Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Bài Mới Nhất trang Văn Học
Điền Email để nhận bài mới

Xứng Tánh Làm Phật Sự

Wednesday, July 26, 202319:32(View: 1766)
Xứng Tánh Làm Phật Sự

Xứng Tánh Làm Phật Sự


Nguyễn Thế Đăng

chua

“Xứng tánh làm Phật sự” là một câu trong bài nguyện hương mở đầu cho bất kỳ thời tụng kinh nào. Thế nên đây là một câu làm kim chỉ nam cho suốt con đường thực hành, dù ở những đoạn đường khởi đầu cho đến hàng Thập địa thực sự “xứng tánh”, tương ưng thường trực với tánh, với bản tánh, với Phật tánh, với tánh Không.

Phật sựviệc làm để nối kết với Phật, với vị Phật nội tâm vẫn thường trực hiện diện trong tâm mỗi người. Phật sự là việc tụng kinh, ngồi thiền, đi nghe giảng pháp, làm từ thiện… Quan trọng nhất là việc Phật ấy cần được nối kết với Phật, tương ưng với Phật tánh, xứng tánh, dù ban đầu rất cạn cợt, mong manh, mờ nhạt.

Tóm lại, Phật sự, việc Phật, là “tích tập công đức”, và xứng tánh là “tích tập trí huệ”. Hai sự tích tập này tạo thành con đường đầu tiên (Tư lương vị) trong năm con đường đạt đến giác ngộ. Khi hai sự tích tập công đức và tích tập trí huệ đầy đủ, viên mãn thì thành Phật, bởi vì Phật là bậc mà hai sự tích tập đã viên mãn, nên được xưng là Lưỡng Túc Tôn, bậc đầy đủ hai sự tích tập.

Xứng tánh, tích tập trí huệ, là xứng hợp, nối kết, tương ưng với tánh Không, bản tánh của mọi sự vật, của con người và của thế giới. Xứng tánh là thấy ra tánh Không, an trụ trong tánh Không càng ngày càng sâu, và “làm Phật sự”, chủ yếu là giúp đỡ, khai ngộ cho những người khác.

Sở dĩ con người không thấy được bản tánh của mọi hiện tượngtánh Không và không an trụ được, sống được trong tánh Không bởi vì bị lạc theo những che chướng. Những che chướng ấy là sự bám chấp vào một cái tôi cá biệt, giả tưởng và bám chấp vào những đối tượng bên ngoài. Trong khi tánh Không là không có một cái tôi cá biệt (vô ngã) và không có những đối tượng bên ngoài để chạy theo (vô pháp).

Một phương diện của tánh Không, theo các kinh điển, như Kinh Kim Cương, là không có bốn tướng ngã, nhân, (pudgala), chúng sanh, thọ mạng giả. Bốn tướng ấy do chính con người tạo ra và trở lại che chướng con người với tánh Không. Thế nên làm việc Phật là làm ích lợi cho đời mà không mắc kẹt, trụ chấp vào bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng giả. Kinh Kim Cương Nói:

Thế nên, Tu Bồ Đề! Bồ tát phải lìa tất cả tướng mà phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Chẳng thể trụ vào sắc sanh tâm, chẳng thể trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm. Phải sanh tâm không chỗ trụ. Vì sao thế? Nếu tâm có trụ, đó chẳng phải là trụ.

Thế nên, Phật nói Bồ tát tâm chẳng nên trụ sắc mà bố thí. Tu Bồ Đề! Bồ tát vì lợi ích cho tất cả chúng sanh nên phải bố thí như vậy…

‘Phải sanh tâm không chỗ trụ’ là an trụ trong tánh Không. An trụ trong tánh Không mà làm công việc Phật lợi ích cho chúng sanh, điều đó được gọi là “xứng tánh làm Phật sự”.

Tại sao một công việc xứng hợp với tánh Không thì được gọi là việc Phật? Vì hành động ấy khởi phát từ tánh Không, chuyển động trong tánh Không và lại hòa tan vào tánh Không, cho nên hành động ấy là giải thoát, và công việc, hành động giải thoát ấy được gọi là công việc, hành động Phật, Phật sự.

Một công việc, hành động được làm từ tánh Không, trong tánh Khôngtiêu tan trong tánh Không thì được gọi là việc giải thoát, việc Phật. Thế nên, một người an trụ trong tánh Không, sống trong tánh Không thì công việc gì của người ấy cũng là việc Phật. Tánh Không này được gọi là “đạo tràng” trong Kinh Duy Ma Cật, phẩm Bồ tát. Đạo tràng là nền tảng cho mọi hoạt động Bồ tát hạnh. Tất cả mọi hành động của Bồ tát đều từ đạo tràng tánh Không, diễn biến trong đạo tràng tánh Không, và chấm dứt, tiêu tan trong đạo tràng tánh Không; và tánh Không, sự tích tập trí huệ, luôn luôn đi cùng với sự tích tập công đức:

Khi Đồng tử Quang Nghiêm hỏi Cư sĩ Duy Ma Cật, “Cư sĩ từ đâu đến đây?”

Cư sĩ đáp: “Tôi từ đạo tràng lại”

Đồng tử hỏi: “Đạo tràng là ở đâu?”

Ngài đáp: “Trực tâm là đạo tràng, vì không hư giả vậy. Phát hạnh là đạo tràng, vì có thể phụng sự vậy. Thâm tâmđạo tràng, vì tăng thêm công đức vậy. Bồ đề tâmđạo tràng, vì không đổi thay vậy.

Sáu ba la mậtđạo tràng, từ bi hỷ xảđạo tràng, ba mươi bảy phẩm trợ đạo là đạo tràng… Duyên khởiđạo tràng, vì vô minh cho đến lão, tử đều vô tận như hư không vậy. Các phiền nãođạo tràng, vì biết bản tánh của chúng vậy. Chúng sanhđạo tràng, vì biết là vô ngã vậy. Tất cả các pháp là đạo tràng, vì biết các pháp Không vậy…

Như thế, thiện nam tử! Bồ tát nếu ứng ra các ba la mậtgiáo hóa cho chúng sanh thì bao nhiêu việc làm, hoặc dở chân lên hạ chân xuống… phải biết đều từ đạo tràng mà lại, đều trụ trong Phật pháp vậy”.

Như vậy, cuộc đời này là đạo tràng của một người làm Phật sự, thực hành Bồ tát hạnh.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 57)
“Chiếc áo không làm nên nhà sư”, nghĩa bóng của nó như một lời nhắc nhở mọi người, đừng vội đánh giá người khác qua hình thức bên ngoài.
(View: 159)
Có phải bây giờ đã tới thời mạt pháp? Hay là sắp tới thời mạt pháp?
(View: 174)
Tánh Không được đồng hóa với như mộng. Đây là điều hệ thống Kinh Đại Bát Nhã thường nói.
(View: 276)
Toàn thể thế giới chúng ta, bên ngoài là thế gian, bên trong là tâm. Tất cả chúng là một biển vô tận của các pháp hữu vi đang vận hành.
(View: 256)
Việc tu tập ở thiền viện nhấn mạnh vào việc hoàn thành mọi công tác tốt đẹp. Là tu sĩ, chúng tôi đặt nặng giá trị của việc chánh niệm về những điều bình thường
(View: 284)
Danh vọng nương nơi cái tôi mà tồn tại. Không có cái tôi, danh vọng không hiện hữu.
(View: 277)
Đã tử lâu lắm rồi, người Phật tử đã nghe nói về thời mạt pháp.
(View: 322)
Gần đây chúng ta thấy xuất hiện trên mạng xã hội nhiều bài viết kêu gọi người Phật tử phải cảnh giác với việc “trộm tăng tướng” hay “tặc trụ”.
(View: 290)
Trong nhiều bài pháp tôi đã viết, thì thường đề cập đến vấn đề làm phước, tích phước, tích đức, hay tu thiện... V
(View: 326)
Bố thí và cúng dường là một trong những hạnh đầu tiên để làm cho cõi này tốt đẹp hơn, và là những bước đi đầu tiên của Phật tử trên đường giải thoát.
(View: 337)
Thuyết âm mưu không phải là vấn đề mới, nó vốn xảy ra từ xa xưa, bên Đông hay bên Tây đều có cả.
(View: 371)
Sự xuất hiện của hành giả Thích Minh Tuệ đã tạo ra một biến động chưa từng có trong lịch sử Phật Giáo Việt Nam.
(View: 362)
Bệnh đau là chuyện tất yếu của con người. Trừ những người có phước đức về sức khỏe sâu dày, còn lại hầu hết đều trải qua bệnh tật.
(View: 382)
Thời thơ ấu, chúng ta ưa thích đọc truyện Cô Ba Cháo Gà Địa Ngục Du Ký, rồi ưa nghe kể chuyện vong nhập, chuyện trừ tà…
(View: 773)
Con đi Tu là để cầu giải thoát, hàng ngày con chỉ xin ăn một bữa, con không nhận tiền của ai.
(View: 463)
Karma là một từ tiếng Phạn có nghĩa là “hành động”. Một cách đơn giản để hiểu nghiệp là nhìn nó như những khoảnh khắc nhân quả.
(View: 577)
Từ nghệ thuật, có những nhân vật bước ra đời sống. Từ đời sống, cũng có vài con người đi vào nghệ thuật. Nhưng trở thành hình tượng trung tâm
(View: 458)
Làm sao có được hòa bình và hạnh phúc trong thế giới đầy biến động và nghi kỵ như hiện nay?
(View: 467)
Cho tới hôm nay, “hạnh đầu đà” không còn là cụm từ xa lạ. Nhắc đến nó ta sẽ nghĩ ngay đến sư Minh Tuệ, mặc dù ông không phải là người thực hành hạnh này đầu tiên và duy nhất.
(View: 500)
Nhân duyên đưa đến lời dạy này của Đức Phật bắt nguồn từ sự cầu thỉnh chân thành của trưởng giả tên là Kiên Cố(Kevadha)
(View: 514)
Thực ra, chúng ta không cần tới “một Phật Giáo” nào khác cho thế gian hay cho xuất thế gian,
(View: 370)
Thực hành Chánh Phápvì lợi ích chúng sinh, muốn chúng sinh được thoát khổ, an vui.
(View: 450)
Ngay cả vũ trụ cũng không thoát được luật nhân quả, luân hồi (tái sinh.)
(View: 477)
Con người hơn loài thú vật nhờ ngôn ngữ. Ngôn ngữ giúp con người thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, thậm chí giúp cho ý nghĩ sáng tạo - vì tư duytư duy trên và bằng ngôn ngữ.
(View: 550)
Ngày từng ngày vơi đi như cát biển khô chảy qua kẽ ngón tay Đời từng đời nối tiếp như nước sông chảy ra biển
(View: 623)
Gấn một tháng nay, hiện tượng thầy Minh Tuệ gây xôn xao trên mạng xã hội, trong và ngoài nước;
(View: 1054)
Bảo rằng mới, ừ thì là mới nhưng thật sự thì tháng năm đã từ vô thủy đến giờ.
(View: 869)
Hình ảnh đôi chân trần, y áo vá, 1 cái nồi cơm điện, ăn ngày một bữa, xin ăn qua ngày, không cầm tiền, không tích trữ thức ăn… Thầy mang lại thiện cảm lớn, xúc động mạnh cho nhiều người.
(View: 495)
Chúng ta, những người học Phật, chẳng thể không có tổ quốc, chẳng thể khônggia đình, và cũng chẳng thể không có “tự thân”.
(View: 645)
Sống ở trên đời, ai trong chúng ta chắc cũng có mang trong lòng bốn chữ “nhớ ơn, đền ơn”.
(View: 607)
Khi tôi mới đi học lớp vỡ lòng về Phật học, tôi còn nhớ như in một trong những vị Thầy đầu tiên của tôi có nói về ước nguyện của Thầy
(View: 647)
Trước đây những người theo Đại thừa thường cho rằng giáo lý Nguyên thủy, là giáo lý Tiểu thừa, không đưa đến quả vị tối hậu thành Phật,
(View: 769)
Chúng ta đều biết, đạo Phậttrung đạo. Đức Phật cũng nhờ tránh xa hai cực đoan dục lạc và khổ hạnhmà thành tựu đạo quả.
(View: 636)
Trên báo chí thường thuật nhiều tai nạn thảm khốc xẩy ra nhưng vẫn có người sống sót hay không hề hấn gì trong khi tất cả những người chung quanh chết hay bị thương nặng..
(View: 675)
Phật giáo đề cao sự tự giác, tự thực hành tu tập để đem lại sự thấy biết chân thật, mở lòng yêu thươngđến khắp muôn loài và an lạc cho tự thân.
(View: 654)
Chúng ta có thể xem xét bản chất của Đức Phật qua hai lăng kính: Đức Phật của lịch sửĐức Phật của đức tin (saddhā).
(View: 653)
Có một người đến vấn hỏi thiền sư, “Để phòng ngừa tai họa, xin thầy từ bi cho biết cái gì đáng sợnhất trên cõi đời này?”
(View: 602)
Người sống trên đời nhờ có ngôn ngữ mà giao tiếp được.
(View: 584)
Đức Phật ngài chỉ gia hộ, chỉ dẫn cho chúng sanh cách sống An và phương pháp Tự An, chứ Ngài không thể ban phát cho chúng sanh sự an lành, hạnh phúc,
(View: 706)
Không làm các điều ác Thực hành các điều thiện
(View: 644)
Thông điệp của Đức Phật bao gồm giáo lý(dhamma) và giới luật (vinaya).
(View: 643)
Đức Phật đến với cuộc đời không gì khác ngoài chỉ bày cho con người một nếp sống hạnh phúc an lạc.
(View: 700)
Như người bị trúng tên độc là một trong những ảnh dụ gây ấn tượng mạnh mẽ về những việc cần làm ngay.
(View: 622)
Bất cứ chuyến đi nào cũng giữ lại trong tôi nhiều kỷ niệm.
(View: 686)
Bệnh tật và thống khổ không thể tách rời nhau, cho nên gọi là “Bệnh thống” [病痛], “Bệnh khổ” [病苦], “Tật khổ” [疾苦].
(View: 771)
Sống ở đời ai cũng mong muốn gia đạo bình an, sự nghiệp ổn định và phát triển.
(View: 1261)
Một ngày nọ, Phật thấy một vị tăng khóc bên ngoài lối vào Tịnh xá Jetavana Vihara (Kỳ đà tinh xá).
(View: 942)
Trong những ngày vừa qua, câu chuyện về một vị sư mang tên T.M.T lan truyền trên mạng xã hội với hình ảnh một vị đầu trần
(View: 794)
Lòng từ bi giống như một hạt giống lành đặt vào lòng đất, từng ngày lớn lên thành sự thấu cảm, yêu thương.
(View: 675)
Bài bác có nghĩa là phủ nhận một điều gì đó và dùng lý lẽ để chứng minh điều đó là không đúng, theo sự hiểu biết của cá nhân của mình.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant