Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sách Văn Học Phật Giáo
Sitemap Hoavouu.com
Bài Mới Nhất trang Văn Học
Điền Email để nhận bài mới

Giáo Lý Trích Lục

Wednesday, July 3, 201300:00(View: 9434)
Giáo Lý Trích Lục


giao-ly-trich-luc 

Mỗi chúng sanh, ngay cả những ai thù địch với chúng ta, cũng chỉ sợ hãi khổ đau như chúng ta, và mong cầu hạnh phúc trong cùng cách như chúng ta. Mỗi người có cùng quyền như chúng ta để hạnh phúc và không khổ não. Cho nên hãy chăm sóc những người khác một cách chân thành, cả kẻ thù ta và bạn bè ta. Đây là căn bản của lòng từ bi thật sự.

Every single being, even those who are hostile to us, is just as afraid of suffering as we are, and seeks happiness in the same way we do. Every person has the same right as we do to be happy and not to suffer. So let's take care of others wholeheartedly, of both our friends and our enemies. This is the basis for true compassion.
Dalai Lama XIV

Từ ái và bi mẫn là những thứ cần yếu, không phải xa xỉ, không có chúng nhân loại không thể tồn tại.

Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them humanity cannot survive.
Dalai Lama

Chỉ từ bi thôi thì không đủ, chúng ta phải hành động.

It is not enough to be compassionate, we must act.
Dalai Lama XIV

Căn bản của từ ái và bi mẫn là thấu hiểu,và năng lực để nhận ra những nổi khổ đau thân thể, vật chấttâm lý của người khác, để đặt chính mình và hoàn cảnh của người khác. Chúng ta phải "thâm nhập" vào cơ cấu của thân thể, cảm giáctinh thầntự chứng kiến nổi khổ của họ. Quán sát một cách nông cạn như một người bên ngoài không đủ để thấy nổi khổ của họ. Chúng ta phải trở thành một với đối tượng của sự quán chiếu của chúng ta. Khi chúng ta tiếp xúc với nổi khổ của người khác một cảm giác của bi mẫn sinh khởi trong ta. Bi mẫn có nghĩa "đau khổ với".

The essence of love and compassion is understanding, the ability to recognize the physical, material, and psychological suffering of others, to put ourselves "inside the skin" of the other. We "go inside" their body, feelings, and mental formations, and witness for ourselves their suffering. Shallow observation as an outsider is not enough to see their suffering. We must become one with the subject of our observation. When we are in contact with another's suffering, a feeling of compassion is born in us. Compassion means, literally, "to suffer with."
Thich Nhat Hanh

Thể trạng từ bi của tâm đem đến hòa bình nội tại, và vì thế có một thân thể khỏe mạnh.

compassionate state of mind brings inner peace, and therefore a healthier body
Tenzin Gyatso

Mục tiêu của tất cả những tôn giáo quan trọng không phải là xây dựng những chùa viện to lớn bên ngoài, nhưng là kiến tạo những ngôi đền của thánh thiệntừ bi nội tại, trong trái tim của chúng ta.

The purpose of all the major religious traditions is not to construct big temples on the outside, but to create temples of goodness and compassioninside, in our hearts.
Dalai Lama XIV

Phải có lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh, giàu cũng như nghèo; mỗi người có nổi khổ riêng của họ. một số quá khổ, những người khác thì rất ít khổ.

Have compassion for all beings, rich and poor alike; each has their suffering. Some suffer too much, others too little.
Buddha

Nếu bạn chỉ có giáo dụckiến thức và thiếu vắng những phương diện khác, thế thì bạn không thể là một người hạnh phúc, mà là một người với tinh thần bất ổn và chán chường. Không chỉ thế, nếu bạn phối hợp hai thứ này, toàn bộ đời sống của bạn sẽ hạnh phúcthực dụng. Và chắc chắn bạn có thể thực hiện vô số lợi ích cho xã hội cũng như cải thiện cho nhân loại. Đấy là một trong những sự tin tưởng nền tảng của tôi: rằng một trái tim tốt lành, một trái tim nồng ấm, một trái tim từ bi, là vẫn có thể giảng dạy được.

If you have only education and knowledge and a lack of the other side, then you may not be a happy person, but a person of mental unrest, of frustration. Not only that, but if you combine these two, your whole life will be a constructive and happy life. And certainly you can make immense benefit for society and the betterment of humanity. That is one of my fundamental beliefs: that a good heart, a warm heart, a compassionate heart, is still teachable.
Dalai Lama XIV

Hòa bình thế giới phải được phát triển từ hòa bình nội tại. Hòa bình không chỉ đơn thuần là sự vắng mặt của bạo động. Hòa bình, theo tôi nghĩ, là sự biểu hiện của lòng từ ái nhân bản.

World peace must develop from inner peace. Peace is not just mere absence of violence. Peace is, I think, the manifestation of humancompassion.
Dalai Lama XIV

Một động cơ tốt lành là những gì cần thiết: từ bikhông giáo điều, không triết lý phức tạp; chỉ sự thấu hiểu rằng những người khác là những anh chị em loài người và sự tôn trọng những quyền con người và phầm cách nhân bản của họ. Rằng con người có thể hổ trợ nhau là một trong những năng lực đặc biệt của loài người.

A good motivation is what is needed: compassion without dogmatism, without complicated philosophy; just understanding that others are human brothers and sisters and respecting their human rights and dignities. That we humans can help each other is one of our unique human capacities.
Dalai Lama XIV

Nếu bạn muốn người khác hạnh phúc, hãy thực hành từ bi. Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy thực hành từ bi

If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion.
Dalai Lama

Khi điều gì đấy cần hoàn tất trong thế giới để điều chỉnh những sai lầm, nếu chúng ta thật sự quan tâm với việc làm lợi ích cho những người khác, chúng ta cần phải dấn thân, quan tâm. Đây là hành động do lòng từ bi.

When something needs to be done in the world to rectify the wrongs, if one is really concerned with benefiting others,
one needs to be engaged, involved.
This is action out of compassion.
Dalai Lama XIV

Một trong những bí mật của hòa bình nội tại là sự thực hành từ bi.

One of the secrets of inner peace is the practice of compassion
Tenzin Gyatso

Một thái độ từ bi chân thật đối với người khác không thay đổi ngay cả nếu họ cư xử một cách tiêu cực hay làm ta tổn thương.

A truly compassionate attitude toward others does not change even if they behave negatively or hurt you.
Dalai Lama XIV

Nền tảng của giáo lý nhà Phật nằm trong từ bi, và lý do cho việc thực hành giáo lý là để xóa tan sự cố chấp của tự ngã vị kỷ, kẻ thù số một của lòng từ bi.

 

The foundation of the Buddha's teachings lies in compassion, and the reason for practicing the teachings is to wipe out the persistence of ego, the number-one enemy of compassion.
Tenzin Gyatso

Khi chúng ta đi đến tiếp xúc với người khác, tư tưởng và hành động của chúng ta phải biểu lộ lòng từ bi của ta, ngay cả nếu người kia nói và làm những thứ không dễ dàng để chấp nhận. Chúng ta phải thực hành trong cách này cho đến khi chúng ta thấy một cách rõ ràng rằng lòng từ ái của ta không phải ở trong hoàn cảnh ngườI kia đáng yêu.

When we come into contact with the other person, our thoughts and actions should express our mind of compassion, even if that person says and does things that are not easy to accept. We practice in this way until we see clearly that our love is not contingent upon the other person being lovable.
Thich Nhat Hanh

Một vị bồ tát là người nào đấy có lòng từ bi với chính người ấy và là người có thể làm người khác mĩm cười hay giúp người khác bớt khổ. Mọi người trong chúng ta có khả năng để làm việc này.

A bodhisattva is someone who has compassion within himself or herself and who is able to make another person smile or help someone suffer less. Every one of us is capable of this.
Thich Nhat Hanh

Nguyện cho chân lý của những từ ngữ này đánh thức tuệ trí siêu việt và tâm đại bi trong tất cả chúng sanhgia hộ cho tất cả.

May the truth of these words awaken transcendent wisdom and great heart of compassion in all beings. May they bring blessings to all.
Buddha

Từ ái và bi mẫn là nguồn gốc của hòa bình bên ngoài và bên trong và cũng là gốc rể sự tồn tại của nhân loại.

Compassion and love is the source of external and internal peace and is also the root of racial survival.
Tenzin Gyatso

Như những con người tất cả chúng ta muốn hạnh phúcgiải thoát khỏi khổ não. Chúng ta đã biết rằng chìa khóa để có hạnh phúc là sự hòa bình nội tại. Những chướng ngại lớn nhất đến hòa bình nội tại là những cảm xúc phiền não chẳng hạn như sân hận và dính mắc, sợ hãinghi ngờ, trong khi từ ái và bi mẫn, một cảm nhận trách nhiệm phổ quát là những cội nguồn của hòa bình và hạnh phúc.

As human beings we all want to be happy and free from misery. We have learned that the key to happiness is inner peace.The greatest obstacles to inner peace are disturbing emotions such as
anger and attachment, fear and suspicion,while love and compassion, a sense of universal responsibility are the sources of peace and happiness.
Dalai Lama

Vấn đề quan trọng là con người phải nên có một mục tiêu trong đời sống. Nó phải điều gì đấy hữu ích, điều gì đấy tốt đẹp.

The important thing is that men should have a purpose in life. It should be something useful, something good.
Dalai Lama

Tất cả những vấn nạn trên thế giới - lao động thiếu niên, tham nhũng - là những triệu chứng của một chứng bệnh tâm linh: thiếu lòng từ bi.

All the problems of the world - child labor, corruption - are symptoms of a spiritual disease: lack of compassion.
Tenzin Gyatso

Chính là loài ngườichúng ta xung đột, sự nhấn mạnh một cách rất đặc biệt phải nên đặt ra trong việc phát triển từ bi cho họ.

It is human beings that we conflict with, so special emphasis should be placed on developing compassion for them.
Tenzin Gyatso

Cho dù con người tin tưởng trong tôn giáo hay không, và cho dù con người tin tưởng trong tái sanh hay không, nhưng không ai lại không cảm kích từ ái và bi mẫn.

Whether one believes in a religion or not, and whether one believes in rebirth or not, there isn't anyone who doesn't appreciate kindness andcompassion.
Buddha

Đối với những ai không thể thấy hoan hỉ trong việc áp dụng niềm tin tôn giáo, thì là người vô thần cũng được thôi, chắc chắn đấy là một quyền cá nhân, nhưng vấn đề quan trọng là với một trái tim từ bi -- thế thì không có vấn đề gì.

For those who may not find happiness to exercise religious faith, it's okay to remain a radical atheist, it's absolutely an individual right, but the important thing is with a compassionate heart -- then no problem.
Dalai Lama

Chúng ta phải sống với nhau, vì thế chúng ta mới có thể sống hạnh phúc cùng nhau.

We all have to live together, so we might as well live together happily.
Dalai Lama

Toàn bộ mục tiêu của tôn giáophổ cập từ ái và bi mẫn, nhẫn nhục, bao dung, khiêm tốn, tha thứ.

 

The whole purpose of religion is to facilitate love and compassion, patience, tolerance, humility, forgiveness.
Dalai Lama

Tôi muốn giải thích ý nghĩa của từ bi, vốn thường bị hiểu sai. Lòng từ bi chân thành căn cứ không phải trên sự hoạt hóa và tính toán vị kỷ của chúng ta, nhưng đúng hơn là trên những quyền của người khác: bất chấp người kia có phải là một người bạn thân hay không.

I would like to explain the meaning of compassion, which is often misunderstood. Genuine compassion is based not on our own projections and expectations, but rather on the rights of the other: irrespective of whether another person is a close friend
Dalai Lama

Tôi hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma, 'Có phải việc này là tư tưởng của ngài khi ngài nói rằng chư Phật và Bồ tátthế gian là những chúng sanh vị kỷ nhất, bằng việc trau dồi lòng vị tha các ngài thật sự đạt đến niềm hạnh phúc tối thượng cho chính các ngài?'

 

Vâng. Đấy là sự vị kỷ thông tuệ', ngài đáp. 'Giúp đở người khác không có nghĩa là chúng ta làm việc này mà chúng ta phải tự trả giá. Không phải như vậy. Chư Phật và Bồ tát là những bậc rất thông tuệ. Toàn bộ đời sống của các ngài chỉ muốn một điều: đạt đến hạnh phúc tối thượng. Làm thế nào để làm việc này? Bằng việc trau dồi tâm từ bi, bằng việc trau dồi lòng vị tha.

'Is this what you have in mind,' I asked the Dalai Lama, 'when you say in teachings that the buddhas and bodhisattvas of the world are the most selfish beings of all, that by cultivating altruism they actually achieve ultimate happiness for themselves?'

Yes. That's wise selfish,' he replied. 'Helping others not means we do this at our own expense. Not like this. Buddhas and bodhisattvas, these people very wise. All their lives they only want one thing: to achieve ultimate happiness. How to do this? By cultivating compassion, by cultivating altruism.
Dalai Lama XIV

Từ bi, tha thứ, đây là những nguồn gốc thật sự của năng lực cho hòa bình và thành công trong đời sống.

Compassion, forgiveness, these are the real, ultimate sources of power for peace and success in life.
Tenzin Gyatso

Từ bichủ nghĩa cấp tiến của thời đại chúng ta.

Compassion is the radicalism of our time
Dalai Lama XIV

Thiếu vắng tính trong sáng đưa đến kết quả trong việc thiếu lòng tin và một cảm nhận bất an sâu xa.

A lack of transparency results in distrust and a deep sense of insecurity.
Dalai Lama

Bản chất tự nhiên của loài ngườitừ bi, là tình cảm.

Human nature is compassionate, is affectionate.
Tenzin Gyatso

Tất cả mọi tôn giáo quan trọng đều mang cùng một thông điệp căn bản, đấy là từ ái, bi mẫn và tha thứ, điều quan trọng là chúng nên là một bộ phận của đời sống hàng ngày của chúng ta.

All major religious traditions carry basically the same message, that is love,compassion and forgiveness the important thing is they should be part of our daily lives.
Dalai Lama

Cách tốt nhất để giải quyết bất cứ vấn nạn nào của thế giới loài người là mọi phía nên ngồi xuống và nói chuyện.


The best way to resolve any problem in the human world is for all sides to sit down and talk.
Dalai Lama

Động cơ thực hành của tất cả mọi tôn giáotương tự: từ ái, chân thành, trung thực. Lối sống thực tiển của những giáo đồ là trước sau như một. Giáo lý về bao dung, từ ái và bi mẫn là giống nhau.

The motivation of all religious practice is similar: love, sincerity, honesty.
The way of life of practically all religious persons is consistent.
The teachings of tolerance, love, and compassion are the same.
Dalai Lama XIV

Từ ái và bi mẫn là cần yếu, chứ không phải là xa xỉ phẩm. Không có chúng, nhân loại không thể tồn tại.

Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them, humanity cannot survive.
Dalai Lama XIV

Từ ái là nguyện ước cho người khác được hạnh phúc và có nguyên nhân cho hạnh phúc.

Bi mẫn là nguyện ước cho người khác được thoát khỏi khổ não và những nguyên nhân của khổ não.

Love, the wish for someone to be happy and to have the causes for happiness.

Compassion, the wish for someone to be free from suffering and from the causes for suffering.
Buddha

Đừng bao giờ bỏ cuộc

Bất chấp việc gì đang xãy ra

Đừng bao giờ bỏ cuộc

Hãy phát triển trái tim

Quá nhiều năng lượng được dành ra trong xứ sở của bạn để phát triển trí óc thay vì trái tim.

Thay vì là trái tim

Hãy từ bi không chỉ đối với bạn bè của bạn

Mà là đến tất cả mọi người

Hãy từ bi

Hành động cho hòa bình

Trong trái tim và trên thế giới

Hãy hành động cho hòa bình

Và hãy luôn nói

Đừng bao giờ bỏ cuộc

Cho dù việc gì xãy ra chung quanh bạn

Đừng bao giờ bỏ cuộc

NEVER GIVE UP
No matter what is going on
Never give up
Develop the heart
Too much energy in your country
Is spent developing the mind
Instead of the heart
Be compassionate
Not just to your friends
But to everyone
Be compassionate
Work for peace
In your heart and in the world
Work for peace
And I say again
Never give up
No matter what is going on around you
Never give up
Dalai Lama XIV

Cho dù bạn tin tưởng Thượng Đế hay không, cho dù bạn tin tưởng Đức Phật hay không, không quan trọng lắm; như một Phật tử, cho dù bạn tin tưởng trong tái sanh hay không chẳng quan trọng lắm. Nhưng bạn phải hướng đến một đời sống tốt lành. Và một đời sống tốt lành không có nghĩa chỉ là thực phẩm ngon, áo quần đẹp, nơi ở thơ mộng. Những thứ này không đủ. Một động cơ tốt lành là thứ cần đến: bi mẫn, không giáo điều không triết lý phức tạp; chỉ thấu hiểu rằng những người khác là những anh chị em loài ngườitôn trọng những quyền và phẩm cách của họ.

“Whether you believe in God or not does not matter so much, whether you believe in Buddha or not does not matter so much; as a Buddhist, whether you believe in reincarnation or not does not matter so much. You must lead a good life. And a good life does not mean just good food, good clothes, good shelter. These are not sufficient. A good motivation is what is needed: compassion, without dogmatism, without complicated philosophy; just understanding that others are human brothers and sisters and respecting their rights and human dignity.”
Dalai Lama XIV

Hòa bình đến từ bên trong. Đừng tìm kiếm bên ngoài.

“Peace comes from within. Do not seek it without.”
― Gautama Buddha

Từ bi không phải là vấn đề của tôn giáo, đấy là vấn đề của nhân loại, nó không phải là xa xỉ phẩm, nó là thiết yếu cho chính sự hòa bình và ổn định tinh thần của chúng ta, nó là căn bản cho sự tồn tại của nhân loại.

Compassion is not religious business, it is human business, it is not luxury, it is essential for our own peace and mental stability, it is essential for human survival.
Dalai Lama XIV

Với việc nhận ra khả năng của chính mình và sự tự tin trong năng lực mình, chúng ta có thể xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

With realization of one's own potential and self-confidence in one's ability, one can build a better world.
Dalai Lama

Đừng lo lắng về quá khứ, đừng mơ tưởng đến tương lai, hãy tập trung tâm trí vào giây phút hiện tại.

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.
Buddha 

“Một người bạn không chân thành và xấu ác

thì đáng sợ hơn là một con dã thú;

con dã thú có thể làm tổn thương thân thể bạn,

nhưng người bạn xấu sẽ làm tổn thương tâm thức bạn.”

An insincere and evil friend is more to be feared than a wild beast; a wild beast may wound your body, but an evil friend will wound your mind.
Buddha 

“Sức khỏe là tặng phẩm lớn nhất,

toại nguyện là sự giàu có nhất,

trung thực là mối quan hệ tuyệt vời nhất.”

Health is the greatest gift, contentment the greatest wealth, faithfulness the best relationship.
Buddha 

Biện pháp không phải ở trên bầu trời. Biện pháp ở trong trái tim.

The way is not in the sky. The way is in the heart.
Buddha 

Giữ lòng sân hận giống như cầm một hòn than nóng với xu hướng ném nó vào người nào đấy; bạn là người bị đốt .

Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else; you are the one who gets burned.
Buddha 

Hàng nghìn ngọn nến có thể được thắp lên từ một ngọn nến,

và tuổi thọ của ngọn nến ấy sẽ không bị ngắn lại.

Hạnh phúc không bao giờ bị sút giảm

bằng việc chia sẻ.

Thousands of candles can be lighted from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared.
Buddha 

“Chiếc lưỡi như một con dao bén...

Giết hại mà không vấy máu.”

The tongue like a sharp knife... Kills without drawing blood.
Buddha 

Chúng ta được hình thành bởi những tư tưởng của chúng ta; chúng ta trở thành những gì chúng ta suy nghĩ. Khi tâm thức thanh tịnh, hạnh phúc theo đấy như hình bóng không bao giờ rời.

We are shaped by our thoughts; we become what we think. When the mind is pure, joy follows like a shadow that never leaves.
Buddha 

Để có sức khỏe tốt, đem đến hạnh phúc chân thật cho gia đình của ta, mang hòa bình cho tất cả thì trước nhất chúng ta phải rèn luyệnkiểm soát tâm ta. Nếu ta có thể kiểm soát tâm ta thì ta có thể tìm ra con đường đến giác ngộ, và tất cả mọi tuệ trí cũng như đức hạnh sẽ hiện diện trong ta một cách tự nhiên.

To enjoy good health, to bring true happiness to one's family, to bring peace to all, one must first discipline and control one's own mind. If a man can control his mind he can find the way to Enlightenment, and all wisdom and virtue will naturally come to him.
Buddha 

Ba thứ không thể

che đậy lâu dài:

mặt trời,

mặt trăng,

sự thật.

Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth.
Buddha 

 

Con có thể tìm khắp vũ trụ cho một người nào đấy đáng để yêu thương và tình cảm hơn chính con, và người ấy không thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Chính con, cũng như bất cứ người nào trong toàn thể vũ trụ là xứng đáng với sự yêu thương và tình cảm của con.

 

You can search throughout the entire universe for someone who is more deserving of your love and affection than you are yourself, and that person is not to be found anywhere. You yourself, as much as anybody in the entire universe deserve your love and affection.
Buddha 

Cho dù con đã đọc và nói những lời thánh thiện nhiều bao nhiêu đi nữa, chúng làm gì tốt cho con được nếu con không hành động như thế?

However many holy words you read, however many you speak, what good will they do you if you do not act on upon them?
Buddha 

Không ai có thể cứu độ chúng ta ngoại trừ chính chúng ta. Không ai có thể và không ai có thể. Chính chúng ta phải bước trên con đường.

No one saves us but ourselves. No one can and no one may. We ourselves must walk the path.
Buddha 

Đừng đánh giá quá cao những gì bạn nhận được, cũng không ganh tỵ với người khác. Những người ganh tỵ với người khác không thể đạt được sự hòa bình của tâm hồn.

Do not overrate what you have received, nor envy others. He who envies others does not obtain peace of mind.
Buddha 

Tốt hơn là hãy tự chinh phục lấy mình

hơn là chiến thắng hàng nghìn trận mạc.

Thế rồi chiến thắng là của ta.

Nó không thể bị cướp đoạt đi

bởi thiên thần hay ác quỷ,

thiên đàng hay địa ngục.

It is better to conquer yourself than to win a thousand battles. Then the victory is yours. It cannot be taken from you, not by angels or by demons, heaven or hell.
Buddha 

 

Chỉ có hai lỗi lầm mà hành giả có thể có trên con đường đi đến chân lý; không đi đến tận cùng, và không khởi hành.

There are only two mistakes one can make along the road to truth; not going all the way, and not starting.
Buddha 

Không có gì đáng sợ hơn thói quen nghi ngờ. Nghi ngờ làm chia rẻ con người. Nó là thuốc độc làm tan rả tình bạn và làm đổ vở những mối quan hệ dịu dàng. Nó là gai góc làm khó chịu và nhức nhối; nó là một lưỡi kiếm giết hại.

There is nothing more dreadful than the habit of doubt. Doubt separates people. It is a poison that disintegrates friendships and breaks up pleasant relations. It is a thorn that irritates and hurts; it is a sword that kills.
Buddha 

“Trên bầu trời không phân biệt hướng đông và tây;

con người tạo ra sự phân biệt từ tâm tưởng của họ

và rồi tin tưởng chúng.”

In the sky, there is no distinction of east and west; people create distinctions out of their own minds and then believe them to be true.
Buddha 

Tâm là tất cả. Bạn trở thành những gì bạn suy nghĩ.

The mind is everything. What you think you become.
Buddha 

Giữ gìn thân thể khỏe mạnh là một nhiệm vụ… bằng khác đi chúng ta không thể duy trì một tâm cường trángtrong sáng.

To keep the body in good health is a duty... otherwise we shall not be able to keep our mind strong and clear.
Buddha 

Giống như ngọn nến không thể cháy mà không có lửa, loài người không thể sống mà không có một đời sống tâm linh.

Just as a candle cannot burn without fire, men cannot live without a spiritual life.
Buddha 

Nói một cách tổng quát, nếu con người không bao giờ biểu lộ sự giận hờn, thế thì tôi nghĩ có gì đấy sai sót. Người ấy có vấn đề không bình thường trong bộ não.

Generally speaking, if a human being never shows anger, then I think something's wrong. He's not right in the brain.
Dalai Lama 

Nói hàng ngàn lời rỗng tuếch không bằng nói một lời đem đến hòa bình.

Better than a thousand hollow words, is one word that brings peace.
Buddha 

Toàn bộ bí mật của sự tồn tại là để không có sợ hãi. Không bao giờ sợ hãi là những gì bạn sẽ trở thành, không lệ thuộc vào ai cả. Ngay thời khắc bạn từ bỏ mọi sự hổ trợ thì bạn giải thoát.

The whole secret of existence is to have no fear. Never fear what will become of you, depend on no one. Only the moment you reject all help are you freed.
Buddha 

Mục tiêu chính trong cuộc đời này là để hổ trợ người khác. Và nếu bạn không thể giúp đở người khác, thì tối thiểu không làm tổn thương họ.

Our prime purpose in this life is to help others. And if you can't help them, at least don't hurt them.
Dalai Lama

"Nếu chúng ta có thể thấy sự mầu nhiệm của một bông hoa một cách rõ ràng, toàn bộ đời sống của chúng ta sẽ thay đổi."

“If we could see the miracle of a single flower clearly, our whole life would change.”

Buddha

Hạnh phúc không phải điều gì đấy đã được làm sẳn sàng. Nó đến từ hành động của chính chúng ta.

Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.
Dalai Lama

Hận thù không thể dập tắt bằng hận thù, mà chỉ bằng từ ái; đây là định luật muôn thuở.

Hatred does not cease by hatred, but only by love; this is the eternal rule.
Buddha 

Đây là tôn giáo giản dị của tôi. Không cần đền đài; không cần triết lý phức tạp. Não bộ của chúng ta, trái tim của chúng ta là chùa viện; triết lý là lòng ân cần.

This is my simple religion. There is no need for temples; no need for complicated philosophy. Our own brain, our own heart is our temple; the philosophy is kindness.
Dalai Lama

Những người bạn cũ mất đi, những người bạn mới xuất hiện. Giống như ngày tháng.Ngày cũ trôi qua, ngày mới lại đến. Vấn để quan trọng là làm cho nó đầy đủ ý nghĩa: một người bạn đầy đủ ý nghĩa - hay một ngày đầy đủ ý nghĩa.

Old friends pass away, new friends appear. It is just like the days. An old day passes, a new day arrives. The important thing is to make it meaningful: a meaningful friend - or a meaningful day.
Dalai Lama

Tôi tìm hy vọng trong những ngày đen tối nhất, và tập trung vào thứ sáng sủa nhất. Tôi không phán xét thế gian.

I find hope in the darkest of days, and focus in the brightest. I do not judge the universe.
Dalai Lama

Thật rất quan trọng để phát sanh một thái độ tốt lành, một trái tim thánh thiện tối đa như có thể. Từ điều này, hạnh phúc cả ngắn hạn và lâu dài cho cả tự thân và người khác sẽ hiện hữu.

It is very important to generate a good attitude, a good heart, as much as possible. From this, happiness in both the short term and the long term for both yourself and others will come.
Dalai Lama

Có những kỷ năng Phật Giáo, chẳng hạn như thiền tập, mà bất cứ người nào cũng có thể tiếp nhậnthực hành.

There are techniques of Buddhism, such as meditation, that anyone can adopt.
Dalai Lama 

Khi chúng ta chưa hài lòng, chúng ta luôn luôn muốn nữa và nữa. Sự khao khát của chúng tathể không bao giờ thõa mãn. Nhưng khi chúng ta thực hành toại nguyện, chúng ta có thể tự nói với mình rằng, "Ô vâng - tôi đã có mọi thứ mà tôi thật sự cần.

When you are discontent, you always want more, more, more. Your desire can never be satisfied. But when you practice contentment, you can say to yourself, 'Oh yes - I already have everything that I really need.'
Dalai Lama

Tôn giáo của tôi rất giản dị. Tôn giáo của tôi là lòng ân cần.

My religion is very simple. My religion is kindness.
Dalai Lama

Mục tiêu đời sống của chúng tahạnh phúc.

The purpose of our lives is to be happy.
Dalai Lama

Chúng tathể không bao giờ đạt được hòa bình ở thế giới bên ngoài cho đến khi chúng ta thực hiện hòa bình với chính chúng ta.

We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves.
Dalai Lama

Đôi khi chúng ta tạo nên một ấn tượng năng nổ bằng việc phát biểu những gì đấy, và đôi khi chúng ta tạo nên một ấn tượng nổi bật bằng việc im lặng.

Sometimes one creates a dynamic impression by saying something, and sometimes one creates as significant an impression by remaining silent.
Dalai Lama

Trong việc thực hành bao dung, kẻ thù của ta là vị thầy tuyệt diệu nhất.

In the practice of tolerance, one's enemy is the best teacher.
Dalai Lama

Nơi nào mà si mê là thầy của chúng ta, thì không thể có hòa bình thật sự.

Where ignorance is our master, there is no possibility of real peace.
Dalai Lama

Chúng ta có thể sống mà không cần tôn giáo và hành thiền, nhưng chúng ta không thể sống còn mà không có tình cảm con người.

We can live without religion and meditation, but we cannot survive without human affection.
Dalai Lama

Thật cần thiết để giúp đở người khác, không chỉ trong cầu nguyện, nhưng trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta thấy chúng ta không thể giúp đở người khác, tối thiểu chúng ta có thể làm là tránh làm tổn hại người khác.

It is necessary to help others, not only in our prayers, but in our daily lives. If we find we cannot help others, the least we can do is to desist from harming them.
Dalai Lama

Nhằm để thực hiện một hành động tích cực chúng ta phải phát triển ở chỗ này một cái nhìn tích cực.

In order to carry a positive action we must develop here a positive vision.
Dalai Lama

Ngày nay hơn lúc nào hết, đời sống phải được biểu thị bằng một cảm nhận trách nhiệm phổ quát, không chi giữa những quốc gia với nhau, con người với nhau, nhưng cũng từ con người đến những hình thức khác của sự sống.

Today, more than ever before, life must be characterized by a sense of Universal responsibility, not only nation to nation and human to human, but also human to other forms of life.
Dalai Lama

Nếu bạn có một niềm tin hay một tôn giáo nào đấy thì tốt, nhưng bạn có thể tồn tại mà không cần nó.

If you have a particular faith or religion, that is good. But you can survive without it.
Dalai Lama

Ngay cả sự chết cũng không làm người đã sống một cách thông tuệ sợ hãi.

“Even death is not to be feared by one who has lived wisely.”

Buddha

Mọi việc làm sai lầm sinh khởi do bởi tâm. Nếu tâm được chuyển hóa những việc làm sai lầm có còn hay không?

“All wrong-doing arises because of mind. If mind is transformed can wrong-doing remain?”

Buddha

Một tấm lòng quảng đại,

một lời nói ân cần,

một cuộc đời phụng sự

từ bi là những thứ

làm mới nhân loại.

“Teach this triple truth to all: A generous heart, kind speech, and a life of service and compassion are the things which renew humanity.”
Gautama Buddha

 

Tỉnh thức tròn vẹn là cách sống.

Những kẻ khờ dại như ngủ

Giống như kẻ ấy đã chết,

Nhưng vị thầy thì tỉnh thức

Và vị ấy sống mãi

 

Vị ấy nhìn.

Vị ấy rõ ràng.

 

Vị ấy hạnh phúc thế nào đấy!

Vì vị ấy thấy rằng tỉnh thức trọn vẹnđời sống.

Vị ấy hạnh phúc như thế nào đấy,

Đi theo con đường của sự tỉnh thức

 

Với sự nhẫn nhục to lớn

Vị ấy hành thiền, tìm kiếm

Giải thoáthạnh phúc.

“Wakefulness is the way to life.
The fool sleeps
As if he were already dead,
But the Master is awake
And he lives forever.

He watches.
He is clear.

How happy he is!
For he sees that wakefulness is life.
How happy he is,
Following the path of the awakened.

With Great perseverance
He meditates, seeking
Freedom and happiness. ”
Gautama Buddha

 

Mỗi chúng sanhtác giả của sức khỏe và bệnh tật của người ấy.

“Every human being is the author of his own health or disease.”
Gautama Buddha

Thật kỳ diệu! Thât kỳ diệu! Tất cả mọi thứ là hoàn hảo, một cách chính xác như chúng là.

“How wonderful! How wonderful! All things are perfect, exactly as they are.”
Gautama Buddha

Những gì là xấu ác? Giết hại là xấu ác, dối trá là xấu ác, vu khống là xấu ác, ngược đãi là xấu ác, nói lời vô ích là xấu ác, ganh tỵ là xấu ác, thù hận là xấu ác, chấp chặc những giáo lý sai lầm là xấu ác; tất cả những thứ này là xấu ác. Và những gì là gốc rể của xấu ác? Tham muốn là xấu ác, vọng tưởng là gốc rể của xấu ác.

“What is evil? Killing is evil, lying is evil, slandering is evil, abuse is evil, gossip is evil, envy is evil, hatred is evil, to cling to false doctrine is evil; all these things are evil. And what is the root of evil? Desire is the root of evil, illusion is the root of evil.”
Gautama Buddha

Hãy nhìn vào những hoàn cảnh từ mọi khía cạnh, và bạn sẽ trở nên cởi mở hơn.

Look at situations from all angles, and you will become more open.
Dalai Lama 

Thế giới thuộc về nhân loại, không phải lãnh tụ này, lãnh tụ nọ hay vị vua này hoàng tử kia hay lãnh tụ tôn giáo.. Thế giới thuộc về con người.

World belongs to humanity, not this leader, that leader or that king or prince or religious leader. World belongs to humanity.
Dalai Lama 

 

Gốc rể của những việc tốt lành nằm ở trong nền tảng đánh giá đúng cho việc tốt lành

The roots of all goodness lie in the soil of appreciation for goodness.
Dalai Lama 

Thẩm quyền tối hậu phải luôn luôn căn cứ trên lý trí và sự phân tích quả quyết của con người.

The ultimate authority must always rest with the individual's own reason and critical analysis.
Dalai Lama 

Nhà là nơi mà bạn cảm thấy như ở nhà và được đối xử tốt.

Home is where you feel at home and are treated well.
Dalai Lama 

Cho dù bạn gọi nó là Phật Giáo hay một tôn giáo khác, thì kỷ luật tự giác, điều ấy là quan trọng. Kỷ luật tự giác với sự thỉnh thức về những hậu quả.

Whether you call it Buddhism or another religion, self-discipline, that's important. Self-discipline with awareness of consequences.
Dalai Lama 

 Ẩn Tâm Lộ ngày 3-7-2013

Phiên bản PDF: GIÁO LÝ TRÍCH LỤC PDF

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 10723)
Tập Kỷ Yếu này ghi nhận lại những cảm nhận, những kỷ niệm, những hình ảnh sinh hoạt của Trường Hạ Minh Quang như một món quà tinh thần kỷ niệm cuối khóa cho mọi hành giả tham dự khóa tu... Giáo Hội ÚC Châu
(View: 9778)
Em muốn nói chuyện với tôi, bởi vì trong thâm tâm, em chưa mất hẳn niềm tin nơi tất cả chúng tôi. Và tôi muốn nói chuyện với em, bởi vì có lẽ tôi là một trong những người chưa chịu đầu hàng cuộc đời... Nhất Hạnh
(View: 31614)
Tập truyện này không nhắm dẫn chúng ta đi vào chỗ huyền bí không tưởng. Chỉ cần trở lại với tâm bình thường, một tâm bình thường mà thấy đất trời cao rộng vô cùng.
(View: 20943)
Những bài nói chuyện trong tập sách này được đề cập đến những vấn đề rất tổng quát của tâm, nhân dịp Lạt ma Yeshe đi thuyết giảng vòng quanh thế giới lần thứ hai cùng với Lạt ma Zopa...
(View: 23546)
Thơ Văn Lý Trần - Nhà xuất bản: Khoa Học Xã Hội 1977, Nhiều Tác Giả
(View: 18150)
Đức Phật nêu lên tánh không như là một thể dạng tối thượng của tâm thức không có gì vượt hơn được và xem đấy như là một phương tiện mang lại sự giải thoát... Hoang Phong dịch
(View: 11811)
Mục đích có được thân người quý báu này không phải chỉ để tạo hạnh phúc cho chính mình, mà còn để làm vơi bớt khổ đau, đem lại hạnh phúc cho người. Đó là mục đích đời sống.
(View: 21754)
Theo giáo lý đạo Phật, tâm là nhân tố chính trong mọi sự kiện hay việc xảy ra. Một tâm lừa dối là nguyên nhân của mọi kinh nghiệm mùi vị của samsara...
(View: 8907)
Đại ý bài kinh đại khái nói về việc ngài Anan thưa hỏi đức Thế Tôn về việc phụng sự Phật phápkiết tường hay hung tai? HT Thích Minh Thông
(View: 22579)
Bồ đề tâm, nghĩa là “tư tưởng giác ngộ”, nó có hai phương diện, một hướng đến tất cả chúng sanh và một tập trung vào trí huệ.
(View: 13521)
Cuốn sách Cuộc Tranh Đấu Lịch Sử Của Phật Giáo Việt Nam được Viện Hóa Đạo GHPGVNTN xuất bản vào năm 1964... Nam Thanh
(View: 38892)
Tuyển tập 115 bài viết của 92 tác giả và những lời Phê phán của 100 Chứng nhân về chế độ Ngô Đình Diệm
(View: 13862)
Nhà Sư Vướng Lụy hay truyện Con Hồng Nhạn Lưu Ly - Nguyên tác Tô Mạng Thù; Bùi Giáng dịch
(View: 24881)
Lược Sử Phật Giáo Trung Quốc (Từ thế kỷ thứ I sau CN đến thế kỷ thứ X) - Tác giả Viên Trí
(View: 15195)
50 năm qua Phật Giáo chịu nhiều thăng trầm vinh nhục, nhưng không phải vậy mà 50 năm tới Phật Giáo có thể được an cư lạc nghiệp để hoằng pháp độ sinh...
(View: 25306)
Năm 623 trước Dương lịch, vào ngày trăng tròn tháng năm, tức ngày rằm tháng tư Âm lịch, tại vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbini) xứ Ấn Độ...
(View: 10395)
Những Điều Phật Đã Dạy - Nguyên tác: Hòa thượng Walpola Rahula - Người dịch: Lê Kim Kha
(View: 17958)
Quyển 50 Năm Chấn Hưng Phật Giáo Việt Nam do HT Thích Thiện Hoa biên soạn là một tài liệu lịch sử hữu ích.
(View: 23112)
Phật Giáo Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử của nó luôn luôn gắn liền với dòng sinh mệnh của dân tộc... Trần Tri Khách
(View: 23013)
Luận văn trẻ trung tuyệt vời này đưa ra phương pháp tiếp cận dựa trên truyền thống, vạch ra các giai đoạn của con đường.
(View: 7686)
Là người mới bắt đầu học Phật, tôi nhận thấy quyển sách nhỏ này thể hiện tốt tinh thần vừa giáo dục vừa khai sáng...
(View: 14260)
Kinh thành đá Gia Na là thạch kinh có quy mô lớn nhất trên thế giới, với các tảng đá ma ni trên đó khắc lục tự chân ngôncác loại kinh văn, là thắng tích văn hóa hiếm thấy.
(View: 27333)
Về môn Niệm Phật, tuy giản dị nhưng rất rộng sâu. Điều cần yếu là phải chí thành tha thiết, thì đạo cảm ứng mới thông nhau, hiện đời mới được sự lợi ích chân thật.
(View: 27069)
Tâm chân thành là tâm Phật, bạn với Phật là đồng tâm. Bốn hoằng thệ nguyện là đồng nguyện với Phật...
(View: 20244)
Khi gọi là điều đạo đức, người ứng dụng hành trì sẽ cảm thấy có nhu cầu hướng tới, bởi điều đạo đức luôn mang đến hạnh phúc an lành cho con người.
(View: 21179)
Bát chánh đạocon đường tâm linh có khả năng giúp cho người phàm trở thành bậc Thánh. Trước hết là Chánh kiến, tức tầm nhìn chân chính...
(View: 21699)
Đọc Bát Đại Nhân Giác để trải nghiệm các giá trị cao siêu trong từng nếp sống bình dị, theo đó hành giả có thể tự mình mở mắt tuệ giác, trở thành bậc đại nhân...
(View: 13376)
Do sức ép của công việc, sức ép của mọi thứ trong xã hội đã làm thay đổi cấu trúc đời sống sinh hoạt gia đình truyền thống mà các sắc dân ở các nơi đã phải đối diện.
(View: 13509)
Thật không ngoa chút nào, khi tạp chí Chùa cổ Bình Dương cho rằng, chùa Tây Tạng là "dấu ấn đầu tiên của Mật tông”.
(View: 30218)
Sự khai triển của Phật giáo đại thừa kết hợp với các dân tộc có nền văn hóa khác nhau đưa đến sự xuất hiện nhiều trình độ hiểu biết Phật giáo rất đặc sắc.
(View: 14088)
Tây Tạng là quê hương của những bậc thánh nhân, những vị bồ tát, những đạo sĩ sống cô tịch và độc cư nơi rừng sâu núi thẳm để tu tập thiền định.
(View: 14080)
Đến đây, nếu để ý bạn sẽ thấy gần như mỗi người Tây Tạng đi đâu cũng xoay trên tay bánh xe mani (một ống đồng xoay trên một trục thẳng đứng)...
(View: 32860)
Tịnh độ giáo là một tông phái thuộc Phật giáo Đại thừa, tín ngưỡng về sự hiện hữu của chư Phật và tịnh độ của các Ngài; hiện tại nương nhờ lòng từ bi nhiếp thụ của Phật-đà...
(View: 24452)
Kiến thức là gì? Nó đã được thu thập hàng nghìn năm qua hằng bao kinh nghiệm, tích trữ trong trí não như kiến thức và ký ức. Và từ ký ức đó, tư tưởng (thought) phát sanh.
(View: 30094)
Những lời khuyên dạy trong những trang sau đây đều căn cứ trên kinh nghiệm thực hành của Ngài Thiền Sư Ashin Tejaniya.
(View: 31905)
Qua quyển sách mỏng này, Susan đã chia sẻ rất chân thật các tâm trạng mà bà phải trải qua trong tuổi già...
(View: 34405)
Chính các ngài là những cánh tay đắc lực nhất đã giúp đức Phật hữu hiệu nhất trong công việc hoàng pháp độ sinh...
(View: 18672)
Tu sĩ vẫn không quay lại, đôi bàn tay với những ngón tay kỳ diệu bật lên dây đàn, mắt nhìn ra khung cửa tối - biển âm thanh xao động rồi ngưng lắng một lúc...
(View: 19759)
Tất cả đang im lặng trong chàng. Triết Hựu có thể nghe được, trong một lúc mười muôn triệu thế giới đang dừng lại, chỉ còn một hơi thở và một trái tim.
(View: 33135)
Đức Phật dạy chúng ta hãy vất bỏ mọi thái cực. Đó là con đường thực hành chân chính, dẫn đến nơi thoát khỏi sanh tử. Không có khoái lạc và đau khổ trên đường này...
(View: 18952)
Thuở xưa, tại khu rừng Daliko bên bờ sông Đại Hằng, có cây bồ-đề đại thọ, ngàn năm tuổi, vươn lên cao, xòe tán rộng, che phủ cả một vùng.
(View: 31144)
Từng Bước Nở Hoa Sen - Chén trà trong hai tay, Chánh niệm nâng tròn đầy, Thân và tâm an trú, Bây giờ ở đây... Thích Nhất Hạnh
(View: 16334)
Trưởng giả Tu-đạt-đa (cũng gọi là Tu-đạt) là một nhà từ thiện lớn, luôn vui thích làm những chuyện phước đức, bố thí. Ông thường cứu giúp những người nghèo khó...
(View: 27131)
Chùa Linh Mụ đẹp quá, nên thơ quá. Nói vậy cũng chưa đủ. Nó tịnh định, cổ kính, an nhiên, trầm mặc. Nói vậy cũng chưa đủ.
(View: 32946)
Khi bạn duy trì được chánh niệm trong mọi lúc, tâm bạn sẽ luôn luôn mạnh mẽ và đầy sức sống, rất trong sángan lạc. Bạn cảm thấy nội tâm mình vô cùng thanh tịnh và cao thượng.
(View: 39723)
Đa Văn từ lâu được nổi tiếng là nghe nhiều, nhớ giỏi. Hôm kia, chẳng biết suy nghĩ được điều gì mà chú hăm hở chạy vào gặp nhà sư, lễ phép và khách sáo nói...
(View: 40897)
Mục đích của cuộc đời chúng ta là để trưởng thành, là để giải quyết các vấn đề của mình một cách chánh niệmý nghĩa. Trí tuệ sẽ đến và chánh niệm cũng đến cùng.
(View: 19573)
“Tỉnh thức trong công việc” của tác giả Michael Carroll là tuyển tập nhiều bài viết ngắn cùng chủ đề, được chia làm bốn phần, mỗi phần đề cập đến các phương diện chánh niệm trong kinh doanh.
(View: 19471)
Nằm giữa mây mù và rừng nguyên sinh hoang rậm, cả hệ thống những thiền viện, am, chùa cổ hiện ra - với toà ngang dãy dọc, với ngôi tháp đá tảng xanh 7 tầng...
(View: 17310)
Vượt qua một cây cầu dài và hơi bị rung lắc, bắc qua sông Falgu, chúng tôi đến khu vực được ngành du lịch Ấn Độ giới thiệu là làng Sujātā.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant