Hành Giả Thiền Định

Thursday, October 7, 201000:00(View: 5230)
Hành Giả Thiền Định


HÀNH GIẢ THIỀN ĐỊNH

 

Nguyên tác: “The Practioner of Meditation” by Longchen Rabjam
Adam dịch từ Tạng ngữ sang Anh ngữ - Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ