Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Bài Mới Nhất trang Văn Học
Điền Email để nhận bài mới

Cư trần lạc đạo

Monday, October 4, 201000:00(View: 7945)
Cư trần lạc đạo

Cư trần lạc đạo

居 塵 樂 道 賦

(竹 林 安 子 第 一 祖 陳 仁 宗)


Cư trần lạc đạo thả trùy duyên

Cơ tắc xan hề khốn tắc miên

Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch

Đối kính vô tâm mạc vấn thiền


Đệ nhất hội

Mình ngồi thành thị

Nết dụng sơn lâm

Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính

Nửa ngày rồi tự tại thân tâm

Tham ái nguồn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý

Thị phi tiếng lặng, được dầu nghe yến thốt oanh ngâ

Chơi nước biếc ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý

Biết đào hồng hay liễu lục, thiên hạ năng mỗ chủ tri âm

Nguyệt bạc vừng xanh, soi mọi chỗ thiền hà lai láng

Liễu mềm hoa tốt, ngất quần sinh tuệ nhật sâm lâm

Lo hoán cốt ước phi thăng, đan thần mới phục

Nhắm trường sinh về thượng giới, thuốc thỏ còn đam

Sách dễ xem chơi, yêu tính sáng yêu hơn châu báu 

Kinh nhàn đọc dấu, trọng lòng rồi trọng nữa hoàng kim


**

Đệ nhị hội


Biết vậy !

Miễn được lòng rồi

Chẳng còn phép khác

Gìn tính sáng tính mới hầu an

Nén niềm vọng niềm dừng chẳng thác

Dứt trừ nhân ngã thời ra tướng báu kim cương

Dừng hết tham sân mới lảu lòng mầu viên giác

Tịnh độ là lòng trong sạch chớ còn ngờ hỏi đến Tây phương

Di Đà là tính sáng soi mựa phải nhọc tìm về cực lạc

Xét thân tâm rèn tính thức há rằng mong quả báo phô khoe

Cầm giới hạnh địch vô thường nào có sá cầu danh bán chác

Ăn rau ăn trái nghiệp miệng chẳng hiềm thửa đắng cay

Vận giấy vận sồi thân căn có ngại chi đen bạc

Nhược chỉn vui bề đạo đức nửa gian lều quý nửa thiên cung

Dầu năng miễn thửa nhân nghì ba phiến ngói yêu hơn lầu gác


**

Đệ tam hội

Nếu mà cốc

Tội ắt đã không

Pháp học lại thông

Gìn tính sáng mựa lạc tà đạo

Sửa mình học cho phải chính tông

Chỉn bụt là lòng sá ướm hỏi đòi cơ Mã tổ

Vong tài đổi sắc ắt tìm cho phải thói Bàng công

Áng tư tài tính sáng chẳng tham, há vì ở Cánh Diều Yên Tử 

Răn tham sắc niềm dừng chẳng chuyển, lọ chi ngồi Am Sạn Non Đông 

Trần tục mà nên, phúc ấy càng yêu hết tấc 

Sơn lâm chẳng cốc, họa kia thực cả đồ công

Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ đề một đêm mà chín

Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông


**

Đệ tứ hội


Tin xem

Miễn cốc một lòng

Thời rồi mọi hoặc

Chuyển tam độc mới chứng tam thân

Đoạn lục căn nên trừ lục tặc

Tìm đường hoán cốt, chỉn xá năng phục dược luyện đan

Hỏi pháp chân không, hề chi lánh ngại thanh chấp sắc

Biết chân như, tin bát nhã, chớ còn tìm phật tổ tây đông

Chứng thực tướng nên vô vi, nào nhọc hỏi kinh nam bắc

Xem Tam Tạng giáo, ắt học đòi thiền uyển thanh quy

Đốt ngũ phần hương, chẳng tổn đến chiên đàn chiêm bặc

Tích nhân nghì tu đạo đức, ai hay này chẳng Thích Ca

Cầm giới hạnh đoạn ghen tham, chỉn thực ấy là Di Lặc


**

Đệ ngũ hội


Vậy mới hay

Bụt ở cong nhà

Chẳng phải tìm xa

Nhân khuây bản nên ta tìm bụt

Đến cốc hay chỉn bụt là ta

Thiền ngỏ năm câu, nằm nhãng cong quê Hà Hữu

Kinh xem ba bận, ngồi ngơi mái quốc Tân La 

Trong đạo nghĩa, khoảng cơ quan, đà đụt lặn trường kinh cửa tổ

Lánh thị phi, ghê thanh sắc, ngại chơi bời dặm liễu đường hoa

Đức bụt từ bi, mong nhiều kiếp nguyền cho thân cận 

Ân Nghiêu khoáng cả, lọt toàn thân phô việc đã qua 

Áo miễn chăn đầm ấm qua mùa, hoặc châm hoặc xể

Cơm cùng cháo đói no đòi bữa, dầu bạc dầu thoa

Ngăn bát thức nén bát phong, càng đè càng bội

Lẩy tam huyền, nong tam yếu, một cắt một ma

Cầm vốn thiếu dây, xá đàn dấu xoang Vô sinh khúc

Địch chăng có lỗ, cũng bấm chơi xướng Thái bình ca

Lẩy cội tìm càn, còn khá tiếc Câu Chi trưởng lão

Quay đầu chớp bóng, ắt kham cười Diễn Nhã Đạt Đa 

Lọt quyển kim cương, há mặt hầu thông nên nóng

Nuốt bồng lật cức, nào tay phải xước tượng da.


**

Đệ lục hội


Thực thế

Hãy xá vô tâm

Tự nhiên hợp đạo

Dừng tam nghiệp mới lặng tam thân

Đạt một lòng thì thông tổ giáo

Nhận văn nghĩa, lạc lài nên thiền khách bơ vơ 

Chứng lý tri cơ, cứng cát phải nạp tăng khôn khéo

Han hữu lậu han vô lậu, bảo cho hay the lọt duộc thưng 

Hỏi Đại thừa hỏi Tiểu thừa, thưa thẳng tắt sồi tiền tơ gạo

Nhận biết làu làu lòng vốn, chẳng ngại bề thời tiết nhân duyên

Dồi cho vặc vặc tính gương, nào có nhuộm căn trần huyên náo

Vàng chưa hết quặng, xá tua chín phen đúc chín phen rèn

Lộc chẳng còn tham, miễn được một thì chay một thì cháo

Sạch giới lòng dồi giới tướng, nội ngoại nên bồ tát trang nghiêm

Ngay thờ chúa thảo thờ cha, đi đỗ mới trượng phu trung hiếu

Tham thiền kén bạn, nát thân mình mới khá hồi ân

Học đạo thờ thầy, dọt xương óc chưa thông của báo


**

Đệ thất hội

Vậy mới hay

Phép bụt trọng thay

Rèn mới cốc hay

Vô minh hết bồ đề thêm sáng

Phiền não rồi đạo đức càng say

Xem phỏng lòng kinh lời bụt thốt dễ cho thấy dấu

Học đòi cơ tổ sá thiền không khôn chút biết nơi

Cùng căn bản, tã trần duyên, mựa để mỗ hào ly đương mặt

Ngã thắng chàng, viên tri kiến, chớ cho còn họa trữ cong tay

Buông lửa giác ngộ đốt hoại thảy rừng tà thời trước

Cầm kiếm trí tuệ quét cho không tính thức thuở nay

Vâng ơn thánh, xót mẹ cha, thờ thầy học đạo

Mến đức Cù, kiêng bùi ngọt, cầm giới ăn chay 

Cảm đức từ bi, để nhiều kiếp nguyền cho thân cận

Đòi ơn cứu độ, nát muôn thân thà chịu đắng cay

Nghĩa hãy nhớ, đạo chẳng quên, hương hoa cúng xem còn nên thảo

Miệng rằng tin, lòng lại lỗi, vàng ngọc thờ cũng chửa hết ngay


**

Đệ bát hội


Chưng ấy

Chỉn xá tua rèn

Chớ nên tuyệt học

Lay ý thức chớ chấp chằng chằng

Nén niềm vọng mựa còn xóc xóc

Công danh mảng đắm , ấy toàn là những đứa ngây thơ

Phúc tuệ gồm no, chỉn mới khá nên người thực cốc

Dựng cầu đò, dồi chiền tháp, ngoại trang nghiêm sự tướng hãy tu

Săn hỉ xả, nhuyễn từ bi, nội tự tại kinh lòng hằng đọc

Rèn lòng làm bụt, chỉn xá tu một sức dùi mài

Đãi cát kén vàng, còn lại phải nhiều phen lựa lọc

Xem kinh đọc lục, làm cho bằng thửa thấy thửa hay

Trọng bụt tu thân, dùng mựa lỗi một tơ một tóc

Cùng nơi ngôn cú, chỉn chăng hề một phút ngại lo

rất thửa cơ quan, mựa còn để tám hơi dọt lọc


**

Đệ cửu hội

Vậy cho hay

Cơ quan tổ giáo

Tuy khác nhiều đường

Chẳng cách mấy gang

Chỉn xá nói từ sau Mã tổ

Ắt đã quen thuở trước Tiêu Hoàng

Công đức toàn vô, tính chấp si càng thêm lỗi

Khuếch nhiên bất thức, tai ngu mảng ắt còn vang

Sinh Thiên Trúc, tử Thiếu Lâm, chôn dối chân non Hùng Nhĩ

Thân bồ đề, lòng minh kính, bài giơ mặt vách hành lang

Vương lão chém mèo, lại trẩy lòng ngừa thủ tọa

Thầy Hồ khua chó, trỏ xem trí nhẹ con giàng

Chợ Lư Lăng gạo mắt quá ư, chẳng cho mà cả

Sở Thạch Đầu đá trơn hết tấc, khôn đến thưa đang

Phá Táo phất cờ, đạp xuống dấu thiêng thần miếu

Câu Chi day ngón, dùng đòi nếp cũ ông ang

Lưỡi gươm Lâm Tế, nạng Bí Ma, trước nạp tăng dầu tự tại

Sư tử ông Đoan, trâu thầy Hựu, răn đàn việt hượm xá nghênh ngang 

Đưa phiến tử, cất trúc bề, nghiệm kẻ học cơ quan nhẹ nhẵn

Xô hòn cầu, cầm mộc thược, bạn thiền hòa thửa khoe khoang

Thuyền tử rà chèo, dòng xanh chửa cho tịn tẩy

Đạo Ngô múa hốt, càn ma dường thấy quái quàng

Rồng Yển lão nuốt càn khôn, ta xem chỉn lệ

Rắn ông Tồn ngang thế giới, người thấy ắt dương

Cây bách là lòng, thác ra trước phải phương Thái Bạch

Bính đinh thuộc hỏa, lại trở sau hỏi hướng Thiên Cang

Trà Triệu lão, bánh Thiều dương, bầy thiền tử hãy còn đói khát 

Ruộng Tào Khê, vườn Thiếu Thất, chúng nạp tăng những để lưu hoang

Gieo bó củi, nẩy bông đèn, nhân mang mới nát

Lộc đào hoa nghe tiếng trúc, mặc vẻ mà sang


**


Đệ thập hội


Tượng chúng ấy

Cốc một chân không

Dụng đòi căn khí

Nhân lòng ta vướng chấp khôn thông

Há cơ tổ nay còn thửa bí

Chúng Tiểu thừa cốc hay chửa đến, bụt xá ngăn Bảo sở hóa thành

Đấng Thượng sĩ chứng thực mà nên, ai ghẽ có sơn lâm thành thị 

Núi hoang rừng quạnh, ấy là nơi dật sĩ tiêu dao

Triền vắng am thanh, chỉn thực cảnh đạo nhân du hí

Ngự cao tán cả, Diêm vương nào kể đứa nghênh ngang

Gác ngọc lầu vàng, ngục tốt thiếu chi người yêu quý

Chuộng công danh, lồng nhân ngã, thực ấy phàm phu

Say đạo đức, dời thân tâm, định nên thánh trí

Mày ngang mũi dọc, tướng tuy là xem ắt bẵng nhau

Mặt thánh lòng phàm, thực cách nhẫn vạn vàn thiên lý


**


Kệ vân:

Cư trần lạc đạo thả trùy duyên

Cơ tắc xan hề khốn tắc miên

Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch

Đối kính vô tâm mạc vấn thiền

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 614)
Tôi là dòng suối nhỏ Reo ca dưới mặt trời Uốn mình qua rừng vắng Lòng cuộn lá thu rơi.
(View: 1895)
Khi Phật giáo lần đầu du nhập vào Trung Quốc, những người nắm giữ quyền lực không chỉ dần tin và thực hành theo Phật giáo mà họ cũng cố gắng kiểm soát nó.
(View: 1894)
Phật giáo Tây Tạng đã trải qua những thời kỳ thăng trầm gắn với những biến cố lịch sử làm thay đổi đời sống con người và xã hội.
(View: 2921)
Hình ảnh con trâu tượng trưng cho tâm ý của chúng sinh. Mỗi người ai cũng đều có một con “trâu tâm" của riêng mình.
(View: 3349)
Đông đã qua rồi xuân ở đây Vườn xuân hoa nở nắng xuân đầy Xuân tâm rạng chiếu mầm xuân dậy Ánh nguyệt ngời soi tuệ nghiệp xây
(View: 2579)
Chúng ta đã quen với thể loại thơ Thiền sáng tác nhiều thế kỷ trước từ các ngài Trần Nhân Tông, Tuệ Trung Thượng Sỹ, Hương Hải…
(View: 1617)
Cầu cho Nước Mỹ an lành, Hùng mạnh bác ái dẫn đầu Năm Châu, Tự Do lan tỏa địa cầu, Nhân dân hạnh phúc, yên an, thái bình...
(View: 2449)
Nơi thành Xá Vệ xưa kia Vợ chồng nhà nọ rất chi là giàu Vì cha ông họ từ lâu Chết đi để lại đời sau gia tài.
(View: 3107)
Bốn người bạn thuở xa xưa Môn sinh trường học trầm tư vùng này Cùng nhau quán tưởng hàng ngày, Một hôm cam kết từ nay thi tài
(View: 2424)
Gia đình điền chủ thời xưa Có con trai nọ mới vừa sinh ra Đẹp lòng mẹ, hài lòng cha Khi chàng khôn lớn cả nhà vui tươi.
(View: 2600)
Bốn chín ngày đêm nhập định thiền Kiết già phu tọa cạnh bờ thiêng Thân tâm khế hợp điều hơi thở Ý tứ hài hoà quán pháp duyên
(View: 2487)
Thành Xá Vệ nước Ấn xưa Có ông trưởng giả rất ư là giàu Tính tình hào hiệp từ lâu Sẵn lòng bố thí trước sau mọi nhà
(View: 2690)
Thiền sư cất túp lều tranh Một mình ẩn dật tu hành rừng sâu Thị thành xa lánh từ lâu Tâm hồn thanh thản, đạo mầu kiên trinh.
(View: 2507)
Trong vương quốc nọ thuở xưa Có chàng hoàng tử mới vừa sinh ra Vua cha cùng với hoàng gia Đón mừng quý tử thật là vui tươi,
(View: 2349)
Nắng chiều rơi rụng ven Sông. Lơ thơ tơ nắng nhuộm hồng bờ vai, Đò chiều cập bến đợi ai ? Mái chèo khắc khoải ngày dài đợi mong...!
(View: 3029)
Như Lai lẳng lặng chốn dương trần, Phóng rọi quang từ thoát khổ luân. Hóa giải nhiêu đường qua chín cõi, (**) Soi cùng khắp nẻo ứng ba thân.(*)
(View: 2926)
Từ ngày lọt lòng mẹ, Tôi biết thở một mình, Thuở bé nằm trong nôi, Tôi biết khóc gọi mẹ.
(View: 2535)
Ngày xưa ở tại nước kia Có bà goá phụ Đề Vi rất giàu Chồng thời chết đã từ lâu Lại không con cái, u sầu mãi thôi
(View: 2556)
Trong vương quốc nọ thuở xưa Có chàng hoàng tử mới vừa sinh ra Vua cha cùng với hoàng gia Đón mừng quý tử thật là vui tươi,
(View: 2513)
Thực tại được biết chắc sau này Của những gì trước đây được tưởng tượng bởi vô minh
(View: 2966)
Đêm tịnh huệ tọa thiền thu huyền mộng Giữa biển đời sóng dội gió bão giông! Hồn vũ trụ ngân vang khuya thạch động Hạt cát reo theo thế giới đại đồng...
(View: 2421)
Lái buôn tên gọi Tàu Dư Mỗi năm gần Tết thường ưa mang hàng Đi xa, đến một xóm làng Bán buôn quen biết đã hằng bao năm
(View: 5386)
Thuở xưa đức Quán Thế Âm Chọn nơi đây chốn sơn lâm tuyệt vời Mở mang Phật pháp giúp đời Đạo tràng xây dựng cho người tu tâm,
(View: 2883)
Ngày xưa ở một ngôi làng Nhiều người có của giàu sang vô cùng Ông kia giàu nhất trong vùng Có nhiều vàng bạc chứa trong nhà mình.
(View: 2308)
Ngày xưa ở một ngôi chùa Trụ trì là một thiền sư lâu đời Thầy tu từ thuở thiếu thời Cùng ngày với chú heo nuôi trong chùa
(View: 2382)
Người ta kể chuyện ngày xưa Có người trông giống thầy tu vô cùng Cột đầu, bện tóc, hở lưng Mặc đồ rách rưới, sống vùng hoang vu
(View: 2451)
Ngày xưa ở tại nông thôn Có gia đình nọ sống luôn thuận hòa Nuôi hai bò trong trại nhà Lông màu hung đỏ, mượt mà, dịu êm
(View: 2196)
Lời quê một chút gọi là, Ân sư - hiền mẫu - sơn hà sáng soi
(View: 3005)
Xin gửi tặng độc giả xa gần hai bài thơ của nữ thi sĩ người Mỹ Louise Glück (1943-), vừa đoạt giải Nobel Văn chương, ngày thứ năm vừa qua, 08.10.20.
(View: 3141)
Sống ĐẠO vui đời có áng THƠ, Tâm bình học ĐẠO chảy dòng THƠ. THƠ hay nguyện lớn, cần nương ĐẠO, ĐẠO cả rộng bàn, dựa ý THƠ.
(View: 2802)
Trước bàn thờ Phật trang nghiêm Đèn hay nến thắp sáng lên ánh hồng Con thầm cầu nguyện trong lòng Mong sao giác ngộ, thoát vòng u mê
(View: 2838)
Giòng sông nào đưa ta về tĩnh lặng? Cơn gió nào thổi cuốn não phiền đi? Cỏ và cây in dấu bước chân đi, Ngồi nơi đây, trú an trong tỉnh thức.
(View: 3215)
Pháp Phật viên dung vạn cõi hòa, Người trời liễu ngộ, lặng niềm ca. Tu chơn phá động qui đường chánh, Niệm ảo ghiền tham đến nẻo tà.
(View: 3087)
A Na Luật được sinh ra Ở trong vương tộc rất là nổi danh Thật thà, hoạt bát, thông minh Múa ca, âm nhạc quả tình tinh thông
(View: 5139)
Ở bên sườn núi thuở xưa Có ngôi chùa nhỏ với sư rất già Lông mày sư tựa tuyết pha Chòm râu cước trắng mượt mà đẹp thay,
(View: 4105)
Trong ngôi thiền viện thuở xưa Đứng đầu là một thiền sư lâu đời Lìa trần tuổi chín mươi hai Danh ngài viện chủ khó ai sánh cùng,
(View: 2877)
Ni cô quyết chí tu hành Cầu tìm giác ngộ lòng thành thiết tha Nên cô nhờ thợ tạc ra Một pho tượng Phật thật là uy nghi
(View: 4283)
Đọc Thơ Phật Của Thi Sĩ Tâm Tấn - Viết về tập thơ “Cuối Đời Lọc Những Tinh Sương” của thi sĩ Tâm Tấn
(View: 2758)
Ngày xưa, ngày xửa, ngày xưa Có hoàng tử nọ khi vừa sinh ra Tin lành tràn ngập quốc gia Vua, hoàng hậu với muôn nhà mừng vui,
(View: 4376)
Miền Nam Ấn Độ một thời Cách thành Vương Xá chỉ vài dặm thôi Quê hương đó chính là nơi Thầy Xá Lợi Phất ra đời thuở xưa,
(View: 3052)
Một chiếc nệm trắng tinh, Nếu chân bạn lấm lem. Mà bạn leo lên đó, Thì nệm cũng trở thành một tấm bùn nhơ.
(View: 3087)
Dù ta không có bạc tiền Vẫn còn bảy thứ để đem tặng người.
(View: 2985)
Khi chim còn sống trên đời Chim ăn kiến nhỏ thấy thời khó chi, Nhưng khi chim bị chết đi Kiến thời ăn nó có gì khó đâu.
(View: 2732)
Đây lời Phật dạy lâu rồi: "Ta xem chức tước, thứ ngôi trên đời Của hàng vua chúa mọi thời
(View: 3131)
Có chàng chiến sỹ thuở xưa Tìm qua thăm hỏi thiền sư một lời: "Thiên đường, địa ngục đôi nơi Thực chăng hay chỉ nói chơi đặt bày?"
(View: 2785)
Thuở xưa có một thanh niên Rất là hiếu thảo khắp miền biết danh Là con một, đã trưởng thành Nhưng chưa chịu lập gia đình với ai
(View: 2837)
Có ông lãnh chúa vùng kia Một hôm cho thuộc hạ đi triệu mời Thỉnh hai vị khách tới chơi Hai thiền sư nọ là người tiếng tăm.
(View: 3006)
Anh chàng Đại Lãng thuở xưa Có tài đô vật rất ư tuyệt vời Lại thêm sức mạnh hơn người, Khi trong nội bộ ngay nơi viện nhà
(View: 3201)
Đoàn ca kịch nọ nổi danh Kiếm ăn đi khắp tỉnh thành làng thôn Diễn tuồng ác quỷ kinh hồn Tuồng "Quỷ La Sát" luôn luôn hãi hùng
(View: 2231)
Một buổi sáng, Trời Mây trong xanh ngắt, Nắng tung tăng chào đón một ngày vui... Gió êm đưa tia nắng rộn niềm vui, Mặt Trời lên tỏa hào quang rực sáng...
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều