Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất
View Counts
2,319,686,071,854,584,916

Kiền Long Đại Tạng Kinh (168 tập, 1669 kinh)

Sunday, October 20, 201300:00(View: 18103)
Kiền Long Đại Tạng Kinh (168 tập, 1669 kinh)

Kiền Long Đại Tạng Kinh

(168 tập, 1669 kinh)

can_long_dai_tang_kinhcan_long_dai_tang_kinh1

Chúng tôi, tổng hợp để phổ biến đến Chư vị, bộ Kiền Long Đại Tạng Kinh phiên bản PDF. Quý vị theo mục lục phía dưới đây để đối chiếudownload file pdf về máy.


[001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018]

[019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] [032] [033] [034] [035] [036]

[037] [038] [039] [040] [041] [042] [043] [044] [045] [046] [047] [048] [049] [050] [051] [052] [053] [054]

[055] [056] [057] [058] [059] [060] [061] [062] [063] [064] [065] [066] [067] [068] [069] [070] [071] [072]

[073] [074] [075] [076] [077] [078] [079] [080] [081] [082] [083] [084] [085] [086] [087] [088] [089] [090]

[091] [092] [093] [094] [095] [096] [097] [098] [099] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]

[109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126]

[127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144]

[145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162]

[163] [164] [165] [166] [167] [168] [Mục Lục]

can_long_dai_tang_kinh

can_long_dai_tang_kinh2

Tổng Mục Lục:

 

1- Đại Thừa Bát Nhã Bộ (16 tập: 1-16; 19 kinh)

2- Đại Thừa Bảo Tích Bộ (4 tập:17-20; 36 kinh: 20-56)

3- Đại Thừa Đại Tập Bộ (3 tập:21-23; 25 kinh: 57-82)

4- Đại Thừa Hoa Nghiêm Bộ (5 tập: 24-28; 25 kinh: 83-108)

5- Đại Thừa Niết Bàn Bộ (3 tập: 29-31; 12 kinh: 109-121)

6- Đại Thừa Ngũ Đại Bộ Ngoại (10 tập: 32-41; 239 kinh: 122-371)

7- Đại Thừa Đan Dịch Kinh (7 tập: 42-48; 156 kinh: 372-537)

8- Tiểu Thừa A Hàm Bộ (7 tập: 49-55; 136 kinh: 538-674)

9- Tiểu Thừa Đan Dịch Kinh (3 tập: 56-58; 101 kinh: 675-776)

10- Tống Nguyên Nhập Tạng Chư Đại Tiểu Thừa Kinh (8 tập: 59-66; 299 kinh: 777-1076)

11- Đại Thừa Luật (nửa tập: 67 [nửa tập]; 24 kinh: 1077-1101)

12- Tiểu Thừa Luật (10 tập: 68-77; 58 kinh:1102-1160)

13- Đại Thừa Luận (11 tập: 78-88; 92 kinh: 1161-1253)

14- Tiểu Thừa Luận (16 tập: 89-104; 36 kinh: 1254-1290)

15- Tống Nguyên Tục Nhập Tàng Chư Luận (1 tập: 105; 22 kinh: 1291-1313)

16- Tây Thổ Thánh Hiền Soạn Tập (5 tập: 106-110; 146 kinh: 1314-1460)

17- Thử Thổ Trứ Thuật (57 tập: 111-168; 208 kinh: 1461-1669)

18- Khám Ngộ Biểu

MÃ SÁCH

SỐ TT

LOẠI BIỆT

TÊN KINH

QUYỂN SỐ

01

1

đại thừa bát nhã bộ

đại bát nhã ba la mật đa kinh

sáu trăm quyển (1~30)

02

1

đại thừa bát nhã bộ

đại bát nhã ba la mật đa kinh

(31~80)

03

1

đại thừa bát nhã bộ

đại bát nhã ba la mật đa kinh

(81~130)

04

1

đại thừa bát nhã bộ

đại bát nhã ba la mật đa kinh

(131~180)

05

1

đại thừa bát nhã bộ

đại bát nhã ba la mật đa kinh

(181~230)

06

1

đại thừa bát nhã bộ

đại bát nhã ba la mật đa kinh

(231~280)

07

1

đại thừa bát nhã bộ

đại bát nhã ba la mật đa kinh

(281~325)

08

1

đại thừa bát nhã bộ

đại bát nhã ba la mật đa kinh

(326~370)

09

1

đại thừa bát nhã bộ

đại bát nhã ba la mật đa kinh

(371~415)

10

1

đại thừa bát nhã bộ

đại bát nhã ba la mật đa kinh

(416~460)

11

1

đại thừa bát nhã bộ

đại bát nhã ba la mật đa kinh

(461~505)

12

1

đại thừa bát nhã bộ

đại bát nhã ba la mật đa kinh

(506~550)

13

1

đại thừa bát nhã bộ

đại bát nhã ba la mật đa kinh

(551~595)

14

1

đại thừa bát nhã bộ

đại bát nhã ba la mật đa kinh

(596~600)

14

2

đại thừa bát nhã bộ

phóng quang bát nhã ba la mật kinh

ba mươi quyển

14-15

3

đại thừa bát nhã bộ

ma ha bát nhã ba la mật kinh

ba mươi quyển

15

4

đại thừa bát nhã bộ

quang tán bát nhã ba la mật kinh

mười quyển

 

5

đại thừa bát nhã bộ

đạo hạnh bát nhã ba la mật kinh

mười quyển

16

6

đại thừa bát nhã bộ 

tiểu phẩm bát nhã ba la mật kinh

mười quyển

 

7

đại thừa bát nhã bộ

ma ha bát nhã ba la mật sao kinh

năm quyển

 

8

đại thừa bát nhã bộ

đại minh độ vô cực kinh

sáu quyển

 

9

đại thừa bát nhã bộ

thắng thiên vương bát nhã ba la mật kinh

bảy quyển

 

10

đại thừa bát nhã bộ

kim cương bát nhã ba la mật kinh (tam dịch)

ba quyển

 

11

đại thừa bát nhã bộ

năng đoạn kim cương bát nhã ba la mật kinh (nhị dịch)

hai quyển

 

12

đại thừa bát nhã bộ

kim cương năng đoạn bát nhã ba la mật kinh

một quyển

 

13

đại thừa bát nhã bộ

phật thuyết nhu thủ bồ tát vô thượng thanh tịnh phận vệ kinh

hai quyển

 

14

đại thừa bát nhã bộ

nhân vương hộ quốc bát nhã ba la mật kinh

hai quyển

 

15

đại thừa bát nhã bộ

thực tướng bát nhã ba la mật kinh

15 đến 17 cùng quyển

 

16

đại thừa bát nhã bộ

ma ha bát nhã ba la mật đại minh chú kinh

15 đến 17 cùng quyển 

 

17

đại thừa bát nhã bộ

bát nhã ba la mật đa tâm kinh

15 đến 17 cùng quyển 

 

18

đại thừa bát nhã bộ

văn thù sư lợi sở thuyết ma ha bát nhã ba la mật kinh

một quyển

 

19

đại thừa bát nhã bộ

văn thù sư lợi sở thuyết bát nhã ba la mật kinh

một quyển

 

17

20

đại thừa bảo tích bộ

đại bảo tích kinh

một trăm hai mươi quyển (1~40)

18

20

đại thừa bảo tích bộ

đại bảo tích kinh

(41~90)

19

20

đại thừa bảo tích bộ

đại bảo tích kinh

(91~120)

 

21

đại thừa bảo tích bộ

đại phương quảng tam giới kinh

ba quyển

 

22

đại thừa bảo tích bộ

phật thuyết vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác kinh

ba quyển

 

23

đại thừa bảo tích bộ

phật thuyết a di đà kinh

hai quyển

 

24

đại thừa bảo tích bộ

phật thuyết vô lượng thọ kinh

hai quyển

20

25

đại thừa bảo tích bộ

phật thuyết a môn phật quốc kinh

ba quyển

 

26

đại thừa bảo tích bộ

phật thuyết đại thừa thập pháp kinh

một quyển

 

27

đại thừa bảo tích bộ

phật thuyết phổ môn phẩm kinh

một quyển

 

28

đại thừa bảo tích bộ

văn thù sư lợi phật thổ nghiêm tịnh kinh

hai quyển

 

29

đại thừa bảo tích bộ

phật thuyết bào thai kinh

một quyển

 

30

đại thừa bảo tích bộ

phật thuyết pháp kính kinh

hai quyển

 

31

đại thừa bảo tích bộ

úc ca la việt vấn kinh

một quyển

 

32

đại thừa bảo tích bộ

huyễn sĩ nhân hiền kinh

một quyển

 

33

đại thừa bảo tích bộ

phật thuyết quyết định tỳ ni kinh

một quyển

 

34

đại thừa bảo tích bộ

phát giác tịnh tâm kinh

hai quyển

 

35

đại thừa bảo tích bộ

phật thuyết ưu điền vương kinh

35 đến 37 cùng quyển

 

36

đại thừa bảo tích bộ

phật thuyết tu ma đề kinh

35 đến 37 cùng quyển

 

37

đại thừa bảo tích bộ

phật thuyết tu ma đề bồ tát kinh

35 đến 37 cùng quyển

 

38

đại thừa bảo tích bộ

phật thuyết ly cấu thi nữ kinh

một quyển

 

39

đại thừa bảo tích bộ

phật thuyết a đồ thế vương nữ a thuật đạt kinh

một quyển

 

40

đại thừa bảo tích bộ

phật thuyết tu lại kinh

dịch lần nhì

 

41

đại thừa bảo tích bộ

đắc vô cấu nữ kinh

một quyển

 

42

đại thừa bảo tích bộ

văn thù sư lợi sở thuyết bất tư nghị phật cảnh giới kinh

hai quyển

 

43

đại thừa bảo tích bộ

phật thuyết như huyễn tam muội kinh

ba quyển

 

44

đại thừa bảo tích bộ

thiện trụ ý thiên tử sở vấn kinh

ba quyển

 

45

đại thừa bảo tích bộ

thái tử xoát hộ kinh

45 đến 47 cùng quyển

 

46

đại thừa bảo tích bộ

thái tử hòa hưu kinh

45 đến 47 cùng quyển

 

47

đại thừa bảo tích bộ

nhập pháp giới thể tính kinh

45 đến 47 cùng quyển

 

48

đại thừa bảo tích bộ

tuệ thượng bồ tát vấn đại thiện quyền kinh

hai quyển

 

49

đại thừa bảo tích bộ

đại thừa hiển thức kinh

hai quyển

 

50

đại thừa bảo tích bộ

phật thuyết đại thừa phương đẳng yếu tuệ kinh

50 đến 52 cùng quyển

 

51

đại thừa bảo tích bộ

di lặc bồ tát sở vấn bổn nguyện kinh

50 đến 52 cùng quyển

 

52

đại thừa bảo tích bộ

độ nhất thiết chư phật cảnh giới trí nghiêm kinh

50 đến 52 cùng quyển

 

53

đại thừa bảo tích bộ

phật thuyết vị nhật ma ni bảo kinh

một quyển

 

54

đại thừa bảo tích bộ

phật thuyết ma ha diễn bảo nghiêm kinh

một quyển

 

55

đại thừa bảo tích bộ

thắng man sư tử hống nhất thừa đại phương tiện phương quảng kinh

một quyển

 

56

đại thừa bảo tích bộ

tì da sa vấn kinh

hai quyển

 

21

57

đại thừa đại tập bộ

đại phương đẳng đại tập kinh

ba mươi quyển

 

58

đại thừa đại tập bộ

đại thừa đại phương đẳng nhật tạng kinh

mười quyển

22

59

đại thừa đại tập bộ

đại phương đẳng đại tập nguyệt tạng kinh

mười quyển

 

60

đại thừa đại tập bộ

đại thừa đại tập địa tạng thập luân kinh

mười quyển

 

61

đại thừa đại tập bộ

phật thuyết đại phương quảng thập luân kinh

tám quyển

 

62

đại thừa đại tập bộ

đại tập tu di tạng kinh

hai quyển

 

63

đại thừa đại tập bộ

hư không dựng bồ tát kinh

hai quyển

 

64

đại thừa đại tập bộ

hư không tạng bồ tát kinh

một quyển

 

65

đại thừa đại tập bộ

hư không tạng bồ tát thần chú kinh

65 đến 66 cùng quyển

 

66

đại thừa đại tập bộ

quán hư không tạng bồ tát kinh

65 đến 66 cùng quyển

 

67

đại thừa đại tập bộ

phật thuyết bồ tát niệm phật tam muội kinh

sáu quyển

 

68

đại thừa đại tập bộ

phật thuyết đại phương đẳng đại tập bồ tát niệm phật tam muội kinh

mười quyển

23

69

đại thừa đại tập bộ

ban chu tam muội kinh

ba quyển

 

70

đại thừa đại tập bộ

a soa mạt bồ tát kinh

bảy quyển

 

71

đại thừa đại tập bộ

đại phương đẳng đại tập hiền hộ kinh

năm quyển

 

72

đại thừa đại tập bộ

bạt bì bồ tát kinh

một quyển

 

73

đại thừa đại tập bộ

vô tận ý bồ tát kinh

bốn quyển

 

74

đại thừa đại tập bộ

đại tập thí dụ vương kinh

hai quyển

 

75

đại thừa đại tập bộ

đại ai kinh

tám quyển

 

76

đại thừa đại tập bộ

bảo nữ sở vấn kinh

bốn quyển

 

77

đại thừa đại tập bộ

vô ngôn đồng tử kinh

hai quyển

 

78

đại thừa đại tập bộ

tự tại vương bồ tát kinh

hai quyển

 

79

đại thừa đại tập bộ

phấn tấn vương vấn kinh

hai quyển

 

80

đại thừa đại tập bộ

bảo tinh đà la ni kinh

tám quyển

 

81

đại thừa đại tập bộ

độ chư phật cảnh giới trí quang nghiêm kinh

một quyển

 

82

đại thừa đại tập bộ

đại thừa kim cương kế châu bồ tát tu hành phận kinh

một quyển

 

24-25

83

đại thừa hoa nghiêm bộ

đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh (lục thập hoa nghiêm)

sáu mươi quyển

25-26-27

84

đại thừa hoa nghiêm bộ

đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh (bát thập hoa nghiêm)

tám mươi quyển

27

85

đại thừa hoa nghiêm bộ

đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh phổ hiền bồ tát hạnh nguyện phẩm (tứ thập hoa nghiêm)

bốn mươi quyển

 

86

đại thừa hoa nghiêm bộ

tín lực nhập ấn pháp môn kinh

năm quyển

28

87

đại thừa hoa nghiêm bộ

phật hoa nghiêm nhập như lai đức trí bất tư nghị cảnh giới kinh

một quyển

 

88

đại thừa hoa nghiêm bộ

phật thuyết như lai hưng hiển kinh

bốn quyển

 

89

đại thừa hoa nghiêm bộ

đại phương quảng nhập như lai trí đức bất tư nghị kinh

89 đến 91 cùng quyển

 

90

đại thừa hoa nghiêm bộ

đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh tu từ phận

89 đến 91 cùng quyển

 

91

đại thừa hoa nghiêm bộ

hiển vô biên phật thổ công đức kinh

89 đến 91 cùng quyển

 

92

đại thừa hoa nghiêm bộ

đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh bất tư nghị cảnh giới phân

92 đến 93 cùng quyển

 

93

đại thừa hoa nghiêm bộ

đại phương quảng như lai bất tư nghị cảnh giới kinh

92 đến 93 cùng quyển

 

94

đại thừa hoa nghiêm bộ

đại phương quảng phổ hiền sở thuyết kinh

94 đến 96 cùng quyển

 

95

đại thừa hoa nghiêm bộ

trang nghiêm bồ đề tâm kinh

94 đến 96 cùng quyển

 

96

đại thừa hoa nghiêm bộ

phật thuyết bồ tát bổn nghiệp kinh

94 đến 96 cùng quyển

 

97

đại thừa hoa nghiêm bộ

đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh tục nhập pháp giới phẩm

97 đến 99 cùng quyển

 

98

đại thừa hoa nghiêm bộ

phật thuyết đâu sá kinh

97 đến 99 cùng quyển

 

99

đại thừa hoa nghiêm bộ

đại phương quảng bồ tát thập địa kinh

97 đến 99 cùng quyển

 

100

đại thừa hoa nghiêm bộ

độ thế phẩm kinh

sáu quyển

 

101

đại thừa hoa nghiêm bộ

thập trụ kinh

sáu quyển

 

102

đại thừa hoa nghiêm bộ

phật thuyết la ma ca kinh

bốn quyển

 

103

đại thừa hoa nghiêm bộ

chư bồ tát cầu phật bổn nghiệp kinh

103 đến 105 cùng quyển

 

104

đại thừa hoa nghiêm bộ

bồ tát thập trụ hành đạo phẩm kinh

103 đến 105 cùng quyển

 

105

đại thừa hoa nghiêm bộ

phật thuyết bồ tát thập trụ kinh

103 đến 105 cùng quyển

 

106

đại thừa hoa nghiêm bộ

tiệm bị nhất thiết trí đức kinh

năm quyển

 

107

đại thừa hoa nghiêm bộ

đẳng mục bồ tát sở vấn tam muội kinh

ba quyển

 

108

đại thừa hoa nghiêm bộ

văn thù sư lợi vấn bồ tát thự kinh

một quyển

 

29

109

đại thừa niết bàn bộ

đại bát niết bàn kinh

bốn mươi quyển

30-31

110

đại thừa niết bàn bộ

nam bản đại bát niết bàn kinh

ba mươi sáu quyển

31

111

đại thừa niết bàn bộ

đại bát niết bàn kinh hậu phân

hai quyển

 

112

đại thừa niết bàn bộ

phật thuyết phương đẳng bát nê hoàn kinh

hai quyển

 

113

đại thừa niết bàn bộ

đại bi kinh

năm quyển

 

114

đại thừa niết bàn bộ

đại bát niết bàn kinh

ba quyển

 

115

đại thừa niết bàn bộ

phật thuyết phương đẳng nê hoàn kinh

hai quyển

 

116

đại thừa niết bàn bộ

đại bát nê hoàn kinh

sáu quyển

 

117

đại thừa niết bàn bộ

tứ đồng tử tam muội kinh

ba quyển

 

118

đại thừa niết bàn bộ

phật thùy bát niết bàn lược thuyết giáo giới kinh (phật di giáo kinh)

118 đến 121 cùng quyển

 

119

đại thừa niết bàn bộ

phật lâm niết bànpháp trụ kinh

118 đến 121 cùng quyển

 

120

đại thừa niết bàn bộ

phật diệt độ hậu quan liễm táng tống kinh

118 đến 121 cùng quyển

 

121

đại thừa niết bàn bộ

bát nê hoàn hậu quán lạp kinh

118 đến 121 cùng quyển

 

32

122

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

kim quang minh tối thắng vương kinh

mười quyển

 

123

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

kim quang minh kinh

bốn quyển

 

124

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

đẳng tập chúng đức tam muội kinh

ba quyển

 

125

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

tập nhất thiết phúc đức tam muội kinh

ba quyển

 

126

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

hợp bộ kim quang minh kinh

tám quyển

 

127

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

nhập định bất định ấn kinh

một quyển

 

128

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

bất tất định nhập định nhập ấn kinh

một quyển

 

129

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

vô lượng nghĩa kinh

một quyển

 

130

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

diệu pháp liên hoa kinh

bảy quyển

 

131

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

pháp hoa tam muội kinh

131 đến 132 cùng quyển

 

132

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

tát đàm phân đà lợi kinh

131 đến 132 cùng quyển

 

133

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

diệu pháp liên hoa kinh quan thế âm bồ tát phổ môn phẩm kinh

một quyển

32-33

134

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

chánh pháp hoa kinh

mười quyển

33

135

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

thiêm phẩm diệu pháp liên hoa kinh

tám quyển

 

136

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phân biệt duyên khởi sơ thắng pháp môn kinh

trên dưới cùng quyển

 

137

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết duyên sanh sơ thắng phân pháp bổn kinh

trên dưới cùng quyển

 

138

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

bi hoa kinh

mười quyển

 

139

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

lục độ tập kinh

tám quyển

 

140

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

đại thừa đỉnh vương kinh

một quyển

 

141

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

đại phương đẳng đỉnh vương kinh

một quyển

 

142

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

duy ma cật sở thuyết kinh

ba quyển

 

143

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

duy ma cật kinh

ba quyển

34

144

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

đạo thần túc vô cực biến hóa kinh

bốn quyển

 

145

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

thuyết vô cấu xưng kinh

sáu quyển

 

146

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

a duy việt trí già kinh

bốn quyển

 

147

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết bảo vũ kinh

bảy quyển

 

148

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết bảo vân kinh

bảy quyển

 

149

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thăng đao lợi thiên vị mẫu thuyết pháp kinh

ba quyển

 

150

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

tương tục giải thoát địa ba la mật liễu nghĩa kinh

150 đến 151 cùng quyển

 

151

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

tương tục giải thoát như lai sở tác tuỳ thuận xứ liễu nghĩa kinh

150 đến 151 cùng quyển

 

152

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết giải tiết kinh

một quyển

 

153

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

bất thoái chuyển pháp luân kinh

bốn quyển

 

154

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

quảng bác nghiêm tịnh bất thoái chuyển pháp luân kinh

bốn quyển

34-35

155

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phương quảng đại trang nghiêm kinh

mười hai quyển

35

156

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phổ diệu kinh

tám quyển

 

157

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

tuân chân đà la sở vấn bảo như lai tam muội kinh

ba quyển

 

158

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

đại thụ khẩn na la vương sở vấn kinh

bốn quyển

 

159

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

chư pháp bổn vô kinh

ba quyển

 

160

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

chư pháp vô hành kinh

hai quyển

 

161

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

trì nhập bồ tát sở vấn kinh

bốn quyển

 

162

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

trì thế kinh

bốn quyển

 

163

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết đại quán đỉnh thần chú kinh

mười hai quyển

 

164

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết văn thù sư lợi hiện bảo tạng kinh

hai quyển

 

165

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

đại phương quảng bảo khiếp kinh

hai quyển

36

166

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

dược sư như lai bổn nguyện kinh

một quyển

 

167

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

dược sư lưu ly quang như lai bổn nguyện công đức kinh

một quyển

 

168

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

dược sư lưu ly quang thất phật bổn nguyện công đức kinh

trên dưới cùng quyển

 

169

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phiên tự dược sư thất phật bổn nguyện công đức kinh

một quyển

 

170

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết a đồ thế vương kinh

hai quyển

 

171

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

lăng già a bạt đa la bảo kinh

bốn quyển

 

172

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

nhập lăng già kinh

mười quyển

 

173

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

đại thừa nhập lăng già kinh

bảy quyển

 

174

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

bồ tát hành phương tiện cảnh giới thần thông biến hóa kinh

ba quyển

 

175

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

đại tát già ni kiền tử thụ ký kinh

mười quyển

37

176

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

đại thừa đại bi phân đà lợi kinh

tám quyển

 

177

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

thiện tư đồng tử kinh

hai quyển

 

178

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phổ siêu tam muội kinh

bốn quyển

 

179

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết phóng bát kinh

một quyển

 

180

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết đại tịnh pháp môn phẩm kinh

một quyển

 

181

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

đại trang nghiêm pháp môn kinh

hai quyển

 

182

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết đại phương đẳng đại vân thỉnh vũ kinh

một quyển

 

183

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

đại vân thỉnh vũ kinh

một quyển

 

184

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

đại vân luân thỉnh vũ kinh

trên dưới cùng quyển

 

185

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

thắng tư duy phạm thiên sở vấn kinh

sáu quyển

 

186

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

tư ích phạm thiên sở vấn kinh

bốn quyển

 

187

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

nguyệt đăng tam muội kinh (thập nhất quyển)

mười một quyển

38

188

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

nguyệt đăng tam muội kinh (nhất quyển)

188 đến 189 cùng quyển

 

189

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết tượng dịch kinh

188 đền 189 cùng quyển

 

190

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết vô sở hy vọng kinh

một quyển

 

191

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết đại thừa đồng tính kinh

hai quyển

 

192

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết chứng khế đại thừa kinh

hai quyển

 

193

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

trì tâm phạm thiên sở vấn kinh

bốn quyển

 

194

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết quán vô lượng thọ phật kinh

một quyển

 

195

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

xưng tán tịnh độ phật nhiếp thụ kinh

195 đến 198 cùng quyển

 

196

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết a di đà kinh

195 đền 198 cùng quyển

 

197

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sinh tịnh độ thần chú (bất tư nghị thần lực truyện phụ)

195 đến 198 cùng quyển

 

198

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

hậu xuất a di đà phật kệ kinh

195 đến 198 cùng quyển

 

199

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết đại a di đà kinh

hai quyển

 

200

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết quán di lặc bồ tát thượng sinh đâu suất đà thiên kinh

200 đến 201 cùng quyển

 

201

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết di lặc bồ tát hạ sinh kinh

200 đến 201 cùng quyển

 

202

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết di lặc lai thời kinh

202 đến 204 cùng quyển

 

203

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết di lặc hạ sinh thành phật kinh

202 đến 204 cùng quyển

 

204

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

quán di lặc bồ tát hạ sinh kinh

202 đến 204 cùng quyển

 

205

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết di lặc thành phật kinh

một quyển

 

206

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết đệ nhất nghĩa pháp thắng kinh

một quyển

 

207

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết đại uy đăng quang tiên nhân vấn nghi kinh

một quyển

 

208

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

nhất thiết pháp cao vương kinh

một quyển

 

209

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết chư pháp dũng vương kinh

một quyển

 

210

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

thuận quyền phương tiện kinh

hai quyển

 

211

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết lạc anh lạc trang nghiêm phương tiện kinh

một quyển

 

212

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

bồ tát tán tử kinh

212 đến 216 cùng quyển

 

213

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết tán tử kinh

212 đến 216 cùng quyển

 

214

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết cửu sắc lộc kinh

212 đến 216 cùng quyển

 

215

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết thái tử mộ phách kinh

212 đến 216 cùng quyển

 

216

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

thái tử mộ phách kinh

212 đến 216 cùng quyển

 

217

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

vô tự bảo khiếp kinh

217 đến 222 cùng quyển

 

218

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

đại thừa ly văn tự phổ quang minh tạng kinh

217 đến 222 cùng quyển

 

219

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

đại thừa biến chiếu quang minh tạngtự pháp môn kinh

217 đến 222 cùng quyển

 

220

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết lão nữ nhân kinh

217 đến 222 cùng quyển

 

221

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết lão mẫu kinh

217 đến 222 cùng quyển

 

222

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết lão mẫu nữ lục anh kinh

217 đến 222 cùng quyển

 

223

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết trưởng giả tử chế kinh

223 đến 227 cùng quyển

 

224

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết bồ tát thệ kinh

223 đến 227 cùng quyển

 

225

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết thệ đồng tử kinh

223 đến 227 cùng quyển

 

226

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết nguyệt quang đồng tử kinh

223 đến 227 cùng quyển

 

227

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết thân nhật nhi bổn kinh

223 đến 227 cùng quyển

 

228

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết đức hộ trưởng giả kinh

hai quyển

 

229

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết độc tử kinh

229 đến 232 cùng quyển

 

230

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết nhũ quang phật kinh

229 đến 232 cùng quyển

 

231

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết vô cấu hiền nữ kinh

229 đến 232 cùng quyển

 

232

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết phúc trung nữ thính kinh

229 đến 232 cùng quyển

 

233

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết chuyển nữ thân kinh

một quyển

 

234

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

văn thù sư lợi vấn bồ đề kinh

234 đến 235 cùng quyển

 

235

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

già gia sơn đỉnh kinh

234 đến 235 cùng quyển

 

236

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết tượng đầu tinh xá kinh

236 đến 237 cùng quyển

 

237

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

đại thừa già gia sơn đỉnh kinh

236 đến 237 cùng quyển

 

238

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết quyết định tổng trì kinh

238 đến 239 cùng quyển

 

239

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết báng phật kinh

238 đến 239 cùng quyển

 

240

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

đại phương đẳng đại vân kinh

bốn quyển

 

241

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

như lai trang nghiêm trí huệ quang minh nhập nhất thiết phật cảnh giới kinh

hai quyển

39

242

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

thâm mật giải thoát kinh

năm quyển

 

243

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

giải thâm mật kinh

năm quyển

 

244

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết gián vương kinh

244 đến 247 cùng quyển

 

245

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

như lai thị giáo thắng quân vương kinh

244 đến 247 cùng quyển

 

246

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật vị thắng quang thiên tử thuyết vương pháp kinh

244 đến 247 cùng quyển

 

247

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

bảo tích tam muội văn thù sư lợi bồ tát vấn pháp thân kinh

244 đến 247 cùng quyển

 

248

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết tế chư phương đẳng học kinh

một quyển

 

249

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

đại thừa phương quảng tổng trì kinh

một quyển

 

250

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

thái tử tu đại noa kinh

một quyển

 

251

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết như lai trí ấn kinh

một quyển

 

252

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết tuệ ấn tam muội kinh

một quyển

 

253

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết vô cực bảo tam muội kinh

hai quyển

 

254

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

bảo như lai tam muội kinh

hai quyển

 

255

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

vô thượng y kinh

hai quyển

 

256

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết vị tằng hữu kinh

256 đến 259 cùng quyển

 

257

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết thậm hy hữu kinh

256 đến 259 cùng quyển

 

258

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết như lai sư tử hống kinh

256 đến 259 cùng quyển

 

259

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết đại phương quảng sư tử hống kinh

256 đến 259 cùng quyển

 

260

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết đại thừa bách phúc tướng kinh

260 đến 264 cùng quyển

 

261

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết đại thừa bách phúc trang nghiêm tướng kinh

260 đến 264 cùng quyển

 

262

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết đại thừa tứ pháp kinh

260 đến 264 cùng quyển

 

263

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết bồ tát tu hành tứ pháp kinh

260 đến 264 cùng quyển

 

264

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết hi hữu hiệu lượng công đức kinh

260 đến 264 cùng quyển

 

265

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết tối vô tỷ kinh

265 đến 266 cùng quyển

 

266

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết tiền thế tam chuyển kinh

265 đến 266 cùng quyển

 

267

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết ngân sắc nữ kinh

267 đến 270 cùng quyển

 

268

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết a đồ thế vương thụ quyết kinh

267chí 270đồng quyển

 

269

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

thái hoa vi vương thượng phật thụ quyết kinh

267 đến 270 cùng quyển

 

270

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết chánh cung kính kinh

267 đến 270 cùng quyển

 

271

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết thiện cung kính kinh

271 đến 273 cùng quyển

 

272

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

xưng tán đại thừa công đức kinh

271 đến 273 cùng quyển

 

273

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

diệu pháp quyết định nghiệp chướng kinh

271 đến 273 cùng quyển

 

274

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết bối đa thụ hạ tư duy thập nhị nhân duyên kinh

274 đến 276 cùng quyển

 

275

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết duyên khởi thánh đạo kinh

274 đến 276 cùng quyển

 

276

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết đạo cán kinh

274 đến 276 cùng quyển

 

277

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết liễu bổn sinh tử kinh

277 đến 279 cùng quyển

 

278

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết tự thệ tam muội kinh

277 đến 279 cùng quyển

 

279

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết độc chứng tự thệ tam muội kinh

277 đến 279 cùng quyển

 

280

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết chuyển hữu kinh

280 đến 283 cùng quyển

 

281

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

đại phương đẳng tu đa la vương kinh

280 đến 283 cùng quyển

 

282

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết văn thù sư lợi tuần hành kinh

280 đến 283 cùng quyển

 

283

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết văn thù thi lợi hạnh kinh

280 đến 283 cùng quyển

 

284

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

đại thừa tạo tượng công đức kinh

trên dưới cùng quyển

 

285

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết tác phật hình tượng kinh

285 đến 292 cùng quyển

 

286

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết tạo lập hình tượng phúc báo kinh

285 đến 292 cùng quyển

 

287

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết quán phật kinh

285 đến 292 cùng quyển

 

288

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết quán tẩy phật kinh

285 đến 292 cùng quyển

 

289

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết dục tượng công đức kinh

285 đến 292 cùng quyển

 

290

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

dục tượng công đức kinh

285 đến 292 cùng quyển

 

291

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết hiệu lượng sổ châu công đức kinh

285 đến 292 cùng quyển

 

292

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

mạn thù thất lợi chú tạng trung hiệu lượng sổ châu công đức kinh

285 đến 292 cùng quyển

 

293

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết long thi nữ kinh

293 đến 300 cùng quyển

 

294

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết long thi bồ tát bổn khởi kinh

293 đến 300 cùng quyển

 

295

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết bát cát tường thần chú kinh

293 đến 300 cùng quyển

 

296

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết bát dương thần chú kinh

293 đến 300 cùng quyển

 

297

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết bát cát tường kinh

293 đến 300 cùng quyển

 

298

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết bát phật danh hiệu kinh

293 đến 300 cùng quyển

 

299

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết vu lan bồn kinh

293 đến 300 cùng quyển

 

300

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết báo ân phụng bồn kinh

293 đến 300 cùng quyển

 

301

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết quán dược vương dược thượng nhị bồ tát kinh

một quyển

 

302

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết đại khổng tước chú vương kinh

ba quyển

 

303

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật mẫu đại khổng tước minh vương kinh

ba quyển

 

304

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết khổng tước vương chú kinh (kết chú giới pháp phụ)

hai quyển

 

305

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết đại khổng tước vương thần chú kinh

305 đến 306 cùng quyển

 

306

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết đại khổng tước vương tạp thần chú kinh

305 đến 306 cùng quyển

 

307

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

đại kim sắc khổng tước vương chú kinh

307 đến 308 cùng quyển

 

308

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết bất không quyến sách chú kinh

307 đến 308 cùng quyển

40

309

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

bất không quyến sách tâm chú vương kinh

ba quyển

 

310

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

bất không quyến sách đà la ni kinh

hai quyển

 

311

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

bất không quyến sách chú tâm kinh

một quyển

 

312

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

bất không quyến sách thần chú tâm kinh

một quyển

 

313

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

bất không quyến sách thần biến chân ngôn kinh

ba mươi quyển

 

314

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

thiên nhãn thiênquán thế âm bồ tát đà la ni thần chú kinh

trên dưới cùng quyển

 

315

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

thiên thủ thiên nhãn quan thế âm bồ tát mẫu đà la ni thân kinh

một quyển

 

316

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

thiên thủ thiên nhãn quan thế âm bồ tát quảng đại viên mãn vô ngại đại bi tâm đà la ni kinh (phiên đại bi thần chú phụ)

một quyển

 

317

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

quan thế âm bồ tát bí mật tạng thần chú kinh

317 đến 319 cùng quyển

 

318

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

quan thế âm bồ tát như ý ma ni đà la ni kinh

317 đến 319 cùng quyển

 

319

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

quán tự tại bồ tát như ý tâm đà la ni kinh

317 đến 319 cùng quyển

 

320

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

như ý luân đà la ni kinh

một quyển

 

321

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

quán tự tại bồ tát đát đa lị tùy tâm đà la ni kinh

một quyển

 

322

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

thỉnh quan thế âm bồ tát tiêu phục độc hại đà la ni chú kinh

322 đến 323 cùng quyển

 

323

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết thập nhất diện quan thế âm thần chú kinh

322 đến 323 cùng quyển

 

324

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

thập nhất diện thần chú tâm kinh

324 đến 328 cùng quyển

 

325

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

thiên chuyển đà la ni quan thế âm bồ tát chú kinh

324 đến 328 cùng quyển

 

326

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

chú ngũ thủ kinh

324 đến 328 cùng quyển

 

327

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

lục tự thần chú kinh

324 đến 328 cùng quyển

 

328

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

chú tam thủ kinh

324 đến 328 cùng quyển

 

329

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

đại phương quảng bồ tát tạng kinh trung văn thù sư lợi căn bổn nhất tự đà la ni pháp

329 đến 332 cùng quyển

41

330

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

mạn thù thất lợi bồ tát chú tạng trung nhất tự chú vương kinh

329 đến 332 cùng quyển

 

331

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

thập nhị phật danh thần chú hiệu lượng công đức trừ chướng diệt tội kinh

329 đến 332 cùng quyển

 

332

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết xưng tán như lai công đức thần chú kinh

329 đến 332 cùng quyển

 

333

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

hoa tích đà la ni thần chú kinh

333 đến 337 cùng quyển

 

334

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

sư tử phấn tấn bồ tát sở vấn kinh

333 đến 337 cùng quyển

 

335

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết hoa tụ đà la ni chú kinh

333 đến 337 cùng quyển

 

336

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

lục tự chú vương kinh

333 đến 337 cùng quyển

 

337

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

lục tự thần chú vương kinh

333 đến 337 cùng quyển

 

338

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phạm nữ thủ ý kinh

338 đến 341 cùng quyển

 

339

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

hữu đức nữ sở vấn đại thừa kinh

338 đến 341 cùng quyển

 

340

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết thất câu chi phật mẫu tâm đại chuẩn đề đà la ni kinh

338 đến 341 cùng quyển

 

341

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết thất câu chi phật mẫu chuẩn đề đại minh đà la ni kinh

338 đến 341 cùng quyển

 

342

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

thất câu chi phật mẫu sở thuyết chuẩn đề đà la ni kinh

một quyển

 

343

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

chủng chủng tạp chú kinh

343 đến 344 cùng quyển

 

344

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật đỉnh tôn thắng đà la ni kinh

343 đến 344 cùng quyển

 

345

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật đỉnh tôn thắng đà la ni kinh

345 đến 346 cùng quyển

 

346

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết phật đỉnh tôn thắng đà la ni kinh

345 đến 346 cùng quyển

 

347

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

tối thắng phật đỉnh đà la ni tịnh trừ nghiệp chướng kinh

347 đến 348 cùng quyển

 

348

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật đỉnh tối thắng đà la ni kinh

347 đến 348 cùng quyển

 

349

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

xá lợi phất đà la ni kinh

349 đến 350 cùng quyển

 

350

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết vô lượng môn phá ma đà la ni kinh

349 đến 350 cùng quyển

 

351

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết vô lượng môn vi mật trì kinh

351 đến 352 cùng quyển

 

352

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết xuất sanh vô lượng môn trì kinh

351 đến 352 cùng quyển

 

353

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

a nan đà mục khư ni ha ly đà lân ni kinh

353 đến 354 cùng quyển

 

354

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

a nan đà mục khư ni ha ly đà kinh

353 đến 354 cùng quyển

 

355

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết nhất hướng xuất sinh bồ tát kinh

một quyển

 

356

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

xuất sinh vô biên môn đà la ni kinh

356 đến 358 cùng quyển

 

357

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

thắng tràng tý ấn đà la ni kinh

356 đến 358 cùng quyển

 

358

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

diệu tý ấn tràng đà la ni kinh

356 đến 358 cùng quyển

 

359

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết đà la ni tập kinh

mười ba quyển

 

360

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết trì cú thần chú kinh

360 đến 363 cùng quyển

 

361

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết đà lân ni bát kinh

360 đến 363 cùng quyển

 

362

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

đông phương tối thắng đăng vương như lai trợ hộ trì thế gian thần chú kinh

360 đến 363 cùng quyển

 

363

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

như lai phương tiện thiện xảo chú kinh

360 đến 363 cùng quyển

 

364

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

hư không tạng bồ tát vấn thất phật đà la ni chú kinh

một quyển

 

365

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

thiện pháp phương tiện đà la ni chú kinh

365 đến 367 cùng quyển

 

366

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

kim cương bí mật thiện môn đà la ni kinh

365 đến 367 cùng quyển

 

367

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

hộ mệnh pháp môn thần chú kinh

365 đến 367 cùng quyển

 

368

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

kim cương trường đà la ni kinh

một quyển

 

369

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

kim cương thượng muội đà la ni kinh

một quyển

 

370

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

phật thuyết vô nhai tế tổng trì pháp môn kinh

một quyển

 

371

đại thừa ngũ đại bộ ngoại

tôn thắng bồ tát sở vấn nhất thiết chư pháp nhập vô lượng pháp môn đà la ni kinh

một quyển

 

42

372

đại thừa đan dịch kinh

thập trụ đoạn kết kinh

mười bốn quyển

 

373

đại thừa đan dịch kinh

bồ tát đạo thụ kinh

373 đến 374 cùng quyển

 

374

đại thừa đan dịch kinh

bồ tát sinh địa kinh

373 đến 374 cùng quyển

 

375

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết bột kinh

một quyển

 

376

đại thừa đan dịch kinh

vô cấu tịnh quang đại đà la ni kinh

một quyển

 

377

đại thừa đan dịch kinh

thành cụ quang minh định ý kinh

một quyển

 

378

đại thừa đan dịch kinh

ma ha ma da kinh

hai quyển

 

379

đại thừa đan dịch kinh

chư đức phúc điền kinh

379 đến 380 cùng quyển

 

380

đại thừa đan dịch kinh

đại phương đẳng như lai tạng kinh

379 đến 380 cùng quyển

 

381

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết bảo võng kinh

một quyển

 

382

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết nội tạng bách bảo kinh

382 đến 385 cùng quyển

 

383

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết ôn thất tẩy dục chúng tăng kinh

382 chí 385 đồng quyển

 

384

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết bồ tát hạnh ngũ thập duyên thân kinh

382 đến 385 cùng quyển

 

385

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết bồ tát tu hạnh kinh

382 đến 385 cùng quyển

 

386

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết kim sắc vương kinh

386 đến 388 cùng quyển

 

387

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết pháp môn kinh

386 đến 388 cùng quyển

 

388

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết tứ bất khả đắc kinh

386 đến 388 cùng quyển

 

389

đại thừa đan dịch kinh

tu chân thiên tử kinh

hai quyển

 

390

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết quán phổ hiền bồ tát hạnh pháp kinh

một quyển

 

391

đại thừa đan dịch kinh

quán thế âm bồ tát đắc đại thế bồ tát thụ ký kinh

một quyển

 

392

đại thừa đan dịch kinh

bất tư nghị quang bồ tát sở thuyết kinh

một quyển

 

393

đại thừa đan dịch kinh

siêu nhật minh tam muội kinh

hai quyển

 

394

đại thừa đan dịch kinh

trừ khủng tai hoạn kinh

một quyển

 

395

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết thủ lăng nghiêm tam muội kinh

ba quyển

 

396

đại thừa đan dịch kinh

vị tằng hữu nhân duyên kinh

hai quyển

 

397

đại thừa đan dịch kinh

chư phật yếu tập kinh

hai quyển

 

398

đại thừa đan dịch kinh

xưng dương chư phật công đức kinh

ba quyển

43

399

đại thừa đan dịch kinh

hiền kiếp kinh

mười quyển

 

400

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết phật danh kinh

mười hai quyển

 

401

đại thừa đan dịch kinh

quá khứ trang nghiêm kiếp thiên phật danh kinh

một quyển

 

402

đại thừa đan dịch kinh

hiện tại hiền kiếp thiên phật danh kinh

một quyển

 

403

đại thừa đan dịch kinh

vị lai tinh tú kiếp thiên phật danh kinh

một quyển

 

404

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết ngũ thiên ngũ bách phật danh thần chú trừ chướng diệt tội kinh

tám quyển

 

405

đại thừa đan dịch kinh

lực trang nghiêm tam muội kinh

405 đến 407 cùng quyển

 

406

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết bát bộ phật danh kinh

405 đến 407 cùng quyển

 

407

đại thừa đan dịch kinh

bách phật danh kinh

405 đến 407 cùng quyển

 

408

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết bất tư nghị công đức chư phật sở hộ niệm kinh

hai quyển

 

409

đại thừa đan dịch kinh

kim cương tam muội bản tính thanh tịnh bất hoại bất diệt kinh

409 đến 411 cùng quyển

 

410

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết sư tử nguyệt phật bản sinh kinh

409 đến 411 cùng quyển

 

411

đại thừa đan dịch kinh

diễn đạo tục nghiệp kinh

409 đến 411 cùng quyển

 

412

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết trưởng giả pháp chí thê kinh

412 đến 416 cùng quyển

 

413

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết tát la quốc kinh

412 đến 416 cùng quyển

 

414

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết thập cát tường kinh

412 đến 416 cùng quyển

 

415

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết trưởng giả nữ am đề già sư tử hống liễu nghĩa kinh

412 đến 416 cùng quyển

 

416

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết nhất thiết trí quang minh tiên nhân từ tâm nhân duyên bất thực nhục kinh

412 đến 416 cùng quyển

 

417

đại thừa đan dịch kinh

đại phương đẳng đà la ni kinh

bốn quyển

44

418

đại thừa đan dịch kinh

đại pháp cự đà la ni kinh

hai mươi quyển

 

419

đại thừa đan dịch kinh

đại uy đức đà la ni kinh

hai mươi quyển

 

420

đại thừa đan dịch kinh

quán sát chư pháp hành kinh

bốn quyển

44-45

421

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết hoa thủ kinh

mười quyển

45

422

đại thừa đan dịch kinh

pháp tập kinh

sáu quyển

 

423

đại thừa đan dịch kinh

đại phương quảng viên giác tu đa la liễu nghĩa kinh

một quyển

 

424

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết thi đăng công đức kinh

một quyển

 

425

đại thừa đan dịch kinh

kim cương tam muội kinh

hai quyển

 

426

đại thừa đan dịch kinh

quán phật tam muội hải kinh

mười quyển

 

427

đại thừa đan dịch kinh

đại phương tiện phật báo ân kinh

bảy quyển

 

428

đại thừa đan dịch kinh

bồ tát bản hạnh kinh

ba quyển

 

429

đại thừa đan dịch kinh

bồ tát xứ thai kinh

năm quyển

 

430

đại thừa đan dịch kinh

ương quật ma la kinh

bốn quyển

 

431

đại thừa đan dịch kinh

bồ tát nội tập lục ba la mật kinh

431 đến 432 cùng quyển

 

432

đại thừa đan dịch kinh

bồ tát đầu thân tự ngã hổ khởi tháp nhân duyên kinh

431 đến 432 cùng quyển

46

433

đại thừa đan dịch kinh

tam muội hoằng đạo quảng hiển định ý kinh

bốn quyển

 

434

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết minh độ ngũ thập hiệu kế kinh

hai quyển

 

435

đại thừa đan dịch kinh

vô sở hữu bồ tát kinh

bốn quyển

 

436

đại thừa đan dịch kinh

đại pháp cổ kinh

hai quyển

 

437

đại thừa đan dịch kinh

nguyệt thượng nữ kinh

hai quyển

 

438

đại thừa đan dịch kinh

văn thù sư lợi vấn kinh

hai quyển

 

439

đại thừa đan dịch kinh

đại phương quảng như lai bí mật tạng kinh

trên dưới cùng quyển

 

440

đại thừa đan dịch kinh

đại thừa mật nghiêm kinh

ba quyển

 

441

đại thừa đan dịch kinh

bồ tát anh lạc kinh

hai mươi quyển

47

442

đại thừa đan dịch kinh

đại phật đỉnh như lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa chư bồ tát vạn hạnh thủ lăng nghiêm kinh

mười quyển

 

443

đại thừa đan dịch kinh

thất phật sở thuyết thần chú kinh

bốn quyển

 

444

đại thừa đan dịch kinh

văn thù sư lợi bảo tạng đà la ni kinh

một quyển

 

445

đại thừa đan dịch kinh

tăng già tra kinh

ba quyển

 

446

đại thừa đan dịch kinh

xuất sinh bồ đề tâm kinh

446 đến 447 cùng quyển

 

447

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết phật ấn tam muội kinh

446 đến 447 cùng quyển

 

448

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết thập nhị đầu đà kinh

448 đến 451 cùng quyển

 

449

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết thụ đề ca kinh

448 đến 451 cùng quyển

 

450

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết pháp thường trụ kinh

448 đến 451 cùng quyển

 

451

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết trường thọ vương kinh

448 đến 451 cùng quyển

 

452

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết hải long vương kinh

bốn quyển

 

453

đại thừa đan dịch kinh

phật vi hải long vương thuyết pháp ấn kinh

453 đến 458 cùng quyển

 

454

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết hữu nhiễu phật tháp công đức kinh

453 đến 458 cùng quyển

 

455

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết diệu sắc vương nhân duyên kinh

453 đến 458 cùng quyển

 

456

đại thừa đan dịch kinh

sư tử tố đà sa vương đoạn nhục kinh

453 đến 458 cùng quyển

 

457

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết soa ma bà đế thụ ký kinh

453 đến 458 cùng quyển

 

458

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết sư tử trang nghiêm vương bồ tát thỉnh vấn kinh

453 đến 458 cùng quyển

 

459

đại thừa đan dịch kinh

trung ấm kinh

hai quyển

 

460

đại thừa đan dịch kinh

chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh

hai quyển

 

461

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết liên hoa diện kinh

hai quyển

 

462

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết tam phẩm đệ tử kinh

462 đến 468 cùng quyển

 

463

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết tứ bối kinh

462 đến 468 cùng quyển

 

464

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết đương lai biến kinh

462 đến 468 cùng quyển

 

465

đại thừa đan dịch kinh

quá khứ phật phân vệ kinh

462 đến 468 cùng quyển

 

466

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết pháp diệt tận kinh

462 đến 468 cùng quyển

 

467

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết thậm thâm đại hồi hướng kinh

462 đến 468 cùng quyển

 

468

đại thừa đan dịch kinh

thiên vương thái tử bích la kinh

462 đến 468 cùng quyển

 

469

đại thừa đan dịch kinh

đại cát nghĩa thần chú kinh

một quyển

 

470

đại thừa đan dịch kinh

a tra bà câu quỷ thần đại tướng thượng phật đà la ni kinh

một quyển

 

471

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết đại phổ hiền đà la ni kinh

471 đến 482 cùng quyển

 

472

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết đại thất bảo đà la ni kinh

471 đến 482 cùng quyển

 

473

đại thừa đan dịch kinh

lục tự đại đà la ni chú kinh

471 đến 482 cùng quyển

 

474

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết an trạch thần chú kinh

471 đến 482 cùng quyển

 

475

đại thừa đan dịch kinh

huyễn sư đà thần chú kinh

471 đến 482 cùng quyển

 

476

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết tích trừ tặc hại chú kinh

471 đến 482 cùng quyển

 

477

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết chú thời khí bệnh kinh

471 đến 482 cùng quyển

 

478

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết chú xỉ kinh

471 đến 482 cùng quyển

 

479

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết chú mục kinh

471 đến 482 cùng quyển

 

480

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết chú tiểu nhi kinh

471 đến 482 cùng quyển

 

481

đại thừa đan dịch kinh

a di đà cổ âm thanh vương đà la ni kinh

471 đến 482 cùng quyển

 

482

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết ma ni la đàn kinh

471 đến 482 cùng quyển

 

483

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết đàn trì la ma du thuật kinh

483 đến 490 cùng quyển

 

484

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết hộ chư đồng tử đà la ni chú kinh

483 đến 490 cùng quyển

 

485

đại thừa đan dịch kinh

chư phật tâm đà la ni kinh

483 đến 490 cùng quyển

 

486

đại thừa đan dịch kinh

bạt tế khổ nạn đà la ni kinh

483 đến 490 cùng quyển

 

487

đại thừa đan dịch kinh

bát danh phổ mật đà la ni kinh

483 đến 490 cùng quyển

 

488

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết trì thế đà la ni kinh

483 đến 490 cùng quyển

 

489

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết lục môn đà la ni kinh

483 đến 490 cùng quyển

 

490

đại thừa đan dịch kinh

thanh tịnh quán thế âm bồ tát phổ hiền đà la ni kinh

483 đến 490 cùng quyển

 

491

đại thừa đan dịch kinh

chư phật tập hội đà la ni kinh

491 đến 493 cùng quyển

 

492

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết trí cự đà la ni kinh

491 đến 493 cùng quyển

 

493

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết tùy cầu tức đắc đại tự tại đà la ni thần chú kinh

491 đến 493 cùng quyển

 

494

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết nhất thiết pháp công đức trang nghiêm vương kinh

494 đến 497 cùng quyển

 

495

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết bạt trừ tội chướng chú vương kinh

494 đến 497 cùng quyển

 

496

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết thiện dạ kinh

494 đến 497 cùng quyển

 

497

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết hư không tạng bồ tát năng mãn chư nguyện tối thắng tâm đà la ni cầu văn trì pháp

494 đến 497 cùng quyển

 

498

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết phật địa kinh

498 đến 501 cùng quyển

 

499

đại thừa đan dịch kinh

bách thiên ấn đà la ni kinh

498 đến 501 cùng quyển

 

500

đại thừa đan dịch kinh

trang nghiêm vương đà la ni kinh

498 đến 501 cùng quyển

 

501

đại thừa đan dịch kinh

hương vương bồ tát đà la ni chú kinh

498 đến 501 cùng quyển

 

502

đại thừa đan dịch kinh

ưu bà di tịnh hạnh pháp môn kinh

hai quyển

 

503

đại thừa đan dịch kinh

chư pháp tối thượng vương kinh

một quyển

 

504

đại thừa đan dịch kinh

văn thù sư lợi bát niết bàn kinh

504 đến 505 cùng quyển

 

505

đại thừa đan dịch kinh

dị xuất bồ tát bản khởi kinh

504 đến 505 cùng quyển

 

506

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết hiền thủ kinh

506 đến 508 cùng quyển

 

507

đại thừa đan dịch kinh

thiên phật nhân duyên kinh

506 đến 508 cùng quyển

 

508

đại thừa đan dịch kinh

bát đại nhân giác kinh

506 đến 508 cùng quyển

48

509

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết nguyệt minh bồ tát kinh

509 đến 512 cùng quyển

 

510

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết tâm minh kinh

509 đến 512 cùng quyển

 

511

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết diệt thập phương minh kinh

509 đến 512 cùng quyển

 

512

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết lộc mẫu kinh

509 đến 512 cùng quyển

 

513

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết ma nghịch kinh

một quyển

 

514

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết lại tra hòa la sở vấn đức quang thái tử kinh

một quyển

 

515

đại thừa đan dịch kinh

thương chủ thiên tử sở vấn kinh

một quyển

 

516

đại thừa đan dịch kinh

đại thừa tứ pháp kinh

516 đến 517 cùng quyển

 

517

đại thừa đan dịch kinh

ly cấu huệ bồ tát sở vấn lễ phật pháp kinh

516 đến 517 cùng quyển

 

518

đại thừa đan dịch kinh

tịch chiếu thần biến tam ma địa kinh

một quyển

 

519

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết tạo tháp công đức kinh

519 đến 524 cùng quyển

 

520

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết bất tăng bất giảm kinh

519 đến 524 cùng quyển

 

521

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết kiên cố nữ kinh

519 đến 524 cùng quyển

 

522

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết đại thừa lưu chuyển chư hữu kinh

519 đến 524 cùng quyển

 

523

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết đại ý kinh

519 đến 524 cùng quyển

 

524

đại thừa đan dịch kinh

thụ trì thất phật danh hiệu sở sinh công đức kinh

519 đến 524 cùng quyển

 

525

đại thừa đan dịch kinh

kim cương quang diệm chỉ phong vũ đà la ni kinh

một quyển

 

526

đại thừa đan dịch kinh

đại tỳ lô già na thành phật thần biến gia trì kinh

bảy quyển

 

527

đại thừa đan dịch kinh

tô bà hô đồng tử kinh

ba quyển

 

528

đại thừa đan dịch kinh

nhất tự phật đỉnh luân vương kinh

sáu quyển

 

529

đại thừa đan dịch kinh

tô tất địa yết la kinh

bốn quyển

 

530

đại thừa đan dịch kinh

kim cương đỉnh du già trung lược xuất niệm tụng kinh

bốn quyển

 

531

đại thừa đan dịch kinh

quảng đại bảo lâu các thiện trụ bí mật đà la ni kinh

ba quyển

 

532

đại thừa đan dịch kinh

mâu lê mạn đà la chú kinh

hai quyển

 

533

đại thừa đan dịch kinh

kim cương đỉnh kinh mạn thù thất lợi bồ tát ngũ tự tâm đà la ni phẩm

533 đến 534 cùng quyển

 

534

đại thừa đan dịch kinh

quán tự tại như ý luân bồ tát du già pháp yếu

533 đến 534 cùng quyển

 

535

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết cứu diện nhiên ngạ quỷ đà la ni thần chú kinh

535 đến 537 cùng quyển

 

536

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết cam lộ kinh đà la ni

535 đến 537 cùng quyển

 

537

đại thừa đan dịch kinh

phật thuyết đại đà la ni mạt pháp trung nhất tự tâm chú kinh

535 đến 537 cùng quyển

 

mã sách

sỐ thỨ tỰ

loẠi biỆt

TÊN kinh

quyỂn sỐ

49-50

538

tiểu thừa a hàm bộ

trung a hàm kinh

sáu mươi quyển

50-51

539

tiểu thừa a hàm bộ

tăng nhất a hàm kinh

năm mươi quyển

51-52

540

tiểu thừa a hàm bộ

tạp a hàm kinh

năm mươi quyển

52-53

541

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết trường a hàm kinh

hai mươi hai quyển

53

542

tiểu thừa a hàm bộ

biệt dịch tạp a hàm kinh

hai mươi quyển

 

543

tiểu thừa a hàm bộ

tạp a hàm kinh

một quyển

 

544

tiểu thừa a hàm bộ

trường a hàm thập báo pháp kinh

hai quyển

53-54

545

tiểu thừa a hàm bộ

khởi thế nhân bản kinh

mười quyển

54

546

tiểu thừa a hàm bộ

khởi thế kinh

mười quyển

 

547

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết lâu thán kinh

sáu quyển

 

548

tiểu thừa a hàm bộ

phật bát nê hoàn kinh

hai quyển

 

549

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết nhân bổn dục sanh kinh

một quyển

 

550

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết phạm võng lục thập nhị kiến kinh

550 đến 551 cùng quyển

 

551

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết thi ca la việt lục phương lễ kinh

550 đến 551 cùng quyển

 

552

tiểu thừa a hàm bộ

trung bổn khởi kinh

hai quyển

 

553

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết thất tri kinh

553 đến 558 cùng quyển

 

554

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết hàm thủy dụ kinh

553 đến 558 cùng quyển

 

555

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết nhất thiết lưu nhiếp thủ nhân kinh

553 đến 558 cùng quyển

 

556

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết diêm la vương ngũ thiên sứ giả kinh

553 đến 558 cùng quyển

 

557

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết thiết thành nê lê kinh

553 đến 558 cùng quyển

 

558

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết cổ lai thế thời kinh

553 đến 558 cùng quyển

 

559

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết a na luật bát niệm kinh

559 đến 564 cùng quyển

 

560

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết ly thuỵ kinh

559 đến 564 cùng quyển

 

561

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết thị pháp phi pháp kinh

559 đến 564 cùng quyển

 

562

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết lạc tưởng kinh

559 đến 564 cùng quyển

 

563

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết lậu phân bố kinh

559 đến 564 cùng quyển

 

564

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết a nậu phong kinh

559 đến 564 cùng quyển

 

565

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết cầu dục kinh

565 đến 567 cùng quyển

 

566

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết thụ tuế kinh

565 đến 567 cùng quyển

 

567

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết phạm chí kế thuỷ tịnh kinh

565 đến 567 cùng quyển

 

568

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết phục dâm kinh

568 đến 570 cùng quyển

 

569

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết ma nhiễu loạn kinh

568 đến 570 cùng quyển

 

570

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết tệ ma thí mục liên kinh

568 đến 570 cùng quyển

 

571

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết nê lê kinh

571 đến 573 cùng quyển

 

572

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết ưu bà di đọa xả ca kinh

571 đến 573 cùng quyển

 

573

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết trai kinh

571 đến 573 cùng quyển

 

574

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết khổ âm kinh

574 đến 576 cùng quyển

 

575

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết khổ âm nhân sự kinh

574 đến 576 cùng quyển

 

576

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết thích ma nam bản kinh

574 đến 576 cùng quyển

 

577

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết bỉ ma túc kinh

577 đến 582 cùng quyển

 

578

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết bà la môn tử mệnh chung ái niệm bất ly kinh

577 đến 582 đến quyển

 

579

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết thập chi cư sĩ bát thành nhân kinh

577 đến 582 cùng quyển

 

580

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết tà kiến kinh

577 đến 582 cùng quyển

 

581

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết tiễn dụ kinh

577 đến 582 cùng quyển

 

582

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết phổ pháp nghĩa kinh

577 đến 582 cùng quyển

 

583

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết quảng nghĩa pháp môn kinh

583 đến 587 cùng quyển

 

584

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết giới đức hương kinh

583 đến 587 cùng quyển

 

585

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết tứ nhân xuất hiện thế gian kinh

583 đến 587 cùng quyển

 

586

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết chư pháp bản kinh

583 đến 587 cùng quyển

 

587

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết cù đàm di ký quả kinh

583 đến 587 cùng quyển

 

588

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết phạm chí a phong kinh

một quyển

 

589

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết tịch chí quả kinh

một quyển

 

590

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết lại tra hòa la kinh

590 đến 593 cùng quyển

 

591

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết thiện sinh tử kinh

590 đến 593 cùng quyển

 

592

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết sổ kinh

590 đến 593 cùng quyển

 

593

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết phạm chí át ba la diên vấn chủng tôn kinh

590 đến 593 cùng quyển

 

594

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết tứ đế kinh

594 đến 600 cùng quyển

 

595

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết hằng thủy kinh

594 đến 600 cùng quyển

 

596

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết chiêm bà tỷ khâu kinh

594 đến 600 cùng quyển

 

597

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết bổn tướng ỷ trí kinh

594 đến 600 cùng quyển

 

598

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết duyên bổn trí kinh

594 đến 600 cùng quyển

 

599

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết đỉnh sanh vương cố sự kinh

594 đến 600 cùng quyển

 

600

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết văn đà kiệt vương kinh

594 đến 600 cùng quyển

55

601

tiểu thừa a hàm bộ

tam quy ngũ giới từ tâm yếm ly công đức kinh

601 đến 604 cùng quyển

 

602

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết tu đạt kinh

601 đến 604 cùng quyển

 

603

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết hoàng trúc viên lão bà la môn thuyết học kinh

601 đến 604 cùng quyển

 

604

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết phạm ma dụ kinh

601 đến 604 cùng quyển

 

605

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết tôn thượng kinh

605 đến 609 cùng quyển

 

606

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết anh vũ kinh

605 đến 609 cùng quyển

 

607

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết đâu điều kinh

605 đến 609 cùng quyển

 

608

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết ý kinh

605 đến 609 cùng quyển

 

609

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết ứng pháp kinh

605 đến 609 cùng quyển

 

610

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết ba tư nặc vương thái hậu băng trần thổ bồn thân kinh

610 đến 611 cùng quyển

 

611

tiểu thừa a hàm bộ

tu ma đề nữ kinh

610 đến 611 cùng quyển

 

612

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết tam ma kiệt kinh

612 đến 617 cùng quyển

 

613

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết bà la môn tỵ tử kinh

612 đến 617 cùng quyển

 

614

tiểu thừa a hàm bộ

thực thi hoạch ngũ phúc báo kinh

612 đến 617 cùng quyển

 

615

tiểu thừa a hàm bộ

tần tỳ sa la vương nghệ phật cung dưỡng kinh

612 đến 617 cùng quyển

 

616

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết trưởng giả tử lục quá xuất gia kinh

612 đến 617 cùng quyển

 

617

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết ương quật ma kinh

612 đến 617 cùng quyển

 

618

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết ương quật kế kinh

618 đến 621 cùng quyển

 

619

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết lực sĩ di sơn kinh

618 đến 621 cùng quyển

 

620

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết tứ vị tằng hữu pháp kinh

618 đến 621 cùng quyển

 

621

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết xá lợi phất mục kiền liên du tứ cù kinh

618 đến 621 cùng quyển

 

622

tiểu thừa a hàm bộ

thất phật phụ mẫu tính tự kinh

622 đến 630 cùng quyển

 

623

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết phóng ngưu kinh

622 đến 630 cùng quyển

 

624

tiểu thừa a hàm bộ

duyên khởi kinh

622 đến 630 cùng quyển

 

625

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết thập nhất tưởng tư niệm như lai kinh

622 đến 630 cùng quyển

 

626

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết tứ nê lê kinh

622 đến 630 cùng quyển

 

627

tiểu thừa a hàm bộ

xá vệ quốc vương mộng kiến thập sự kinh

622 đến 630 cùng quyển

 

628

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết quốc vương bất lê tiên nê thập mộng kinh

622 đến 630 cùng quyển

 

629

tiểu thừa a hàm bộ

a nan đồng học kinh

622 đến 630 cùng quyển

 

630

tiểu thừa a hàm bộ

ngũ uẩn giai không kinh

622 đến 630 cùng quyển

 

631

tiểu thừa a hàm bộ

a nan vấn sự phật cát hung kinh

631 đến 634 cùng quyển

 

632

tiểu thừa a hàm bộ

mạn pháp kinh

631 đến 634 cùng quyển

 

633

tiểu thừa a hàm bộ

a nan phân biệt kinh

631 đến 634 cùng quyển

 

634

tiểu thừa a hàm bộ

ngũ mẫu tử kinh

631 đến 634 cùng quyển

 

635

tiểu thừa a hàm bộ

sa di la kinh

635 đến 640 cùng quyển

 

636

tiểu thừa a hàm bộ

ngọc da kinh

635 đến 640 cùng quyển

 

637

tiểu thừa a hàm bộ

ngọc da nữ kinh

635 đến 640 cùng quyển

 

638

tiểu thừa a hàm bộ

a tốc đạt kinh

635 đến 640 cùng quyển

 

639

tiểu thừa a hàm bộ

ma đặng nữ kinh

635 đến 640 cùng quyển

 

640

tiểu thừa a hàm bộ

ma đặng nữ giải hình trung lục sự kinh

635 đến 640 cùng quyển

 

641

tiểu thừa a hàm bộ

ma đăng già kinh

hai quyển

 

642

tiểu thừa a hàm bộ

xá đầu gián kinh

một quyển

 

643

tiểu thừa a hàm bộ

trị thiền bệnh bí yếu kinh

hai quyển

 

644

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết thất xứ tam quán kinh

trên dưới cùng quyển

 

645

tiểu thừa a hàm bộ

a na bân để hóa thất tử kinh

645 đến 648 cùng quyển

 

646

tiểu thừa a hàm bộ

đại ái đạo bát niết bàn kinh

645 đến 648 cùng quyển

 

647

tiểu thừa a hàm bộ

phật mẫu bát nê hoàn kinh

645 đến 648 cùng quyển

 

648

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết thánh pháp ấn kinh

645 đến 648 cùng quyển

 

649

tiểu thừa a hàm bộ

ngũ âm thí dụ kinh

một quyển

 

650

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết thủy mạt sở phiêu kinh

một quyển

 

651

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết bất tự thủ ý kinh

một quyển

 

652

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết mãn nguyện tử kinh

một quyển

 

653

tiểu thừa a hàm bộ

chuyển pháp luân kinh

một quyển

 

654

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết tam chuyển pháp luân kinh

một quyển

 

655

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết bát chánh đạo kinh

một quyển

 

656

tiểu thừa a hàm bộ

nan đề thích kinh

một quyển

 

657

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết mã hữu tam tướng kinh

một quyển

 

658

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết mã hữu bát thái thí nhân kinh

một quyển

 

659

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết tương ưng tương khắc kinh

một quyển

 

660

tiểu thừa a hàm bộ

tu hành bổn khởi kinh

hai quyển

 

661

tiểu thừa a hàm bộ

thái tử thụy ứng bổn khởi kinh

hai quyển

 

662

tiểu thừa a hàm bộ

quá khứ hiện tại nhân quả kinh

bốn quyển

 

663

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết nại nữ kỳ vực nhân duyên kinh

một quyển

 

664

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết nại nữ kỳ bà kinh

một quyển

 

665

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết sinh kinh

năm quyển

 

666

tiểu thừa a hàm bộ

bình sa vương ngũ nguyện kinh

666 đến 669 cùng quyển

 

667

tiểu thừa a hàm bộ

lưu ly vương kinh

666 đến 669 cùng quyển

 

668

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết hải bát đức kinh

666 đến 669 cùng quyển

 

669

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết pháp hải kinh

666 đến 669 cùng quyển

 

670

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết nghĩa túc kinh

hai quyển

 

671

tiểu thừa a hàm bộ

quỷ vấn mục liên kinh

671 đến 673 cùng quyển

 

672

tiểu thừa a hàm bộ

tạp tạng kinh

671 đến 673 cùng quyển

 

673

tiểu thừa a hàm bộ

ngạ quỷ báo ứng kinh

671 đến 673 cùng quyển

 

674

tiểu thừa a hàm bộ

phật thuyết tứ thập nhị chương kinh

một quyển

 

56-57

675

tiểu thừa đan dịch kinh

chánh pháp niệm xứ kinh

bảy mươi quyển

57-58

676

tiểu thừa đan dịch kinh

phật bản hạnh tập kinh

sáu mươi quyển

58

677

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết đại an ban thủ ý kinh

hai quyển

 

678

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết mạ ý kinh

678 đến 679 cùng quyển

 

679

tiểu thừa đan dịch kinh

thiền hành pháp tưởng kinh

678 đến 679 cùng quyển

 

680

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết xứ xứ kinh

một quyển

 

681

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết phân biệt thiện ác sở khởi kinh

một quyển

 

682

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết xuất gia duyên kinh

682 đến 688 cùng quyển

 

683

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết a hàm chánh hạnh kinh

682 đến 688 cùng quyển

 

684

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết thập bát nê lê kinh

682 đến 688 cùng quyển

 

685

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết pháp thụ trần kinh

682 đến 688 cùng quyển

 

686

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết tiến học kinh

682 đến 688 cùng quyển

 

687

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết đắc đạo thê tích trượng kinh (trì tích trượng pháp phụ)

682 đến 688 cùng quyển

 

688

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết bần cùng lão công kinh

682 đến 688 cùng quyển

 

689

tiểu thừa đan dịch kinh

tu ma đề trưởng giả kinh

689 đến 692 cùng quyển

 

690

tiểu thừa đan dịch kinh

trưởng giả áo não tam xứ kinh

689 đến 692 cùng quyển

 

691

tiểu thừa đan dịch kinh

kiền đà quốc vương kinh

689 đến 692 cùng quyển

 

692

tiểu thừa đan dịch kinh

a nan tứ sự kinh

689 đến 692 cùng quyển

 

693

tiểu thừa đan dịch kinh

phân biệt kinh

693 đến 696 cùng quyển

 

694

tiểu thừa đan dịch kinh

vị sinh oán kinh

693 đến 696 cùng quyển

 

695

tiểu thừa đan dịch kinh

tứ nguyện kinh

693 đến 696 cùng quyển

 

696

tiểu thừa đan dịch kinh

chế cẩu kinh

693 đến 696 cùng quyển

 

697

tiểu thừa đan dịch kinh

bát quan trai kinh

697 đến 704 cùng quyển

 

698

tiểu thừa đan dịch kinh

hiếu tử kinh

697 đến 704 cùng quyển

 

699

tiểu thừa đan dịch kinh

hắc thị phạm chí kinh

697 đến 704 cùng quyển

 

700

tiểu thừa đan dịch kinh

a cưu lưu kinh

697 đến 704 cùng quyển

 

701

tiểu thừa đan dịch kinh

phật vị a chi la ca diếp tự hóa tác khổ kinh

697 đến 704 cùng quyển

 

702

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết tội nghiệp báo ứng giáo hóa địa ngục kinh

697 đến 704 cùng quyển

 

703

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết long vương huynh đệ kinh

697 đến 704 cùng quyển

 

704

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết trưởng giả âm duyệt kinh

697 đến 704 cùng quyển

 

705

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết thất nữ kinh

705 đến 709 cùng quyển

 

706

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết bát sư kinh

705 đến 709 cùng quyển

 

707

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết việt nạn kinh

705 đến 709 cùng quyển

 

708

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết sở dục chí hoạn kinh

705 đến 709 cùng quyển

 

709

tiểu thừa đan dịch kinh

a đồ thế vương vấn ngũ nghịch kinh

705 đến 709 cùng quyển

 

710

tiểu thừa đan dịch kinh

bổn sự kinh

bảy quyển

 

711

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết trung tâm kinh

711 đến 716 cùng quyển

 

712

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết kiến chánh kinh

711 đến 716 cùng quyển

 

713

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết đại ngư sự kinh

711 đến 716 cùng quyển

 

714

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết a nan thất mộng kinh

711 đến 716 cùng quyển

 

715

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết ha điêu a na hàm kinh

711 đến 716 cùng quyển

 

716

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết đăng chỉ nhân duyên kinh

711 đến 716 cùng quyển

 

717

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết phụ nhân ngộ cô kinh

717 đến 724 cùng quyển

 

718

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết tứ thiên vương kinh

717 đến 724 cùng quyển

 

719

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết ma ha ca diếp độ bần mẫu kinh

717 đến 724 cùng quyển

 

720

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết thiện hành tam thập thất phẩm kinh

717 đến 724 cùng quyển

 

721

tiểu thừa đan dịch kinh

tỷ khâu tỵ nữ ố danh dục tự sát kinh

717 đến 724 cùng quyển

 

722

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết thân quán kinh

717 đến 724 cùng quyển

 

723

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết vô thường kinh (lâm chung phương quyết phụ)

717 đến 724 cùng quyển

 

724

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết bát vô hạ hữu hạ kinh

717 đến 724 cùng quyển

 

725

tiểu thừa đan dịch kinh

ngũ bách đệ tử tự thuyết bổn khởi kinh

một quyển

 

726

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết ngũ khổ chương cú kinh

726 đến 728 cùng quyển

 

727

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết kiên ý kinh

726 đến 728 cùng quyển

 

728

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết tịnh phạn vương bát niết bàn kinh

726 đến 728 cùng quyển

 

729

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết hưng khởi hành kinh

hai quyển

 

730

tiểu thừa đan dịch kinh

trường trảo phạm chí thỉnh vấn kinh

730 đến 735 cùng quyển

 

731

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết thí dụ kinh

730 đến 735 cùng quyển

 

732

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết tỷ khâu thính thi kinh

730 đến 735 cùng quyển

 

733

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết lược giáo giới kinh

730 đến 735 cùng quyển

 

734

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết liệu trĩ bệnh kinh

730 đến 735 cùng quyển

 

735

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết nghiệp báo sai biệt kinh

730 đến 735 cùng quyển

 

736

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết thập nhị phẩm sinh tử kinh

736 đến 739 cùng quyển

 

737

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết luân chuyển ngũ đạo tội phúc báo ứng kinh

736 đến 739 cùng quyển

 

738

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết ngũ vô phản phục kinh

736 đến 739 cùng quyển

 

739

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết phật đại tăng đại kinh

736 đến 739 cùng quyển

 

740

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết đại ca diếp bổn kinh

740 đến 746 cùng quyển

 

741

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết tứ tự xâm kinh

740 đến 746 cùng quyển

 

742

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết la vân nhẫn nhục kinh

740 đến 746 cùng quyển

 

743

tiểu thừa đan dịch kinh

phật vi niên thiếu tỷ khâu thuyết chính sự kinh

740 đến 746 cùng quyển

 

744

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết sa hạt tỷ khâu công đức kinh

740 đến 746 cùng quyển

 

745

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết thời phi thời kinh

740 đến 746 cùng quyển

 

746

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết tự ái kinh

740 đến 746 cùng quyển

 

747

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết hiền giả ngũ phúc đức kinh

747 đến 752 cùng quyển

 

748

tiểu thừa đan dịch kinh

thiên thỉnh vấn kinh

747 đến 752 cùng quyển

 

749

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết hộ tịnh kinh

747 đến 752 cùng quyển

 

750

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết mộc kinh

747 đến 752 cùng quyển

 

751

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết vô thượng xứ kinh

747 đến 752 cùng quyển

 

752

tiểu thừa đan dịch kinh

lô chí trưởng giả nhân duyên kinh

747 đến 752 cùng quyển

 

753

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết phổ đạt vương kinh

753 đến 760 cùng quyển

 

754

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết quỷ tử mẫu kinh

753 đến 760 cùng quyển

 

755

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết phạm ma nan quốc vương kinh

753 đến 760 cùng quyển

 

756

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết tôn đa da chí kinh

753 đến 760 cùng quyển

 

757

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết phụ mẫu ân nan báo kinh

753 đến 760 cùng quyển

 

758

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết tân tuế kinh

753 đến 760 cùng quyển

 

759

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết quần ngưu thí kinh

753 đến 760 cùng quyển

 

760

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết cửu hoạnh kinh

753 đến 760 cùng quyển

 

761

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết ngũ khủng bố thế kinh

761 đến 765 cùng quyển

 

762

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết đệ tử tử phục sinh kinh

761 đến 765 cùng quyển

 

763

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết giải đãi canh giả kinh

761 đến 765 cùng quyển

 

764

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết biện ý trưởng giả tử sở vấn kinh

761 đến 765 cùng quyển

 

765

tiểu thừa đan dịch kinh

vô cấu ưu bà di vấn kinh

761 đến 765 cùng quyển

 

766

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết da chi kinh

766 đến 773 cùng quyển

 

767

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết mạt la vương kinh

766 đến 773 cùng quyển

 

768

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết ma đạt quốc vương kinh

766 đến 773 cùng quyển

 

769

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết chiên đà việt quốc vương kinh

766 đến 773 cùng quyển

 

770

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết ngũ vương kinh

766 đến 773 cùng quyển

 

771

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết xuất gia công đức kinh

766 đến 773 cùng quyển

 

772

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết chiên đàn thụ kinh

766 đến 773 cùng quyển

 

773

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết át đa hòa đa kỳ kinh

766 đến 773 cùng quyển

 

774

tiểu thừa đan dịch kinh

thiền bí yếu pháp kinh

ba quyển

 

775

tiểu thừa đan dịch kinh

âm trì nhập kinh

trên dưới cùng quyển

 

776

tiểu thừa đan dịch kinh

phật thuyết nhân duyên tăng hộ kinh

một quyển

 

59

777

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại thừa trang nghiêm bảo vương kinh

bốn quyển

 

778

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phân biệt thiện ác báo ứng kinh

trên dưới cùng quyển

 

779

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết thủ hộ đại thiên quốc thổ kinh

ba quyển

 

780

tống nguyên nhập tạng chư kinh

đại phương quảng tổng trì bảo quang minh kinh

năm quyển

 

781

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại thừa thánh vô lượng thọ quyết định quang minh vương như lai đà la ni kinh

781 đến 782 cùng quyển

 

782

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại thừa thánh cát tường trì thế đà la ni kinh

781 đến 782 cùng quyển

 

783

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại thừa nhật tử vương sở vấn kinh

783 đến 784 cùng quyển

 

784

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết kim diệu đồng tử kinh

783 đến 784 cùng quyển

 

785

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật đỉnh phóng vô cấu quang minh nhập phổ môn quan sát nhất thiết như lai tâm đà la ni kinh

trên dưới cùng quyển

 

786

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết lâu các chánh pháp cam lộ cổ kinh

786 đến 789 cùng quyển

 

787

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại thừa thiện kiến biến hoá văn thù sư lợi vấn pháp kinh

786 đến 789 cùng quyển

 

788

tống nguyên nhập tạng chư kinh

thánh hư không tạng bồ tát đà la ni kinh

786 đến 789 cùng quyển

 

789

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại hộ minh đại đà la ni kinh

786 đến 789 cùng quyển

 

790

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết vô năng thắng phan vương như lai trang nghiêm đà la ni kinh

790 đến 794 cùng quyển

 

791

tống nguyên nhập tạng chư kinh

tối thắng phật đỉnh đà la ni kinh

790 đến 794 cùng quyển

 

792

tống nguyên nhập tạng chư kinh

thánh phật mẫu tiểu tự bát nhã ba la mật đa kinh

790 đến 794 cùng quyển

 

793

tống nguyên nhập tạng chư kinh

tiêu trừ nhất thiết thiểm điện chướng nạn tùy cầu như ý đà la ni kinh

790 đến 794 cùng quyển

 

794

tống nguyên nhập tạng chư kinh

thánh tối thượng đăng minh như lai đà la ni kinh

790 đến 794 cùng quyển

 

795

tống nguyên nhập tạng chư kinh

đại hàn lâm thánh nan noa đà la ni kinh

795 đến 798 cùng quyển

 

796

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết chư hành hữu vi kinh

795 đến 798 cùng quyển

 

797

tống nguyên nhập tạng chư kinh

tức trừ trung yểu đà la ni kinh

795 đến 798 cùng quyển

 

798

tống nguyên nhập tạng chư kinh

nhất thiết như lai chánh pháp bí mật khiếp ấn tâm đà la ni kinh

795 đến 798 cùng quyển

 

799

tống nguyên nhập tạng chư kinh

diệu pháp thánh niệm xứ kinh

tám quyển

 

800

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại ca diếp vấn đại bảo tích chánh pháp kinh

năm quyển

 

801

tống nguyên nhập tạng chư kinh

ta nẵng pháp thiên tử thụ tam quy y hoạch miễn ác đạo kinh

801 đến 802 cùng quyển

 

802

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết hiệu lượng thọ mệnh kinh

801 đến 802 cùng quyển

 

803

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết sa di thập giới nghi tắc kinh

803 đến 806 cùng quyển

 

804

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết thánh trì thế đà la ni kinh

803 đến 806 cùng quyển

 

805

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết bố thi kinh

803 đến 806 cùng quyển

 

806

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết thánh diệu mẫu đà la ni kinh

803 đến 806 cùng quyển

 

807

tống nguyên nhập tạng chư kinh

pháp tập danh số kinh

807 đến 808 cùng quyển

 

808

tống nguyên nhập tạng chư kinh

thánh đa la bồ tát nhất bách bát danh đà la ni kinh

807 đến 808 cùng quyển

 

809

tống nguyên nhập tạng chư kinh

thập nhị duyên sinh tường thụy kinh

trên dưới cùng quyển

 

810

tống nguyên nhập tạng chư kinh

tán dương thánh đức đa la bồ tát nhất bách bát danh kinh

810 đến 814 cùng quyển

 

811

tống nguyên nhập tạng chư kinh

thánh quan tự tại bồ tát nhất bách bát danh kinh

810 đến 814 cùng quyển

 

812

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết mục liên sở vấn kinh

810 đến 814 cùng quyển

 

813

tống nguyên nhập tạng chư kinh

ngoại đạo vấn thánh đại thừa pháp vô ngã nghĩa kinh

810 đến 814 cùng quyển

 

814

tống nguyên nhập tạng chư kinh

tỳ câu chi bồ tát nhất bách bát danh kinh

810 đến 814 cùng quyển

 

815

tống nguyên nhập tạng chư kinh

thắng quân hóa thế bách dụ già đà kinh

815 đến 816 cùng quyển

 

816

tống nguyên nhập tạng chư kinh

lục đạo già đà kinh

815 đến 816 cùng quyển

 

817

tống nguyên nhập tạng chư kinh

diệu tý bồ tát sở vấn kinh

bốn quyển

 

818

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết bật sô ngũ pháp kinh

818 đến 824 cùng quyển

 

819

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết bật sô ca thi ca thập pháp kinh

818 đến 824 cùng quyển

 

820

tống nguyên nhập tạng chư kinh

chư phật tâm ấn đà la ni kinh

818 đến 824 cùng quyển

 

821

tống nguyên nhập tạng chư kinh

đại thừa bảo nguyệt đồng tử vấn pháp kinh

818 đến 824 cùng quyển

 

822

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết liên hoa nhãn đà la ni kinh

818 đến 824 cùng quyển

 

823

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết quán tưởng phật mẫu bát nhã ba la mật đa bồ tát kinh

818 đến 824 cùng quyển

 

824

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết như ý ma ni đà la ni kinh

818 đến 824 cùng quyển

 

825

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết thánh đại tổng trì vương kinh

825 đến 831 cùng quyển

 

826

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết tối thượng ý đà la ni kinh

825 đến 831 cùng quyển

 

827

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết trì minh tạng bát đại tổng trì vương kinh

825 đến 831 cùng quyển

 

828

tống nguyên nhập tạng chư kinh

thánh vô năng thắng kim cương hỏa đà la ni kinh

825 đến 831 cùng quyển

 

829

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết tôn thắng đại minh vương kinh

825 đến 831 cùng quyển

 

830

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết trí quang diệt nhất thiết nghiệp chướng đà la ni kinh

825 đến 831 cùng quyển

 

831

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết như ý bảo tổng trì vương kinh

825 đến 831 cùng quyển

 

832

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại tự tại thiên tử nhân địa kinh

832 đến 835 cùng quyển

 

833

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết bảo sinh đà la ni kinh

832 đến 835 cùng quyển

 

834

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết thập hiệu kinh

832 đến 835 cùng quyển

 

835

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật vịca la long vương sở thuyết đại thừa pháp kinh

832 đến 835 cùng quyển

 

836

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết phổ hiền bồ tát đà la ni kinh

836 đến 838 cùng quyển

 

837

tống nguyên nhập tạng chư kinh

đại kim cương diệu cao sơn lâu các đà la ni kinh

836 đến 838 cùng quyển

 

838

tống nguyên nhập tạng chư kinh

quảng đại liên hoa trang nghiêm mạn noa la diệt nhất thiết tội đà la ni kinh

836 đến 838 cùng quyển

 

839

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại ma lý chi bồ tát kinh

bảy quyển

 

840

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết mạt lợi chi đềhoa man kinh

840 đến 841 cùng quyển

 

841

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết ma lợi chi thiên kinh

840 đến 841 cùng quyển

 

842

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết ma lợi chi thiên đà la ni chú kinh

842 đến 844 cùng quyển

 

843

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết trưởng giả thi báo kinh

842 đến 844 cùng quyển

 

844

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết tì sa môn thiên vương kinh

842 đến 844 cùng quyển

 

845

tống nguyên nhập tạng chư kinh

tỳ bà thi phật kinh

trên dưới cùng quyển

 

846

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại tam ma nặc kinh

846 đến 848 cùng quyển

 

847

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết nguyệt quang bồ tát kinh

846 đến 848 cùng quyển

 

848

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết phổ hiền mạn noa la kinh

846 đến 848 cùng quyển

60

849

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết thánh trang nghiêm đà la ni kinh

849 đến 853 cùng quyển

 

850

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết thánh lục tự đại minh vương đà la ni kinh

849 đến 853 cùng quyển

 

851

tống nguyên nhập tạng chư kinh

thiên chuyển đại minh đà la ni kinh

849 đến 853 cùng quyển

 

852

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết hoa tích lâu các đà la ni kinh

849 đến 853 cùng quyển

 

853

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết thắng phan anh lạc đà la ni kinh

849 đến 853 cùng quyển

 

854

tống nguyên nhập tạng chư kinh

chúng hứa ma ha đế kinh

mười ba quyển

 

855

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết thất phật kinh

855 đến 857 cùng quyển

 

856

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết giải ưu kinh

855 đến 857 cùng quyển

 

857

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết chiếu bát nhã ba la mật kinh

855 đến 857 cùng quyển

 

858

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm kinh

trên dưới cùng quyển

 

859

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật mẫu bảo đức tạng bát nhã ba la mật kinh

trên dưới cùng quyển

 

860

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đế thích bát nhã ba la mật đa tâm kinh

860 đến 863 cùng quyển

 

861

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết chư phật kinh

860 đến 863 cùng quyển

 

862

tống nguyên nhập tạng chư kinh

xá lê sa đảm ma kinh

860 đến 863 cùng quyển

 

863

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại kim cương hương đà la ni kinh

860 đến 863 cùng quyển

 

864

tống nguyên nhập tạng chư kinh

tối thượng đại thừa kim cương đại giáo bảo vương kinh

hai quyển

 

865

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết tát bát đa tô ly du nại dã kinh

865 đến 867 cùng quyển

 

866

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết nhất thiết như lai ô sắt nị sa tối thắng tổng trì kinh

865 đến 867 cùng quyển

 

867

tống nguyên nhập tạng chư kinh

bồ đề tâm quán thích

865 đến 867 cùng quyển

 

868

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết hộ quốc tôn giả sở vấn đại thừa kinh

bốn quyển

 

869

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết tứ vô sở úy kinh

869 đến 878 cùng quyển

 

870

tống nguyên nhập tạng chư kinh

tăng tuệ đà la ni kinh

869 đến 878 cùng quyển

 

871

tống nguyên nhập tạng chư kinh

thánh lục tự tăng thọ đại minh đà la ni kinh

869 đến 878 cùng quyển

 

872

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại thừa giới kinh

869 đến 878 cùng quyển

 

873

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết thánh tối thắng đà la ni kinh

869 đến 878 cùng quyển

 

874

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết ngũ thập tụng thánh bát nhã ba la mật ni kinh

869 đến 878 cùng quyển

 

875

tống nguyên nhập tạng chư kinh

đại thừa bát đại mạn noa la kinh

869 đến 878 cùng quyển

 

876

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết hiệu lượng nhất thiết phật sát công đức kinh

869 đến 878 cùng quyển

 

877

tống nguyên nhập tạng chư kinh

la phược noa thuyết cứu liệu tiểu nhi tật bệnh kinh

869 đến 878 cùng quyển

 

878

tống nguyên nhập tạng chư kinh

ca diếp tiên nhân thuyết y nữ nhân kinh

869 đến 878 cùng quyển

 

879

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết câu chỉ la đà la ni kinh

879 đến 890 cùng quyển

 

880

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết tiêu trừ nhất thiết tai chướng bảo kế đà la ni kinh

879 đến 890 cùng quyển

 

881

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết diệu sắc đà la ni kinh

879 đến 890 cùng quyển

 

882

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết chiên đàn hương thân đà la ni kinh

879 đến 890 cùng quyển

 

883

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết bát lan na xa phược ly đại đà la ni kinh

879 đến 890 cùng quyển

 

884

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết túc mệnh trí đà la ni kinh

879 đến 890 cùng quyển

 

885

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết từ thị bồ tát thệ nguyện đà la ni kinh

879 đến 890 cùng quyển

 

886

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết diệt trừ ngũ nghịch tội đại đà la ni kinh

879 đến 890 cùng quyển

 

887

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết vô lượng công đức đà la ni kinh

879 đến 890 cùng quyển

 

888

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết thập bátđà la ni kinh

879 đến 890 cùng quyển

 

889

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết lạc xoa đà la ni kinh

879 đến 890 cùng quyển

 

890

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết tịch trừ chư ác đà la ni kinh

879 đến 890 cùng quyển

 

891

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại ái đà la ni kinh

891 đến 894 cùng quyển

 

892

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết a la hán cụ đức kinh

891 đến 894 cùng quyển

 

893

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết bát đại linh tháp danh hiệu kinh

891 đến 894 cùng quyển

 

894

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết tôn na kinh

891 đến 894 cùng quyển

 

895

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết tần bà sa la vương kinh

895 đến 898 cùng quyển

 

896

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết nhân tiên kinh

895 đến 898 cùng quyển

 

897

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết cựu thành dụ kinh

895 đến 898 cùng quyển

 

898

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết tín giải trí lực kinh

895 đến 898 cùng quyển

 

899

tống nguyên nhập tạng chư kinh

đại chánh cú vương kinh

trên dưới cùng quyển

 

900

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết thiện lạc trưởng giả kinh

900 đến 906 cùng quyển

 

901

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết thánh đa la bồ tát kinh

900 đến 906 cùng quyển

 

902

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại cát tường đà la ni kinh

900 đến 906 cùng quyển

 

903

tống nguyên nhập tạng chư kinh

bảo hiền đà la ni kinh

900 đến 906 cùng quyển

 

904

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết bí mật bát danh đà la ni kinh

900 đến 906 cùng quyển

 

905

tống nguyên nhập tạng chư kinh

quán tự tại bồ tát mẫu đà la ni kinh

900 đến 906 cùng quyển

 

906

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết giới hương kinh

900 đến 906 cùng quyển

 

907

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết diệu cát tường bồ tát đà la ni

907 đến 912 cùng quyển

 

908

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết vô lượng thọ đại trí đà la ni

907 đến 912 cùng quyển

 

909

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết túc mệnh trí đà la ni

907 đến 912 cùng quyển

 

910

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết từ thị bồ tát đà la ni

907 đến 912 cùng quyển

 

911

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết hư không tạng bồ tát đà la ni

907 đến 912 cùng quyển

 

912

tống nguyên nhập tạng chư kinh

bảo thụ bồ tát bồ đề hạnh kinh

907 đến 912 cùng quyển

 

913

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết diên thọ diệu môn đà la ni kinh

913 đến 917 cùng quyển

 

914

tống nguyên nhập tạng chư kinh

nhất thiết như lai danh hiệu đà la ni kinh

913 đến 917 cùng quyển

 

915

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết tức trừ tặc nạn đà la ni kinh

913 đến 917 cùng quyển

 

916

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết pháp thân kinh

913 đến 917 cùng quyển

 

917

tống nguyên nhập tạng chư kinh

tín phật công đức kinh

913 đến 917 cùng quyển

 

918

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết giải hạ kinh

918 đến 919 cùng quyển

 

919

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đế thích sở vấn kinh

918 đến 919 cùng quyển

 

920

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết vị tằng hữu chánh pháp kinh

sáu quyển

 

921

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại phương quảng thiện xảo phương tiện kinh

bốn quyển

61

922

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật mẫu xuất sinh tam pháp tạng bát nhã ba la mật đa kinh

hai mươi lăm quyển

 

923

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết quyết định nghĩa kinh

923 đến 924 cùng quyển

 

924

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết hộ quốc kinh

923 đến 924 cùng quyển

 

925

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết phân biệt bố thi kinh

925 đến 928 cùng quyển

 

926

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết phân biệt duyên sinh kinh

925 đến 928 cùng quyển

 

927

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết pháp ấn kinh

925 đến 928 cùng quyển

 

928

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại sinh nghĩa kinh

925 đến 928 cùng quyển

 

929

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết phát bồ đề tâm phá chư ma kinh

929 đến 930 cùng quyển

 

930

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết thánh phật mẫu bát nhã ba la mật đa kinh

929 đến 930 cùng quyển

 

931

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại thừa bất tư nghị thần thông cảnh giới kinh

trên giữa dưới cùng quyển

 

932

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết cấp cô trưởng giả nữ đắc độ nhân duyên kinh

trên giữa dưới cùng quyển

 

933

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại tập pháp môn kinh

trên dưới cùng quyển

 

934

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết quang minh đồng tử nhân duyên kinh

bốn quyển

 

935

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết bảo đái đà la ni kinh

935 đến 938 cùng quyển

 

936

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết kim thân đà la ni kinh

935 đến 938 cùng quyển

 

937

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết nhập vô phân biệt pháp môn kinh

935 đến 938 cùng quyển

 

938

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết tịnh ý ưu bà tắc sở vấn kinh

935 đến 938 cùng quyển

 

939

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết kim cương tràng trang nghiêm bát nhã ba la mật đa giáo trung nhất phận

939 đến 940 cùng quyển

 

940

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết tức tránh nhân duyên kinh

939 đến 940 cùng quyển

 

941

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết sơ phận thuyết kinh

trên dưới cùng quyển

 

942

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết vô uý thụ sở vấn đại thừa kinh

942 đến 945 cùng quyển

 

943

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết nguyệt dụ kinh

942 đến 945 cùng quyển

 

944

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết y dụ kinh

942 đến 945 cùng quyển

 

945

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết quán đỉnh vương dụ kinh

942 đến 945 cùng quyển

 

946

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết ni câu đà phạm chí kinh

trên dưới cùng quyển

 

947

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết bạch y kim tràng nhị bà la môn duyên khởi kinh

trên giữa dưới cùng quyển

 

948

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết phúc lực thái tử nhân duyên kinh

trên giữa dưới cùng quyển

 

949

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết thân mao hỷ thụ kinh

ba quyển

 

950

tống nguyên nhập tạng chư kinh

đại thừa bổn sinh tâm địa quán kinh

tám quyển

 

951

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết xuất sinh vô biên môn đà la ni kinh

951 đến 955 cùng quyển

 

952

tống nguyên nhập tạng chư kinh

nhất thiết như lai tâm bí mật toàn thân xá lợi bảo khiếp ấn đà la ni kinh

951 đến 955 cùng quyển

 

953

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại cát tường thiên nữ thập nhị danh hiệu kinh

951 đến 955 cùng quyển

 

954

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại cát tường thiên nữ thập nhị khế nhất bách bát danh vô cấu đại thừa kinh

951 đến 955 cùng quyển

 

955

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết nhất thiết như lai kim cương thọ mệnh đà la ni kinh

951 đến 955 cùng quyển

 

956

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết nhương ngu lê đồng nữ kinh

956 đến 958 cùng quyển

 

957

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết vũ bảo đà la ni kinh

956 đến 958 cùng quyển

 

958

tống nguyên nhập tạng chư kinh

từ thị bồ tát sở thuyết đại thừa duyên sanh đạo niệm dụ kinh

956 đến 958 cùng quyển

 

959

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết trừ cái chướng bồ tát sở vấn kinh

hai mươi quyển

 

960

tống nguyên nhập tạng chư kinh

nhân vương hộ quốc bát nhã ba la mật đa kinh

hai quyển

62

961

tống nguyên nhập tạng chư kinh

uế tích kim cương thuyết thần thông đại mãn đà la ni pháp thuật linh yếu môn

961 đến 964 cùng quyển

 

962

tống nguyên nhập tạng chư kinh

uế tích kim cương pháp cấm bách biến pháp môn kinh

961 đến 964 cùng quyển

 

963

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại thừa đại phương quảng phật quán kinh

961 đến 964 cùng quyển

 

964

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết bát chủng trưởng dưỡng công đức kinh

961 đến 964 cùng quyển

 

965

tống nguyên nhập tạng chư kinh

đại vân luân thỉnh vũ kinh

trên dưới cùng quyển

 

966

tống nguyên nhập tạng chư kinh

đại thừa mật nghiêm kinh

ba quyển

 

967

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại tập hội chánh pháp kinh

năm quyển

 

968

tống nguyên nhập tạng chư kinh

diệp y quán tự tại bồ tát kinh

968 đến 970 cùng quyển

 

969

tống nguyên nhập tạng chư kinh

tỳ sa môn thiên vương kinh

968 đến 970 cùng quyển

 

970

tống nguyên nhập tạng chư kinh

văn thù vấn kinh tự mẫu phẩm

968 đến 970 cùng quyển

 

971

tống nguyên nhập tạng chư kinh

hải ý bồ tát sở vấn tịnh ấn pháp môn kinh

chín quyển

 

972

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết như huyễn tam ma địa vô lượng ấn pháp môn kinh

trên giữa dưới cùng quyển

 

973

tống nguyên nhập tạng chư kinh

thủ hộ quốc giới chủ đà la ni kinh

mười quyển

 

974

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết tam thập ngũ phật danh lễ sám văn

974 đến 979 cùng quyển

 

975

tống nguyên nhập tạng chư kinh

quán tự tại bồ tát thuyết phổ hiền đà la ni kinh

974 đến 979 cùng quyển

 

976

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết bát đại bồ tát mạn đồ la kinh

974 đến 979 cùng quyển

 

977

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết năng tịnh nhất thiết nhãn tật bệnh đà la ni kinh

974 đến 979 cùng quyển

 

978

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật /thuyết trừ nhất thiết tật bệnh đà la ni kinh

974 đến 979 cùng quyển

 

979

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết cứu bạt diệm khẩu ngạ quỷ đà la ni kinh

974 đến 979 cùng quyển

 

980

tống nguyên nhập tạng chư kinh

du già tập yếu cứu a nan đà la ni diệm khẩu nghi quỹ kinh

một quyển

 

981

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết nghĩ dụ kinh

981 đến 982 cùng quyển

 

982

tống nguyên nhập tạng chư kinh

thánh quan tự tại bồ tát bất không vương bí mật tâm đà la ni kinh

981 đến 982 cùng quyển

 

983

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết thắng quân vương sở vấn kinh

983 đến 987 cùng quyển

 

984

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết luân vương thất bảo kinh

983 đến 987 cùng quyển

 

985

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết viên sinh thụ kinh

983 đến 987 cùng quyển

 

986

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết liễu nghĩa bát nhã ba la mật đa kinh

983 đến 987 cùng quyển

 

987

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại phương quảng vị tằng hữu kinh thiện xảo phương tiện phẩm

983 đến 987 cùng quyển

 

988

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại kiên cố bà la môn duyên khởi kinh

trên dưới cùng quyển

 

989

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết cự lực trưởng giả sở vấn đại thừa kinh

trên giữa dưới cùng quyển

 

990

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết diệu cát tường bồ tát sở vấn đại thừa pháp loa kinh

990 đến 994 cùng quyển

 

991

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết tứ phẩm pháp môn kinh

990 đến 994 cùng quyển

 

992

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết bát đại bồ tát kinh

990 đến 994 cùng quyển

 

993

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết thi nhất thiết vô úy đà la ni kinh

990 đến 994 cùng quyển

 

994

tống nguyên nhập tạng chư kinh

thánh bát thiên tụng bát nhã ba la mật đa nhất bách bát danh chân thực viên nghĩa đà la ni kinh

990 đến 994 cùng quyển

 

995

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết nhất kế tôn đà la ni kinh

995 đến 997 cùng quyển

 

996

tống nguyên nhập tạng chư kinh

kim cương tồi toái đà la ni

995 đến 997 cùng quyển

 

997

tống nguyên nhập tạng chư kinh

bất không quyến sách tỳ lô già na phật đại quán đỉnh chân ngôn kinh

995 đến 997 cùng quyển

 

998

tống nguyên nhập tạng chư kinh

địa tạng bồ tát bổn nguyện kinh

một quyển

 

999

tống nguyên nhập tạng chư kinh

đại thừa lý thú lục ba la mật đa kinh

mười quyển

63

1000

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại thừa bồ tát tạng chánh pháp kinh

bốn mươi quyển

 

1001

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết ưu điền vương thuyết vương pháp chánh luận kinh

1001 đến 1005 cùng quyển

 

1002

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết ngũ đại thi kinh

1001 đến 1005 cùng quyển

 

1003

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết vô úy đà la ni kinh

1001 đến 1005 cùng quyển

 

1004

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại uy đức kim luân phật đỉnh xí thịnh quang như lai tiêu trừ nhất thiết tai nạn đà la ni kinh

1001 đến 1005 cùng quyển

 

1005

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết xí thịnh quang đại uy đức tiêu tai cát tường đà la ni kinh

1001 đến 1005 cùng quyển

 

1006

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đỉnh sanh vương nhân duyên kinh

sáu quyển

 

1007

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại thừa tùy chuyển tuyên thuyết chư pháp kinh

trên giữa dưới cùng quyển

 

1008

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại thừa nhập chư phật cảnh giới trí quang minh trang nghiêm kinh

năm quyển

 

1009

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại thừa trí ấn kinh

năm quyển

 

1010

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết pháp thừa nghĩa quyết định kinh

trên giữa dưới cùng quyển

 

1011

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại bạch tán cái tổng trì đà la ni kinh

một quyển

63-64

1012

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết nhất thiết như lai chân thực nhiếp đại thừa hiện chứng tam muội đại giáo vương kinh

ba mươi quyển

64

1013

tống nguyên nhập tạng chư kinh

nhất thiết như lai đại bí mật vương vị tằng hữu tối thượng vi diệu đại mạn noa la kinh

năm quyển

 

1014

tống nguyên nhập tạng chư kinh

xuất sinh nhất thiết như lai pháp nhãn biến chiếu đại lực minh vương kinh

trên dưới cùng quyển

 

1015

tống nguyên nhập tạng chư kinh

kim cương đỉnh nhất thiết như lai chân thực nhiếp đại thừa hiện chứng đại giáo vương kinh

ba quyển

 

1016

tống nguyên nhập tạng chư kinh

a lị đa la đà la ni a lỗ lực kinh

một quyển

 

1017

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết du già đại giáo vương kinh

năm quyển

 

1018

tống nguyên nhập tạng chư kinh

nhất tự kỳ đặc phật đỉnh kinh

ba quyển

 

1019

tống nguyên nhập tạng chư kinh

bồ đề tràng sở thuyết nhất tự đỉnh luân vương kinh

năm quyển

 

1020

tống nguyên nhập tạng chư kinh

bồ đề tràng trang nghiêm đà la ni kinh

một quyển

 

1021

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết bí mật tướng kinh

trên giữa dưới cùng quyển

 

1022

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết nhất thiết như lai kim cương tam nghiệp tối thượng bí mật đại giáo vương kinh

bảy quyển

 

1023

tống nguyên nhập tạng chư kinh

đại bảo quảng bác lâu các thiện trụ bí mật đà la ni kinh

ba quyển

 

1024

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết bí mật tam muội đại giáo vương kinh

bốn quyển

65

1025

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết vô nhị bình đẳng tối thượng du già đại giáo vương kinh

sáu quyển

 

1026

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết kim cương thủ bồ tát hàng phục nhất thiết bộ đa đại giáo vương kinh

ba quyển

 

1027

tống nguyên nhập tạng chư kinh

thánh diệu cát tường chân thực danh kinh

một quyển

 

1028

tống nguyên nhập tạng chư kinh

kim cương đỉnh du già lý thú bát nhã kinh

1028 đến 1031 cùng quyển

 

1029

tống nguyên nhập tạng chư kinh

đại lạc kim cương bất không chân thực tam ma da bát nhã ba la mật đa lý thú kinh

1028 đến 1031 cùng quyển

 

1030

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết phật mẫu bát nhã ba la mật đa đại minh quán tưởng nghi quỹ kinh

1028 đến 1031 cùng quyển

 

1031

tống nguyên nhập tạng chư kinh

kim cương đỉnh du già niệm châu kinh

1028 đến 1031 cùng quyển

 

1032

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết tối thượng căn bản đại lạc kim cương bất không tam muội đại giáo vương kinh

bảy quyển

 

1033

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết tối thượng bí mật na noa thiên kinh

trên giữa dưới cùng quyển

 

1034

tống nguyên nhập tạng chư kinh

kim cương phong lâu các nhất thiết du già du kỳ kinh

hai quyển

 

1035

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết diệu cát tường tối thắng căn bổn đại giáo kinh

ba quyển

 

1036

tống nguyên nhập tạng chư kinh

diệu cát tường bình đẳng bí mật tối thượng quán môn đại giáo vương kinh

năm quyển

 

1037

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phổ biến quang minh diệm man thanh tịnh xí thịnh như ý bảo ấn tâm vô năng thắng đại minh vương đại tùy cầu đà la ni kinh hai quyển

 

 

1038

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết như lai bất tư nghị bí mật đại thừa kinh

hai mươi quyển

 

1039

tống nguyên nhập tạng chư kinh

đại thừa du già kim cương tính hải mạn thù thất lợi thiên tý thiên bát đại giáo vương kinh

mười quyển

66

1040

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết thánh bảo tạng thần nghi quỹ kinh

trên dưới cùng quyển

 

1041

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết bảo tạng thần đại minh mạn noa la nghi quỹ kinh

trên dưới cùng quyển

 

1042

tống nguyên nhập tạng chư kinh

kim cương khủng bố tập hội phương quảng quỹ nghi quán tự tại bồ tát tam thế tối thắng tâm minh vương kinh

một quyển

 

1043

tống nguyên nhập tạng chư kinh

kim cương khủng bố tập hội phương quảng quỹ nghi quán tự tại bồ tát tam thế tối thắng tâm minh vương đại uy lực ô xu sắt ma minh vương kinh

ba quyển

 

1044

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại thừa quán tưởng mạn noa la tịnh chư ác thú kinh

trên dưới cùng quyển

 

1045

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại phương quảng mạn thù thất lợi kinh quán tự tại đa la bồ tát nghi quỹ kinh

1045 đến 1046 cùng quyển

 

1046

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết nhất thiết phật nhiếp tương ưng đại giáo vương kinh thánh quan tự tại bồ tát niệm tụng nghi quỹ kinh

1045 đến 1046 cùng quyển

 

1047

tống nguyên nhập tạng chư kinh

du già kim cương đỉnh kinh thích tự mẫu phẩm

1047 đến 1049 cùng quyển

 

1048

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết nhất thiết như lai an tượng tam muội nghi quỹ kinh

1047 đến 1049 cùng quyển

 

1049

tống nguyên nhập tạng chư kinh

văn thù sư lợi bồ tát căn bản đại giáo vương kim xí điểu vương phẩm

1047 đến 1049 cùng quyển

 

1050

tống nguyên nhập tạng chư kinh

thập nhất diện quán tự tại bồ tát tâm mật ngôn niệm tụng nghi quỹ kinh

ba quyển

 

1051

tống nguyên nhập tạng chư kinh

đại phương quảng bồ tát tạng văn thù sư lợi căn bản nghi quỹ kinh

hai mươi quyển

 

1052

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết trì minh tạng du già đại giáo tôn na bồ tát đại minh thành tựu nghi quỹ kinh

bốn quyển

 

1053

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết kim cương hương bồ tát đại minh thành tựu nghi quỹ kinh

ba quyển

 

1054

tống nguyên nhập tạng chư kinh

kim cương tát đỏa thuyết tần na dạ gia thiên thành tựu nghi quỹ kinh

bốn quyển

 

1055

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết đại bi không trí kim cương đại giáo vương nghi quỹ kinh

năm quyển

 

1056

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết huyễn hóa võng đại du già giáo thập phẫn nộ minh vương đại minh quán tưởng nghi quỹ kinh

một quyển

 

1057

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết diệu cát tường du già đại giáo kim cương bồi la luân quán tưởng thành tựu nghi quỹ kinh

một quyển

 

1058

tống nguyên nhập tạng chư kinh

để lý tam muội da bất động tôn uy nộ vương sứ giả niệm tụng pháp

một quyển

 

1059

tống nguyên nhập tạng chư kinh

thánh già nê phẫn nộ kim cương đồng tử bồ tát thành tựu nghi quỹ kinh

ba quyển

 

1060

tống nguyên nhập tạng chư kinh

thất phật tán bối già đà

1060 đến 1064 cùng quyển

 

1061

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật tam thân tán

1060 đến 1064 cùng quyển

 

1062

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật nhất bách bát danh tán kinh

1060 đến 1064 cùng quyển

 

1063

tống nguyên nhập tạng chư kinh

thánh cứu độ phật mẫu nhị thập nhất chủng lễ tán kinh

1060 đến 1064 cùng quyển

 

1064

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết nhất thiết như lai đỉnh luân vương nhất bách bát danh tán kinh

1060 đến 1064 cùng quyển

 

1065

tống nguyên nhập tạng chư kinh

tán pháp giới tụng

1065 đến 1070 cùng quyển

 

1066

tống nguyên nhập tạng chư kinh

bát đại linh tháp phạm tán

1065 đến 1070 cùng quyển

 

1067

tống nguyên nhập tạng chư kinh

tam thân phạm tán

1065 đến 1070 cùng quyển

 

1068

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết văn thù sư lợi nhất bách bát danh phạm tán

1065 đến 1070 cùng quyển

 

1069

tống nguyên nhập tạng chư kinh

mạn thù thất lợi bồ tát cát tường già đà

1065 đến 1070 cùng quyển

 

1070

tống nguyên nhập tạng chư kinh

thánh kim cương thủ bồ tát nhất bách bát danh phạm tán

1065 đến 1070 cùng quyển

 

1071

tống nguyên nhập tạng chư kinh

thánh quan tự tại bồ tát công đức tán

1071 đến 1076 cùng quyển

 

1072

tống nguyên nhập tạng chư kinh

tán quan thế âm bồ tát tụng

1071 đến 1076 cùng quyển

 

1073

tống nguyên nhập tạng chư kinh

phật thuyết thánh quan tự tại bồ tát phạm tán

1071 đến 1076 cùng quyển

 

1074

tống nguyên nhập tạng chư kinh

thánh đa la bồ tát phạm tán

1071 đến 1076 cùng quyển

 

1075

tống nguyên nhập tạng chư kinh

sự sư pháp ngũ thập tụng

1071 đến 1076 cùng quyển

 

1076

tống nguyên nhập tạng chư kinh

kiền chùy phạm tán

1071 đến 1076 cùng quyển

 

67

1077

đại thừa luật

phật thuyết bồ tát nội giới kinh

một quyển

 

1078

đại thừa luật

bồ tát ưu bà tắc ngũ giới uy nghi kinh

một quyển

 

1079

đại thừa luật

phật thuyết văn thù sư lợi tịnh luật kinh

một quyển

 

1080

đại thừa luật

bồ tát thiện giới kinh

mười quyển

 

1081

đại thừa luật

bồ tát địa trì kinh

tám quyển

 

1082

đại thừa luật

phật thuyết phạm võng kinh

hai quyển

 

1083

đại thừa luật

ưu bà tắc giới kinh

bảy quyển

 

1084

đại thừa luật

tịch điều âm sở vấn kinh

một quyển

 

1085

đại thừa luật

đại thừa tam tụ sám hối kinh

một quyển

 

1086

đại thừa luật

phật thuyết văn thù hối quá kinh

một quyển

 

1087

đại thừa luật

bồ tát anh lạc bổn nghiệp kinh

hai quyển

 

1088

đại thừa luật

phật thuyết thụ thập thiện giới kinh

một quyển

 

1089

đại thừa luật

phật thuyết tịnh nghiệp chướng kinh

một quyển

 

1090

đại thừa luật

phật tạng kinh

bốn quyển

 

1091

đại thừa luật

bồ tát giới bổn kinh

1091 đến 1092 cùng quyển

 

1092

đại thừa luật

bồ tát giới yết ma văn

1091 đến 1092 cùng quyển

 

1093

đại thừa luật

bồ tát giới bổn

một quyển

 

1094

đại thừa luật

phật thuyết pháp luật tam muội kinh

1094 đến 1095 cùng quyển

 

1095

đại thừa luật

phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh

1094 đến 1095 cùng quyển

 

1096

đại thừa luật

thanh tịnh tỳ ni phương quảng kinh

một quyển

 

1097

đại thừa luật

bồ tát ngũ pháp sám hối kinh

1097 đến 1098 cùng quyển

 

1098

đại thừa luật

bồ tát tạng kinh

1097 đến 1098 cùng quyển

 

1099

đại thừa luật

tam mạn đà bạt đà la bồ tát kinh

1099 đến 1101 cùng quyển

 

1100

đại thừa luật

bồ tát thụ trai kinh

1099 đến 1101 cùng quyển

 

1101

đại thừa luật

xá lợi phất hối quá kinh

1099 đến 1101 cùng quyển

 

1102

tiểu thừa luật

phật a tỳ đàm kinh

hai quyển

 

1103

tiểu thừa luật

giải thoát giới bổn kinh

một quyển

 

1104

tiểu thừa luật

ưu bà ly vấn kinh

một quyển

 

1105

tiểu thừa luật

căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ giới kinh

một quyển

 

1106

tiểu thừa luật

phật thuyết ca diệp cấm giới kinh

1106 đến 1109 cùng quyển

 

1107

tiểu thừa luật

phật thuyết phạm giới tội khinh trọng kinh

1106 đến 1109 cùng quyển

 

1108

tiểu thừa luật

phật thuyết giới tiêu tai kinh

1106 đến 1109 cùng quyển

 

1109

tiểu thừa luật

phật thuyết ưu bà tắc ngũ giới tướng kinh

1106 đến 1109 cùng quyển

 

68-69

1110

tiểu thừa luật

thập tụng luật

sáu mươi lăm quyển

69

1111

tiểu thừa luật

ni yết ma

năm quyển

69-70

1112

tiểu thừa luật

tứ phần luật tạng

sáu mươi quyển

71

1113

tiểu thừa luật

căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại da

năm mươi quyển

71-72

1114

tiểu thừa luật

ma ha tăng kỳ luật

bốn mươi quyển

73

1115

tiểu thừa luật

đàm vô đức bộ tứ phần luật san bổ tùy cơ yết ma

bốn quyển

73

1116

tiểu thừa luật

căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại da tạp sự

bốn mươi quyển

73-74

1117

tiểu thừa luật

di sa tắc bộ ngũ phần luật

ba mươi quyển

74

1118

tiểu thừa luật

căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại da phá tăng sự

hai mươi quyển

74-75

1119

tiểu thừa luật

căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ bật sô ni tỳ nại da

hai mươi quyển

75

1120

tiểu thừa luật

thiện kiến tỳ bà sa luật

mười tám quyển

 

1121

tiểu thừa luật

đại tỷ khâu tam thiên uy nghi

hai quyển

 

1122

tiểu thừa luật

căn bản tát bà đa bộ luật nhiếp

mười bốn quyển

 

1123

tiểu thừa luật

tứ phần tăng yết ma

năm quyển

76

1124

tiểu thừa luật

tứ phần tỷ khâu ni yết ma pháp

một quyển

 

1125

tiểu thừa luật

giới nhân duyên kinh

mười quyển

 

1126

tiểu thừa luật

căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ bách nhất yết ma

mười quyển

 

1127

tiểu thừa luật

tát bà đa bộ tỳ ni ma đắc lặc ca

mười quyển

 

1128

tiểu thừa luật

căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ ni đà na

năm quyển

 

1129

tiểu thừa luật

căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ mục đắc ca

năm quyển

 

1130

tiểu thừa luật

tát bà đa tỳ ni tỳ bà sa

tám quyển

 

1131

tiểu thừa luật

tục tát bà đa tỳ ni tỳ bà sa

một quyển

 

1132

tiểu thừa luật