Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Nghi Thức Lạy Tam Bảo - Âm

Monday, March 24, 201400:00(View: 25022)
Nghi Thức Lạy Tam Bảo - Âm


NGHI LẠY TAM BẢO

 

Hòa Thượng THÍCH TRÍ THỦ

Biên soạn

P.L. 2518

phat_thich_ca-content


PHẦN MỘT

KHAI KINH: Tùy nghi

PHẦN HAI: XƯỚNG LẠY


XƯỚNG: 1 - Sở hữu thập phương thế giới trung

Tam thế nhất thiết nhân sư tử

Ngã dĩ thanh tịnh thân ngữ ý

Nhất thiết biến lễ tận vô dư

Phổ hiền hạnh nguyện oai thần lực

Phổ hiện nhất thiết như lai tiền

Nhất thân phục hiện sát trần thân

Nhất nhất biến lễ sát trần Phật

Ư nhất trần trung trần số Phật

Các xử bồ tát chúng hội trung

Vô tận pháp giới trần diệc nhiên

Thâm tín chư Phật giai sung mãn.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ tận thập phương biến pháp giới quá hiện vị lai tam thế nhất thiết chư Phật tôn pháp Hiền Thánh tăng thường trú Tam Bảo. (1 lạy)


XƯỚNG: 2 – Chư Phật đại thánh tôn

Giác pháp vô bất tận

Thiên nhân chi đạo sư

Thị cố ngã quy y.

HÒA: Đệ tử chúng đẳng quy y Phật phước đức trí tuệ lưỡng túc thế tôn, thệ ngã đẳng sanh sanh vĩnh quy y thiên thần quỷ vật. (1 lạy)


XƯỚNG: 3 - Nhất thiết pháp thường trú

Thanh tịnh tu đa la

Năng trừ thân tâm bịnh

Thị cố ngã quy y.

HÒA: Đệ tử chúng đẳng quy y Pháp ly dục thanh tịnh, thệ ngã đẳng sanh sanh vĩnh bất quy y ngoại đạo tà giáo. (1 lạy)


XƯỚNG: 4 - Đại địa chư Bồ Tát

Bất trước tứ sa môn

Năng cứu thế gian khổ

Thị cố ngã quy y.

HÒA: Đệ tử chúng đẳng quy y Tăng, đại chúng trung tôn, thệ ngã đẳng sanh sanh vĩnh bất quy y tà sư ác hữu. (1 lạy)


XƯỚNG: 5 - Phật tại thế thời ngã đẳng trầm luân, kim đắc nhơn thân Phật dĩ diệt độ. Khả lân mẫn giả nghiệp trọng phước khinh, nhất niệm chí thành cầu ai sám hối.

HÒA: Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp

Giai do vô thỉ tham sân si

Tùng thân ngã ý chi sở sanh

Nhất thiết ngã kim giai sám hối. (1 lạy)


XƯỚNG: 6 - Đệ tử chúng đẳng tự vi chơn tánh, uổng nhập mê lưu. Tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiểm. Thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân. Lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội, ngưỡng Tam Bảotừ bi, lịch nhất tâm nhi sám hối.

HÒA: Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp

Giai do vô thỉ tham sân si

Tùng thân ngã ý chi sở sanh

Nhất thiết ngã kim giai sám hối. (1 lạy)


XƯỚNG: 7 - Tội tùng tâm khởi tương tâm sám

Tâm nhược diệt thời tội diệc vong

Tội vong tâm diệt, lưỡng câu không

Thị tắc danh vi chơn sám hối.

HÒA: Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp

Giai do vô thỉ tham sân si

Tùng thân ngã ý chi sở sanh

Nhất thiết ngã kim giai sám hối. (1 lạy)


XƯỚNG: 8 – Ngã vị tu hành bồ đề thời

Nhất thiết thú trung thành túc mạng

Thường đắc xuất gia tu tịnh giới

khuyết vô phá vô xuyên lậu.

HÒA: Ngã kim phát nguyện thọ trì tam tụ tịnh giới, sở vị đệ nhất nhiếp luật nghi giới, nguyện hiện tại tận dĩ vị lai bất tác chư ác. (1 lạy)


XƯỚNG: 9 – Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, tu nhất thiết thiện pháp tức đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

HÒA: Ngã kim phát nguyện thọ trì tam tụ tịnh giới, sở vị đệ nhị nhiếp thiện pháp giới, nguyện hiện tại tận dĩ vị lai phụng hành nhất thiết thiện. (1 lạy)


XƯỚNG: 10 – Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

HÒA: Ngã kim phát nguyện thọ trì tam tụ tịnh giới, sở vị đệ tam nhiêu ích hữu tình giới nguyện hiện tại tận dĩ vị lai thệ độ nhất thiết chúng sanh. (1 lạy)


XƯỚNG: 11 – Vong thất bồ đề tâm tu chư thiện pháp thị danh ma nghiệp.

HÒA: Ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báu, thanh văn duyên giác, nãi chí quyền thừa chư vị bồ tát. Duy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Nguyện dữ pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. (1 lạy)


XƯỚNG: 12 - Khể thủ thanh liên tòa

Quy đầu đại giác tôn

Thập hiệu chứng bồ đề

Nhất luân mãn nguyệt tướng.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhơn sư, Phật, thập hiệu Thế Tôn. (1 lạy)


XƯỚNG: 13 – Năng lễ sở lễ tánh không tịch.

Cảm ứng đạo giao nan tư nghị.

Ngã thử đạo tràng như đế châu.

Thập phương chư Phật ảnh hiện trung.

Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền.

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ quá khứ Trang nghiêm kiếp tận thập phương vô tận thế giới tam thế nhất thiết chư Phật hải hội bồ tát vô lượng thánh hiền. (1 lạy)


XƯỚNG: 14 - Đại từ đại bi mẫn chúng sanh

Đại hỉ đại xả tế hàm thức

Tướng bảo quang minh dĩ tự nghiêm

Chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ hiện tại Hiền kiếp tận thập phương vô tận thế giới tam thế nhất thiết chư Phật hải hội Bồ Tát vô lượng thánh hiền. (1 lạy)


XƯỚNG: 15 - Xử thế giới như hư không

Dụ lien hoa bất trước thủy

Tâm thanh tịnh siêu ư bỉ

Khể thủ lễ vô thượng tôn.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ vị lai Tinh tú kiếp tận thập phương vô tận thế giới tam thế nhất thiết chư Phật hải hội bồ tát vô lượng thánh hiền. (1 lạy)


XƯỚNG: 16 - Nhẫn nhục đệ nhất đạo

Phật thuyết vô vi tối

Xuất gia não tha nhân

Bất danh vị sa môn.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Quá khứ Tỳ Bà Thi Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 17 – Thí như minh nhãn nhơn

Năng tị hiểm ác đạo

Thế hữu thống minh nhơn

Năng viễn ly chư ác.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Thi Khí Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 18 - Bất báng diệc bất tật

Đương phụng hành ư giới

Ẩm thực tri chỉ túc

Thường lạc tại không nhàn

Tâm định lạc tinh tấn

Thị danh chư Phật giáo.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Tỳ Xá Phù Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 19 – Thí như phong thái hoa

Bất hoại sắc dữ hương

Đản thủ kỳ vị khứ

Tỳ kheo nhập tụ nhiên

Bất vi lệ tha sự

Bất quán tác bất tác

Đản tự quán thân hành

Nhược chánh nhược bất chánh.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Câu Lưu Tôn Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 20 – Tâm mạc tác phóng dật

Thánh pháp đương cần học

Như thị xã ái sầu

Tâm định nhập niết bàn.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 21 – Chư ác mạc tác

Chúng thiện phụng hành

Tự tịnh kỳ ý

Thị chư Phật giáo.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Ca Diếp Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 22 - Thiện hộ ư khẩu ngôn

Tự tịnh kỳ chí ý

Thân mạc tác chư ác

Thử tam nghiệp đạo tịnh

Năng đắc như thị hành

Thị đại tiên nhân đạo.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 23 – Chơn tánh hữu vi không

Duyên sanh cố như huyễn

Vô vi, vô khởi diệt

Bất thật như không hoa.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Thường tịch quang độ thanh tịnh diệu pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 24 - Phật diện do như tịnh mãn nguyệt

Diệc như thiên nhật phóng quang minh

Viên quang phổ chiếu ư thập phương

Hỷ xả từ bi giai cụ túc.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Thiệt báo trang nghiêm độ viên mãn báo thân Lô Giá Na Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 25 - Phật tâm nan tư nghì

Trí thân diệc phục nhiên

Vị hóa chúng sanh cố

Quảng khai chư phương tiện.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Phương tiện thánh cư độ thiên bách ức hóa thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 26 – Tri nhơn pháp vô ngã

Phiền não cập nhĩ diệm

Thường thanh tịnh vô tướng

Nhi hưng đại bi tâm.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Phàm thánh đồng cư độ túy loại ứng thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 27 – Thiên thượng thiên hạ vô như Phật

Thập phương thế giới diệc vô tỉ

Thế gian sở hữu ngã tận kiến

Nhất thiết chư Phật như Phật giả.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Hiện tọa đạo tràng Ta bà giáo chủ thiên hoa đài thượng vạn đức Thế Tôn đại từ bi phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 28 – Tăng kỳ quả mãn

Bách kiếp nhân viên

Nhất sanh bổ xứ

Hiện trú Đâu xuất

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Long Hoa giáo chủ đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 29 - Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly

Phật diện do như mãn nguyệt huy

Phật tại thế gian thường cứu khổ

Phật tâm vô xứ bất từ bi.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đông phương tịnh lưu ly thế giới tiêu tai diên thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 30 - Nhất thiếtniết bàn

Vô hữu niết bàn Phật

Vô hữu Phật niết bàn

Viễn ly giác sở giác

Nhược hữu nhược vô hữu

Thị nhị tắc câu ly.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Quá khứ cửu viễn thành Phật Đa Bảo Như Lai. (1 lạy)


XƯỚNG: 31 – Mâu ni tịch tịnh quán

Thị tắc viễn ly sanh

Thị danh vi bất thủ

Kim thế hậu thế tịnh.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Bảo Thắng Như Lai. (1 lạy)


XƯỚNG: 32 – Như lai diệu sắc thân

Thế gian vô dữ đẳng

Vô tỉ bất tư nghì

Thị cố kim đảnh lễ.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Diệu sắc thân Như Lai. (1 lạy)


XƯỚNG: 33 – Ngũ uẩn giai không thoát nghiệp trần

Tùy duyên ứng hiện bách thiên thân

Mộng trung ngộ mộng trùng mê mộng

Thân ngoại phi thân khước thị thân.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Quảng bác thân Như Lai. (1 lạy)


XƯỚNG: 34 - Huỳnh kim mãn nguyệt tướng

Tam giới độc xưng tôn

Hàng phục nhất thiết ma

Nhơn thiên giai cung thủ.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Ly Bố Úy Như Lai. (1 lạy)


XƯỚNG: 35 – Tín vi đạo nguyên công đức mẫu

Trưởng dưỡng nhất thiết chư thiện căn

Thoát ly sanh tử xuất mê lưu

Trực vãng niết bàn vô thượng đạo.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Cam Lồ Vương Như Lai. (1 lạy)


XƯỚNG: 36 – Khể thủ tây phương an lạc quốc

Tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư

Ngã kim phát nguyện nguyện vãng sanh

Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ A Di Đà Như Lai. (1 lạy)


XƯỚNG: 37 – A Di Đà Phật thân kim sắc

Tướng hảo quang minh vô đẳng luân

Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di

Cám mục trừng thanh tứ đại hải

Quang trung hóa Phật vô số ức

Hóa Bồ Tát chúng diệc vô biên

Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

Đệ nhất đại nguyện: quốc vô ác đạo.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 38 - Đệ nhị đại nguyện: bất đọa ác đạo.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 39 - Đệ tam đại nguyện: thân chơn kim sắc.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 40 - Đệ tứ đại nguyện: hình sắc tương đồng

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 41 - Đệ ngũ đại nguyện: túc mạng trí thông.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 42 - Đệ lục đại nguyện: thiên nhãn phổ kiến.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG; 43 - Đệ thất đại nguyện: thiên nhĩ phổ căn.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 44 - Đệ bát đại nguyện: tha tâm tất tri.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 45 - Đệ cửu đại nguyện: thần túc vô ngại

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 46 - Đệ thập đại nguyện: bất tham kế thân.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 47 - Đệ thập nhất đại nguyện: trú định chứng diệt.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 48 - Đệ thập nhị đại nguyện: đại nguyện quang minh vô lượng.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 49 - Đệ thập tam đại nguyện: thọ mạng vô lượng.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 50 - Đệ thập tứ đại nguyện: thanh văn vô số.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 51 - Đệ thập ngũ đại nguyện: tùy nguyện tu đoản.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 52 - Đệ thập lục đại nguyện: bất văn ác danh.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 53 - Đệ thập thất đại nguyện: chư Phật xưng thán.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 54 - Đệ thập bát đại nguyện: thập niệm tất sanh.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 55 - Đệ thập cửu đại nguyện: lâm chung tiếp dẫn.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 56 - Đệ nhị thập đại nguyện: dục sanh quá toại.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 57 - Đệ nhị thập nhất đại nguyện: tam thập nhị tướng.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 58 - Đệ nhị thập nhị đại nguyện: nhất danh bổ xứ.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 59 - Đệ nhị thập tam đại nguyện: cúng dường chư Phật.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 60 - Đệ nhị thập tứ đại nguyện: cung cụ tùy ý.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 61 - Đệ nhị thập ngũ đại nguyện: diễn thuyết diệu trí.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 62 - Đệ nhị thập lục đại nguyện: na la diên thân.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 63 - Đệ nhị thập thất đại nguyện: nhất thiết nghiêm tịnh.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 64 - Đệ nhị thập bát đại nguyện: đạo thọ cao hiển.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 65 - Đệ nhị thập cửu đại nguyện: tụng kinh đắc tuệ.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 66 - Đệ tam thập đại nguyện: tuệ biện vô hạn.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 67 - Đệ tam thập nhất đại nguyện: chiếu kiến thập phương.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 68 - Đệ tam thập nhị đại nguyện: bửu hương diệu nghiêm.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 69 - Đệ tam thập tam đại nguyện: mông quang nhu nhuyến.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 70 - Đệ tam thập tứ đại nguyện: văn danh đắc nhẫn.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 71 - Đệ tam thập ngũ đại nguyện: thoát ly nữ thân.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 72 - Đệ tam thập lục đại nguyện: thường tu phạm hạnh.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 73 - Đệ tam thập thất đại nguyện: thiên nhơn trí kính.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 74 - Đệ tam thập bát đại nguyện: y thực tùy niệm.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 75 - Đệ tam thập cửu đại nguyện: lạc như lậu tận.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 76 - Đệ tứ thập đại nguyện: thọ trung hiện sát.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 77 - Đệ tứ thập nhất đại nguyện: chư căn vô khuyết.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 78 - Đệ tứ thập nhị đại nguyện: thanh tịnh giải thoát.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 79 - Đệ tứ thập tam đại nguyện: văn danh đắc phước.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 80 - Đệ tứ thập tứ đại nguyện: tu hành túc đức.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 81 - Đệ tứ thập ngũ đại nguyện: phổ đẳng tam muội.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 82 - Đệ tứ thập lục đại nguyện: tùy nguyện văn pháp.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 83 - Đệ tứ thập thất đại nguyện: văn danh bất thối.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 84 - Đệ tứ thập bát đại nguyện: đắc tam pháp nhẫn.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)


XƯỚNG: 85 - Nhược nhơn dục liễu tri

Tam thế nhất thiết Phật

Ứng quán pháp giới tánh

Nhất thiết duy tâm tạo.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại phương quảng Phật hoa nghiêm kinh hội thượng vô lượng thánh hiền. (1 lạy)


XƯỚNG: 86 - Nhất thiết hữu vi pháp

Như mộng huyễn bào ảnh

Như lộ diệc như điển

Ưng tác như thị quán.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại Bát nhã ba la mật đa kinh hội thượng vô lượng thánh hiền. (1 lạy)


XƯỚNG: 87 – Chư Phật lưỡng túc tôn

Tri pháp thường vô tánh

Phật chủng tùng duyên khởi

Thị cố thuyết nhất thừa.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại thừa Diệu pháp liên hoa kinh hội thượng vô lượng thánh hiền. (1 lạy)


XƯỚNG: 88 – Chư hành vô thường

Thị sanh diệt pháp

Sanh diệt dĩ diệt

Tịch diệt vi lạc.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại Niết bàn kinh hội thượng vô lượng thánh hiền. (1 lạy)


XƯỚNG: 89 – Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp

Bách thiên vạn kiếp năng tao ngộ

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì

Nguyện giải Như lai chơn thiệt nghĩa.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Tam tạng thập nhị bộ thánh giáo đại tiểu thừa kinh luật luận giáo hạnh lý quả biến pháp giới tôn pháp. (1 lạy)


XƯỚNG: 90 - Nhị đế dung thông

Nhị chướng quyên trừ

Nhị chấp vĩnh đoạn

Nhập chấp nhị môn.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ma ha tát. (1 lạy)


XƯỚNG: 91 - Thật tế lý địa,

Bất thọ nhất trần

Vạn hạnh môn trung

Bất xã nhất pháp.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát ma ha tát. (1 lạy)


XƯỚNG: 92 – Quán âm bồ tát diệu nan thù

Thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tu

Thiên xứ hữu cầu thiên xứ ứng

Khổ hải thường túc độ nhơn châu.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát ma ha tát. (1 lạy)


XƯỚNG: 93 - Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong

Thước ca la tâm vô động chuyển.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại hùng Đại lực Đắc Đại Thế Chí Bồ Tát ma ha tát. (1 lạy)


XƯỚNG: 94 – Chúng sanh độ tận

Phương chứng bồ đề

Địa ngục vị không

Thệ bất thành Phật.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát ma ha tát. (1 lạy)


XƯỚNG: 95 - Cần hành đại tinh tấn

Xã sở ái chi thân

Cúng dường ư Thế Tôn

Vị cầu vô thượng tuệ.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại thừa Diệu pháp liên hoa kinh Dược Vương Bồ Tát ma ha tát. (1 lạy)


XƯỚNG: 96 - Thiện hữu tri thức

Thị đại nhân duyên

Năng linh hành giả

Tốc ly sanh tử.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại thừa Diệu pháp liên hoa kinh Dược Thượng Bồ Tát ma ha tát. (1 lạy)


XƯỚNG: 97 - Thường ư nhân thế khởi từ tâm

Trú dạ tư thân y pháp trụ

Nguyện chư thế giới thường an ổn

Vô biên phước trí ích quần sanh

Sở hữu tội nghiệp tịnh tiêu trừ

Viễn ly chúng khổ quy viên tịch.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Dược sư lưu ly quang Như Lai bổn nguyện công đức kinh Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát ma ha tát. (1 lạy)


XƯỚNG: 98 - Bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm

Tùy sở trú xứ thường an lạc.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Dược sư lưu ly quang Như Lai bổn nguyện công đức kinh Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát ma ha tát. (1 lạy)


XƯỚNG: 99 - Khể thủ quy y Tô Tất Đế

Đầu diện đảnh lễ thất câu chi

Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề

Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ thất câu chi Phật mẫu Đại Chuẩn Đề Vương Bồ Tát ma ha tát. (1 lạy)


XƯỚNG: 100 - Khể thủ Quan Âm đại bi chủ

Nguyện lực hồng thâm tướng hảo thân

Thiên tý trang nghiêm phổ hộ trì

Thiên nhãn quang minh biến quang chiếu

Chơn thật ngữ trung tuyên mật ngữ

Vô vi tâm nội khởi bi tâm

Tốc linh mãn túc chư hi cầu

Vĩnh sử diệt trừ chư tội chướng.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni hội thượng vô lượng thánh hiền. (1 lạy)


XƯỚNG: 101 - Bồ Tát Thanh lương nguyệt

Thường du tất cánh không

Chúng sanh tâm cấu tịnh

Bồ đề ảnh hiện trung.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Biến pháp giới thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát ma ha tát. (1 lạy)


XƯỚNG: 102 - Thế gian ly sanh diệt

Do như hư không hoa

Trí bất đắc hữu vô

Nhi hưng đại bi tâm.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Linh Sơn hội thượng vô lượng thánh hiền. (1 lạy)


XƯỚNG: 103 - Thần công phả trắc, mật hạnh nan tư, thị dõng kiện ư thiên luân tồi tà phụ chánh, thọ di chúc ư Đại giác hộ pháp an tăng, ngưỡng khởi thần thông phủ thùy chiếu giám. Nam mô tam châu cảm ứng Hộ pháp Vi đà tôn thiên bồ tát ma ha tát hộ giáo hộ giới già lam chư vị thiện thần giám trai sứ giả đại thánh khẩn na la chi thần,thiên long bát bộ nhất thiết oai linh,bổn xứ viễn cận chư vị thiện thần.. Duy nguyện bất vi bổn thệ lân mẫn phàm tình, phóng đại oai quang mật thùy gia hộ, sử pháp luân chuyển xứ nội chướng ngoại chướng dĩ tiệm tiêu, tăng hải hòa thời ác hữu ác ma nhi vĩnh lỵ. Nhân nhân ngộ Tỳ Lô tánh hải, cá cá nhập Phổ Hiền hạnh môn, cung phụng đàn na quân triêm thắng tích.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát ma ha tát. (1 lạy)


XƯỚNG: 104 - Kiều Phạm Ba Đề khể thủ lễ

Chúng trung thanh tịnh đại đức Tăng

Tượng vương ký khứ tượng tử tùy

Nhất đăng diệt nhi nhất đăng tục.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ kiết tập phiên dịch giảng giải chú thích tam tạng đông tây kim cổ lịch đại pháp sư. (1 lạy)


XƯỚNG: 105 - Bồ đề bổn vô thọ

Minh cảnh diệc phi đài

Bổn lai vô nhất vật

Hà xứ nhạ trần ai.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Tây thiên đông độ Việt Nam thập phương du hóa truyền giáo khai sơn lịch đại Tổ sư hòa thượng. (1 lạy)


XƯỚNG: 106 – Thân thị bồ đề thọ

Tâm như minh cảnh đài

Thời thời thường phất thức

Vật sử nhạ trần ai.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ quá khứ hiện tại vị lai thập phương phàm thánh đại đức Tăng già. (1 lạy)


XƯỚNG: 107 – Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng trấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu. Nhược bất như thử, lạm xí tăng luân.

HÒA: Đại vị tứ trọng ân, đảnh lễ thập phương thường trú Tam Bảo. (1 lạy)


XƯỚNG: 108 - Lễ Phật công đức thù thắng hạnh.

Vô biên thắng phước giai hồi hướng

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh

Tốc vãng Vô lượng quang Phật sát.

HÒA: Đại vị pháp giới chúng sanh ân đảnh lễ thập phương thường trú Tam Bảo. (1 lạy)

PHẦN BA

Hồi hướngTùy nghi

****


 Bản PDF cho In ấn


Xem Thêm Nghi Lạy Tam Bảo - Nghĩa

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 9652)
Nghi Lễ Hàng Ngày NS Thích Nữ Giới Hương biên soạn
(View: 71207)
Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung - Giọng thỉnh chung: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 89315)
Các Bài Sám Văn Cúng Thí Thực Âm Linh Cô Hồn - Tuyển Tập trong nhiều nghi thức tụng niệm của nhiều soạn giả
(View: 25578)
Diệu, sâu, Tổng Trì đứng hàng đầu, Thủ Lăng Nghiêm nhân thế khó cầu, Diệt vọng điên đảo muôn ức kiếp, Không qua nhiều đời được Pháp Thân.
(View: 14299)
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia, HT Thích Đổng Minh biên soạn
(View: 29910)
Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành không được thành tựu, không có biện pháp thoát khỏi luân hồi, là vì có oan gia trái chủ đến...
(View: 27255)
Đầu năm Cúng Hội Cầu An Nguyện cho Quốc thái Dân an mọi nhà Nhân sinh yên ổn hoan ca Xã hội tốt đẹp kết hoa tình người
(View: 39443)
Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm bản chữ Hán và Việt dịch của Quảng Minh
(View: 34626)
Hào quang chiếu diệu. Sáng tỏ mười phương, Ngộ lý chơn thường, Phá màn hôn ám.
(View: 44883)
Nguyện thứ nhất: Tôi thành Phật được, Thì nước tôi là nước tịnh thanh. Ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh, Thảy đều chẳng có sanh thành nơi đây.
(View: 54061)
Phương pháp sám hối Từ bi đạo tràng Mục Liên Sám Pháp - Nghi Thức Tụng Niệm
(View: 19485)
Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo Pháp mây hương Ngát tỏa khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo
(View: 144462)
Đây là quyển sách với những quy ước về nghi lễ tang ma của nhân gian. Người Phật tử chỉ nên tham khảo cho biết, không nên y cứ để thực hành...
(View: 16481)
Đại từ, đại bi thương chúng sanh, Đại hỉ, đại xả, cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm, Chúng con chí tâm thành đảnh lễ...
(View: 19970)
Chúng con cung kính nghe rằng: Hương sơn đại định, Viên thành ngàn vạn Đà la; Nam hải trùng ba, Quảng phát mười hai diệu hạnh...
(View: 9576)
Cùng Tổ ngộ lòng thiền, trong cửa Tây Thiên vâng lời thọ ký; Vì người khai Phật trí, tại chùa Thiên Mộ, nối nghiệp độ sinh !
(View: 18722)
Kể từ khi đạo Phật truyền vào nước ta, hàng Phật tử tại gia trong bất cứ thời đại nào và hoàn cảnh nào cũng đã có những đóng góp thiết thực trong sứ mạng hộ trìhoằng dương chánh pháp.
(View: 54412)
Mông Sơn Thí Thực là một nghi thức đã được sử dụng rất phổ cập trong các ngôi Già lam thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông. Có ba loại nghi thức Mông Sơn: Đại Mông Sơn, Trung Mông Sơn và Tiểu Mông Sơn.
(View: 30499)
Nam mô từ Lâm Tế chánh tôn sắc tứ Chúc Thánh Tự khai sơn trùng hưng quá cố đường thượng chư vị lịch đại Tổ sư...
(View: 23738)
Khể thủ nhứt thiết xuất thế gian, Tam giới tối tôn công đức hải, Trí giả năng thiêu phiền não cấu, Chánh giác ngã kim quy mạng lễ...
(View: 62340)
Nhất tâm đảnh lễ A tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm, Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
(View: 24602)
Lễ tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của lễ hội Phật đản hằng năm trong nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau. Nghi thức này vốn đã xuất hiện khá lâu tại Ấn Độ, Trung Á và Trung Hoa...
(View: 85723)
Khi đức Phật đản sinh, trên trời có chín rồng phun hai dòng nước ấm mát tắm rửa cho Ngài, cùng lúc ấy, chư thiên tung hoa trời, trổi nhạc trời chúc mừng thái tử.
(View: 25252)
Dựa trên bản Hán do HT Thích Trí Thủ soạn; Hạnh Cơ dịch sang nghĩa thuần Việt
(View: 36501)
Bản Sưu Tập các Bài Tán nầy được trích trong các cổ bản Tán Sám, Nghi Thức, Hành Trì viết tay bằng hán tự... Quảng Bảo
(View: 13174)
Muốn cho cuộc lễ được tươm tất và thành kính, chuông trống bát nhã không thể thiếu được lúc bắt đầu và khi chấm dứt lễ.... Thích Giác Duyên
(View: 22122)
Chuông vàng bảng ngọc thấu bốn phương, Thần Thánh về đây đếm không lường, Âm thinh biến khắp mười phương cõi, Chư Phật Bồ tát chứng đàn tràng... HT Thích Huyền Tôn
(View: 24817)
Nguyện tiếng chuông nầy ngân khắp cõi, Thiết-vi ngục tối thảy xa nghe, Cõi trần trong sạch đều thông suốt, Giác ngộ sanh linh cả mọi loài... HT Thích Huyền Tôn
(View: 10581)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã, Qua Nhiều Ngôn Ngữ... Hoavouu sưu tầm
(View: 27980)
Kính lạy Bồ Tát Tất Đạt Đa, Tánh đức từ bi hằng biểu lộ, Trải bao cuộc du hành mục đổ, Xót sinh linh kiếp số trầm luân... Nghi Lễ
(View: 25803)
Bộ Luật Tứ Phần khởi nguyên do bộ phái Đàm-vô-đức (Dharmagupta, Pháp Tạng bộ) truyền trì... Hòa thượng Thích Trí Thủ dịch (1983)
(View: 21602)
Dựa theo “Lục Thì Sám Hối Khoa Nghi” của vua Trần Thái Tông, Việt-nam... Hạnh Cơ dịch
(View: 149524)
Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi 中科瑜伽施食科儀(Đông Mật)... Quảng Minh dịch chú
(View: 39518)
Đêm nay ngày lành Nguyên đán, Giờ này phút thiêng giao thừa, Chúng con : Tuân lệ cổ tục ngày xưa, Mở cửa nghinh xuân tiếp phước.
(View: 14153)
Nghi Thức Cúng Giao Thừa - Biên soạn Thích Nguyên An
(View: 23704)
Táo tiếng Hán có nghĩa là bếp. Hàng năm, khi năm hết Tết đến, vào ngày 23 tháng Chạp, nhà nhà đều sắm sửa lễ nghi, cúng tiễn ông Táo chầu trời... Tân Nguyễn
(View: 43157)
Khoa nghi này truyền sang nước ta đã lâu đời, thường được gọi là nghi thức đăng đàn chẩn tế, do các cao tăng làm sám chủ...
(View: 48292)
Đêm nay ngày lành Nguyên Đán Giờ nầy phút thiêng Giao thừa. Tuân lệ cổ tục ngày xưa Mở cửa nghinh Xuân tiếp phước. Truyền thừa di phong thuở trước...
(View: 33171)
Kính lạy chư Phật khắp mười phương, Tuyên dương Pháp nhiệm mầu thanh tịnh, Thánh Tăng cả ba thừa bốn quả, Rủ lòng từ bi xin chứng giám... Hạnh Cơ
(View: 18889)
Kính lạy Phật! Con từ vô thỉ kiếp, Mây vô minh che lấp tánh viên minh, Tạo bao việc ác, bỏ hết việc lành, Quanh quẩn luân hồi, vào ra sinh tử... Hạnh Cơ
(View: 23924)
Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn - 3 ngôn ngữ Anh, Việt, Hoa - Nhiều Tác Giả
(View: 81888)
Kinh Nhật Tụng - Kinh Tụng Hằng Ngày
(View: 17821)
Danh từ tên gọi của Thủ Lư theo sách Trung Hoa Phật Quang Văn Hóa Thiên Phật Giáo Dụng Ngữ chép: "Thủ lư là lư hương cầm ở trên tay, còn gọi là Bỉnh hương lư, Thủ lư, Đề lư... Thích Tâm Mãn
(View: 15779)
Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn do HT Thích Nhất HạnhHội Đồng Giáo Thọ Làng Mai biên soạn
(View: 58792)
Nhạc Thỉnh Trong Trai Đàn Chẩn Tế - Thích Hạnh Tuệ sưu tầm
(View: 27109)
Theo giáo lý đạo Phật, không ai có thể siêu độ cho ai, không ai có thể giải thoát cho ai, ngoại trừ chính cá nhân người đó.
(View: 22600)
Để thành tựu được lễ dâng y kathina, người thí chủ cần phải có sự hiểu về tấm y gọi là “Y Kathina” và nghi thức làm lễ dâng y kathina đến chư Tỳ khưu Tăng.
(View: 27394)
Bảng Chữ Nho khắc in tại chùa Báo Quốc, năm Đồng Khánh thứ 3, Mậu Tý (1888) - Chùa Báo Quốc
(View: 23965)
Thờ CúngLễ Bái là một trong những Gia Bảo tinh thần đáng quý của Tổ Tiên để lại cho con cháu kế thừa. Gia Bảo này đã đ­ược hấp thụ tinh hoa lâu đời do các Tôn Giáo bồi đắp...
(View: 61010)
Xưng là Tứ Thiên Vương bởi vì bốn vị Thiên Vương này ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Tứ Đại Thiên Vương là thần tướng của vua trời Đế Thích, ở núi Kiền Đà La...
(View: 26554)
Đạo Phật ngoài các vị thiên thần Hộ Pháp hộ giới ra còn có rất nhiều thiện hữu tri thức, bằng trí tuệ của mình, bằng phước đứctài lực của mình với tinh thần hộ trì chánh giới...
(View: 18773)
Khi giới sư đăng đàn truyền trao U Minh Giới cho vong linh. Chúng giới tử đại vị cho tiên hương linh của mình mà thay họ phụng thỉnh Tam Bảo, thọ nhận Giới pháp...
(View: 16661)
Nghi thức tuần chiếu trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền có nguồn gốc từ thời Phật còn tại thế, Đức Thế Tôn theo thông lệ cứ mỗi năm ngày, Ngài đi tuần phòng của Tăng chúng.
(View: 19477)
Đại Lễ Vu Lan Bồn khởi nguyên từ hạnh hiếu của Mục Kiền Liên Tôn Giả, trở thành nét văn hóa đạo đức hiếu hạnh của Đạo Phật, một trong “Tứ trọng ân”...
(View: 20781)
Việt Nam trong Đại Lễ Vu Lan, lễ cầu siêu tháng bảy chúng ta thường thấy có nghi thức đốt đèn cầu nguyện, hay là pháp hội Phóng Đăng...
(View: 19469)
Đại Lễ Vu Lan Bồn Đông độ dịch là Cứu Đảo Huyền, là nương theo từ bitrí tuệnguyện lực của chư Phật và Bồ Tát, để diệt trừ mọi phiền não...
(View: 45629)
Pháp Sự Khoa Nghi (3 tập) Soạn dịch giả: HT Thích Huyền Quang - Chùa Quang Thiện, California, USA - Ấn hành 2002
(View: 16432)
Nghìn nhà một bát, muôn dặm cô thân, Thần thông ứng cúng xa gần, Diệu dụng hóa duyên đây đó...
(View: 16131)
Thành ngữ Việt Nam có câu: “Thờ thì dễ, giữ lễ thì khó”, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đề tài ý nghĩatác dụng của lễ bái.
(View: 17386)
Lễ nhạc là điều rất quan trọng trong đời sống con người. Vì lẽ, đời thiếu lễ, thì đời sẽ hỗn loạn; đời thiếu nhạc, thì đời sẽ khô khan... Thích Lệ Trang
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant