Hạn Chế Sân Hận, Trải Rộng Tình Thương

Monday, November 1, 201000:00(View: 7230)
Hạn Chế Sân Hận, Trải Rộng Tình Thương

HẠN CHẾ SÂN HẬN TRẢI RỘNG TÌNH THƯƠNG

Tỳ Khưu VISUDDHÀCÀRA
Thầy: CHÍ TÍN Chùa: Long Sơn - Biếu sách
MINH TÂM Biên dịch - Nguyên Thịnh Đánh máy
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều