìm trong những ý nghĩ về các biến cố kinh khủng có thể xảy ra trong tương lai.
(View: 345)
Ăn chay là một thói quen ăn uống phổ biến gần gũi với tinh thần từ bi của Phật giáo.
(View: 322)
“Xứng tánh làm Phật sự” là một câu trong bài nguyện hương mở đầu cho bất kỳ thời tụng kinh nào.
(View: 388)
Sinh tử phiền não của mỗi người, đều phải dựa vào công năng tu hành của chính bản thân để đạt được giải thoát;
(View: 424)
Một khi thân tâm ta thanh tịnh, hoàn cảnh sẽ tùy thuộc thanh tịnh.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM