Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Đã bao lâu rồi, hôm nay Phật Đản

Friday, May 13, 201100:00(View: 11819)
Đã bao lâu rồi, hôm nay Phật Đản

ĐÃ BAO LÂU RỒI, HÔM NAY PHẬT ĐẢN

Đã bao lâu rồi ta chưa hỏi han sức khỏe cha-mẹ, hay bởi vì nghĩ rằng cha-mẹ hằng ngày đi, đứng, nằm ngồi, ăn, uống, xem ra không có bịnh hoạn gì nên thôi không cần thiết phải hỏi han?

Đã bao lâu rồi ta chưa về thăm cha-mẹ, hay bởi vì nghĩ rằng ta có điện thoại hỏi thăm và gởi hình về nên thôi không cần thiết phải về thăm?

Đã bao lâu rồi ta chưa nói lời dịu dàng với cha mẹ, hay bởi vì nghĩ rằng cha mẹ già yếu nghểnh ngảng phản ứng chậm nên thôi không cần thiết phải nói lời dịu dàng?

Đã bao lâu rồi ta chưa nói chuyện chia sẻ với cha-mẹ, hay bởi vì nghĩ rằng ý nghĩ cách sống của cha-mẹ khác với của ta khó dung hòa nên thôi không cần thiết phải nói chuyện chia sẻ?

Đã bao lâu rồi ta chưa mua cho cha-mẹ một thức ăn ngon, một tấm vải mới, một món quà, hay bởi vì nghỉ rằng chắc cha-mẹ không có nhu cầu và không hỏi đến nên thôi không cần thiết phải mua?

Đã bao lâu rồi ta chưa tổ chức cho cha-mẹ một lễ mừng sinh nhật hoặc kỷ niệm ngày cưới, hay bởi vì nghỉ rằng cha mẹ không biết hay không màng đến nên thôi không cần thiết phải tổ chức?

Đã bao lâu rồi ta chưa đóng góp công sức và tiền bạc cho cha-mẹ già yếu bệnh tật, hay bởi vì nghỉ rằng cha mẹ không có gì phải chi tiêu nhiều và còn có anh chị em lo liệu nên thôi không cần thiết phải đóng góp?

Đã bao lâu rồi ta chưa khen ngợi những đức tính của cha-mẹ, hay bởi vì nghĩ rằng cha mẹ bình thường không có gì đặc biệt nên thôi không cần thiết phải khen ngợi?

Đã bao lâu rồi ta chưa ngẫm nghĩ về đã vô tình hay cố ý làm cho cha-mẹ phiền muộn, hay bởi vì nghĩ rằng hành động và lời nói ta lúc đó là đúng nên thôi không cần thiết phải ngẫm nghĩ?

Đã bao lâu rồi ta không đoái hoài đến nỗi lo âu của cha-mẹ khi nhìn ta tội lỗi bê tha, hay bởi vì nghĩ rằng ta đã lớn đủ khôn để tự lo liệu được nên thôi không cần thiết phải đoái hoài đến?

Đã bao lâu rồi ta chưa đồng cảm với tâm tình của cha-mẹ, hay bởi vì nghĩ rằng ta có chu cấp vật chất đầy đủ như vậy là tròn trách nhiệm nên thôi không cần thiết phải đồng cảm?

Đã bao lâu rồi ta chưa nhớ lại sự sinh dưỡng của cha-mẹ cho ta được như ngày hôm nay, hay bởi vì nghĩ rằng ngày nay ta cũng đang sinh dưỡng con ta nên thôi không cần thiết phải nhớ lại?

Đã bao lâu rồi ta chưa nguôi giận với cha-mẹ vì cha-mẹ đã bỏ bê ta mồ côi lăn lộn khổ cực trong đời, hay bởi vì nghĩ rằng cha-mẹ đã ghét bỏ ta nên thôi không cần thiết phải nguôi?

Đã bao lâu rồi ta chưa ngồi lại với cha-mẹ một khoảng thời gian nào đó để cha-mẹ có thể nhìn ta gần gũi và hài lòng cho sự lớn khôn của ta, hay bởi vì nghĩ rằng chính chồng vợ bạn bè ta đem lại sự thành công cho ta nhiều hơn nên không cần thiết phải ngồi lại?

Đã bao lâu rồi ta chưa khuyến khích cha-mẹ hướng thiện tu hành chuyển nghiệp, hay bởi vì nghĩ rằng nghiệp hiện nay của cha-mẹ là tự vay trả tự biết tự làm nên thôi không cần thiết phải khuyến khích?

Đã bao lâu rồi ta chưa tìm hiểu về những cha-mẹ của ta trong những đời quá khứ và tương lai, hay bởi vì nghĩ rằng việc ta cung phụng cha-mẹ hiện tại là trả xong duyên nợ nên thôi không cần thiết phải tìm hiểu?

Đã bao lâu rồi ta chưa tu tập làm việc thiện hồi hướng công đức cho cha-mẹ được an vui siêu thoát, hay bởi vì nghĩ rằng cha mẹ nếu chết thì đã cúng tiền nhờ chư tăng siêu độ, nếu sống thì vẫn còn đầy đủ phước đức nên thôi không cần thiết phải tu tập hồi hướng?

Đã bao lâu rồi ta chưa thắp nén hương nhớ tưởng cha-mẹ đã khuất bóng, hay bởi vì nghĩ rằng ta còn nhiều chuyện thực tế phải làm trong đời nên thôi không cần thiết phải thắp?

Hôm nay Phật Đản, thắp nén hương quán tưởng lời Phật dạy cha mẹ là Phật trong nhà, một dịp thiêng liêng để ta có thể đền đáp công ơn trời biển của cha-mẹ còn sống hay khuất bóng bằng một điều gì đó khiến cho cho cha-mẹ nở lại một nụ cười an lạc tương hòa.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
12/04/2011 Â. L.
Như Dũng
Phật Đản P. L. 2555 – D. L. 2011
Lể mãn tang Mẹ

 


DEPUIS QUAND, AUJOURD’HUI C’EST L’ANNIVERSAIRE DU BOUDDHA
HOW LONG, TODAY IS BUDDHA’S BIRTHDAY

 

Depuis quand que nous ne nous informons pas encore la santé de nos parents, ou parce que nous pensons qu’ils marchent, se tiennent, couchent, mangent, et boirechaque jour sans se paraître du malalors c’est assez et superflu de s’informer?

 How long we do not ask after yet the health of our parents, or because we think that they still walk, stand, lay, sit, eat, and drink every day without showing the ill signs so leaving off unnecessarily to ask after?

 Depuis quand que nous ne visitons pas encore nos parents, ou parce que nous pensons que nous ayons téléphoné et envoyé les photos alors c’est assez et superflu de visiter?

 How long we do not visit yet our parents, or because we think that we have telephoned and sent photos so leaving off unnecessarily tovisit? 

Depuis quand que nous ne parlons pas encore doucement avec nos parents, ou parce que nous pensons qu’ils soient vieux, malentendants, et lentsalors c’est assez et superflu de parler doucement?

 How long we do not talkyet softly to our parents, or because we think that they are old, hard-of-hearing, and slowso leaving off unnecessarily to talk softly?

Depuis quand que nous ne nous échangeons pas encore des propos avec nos parents, ou parce que nous pensons que leur idées et modes de vie soient différent et difficile à concilier avec les nôtres alors c’est assez et superflu de s’échanger?

 How long we do not exchange yet our thoughts with our parents, or because we thinkthat their ideas and living styles are different and hard to conciliate with ours so leaving off unnecessarily to exchange?

Depuis quand que nous n’achetons pas encore un bon aliment, une nouvelle pièce d’étoffe,un cadeau pournos parents, ou parce que nous pensons qu’ils n’aient pas le besoin et ne demander pas alors c’est assez et superflu d’acheter?

 How long we do not buy yet a good food, new cloth, or a gift for our parents, or because we think that they do not have the need and ask for so leaving off unnecessarily to buy?

Depuis quand que nous n’organisons pas encore un anniversaire de la naissance ou du mariage pour nos parents, ou parce que nous pensons qu’ils ne sachent oufaire attention àalors c’est assez et superflu d’organiser?

 How long we do not organize yet a birthday or marriage anniversary for our parents, or because we think that they do not know or pay attention to so leaving off unnecessary to organize?

Depuis quand que nous ne contribuons pas encore la tâche etl’argent pour nos faibles et maladifs parents, ou parce que nous pensons qu’ils n’aient pas beaucoup de choses pour dépenser et autres frères et sœursexistantes qui arrangent pour eux alors c’est assez et superflu de contribuer?

 How long we do not contribute yet our duties and money toour old and feeble parents, or because we think that they do not have manythings to spend and existing other brothers and sisters who arrange for them so leaving off unnecessarily to contribute?

Depuis quand que nous ne vantons pas encore les vertus de nosparents, ou parce que nous pensons qu’ils soient ordinaires et n’avoir pas particulier talent alors c’est assez et superflu de vanter?

 How long we do not praise yet the virtues of our parents; or because we think that they are regular and do not have any special talent so leaving off unnecessary to praise?

Depuis quand que nous ne réfléchissons pas encore à propos d’ennuyer indifféremment ou intentionnellement nos parents, ou parce que nous pensons que nos actions and paroles soient justes en ce momentalors c’est assez et superflu de réfléchir?

 How long we do not reflect upon yet regarding to unintentionally and intentionally sadden our parents, or because we think that our actions and words are just at that time so leaving off unnecessary to reflect upon?

Depuis quand que nous ne faisons attention pas encore aux anxiétés de nos parents quand voyant nos fautes et débauches, ou parce que nous pensons que nous soyons assez sage pournous ménageralors c’est assez et ce n’est pas nécessaire de faire attention?

 How long we do not care yet to the anxieties of our parents when seeing our offenses and dissipations, or because we think that weare old enough to manage ourselves so leaving off unnecessary to care?

Depuis quand que nous ne sympathisons pas encore avec les confidences de nos parents, ou parce que nous pensons que nous accomplissions nos devoirs en subvenant complètement aux leur besoins alors c’est assez et superflu de sympathiser?

 How long we do not sympathize yet with the confidences of our parents, or because we think that we fulfill our duties when completely providing the material needs for them so leaving off unnecessary to sympathize?

Depuis quand que nous ne nous remémorons pas encore nos parents qui nous mettent au monde et élever pour que nous sommes comme aujourd’hui, ou parce que nous pensons que nous mettions au monde et élever aussi aujourd’hui nos enfants alors c’est assez et superflu de remémorer?

 How long we do not reminisce yet our parents who give us birth and bring us up so as we are as today,or because we think that we now also give our children birth and bring them up so leaving off unnecessary to reminisce?

Depuis quand que nous ne nous apaisons pas encore nos colères pour nos parents qui nous abandonnent misérablement en vie, ou parce que nous pensons qu’ils nous aient haï alors c’est assez et superflu de s’apaiser?

 How long we do not subside yet our anger over our parents as they miserably leave us in the life, or because we think that they disgraced us so leaving off unnecessary to subside?

Depuis quand que nous ne restons pas encore un certain temps avec nos parents pour qu’ils peuvent nous regarder tout près et être satisfait de nos maturités, ou parce que nous pensons que ce soient nos maris, épouses, et amis qui apportent le succès pour nous le plus alors c’est assez et superflu de rester?

 How long we do not stay yetsome certain time by our parents in order they can closely look at us and being content for our maturity, or because we think that just our husband, wives, and friends who mostly bring the success for us so leaving off unnecessary to stay?

Depuis quand que nous n’encourageons pas encore nos parents s’orienter vers le bien et pratiquer la religion pour transmuer leur karmas, ou parce que nous pensons que leur karmas présents soient leur emprunts, paiements, connaissances, et leur actions alors c’est assez et superflu d’encourager?

 How long we do not encourage yet our parents turning to the good to conduct the religion for their karma transformations, or because we think that their present karmas are their borrowings, payments, knowledge, and their actions so leaving off unnecessary to encourage?

Depuis quand que nous n’étudions pas encore nos parents dans des vies passées et futures, ou parce que nous pensons que nos soins pour nos parents présents soient être quitte des dettes originelles alors c’est assez et superflu d’étudier?

 How long we do not study yet our parents in the past and future lives, or because we think that our services to our present parents are the paying offof previous karmas so leaving off unnecessary to study?

Depuis quand que nous ne pratiquons pas encore les biens pour transmettre les mérites aux nos parents, ou parce que nous pensons que nousayons reposé sur les bonzes de sauvernos parents décédés etcomme nos parents présents aient encoredes bénédictions alors c’est assez et superflu de pratiquer?

How long we do not practice yet the goods to transfer the merits to our parents, or because we think that we referred to the monks to save our deceased parents and as present parents still have many blessings so leaving off unnecessary to practice?

Depuis quand que nous ne brûlons pas encore l’encens à la mémoire de nos parents disparus, ou parce que nous pensons que nous ayons encore beaucoup de choses réelles à faire en vie alors c’est assez et superflu de brûler?

How long we do not burnyet the incense for the memory to our deceased parents, or because we think that we still have lots of real things to do in the life so leaving off unnecessary to burn?

Aujourd’hui c’est l’anniversaire du Bouddha, nous brûlons l’encens en méditant l’enseignement du Bouddha que les parents sont des Bouddhas en famille, c’est une occasion sacrée que nous pouvons revaloir les bienfaits immenses des parents quoiqu’ils soient vivants ou morts par uncertain fait qui rend nos parents refleurir un paisible, joyeux, compatible, et harmonieux sourire.

Today is the Buddha’s birthday, we burn the incense in contemplating the teaching of Buddha that parents as Buddhas in home, this is a sacred occasion that we can pay our debt of gratitude to our immense merits of our parents whether they are alive or dead by a certain action that induces our parents to reopen a peaceful, joyous, compatible, and harmonious smile.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
NamoOriginal Maître BouddhaSakyamuni
Namo Original Teacher Sakyamuni Buddha
12/04/2011 Â. L.
Như Dũng
Phật Đản P. L. 2555 – D. L. 2011
Lễ mãn tang Me – Cérémonie fin de deuil de la Mère – Ceremony end of mourning of Mother

Source: thuvienhoasen
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 1664)
Vũ trụ chúng ta sinh ra đã được gần 14 tỷ năm. Đó là quá trình tiến hóa, từ vật chất không có sự sống đến vật chất có sự sống, lên đến
(View: 2537)
Mỗi khi có dịp gặp và ngồi nói chuyện về tỉnh Khánh Hòa, Quách Tấn đều nhắc cho tôi biết là, Khánh Hòa có 2 người tiếng tăm đã vượt biên giớiHòa thượng Thích Quảng ĐứcBác sĩ Yersin.
(View: 5193)
Daisetsu Teitaro Suzuki sinh ngày 11 tháng 11 năm 1870 và mất ngày 12 tháng 7 năm 1966 tại thành phố Kamakura, Nhật Bản
(View: 4799)
Mùa Phật Thành Đạo năm nay Phật lịch 2564 - Dương lịch 2021, chúng ta đồng nhất tâm cầu nguyện...
(View: 12898)
“Nói Thiền tông Việt Nam là nói Phật giáo Việt Nam. Và những bậc cao Tăng làm sáng cho Phật giáo, làm lợi ích cho dân tộc từ thế kỷ thứ 6 mãi đến nay đều là các Thiền sư.”
(View: 7245)
Bài này sẽ khảo sát một số khái niệm về các hiện tướng của tâm, dựa theo lời dạy của Đức Phật và chư Tổ sư
(View: 4589)
Bài này dịch từ bài viết năm 2005 nhan đề “Two Styles of Insight Meditation” của Đại sư Bodhi, người đã dịch hầu hết Kinh Tạng Pali sang tiếng Anh.
(View: 4974)
Bài viết này xin mạn phép trao đổi cùng những hành giả sơ phát tâm tu trì pháp môn niệm Phật. Và vấn đề “Động” hay “Tịnh” cũng là một trở ngại lớn của người dụng công hành trì pháp môn niệm Phật.
(View: 6255)
Giới đàn là một nghi lễ để truyền trao giới pháp cho các giới tử là những người xuất gia theo đạo Phật. Để thành tựu được một giới đàn, phải có đủ 3 yếu tố: Tam sư, thất chứng và giới tử.
(View: 12881)
Ngày lễ Vu Lan trong Đạo Phật là ngày “Phật Hoan Hỷ”, ngày “Tự Tứ”. Tăng, Ni tập trung vào sự tu niệm và thỉnh cầu những bậc...
(View: 5400)
Lễ Vu Lan báo hiếu không chỉ là ngày dành cho các Phật tử mà đó còn là mùa báo ân, báo hiếu của tất cả những người con dành cho bố mẹ.
(View: 6271)
Pháp thiền này không cửa để vào, nhưng vẫn lấy tam học (giới, định, huệ) để lìa tam độc (tham, sân, si).
(View: 8304)
Vọng niệm diệt dứt, đó là chân tâm thường trụ của chư Phật.
(View: 5709)
Quá trình hóa giải sự hoang mang bối rối dựa trên việc làm cho tâm chúng ta ổn định và thêm sức mạnh cho tâm. Chúng ta thực hiện việc này bằng cách thực hành thiền.
(View: 5840)
Thực hành thiền đánh thức niềm tin của chúng ta rằng trí tuệtừ bichúng ta cần đã có sẵn trong chúng ta rồi.
(View: 3746)
Hôm nay đây, nhân mùa Phật đản, chúng ta lại thấy dường như hình ảnh Đức Phật đang thấp thoáng trong những lời cầu nguyện
(View: 5234)
“Chánh niệm là tỉnh giác, tu tập bằng cách đặc biệt duy trì chú tâm: mục đích tập trung vào hiện tiền và không phán đoán.”
(View: 7953)
Đức Phật hay Đạo Phật, mặc nhiên đã đóng góp sự lành mạnh, và hiện hóa vào trong mọi tầng lớp xã hội loài người, và muôn loài ...
(View: 7666)
Vesak là tiếng Sinhalese của người dân đảo quốc Sri Lanka (Tích Lan), tiếng Pali là Vesakha, tiếng Phạn (Sanskrit) là Vaisakha, Vesak là tên gọi của một tháng theo lịch xưa của nước Ấn Độ trong thời Đức Phật
(View: 6412)
Thông Điệp Chúc Mừng Vesak 2643 (2019) Của Thủ Tướng Úc Đại Lợi, Ông Scott Morrison; TT Thích Nguyên Tạng dịch Việt
(View: 5224)
Đạo Phật xuất hiệnthế gian, khởi đầu từ vườn Lâm-tỳ-ni, xứ Nepal, Ấn Độ cổ (nay là Brumindai vùng Terai), và bừng sáng tại Bồ đề Đạo tràng, nước Magadhi (Ma-kiệtđà),
(View: 5143)
Thực tập thiền địnhchánh niệm không những giúp ích cho sức khoẻ chung trong cuộc sống cá nhân mà còn giúp cho cả bác sĩ và bệnh nhân trong việc chữa trị bệnh được hiệu quả hơn.
(View: 6005)
... Tôi hân hoan đón mừng ngày Phật Đản, ngày ra đời của một con người trí tuệ, bậc Thầy của muôn loài chúng sinh.
(View: 12918)
Tào-Khê tịnh thất, sớm mai thăm vườn kiểng bên hiên, nhìn chậu mai đơm nụ, bỗng nhớ rừng mai năm nào …
(View: 12118)
Con đường tâm linh đưa con người vượt khỏi thế giới hiện tượng vô thường (hoa tàn hoa nở) để đến thực tại vô tận, bất sanh bất diệt (xuân vô tận).
(View: 13374)
Theo truyền thống văn hóa Trung Quốc cũng như truyền thống Á Đông, cây tùng cúc, trúc, mai tượng trưng cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông trong một năm;
(View: 8749)
Trong quá trình nghiên cứu kinh Đại thừa nói chung và pháp môn Tịnh độ nói riêng, với những gì biết được, tôi cũng “suy luận” ra là có cõi Tây phương Cực lạc của Đức Phật A Di Đà.
(View: 8780)
Heo là một loài vật có hình dáng tròn trịa mũm mỉm, béo tốt ủn ỉn và hiền từ, khác với loài thú dữ khác như rắn, sư tử, beo… hại người, hại vật.
(View: 7073)
Chúc mọi nhà một năm mới đủ ăn, dư mặc, thừa tình yêu thương và giàu lòng quảng đại. Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019!
(View: 8870)
Khi nhìn bức tượng Đức Phật đang ngồi thiền, hình ảnh đó làm tôi cảm thấy rất bình an.
(View: 6473)
Bài viết này đã đăng trên Đặc San Kỷ niệm lể Vu Lan 1989, năm Kỷ Tỵ, của chùa Hoa Nghiêm ở Toronto, Canada.
(View: 7307)
Có rất nhiều bạn trên thế giới hiện nay hoặc vì một lý do nào đó, có thể chủ quan hoặc khách quan, đã mang tâm oán hận cha mẹ, người đã rứt ruột sinh ra mình.
(View: 5759)
Đọc trong mùa Vu Lan, cũng là đọc trong tất cả mọi thời. Bởi vì Vu Lan, dựa vào tích Ngài Mục Kiền Liên vào cõi ngạ quỷ tìm cứu mẹ, là nơi lửa cháy không ngừng, nơi đói khát không ngừng
(View: 9720)
Mặc dù Đức Phật đã xuất hiện trên hành tinh trái đất màchúng ta đang có mặt cách nay 2.642 năm về trước, và hiện nay đang bước sang thập niên thứ 2 ...
(View: 10197)
Có nhiều câu hỏi về tái sanh thường được nêu ra đối với các Phật tử. Có tái sanh không? Nếu có, có thể nhớ chuyện kiếp trước không? Cái gì tái sanh? Có thân trung ấm hay không?
(View: 6412)
Nhân ngày lễ vía Xuất gia của Đức Phật, nhằm vào ngày mồng Tám tháng Hai mỗi năm, tôi xin tóm lược lại một vài sự kiện mà trong Kinh Phật Bản Hạnh đã ghi lại để làm quà cho tất cả quý Phật Tử xa gần.
(View: 8965)
Năm nay trời thiếu mưa, và sương mù cũng không nhiều như những năm mới đến cư ngụ tại thủ phủ Sacramento, bang California.
(View: 6808)
Chó vẫy đuôi mừng, vầng trăng thiện hạnh trùm khắp, từ bi toàn thân hỷ lạc.
(View: 6819)
Nếu Trái Đất mỗi ngày không múa điệu nghê thường lả lướt quanh Vầng Thái Dương rực rỡ thì có lẽ con người cũng chẳng chiêm ngưỡng được vẻ đẹp kỳ diệu của xuân hạ thu đông.
(View: 8724)
Lòng từ bi nhân ái, tiếng Tây Tạng là Tse wa (rtse ba) là một thuật ngữ nói lên tình mẫu tử và nỗi âu lo vô biên của chư Phật đối với mỗi chúng sinh.
(View: 11241)
Thời thanh xuân, tiếng nói trong trẻo, du dương; trung niên, tiếng trầm như sấm; lão niên, tiếng khàn đục như cối xay.
(View: 9619)
Đây là một quyển sách khác thường của Đức Đạt-lai Lạt-ma phân tích bản chất của thiền định thật chi tiết và sâu sắc.
(View: 8384)
Thiền nhân và thi nhân đều có thể sáng tạo thơ hay. Thơ của các thiền sư thường là sự phóng thích chút bản ngã cuối cùng, nên nó không sanh từ vọng tưởng.
(View: 6399)
Cũng như Phật Đản, để phù hợp với cuộc sống, sinh hoạt tại hải ngoại, Vu Lan cũng không còn là ngày mà là mùa. Từ giữa tháng 7 kéo dài cho đến cuối tháng 9 khắp năm châu đâu đâu cũng tưng bừng lễ hội Vu Lan
(View: 9250)
Luyện tập thiền định có thể làm giảm tình trạng căng thẳng tâm thần, các xúc cảm tiêu cựccải thiện giấc ngủ, các hiệu ứng này có thể tạo ra các tác động tích cực đối với quá trình lão hóa của não bộ.
(View: 7283)
Dưới đây là một bài giảng ngắn của Lạt-ma Denys Rinpoché, một nhà sư người Pháp. Ông sinh năm 1949, tu tập theo Phật giáo Tây Tạng từ lúc còn trẻ
(View: 7020)
Hàng năm, từ trung tuần tháng 12 dương lịch, các tự viện khắp nơi đều hoan hỷ chuẩn bị tổ chức các khóa tu để cúng dường lễ vía Đức Phật A Di Đà, vị Phật đã phát 48 đại nguyện cứu độ chúng sanh
(View: 10845)
Sống trong thời đại văn minh, con người cần phải học hỏi để theo kịp trào lưu tiến bộ trong nhiều lãnh vực như Y học, Não học, Tâm lý học, Địa chấn học, Thiên văn học, Vũ trụ học v.v
(View: 9386)
Trong số các phương pháp thực hành tâm linh, thiền chánh niệm (còn gọi thiền tỉnh thức, thiền minh sát) là một lựa chọn của số đông người.
(View: 8904)
Hãy chấp nhận các kinh nghiệm của bạn, ngay cả các kinh nghiệm bạn ghét.
(View: 9567)
Tu tập tự thân chính là công phu quan trọng nhất trong toàn bộ cái gọi là Phật giáo.
(View: 7787)
Thiền sư Ajaan Fuang Jotiko, sinh năm 1915 tại tỉnh Chanthaburi, Đông nam Thái Lan (gần biên giới Campuchia).
(View: 7327)
Lời Thầy thường dạy, lại bàng bạc không gian “Ta là tiếp nối của Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ. Các Ngài ở trong ta và ta ở trong các Ngài...
(View: 6686)
Dường như con người có thể phát tiết ra khả năng kỳ lạ để thích ứng với môi trường và hoàn cảnh sống mà có lẽ chính họ đôi khi cũng không ngờ.
(View: 6270)
Mỗi người con của Phật xin hãy tinh tấn tu học để báo đáp thâm ân Tam Bảo; báo đáp ơn sinh thành dưỡng dục; nổ lực góp phần vào xây dựng cộng đồng nhơn loại...
(View: 8371)
Khởi đầu, thiền định là một phương pháp tu luyện tâm thức (bhāvanā), bắt nguồn từ Ấn Độ cách đây vài ngàn năm, phát triển chủ yếu trong...
(View: 8136)
Chỉ vài phút tập tỉnh thức trong các việc nhỏ đời thường, sau này sẽ trở thành những hành trang Phật giáo cực kỳ quý giá cho các em vào đối mặt cuộc đời.
(View: 11472)
Trong kinh có một câu chuyện xảy ra làm đau lòng mọi người khi đức Phật còn tại thế. Một người vì quá tham tàn, bạo ngược, bất chấp cả tình cha con...
(View: 12369)
Nơi biển khơi ngàn con sóng bạc đầu, hay trên cánh đồng xanh lúa chín rì rào đâu đâu cũng thấy hiện thân nỗi binh an khắp tất cả.
(View: 8223)
Kyabje Lama Zopa Rinpoche giải thích cách phát khởi thực chứng về các giai đoạn của đường tu giác ngộ trong Khóa Tu Kopan Thứ Mười Hai...
(View: 10641)
Một hiện thể độc nhất, này các Tỷ-kheo, một nhân thể phi thường trác việt khi xuất hiệnthế gian, sự xuất hiện ấy đem lại hạnh phúc cho...
(View: 8339)
Không dễ tìm được một chúng sinh nào chưa từng một lần trong quá khứ là mẹ của ngươi…
(View: 8444)
Ngày 4-5 vừa qua, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres đã gởi đi Thông điệp nhân Ngày Vesak 2641 (2017)
(View: 7869)
Bài này chỉ giới thiệu sơ sài đôi nét độc đáo của bản dịch Việt thơ chữ Hán của Trần Nhân Tông...
(View: 8460)
Bước chân ban đầu là bước chân khai mở con đường vượt thoát những phiền não, ràng buộc của kiếp sống...
(View: 7371)
Khi một hiện hữu làm linh hiện ý nghĩa hiện sinh trọn vẹn của nó, cả ba ngàn đại thiên thế giới đều rung động.
(View: 8673)
Cảnh sát là một nghề căng thẳng hơn rất nhiều nghề khác trong đời thường. Đôi khi, buổi sáng ra đi, không chắc gì buổi chiều đã toàn vẹn trở về.
(View: 10722)
Tinh thần tu chứng, cũng như phụng sự tha nhân xây dựng quê hương đất nước, Phật Giáo Việt Nam đã khẳng định sự hiện hữu của mình hơn 2000 năm trên suốt dòng lịch sử của dân tộc Việt...
(View: 12318)
Thiền định là phép tu tập chủ yếu của Phật giáo, có thể xem là "cột trụ" chống đỡ cho toàn bộ Phật giáo nói chung.
(View: 10151)
Hiện tại có tính bình đẳng cho tất cả mọi người. Dầu ở bất cứ nơi nào trên trái đất, dầu tôi và anh ở múi giờ khác nhau, người ta vẫn chung nhau một hiện tại.
(View: 10742)
Mỗi cuối năm khi hoa mai, hoa đào bắt đầu nở, khi ngoài trời vài cơn gió hiu hiu lạnh nhẹ nhàng lướt qua trên cành cây ngọn trúc, thì chúng ta biết là mùa Xuân đang về.
(View: 9764)
Năm cũ sắp sửa trôi qua với bao đổi thay của đất trời và con người, để đón nhận một mùa xuân mới tràn đầy hạnh phúc.
(View: 12034)
Vào đêm cúng Giao Thừa tại các Chùa Việt Nam cũng đồng lúc cử hành Lễ Khánh Đản của đức Phật Di Lặc, vị Phật tương lai...
(View: 8604)
Trong các khóa thiền tập của chúng ta, các thiền sinh phải tập chú niệm trong cả bốn tư thế đi, đứng, ngồi, nằm...
(View: 10488)
Vẽ đẹp cao quý trong ngày xuân là mọi người có dịp làm mới lại những truyền thống văn hóa, đạo đứcdi huấn của tổ tiên...
(View: 11152)
Cộng đồng Phật giáo chỉ là một nhóm thiểu số tại Cuba. Dù vậy, họ vẫn đang có những bước đi lặng lẽ thơ mộng và trang nghiêm tại đảo quốc xinh đẹp này.
(View: 10807)
Đức Phật dạy chúng ta nhìn bất cứ điều gì xuất hiện trước mắt cũng phải nhận biết rằng: sự vật không trường tồn.
(View: 11944)
Bài Thuyết Trình Ngày Về Nguồn - Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Lần Thứ 10 tại Tu Viện Phổ Đà Sơn, Ottawa, Canada ngày 07 – 09 tháng 10, 2016
(View: 9772)
hật giáo truyền nhập Tây tạng được xem như chính thức từ vua Srong-btsan sGam-po (569–649?/605–649 Tl?); nhưng phải đợi hơn một thế kỷ sau, dưới triều vua...
(View: 23134)
Giáo, Lý, Hạnh, Quả là cương tông của Phật pháp. Nhớ Phật, niệm Phật, thật là đường tắt để đắc đạo. Xưa kia, tu pháp nào cũng đều đủ cả bốn điều này.
(View: 10907)
Thiền Vipassana là một phương pháp để giúp chúng ta có được một đời sống nội tâm lành mạnh, an lạc.
(View: 10483)
Kể từ khi Phật giáo du nhập vào nước ta, đến thế kỷ II thì Phật giáo đã định hình và phát triển khá mạnh mẽ, nhất là đã có...
(View: 10632)
Có nhiều phương pháp giúp chúng ta giảm bớt đau khổ tạm thời. Khi các bạn gặp đau khổ, các bạn đổi hướng chú ý của ...
(View: 10698)
Một hôm, Tôn giả Xá Lợi Phất đi trì bình khất thực trong thành Vương Xá, khi ngang qua...
(View: 10780)
Tôi nhớ mãi một buổi chiều, Mẹ ngồi bên thềm sân, Cúi xuống, thoang thoáng một nét buồn.
(View: 11135)
Phật dạy chúng ta tu thiền định cốt để buông xả các niệm tạp loạn, tâm lặng lẽ thanh tịnh. Theo kinh Nguyên thủy Phật dạy...
(View: 13419)
Ngày Lễ Phật Đản Visak là ngày quan trọng nhất đối với tất cả Phật tử trên toàn thế giới. Đây là ngày...
(View: 15010)
Cách đây hơn 2.600 năm, vào ngày trăng tròn tháng Tư, tại vườn ngự uyển Lumbini, thành Kapilavastu...
(View: 13693)
Theo truyền thống Phật Giáo, nói về các thời điểm nhất định, thí dụ như Sự Ra Đời Và Sự Giác Ngộ Của Đức Phật, có một nguồn ánh sáng...
(View: 13023)
Vẫn như mọi năm, tháng Tư âm lịch ngày trăng tròn là ngày kỉ niệm Đức Phật đản sanh. Theo truyền thống Phật giáo thì ...
(View: 9927)
Xin chia buồn cùng tang quyến và cầu nguyện hương linh Đạo hữu Thiện Mẫn Nguyễn Minh Cần vãng sanh Cực Lạc Quốc
(View: 11514)
Đức Phật được Liên Hiệp Quốc tôn vinh là nhà văn hóa lớn của nhân loại của 25 thế kỷ qua, hẳn là ...
(View: 11145)
Hạnh phúc thay, Đức Phật ra đời. Hạnh phúc thay, bài giảng Phật Pháp đúng đắn. Hạnh phúc thay, Tăng Đoàn hòa hợp.
(View: 14824)
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu kính gởi đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử
(View: 12876)
Thế Tôn, bậc tôn quý nhất, đấng Giác ngộ duy nhất, tối tôn ở đời. Bởi chỉ có thành tựu tuệ giác vô ngã, kết quả của thiền quán mới ...
(View: 12114)
Bảy bước đi liên tòa kết nụ Chỉ đất trời thượng hạ tuyên ngôn "Như Lai vô thượng chí tôn Thân này kiếp chót vĩnh tồn vô sanh"
(View: 12145)
Pháp môn Tịnh-độ là một trong 84 vạn pháp môn mà Đức Phật Thích-Ca "phương tiện" chỉ bày cho thập phương chúng sanh kể cã cõi ta-bà nầy hành trì để giải thoát "sanh tử-luân hồi"
(View: 24005)
Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2560 do Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ và các chùa tại địa phương tổ chức vào ngày 01.05.2016 tại Mile Square Park, 16801 Euclid Street, Fountain Valley 92708
(View: 11728)
Thiền, Tịnh, Mật được xem là ba pháp môn tu truyền thống của Phật giáo Việt Nam xưa nay.
(View: 10928)
Chánh niệm không phải chỉ là một ý tưởng tốt, một triết lý hoặc một tôn giáo theo nghĩa đen, mà là áp dụng một cách sống.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant