Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Mục lục

Sunday, January 2, 201100:00(View: 8674)
Mục lục
Mục lục
CHƯƠNG I: TẨY UẾ
 1. Dương Chi
 2. Tào Khê Thủy
 3. Nhất Sái
 4. Bồ Tát
 5. Bình Trung
 6. Nhứt Đích Thanh Lương
CHƯƠNG II: CÚNG DƯỜNG
 1. Tán Lư Hương
 2. Chiên Đàn
 3. Diêu Thiên
 4. Tâm Nhiên
 5. Hương Tài
 6. La Liệt
 7. Giới Định
 8. Trầm Nhũ/Nhụ
 9. Hương Phần
 10. Hương Vân
 11. Bảo Đảnh
 12. Bảo Đảnh 2
 13. Cơ Tải
 14. Nhơn Duyên
 15. Giới Hương
 16. Đăng Hoa
 17. Hương Phù
 18. Hoa Quả
 19. Trí Đăng
 20. Thiên Trù
 21. Ngã Kim
 22. Thuyền Duyệt
 23. Thiên Trù Năng Trừ
CHƯƠNG III: TÁN PHẬT
 1. Đại Từ Di Đà
 2. Thiên Bách
 3. Di Lặc Phật
 4. Di Đà
 5. Bát Thập Bát Phật
 6. Tứ Bát Đoan Nghiêm
 7. Phật Diện
 8. Phật Thân
 9. Thiên Thượng
 10. Phật Từ
 11. Khể Thủ Qui Y
 12. Phật Qui Linh Thứu
 13. Đạo Tràng
 14. Phúng Kinh
 15. Tây Phương
 16. Lạc Bang
 17. Liên Trì
 18. Tử Kim
 19. Phật Thùy
 20. Xá Lợi
 21. Lạp Nguyệt
 22. Lục Niên
 23. Ngưỡng Nguyện
 24. Đại Từ Bi
 25. Không Hoa
 26. Tọa Bồ Đề
 27. Cửu Long
 28. Tứ Hoằng
 29. Tam Bảo
 30. Tam Bảo
 31. Lễ Thỉnh (An Vị)
 32. Quán Bỉ (Vía Di Đà)
 33. Lạc Bang
 34. Pháp Thân (Vía Di Lặc)
 35. Dược Sư
 36. Chuẩn Đề (Vía Chuẩn Đề)
 37. Tướng Hảo (Vía Chuẩn Đề)
 38. Phật Nhiếp
 39. Phật Nhiếp
 40. Thích Ca
 41. Dục Phật
 42. Nhứt Bát
 43. Ngũ Phương
 44. Thánh Đức Tùng Không
 45. Hoàn Kinh
 46. Tống Thánh
 47. Lễ Thích Tôn
 48. Khể Thủ
 49. Khể Thủ Tây Phương
CHƯƠNG IV: TÁN BỒ TÁT
 1. Quan Âm Linh Cảm
 2. Địa Tạng
 3. Quan Âm Bồ Tát
 4. Vi Đà Thiên Tướng
 5. Phổ Đà
 6. Hãi Chấn
 7. Thiện Tài Đồng Tử
 8. Thần Thông
 9. Quang Minh
 10. Thập Nhị Dược Xoa
 11. Quan Âm 3 Bồ Tát Văn Thù (Vía Văn Thù)
 12. Sát Trần (Vía Phổ Hiền)
 13. Phổ Hiền
 14. Thủ Trì (Vía Quan Âm)
 15. Địa Tạng (Vía Địa Tạng)
 16. Trí Huệ
 17. Chưởng Ốc
 18. Ốc Tiêu
 19. Diện Nhiên
 20. Quan Âm Đại Sĩ
 21. Quan Âm
 22. Thập Nhị Dược Xoa
 23. Thượng Như Sơn Điện
 24. Tây Trúc
 25. Giám Trai
 26. Niêm Hoa
 27. Tử Trúc
 28. Đông Tây
 29. Tối Thắng
CHƯƠNG V: TÁN CÚNG TỔ
 1. Sư dung
 2. Thanh Tịnh
 3. Thuyền Thất
 4. Kim Tích
 5. Không Hoa
 6. Kiến Văn
CHƯƠNG VI: CÚNG GIÁC LINH
 1. Giới Thân
 2. Tiêu Diêu
 3. Thuyền Đường
 4. Hàn Yên
 5. Tứ Đại
 6. Điện Cáo Giác Linh
 7. Thuyền Thất
 8. U Minh
 9. Tâm Nhiên
 10. Trầm Nhũ
 11. Trượng Thất
 12. Bát Trung
 13. Chơn Như
 14. Thiên Nhiên
 15. Niết Bàn
 16. Giác Linh
 17. Sắc Không
CHƯƠNG VII: TÁN THÁNH, THẦN
 1. Ngưỡng Bằng
 2. Dục Trượng
 3. Dương Dương
 4. Vi Đà
 5. Già Lam
 6. Nguyên Thần
 7. Quang Minh
 8. Vũ Lộng
 9. Khổng Bí
 10. Kim Liên
 11. Thành Hoàng
 12. Tứ Sanh
CHƯƠNG VIII: CÚNG HƯƠNG LINH
 1. Quang Lưu
 2. Qui Khứ
 3. Tam Thỉnh
 4. Tội Tùng
 5. Nhứt Điện
 6. Nhị Điện
 7. Tam Điện
 8. Sơ Trà Tiến
 9. Tái Trà Tiến
 10. Chung Trà Tiến
 11. Trà
 12. Trà 2
 13. Trà 3
 14. Lục Tự
 15. Sơn Bất Cao
 16. Sơn Trung
 17. Thủy Hướng
 18. Phụ Tử
 19. Vạn Cổ
 20. Thập Vạn
 21. Thiên Cổ
 22. Thiên Giang
 23. Bành Tổ
 24. Thanh Chỉ
 25. Càn Khôn
 26. Bạch Ngọc
 27. Dĩ Thử
 28. Thu Võ
 29. Kim Nhựt (dạ)
 30. Hoa Nghiêm
 31. Nam Kha Nhứt Mộng Đoạn
 32. Sám Văn
 33. Thất Bảo
 34. Cẩn Y
 35. Cẩn Y 2
 36. Sắc Hương
 37. Dục Trương
 38. Mạc Đạo (Viễn)
 39. Mạc Đạo (Cận)
 40. Thuyết Phá
 41. Sơn Bất Cao
 42. Nhứt Điểu
 43. Nhứt Điện
 44. Nhứt Điện 2
 45. Thọ Cao
 46. Hạo Hạo
 47. Yểu Yểu
 48. Sổ Bài
 49. Nam Kha Nhứt Mộng Thục
 50. Phổ Am
 51. Dục Thoát
 52. Linh Xa
 53. Nhứt Khứ
 54. Sầu Vân
 55. Thất Bảo
 56. Tây Phương
 57. Huyên Đường
 58. Phụ Hề
 59. Sầu Trường
 60. Phiêu Phiêu
 61. Mẫu Niên
 62. Mộng Đoạn
 63. Mật Trúc
 64. Viễn Quan
 65. Dương Tử
 66. Sơ Chước
 67. Gia Trì
 68. Tây Phương
 69. Nhất Khứ
 70. Sám Như Hoàn Trê
 71. Thành Trung
 72. Đình Tiền
 73. Loan Phòng
 74. Phao vi
 75. Nhứt Linh
 76. Ái Hà
 77. Án Dạ Hồng 1
 78. Án Dạ Hồng 2
 79. Án Dạ Hồng 3
 80. Tích nhựt
 81. Huyên Đường
 82. Lão Tử
CHƯƠNG IX: TÁN TRẠO
 1. Tru Thiết Trai Diên
 2. Uổn Tử Thành Trung
 3. Bát Hàn Bát Nhiệt
 4. Cơ Hỏa Yên Viêm
 5. Tượng, Mã, Đà, Lư
 6. Vương, Hầu, Tướng, Tướng
 7. Sân Tâm Bố Thí
 8. Nhị Thập Bát Thiên
 9. Cận Đại Thiên Triều
 10. Quốc Sĩ Triều Thần
 11. Võ Tướng Nhung Thần
 12. Học Cổ Cùng Kim
 13. Cát Ái Từ Thân
 14. Vũ Phục Hoàng Quan
 15. Hiếu Tử Hiền Tôn
 16. Nữ Đạo Ni Lưu
 17. Địa Lý Thiên Văn
 18. Tọa Mãi Hành Thương
 19. Phạm Pháp Tao Hình
 20. Mã Đạp Xa Thương
 21. Ẩm Huyết Nhự Mao
 22. Ngỗ Nghịch Da, Nương
 23. Đại Thí Môn Khai
 24. A Di Đà Phật
CHƯƠNG X: CÔ HỒN
 1. Cô Hồn
 2. Cát Tường
 3. Cô Hồn Phất Tử
CHƯƠNG XI: CHÚC THỌ
 1. Kim Thần
 2. Phật Công Đức
CHƯƠNG XII: KINH CHÚ
 1. Tâm Kinh
 2. Đoạn Nghi
 3. Vãng Sanh
CHƯƠNG XIII: HỒI HƯỚNG
 1. Hồi Hướng
 2. Dĩ Thử
PHẦN BỔ SUNG
 1. Bài Tán Tam Bảo
 2. Bài Khể Thủ
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 9633)
Nghi Lễ Hàng Ngày NS Thích Nữ Giới Hương biên soạn
(View: 71075)
Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung - Giọng thỉnh chung: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 89212)
Các Bài Sám Văn Cúng Thí Thực Âm Linh Cô Hồn - Tuyển Tập trong nhiều nghi thức tụng niệm của nhiều soạn giả
(View: 25545)
Diệu, sâu, Tổng Trì đứng hàng đầu, Thủ Lăng Nghiêm nhân thế khó cầu, Diệt vọng điên đảo muôn ức kiếp, Không qua nhiều đời được Pháp Thân.
(View: 14284)
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia, HT Thích Đổng Minh biên soạn
(View: 29871)
Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành không được thành tựu, không có biện pháp thoát khỏi luân hồi, là vì có oan gia trái chủ đến...
(View: 27242)
Đầu năm Cúng Hội Cầu An Nguyện cho Quốc thái Dân an mọi nhà Nhân sinh yên ổn hoan ca Xã hội tốt đẹp kết hoa tình người
(View: 39395)
Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm bản chữ Hán và Việt dịch của Quảng Minh
(View: 34608)
Hào quang chiếu diệu. Sáng tỏ mười phương, Ngộ lý chơn thường, Phá màn hôn ám.
(View: 44850)
Nguyện thứ nhất: Tôi thành Phật được, Thì nước tôi là nước tịnh thanh. Ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh, Thảy đều chẳng có sanh thành nơi đây.
(View: 53975)
Phương pháp sám hối Từ bi đạo tràng Mục Liên Sám Pháp - Nghi Thức Tụng Niệm
(View: 19473)
Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo Pháp mây hương Ngát tỏa khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo
(View: 144429)
Đây là quyển sách với những quy ước về nghi lễ tang ma của nhân gian. Người Phật tử chỉ nên tham khảo cho biết, không nên y cứ để thực hành...
(View: 16466)
Đại từ, đại bi thương chúng sanh, Đại hỉ, đại xả, cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm, Chúng con chí tâm thành đảnh lễ...
(View: 19938)
Chúng con cung kính nghe rằng: Hương sơn đại định, Viên thành ngàn vạn Đà la; Nam hải trùng ba, Quảng phát mười hai diệu hạnh...
(View: 9564)
Cùng Tổ ngộ lòng thiền, trong cửa Tây Thiên vâng lời thọ ký; Vì người khai Phật trí, tại chùa Thiên Mộ, nối nghiệp độ sinh !
(View: 18695)
Kể từ khi đạo Phật truyền vào nước ta, hàng Phật tử tại gia trong bất cứ thời đại nào và hoàn cảnh nào cũng đã có những đóng góp thiết thực trong sứ mạng hộ trìhoằng dương chánh pháp.
(View: 54361)
Mông Sơn Thí Thực là một nghi thức đã được sử dụng rất phổ cập trong các ngôi Già lam thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông. Có ba loại nghi thức Mông Sơn: Đại Mông Sơn, Trung Mông Sơn và Tiểu Mông Sơn.
(View: 30444)
Nam mô từ Lâm Tế chánh tôn sắc tứ Chúc Thánh Tự khai sơn trùng hưng quá cố đường thượng chư vị lịch đại Tổ sư...
(View: 23703)
Khể thủ nhứt thiết xuất thế gian, Tam giới tối tôn công đức hải, Trí giả năng thiêu phiền não cấu, Chánh giác ngã kim quy mạng lễ...
(View: 62322)
Nhất tâm đảnh lễ A tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm, Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
(View: 24589)
Lễ tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của lễ hội Phật đản hằng năm trong nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau. Nghi thức này vốn đã xuất hiện khá lâu tại Ấn Độ, Trung Á và Trung Hoa...
(View: 85698)
Khi đức Phật đản sinh, trên trời có chín rồng phun hai dòng nước ấm mát tắm rửa cho Ngài, cùng lúc ấy, chư thiên tung hoa trời, trổi nhạc trời chúc mừng thái tử.
(View: 25233)
Dựa trên bản Hán do HT Thích Trí Thủ soạn; Hạnh Cơ dịch sang nghĩa thuần Việt
(View: 36461)
Bản Sưu Tập các Bài Tán nầy được trích trong các cổ bản Tán Sám, Nghi Thức, Hành Trì viết tay bằng hán tự... Quảng Bảo
(View: 13170)
Muốn cho cuộc lễ được tươm tất và thành kính, chuông trống bát nhã không thể thiếu được lúc bắt đầu và khi chấm dứt lễ.... Thích Giác Duyên
(View: 24999)
Nghi Thức lạy 108 lạy Tam Bảo do HT Thích Trí Thủ biên soạn PL. 2518
(View: 22062)
Chuông vàng bảng ngọc thấu bốn phương, Thần Thánh về đây đếm không lường, Âm thinh biến khắp mười phương cõi, Chư Phật Bồ tát chứng đàn tràng... HT Thích Huyền Tôn
(View: 24809)
Nguyện tiếng chuông nầy ngân khắp cõi, Thiết-vi ngục tối thảy xa nghe, Cõi trần trong sạch đều thông suốt, Giác ngộ sanh linh cả mọi loài... HT Thích Huyền Tôn
(View: 10576)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã, Qua Nhiều Ngôn Ngữ... Hoavouu sưu tầm
(View: 27961)
Kính lạy Bồ Tát Tất Đạt Đa, Tánh đức từ bi hằng biểu lộ, Trải bao cuộc du hành mục đổ, Xót sinh linh kiếp số trầm luân... Nghi Lễ
(View: 25783)
Bộ Luật Tứ Phần khởi nguyên do bộ phái Đàm-vô-đức (Dharmagupta, Pháp Tạng bộ) truyền trì... Hòa thượng Thích Trí Thủ dịch (1983)
(View: 21584)
Dựa theo “Lục Thì Sám Hối Khoa Nghi” của vua Trần Thái Tông, Việt-nam... Hạnh Cơ dịch
(View: 148992)
Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi 中科瑜伽施食科儀(Đông Mật)... Quảng Minh dịch chú
(View: 39486)
Đêm nay ngày lành Nguyên đán, Giờ này phút thiêng giao thừa, Chúng con : Tuân lệ cổ tục ngày xưa, Mở cửa nghinh xuân tiếp phước.
(View: 14140)
Nghi Thức Cúng Giao Thừa - Biên soạn Thích Nguyên An
(View: 23700)
Táo tiếng Hán có nghĩa là bếp. Hàng năm, khi năm hết Tết đến, vào ngày 23 tháng Chạp, nhà nhà đều sắm sửa lễ nghi, cúng tiễn ông Táo chầu trời... Tân Nguyễn
(View: 43130)
Khoa nghi này truyền sang nước ta đã lâu đời, thường được gọi là nghi thức đăng đàn chẩn tế, do các cao tăng làm sám chủ...
(View: 48285)
Đêm nay ngày lành Nguyên Đán Giờ nầy phút thiêng Giao thừa. Tuân lệ cổ tục ngày xưa Mở cửa nghinh Xuân tiếp phước. Truyền thừa di phong thuở trước...
(View: 33148)
Kính lạy chư Phật khắp mười phương, Tuyên dương Pháp nhiệm mầu thanh tịnh, Thánh Tăng cả ba thừa bốn quả, Rủ lòng từ bi xin chứng giám... Hạnh Cơ
(View: 18857)
Kính lạy Phật! Con từ vô thỉ kiếp, Mây vô minh che lấp tánh viên minh, Tạo bao việc ác, bỏ hết việc lành, Quanh quẩn luân hồi, vào ra sinh tử... Hạnh Cơ
(View: 23895)
Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn - 3 ngôn ngữ Anh, Việt, Hoa - Nhiều Tác Giả
(View: 81837)
Kinh Nhật Tụng - Kinh Tụng Hằng Ngày
(View: 17805)
Danh từ tên gọi của Thủ Lư theo sách Trung Hoa Phật Quang Văn Hóa Thiên Phật Giáo Dụng Ngữ chép: "Thủ lư là lư hương cầm ở trên tay, còn gọi là Bỉnh hương lư, Thủ lư, Đề lư... Thích Tâm Mãn
(View: 15770)
Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn do HT Thích Nhất HạnhHội Đồng Giáo Thọ Làng Mai biên soạn
(View: 58760)
Nhạc Thỉnh Trong Trai Đàn Chẩn Tế - Thích Hạnh Tuệ sưu tầm
(View: 27090)
Theo giáo lý đạo Phật, không ai có thể siêu độ cho ai, không ai có thể giải thoát cho ai, ngoại trừ chính cá nhân người đó.
(View: 22588)
Để thành tựu được lễ dâng y kathina, người thí chủ cần phải có sự hiểu về tấm y gọi là “Y Kathina” và nghi thức làm lễ dâng y kathina đến chư Tỳ khưu Tăng.
(View: 27354)
Bảng Chữ Nho khắc in tại chùa Báo Quốc, năm Đồng Khánh thứ 3, Mậu Tý (1888) - Chùa Báo Quốc
(View: 23961)
Thờ CúngLễ Bái là một trong những Gia Bảo tinh thần đáng quý của Tổ Tiên để lại cho con cháu kế thừa. Gia Bảo này đã đ­ược hấp thụ tinh hoa lâu đời do các Tôn Giáo bồi đắp...
(View: 60998)
Xưng là Tứ Thiên Vương bởi vì bốn vị Thiên Vương này ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Tứ Đại Thiên Vương là thần tướng của vua trời Đế Thích, ở núi Kiền Đà La...
(View: 26540)
Đạo Phật ngoài các vị thiên thần Hộ Pháp hộ giới ra còn có rất nhiều thiện hữu tri thức, bằng trí tuệ của mình, bằng phước đứctài lực của mình với tinh thần hộ trì chánh giới...
(View: 18762)
Khi giới sư đăng đàn truyền trao U Minh Giới cho vong linh. Chúng giới tử đại vị cho tiên hương linh của mình mà thay họ phụng thỉnh Tam Bảo, thọ nhận Giới pháp...
(View: 16652)
Nghi thức tuần chiếu trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền có nguồn gốc từ thời Phật còn tại thế, Đức Thế Tôn theo thông lệ cứ mỗi năm ngày, Ngài đi tuần phòng của Tăng chúng.
(View: 19470)
Đại Lễ Vu Lan Bồn khởi nguyên từ hạnh hiếu của Mục Kiền Liên Tôn Giả, trở thành nét văn hóa đạo đức hiếu hạnh của Đạo Phật, một trong “Tứ trọng ân”...
(View: 20741)
Việt Nam trong Đại Lễ Vu Lan, lễ cầu siêu tháng bảy chúng ta thường thấy có nghi thức đốt đèn cầu nguyện, hay là pháp hội Phóng Đăng...
(View: 19453)
Đại Lễ Vu Lan Bồn Đông độ dịch là Cứu Đảo Huyền, là nương theo từ bitrí tuệnguyện lực của chư Phật và Bồ Tát, để diệt trừ mọi phiền não...
(View: 45604)
Pháp Sự Khoa Nghi (3 tập) Soạn dịch giả: HT Thích Huyền Quang - Chùa Quang Thiện, California, USA - Ấn hành 2002
(View: 16425)
Nghìn nhà một bát, muôn dặm cô thân, Thần thông ứng cúng xa gần, Diệu dụng hóa duyên đây đó...
(View: 16115)
Thành ngữ Việt Nam có câu: “Thờ thì dễ, giữ lễ thì khó”, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đề tài ý nghĩatác dụng của lễ bái.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant