Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Bài Mới Nhất trang Văn Học
Điền Email để nhận bài mới

Cửa Thứ Nhất: Tâm Kinh Tụng.

Sunday, November 28, 201000:00(View: 4416)
Cửa Thứ Nhất: Tâm Kinh Tụng.

SÁU CỬA VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT
Bồ-đề Đạt-Ma - Trúc Thiên dịch 1969
Sách Ấn Tống: 337 N. Keystone st., Burbank, CA 91506 USA

CỬA THỨ NHẤT
TÂM KINH TỤNG

Dịch:
1.- MA HA BÁT NHà
BA LA MẬT ĐA TÂM KINH *
Trí huệ biển thanh tịnh 
mật nghĩa u thâm 
Ba la qua bờ ấy 
Soi đường chỉ do tâm 
Nghe nhiều ngổn ngang ý 
Chẳng lìa chỉ vì kim 
Hoa kinh một mối đạo 
Muôn kiếp thánh hiền vâng

2.- QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT 
Bồ tát vượt thánh trí 
Sáu xứ rốt chung đồng 
Tâm không quán tự tại 
Vô ngại đại thần thông 
Cửa thiền vào chánh thọ 
Tam muội mặc tây đông 
Muời phương trải chơi khắp 
Nào thấy Phật hành tung

3.- HÀNH THÂM BÁT NHẢ 
BA LA MẬT ĐA THỜI 
Sáu năm cầu đạo lớn 
Hành sâu chẳng lìa thân 
Trí huệ tâm giải thoát 
Đến bờ kia tột cùng 
Thánh đạo không lắng lặng 
"Như ngã thị kim văn" 
Phật hành ý bình đẳng 
Thời đến tự siêu quần

4.- CHIẾU KIẾN NGŨ UẨN 
GIAI KHÔNG 
Tham mến thành năm uẩn 
Giả dối kết làm thân 
Máu thịt liền gân cốt 
Trong da một đống trần 
Kẻ mê vui chấp dính 
Người trí chẳng vì thân 
Bốn tướng đều dứt bặt 
Mới được gọi là chân

5.- ĐỘ NHẤT THIẾT KHỔ ÁCH 
Vọng buộc hóa thân khổ 
Nhân ngã tự tâm mê 
Niết bàn đường thanh tịnh 
Sao chấp được tâm y 
Ấm gíới sáu trần dây 
Ách nạn nghiệp theo kề 
Ví rõ tâm không khổ 
Sớm nghe ngộ Bồ đề

6.- XÁ LỢI TỬ 
Đạt đạo tâm là gốc 
Tâm lặng lợi bao la... 
Như sen nhô mặt nước 
Thoắt rõ gốc đạo hòa 
Luôn ở nơi tịch diệt 
Trí huệ ấy ai qua 
Một mình siêu ba cõi 
Hết luyến cảnh Ta bà

7.- SẮC BẤT DỊ KHÔNG, 
KHÔNG BẤT DỊ SẮC 
Sắc với không một giống 
Chưa rõ thấy hai đàng 
Hai thừa đâm phân biệt 
Chấp tướng tự dối gian 
Ngoài không chẳng khác sắc 
Chẳng sắc mới dung khoan 
Vô sanh tánh thanh tịnh 
Ngộ ấy tức Niết bàn

8.- SẮC TỨC THỊ KHÔNG
KHÔNG TỨC THỊ SẮC 
Chẳng không, không chẳng có 
Chẳng sắc, sắc không hình 
Sắc không về một mối 
Đất tịnh được yên lành 
Chẳng không, không là diệu 
Chẳng sắc, sắc phân minh 
Sắc không đều chẳng tướng 
Nơi đâu dựng thân mình

9.- THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC 
DIỆC PHỤC NHƯ THỊ 
Thọ tưởng nạp muôn duyên 
Hành thức rộng dung khoan 
Biến kế tâm nên dứt 
Bệnh "ta" chẳng tương quan 
Giải thoát tâm vô ngại 
Phá chấp ngộ tâm nguyên 
Nên nói "cũng như vậy" 
Tánh tướng chẳng hai ban

10.- XÁ LỢI TỬ 
Nói "xá" nhằm thân tướng 
Nói "lợi" nhắm một tâm 
Bồ tát vận trí lực 
Bốn tướng chẳng đường xâm 
Đạt đạo lìa nhân chấp 
Thấy tánh pháp không âm 
Chư lậu đều dứt trọn 
Toàn thể ấy vàng ròng

11.- THỊ CHƯ PHÁP KHÔNG TƯỚNG 
Chư Phật nói không pháp 
Thanh văn chấp tướng cầu 
Tìm kinh kiếm lẻ đạo 
Bao giờ học tâm thôi 
Viên thành tướng chân thực 
Chợt rõ bỏ ý tu 
Thênh thanh vượt pháp giới 
Tự tại hết lo âu

12.- BẤT SANH BẤT DIỆT 
Lô xá thể thanh tịnh 
Không tướng tự nhiên chân 
Như hư không rộng khắp 
Muôn kiếp vẫn trường tồn 
Chẳng chung chẳng riêng rẽ 
Không cựu cũng không tân 
Hòa đục trong chẳng nhiễm 
Ba cõi một mình tôn

13.- BẤT CẤU BẤT TỊNH 
Chân như vượt ba cõi 
Dơ sạch vốn không nhơ 
Vì thương phưong tiện mở 
Nói nhặt cùng nói thưa 
Cõi không chẳng có pháp 
Hiện xuống bánh xe lừa 
Xưa nay không một vật 
Huống hai thứ lọc lừa

14.- BẤT TĂNG BẤT GIẢM 
Thể Như lai không tướng 
Đầy dẫy mười phương không 
Trên "không" khôn lập "có" 
Trong "có" chẳng thấy "không" 
Nghe như tai gió thoảng 
Xem như nguyệt trên sông 
Pháp thân nào thêm bớt 
Ba cõi gọi chân dung

15.- THỊ CỐ KHÔNG TRUNG 
Bồ đề ngoài chẳng có 
Cũng chẳng ở trung gian 
Chẳng tướng, chẳng chẳng tướng 
Cân nhắc mất cơ quan 
Thế giới chẳng thế giới 
Bốn trời sáng ba quang 
Bổn lai không chướng ngại 
Đâu là chỗ chắn ngang

16.- VÔ SẮC VÔ THỌ TƯỞNG 
HÀNH THỨC 
Không sắc bổn lai không 
Không thọ ý vẫn đồng 
Hành thức không trong có 
Có hết lại về không 
Chấp có đâu thực có 
Theo không lại lạc không 
Sắc không tâm lìa hết 
Chừng ấy mới thần thông

17.- VÔ NHÃN NHỈ TỶ THIỆT 
THÂN Ý 
Sáu căn không tự tánh 
Theo tướng đặt bày thôi 
Sắc duyên theo tướng vọng 
Nhân ngã lưỡi đùa chơi 
Mũi dối phân mùi ngửi 
Thân ý đắm tình đời 
Sáu nơi tham muốn hết 
Muôn kiếp chẳng luân hồi

18.- VÔ SẮC THANH HƯƠNG 
VỊ XÚC PHÁP 
Chứng trí không thanh sắc 
Hương vị xúc khác gì 
Sáu trần theo vọng đấy 
Tâm phàm tự dối nghi 
Sanh tử thôi sanh tử 
Bồ đề chứng một khi 
Pháp tánh không vô trụ 
Chỉ sợ ngộ chầy chầy

19.- VÔ NHÃN GIỚI NÃI CHÍ 
VÔ Ý THỨC GIỚI 
Sáu thức theo vọng dậy 
"Y tha" mở dối sai 
Mắt tai luôn thân ý 
Sơ tính được sao ai 
Lưỡi mũi gây điên đảo 
Tâm vương lạc hướng quay 
Đợi gì trong sáu thức 
Đốn ngộ hướng Như lai

20.- VÔ VÔ MINH DIỆC VÔ 
VÔ MINH TẬN NÃI CHÍ VÔ 
LÃO TỬ DIỆC VÔ LÃO TỬ 
TẬN 
Vì mười hai duyên có 
Sanh lão mới tương tùy 
Thân có, vô minh đến 
Hai tướng hiện liền khi 
Thân hết, vô minh hết 
Thọ báo hết hẹn kỳ 
Rõ thân như mộng mị 
Gấp gấp ngộ vô vi

21.- VÔ KHỔ TẬP DIỆT ĐẠO 
Bốn đế hưng ba cõi 
Đốn giáo nghĩa phân mình 
Khổ dứt, tập đã diệt 
Đạo thánh tự nhiên thành 
Thanh văn thôi tưởng dối 
Duyên giác ý an lành 
Muốn biết nơi thành Phật 
Trên tâm đừng trệ quanh

22.- VÔ TRÍ DIỆC VÔ ĐẮC 
Pháp vốn không vô hữu 
Trí huệ dễ đâu lường 
Hoan hỷ tâm lìa bợn 
Phát sáng ngập mười phương 
Có gì hơn trước mắt 
Tìm đâu xa đạo trường 
Chẳng động qua bờ giác 
Cõi thiện huệ pháp vương (*)

23.- DĨ VÔ SỞ ĐẮC CỐ 
Niết bàn có gì chứng 
Chân không đặt níu quàng 
Xưa nay không tướng mạo 
Quyền biến dựng ba đàn 
Bốn trí mở pháp dụ 
Sáu độ ví ải quan 
Mười địa ba thừa pháp 
Hàng thánh khó luận bàn

24.- BỒ ĐỀ TÁT ĐỎA 
Phật đạo thật khó thấu 
Tát đỏaphàm nhân 
Chúng sanh cầu thấy tánh 
Kính Phật chớ phụ tâm 
Trong đời thiện trí thức 
Luận pháp nói sâu nông 
Đốn ngộ tâm bình đẳng 
Dứt hết hai bên lầm

25- Y BÁT NHÃ BA LA 
MẬT ĐA CỐ 
Bát nhã trí huệ ấy 
Ba la không sở y 
Tâm không rộng lớn khắp 
Trong ngoài thảy vô vi 
Tánh "không" không đại biện 
Đạt giả có bao người 
Thấy lớn sáng pháp lớn 
Tán tụng biết bàn chi

26.- TÂM VÔ QUÁI NGẠI 
Giải thoát tâm vô ngại 
Ý tợ thái hư không 
Bốn phương không một vật 
Trên dưới rốt chung đồng 
Tới lui tâm tự tại 
Nhân pháp chẳng chung cùng 
Hỏi đạo chẳng thấy vật 
Thong dong thoát chậu lồng

27.- VÔ QUÁI NGẠI CỐ VÔ 
HỮU KHỦNG BỐ 
Sanh tử tâm lo sợ 
Vô vi tánh tự an 
Cảnh quên tâm cũng diệt 
Biển tánh lặng dung khoan 
Ba thân về đất tịnh 
Tám thức lìa nhân duyên 
Sáu thông theo tướng thực 
Quày đầu bổn lai nguyên

28.- VIỄN LY NHẤT THIẾT 
ĐIÊN ĐẢO MỘNG TƯỞNG 
Hai bên toàn chớ lập 
Ở giữa chớ lầm tu 
Thấy tánh sanh tử hết 
Bồ đề chẳng phải cầu 
Noài thân tìm Phật thực 
Điên đảo bỏ đi thôi 
Ngồi tịnh thân vui lặng 
Vô vi trái đến hồi

29.- CỨU CÁNH NIẾT BÀN 
Không sanh tức cứu cánh 
Thanh tịnh ấy Niết bàn 
Phàm phu đừng luận thánh 
Chưa đến biết chi bàn 
Có học cùng không học 
Trí Phật chuyển sâu huyền 
vô tâm cốt rõ 
Đừng chấp lặng tâm nguyên

30.- TAM THẾ CHƯ PHẬT 
Quá khứ lời chẳng thật 
Vị lai cũng chẳng chân 
Hiện tại Bồ đề tử (**) 
Không pháp gọi huyền môn 
Ba thân cùng về một 
Một tánh gội nhuần thân 
Đạt lý phi tam thế 
Một pháp được không nhân

31.- Y BÁT NHÃ BA LA 
MẬT ĐA CỐ ĐẮC A NẬU 
ĐA LA TAM MIỆU TAM 
BỒ ĐỀ 
Trí Phật sâu không lượng 
Huệ giải rộng vô biên 
Vô thượng tâm chánh biến 
Ánh từ ngập đại thiên 
Tịch diệt tâm thiện xảo 
Dựng lên vạn pháp thiền 
Bồ tát nhiều phương tiện 
Cứu khắp vì nhân thiên

32.- CỐ TRI BÁT NHÃ BA LA 
MẬT ĐA THỊ ĐẠI THẦN CHÚ 
THỊ ĐẠI MINH CHÚ 
Bát nhãthần chú 
Trừ dứt năm uẩn nghi 
Phiền não cũng mất trọn 
Thanh tịnh tự phân ly 
Bốn trí cuồn cuộn sóng 
Tám thức lộ thần uy 
Đèn tâm soi pháp giới 
Đó tức là Bồ đề

33.- THỊ VÔ THƯỢNG CHÚ 
Vô thượng xưng tối thắng 
Bạt tế ấy quần mê 
Giáo chủ ba ngàn cõi 
Rộng mở nguyện từ bi 
Thuận lòng chúng sanh muốn 
Tùy cảnh dẫn qua mê 
Người người lên bờ giác 
Do mình chẳng do ai

34.- THỊ VÔ ĐẲNG ĐẲNG CHÚ 
Phật đạo bao người chứng 
Pháp lực chẳng gì qua 
Chân không dứt mọi có 
Hóa thân hiện hằng sa 
Đến vì chúng sanh khổ 
Đi vì thế giới ma 
Kiếp thạch thảy về hết 
Mình ta lại Ta bà

35.- NĂNG TRỪ NHẤT THIẾT 
KHỔ CHÂN THẬT BẤT HƯ 
Phật từ tâm rộng lớn 
Đời đời nguyện độ sanh 
Hoằng pháp nêu lẽ thực 
Khắp khuyên gấp tu hành 
Quày đầu thấy thực tướng 
Khổ hết thấy vô sanh 
Dứt hẳn ba đường ác 
Thanh thản lòng vui thành

36.- CỐ THUYẾT BÁT NHà
BA LA MẬT ĐA CHÚ 
Nên nói lý chân như 
Chưa ngộ gấp tâm hồi 
Sáu giặc thôi gieo ác 
Thùng sơn đáy lủng rồi 
Thần chú trừ ba độc 
Hoa tâm nẩy năm chồi 
Trái chín căn nguồn dứt 
Bước bước thấy Như lai

37.- TỨC THUYẾT CHÚ VIẾT: 
YẾT ĐẾ, YẾT ĐẾ, BA LA YẾT 
ĐẾ, BA LA TĂNG YẾT ĐẾ 
BỒ ĐỀ TÁT BÀ HA 
Yết đế giềng mối đạo 
Đưa duyên phướn lên đường 
Như lai tối tôn thắng 
Phàm tâm biết đâu lường 
Không bên cũng không giữa 
Dài ngắn cũng không luôn 
Bát nhã Ba la mật 
Suốt kim cổ hằng thường

Nguyên âm:
1- MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH 
Trí huệ thanh tịnh hải 
mật nghĩa u thâm 
Ba la đáo bỉ ngạn 
Hướng đạo kỳ do tâm 
Đa văn thiên chủng ý 
Bất ly tuyến nhân châm 
Kinh hoa mịch nhất đạo 
Vạn kiếp chúng hiền khâm

2.- QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT 
Bồ tát siêu thánh trí 
Lục xứ tất giai đồng 
Tâm không quán tự tại 
Vô ngại đại thần thông 
Thiền môn nhập chánh thọ 
Tam muội nhiệm tây đông 
Thập phương du lịch biến 
Bất kiến Phật hành tung

3.-HÀNH THÂM BÁT NHà
BA LA MẬT ĐA THỜI 
Lục niên cần đại đạo 
Hành thâm bất ly thân 
Trí huệ tâm giải thoát 
Đáo bỉ ngạn đầu nhân 
Thánh đạo không tịch tịch 
"Như thị ngã kim văn" 
Phật hành bình đẳng ý 
Thời đáo tự siêu quần

4.- CHIẾU KIẾN NGŨ UẨN 
GIAI KHÔNG 
Tham ái thành ngũ uẩn 
Giả hiệp đắc vi thân 
Huyết nhục liên gân cốt 
Bì lý nhất đôi trần 
Mê đồ sanh lạc trước 
Trí giả bất vị thân 
Tứ tướng giai qui tận 
Hô thậm nãi vi chân

5.- ĐỘ NHẤT THIẾT KHỔ ÁCH 
Vọng hệ thân vi khổ 
Nhân ngã tự tâm mê 
Niết bàn thanh tịnh đạo 
Thùy khẳng trước tâm
Ấm giới lục trần khởi 
Ách nạn nghiệp tương tùy 
Nhược yếu tâm vô khổ 
Văn tảo ngộ Bồ đề

6.- XÁ LỢI TỬ
Đạt đạo do tâm bổn 
Tâm tịnh lợi hoàn đa 
Như liên hoa xuất thủy 
Đốn giác đạo nguyên hòa 
Thường cư tịch diệt tướng 
Trí huệ chứng nan qua
Độc siêu tam giới ngoại 
Cách bất luyến Ta bà

7.- SẮC BẤT DỊ KHÔNG, 
KHÔNG BẤT DỊ SẮC 
Sắc dữ không nhất chủng 
Vị đáo kiến lưỡng ban 
Nhị thừa sanh phân biệt 
Chấp tướng tự tâm man 
Không ngoại vô biệt sắc 
Phi sắc nghĩa năng khoan 
Vô sanh thanh tịnh tánh 
Ngộ giả tức Niết bàn

8.- SẮC TỨC THỊ KHÔNG
KHÔNG TỨC THỊ SẮC 
Phi không, không bất hữu 
Phi sắc, sắc vô hình 
Sắc không đồng qui nhất 
Tĩnh thổ đắc an ninh 
Phi không, không vi diệu 
Phi sắc, sắc phân minh 
Sắc không giai phi tướng 
Thậm xứ lập thân hình

9.- THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC 
DIỆT PHỤC NHƯ THỊ 
Thọ tưởng nạp chư duyên 
Hành thức lượng năng khoan 
Biến kế tâm tu diệt 
Ngã bệnh tất tương can 
Giải thoát tâm vô ngại 
Phá chấp ngộ tâm nguyên 
Cố vân diệc như thị 
Tánh tướng nhất ban ban

10.- XÁ LỢI TỬ 
Thuyết xá luận thân tướng 
Lợi ngôn nhất chủng tâm 
Bồ tát kim cương lực 
Tứ tướng vận linh xâm 
Đạt đạo ly nhân chấp 
Kiến tánh pháp vô âm 
Chư lậu giai tổng tận 
Biến thể thị chân câm

11.- THỊ CHƯ PHÁP KHÔNG TƯỚNG 
Chư Phật thuyết không pháp 
Thanh văn hữu tướng cầu 
Tầm kinh mịch đạo lý 
Hà nhật học tâm hưu 
Viên thành chân thực tướng 
Đốn kiến bãi tâm tu 
Quýnh nhiên siêu pháp giới 
Tự tại cánh hà ưu

12.- BẤT SANH BẤT DIỆT 
Lô xá thanh tịnh thể 
Vô tướng bổn lai chân 
Như không giai tổng biến 
Vạn kiếp thể trường tồn 
Bất cộng giai bất trước 
Vô cựu diệc vô tân 
Hòa quang trần bất nhiễm 
Tam giới độc vi tôn

13.- BẤT CẤU BẤT TỊNH 
Chân như việt tam giới 
Cấu tịnh bổn lai vô 
Năng nhân khởi phương tiện
Thuyết tế cập ngôn thô 
Không giới vô hữu pháp 
Thị hiện nhất luân cô 
Bổn lai vô nhất vật 
Khởi hiệp lưỡng ban hô

14.- BẤT TĂNG BẤT GIẢM
Như lai thể vô tướng 
Mãn túc thập phương không 
Không thượng nan lập hữu 
Hữu nội bất kiến không 
Khán tự thủy trung nguyệt 
Văn như nhĩ bạn phong 
Pháp thân hà tăng giảm 
Tam giới hiệu chân dung (1)

15.- THỊ CỐ KHÔNG TRUNG 
Bồ đề bất tại ngoại 
Trung văn (2) mịch giã nan 
Phi tướng phi phi tướng 
Lượng trắc thất cơ quan 
Thế giới phi thế giới 
Tam quan chiếu tứ thiên 
Bổn lai vô chướng ngại 
Thậm xứ hữu già lan

16.- VÔ SẮC VÔ THỌ TƯỞNG 
HÀNH THỨC 
Vô sắc bổn lai không 
Vô thọ ý hoàn đồng 
Hành thức vô trung hữu 
Hữu tận khước qui không 
Chấp hữu thực bất hữu 
Y không hựu lạc không 
Sắc không tâm câu ly (3) 
Phương thỉ đắc thần thông

17.- VÔ NHÃN NHỈ TỶ THIỆT 
THÂN Ý
Lục căn vô tự tánh 
Tùy tướng dữ an bài 
Sắc phân duyên thanh hưởng 
Nhân ngã thiệt khôi hài 
Tị hoặc phân hương khứu 
Thân ý dục tình quai 
Lục xứ tham ái đoạn 
Vạn kiếp bất luân hồi

18.- VÔ SẮC THANH HƯƠNG 
VỊ XÚC PHÁP 
Chứng trí vô thanh sắc 
Hương vị xúc tha thùy 
Lục trần tòng vọng khởi 
Phàm tâm sự hoặc nghi 
Sanh tử hưu sanh tử 
Bồ đề chứng thử thì 
Pháp tánh không vô trụ 
Chỉ khủng ngộ tha trì

19.- VÔ NHÃN GIỚI NÃI CHÍ 
VÔ Ý THỨC GIỚI 
Lục thức tòng vọng khởi 
Y tha tánh tự khai 
Nhãn nhỉ kiêm thân ý 
Thùy khẳng tự lượng tài 
Thiệt tị hành điên đảo 
Tâm vương khước khiển hồi 
Lục thức trung bất cửu 
Đốn ngộ hướng Như lai

20.- VÔ VÔ MINH DIỆC VÔ 
VÔ MINH TẬN NÃI CHÍ VÔ 
LÃO TỦ DIỆC VÔ LÃO TỬ 
TẬN 
Thập nhị nhân duyên hữu 
Sanh hạ lão tương tùy 
Hữu thân vô minh chí 
Nhị tướng đẳng đầu tề 
Thân tận vô mình tận 
Thọ báo khước lai kỳ 
Trí thân như huyễn hóa 
Cấp cấp ngộ vô vi

21.- VÔ KHỔ TẬP DIỆT ĐẠO 
Tứ đế hưng tam giới 
Đốn giáo nghĩa phân minh 
Khổ đoạn tập dĩ diệt 
Thánh đạo tự nhiên thành 
Thanh văn hư vọng tưởng 
Duyên giác ý an ninh 
Dục tri thành Phật xứ 
Tâm thượng mạc lưu đình

22- VÔ TRÍ DIỆC VÔ ĐẮC 
Pháp bổn phi vô hữu 
Trí huệ nan trắc lường 
Hoan hỷ tâm ly cấu 
Phát quang mãn thập phương 
Nan thắng ư tiền hiện 
Viễn hành đại đạo trường 
Bất động siêu bỉ ngạn 
Thiện huệ pháp trung vương

23.-DĨ VÔ SỞ ĐẮC CỐ 
Tịch diệt thể vô đắc 
Chân không tuyệt thủ phan 
Bổn lai vô tướng mạo 
Quyền thả lập tam đàn 
Tứ trí khai phá dụ 
Lục độ hiệu đô quan 
Thập địa tam thừa pháp
Chúng thánh trắc tha nan

24.- BỒ ĐỀ TÁT ĐỎA 
Phật đạo chân nan thức 
Tóa đỏa thị phàm phu 
Chúng sanh yếu kiến tánh 
Kính Phật mạc tâm cô
Thế gian thiện trí thức 
Ngôn luận pháp tế thô 
Đốn ngộ tâm bình đẳng 
Trung gian hữu tương trừ

25.- Y BÁT NHÃ BA LA 
MẬT ĐA CỐ 
Bát nhã ngôn trí huệ 
Ba la vô sở
Tâm không tánh quảng đại 
Nội ngoại tận vô vi 
Tánh không vô ngoại biện 
Tam giới đạt nhân hi 
Đại kiến minh đại pháp 
Giai tán bất tư nghì

26.- TÂM VÔ QUÁI NGẠI 
Giải thoát tâm vô ngại 
Ý nhược thái hư không 
Tứ duy vô nhất vật 
Thượng hạ tất giai đồng 
Lai vãng tâm tự tại 
Nhân pháp bất tương phùng 
Phỏng đạo bất kiến vật 
Nhiệm vận xuất phiền lung

27.- VÔ QUÁI NGẠI CỐ VÔ 
HỮU KHỦNG BỐ 
Sanh tử tâm khủng bố 
Vô vi tánh tự an 
Cảnh vong tâm diệc diệt 
Tánh hải trạm nhiên khoan 
Tam thân quy tĩnh thổ 
Bát thức ly nhân duyên 
Lục thông tùy thực tướng 
Phục bổn phước hoàn nguyên

28.- VIỄN LY NHẤT THIẾT 
ĐIÊN ĐẢO MỘNG TƯỞNG 
Nhị biên thuần mạc lập 
Trung đạo vật tâm tu 
Kiến tánh sanh tử tận 
Bồ đề vô sở cầu 
Thân ngoại mịch chân Phật 
Điên đảo nhất sanh hưu 
Tỉnh tọa thân an lạc 
Vô vi cảnh tự châu

29.- CỨU CÁNH NIẾT BÀN 
Cứu cánh vô sanh tánh 
Thanh tịnh thị Niết bàn 
Phàm phu mạc trắc thánh 
Vị đáo tức ưng nan 
Hữu học khước vô học 
Phật trí chuyển thâm huyền 
Yếu hội vô tâm lý 
Mạc trước tức tâm nguyên

30.- TAM THẾ CHƯ PHẬT 
Quá khứ phi ngôn thực 
Vị lai bất vi chân 
Hiện tại Bồ đề tử 
Vô pháp hiệu huyền môn 
Tam thân đồng qui nhất 
Nhất tánh biến hàm thân 
Đạt lý phi tam thế 
Nhất pháp đắc vô nhân

31- Y BÁT NHÃ BA LA 
MẬT ĐA CỐ ĐẮC A NẬU 
ĐA LA TAM MIỆU TAM 
BỒ ĐỀ 
Phật trí thâm nan trắc 
Huệ giải quảng vô biên 
Vô thượng tâm chánh biến 
Từ quang mãn đại thiên 
Tịch diệt tâm trung xảo 
Kiến lập vạn dư ban 
Bồ tát đa phương tiện 
Phổ cứu vị nhân thiên

32.- CỐ TRI BÁT NHÃ BA LA 
MẬT ĐA THỊ ĐẠI THẦN CHÚ 
THỊ ĐẠI MINH CHÚ 
Bát nhã vi thần chú 
Năng trừ ngũ uẩn nghi 
Phiền não giai đoạn tận 
Thanh tịnh tự phân ly 
Tứ trí ba vô tận 
Bát thức hữu thần uy 
Tâm đăng minh pháp giới 
Tức thử thị Bồ đề

33.- THỊ VÔ THƯỢNG CHÚ 
Vô thượng xưng tối thắng 
Bạt tế vị quần mê 
Ma ha tam giới chủ 
Nguyện quảng khởi từ bi 
Năng thuận chúng sanh ý 
Tùy lưu dẫn hóa mê 
Nhân nhân khởi bỉ ngạn 
Do ngã bất do y

34.- THỊ VÔ ĐẲNG ĐẲNG CHÚ 
Phật đạo thành thiên thánh 
Pháp lực cánh vô qua 
Chân không diệt chư hữu 
Thị hiện hóa thân đa 
Lai vị chúng sanh khổ 
Khứ vị thế gian ma 
Kiếp thạch giai qui tận 
Duy ngã tại Ta bà

35.- NĂNG TRỪ NHẤT THIẾT 
KHỔ CHÂN THỰC BẤT HƯ 
Phật nguyện từ tâm quảng 
Thế thế độ chúng sanh 
Hoằng pháp đàm chân lý 
Phổ cần cấp tu hành 
Hồi tâm kiến thực tướng 
Khổ tận kiến vô sanh 
Vĩnh tức tam ác đạo 
Thản đãng lạc lý lý (4)

36.- CỐ THUYẾT BÁT NHà
BA LA MẬT ĐA CHÚ 
Cố thuyết chân như lý 
Vị ngộ tốc tâm hồi 
Lục tặc thập ác diệt 
Ma sơn hiệp đế tồi 
Thần chứ trừ tam độc 
Tâm hoa ngũ diệp khai 
Quả thục căn bàn kết 
Bộ bộ kiến Như lai

37.- TỨC THUYẾT CHÚ VIẾT: 
YẾT ĐẾ, YẾT ĐẾ, BA LA YẾT 
ĐẾ, BA LA TĂNG YẾT ĐẾ 
BỒ ĐẾ TÁT BÀ HA 
Yết đế bổn tông cương 
Phò cơ kiến pháp chường 
Như lai tối tôn thắng 
Phàm tâm mạc đẳng lường 
Vô biêntrung tế 
Vô đoản diệc vô trường 
Bát nhã Ba la mật 
Vạn đại cổ kim thường

GHI CHÚ:

(*) Vua pháp ở cõi Thiện huệ là địa thứ 9 trong mười địa tương ứng với ngôi Bồ tát. Ở mức chứng này thành tựu được bốn pháp vô ngại giải vi diệu có thể tùy cơ nói rộng tất cả pháp không chút vướng mắc.
(**) Bồ đề tử: hột bồ đề làm xâu chuỗi, tràng hạt (nghĩa đen)
(1) Chú thích trong nguyên bản: chữ "dung" ngờ là chữ "không".
(2) Chữ "văn": nghe, ngờ là chữ "gian": khoảng.
(3) Câu thơ thất luật ở chữ "ly" (lìa), đáng lẽ phải là một chữ trắc, chẳng hạn như "khiển" hoặc "dẫn".
(4) Câu thơ thất luật chép nhầm chăng?

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant