Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

25 Đại Nguyện của Đức Phật Bất Ðộng Tôn Giáo Chủ cõi Diệu Hỷ

Thursday, March 13, 201400:00(View: 13859)
25 Đại Nguyện của Đức Phật Bất Ðộng Tôn Giáo Chủ cõi Diệu Hỷ


25 Đại Nguyện của Đức Phật Bất Ðộng Tôn Giáo Chủ cõi Diệu Hỷ

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí-Tịnh
Anh dịch: Quảng Định / Quảng Hiếu hiệu đính
Sưu tập: Tuệ Uyển

 duc_phat_bat_dong

25 Đại Nguyện của Đức Phật Bất Ðộng Tôn

25 Great Vows of Akshobhya Buddha

1- Bạch đức Thế Tôn! Từ hôm nay con phát tâm Vô thượng Bồ đề, dùng lòng không dua dối, lời nói chơn thiệt chẳng đổi khác để cầu nhứt thiết chủng trí. Từ nay cho đến chừng nào chưa được Vô thượng Bồ đề, đối với tất cả chúng sanh nếu con sanh lòng sân hại thì chính là trái bỏ chư Phật Như Lai hiện đương thuyết pháp trong vô lượng vô số vô biên thế giới.

1- World-honoured One. From today on I vow to generate the mind of Supreme Enlightenment. Using a genuine heart and speaking only true words to attain Omniscience. From now to when I attain supreme enlightenment, to all sentient beings, if I make offense … I shall I turn away from the Buddhas who are preaching in measureless, countless, boundless worlds.

2- Bạch đức Thế Tôn! Nay phát tâm nhứt thiết chủng trí này hồi hướng như vậy. Nếu giữa chừng con lại phải phát tâm Thanh văn, Duyên Giác thì là khi dối tất cả chư Phật.

2- World-honoured One. From today on I generate this mind of Omniscience. If along the way, I have to generate the mind of the Hearer, Pratyeka-Buddha. … I shall deceive all the Buddhas.

3- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí này hồi hướng như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa đươc Vô thượng Bồ Ðề, đối với tất cả chúng sanh nếu con sanh lòng ái dục sân hại ngu si, hoặc tương ưng với hôn trầm cống cao ác tác, là khi dối tất cả Như Lai.

3- World-honoured One. I vow whole-heartedly to generate this mind of Omniscience to when I attain Supreme Enlightenment … to all sentient beings, if I take offense, desire, ignorance, or correspond with dull, arrogance, or do harm … I shall deceive all the Buddhas.

4- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí này hồi hướng như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa được Vô thượng Bồ Ðề, nếu con sanh lòng nghi hoặc lòng sát hại, lòng trộm cắp, hoặc khởi tà kiến, phi phạm hạnh, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tổn hại, thì là khi dối tất cả chư Phật.

4 - World-honoured One. I vow whole-heartedly to generate this mind of Omniscience to when I attain Supreme Enlightenment … if my heart begins to doubt or kill, steal, or give rise wrong view, violate of Brahma conduct, tell lies, double tongues, … I shall deceive all the Buddhas.

5- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí hồi hướng Vô thượng Bồ đề như vậy. Nhẫn đến chừng nào chưa chứng Vô thượng Bồ đề, chỗ tu hành nếu trái lời ấy thì là khi dối chư Phật Như Lai hiện đương thuyết pháp tại vô lượng vô số thế giới.

5- World-honoured One. From today I vow to generate this mind of Omniscience as such. Until I attain Supreme Enlightenment, if during my practice I do not keep my vows … I shall deceive all the Buddhas who are preaching in measureless, countless, boundless worlds.

6- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát đại tâm hồi hướng Vô thượng Bồ Ðề như vậy. Nhẫn đến chừng nào chưa được Vô thượng Bồ đề nếu ở mỗi lời nói chẳng tương ưng với niệm Phật và nhứt thiết chủng trí thì là khi dối tất cả chư Phật.

6- World-honoured One. From today I vow to generate the great mind of Supreme Enlightenment as such. Until I attain Supreme Enlightenment, if any of my words does not correspond with Buddha's mind and its omniscience … I shall deceive all the Buddhas.

7- Bạch Ðức Thế Tôn! Nay con phát tâm hồi hướng như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa chứng Vô thượng Bồ Ðề, nếu đời đời làm người tại gia mà chẳng xuất gia thì là khi dối tất cả chư Phật.

7- World-honoured One. I vow this day forward to dedicate in this way, until I attain Supreme Enlightenment, if all of my lives I always live as a layman but not a monastic person … I shall deceive all the Buddhas.

8- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát đại tâm hồi hướng như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa chứng Vô thượng Bồ đề, đời đời xuất gia nếu chẳng khất thực, chẳng một lần ngồi ăn, chẳng ăn tiết giảm, chẳng trì ba y, chẳng đắp y phấn tảo, chẳng theo chỗ mà ngồi, chẳng thường ngồi, chẳng ở A Lan Nhã, chẳng ở dưới cây, chẳng ngồi chỗ trống, chẳng ở gò mả thì là khi dối tất cả chư Phật.

 

8- World-honoured One. I vow to generate the great mind this day forward to dedicate in this way, until I attain Supreme Enlightenment, if during all lifetimes as a monastic person I don't go for alms-food, don't sit down to eat, don't reduce consumption, don't preserve the 3 robes, don't wore robes of rags, don't sit where assign, never sit often, don't live at quiet place, don't live under a tree, don't sit in a roomy place, don't live at graveyard … I shall deceive all the Buddhas.

9- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm đại Bồ đề nầy hồi hướng như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa được nhứt thiết chủng trí, nếu con chẳng thành tựu biện tài và ngại thuyết các diệu pháp, thì là khi dối tất cả chư Phật.

9- World-honoured One. From today I generate the great mind of Supreme Enlightenment. Until I attain Supreme Enlightenment, if I don't achieve as a good dialectician and hesitate to preach perfect Dharma, I shall deceive all the Buddhas.

10- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa được Vô thượng Bồ đề, nếu con chẳng an trụ ba oai nghi hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc kinh hành, thì là khi dối vô lượng chư Phật.

10- World-honoured One. From today I generate the great mind of Supreme Enlightenment. Until I attain Supreme Enlightenment, if I don't uphold the three impositions of standing, sitting, and walking, I shall deceive all the Buddhas.

11- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm vô thượng nhẫn đến chừng nào được nhứt thiết chủng trí, nếu đối với chúng sanh con phạm tội căn bổn, hoặc nói vọng ngữ và những lời huyên náo thế lực khác hoặc khởi lòng tồi phục luận thuyết của người khác, thì là khi dối vô số chư Phật.

11- World-honoured One. From today I generate the great mind of Supreme Enlightenment. Until I attain Supreme Enlightenment, if to the sentient beings I violate the main principles, or tell lie and other mundane annoy words, or give rise the mind to submit other doctrines, I shall deceive all the Buddhas.

12- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí nầy an trụ hồi hướngVô thượng Bồ đề, hoặc có lúc thuyết pháp cho hàng phụ nữ, nếu con chẳng khởi cảm tưởng vô thường khổ không vô ngã mà lại nghĩ đến tướng người nữ và nhe răng cười, thì là khi dối tất cả chư Phật.

12- World-honoured One. From today I generate the great mind of omniscience dedicating to attain the Supreme Enlightenment, when preaching to the laywomen, if I don't give rise the thoughts of impermanence, suffering-emptiness, none-self, but think of women form and smile, I shall deceive all the Buddhas.

13- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí hồi hướng vô thượng Bồ đề, nếu trong khi thuyết pháp nhìn ngó chỉ trỏ khinh tháo hoặc thấy các Bồ Tát khác mà chẳng nghĩ tưởng là bực đại sư, thì là khi dối vô số chư Phật.

13- World-honoured One. From today I generate the great mind of omniscience dedicating to attain the Supreme Enlightenment, if when I am preaching having the bad attitudes of looking, pointing fingers, or seeing other Bodhisattvas but don't think as great masters, I shall deceive all the Buddhas.

14- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí hồi hướng Vô thượng Bồ đề, trừ Sa Môn đệ tử của chư Phật, nếu tội ngồi nghe pháp và lễ Sa Môn, Bà La Môn ngoại đạo, thì là khi dối tất cả chư Phật.

14- World-honoured One. From today I generate the great mind of omniscience dedicating to attain the Supreme Enlightenment, except for Shamanas who are the Buddha's disciples, if I sit, listen, and bow non-Buddhism Shramanas, I shall deceive all the Buddhas.

15- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát đại tâm nầy nhẫn đến Vô thượng Bồ đề, lúc thật hành tài thí, pháp thí, nếu lòng con còn có bỉ thử, với chỗ đáng cúng dường lại sanh lòng giản dị thì khi dối tất cả chư Phật.

15- World-honoured One. From today I generate the great mind of omniscience dedicating to attain the Supreme Enlightenment, when practicing giving money, if I have the mind of me and them, to where deserving to offer but I have a mind of stingy, I shall deceive all the Buddhas.

16- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí, nhẫn đến Vô thượng Bồ đề, nếu thấy các người tội sắp bị hình phạt mà chẳng xả thân mạng để cứu hộ họ, thì là khi dối tất cả chư Phật.

16- World-honoured One. From today I generate the great mind of omniscience dedicating to attain the Supreme Enlightenment, if I see guilty people who are about to be punished if I don't sacrifice my life to save them, I shall deceive all the Buddhas.

17- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí này, nhẫn đến chừng nào chưa chứng Vô thượng Bồ đề, giữa chừng nếu có Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nào phạm tội, mà con đi nói tội phạm của họ thì là trái bỏ chư Phật Như Lai.

17- World-honoured One. From today I generate this great mind of omniscience dedicating to attain the Supreme Enlightenment, in middle of the way, if there are bhikshus, bhikshunis, laymen, laywomen who commit sin, but I go to talk about their faults, I shall turn away from the Buddhas.

18- Bạch Ðức Thế Tôn! Con tu công hạnh ấy nguyện thành Vô thượng Bồ đề, làm cho cõi nước con rộng lớn thanh tịnh, chúng Thanh Văn đều không có lầm lỗi.

18- World-honoured One. I practice this behavior vowing to achieve the Supreme Enlightenment, enabling my world to be pure and vast, the Hearers will have no mistakes.

19- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí, nhẫn đến chừng nào con chưa chứng Vô thượng Bồ đề, nếu sanh tưởng niệm dâm dục tiết ra bất tịnh, cho đến trong lúc chiêm bao, thì là trái bỏ chư Phật Như Lai vậy.

19- World-honoured One. From today I generate the mind of Omniscience. Until I attain the Supreme Enlightenment, if I have the thoughts of desire and exude impure thing, including in my dreams, I shall deceive all the Buddhas.

20- Bạch đức Thế Tôn! Con nay phát nguyện như vầy: Con tu đại hạnh này chứng vô thượng Chánh Giác, khiến trong nước tôi, những Bồ Tát xuất gia trong lúc chiêm bao cũng không tưởng dục tiết ra bất tịnh.

20- World-honoured One. Today I generate this vow: I practice this great behavior to attain the Supreme Enlightenment, enable my world, the monastic Bodhisattvas even in their dreams that have never had the thoughts of desire to exude impure thing.

21- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhất thiết chủng trí nhẫn đến chứng được Vô thượng Bồ đề, trong nước tôi, nếu hàng nữ nhân còn có lỗi lầm của người nữ như các nước khác thì con chẳng ở ngôi Chánh Giác. Nếu ở nơi chánh giác là khi dối tất cả chư Phật.

21- World-honoured One. From today I generate the mind of Omniscience. Until I attain the Supreme Enlightenment, in my world, if women still have the faults the same as women in other worlds, then may I not be an Enlighten One. If I was an enlighten one, I should deceive all the Buddhas.

22- Bạch đức Thế Tôn! Con nay phát nguyện như vầy: Lúc con thành Phật, tất cả Bồ Tát trong nước tôi, do oai lực của Phật, nghe con thuyết pháp đều thọ trì đọc tụng hay phụng sự chư Phật Như Lai, từ một cõi Phật đến một cõi Phật, nhẫn đến chừng nào chưa chứng Vô thượng Bồ đề, thường chẳng xa rời chư Phật Thế Tôn, cũng như con vậy, chỉ trừ người đến cung trời Ðâu Suất ở ngôi bổ xứ.

22- World-honoured One. Today I generate this vow: when I attain Buddhahood, all Boddhisatvas in my world, according to Buddha's power, listen to my preaching they all uphold reading, chanting or serving the Buddhas, from one Buddha world to one Buddha world, until attain to the Supreme Enlightenment, they have never been apart from the Buddhas, the same as me, except someone who go to Tusita heaven to stay at Buddha s' candidate position.

23- Bạch đức Thế Tôn! Con nay phát nguyện như vầy: Nếu con thành Phật, trong nước con những người hành Bồ Tát thừa và những người hành Thanh Văn thừa đều dứt hết ma nghiệp. Các ma chúng chẳng có được dịp dễ, như con lúc hành Bồ Tát đạo dứt tất cả ma nghiệp, chư Bồ Tát ấy nhẫn đến chưa thành những công đức lớn, thường siêng nhiếp thọ tu hành Bồ đề hạnh.

23- World-honoured One. Today I generate this vow: If I become Buddha, in my world, who practice Bodhisattva way and who practice the Hearer way, they all will end of devil obstacles. The devils won't have any chance of ease, the same as me when I practice Bodhisattva way ending all of devil obstacles. Although these Bodhisattvas have not had great absolute merit, they shall always uphold to practice Bodhi conduct.

24- Bạch đức Thế Tôn! Con nay phát nguyện như vầy: Lúc con thành Phật, trong nước tôi, chư Bồ Tát đều được pháp thân viên mãn như con không khác.

24- World-honoured One. Today I generate this vow: When I become Buddha, in my world, the Bodhisattvas all have the full dharmakaya the same as me.

25- Bạch đức Thế Tôn! Con nay phát nguyện như vầy:Giả sử hư không có đổi khác, hoằng thệ của con trọn chẳng thối chuyển

25- World-honoured One. Today I generate this vow: Provided the empty space has to change, my vow shall have never changed.


Phiên bản PDF: 25 Đại Nguyện của Đức Phật Bất Ðộng Tôn Giáo Chủ cõi Diệu Hỷ (10.57 MB)

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 16136)
Luận Văn Tổng Quát Về Đại Thừa do HT. Thích Trí Quang dịch giải
(View: 11377)
Nguyên tánh chân nhưlặng lẽsáng suốt không có gì gọi là chúng sanh (ngã), vũ trụ (pháp)...
(View: 54456)
Mông Sơn Thí Thực là một nghi thức đã được sử dụng rất phổ cập trong các ngôi Già lam thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông. Có ba loại nghi thức Mông Sơn: Đại Mông Sơn, Trung Mông Sơn và Tiểu Mông Sơn.
(View: 13306)
Bồ-tát Mã Minh tạo luận, Tam tạng pháp sư Chân Đế dịch Hán. HT Thích Trí Quang dịch giải Việt
(View: 17074)
Các phương thuốc của thế giới này, đa dạng và nhiều vô kể, thế nhưng chẳng có một phương thuốc nào có thể sánh với Đạo Pháp.
(View: 15811)
Tạng Luật được hình thành từ những điều luật được đặt ra để chỉnh đốn đạo đức tác phong của chúng đệ tử Đức Phật...
(View: 19600)
"Chỉ vì đại sự nhơn duyên duy nhấtĐức Phật xuất hiện thế gian, đó là muốn mọi người, mọi chúng sanh đều thành Phật đồng như Đức Phật".
(View: 20309)
Tại Na-lan-Đà có một phái tu khổ hạnh, vị đứng đầu là Ni-kiền Thân-Tử, ông có cả nghìn đệ-tử, và có người tôn xưng ông là bậc Thánh...
(View: 15913)
Được HT Thích Tuệ Sỹ dịch theo bản Sanskrit, do Nhà xuất bản Phương Đông ấn hành năm Quý Mùi.
(View: 15775)
Tiếng Phạn “Sa Di”, ở đây dịch là Tức Từ, ý nói: Dứt ác, hành điều từ, dứt nhiễm ô thế giantừ bi cứu giúp chúng sanh. Còn dịch là Cần Sách, hoặc dịch là Cầu Tịch.
(View: 15503)
“Sau khi ta diệt độ, nên tôn trọng, kính quý Ba La Đề Mộc Xoa (Giới) như tối tăm gặp ánh sáng, như nghèo khó được của báu."
(View: 20802)
Đức Phật dạy rằng, người nào sống không giới luật, tuy ở gần ta mà cũng như cách xa ta muôn dặm; người nào sống có giới luật, tuy ở xa ta muôn dặm mà cũng như ở cạnh bên ta.
(View: 24608)
Vào dịp lễ Vu-lan Thắng hội, Phật tử có tục lệ cúng thí người chết. Dưới đây Tập san trích dịch đoạn kinh có liên hệ đến ý nghĩa cúng thí này.
(View: 16039)
Trẫm từng nói: Phật pháp chia ra Đại thừa, Tiểu thừa là việc thuộc về bên tiếp dẫn. Kỳ thật mỗi bước Tiểu thừa đều là Đại thừa, mỗi pháp Đại thừa chẳng lìa Tiểu thừa.
(View: 13389)
Tất cả nam nữthế gian giàu sang hay nghèo hèn, chịu khổ vô cùng hoặc hưởng phước vô lượng đều do nghiệp nhân gieo tạo đời trước mà cảm thọ quả báo hiện tại.
(View: 21033)
“Nhất thiết hữu vi pháp; Như mộng, huyễn, bào, ảnh; Như lộ diệc như điện; Ưng tác như thị quán.”
(View: 13665)
Thành thật luận (Satyasiddhi-sastra) do Ha-lê-bat-ma tạo luận, Cưu-ma-la-thập dịch Hán, Nguyên Hồng dịch Việt, thâu lục trong Đại chính, Đại Tạng Kinh số No 1647.
(View: 29353)
Chân Như Quan Của Phật Giáo (Ðặc biệt lấy Bát-Nhã làm trung tâm) Nguyên tác: Kimura Taiken; Việt Dịch: HT. Thích Quảng Độ
(View: 12064)
Nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho toàn thể quý học chúng Bồ tát giới tại gia, có đầy đủ bi trí lực để hoàn thành bản nguyện tự lợi, lợi tha, trong khung trời giải thoát tự tại của chánh pháp Như Lai.
(View: 18782)
Tôi được Tăng sai phụ trách hướng dẫn Bồ tát Học xứ cho chúng Giới tử tân thọ Bồ tát giới...
(View: 17075)
Kinh AN BAN THỦ Ý là một trong những bản kinh được xuất bản sớm nhất ở Viễn Đông và đã góp phần vào việc phổ biến Phật giáo qua việc giảng dạy cách thức thiền tập...
(View: 13576)
Bồ tát Long Thọ trước tác Trung luận gồm 27 phẩm (chương) 446 bài kệ, mỗi bài 4 câu, mỗi câu 5 chữ. Ở Ấn Độ các bản luận giải thích như Vô Úy luận...
(View: 13117)
Trong Luật tạng, bộ Luật đầu tiên theo trong sử nhắc đến là bộ Bát thập tụng luật do Tôn giả Ưu-ba-li tám mươi lần ngồi tụng thì mới xong bộ Luật của Phật dạy.
(View: 13606)
Một thời Đức Thế Tôn ở tại cung điện của chú tể Đại dương, cùng với chúng đại tỳ kheo tám ngàn vị và chúng đại bồ tát ba mươi hai ngàn vị.
(View: 13339)
Người giảng: Lão Hòa thượng Tịnh Không; Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ – Viên Đạt cư sĩ; Biên tập: Phật tử Diệu Hiền
(View: 13235)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 215, Hán dịch Pháp Cự; Việt dịch: Thích Bảo An
(View: 13362)
Đại Chánh Tân Tu, Kinh số 706, Bộ Kinh Tập, Hán dịch: Thi Hộ; Việt dịch: Thích Thiên Ân
(View: 13928)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 32 số 1648 thuộc Luận Tập Bộ Toàn; Ưu Ba Đề Sa; Tăng Già Bà La; HT Thích Như Điển
(View: 12103)
Vãng sinh tập đều ghi chép nhiều truyện có thật đời xưa tu Tịnh độ được vãng sinh Tây phương của đủ các hạng người xuất gia lẫn tại gia, của cả loài vật... Chúc Đức dịch Việt
(View: 14594)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Luận Tập, Kinh số 1666; Bồ-tát Mã Minh tạo luận; Hán dịch: Chân Đế; Việt dịch: Nguyên Hồng
(View: 18066)
Đây là một quyển kinh Phật Giáo rất phổ thông và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng quan trọng trên thế giới... Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(View: 23057)
Kinh Pháp Hoa ai cũng biết là bộ Kinh Tối Thượng Thừa mà nó không phải Đại Thừa và cũng gọi là Phật Thừa... HT Thích Thắng Hoan
(View: 13810)
Kinh PHÁP-HOA là một bộ kinh lớn mà từ xưa đến nay, sau khi đức Phật diệt-độ, được lưu thông nhứt và được nhiều người tụng-trì nhứt trong các bộ kinh lớn... HT Thích Trí Tịnh
(View: 14723)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Hoa Nghiêm, Kinh số 0301, Hán dịch: Thật Xoa Nan Ðà; Việt dịch: HT Thích Minh Lễ
(View: 106604)
Sám văn gồm có ba cuốn ngày nay là sám văn ấy. Đem nước từ bi tam muội rửa sạch oan nghiệp nhiều kiếp, lấy ý nghĩa đó để mệnh danh Thủy sám... HT Thích Trí Quang
(View: 14968)
Trong đời mạt pháp, các đệ tử của ta chỉ đeo đuổi theo bên ngoài, ít có ai quan niệm đến vấn đề Sanh Tử... HT Thích Thiền Tâm
(View: 20253)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0665, Hán dịch: Nghĩa Tịnh, Việt dịch: HT Thích Trí Quang
(View: 38949)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0642; Hán dịch: Cưu Ma La Thập; Việt dịch: Định Huệ
(View: 15924)
阿 毘 達 磨 俱 舍 論 A Tì Đạt Ma Câu Xá Luận I... dịch theo bản Sanskrit... Tuệ Sỹ
(View: 35134)
Tăng đoàn thực hành đúng Pháp và Luật của Phật đã chế định trong sự cùng nhau cộng trú hòa hợpthanh tịnh, cùng nhau giải tán trong sự hòa hợpthanh tịnh.
(View: 16513)
Phật Thừa Tôn Yếu luận là một trong nhiều tác phẩm của Đại sư Thái Hư, mang ý nghĩa bao quát nội dung giáo nghĩa Đại thừa Tiểu thừa... Thích Thiện Hạnh Dịch
(View: 11677)
Kim Sư Tử Chương là một tác phẩm rất ngắn của thầy Pháp Tạng nhưng bao hàm được giáo lý của Kinh Hoa Nghiêm... HT Thích Nhất Hạnh
(View: 16057)
Luận Phật Thừa Tông Yếutùy thuận theo thời cơ lược nói về tông bảncương yếu của Phật pháp... Nguyên tác: Đại sư Thái Hư; Thích Nhật Quang dịch Việt
(View: 14464)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0639, Hán dịch: Na Liên Ðề Da Xá, Việt dịch: Thích Chánh Lạc
(View: 13194)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0628, Hán dịch: Pháp Thiên, Việt dịch: Thích nữ Tịnh Nguyên
(View: 14109)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0626, Hán dịch: Chi Lâu Ca Sấm, Việt dịch: Phật tử Phước Thắng
(View: 12858)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0619, Hán dịch: Đàm Ma Mật Đa, Việt dịch: Thích Nguyên Xuân
(View: 19771)
Từ Bi Thủy Sám Pháp - Trước thuật: Ngộ Đạt Thiền Sư; Dịch Giả: Thích Huyền Dung
(View: 27453)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Sử Truyện, số 2076, Nguyên tác Đạo Nguyên, Việt dịch: Lý Việt Dũng
(View: 13499)
Thiết Lập Tịnh Độ là quyển sách của HT Thích Nhất Hạnh giảng giải về Kinh A Di Đà với góc nhìn thiền học
(View: 22130)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0615, Hán dịch: Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Thích Nguyên Xuân
(View: 18299)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0614, Hán dịch: Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Thích Nguyên Xuân
(View: 22395)
Quyển "Thập thiện nghiệp đạo kinh giảng yếu" của ngài Thái Hư Pháp sư, thấy tóm tắt dễ hiểu, lời lẽ giản dị mà ý nghĩa đầy đủ, lại rất hợp với căn cơ hiện tại... Thái Hư
(View: 14572)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0600, Hán dịch: Thực Soa Nan Đà, Việt dịch: HT Thích Tâm Châu
(View: 16480)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0599, Hán dịch: Nghĩa Tịnh, Việt dịch: Nguyên Thuận
(View: 16706)
Bản dịch Việt được thực hiện bởi Nhóm Phiên dịch Phạn Tạng, dựa trên bản Hán dịch của Huyền Trang, A-tì-đạt-ma Câu-xá luận... Tuệ Sỹ
(View: 19680)
Theo Viên TrừngTrạm Nhiên (1561- 1626), ở trong Kim cang tam muội kinh chú giải tự, thì Đức Phật nói kinh nầy sau Bát nhãtrước Pháp hoa... Thích Thái Hòa
(View: 25417)
Thiền Luận - Tác giả: Daisetz Teitaro Suzuki; Quyển Thượng, Dịch giả: Trúc Thiên; Quyển Trung và Hạ, Dịch giả: Tuệ Sỹ
(View: 13921)
Chủ ý đó là muốn Tỷ kheo phải là bậc Chúng trung tôn, thân miệng ý, cả 3 nghiệp ấy đừng có những tội lỗicử động bất xứng... Hòa thượng Thích Trí Quang dịch giải
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant