Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Bản lên tiếng Về Việc Tăng Ni Tây Tạng Tự Thiêu Phản Đối Chính Sách Đàn Áp Tôn GiáoTiêu Diệt Văn Hóa Tây Tạng Của Chính Quyền Cộng Sản Trung Quốc

Sunday, November 27, 201100:00(View: 14287)
Bản lên tiếng Về Việc Tăng Ni Tây Tạng Tự Thiêu Phản Đối Chính Sách Đàn Áp Tôn Giáo và Tiêu Diệt Văn Hóa Tây Tạng Của Chính Quyền Cộng Sản Trung Quốc
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu
Văn Phòng ĐiỀu HỢp
Chùa Pháp Hoa
20 Butler Ave, Pennington, SA 5013 - Australia
Tel: 08.84478477 – Fax: 08.82401758 – Email: phaphoanamuc@yahoo.com
__________________________________
 
 
 
BẢN LÊN TIẾNG
 
Về Việc Tăng Ni Tây Tạng Tự Thiêu Phản Đối Chính Sách Đàn Áp Tôn Giáo
Tiêu Diệt Văn Hóa Tây Tạng Của Chính Quyền Cộng Sản Trung Quốc
 
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 
 Kính gửi: Đức Đạt Lai Lạt Ma Đời Thứ 14 và Cộng Đồng Phật Giáo Tây Tạng
 
 
 Kính bạch Đức Đạt Lai Lạt Ma,
 Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni Phật Giáo Tây Tạng,
 Kính thưa chư Phật tửnhân dân Tây Tạng,
 
 Từ tháng 3 năm 2011 đến nay, đã có tới 12 vị Tăng, Ni Tây Tạng, phát đại nguyện tự thiêu, lấy thân mình làm ngọn đuốc thắp sáng lương tri chính quyền Cộng Sản Bắc Kinh, kêu gọi sự quan tâm của nhân loại yêu chuộng công lý và hòa bình đối với chính sách đàn áp tôn giáotiêu diệt văn hóa Tây Tạng của chính quyền Cộng Sản Trung Quốc.
 Qua các sự kiện trên, chúng tôi, Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu (gồm bốn tổ chức Giáo Hội Úc châu, Âu châu, Hoa Kỳ và Canada), nhận định rằng:
 - Kể từ khi chính quyền Cộng Sản Trung Quốc dùng bạo lực quân sự xâm chiếm Tây Tạng buộc Đức Đạt Lai Lạt Ma phải lưu vong tại Ấn Độ vào năm 1959 đến nay, chưa bao giờ tình trạng đàn áptiêu diệt văn hóa Phật Giáo Tây Tạng của chính quyền Bắc Kinh lên đến mức khốc liệt như hiện nay: chùa chiền bị bao vây, Tăng Ni bị kiểm soát, sách nhiễu, đàn áp, tù đày, giết chóc, văn hóa bị biến chất, giống nòi bị pha tạp, môi trường thiên nhiênxã hội bị ô nhiễm;
 - Mặc dù, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhiều lần công bố trước dư luận quốc tế về lập trường chỉ muốn cho Tây Tạng được tự trị trong một số lãnh vực, đặc biệt là về Phật Giáovăn hóa, và Ngài cũng đã bày tỏ công khai về thái độ từ bi bất bạo động và ước muốn được chính quyền Cộng Sản Trung Quốc đối thoại trong tinh thần tương kính và hiểu biết lẫn nhau để tìm giải pháp ôn hòa cho Tây Tạng, chính quyền Cộng Sản Bắc Kinh vẫn không khoan nhượng, không thật tâm đối thoại, mà ngược lại ngày càng thẳng tay đàn áp một cách thô bạo hơn;
 - Đã từng kinh qua thảm nạn bị đàn áp tôn giáo và đã từng có hàng mấy chục Tăng Ni, Phật tử tự thiêu để đánh thức lương tri những người cầm quyền dưới chế độ độc tài gia đình trị của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm vào những năm đầu thập niên 1960 của thế kỷ trước, và dưới chế độ độc tài toàn trị của Cộng Sản Việt Nam trong suốt 36 năm qua; Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam không khích lệ sự tự thiêu nhưng nhận thức tự thiêu là hành động phát nguyện hy sinh cá nhân một cách bi tráng và trong tinh thần hòa bình, khoan dung của người con Phật đối trước bạo lực của các chính thể độc tài.
 Từ những nhận định trên, toàn thể Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Liên Châu đồng tâm lên tiếng:
 - Toàn tâm hậu thuẫn cho Đức Đạt Lai Lạt Ma và Tăng, Ni cũng như nhân dân Tây Tạng trong công cuộc vận động cho một đất nước Tây Tạng tự trị trong một số lãnh vực bằng tinh thần từ bi bất bạo động;
 - Nhất tâm cầu nguyện cho chư Tăng, Ni đã đem thân mình làm ngọn đuốc cảnh tỉnh chính quyền Cộng Sản Bắc Kinh và nhân loại trước thảm nạn Phật Giáo Tây Tạng bị đàn áptiêu diệt văn hóa, được siêu thăng Phật Quốcthành tựu đại nguyện;
 - Phản đối chính sách đàn áp thô bạo của chính quyền Cộng Sản Trung Quốc đối với Phật Giáonhân dân Tây Tạngyêu cầu chính quyền Cộng Sản Bắc Kinh chấm dứt tức khắc chính sách tàn ác đó, đồng thời mở đối thoại thật sự với đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma và chính phủ Tây Tạng Lưu Vong;
 - Thiết tha kêu gọi Liên Hiệp Quốc, các Chính phủ, các Quốc hội, các Cơ quan nhân quyền quốc tế và nhân loại yêu chuộng công lý, tự do và hòa bình hãy lên tiếng can thiệp để chính quyền Cộng Sản Trung Quốc chấm dứt ngay tức khắc việc đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyềntiêu diệt văn hóa Tây Tạng.
 Thành tâm kính chúc Đức Đạt Lai Lạt Ma Đời Thứ 14, chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử Tây Tạng thành tựu đại nguyện.
 
Phật lịch 2555, ngày 15 tháng 11 năm 2011
 
 Giáo Hội PGVNTNHN tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan
HT. Thích Như Huệ, Hội Chủ Điều Hành,
Đương kim Chánh Văn Phòng Điều Hợp (ấn ký)
 
Giáo Hội PGVNTN Âu Châu
HT. Thích Minh Tâm, Chủ tịch HĐĐH (ấn ký)
 
 Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ
HT. Thích Tín Nghĩa, Quyền Chủ tịch HĐĐH (ấn ký)
 
Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại Canada
HT. Thích Bổn Đạt, Chủ tịch HĐĐH (ấn ký)

----------------------------

 Unified Vietnamese Buddhist Intercontinental Congregation  
  Coordination Office
 Pháp Hoa Temple
20 Butler Ave, Pennington, SA 5013 - Australia
Tel: 08.84478477 – Fax: 08.82401758 – Email: phaphoanamuc@yahoo.com
__________________________________
 
 
 DECLARATION
 
Relating to the self immolations by members of the Tibetan Sangha to protest against the Chinese communist authorities’ oppression of religion and destruction of Tibetan culture
  
  Namo Sakya Muni Buddha
 
To: His Holiness the 14th Dalai Lama and the Tibetan Buddhist Community
 
Respectful Greetings to Your Holiness,
Most Venerables, Venerables and other Distinguished Members of the Tibetan Sangha
Lay Buddhists and the Tibetan People,
 
 
Since March 2011, twelve Tibetan monks and nuns have voluntarily immolated themselves, using their own bodies as a human torch to awaken the Beijing regime’s conscience and to appeal to the concern of peace and justice loving people over Beijing’s policy of religious oppression and cultural destruction in Tibet.
 
 
From these events, we, members of the Vietnamese Sangha and lay Buddhists belonging to the Unified Vietnamese Buddhist Intercontinental Congregation (consisting of the four Unified Vietnamese Buddhist Congregations in Australia-New Zealand, Europe, Canada and the United States of America) make the following points:
 
 - From the time the Chinese communist authorities militarily occupied Tibet in 1959, forcing His Holiness the Dalai Lama to reside in exile in India, Beijing’s oppression and destruction of Tibet’s Buddhist culture have never been as atrocious as they are today: temples are under siege, monks and nuns are subject to strict surveillance, harassment, repression, imprisonment and murder, Tibet’s cultural identity is being eradicated, its people become sinocized, and its physical and social environment is contaminated;
 
- Even though His Holiness the Dalai Lama has repeatedly declared to the world his sole pursuit of genuine autonomy for Tibet in certain fields, particularly in Buddhist and cultural affairs, has adopted a compassionate and non-violent approach, and has expressed his desire to conduct dialogue with Beijing in the spirit of mutual respect and understanding in search for a harmonious solution for Tibet, Beijing remains not only irreconcilable and engaged in dialogue in bad faith, but also practices its brutal repression more aggressively.
 
Having gone through the tragic periods of religious oppression in Vietnam, resulting in dozens of their follow members of the Sangha and lay Buddhists taking their life by self immolation in the early 1960’s under the presidency of the late Mr. Ngo Dinh Diem and during the last 36 years under the totalitarian regime of communist Vietnam, the Vietnamese Sangha does not encourage self immolation but nevertheless recognizes that self immolation is an act of courageous and personal sacrifice in the spirit of peace and forgiveness on the part of a Buddhist believer facing violent forces of a dictatorship.
 
In the light of the above-mentioned points, all members of the Vietnamese Sangha and lay Buddhists belonging to the Unified Vietnamese Buddhist Intercontinental Congregation unanimously declare:
 
- to support wholeheartedly His Holiness the Dalai Lama, the Tibetan Sangha and people in their struggle for an autonomous Tibet in a number of fields in the spirit of compassion and non-violence;
 
- to offer prayer for those monks and nuns who immolated themselves to make the Beijing regime and the world awake to the plight of oppressed Tibetan Buddhists and the cultural destruction in Tibet, in order that their wish may be greatly fulfilled and that they may attain Lord Buddha’s place of complete bliss;
 
- to protest against the Chinese communist authorities’ repressive policy vis-a-vis Buddhism and the Tibetan people, and demand the Chinese communist authorities to end this brutal policy forthwith and to begin genuine dialogue with the Dalai Lama’s representative and the Tibetan government in exile;
 
- to earnestly appeal to the United Nations, national governments and national assemblies, international human rights organizations and peace and justice loving peoples of the world to raise their voices and demand the Chinese communist authorities to immediately terminate its oppression of religion, its violations of human rights and its destruction of Tibetan culture.
 
Wholeheartedly wishing His Holiness the 14th Dalai Lama, all distinguished members of the Tibetan Sangha and Tibetan lay Buddhists great success,
 
  In the year 2555 of the Buddhist Era, 15 November 2011
 
For the Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Australia-New Zealand:
Most Venerable Thich Nhu Hue, President, Executive Council,
and Head of the Intercontinental Coordination Office (signed with seal)
 
For the Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Europe:
Most Venerable Thich Minh Tam, President, Executive Council (signed with seal)
 
For the Unified Vietnamese Buddhist Congregation in the United States of America:
Most Venerable Thich Tin Nghia, Acting President, Executive Council (signed with seal)
 
For the Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Canada
Most Venerable Thich Bon Dat, President, Executive Council (signed with seal).

-------------

Congrégation Bouddhique Unifiée Intercontinentale Du Viêt-Nam
CABINET DE COORDINATION
Pagode Pháp Hoa
20 Butler Ave, Pennington, SA 5013 - Australia
Tel: 08.84478477 – Fax: 08.82401758 – Email: phaphoanamuc@yahoo.com
__________________________________
 
 
MANIFESTE
Sur l’Affaire de l’Immolation Par Le Feu des Religieux Bouddhistes Tibétains en Protestation Contre la Politique d’Oppression Religieuse et d’Eradication de la Culture Tibétaine Menée Par le Gouvernement Communiste Chinois
Nam mô Sakyamuni Bouddha,
A Sa Sainteté Le 14è Dalaï Lama et à la Communauté Bouddhiste Tibétaine avec nos respectueuses salutations
Votre Sainteté Le Dalaï Lama,
Très Vénérables Moines et Moniales Tibétains,
Chers Bouddhistes et Peuple du Tibet,
Depuis mars 2011 douze Moines et Nonnes Tibétains se sont immolés par le feu : dans un grand élan de compassion ils ont transformé leur propre corps en une torche vivante destinée à éclairer la conscience des dirigeants communistes de Pékin et à attirer l’attention des hommes épris de justice et de paix sur la politique d’oppression religieuse et d’éradication de la culture tibétaine pratiquée par le régime communiste chinois.
A la lumière de ces évènements, nous, Religieux et Laïcs Bouddhistes Vietnamiens de La Congrégation Bouddhique Unifiée Intercontinentale Du Viêt-Nam (comprenant les quatre Congrégations d’Australie, d’Europe, des Etats-Unis et du Canada ) constatons que :
· Depuis que les autorités communistes chinoises ont lancé leur armée à travers le territoire tibétain, obligeant Sa Sainteté Le Dalaï Lama à s’exiler en Inde en 1959 jusqu’à présent, jamais l’oppression du peuple et de la culture tibétains n’a atteint un tel paroxysme : les pagodes sont assiégées, les religieux sont contrôlés, dénigrés, opprimés, emprisonnés et assassinés, la race est dénaturée par la force, l’environnement et la société sont pollués sciemment ;
· Bien que Sa Sainteté Le Dalaï Lama ait maintes fois et publiquement déclaré devant la communauté internationale sa position très souple de ne revendiquer pour le Tibet que l’autonomie dans certains domaines tels que la Religion Bouddhique et la culture, bien que Sa Sainteté ne cesse de réaffirmer son choix de la non-violence et invité les autorités communistes chinoises à rechercher une solution négociée par le dialogue dans le respect mutuel, le régime communiste de Pékin, non seulement rejette toute concession, mais au contraire durcit son attitude et accroît la violence de l’oppression ;
· Ayant traversé les mêmes épreuves, endeuillées par le sacrifice par le feu de dizaines de religieux et laïcs bouddhistes au cours de deux vagues d’oppression religieuse, l’une durant le début de la décennie 1960 exercée par la famille de feu le Président Ngô-Dinh-Diêm, et l’autre depuis 36 ans sous le régime dictatorial et totalitaire du Communisme Vietnamien, nous Religieux et Laïcs Bouddhistes Vietnamiens, sans encourager l’immolation par le feu, considérons qu’il s’agit là d’une réponse individuelle magnanime et tragique empreinte de l’esprit de paix et de pardon d’un Bouddhiste face à la force exterminatrice d’un régime totalitaire.
A partir des constatations ci-dessus, Toute la Communauté Religieuse et Laïque réunie dans la Congrégation Bouddhique Unifiée Intercontinentale du Viêt-Nam proclame d’une seule voix :
· Nous soutenons Sa Sainteté Le Dalaï Lama, le Sangha et le Peuple Tibétains dans leur lutte non-violente pour l’établissement d’un Tibet autonome dans un certain nombre de domaines ;
· Nous prions de tout cœur pour que les Religieux qui ont allumé de leur corps une torche destinée à réveiller la conscience des dirigeants communistes de Pékin et à alerter le monde sur la mise à mort du Tibet et de sa culture, pour que ces Religieux puissent réaliser leurs vœux grandioses et qu’ils parviennent au Pays de Bouddha ;
· Nous protestons contre la politique d’oppression sauvage menée par l’Etat communiste chinois contre le Bouddhisme et le Peuple Tibétains, et demandons au gouvernement communiste de Pékin d’arrêter immédiatement cette politique cruelle et d’ouvrir un vrai dialogue avec le représentant de Sa Sainteté Le Dalaï Lama et avec le Gouvernement Tibétain en Exil ;
· Nous lançons un appel ardent aux Nations-Unies, aux différents Gouvernements, aux Parlements, aux Organisations de lutte pour les Droits de l’Homme ainsi qu’à tous les hommes épris de justice, de liberté et de paix pour qu’ils interviennent auprès des Autorités Communistes Chinois afin que cessent immédiatement l’oppression religieuse, les violations des droits de l’homme et la destruction systématique de la culture tibétaine.
Votre Sainteté Le Dalaï Lama, Vénérables Religieux et chers Bouddhistes Tibétains, nous souhaitons très respectueusement et sincèrement que vos vœux soient exaucés.
L’an 2555 du calendrier bouddhique, le 15 novembre 2011
 
 Congrégation Bouddhique Vietnamienne
HT. Thích Như Huệ,
Unifiée en Australie et Nouvelle Zélande (signature et le sceau)
 
Congrégation Bouddhique Vietnamienne
HT. Thích Minh Tâm, Unifiée en Europe (signature et le sceau)
 
Congrégation Bouddhique Vietnamienne
HT. Thích Tín Nghĩa, Unifiée aux Etats-Unies (signature et le sceau)
 
Congrégation Bouddhique Vietnamienne
HT. Thích Bổn Đạt, Unifiée au Canada (signature et le sceau)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 2793)
Diện tích điện Phật thay vì 20ft x 20ft nay được mở rộng lên đến 24ft x 64ft = 1,536 sqft và có 2 tầng mái để che phủ cả 3 tượng Phật, Đức Phật Thích Ca ở giữa, Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền ở 2 bên.
(View: 1772)
Từ thứ 2, ngày 10/6/2024 đến thứ 2, ngày 17/6/2024 tại Tu Viện Đại Bi, Garden Grove, CA
(View: 2408)
Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thắng Hạ Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch tại Chùa Kiều Đàm, số 1129 S. Newhope Street, Santa Ana, CA 92704 vào lúc 06:50 sáng thứ năm ngày 25 thang 01 năm 2024 (nhằm ngày rằm tháng chạp năm Quý Mão).
(View: 1402)
Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến, Tu Viện Pháp Vương chúng con thành tâm khánh chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni: pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành. Kính chúc quí đồng hương, Phật tử: thân tâm an lạc, tuỳ tâm mãn nguyện.
(View: 1649)
Vào lúc 11 giờ ngày 01/01/2024, tại chùa Kiều Đàm số 1129 S Newhope Street, thành phố Santa Ana, miền Nam California, Đạo tràng Khánh Anh cùng chùa Kiều Đàm đã tổ chức Lễ Khánh tuế lần thứ 97 Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan.
(View: 2837)
Thông Báo Tặng Quà Tết 2024 cho người khiếm thị, người nghèo. Mỗi phần trị giá $20; Gồm có: 10kg gạo, 1 thùng mì gói, 1 chai dầu ăn, 1kg đường.
(View: 1796)
Một năm qua, năm 2023, Ban Truyền Bá Giáo Lý Hoa Kỳ đã tổ chức bốn Khóa Tu theo từng mùa...
(View: 1963)
Hòa Thượng THÍCH TUỆ SỸ (1945-2023)
(View: 4334)
Dự trù tổng cộng kinh phí là $40,000 chỉ để mua vật liệu cho 2 lầu chuông trống và $23,000 cho 18 bậc tam cấp.
(View: 2346)
Event Timing: from Friday to Sunday, 06/23/2023 | 5:00 PM – 06/25/2023 | 2:00 PM
(View: 1999)
Khóa tu được đích thân Đức Pháp chủ Drikung Thinley Lhundup bảo trợ hoàn toàn cho toàn bộ khoá thất tại Ấn Độ diễn ra 27/7 đến 16/9 năm 2023.
(View: 4389)
Thông Báo Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Chung Tại San Diego được tổ chức vào ngày 6,7 tháng 5 năm 2023
(View: 1947)
Giáo Hội Phật Giáo việt Nam Thống Nhất Hoa Ký xin kêu gọi chúng ta cùng lắng lòng, khởi Từ Bi quán, đóng góp từng chùa, từng Phật tử.
(View: 4873)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 2909)
Nhân dịp Tết Quý Mão 2023 sắp đến, Tu Viện Pháp Vương chúng con thành tâm khánh chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni: pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành. Kính chúc quí đồng hương, Phật tử: thân tâm an lạc, tuỳ tâm mãn nguyện.
(View: 5673)
Từ ngày Thứ hai 31 tháng 7, đến Thứ năm 3 tháng 8, năm 2023 (4 ngày 3 đêm), bắt đầu check in lúc 1 giờ chiều Thứ hai và check out lúc 11 giờ sáng Thứ năm.
(View: 3929)
Lễ Quy Y ngày 08 tháng 10, 2022 tại Tu Viện Pháp Vương.
(View: 3342)
Kính gởi đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quí Phật tử, thay cho lời cảnh báo cao độ về tệ nạn trộm cắp đã và đang diễn ra khắp các tự viện trong nước Hoa Kỳ.
(View: 1486)
Dự kiến 400 phần, mỗi phần gồm có: 10 quyển tập, 1 ba lô tiểu học, 3 cây viết, 1 cục gôm, 1 cây thước, 1 đôi dép, 1 bình đựng nước uống (500ml), 20,000vnđ bánh kẹo. Tương đương 10$. Số tiền cần là 4,000$
(View: 3644)
Thư Kêu Gọi Ủng Hộ Xây Dựng Hàng Rào Gỗ và Cửa Cổng Sắt, Khung Cửa Sổ Sắt cho Tu Viện Pháp Vương. Tổng số tiền cần là $50,000
(View: 3859)
Sáng nay, từ lúc 8:58am - 9:06am, thứ 7 ngày 01 tháng 10 năm 2022, 1 nhóm 5 người nữ (1 em bé gái, 1 người mẹ trẻ, 1 tài xế lái xe trẻ, 2 người trung niên)
(View: 3585)
08/27/2022 Pháp Vương Academy sinh hoạt hôm nay
(View: 1503)
Ngày 25/08/2022 Tổng thống CHLB Đức, ông tiến sĩ Steinmeier và Thống đốc Tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern, bà Schwesig đã đến viếng thăm Tu viện Lộc Uyển
(View: 2312)
VUI TẾT TRUNG THU 2022 - MID AUTUMN FESTIVAL - Lễ Hội Văn Hóa cho Cộng Đồng THỨ BẢY, SEPTEMBER 10, 2022 5:00 PM - 9:00 PM
(View: 2688)
Cáo Bạch: Hòa Thượng Thích Như Minh, Trụ Trì Chùa Việt Nam, Los Angeles, California, Hoa Kỳ, vừa viên tịch
(View: 2595)
Registration is open to everyone from 6 to 18 years of age. Event Timing: from Friday, 06/24/2022 | 5:00 PM to Sunday, 06/26/2022 | 2:00 PM. Event Address: 715 Vista Ave Escondido, CA 92026
(View: 4173)
Trân trọng kính mời Quí Phật tử lấy vé ủng hộ Tiệc Chay Gây Quỹ Cho Khoá An Cư Kiết Hạ 2022 tại Tu Viện Pháp Vương
(View: 4386)
Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên, thế danh Trương Thái Siêu, sinh năm Ất Hợi 1945, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK
(View: 9019)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 3374)
Thừa tiếp sứ mệnh phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam còn dang dở của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng được Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương của Viện Tăng Thống GHPGVNTN thành lập vào tháng 10 năm 1973
(View: 3963)
Địa diểm tổ chức tang lễ: Khuôn viên Tổ Đình Tịnh xá Giác Lý, Địa chỉ: 11262 Lampson Ave, Garden Grove, CA 92840 Điện thoại: (714) 891-8527
(View: 3210)
Thư Niệm Ân và Cảm Tạ Tang Lễ Của Ni Trưởng Thích Nữ Như Tuấn, Viện Chủ chùa Phổ Hiền Strasbourg, Pháp Quốc
(View: 2416)
Đây không phải là Hội đồng mới mẻ được thành lập, mà chỉ là sự kế thừa Hội đồng Phiên dịch Tam tạng được thành lập bởi quyết định của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương, Viện Tăng Thống GHPGVNTN, tháng 10 năm 1973.
(View: 2961)
chúng tôi dự định sẽ tổ chức một lễ ”Niệm Tứ Trọng Ân” vào lúc 10:00 giờ sáng ngày 12 tháng 12 năm 2021 (chủ nhật) tại chùa Viên Giác Hannover.
(View: 5345)
Tuần này sẽ đổ bê tông đài Phật ở Trai đường tạm, làm đường mương cho nước chảy bên phía ngoài tường, khơi mương và đổ bê tông 2 bên đường trước cổng Tu Viện, đổ bê tông 10ftx10ft khu vực để thùng rác. Tất cả chi phí 12,000 USD.
(View: 4818)
Tu Viện Pháp Vương tổ chức đêm Vui Tết Trung Thu vào lúc 6:00pm đến 9:00pm ngày thứ bảy, 18/9/2021. Trân trọng kính mời Quí vị đưa con em của mình và mời bạn bè cùng đến để vui hội trăng rằm cùng với các em.
(View: 2737)
Khai giảng khóa học Phạn ngữ sơ cấp trên hệ thống Online vào ngày 13 tháng 9 năm 2021 do Giáo Sư Đỗ Quốc Bảo hướng dẫn.
(View: 8924)
Đại Lễ Vu Lan được tổ chức tại Tu Viện Pháp Vương vào ngày chủ nhật 05 tháng 9 năm 2021 lúc 03:00PM
(View: 2805)
Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc chiêu sinh khóa Phạn ngữ sơ cấp trực tuyến (9.2021)
(View: 5054)
Mong rằng quý vị có thể tìm được những thông tin hữu ích để giúp mình có chọn lựa tốt trong việc ăn uống và cách sống để duy trì hoặc cải thiện sức khỏe của mình.
(View: 2596)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Tích Lan và Nhật Bản
(View: 2570)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Cộng Hoà Tuva, Nhật Bản, Thái Lan, Hoa Kỳ
(View: 4544)
Vì muốn tạo sự thanh thản cho chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật Tử Học Viên trong thời điểm căng thẳng của Covid-19, cho nên Giáo Hội quyết định chọn 3 ngày cuối của 2 tuần lễ và 3 ngày cuối tuần lễ thứ nhất là ngày 9, 10, 11/07/2021...
(View: 2582)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Na Uy, Ấn Độ, Hàn Quốc, Vương Quốc Anh, Nhật Bản
(View: 3963)
Nhằm trợ duyên cho việc tổ chức Khoá Tu Học Mùa Hè 2021 được diễn ra từ chiều thứ 5 ngày 22/7/2021 đến chiều thứ 7 ngày 24/7/2021 được viên mãn
(View: 4750)
Thời gian: check in lúc 05:00pm ngày thứ năm 22/7/2021 và Check out lúc 03:00pm ngày thứ bảy 24/7/2021. Địa điểm: Tu Viện Pháp Vương: 715 Vista Ave., Escondido, CA 92026.
(View: 3738)
Cáo Bạch Tang Lễ Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Tâm (vừa viên tịch tại Chùa Bảo Quang, Hamburg, Đức Quốc)
(View: 2798)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Nhật Bản, Đài Loan, Indonesia, Ấn Độ và Hàn Quốc
(View: 3270)
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK nhận được ai tín Thân Mẫu của Ni Sư là Sa Di Ni Thích Nữ Diệu Chánh, thế danh Nguyễn Thị Trục, thọ sanh năm Nhâm Thân (1932) tại Quảng Trị
(View: 4252)
Xin trân trọng kính mời các bậc phụ huynh ghi danh cho con em của mình tham dự các lớp học mùa hè bắt đầu khai giảng vào ngày 05/6/2021
(View: 3202)
Chúng tôi tổ chức "Một Chiều Nghe Nhạc Phật" vào lúc 06:00pm ngày 05 tháng 6 năm 2021 tại vườn trúc Tu Viện Pháp Vương 715 Vista Ave. Escondido, CA 92026
(View: 2438)
Đại Lễ Phật Đản được cung kính cử hành trong tâm của mỗi người con Phật, bốn chúng đệ tử hãy cùng dũng mãnh phát khởi Bồ-đề nguyện, quyết định Bồ-đề hành, thăng tiến không thoái chuyển trên Thánh đạo
(View: 6019)
Tu Viện Pháp Vương sẽ long trọng tổ chức vào lúc 09:45 giờ sáng thứ 7, ngày 08 tháng 5 năm 2021.
(View: 5617)
Tái thiết những phương tiện tối thiểu để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Quí Phật tử như là nhà bếp, trai đường, khu vệ sinh, phòng ở và các lớp học.
(View: 7799)
Mùa Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Thị Hiện Giáng Trần, với Đại Nguyện Khai Thị Chúng Sanh Ngộ Nhập Phật Tri Kiến
(View: 4463)
Thượng Toạ Thích Tuệ Giác, Hội trưởng Hội Thiền Học Việt Nam Hải Ngoại, Viện trưởng Tổ Đình Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng
(View: 3256)
Vào mùa mưa năm nay đã làm dột nát mái Chùa bên Trai Đường. Trần nhà đã bị dột nước, tróc sơn. Nếu không kịp thời sửa lại thì nay mai sức tàn phá sẽ gây thiệt hại nhiều hơn.
(View: 2636)
Như tin tức đã loan tải vào ngày 16 tháng 3 năm 2021 một vụ thảm sát đã giết chết 8 người tại Atlanta, Georgia. Đồng thời khoảng một tuần sau, ngày 22 tháng 3 năm 2021 cũng đã xảy ra vụ thảm sát thứ 2 tại Boulder, Colorado gồm có 10 người chết.
(View: 3268)
Khóa Tu Học Online IV Từ ngày 22/3/2021 đến 10/5/2021 vào tối thứ 2, từ 8:30 đến 10:00 (New York Time)
(View: 7315)
Hình ảnh Phát quà Tết 2021 cho người nghèo miền quê, miền núi tại Bình Thuận, Lang Minh, Long Khánh và Đắk Lắk
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant