Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất
View Counts
18,611,845

Kinh Vu Lan Bồn

Wednesday, February 26, 201400:00(View: 10645)
Kinh Vu Lan Bồn


KINH VU LAN BỒN

 

Tam tạng pháp sư Trúc Pháp Hộ (người nước Nhục-chi) dịch từ Phạn văn ra Hán văn tại Trung-quốc, vào đời Tây-Tấn (265-316).

Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn tại Gia-nã-đại, năm 2011.

(Dịch từ bản Hán văn “Phật Thuyết Vu Lan Bồn Kinh”, kinh số 685, tạng Đại Chánh, quyển 16, trang 779.) Nguyên tác: 1 quyển [1]

 

 

Chính tôi nghe như vầy:

Một thời đức Thế Tôn

Ngự tại khu vườn rừng

Kì-đà Cấp-cô-độc

(Tức tinh xá Kì-viên),

Ở kinh thành Xá-vệ.

 

 *

Tại tinh xá, bấy giờ,

Tôn giả Đại Mục Liên

Vừa chứng sáu thần thông,

Muốn cứu độ cha mẹ,

Đền đáp ơn sinh dưỡng;

Nên dùng sức thiên nhãn

Quan sát khắp thế gian,

Nhìn thấy thân mẫu mình

Sinh trong chốn ngạ quỉ,

Không có gì ăn uống,

Hình hài trông tiều tụy,

Gầy ốm da liền xương.

Tôn giả lòng đau xót,

Liền bưng bát cơm đầy,

Đem đến dâng lên mẹ.

Bà chụp ngay bát cơm,

Tay trái thì che đậy,

Tay phải vốc cơm ăn;

Nhưng cơm chưa vào miệng

Đã hóa thành than lửa!

Bà không thể ăn được.

Tôn giả quá thương tâm,

Kêu khóc thật bi thảm;

Liền mau về trước Phật,

Bạch rõ cảnh tượng này.

 

 *

Nghe xong, đức Phật dạy:

Này, thầy Mục Kiền Liên!

Tội chướng của mẹ thầy,

Gốc rễ kết đã sâu;

Năng lực một mình thầy

Không thể nào giải cứu!

Tâm hiếu thuận của thầy,

Dù rúng động trời đất,

Nhưng ở trong thế gian,

Những vị uy lực lớn

Như thiên thần, địa thần,

Chúng ma vương tà ngụy,

Các đạo sĩ ngoại đạo,

Cả bốn vị Thiên Vương,

Cũng không làm gì được!

Phải nhờ sức uy thần

Của Tăng Chúng mười phương,

Mẹ thầy mới siêu thoát.

Như Lai nhân dịp này,

Sẽ chỉ dạy cho thầy

Một phương pháp cứu tế,

Giúp những kẻ khổ nạn

Tiêu trừ mọi tội chướng,

Thoát khỏi cảnh khổ đau.

 

 *

Phật bảo Đại Mục Liên:

Trong ngày lễ Tự Tứ

Của Tăng Chúng mười phương

Vào ngày Rằm tháng Bảy,

Quí thầy hãy thành tâm

cha mẹ hiện tại

Đến bảy đời quá khứ,

bà con quyến thuộc

Đang trong vòng khổ nạn,

Mà sắm sửa trai phạn

Đủ mùi vị thơm ngon,

Đặt vào trong chiếc bồn;

Cùng các loại trái cây;

Và các vật cần dùng

Như thau bồn đựng nước,

Đồ dùng múc, rưới nước;

Thuốc men, hương, đèn, dầu;

Giường, chiếu, gối, chăn, màn ...

Đem tất cả dâng cúng

Đại Đức Tăng mười phương.

 

 *

Tất cả chư Thánh Chúng

Vào ngày Tự Tứ ấy,

Hoặc đang tu thiền định

Nơi núi non thanh vắng;

Hoặc thường đi kinh hành

Trong rừng cây thâm u;

Hoặc chứng bốn quả Thánh;

Hoặc Thanh-văn, Duyên-giác,

Đã chứng sáu thần thông,

Đang giáo hóa tự tại;

Hoặc chư Bồ-tát lớn

Đã lên hàng Thập-địa,

Nhưng phương tiện thị hiện

Làm thân tướng tì kheo ...

Tất cả những vị ấy

Tụ hội trong Tăng Chúng,

Đều đồng đẳng nhất tâm

Thọ dụng bữa trai tăng

Cúng dường Tăng Tự Tứ.(*)

Chúng Tăng Tự Tứ này,

Đủ giới pháp thanh tịnh,

Nên phước đức mênh mông.

Người nào được cúng dường

Tăng Chúng Tự Tứ trên,

Thì cha mẹ bà con

Đời này của người ấy:

Nếu đã quá vãng rồi,

Tức thì được thoát khỏi

Cảnh khổ ba đường dữ,

Sinh về cảnh giới lành,

Cơm áo có tự nhiên;

Nếu còn đang tại thế

Được hưởng nhiều phước lạc,

Sống lâu đến trăm tuổi.

Còn các bậc cha mẹ

Trong bảy đời quá khứ,

Thì tự tại hóa sinh

Lên ở các cõi trời,

Đầy ánh sáng hoa lệ,

Hưởng phước lạc vô biên.

 

 *

Bấy giờ Phật qui định:

Tăng Chúng trong mười phương

Trước hết, vì trai chủ,

Định tâm ý chú nguyện

Cho cha mẹ hiện tại

Đến bảy đời quá khứ,

Rồi sau mới thọ thực.

Và trước khi thọ thực,

Hãy đặt các thức ăn

Trước bàn Phật trai đường,

Hoặc ở nơi chùa tháp,

Sau khi chú nguyện xong,

Tăng Chúng mới thọ thực.

 

 *

Phật dạy điều ấy xong,

Tôn giả Mục Kiền Liên

Cùng chư vị Bồ-tát,

Tất cả đều hoan hỉ.

Tiếng khóc than bi thảm

Của tôn giả Mục Liên

Tức thì không còn nữa.

Thân mẫu ngài Mục Liên,

Cũng ngay trong ngày ấy,

Thoát cảnh khổ ngạ quỉ.

 

 *

Bấy giờ ngài Mục Liên

Lại bạch đức Thế Tôn:

Nay thân mẫu của con,

Nhờ công đức Tam Bảo,

Nhờ uy lực Tăng Chúng,

Nên đã được siêu thoát.

Nếu trong đời vị lai,

Tất cả hàng Phật tử,

Muốn hành hạnh hiếu thuận,

Cũng vâng theo cách thức

Đức Thế Tôn đã dạy

Về pháp Vu-lan-bồn,

Độ cha mẹ hiện tại

Đến cha mẹ bảy đời;

Như thế có được không?

 

 *

Đức Thế Tôn dạy rằng:

Thầy hỏi thật đúng lúc,

Chính Như Lai muốn nói,

Mà thầy lại hỏi rồi.

Này Đại Mục Kiền Liên!

Bất luận Phật tử nào:

Dù là các tì kheo,

Hoặc giả tì kheo ni,

Hay quốc vương, vương tử,

Tể tướng và đại thần,

Các quan viên lớn nhỏ,

Cho đến cả muôn dân,

Phải có lòng từ hiếu,

Phải thực hành hiếu hạnh.

Họ phải vì cha mẹ

Hiện tại đến bảy đời,

Vào ngày Rằm tháng Bảy

(Là ngày “Phật hoan hỉ”,

Ngày “Chúng Tăng tự tứ”),

Hãy sắm sửa trai phạn,

Đầy đủ các hương vị,

Đựng trong bồn vu-lan,

Cúng dường mười phương Tăng

Vừa thọ pháp Tự Tứ.

Xin các ngài chú nguyện

Cho cha mẹ hiện tại

Được sống lâu trăm tuổi,

Không các thứ tật bệnh,

Không phiền muộn, khổ đau;

cha mẹ bảy đời

Thoát cảnh khổ ngạ quỉ,

Được sinh trong loài người,

Hoặc lên các cõi trời,

Hưởng phước lạc vô cùng.

 

 *

Đức Thế Tôn dạy tiếp:

Đệ tử của Như Lai

Thực hành hạnh hiếu thuận,

Thì mỗi niệm mỗi niệm

Thường nghĩ nhớ cha mẹ

Hiện tại đến bảy đời.

Rằm tháng Bảy mỗi năm,

Đem tâm thành từ hiếu

Tưởng nhớ đến cha mẹ

Đang còn sống hiện tại

Và bảy đời quá khứ.

Hãy sắm sửa đầy đủ,

Vật thực cùng phẩm vật,

Cúng dường Phật và Tăng,

Báo đáp ơn sinh dưỡng,

Ơn yêu thương đùm bọc

Của hai đấng sinh thành.

Tất cả đệ tử Phật

Phải vâng giữ hành trì

Thắng pháp Vu Lan Bồn

Như Lai dạy trên đây.

 

 *

Bấy giờ ngài Mục Liên

Cùng bốn chúng đệ tử,

Nghe lời dạy của Phật,

Tất cả đều vui mừng,

Nguyện vâng giữ, hành trì.

(*) Hai câu này được dịch từ câu “Thọ bát-hòa-la phạn” trong kinh văn chữ Hán. Trong câu ấy, chữ “thọ” (nhận) và chữ “phạn” (cơm) là hai chữ Hán; còn ba chữ “bát-hòa-la” là dịch âm của chữ Phạn “pravàrana”, có nghĩa là “tự tứ”. Vậy, câu kinh văn chữ Hán “thọ bát-hòa-la phạn” ánHHcó nghĩa là: thọ dụng bữa cơm tự tứ, – ở đây có nghĩa là bữa cơm do đàn việt cúng dường PhậtChúng Tăng trong ngày Tự Tứ (tức bữa cơm trưa ngày Rằm tháng Bảy âm lịch). Trước đây có vị đã dịch cụm từ “bát-hòa-la phạn” là: “bát cơm lục hòa”, e không chính xác.

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 30032)
Mông Sơn Thí Thực là một nghi thức đã được sử dụng rất phổ cập trong các ngôi Già lam thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông. Có ba loại nghi thức Mông Sơn: Đại Mông Sơn, Trung Mông Sơn và Tiểu Mông Sơn.
(View: 7936)
Bồ-tát Mã Minh tạo luận, Tam tạng pháp sư Chân Đế dịch Hán. HT Thích Trí Quang dịch giải Việt
(View: 10244)
Các phương thuốc của thế giới này, đa dạng và nhiều vô kể, thế nhưng chẳng có một phương thuốc nào có thể sánh với Đạo Pháp.
(View: 9882)
Tạng Luật được hình thành từ những điều luật được đặt ra để chỉnh đốn đạo đức tác phong của chúng đệ tử Đức Phật...
(View: 13065)
"Chỉ vì đại sự nhơn duyên duy nhấtĐức Phật xuất hiện thế gian, đó là muốn mọi người, mọi chúng sanh đều thành Phật đồng như Đức Phật".
(View: 14152)
Tại Na-lan-Đà có một phái tu khổ hạnh, vị đứng đầu là Ni-kiền Thân-Tử, ông có cả nghìn đệ-tử, và có người tôn xưng ông là bậc Thánh...
(View: 10467)
Được HT Thích Tuệ Sỹ dịch theo bản Sanskrit, do Nhà xuất bản Phương Đông ấn hành năm Quý Mùi.
(View: 10129)
Tiếng Phạn “Sa Di”, ở đây dịch là Tức Từ, ý nói: Dứt ác, hành điều từ, dứt nhiễm ô thế giantừ bi cứu giúp chúng sanh. Còn dịch là Cần Sách, hoặc dịch là Cầu Tịch.
(View: 10382)
“Sau khi ta diệt độ, nên tôn trọng, kính quý Ba La Đề Mộc Xoa (Giới) như tối tăm gặp ánh sáng, như nghèo khó được của báu."
(View: 12692)
Đức Phật dạy rằng, người nào sống không giới luật, tuy ở gần ta mà cũng như cách xa ta muôn dặm; người nào sống có giới luật, tuy ở xa ta muôn dặm mà cũng như ở cạnh bên ta.
(View: 15648)
Vào dịp lễ Vu-lan Thắng hội, Phật tử có tục lệ cúng thí người chết. Dưới đây Tập san trích dịch đoạn kinh có liên hệ đến ý nghĩa cúng thí này.
(View: 9778)
Trẫm từng nói: Phật pháp chia ra Đại thừa, Tiểu thừa là việc thuộc về bên tiếp dẫn. Kỳ thật mỗi bước Tiểu thừa đều là Đại thừa, mỗi pháp Đại thừa chẳng lìa Tiểu thừa.
(View: 7923)
Tất cả nam nữthế gian giàu sang hay nghèo hèn, chịu khổ vô cùng hoặc hưởng phước vô lượng đều do nghiệp nhân gieo tạo đời trước mà cảm thọ quả báo hiện tại.
(View: 12990)
“Nhất thiết hữu vi pháp; Như mộng, huyễn, bào, ảnh; Như lộ diệc như điện; Ưng tác như thị quán.”
(View: 8605)
Thành thật luận (Satyasiddhi-sastra) do Ha-lê-bat-ma tạo luận, Cưu-ma-la-thập dịch Hán, Nguyên Hồng dịch Việt, thâu lục trong Đại chính, Đại Tạng Kinh số No 1647.
(View: 24769)
Chân Như Quan Của Phật Giáo (Ðặc biệt lấy Bát-Nhã làm trung tâm) Nguyên tác: Kimura Taiken; Việt Dịch: HT. Thích Quảng Độ
(View: 7495)
Nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho toàn thể quý học chúng Bồ tát giới tại gia, có đầy đủ bi trí lực để hoàn thành bản nguyện tự lợi, lợi tha, trong khung trời giải thoát tự tại của chánh pháp Như Lai.
(View: 12540)
Tôi được Tăng sai phụ trách hướng dẫn Bồ tát Học xứ cho chúng Giới tử tân thọ Bồ tát giới...
(View: 10965)
Kinh AN BAN THỦ Ý là một trong những bản kinh được xuất bản sớm nhất ở Viễn Đông và đã góp phần vào việc phổ biến Phật giáo qua việc giảng dạy cách thức thiền tập...
(View: 8509)
Bồ tát Long Thọ trước tác Trung luận gồm 27 phẩm (chương) 446 bài kệ, mỗi bài 4 câu, mỗi câu 5 chữ. Ở Ấn Độ các bản luận giải thích như Vô Úy luận...
(View: 8228)
Trong Luật tạng, bộ Luật đầu tiên theo trong sử nhắc đến là bộ Bát thập tụng luật do Tôn giả Ưu-ba-li tám mươi lần ngồi tụng thì mới xong bộ Luật của Phật dạy.
(View: 8816)
Một thời Đức Thế Tôn ở tại cung điện của chú tể Đại dương, cùng với chúng đại tỳ kheo tám ngàn vị và chúng đại bồ tát ba mươi hai ngàn vị.
(View: 8813)
Người giảng: Lão Hòa thượng Tịnh Không; Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ – Viên Đạt cư sĩ; Biên tập: Phật tử Diệu Hiền
(View: 8267)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 215, Hán dịch Pháp Cự; Việt dịch: Thích Bảo An
(View: 8375)
Đại Chánh Tân Tu, Kinh số 706, Bộ Kinh Tập, Hán dịch: Thi Hộ; Việt dịch: Thích Thiên Ân
(View: 8464)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 32 số 1648 thuộc Luận Tập Bộ Toàn; Ưu Ba Đề Sa; Tăng Già Bà La; HT Thích Như Điển
(View: 7677)
Vãng sinh tập đều ghi chép nhiều truyện có thật đời xưa tu Tịnh độ được vãng sinh Tây phương của đủ các hạng người xuất gia lẫn tại gia, của cả loài vật... Chúc Đức dịch Việt
(View: 9394)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Luận Tập, Kinh số 1666; Bồ-tát Mã Minh tạo luận; Hán dịch: Chân Đế; Việt dịch: Nguyên Hồng
(View: 11413)
Đây là một quyển kinh Phật Giáo rất phổ thông và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng quan trọng trên thế giới... Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(View: 13692)
Kinh Pháp Hoa ai cũng biết là bộ Kinh Tối Thượng Thừa mà nó không phải Đại Thừa và cũng gọi là Phật Thừa... HT Thích Thắng Hoan
(View: 8989)
Kinh PHÁP-HOA là một bộ kinh lớn mà từ xưa đến nay, sau khi đức Phật diệt-độ, được lưu thông nhứt và được nhiều người tụng-trì nhứt trong các bộ kinh lớn... HT Thích Trí Tịnh
(View: 9130)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Hoa Nghiêm, Kinh số 0301, Hán dịch: Thật Xoa Nan Ðà; Việt dịch: HT Thích Minh Lễ
(View: 73382)
Sám văn gồm có ba cuốn ngày nay là sám văn ấy. Đem nước từ bi tam muội rửa sạch oan nghiệp nhiều kiếp, lấy ý nghĩa đó để mệnh danh Thủy sám... HT Thích Trí Quang
(View: 10257)
Trong đời mạt pháp, các đệ tử của ta chỉ đeo đuổi theo bên ngoài, ít có ai quan niệm đến vấn đề Sanh Tử... HT Thích Thiền Tâm
(View: 12932)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0665, Hán dịch: Nghĩa Tịnh, Việt dịch: HT Thích Trí Quang
(View: 31528)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0642; Hán dịch: Cưu Ma La Thập; Việt dịch: Định Huệ
(View: 9208)
阿 毘 達 磨 俱 舍 論 A Tì Đạt Ma Câu Xá Luận I... dịch theo bản Sanskrit... Tuệ Sỹ
(View: 27779)
Tăng đoàn thực hành đúng Pháp và Luật của Phật đã chế định trong sự cùng nhau cộng trú hòa hợpthanh tịnh, cùng nhau giải tán trong sự hòa hợpthanh tịnh.
(View: 9341)
Phật Thừa Tôn Yếu luận là một trong nhiều tác phẩm của Đại sư Thái Hư, mang ý nghĩa bao quát nội dung giáo nghĩa Đại thừa Tiểu thừa... Thích Thiện Hạnh Dịch
(View: 7011)
Kim Sư Tử Chương là một tác phẩm rất ngắn của thầy Pháp Tạng nhưng bao hàm được giáo lý của Kinh Hoa Nghiêm... HT Thích Nhất Hạnh
(View: 10564)
Luận Phật Thừa Tông Yếutùy thuận theo thời cơ lược nói về tông bảncương yếu của Phật pháp... Nguyên tác: Đại sư Thái Hư; Thích Nhật Quang dịch Việt
(View: 8865)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0639, Hán dịch: Na Liên Ðề Da Xá, Việt dịch: Thích Chánh Lạc
(View: 8561)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0628, Hán dịch: Pháp Thiên, Việt dịch: Thích nữ Tịnh Nguyên
(View: 9541)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0626, Hán dịch: Chi Lâu Ca Sấm, Việt dịch: Phật tử Phước Thắng
(View: 8585)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0619, Hán dịch: Đàm Ma Mật Đa, Việt dịch: Thích Nguyên Xuân
(View: 13292)
Từ Bi Thủy Sám Pháp - Trước thuật: Ngộ Đạt Thiền Sư; Dịch Giả: Thích Huyền Dung
(View: 19010)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Sử Truyện, số 2076, Nguyên tác Đạo Nguyên, Việt dịch: Lý Việt Dũng
(View: 9284)
Thiết Lập Tịnh Độ là quyển sách của HT Thích Nhất Hạnh giảng giải về Kinh A Di Đà với góc nhìn thiền học
(View: 9116)
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí-Tịnh, Anh dịch: Quảng Định / Quảng Hiếu hiệu đính, Sưu tập: Tuệ Uyển
(View: 15001)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0615, Hán dịch: Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Thích Nguyên Xuân
(View: 12603)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0614, Hán dịch: Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Thích Nguyên Xuân
(View: 15195)
Quyển "Thập thiện nghiệp đạo kinh giảng yếu" của ngài Thái Hư Pháp sư, thấy tóm tắt dễ hiểu, lời lẽ giản dị mà ý nghĩa đầy đủ, lại rất hợp với căn cơ hiện tại... Thái Hư
(View: 9044)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0600, Hán dịch: Thực Soa Nan Đà, Việt dịch: HT Thích Tâm Châu
(View: 10784)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0599, Hán dịch: Nghĩa Tịnh, Việt dịch: Nguyên Thuận
(View: 10475)
Bản dịch Việt được thực hiện bởi Nhóm Phiên dịch Phạn Tạng, dựa trên bản Hán dịch của Huyền Trang, A-tì-đạt-ma Câu-xá luận... Tuệ Sỹ
(View: 12896)
Theo Viên TrừngTrạm Nhiên (1561- 1626), ở trong Kim cang tam muội kinh chú giải tự, thì Đức Phật nói kinh nầy sau Bát nhãtrước Pháp hoa... Thích Thái Hòa
(View: 16368)
Thiền Luận - Tác giả: Daisetz Teitaro Suzuki; Quyển Thượng, Dịch giả: Trúc Thiên; Quyển Trung và Hạ, Dịch giả: Tuệ Sỹ
(View: 9716)
Chủ ý đó là muốn Tỷ kheo phải là bậc Chúng trung tôn, thân miệng ý, cả 3 nghiệp ấy đừng có những tội lỗicử động bất xứng... Hòa thượng Thích Trí Quang dịch giải
(View: 18805)
Bộ Luật Tứ Phần khởi nguyên do bộ phái Đàm-vô-đức (Dharmagupta, Pháp Tạng bộ) truyền trì... Hòa thượng Thích Trí Thủ dịch (1983)
Quảng Cáo Bảo Trợ