Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

06. Phép Sám Hối Tội (Āpattidesanā)

Sunday, May 2, 201000:00(View: 5892)
06. Phép Sám Hối Tội (Āpattidesanā)
LUẬT NGHI TỔNG QUÁT
Tỳ Kheo GIÁC GIỚI
Ấn bản 2003
Lưu ý: Đọc với phông chữ VU Times (Viet-Pali Unicode)

06. PHÉP SÁM HỐI TỘI (ĀPATTIDESANĀ)

Tội (āpatti) là mức độ lỗi lầm đã vi phạm trong điều luật mà Đức Phật đã cấm chế.

Tội của Tỳ-kheo phạm luật trong giáo pháp nầy qui định có 7 thứ:

 - tội triệt khai (pārājika),
 - tội tăng tàng (saṅghādisesa),
 - tội thô suất (thullaccaya),
 - tội ưng phát lộ (pāṭidesanīya),
 - tội ưng xả đối trị (nissaggiyapācittiya),
 - tội ưng đối trị (pācittiya),
 - tội tác ác (dukkaka), và
 - tội ác khẩu (dubbhāsita).

Tội triệt khai hay tội bất cộng trụ, là tội mất gốc, không thể sám hối xuất tội với bất cứ hình thức gì.

Tội tăng tàng cần được xuất tội bằng cách thọ phạt biệt trú trước tăng hội.

Ngoài hai tội trên đây, các tội khác đều có thể xuất tội bằng cách sám hối (paṭidesanā). Sám hối là đối mặt với một vị Tỳ-kheo thanh tịnh khác rồi bày tỏ lỗi lầm mình đã phạm và nguyện hứa chừa cãi sau nầy.

Có ba cách sám hối:

 - Cách sám hối phổ thông, đối với các tội thullaccaya, pācittiya, dukkata, dubbhāsita.
 - Cách sám hối tội ưng phát lộ
 - Cách sám hối tội ưng xả đối trị.

1) Cách sám hối phổ thông.

* Sám hối đích tội danh đã phạm từng điều luật.

Vị sám hối nói: Ahaṃ bhante [1] ekaṃ thul-laccayaṃ [2] āpattiṃ āpanno taṃ paṭidesemi.
Bạch Ngài, tôi phạm một tội thô suất, tôi xin sám hối tội ấy.

Vị chứng tội hỏi: Passasi āvuso [3] taṃ āpattim.
Hiền giả, ông có thấy rõ tội ấy chăng?

Vị sám: Āma bhante passāmi.
Bạch ngài, tôi thấy rõ.

Vị chứng: Āyatiṃ āvuso saṃvareyyāsi [4].
Hiền giả, ông hãy nên thu thúc sau nầy.

Vị sám: Sādhu suṭṭhu bhante saṃvarissāmi sādhu suṭṭhu bhante saṃvarissāmi. Sādhu suṭṭhu bhante saṃvarissāmi.
Lành thay, bạch Ngài, tôi sẽ thu thúc tốt đẹp, tôi sẽ thu thúc tốt đẹp, tôi sẽ thu thúc tốt đẹp.

* Sám hối đích tội danh đã phạm hai điều luật:

Vị Sám: Ahaṃ bhante [5] dve thullaccayāyo [6] āpattiyo āpanno tā paṭidesemi.
Bạch Ngài, tôi phạm hai tội thô suất, tôi xin sám hối những tội ấy.

Vị chứng: Passasi āvuso tā āpattiyo.
Hiền giả, ông thấy rõ những tội ấy chăng?

... tiếp theo có cách thức như trước.

* Sám hối đích tội danh đã phạm nhiều điều luật:

Vị sám: Ahaṃ bhante [7] sambahulā nānā-vatthukāyo thullaccayāyo [8] āpattiyo āpanno tā paṭidesemi.
Bạch Ngài, tôi phạm nhiều tội thô suất có điều học khác biệt, tôi xin sám hối những tội ấy.

Vị chứng: Passasi āvuso tā āpattiyo?
Hiền giả, ông thấy rõ những tội ấy chăng?

... Tiếp theo có cách thức như trước.

* Sám hối tổng quát nhiều tội danh:

Vị sám: Ahaṃ bhante sambahulā nānāvat-thukāyo thullaccayāyo ca pācittiyāyo ca dukkatāyo ca dubbhāsitāyo ca āpattiyo āpanno tā paṭidesemi.
Bạch Ngài, tôi phạm nhiều tội thô suất, tội ưng đối trị, tội tác áctội ác khẩu có điều học khác biệt; tôi xin sám hối những tội ấy.

Vị chứng: Passasi āvuso tā āpattiyo?
Hiền giả, ông thấy rõ những tội ấy chăng?

... tiếp theo có cách thức như trước.

* Sám hối tổng quát không nêu tội danh:

Vị sám: Sabbā tā āpattiyo ārocemi. Sabbā garu-lahutā āpattiyo ārocemi. Ahaṃ bhante sambahulā nānāvatthukāyo āpattiyo āpajjiṃ tā tumha mūle paṭidesemi.
Tôi xin khai ra tất cả tội ấy, Tôi xin khai ra tất cả tội nặng nhẹ. Bạch ngài, tôi đã phạm nhiều tội có những điều học khác nhau, tôi xin sám hối với Ngài những tội ấy.

Vị chứng: Passasi āvuso tā āpattiyo?
Hiền giả, ông thấy rõ những tội ấy chăng?

... tiếp theo có cách thức như trước.

2) Cách sám hối tội ưng phát lộ (pāṭide-sanīya).

Tội ưng phát lộ là tội do phạm trong bốn điều học ưng phát lộ (pāṭidesanīyasikkhāpada); cách xuất tội này cũng bằng cách đối mặt sám hối, có cách thức tương tợ như trước nhưng lời trình tội có khác đôi chút như sau:

Vị sám: Gārayhaṃ bhante [9] dhammaṃ āpajjiṃ [10] asappāyaṃ pāṭidesanīyaṃ taṃ paṭidesemi.
Bạch ngài, tôi đã phạm một điều đáng quở trách, không thích hợp, cần được phát lộ, tôi xin sám hối điều ấy.

Vị chứng: Passasi āvuso?
Hiền giả, ông thấy rõ chăng?

v.v...

3) Cách sám hối tội ưng xả đối trị (nissag-giya)

Tội ưng xả đối trị là tội do phạm trong ba mươi điều học ưng xả (nissaggiya).

Tội ưng xả đối trị cần được sám hối bằng cách là trước phải giao ra vật sanh tội đáng xả bỏ rồi sám hối ưng đối trị sau.

Vật sanh tội tức là vật ưng xả, như là y tích trử, y rời xa đêm, bình bát dư, vàng bạc ...v.v...

Vật ưng xả phải xả bỏ trước Tăng, hay trước nhóm Tỳ-kheo, hoặc trước một vị Tỳ-kheo khác.

Tội ưng xả đối trị có nhiều trường hợp như sau:

* Sám hối tội giữ y dư quá hạn.

Sám hối với Tăng; Tỳ-kheo phạm tội ấy cầm lấy y ưng xả đi đến Tăng rồi tuyên bố xả bỏ như sau:

Idaṃ [11] me bhante [12] cīvaraṃ dasāhātikkan-taṃ nissaggiyaṃ imā' haṃ saṅghassa nissajjāmi.

Bạch đại đức Tăng, y nầy của tôi đã giữ quá mười ngày, thành vật ưng xả, tôi xin xả bỏ y nầy đến Tăng.

Một vị trong tăng sẽ tự nhận đại diện Tăng để chứng tội sám hối của vị Tỳ-kheo ấy; tự nhận bằng lời trình Tăng như sau:

Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu āpattiṃ sarati vivarati uttānīkaroti deseti. Yadi saṅghassa pattakallaṃ ahaṃ Itthannāmassa bhikkhuno āpattiṃ paṭiggaṇheyyaṃ [13].

Bạch đại đức Tăng, hãy nghe tôi, Tỳ-kheo Itthannāma nầy nhớ ra tội, nhận tội, khai tội, thú tội. Nếu đã hợp thời với tăng, tôi xin được chứng nhận tội cho Tỳ-kheo Itthannāma.

Tiếp đến Tỳ-kheo can phạm sẽ sám hối với vị đại diện Tăng:

Sám - Ahaṃ bhante [14] ekaṃ nissaggiyaṃ pācittiyaṃ āpanno taṃ [15] paṭidesemi.
Bạch Ngài, tôi phạm một điều ưng xả đối trị, tôi xin sám hối điều ấy.

Chứng - Passasi āvuso taṃ āpattiṃ?
Hiền giả, ông thấy rõ tội ấy chăng?

Sám - Āma bhante passāmi.
Bạch Ngài, tôi thấy rõ.

Chứng - Āyatiṃ āvuso saṃvareyyāsi.
Hiền giả, ông nên thu thúc sau nầy.

Sám - Sādhu suṭṭhu bhante saṃvarissāmi.
 Lành thay, bạch ngài, tôi sẽ thu thúc tốt đẹp.

Sau khi Tỳ-kheo ấy xả vật sanh tội và sám hối như vậy xong, vị đại diện Tăng phải tuyên ngôn trình tăng để cho y lại Tỳ-kheo ấy, như sau:

Suṇātu me bhante saṅgho, idaṃ[16] cīvaraṃ it-thannāmassa bhikkhuno nissaggiyaṃ saṅghassa nissaṭṭhaṃ. Yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho imaṃ cīvaraṃ Itthannāmassa bhikkhuno dadeyya.

Bạch đại đức tăng, hãy nghe tôi, đây là y ưng xả của Tỳ-kheo Itthannāma, đã xả bỏ đến Tăng. Nếu đã hợp thời với tăng, Tăng hãy nên cho lại Tỳ-kheo Itthannāma y nầy.

Tỳ-kheo khi được cho lại y ưng xả phải làm theo luật để hợp thức hoá sử dụng y dư, bằng cách ký gởi (xem phần ký gởi y bát).

Trường hợp sám hối ưng xả với nhóm Tỳ-kheo 2, 3 vị. Tỳ-kheo nói lời xả bỏ y dư đến nhóm Tỳ-kheo như sau:

Idaṃ me bhante cīvaraṃ dasāhātikkantaṃ nissaggiyaṃ imā' haṃ āyasmantānaṃ nissajjāmi.

Bạch quí ngài, y nầy của tôi đã giữ quá hạn mười ngày, thành vật ưng xả; tôi xin xả bỏ y này đến các Tôn giả.

Một vị trong nhóm sẽ nhận đại diện để chứng tội cho Tỳ-kheo sám hối, bằng tuyên ngôn như sau:

Suṇantu me āyasmantā ayaṃ itthannāmo bhikkhu āpattiṃ sarati vivarati uttānīkaroti deseti. Yad' āyasmantānaṃ pattakallaṃ ahaṃ Itthannāmas-sa bhikkhuno āpattiṃ paṭiggaṇheyyaṃ.

Bạch chư Tôn giả, hãy nghe tôi, Tỳ-kheo Itthannāma nầy nhớ ra tội, nhận tội, khai tội, thú tội. Nếu đã hợp thời với chư Tôn giả, tôi xin được chứng nhận tội cho Tỳ-kheo Itthannāma.

Tiếp đến là nghi thức sám hối, giống như phần trước.

Nhóm Tỳ-kheo cho lại vị ấy y đã xả bằng cách, tuyên ngôn như sau:

Suṇantu me āysmantā idaṃ cīvaraṃ it-than-nāmassa bhikkhuno nissaggiyaṃ āyasmantānaṃ nis-saṭṭhaṃ. Yad' āysmantānaṃ pattakallaṃ āyasmantā imaṃ cīvaraṃ Itthannāmassa bhikkhuno dadeyyuṃ.

Bạch chư Tôn giả, hãy nghe tôi, đây là y ưng xả của Tỳ-kheo Itthannāma, đã xả bỏ đến các Tôn giảṆếu hợp thời với các Tôn giả, các Tôn giả hãy nên cho lại Tỳ-kheo Itthannāma y nầy.

*

Chú ý những thay đổi cần thiết, xem phần trước.

Y dư phạm ưng xả, nếu không có dịp xả với tăng hay nhóm Tỳ-kheo, thì xả bỏ và sám hối với một vị Tỳ-kheo khác cũng được. Lời xả bỏ y dư như sau:

Idaṃ me bhante cīvaraṃ dasāhātikkantaṃ nissaggiyaṃ imā' haṃ āyasmato nissajjāmi.

Bạch Ngài, y nầy của tôi đã giữ quá mười ngày, thành vật ưng xả; tôi xả bỏ y nầy đến Ngài.

Tiếp theo áp dụng nghi sám hối, như phần trước.

Vị kia phải nói cho lại y xả, như sau:

Imaṃ cīvaraṃ āyasmato dammi.
Tôi cho lại Tôn giả y nầy.

Chú ý các thay đổi cần thiết .

* Sám hối tội rời bỏ y cách đêm

Tỳ-kheo ngoài thời hạn quả báo Kaṭhina lại để rời khỏi hắc tay cách đêm một trong tam y (y nội, y vai trái, y Tăng-già-lê) thì phạm ưng xả đối trị.

Y đã rời xa ấy thành vật phải xả bỏ xả trước Tăng hay nhóm Tỳ-kheo hoặc một vị nào khác cũng được, rồi sám hối.

Nếu sám hối với Tăng, xả bỏ y phạm tội như sau:

Ayaṃ me bhante [17] saṅghāti [18] ekarattiṃ vippavuṭṭhā [19] aññatra bhikkhusammatiyā nis-saggiyā [20] imā' haṃ saṅghassa nissajjāmi.

Bạch quí ngài, y Tăng-già-lê nầy của tôi đã rời xa cách đêm, thành vật ưng xả, trừ phi Tỳ-kheo được cho phép; Tôi xin xả bỏ y nầy đến tăng.

Tiếp đến, Tăng cử đại diện để chứng tội, Tỳ-kheo sám hối, và Tăng cho lại y xả, mọi nghi thức tuyên ngônsám hối đều áp dụng giống như trong cách "sám hối tội giữ y dư quá hạn", phần Tăng xử lý.

Nếu sám hối với nhóm 2 hay 3 vị Tỳ-kheo thì lời xả bỏ y phạm tội như sau:

Ayaṃ me bhante saṅghāṭi ekarattiṃ vippa-vuṭṭhā aññatra bhikkhusammatiyā nissaggiyā imā' haṃ āyasmantānaṃ nissajjāmi.

Bạch các Tôn giả, y Tăng-già-lê nầy của tôi đã rời xa cách đêm, thành vật ưng xả, trừ phi Tỳ-kheo được cho phép; tôi xả bỏ y nầy đến các Tôn giả.

Tiếp theo, nhóm cử đại diện chứng tội, Tỳ-kheo sám hối, và nhóm cho lại y xả, mọi nghi thức đều áp dụng như cách "sám hối tội giữ y dư quá hạn" phần do nhóm xử lý.

Nếu là trường hợp sám hối với một vị Tỳ-kheo khác, thì lời xả bỏ y phạm tội như sau:

Ayaṃ me bhante saṅghāṭi ekarattiṃ vippa-vuṭṭhā aññatra bhikkhusammatiyā nissaggiyā imā ' haṃ āyasmato nissajjāmi.

Thưa Tôn giả, y Tăng-già-lê nầy của tôi đã rời xa cách đêm, thành vật ưng xả, trừ phi Tỳ-kheo được cho phép; tôi xin xả bỏ y nầy đến Tôn giả.

Tiếp theo mọi nghi thức khác hãy áp dụng như trong tội giữ y quá hạn, do một vị xử lý.

* Sám hối tội giữ bình bát dư.

Vị Tỳ-kheo có bát dư, cất giữ bát dư quá mười ngày phạm tội ưng xả đối trị, bình bát ấy phải xả bỏ.

Có thể xả bỏ bát dư ấy đến tăng hoặc nhóm Tỳ-kheo hoặc một vị cũng được.

Xả bỏ bình bát dư đến Tăng, nói như sau:

Ayaṃ me bhante patto dasāhātikkanto nissag-giyo imā' haṃ saṅghassa nissajjāmi.

Bạch đại đức Tăng, đây là bình bát của tôi đã giữ quá mười ngày, thành vật ưng xả; tôi xin xả bỏ bát nầy đến Tăng.

Tiếp theo, Tăng cử đại diện chứng tội và Tỳ-kheo đương sự hãy sám hối với vị ấy, mọi nghi thức như trước.

Sau cùng Tăng cho lại Tỳ-kheo ấy bình bát bằng tuyên ngôn như sau:

Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ patto itthan-nāmassa bhikkhuno nissaggiyo saṅghassa nisaṭṭho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho imaṃ pattaṃ Itthannāmassa bhikkhuno dadeyya [21].

Bạch đại đức tăng, hãy nghe tôi, đây là bình bát của Tỳ-kheo Itthannāma, thành vật ưng xả, đã được xả bỏ đến Tăng. Nếu đã hợp thời với Tăng, Tăng hãy nên cho lại bình bát nầy đến Tỳ-kheo itthannàma.

Tỳ-kheo đã được lại bát phải ký gởi theo luật mới nên cất giữ hoặc sử dụng.

*

Trường hợp xả bỏ bình bát dư đến nhóm vài ba vị Tỳ-kheo thì lời xả bỏ như sau:

Ayaṃ me bhante patto dasāhātikkanto nissag-giyo imā' haṃ āyasmantānaṃ nissajjāmi.

Thưa các Tôn giả, bình bát nầy của tôi đã giữ quá mười ngày, thành vật ưng xả; tôi xin xả bỏ bình bát nầy đến các Tôn giả.

Tiếp theo cử một vị đại diện cho nhóm để chứng tội cho Tỳ-kheo ấy, và vị ấy sám hối; nghi thức giống như cách sám hối tội giữ y dư, với nhóm Tỳ-kheo thụ lý.

Rồi sau đó nhóm Tỳ-kheo cho lại bình bát xả, bằng tuyên ngôn như vầy:

Suṇantu me āyasmantā ayaṃ patto itthannā-massa bhikkhuno nissaggiyo āyasmantānaṃ nisaṭ-ṭho. Yad' āyasmantānaṃ pattakallaṃ āyasmantā imaṃ pattaṃ Itthannāmassa bhikkhuno dadeyyuṃ.

Thưa các Tôn giả, hãy nghe tôi, đây là bình bát của Tỳ-kheo Itthannāma, thành vật ưng xả, đã được xả bỏ đến các Tôn giảṆếu đã hợp thời với các Tôn giả, các Tôn giả hãy cho lại Tỳ-kheo Itthannāma bình bát nầy.

Khi Tỳ-kheo được cho lại bình bát, hãy theo luật ký gởi mới nên sử dụng hoặc cất giữ.

Trường hợp xả bỏ bình bát dư đến một vị, thì nói như sau:

Ayaṃ me bhante patto dasāhātikkanto nissag-giyo imā'haṃ āyasmato nissajjāmi .

Bạch Ngài, đây là bình bát của tôi đã giữ quá mười ngày, thành vật ưng xả, tôi xin xả bỏ bình bát nầy đến Ngài.

Tiếp đó làm nghi thức sám hối, vị Tỳ-kheo kia hãy nói cho lại bình bát:

Imaṃ pattaṃ āyasmato dammi.

Tôi cho lại Tôn giả bình bát nầy.

Được lại bình bát Tỳ-kheo hãy làm theo luật ký gởi.

* Sám hối tội tìm bình bát trái phép.

Tỳ-kheo sử dụng bình bát chưa hư cũ, chưa bị lủng bể hơn năm dấu, bèn đi tìm kiếm bình bát mới, phạm tội ưng xả đối trị. Bình bát mới ấy phải xả bỏ.

Trường hợp này chỉ được làm nghi thức xuất tội với Tăng (saṅgha) thôi, chớ không thể sám hối xả bát với nhóm hay với một vị được.

Bình bát mới ấy cần được xả bỏ đến Tăng, nói như sau:

Ayaṃ me bhante patto ūnapañcabandhanena pattena cetāpito nissaggiyo imā' haṃ saṅghassa nisajjāmi.

Bạch đại đức Tăng, đây là bình bát của tôi, đã tìm kiếm khi bình bát cũ chưa hư bể được năm vết, thành vật ưng xả. Tôi xin xả bỏ bình bát nầy đến Tăng.

Tiếp đến, Tăng chứng tội cho Tỳ-kheo ấy sám hối. Tăng cử đại diện chứng tội sám hối bằng cách thông qua tuyên ngôn, nghi thức giống ở trước trong phần Tăng xử lý tội giữ y dư.

Sau khi Tỳ-kheo ấy sám hối ưng đối trị xong, Tăng hãy cho lại Tỳ-kheo ấy bình bát, nhưng không phải cho bình bát vừa xả đó mà cho bằng cách chuyễn đổi.

Việc chuyển đổi, Tăng sẽ cử ra một vị thực hiện, đề cử bằng tuyên ngôn như sau:

Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa pat-takallaṃ saṅgho Itthannāmaṃ bhikkhuṃ pattag-gāhāpakaṃ sammanneyya. Esā ñatti.

Suṇātu me bhante saṅgho. Saṅgho itthan-nāmaṃ bhikkhuṃ pattaggāhāpakaṃ sammannati. Yass' āyasmato khamati Itthannāmassa bhikkhuno pattaggāhāpakassa sammati so tuṇh' assa yassa nak-khamati so so bhāseyya. Sammato saṅghena itthan-nāmo bhikkhu pattaggāhāpako khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmi.

Bạch đại đức Tăng, hãy nghe tôi. Nếu đã hợp thời với Tăng, Tăng hãy nên cử Tỳ-kheo Itthannāma làm người trao bát. Đó là lời bố cáo.

Bạch đại đức Tăng, hãy nghe tôi, Tăng cử Tỳ-kheo Itthannāma làm người trao bát. Nếu việc cử Tỳ-kheo Itthannāma làm người trao bát, vị Tôn giả nào chấp nhận thì im lặng, như vị nào không chấp nhận thì nên nói ra. Tỳ-kheo Itthannāma đã được Tăng cử làm người trao bát, Tăng chấp nhận mới im lặng. Tôi xin ghi nhận việc đó như vậy.

Vị Tỳ-kheo được Tăng cử, hãy thực hiện việc chuyễn đổi bình bát, trước tiên cầm bát ưng xả đó trao cho vị lớn nhất rồi lấy bình bát của trưởng lão trao cho vị kế, lấy bình bát vị ấy trao cho vị kế nữa, cứ thế chuyển đổi đến vị cuối cùng trong tăng, mới lấy bình bát của vị cuối cùng ấy trao lại cho Tỳ-kheo đương sự và nói:

Ayante bhikkhu patto yāva bhedanāya dhāre-tabbo.

Nầy Tỳ-kheo, đây là bình bát của Ngài phải nên giữ cho đến khi bể hư.

Vị Tỳ-kheo ấy phải hoan hỷ nhận bát. Đó là cách hợp thức hóa trong việc này.

* Sám hối tội thu giữ vàng bạc.

Tỳ-kheo tự mình thọ lãnh hoặc bảo người thọ lãnh hoặc bảo người thọ lãnh hoặc vui thích kho tàng sở hữu, phạm ưng xả đối trị. Vàng bạc châu báu ấy phải xả bỏ giữa Tăng rồi sám hối mới xuất tội được.

Tỳ-kheo đem vàng bạc ấy đến Tăng và nói xả bỏ như sau:

Ahaṃ bhante rūpiyaṃ paṭiggahesiṃ, idaṃ me bhante nissaggiyaṃ imā' haṃ saṅghassa nissajjāmi.

Bạch đại đức Tăng, Tôi đã thọ nhận vàng bạc; bạch đại đức Tăng, vàng bạc nầy thành vật ưng xả, tôi xin xả bỏ đến Tăng.

Sau khi xả bỏ vật sanh tội, Tỳ-kheo ấy hãy làm lễ sám hối, Tăng cử đại diện chứng tội bằng tuyên ngôn, cách thức giống như ở phần Tăng xử lý "tội giữ y dư".

Trường hợp vật ưng xả là vàng bạc, Tăng phải cử người ném bỏ mất đi chớ không nên cho lại Tỳ-kheo.

Nếu tại đấy có người cư sĩ đứng gần, Tăng nên bảo họ rằng: "Ngươi hãy biết xử lý vật nầy" người ấy hỏi lại: "với vật này phải đem vật chi đến?", Tăng chỉ nên nói là hãy đem vật cần dùng. Sau đó nếu cư sĩ mang lại nhu yếu phẩm cho chư Tỳ-kheo, Tăng chia nhau dùng ngoại trừ Tỳ-kheo đương sự.

*

Cũng có thể bảo người cư sĩ ấy đem liệng bỏ vàng bạc, không cần gợi ý cho họ đổi thành nhu yếu phẩm. Nếu người cư sĩ ấy không chịu lấy liệng bỏ, Tăng nên cử một vị đủ đức tính hiền thiện để đem liệng bỏ vàng bạc ấy. Tăng cử bằng tuyên ngôn như sau:

Suṇātu me bhante saṅgho yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho Itthannāmaṃ bhikkhuṃ rūpiya-chaḍḍakaṃ sammanneyya. Esā ñatti.

Suṇātu me bhante saṅgho saṅgho itthan-nāmaṃ bhikkhuṃ rūpiyachaḍḍakaṃ sammannati. Yass' āyasmato khamati Itthannāmassa bhikkhuno rūpiyachaḍḍakassa sammati so tuṇh' assa yassa nak-khamati so bhāseyya. Sammato saṅghena itthan-nāmo bhikkhu rūpiyachaḍḍako khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmi.

Bạch đại đức Tăng, hãy nghe tôi. Nếu đã hợp thời với Tăng, Tăng hãy nên cử Tỳ-kheo Itthannāma làm người liệng bỏ vàng bạc. Đó là lời bố cáo.

Bạch đại đức Tăng, Tăng cử Tỳ-kheo itthan-nāma làm người liệng bỏ vàng bạc. Việc cử Tỳ-kheo itthannàma làm người liệng bỏ vàng bạc, nếu vị Tôn giả nào chấp nhận thì hãy im lặng, như vị nào không chấp nhận thì nên nói ra. Tỳ-kheo Itthannāma đã được Tăng cử làm người liệng bỏ vàng bạc, Tăng chấp nhận nên mới im lặng. Tôi xin ghi nhận việc đó như vậy.

Tỳ-kheo được Tăng cử, hãy đem vàng bạc liệng bỏ cho mất biệt, Tăng chẳng nên chỉ định chỗ liệng bỏ. Đó là cách hợp thức hóa trong việc nầy.

* Sám hối tội kinh doanh tiền tệ.

Tỳ-kheo kinh doanh mua bán bằng tiền bạc dưới nhiều hình thức, phạm tội ưng xả đối trị. Tiền bạc ấy phải xả bỏ. Tiền bạc ấy gồm tiền giấy, tiền đồng, tiền vàng ...

Tiền bạc do kinh doanh, phải xả bỏ trước Tăng và sám hối, Tăng ném bỏ tiền bạc ấy.

Phải xả bỏ như sau:

Ahaṃ bhante nānappakārakaṃ rūpiyasaṃvo-hāraṃ samāpajjiṃ idaṃ me nissaggiyaṃ. Imā' haṃ saṅghassa nissajjāmi.

Bạch đại đức Tăng, tôi đã kinh doanh tiền bạc dưới nhiều hình thức, tiền bạc nầy thành vật ưng xả. Tôi xin xả bỏ tiền nầy đến Tăng.

Sau khi xả bỏ tiền bạc, Tỳ-kheo hãy sám hối tội lỗi, và Tăng nên cử đại diện chứng tội bằng tuyên ngôn, mọi nghi thức đều giống như trước ở phần Tăng xử lý tội giữ y dư.

Tiền bạc đã được xả đến Tăng, Tăng nên cử người đem ném bỏ. Tuyên ngôn cử người ném bỏ tiền bạc, áp dụng giống như ở phần xử lý tội nhận lãnh vàng bạc vậy.

* Sám hối tội mậu dịch hàng hóa.

Tỳ-kheo làm mậu dịch trao đổi hàng hóa, dùng vật này trao đổi vật kia, thậm chí trao đổi y bát để lấy đồ dùng khác ... đó gọi là hình thức mậu dịch, Tỳ-kheo phạm tội ưng xả đối trị. Hàng phẩm mậu dịch phải xả bỏ.

Có thể xả bỏ đến Tăng hoặc nhóm Tỳ-kheo hoặc một vị khác.

Xả bỏ với Tăng, nói như sau:

Ahaṃ bhante nānappakārakaṃ kayavikkayaṃ samāpajjiṃ idaṃ me nissaggiyaṃ. Imā' haṃ saṅ-ghassa nissajjāmi.

Bạch đại đức Tăng tôi đã mậu dịch hay hóa dưới nhiều hình thức, hàng này của tôi thành vật ưng xả. Tôi xin xả bỏ vật này đến Tăng.

Xả bỏ vật rồi Tỳ-kheo hãy sám hối tội, Tăng nên cử đại diện để chứng tội sám hối, mọi nghi thức giống như ở phần Tăng xử lý tội giữ y dư.

Sau khi Tỳ-kheo đã sám hối, Tăng nên cho lại vật ấy, bằng tuyên ngôn như sau:

Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu nānappakārakaṃ kayavikkayaṃ samāpajji idaṃ Itthannāmassa bhikkhuno nissaggiyaṃ saṅ-ghassa nisaṭṭhaṃ. Yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅ-gho imaṃ Itthannāmassa bhikkhuno dadeyya.

Bạch đại đức Tăng, hãy nghe tôi. Tỳ-kheo Itthannāma nầy đã mậu dịch hàng hóa dưới nhiều hình thức, vật này của Tỳ-kheo Itthannāma thành vật ưng xả, đã được xả bỏ đến Tăng. Nếu đã hợp thời với Tăng, Tăng hãy nên cho lại Tỳ-kheo Itthannāma vật này.

Trường hợp xả bỏ hàng hóa đến nhóm hai, ba, vị Tỳ-kheo thì nói như sau:

Ahaṃ bhante nānappakārakaṃ kayavikkayaṃ samāpajjiṃ idaṃ me nissaggiyaṃ imā' haṃ āyas-mantānaṃ nissajjāmi.

Bạch các Tôn giả, tôi đã mậu dịch hàng hóa dưới nhiều hình thức, vật này của tôi thành vật ưng xả; tôi xin xả bỏ vật này đến các Tôn giả.

Tiếp đến là nghi thức sám hối, và một vị đại diện nhóm do tuyên ngôn đề cử sẽ chứng tội cho Tỳ-kheo sám hối, mọi cách thức làm giống như ở phần nhóm Tỳ-kheo xử lý tội giữ y dư.

Sau cùng nhóm Tỳ-kheo hãy tuyên ngôn cho lại Tỳ-kheo ấy vật đã xả, như sau:

Suṇantu me āyamantā ayaṃ itthannāmo bhik-khu nānappakārakaṃ kayavikkayaṃ samāpajji idaṃ Itthannāmassa bhikkhuno nissaggiyaṃ āyasman-tānaṃ nisaṭṭhaṃ. Yad'āyasmantānaṃ pattakallaṃ āyasmantā imaṃ Itthannāmassa bhikkhuno dadey-yuṃ.

Bạch chư Tôn giả, hãy nghe tôi, Tỳ-kheo Itthannāma đã mậu dịch hàng hóa dưới nhiều hình thức, vật này của Tỳ-kheo Itthannāma thành vật ưng xả đã xả bỏ đến chư Tôn giả. Nếu đã hợp thời với chư Tôn giả, chư Tôn giả hãy nên cho lại Tỳ-kheo Itthannāma vật nầy.

Trường hợp xả bỏ vật phạm tội đến một vị Tỳ-kheo khác, hãy nói như sau:

Ahaṃ bhante nānappakārakaṃ kayavikkayaṃ samāpajjiṃ idaṃ me nissaggiyaṃ imā'haṃ āyas-mato nissajjāmi.

Bạch Tôn giả, tôi đã mậu dịch hàng hóa dưới nhiều hình thức, vật này của tôi thành vật ưng xả, tôi xả bỏ vật này đến Tôn giả.

Tiếp đến Tỳ-kheo ấy sám hối với vị đó. Xong rồi vị đó sẽ cho lại Tỳ-kheo ấy vật đã xả, nói như sau:

Imaṃ āyasmato dammi.
Tôi cho lại Tôn giả vật này.

DỨT PHÉP SÁM HỐI TỘI

-ooOoo-
 

PHÉP TRỊ PHẠT PHẠM ĐÀN
(BRAHMADAṆḌAKAMMA)

Phạm-đàn (brahmadaṇḍa) là hình thức trị phatï vị Tỳ-kheo tánh tình không tốt, ngang ngạnh, công kích chư Tỳ-kheo, khó giáo dục xây dựng. Phạm-đàn là hình phạt ngưng giao thiệp với đối tượng, và được xem là hình phạt nặng nề đối với vị Tỳ-kheo, sẽ khiến vị ấy cảm thấy khó chịu, bị cô lập, bị bỏ rơi ngoài hàng ngũ tăng chúng để rồi phải tự sửa chữa tự hối cãi.

Khi có một vị Tỳ-kheo lỗi lầm xúc phạm đến chư Tăng mà vị ấy ngoan cố không biết nhận lỗi, chư Tăng hãy xử phạm-đàn đối với vị ấy. Cách thức xử phạm đàn không cần tuyên ngôn (ñatti), chỉ là tăng sự nghị quyết (apalokana) được rồi.

Họp Tăng lại, một vị thông hiểu luật hãy trình bày để tăng nghị quyết, như sau:

Bhante itthannāmo bhikkhu mukharo bhikkhū duruttavacanehi ghaṭento viharati, So bhikkhu yaṃ iccheyya taṃ vadeyya bhikkhūhi itthannāmo bhik-khu n' eva vattabbo na ovāditabbo na anusāsitabbo. Saṅghaṃ bhante pucchāmi Itthannāmassa bhikkhuno brahmadaṇḍassa dānaṃ ruccati saṅghassa. Dutiyampi pucchāmi Itthannāmassa bhante bhikkhuno brahmadaṇḍassa dānaṃ ruccati saṅghassa. Tatiyampi pucchāmi Itthannāmassa bhante bhikkhuno brah-madaṇḍassa dānaṃ ruccati saṅghassa.

Bạch đại đức Tăng, Tỳ-kheo Itthannāma là người xảo ngôn, xúc phạm chư Tỳ-kheo với những lời bất nhã. Tỳ-kheo ấy muốn nói gì thì nói; Tỳ-kheo Itthannāma không đáng cho chư Tỳ-kheo nói đến, không đáng giáo huấn, không đáng chỉ dạy. Bạch đại đức Tăng, tôi xin hỏi Tăng, Tăng có bằng lòng cho phạt phạm đàn đối với Tỳ-kheo Itthannāma chăng? Lần thứ hai, tôi xin hỏi, Tăng có bằng lòng cho phạt phạm đàn đối với Tỳ-kheo Itthannāma chăng? Lần thứ ba, tôi xin hỏi, Tăng có bằng lòng cho phạt phạm đàn đối với Tỳ-kheo Itthannāma chăng?

Tăng biểu quyết chấp nhận bằng cách im lặng. Từ đây chư Tỳ-kheo sẽ ngưng giao thiệp với Tỳ-kheo ấy, cho đến khi vị ấy biết hối lỗi, sám hối với Tăng thì chư Tỳ-kheo mới giao thiệp lại.

Khi Tỳ-kheo ấy đã biết phục thiện sám hối với chư Tỳ-kheo, thì Tăng nên làm Tăng sự nghị quyết (apalokana) để giải tỏa hình phạt. Một vị thông hiểu hãy trình bày như sau:

Bhante bhikkhusaṅgho asukassa bhikkhuno brahmadaṇḍaṃ adāsi. So bhikkhu soratto virato nivātavutti lajjidhammaṃ okkanto hirottappe patiṭ-ṭhito paṭisaṅkhā āyatiṃ saṃvare tiṭṭhati. Saṅghaṃ bhante pucchāmi tassa bhikkhuno brahmadaṇḍassa paṭippas-saddhi ruccati saṅghassa. Dutiyampi bhante saṅghaṃ pucchāmi tassa bhikkhuno brahmadaṇ-ḍassa paṭippassaddhi ruccati saṅghassa. Tatiyampi bhante saṅghaṃ pucchāmi tassa bhikkhuno brah-madaṇḍassa paṭippassaddhi ruccati saṅghassa.

Bạch đại đức Tăng, Tăng Tỳ-kheo đã cho hình phạt phạm-đàn đối với Tỳ-kheo kia. Tỳ-kheo ấy đã nghiêm túc, cởi mở, hài hòa, có liêm sỉ, sống tàm quý, nhận thức sẽ thu thúc về sau. Bạch đại đức Tăng, tôi xin hỏi Tăng, Tăng có bằng lòng giải tỏa hình phạt phạm đàn đối với Tỳ-kheo ấy chăng? lần thứ hai, tôi xin hỏi Tăng, Tăng có bằng lòng giải tỏa hình phạt phạm-đàn đối với Tỳ-kheo ấy chăng? lần thứ thứ ba tôi xin hỏi Tăng, Tăng có bằng lòng giải tỏa hình phạt phạm đàn đối với Tỳ-kheo ấy chăng?

Tăng biểu quyết chấp nhận bằng cách im lặng.

DỨT PHÉP TRỊ PHẠT PHẠM ĐÀN.

-ooOoo-
 

PHÉP ĐƯA THỎA HIỆP TĂNG SỰ
(CHANDADĀNA)

Tỳ-kheo Tăng đồng trú trong một cương giới (sīma) phải hòa hợp làm tăng sự, không có vị Tỳ-kheo nào ở ngoài Tăng khoảng cách quá hắc tay; như vậy tăng sự mới thành, và tỳ-kheo không phạm lỗi tác ác do gây trở ngại tăng sự của chư Tỳ-kheo.

Trường hợp vị tỳ-kheo hữu sự thích đáng như bị bệnh chẳng hạn, không thể vào họp tăng để làm tăng sự thì phải đưa lời đến Tăng hội bày tỏ sự đồng ýhoan hỷ của mình với việc Tăng làm.

Sự đưa thỏa hiệp tăng sự, có 3 trường hợp:

 a) Đối với tăng sự phổ thông.
 b) Đối với tăng sự bố-tát.
 c) Đối với tăng sự tự tứ.

Đối với tăng sự phổ thông, là những tăng sự ngoài việc bố-tát (uposatha) và việc tự tứ (pavāra-ṇā), vị Tỳ-kheo không vào ngồi dự với tăng được, thì thỉnh một vị Tỳ-kheo nào đó đến và nói như sau:

Chandaṃ dammi chandaṃ me hara chandaṃ me ārocehi (ba lần)

Nếu nhờ vị cao hạ hơn thì nói:

Chandaṃ dammi chandaṃ me haratha chan-daṃ me ārocetha (ba lần).
Tôi xin gởi thỏa hiệp, Ngài hãy đem đi và trình lời thỏa hiệp của tôi.

Phần vị Tỳ-kheo lãnh lời, khi đến nơi tăng trước lúc làm tăng sự, hãy trình bạch cho tăng biết sự thỏa hiệp của Tỳ-kheo vắng mặt, như sau:

Āyasmā bhante itthannāmo mayhaṃ chandaṃ adāsi tassa chando mayā āhato sādhu bhante saṅgho dhāretu.

Bạch đại đức tăng, Tôn giả Itthannāma đã trao lời thỏa hiệp cho tôi, lời thỏa hiệp của vị ấy tôi đã mang đến rồi, kính mong chư tăng ghi nhận.

Nếu trình tăng lời thỏa hiệp của Tỳ-kheo thấp hạ hơn mình thì nói:

Itthannāmo bhante bhikkhu mayhaṃ chandaṃ adāsi tassa chando mayā āhaṭo sādhu bhante saṅgho dhāretu .

Bạch đại đức Tăng, Tỳ-kheo Itthannāma đã đưa lời thỏa hiệp cho tôi, lời thỏa hiệp của vị ấy tôi đã mang đến rồi, kính mong chư Tăng ghi nhận.

*

Đối với Tăng sự bố-tát, là tăng sự tụng giới bổnsám hối thanh tịnh của chư Tỳ-kheo trong ngày bố-tát (uposatha).

Vào ngày chư tăng làm lễ bố-tát, nếu vị Tỳ-kheo nào trong chùa vì hữu sự không thể vào chánh điện dự tăng sự bố-tát, thì phải đưa lời thỏa hiệp và tỏ sự thanh tịnh (gọi chung là chandaparisuddhi) để nhờ vị Tỳ-kheo khác đem trình Tăng.

Cách đưa lời thỏa hiệp tăng sự (chanda) giống như cách đã trình bày; cách tỏ sự thanh tịnh (parisuddhi) như sau:

Pārisuddhiṃ dammi pārisuddhiṃ me hara pārisuddhiṃ me ārocehi [22] .
Tôi tỏ sự thanh tịnh, ông hãy đem đi và trình sự thanh tịnh của tôi.

Phần vị Tỳ-kheo nhận chuyển lời, sau khi đến chỗ Tăng hội trước lúc làm tăng sự tụng giới, hãy trình tăng lời thỏa hiệp của Tỳ-kheo bệnh rồi trình tăng sự tỏ thanh tịnh của vị ấy như vầy:

Āyasmā bhante itthannāmo [23] gilāno pari-suddho' ti paṭijāni parisuddho' ti taṃ saṅgho dhāretu.

Bạch đại đức Tăng, Tôn giả Itthannāma bị bệnh, vị ấy đã tự nhận thanh tịnh, xin chư Tăng nhận biết vị ấy là người thanh tịnh.

Hoặc có thể trình một lần cả hai việc, lời thỏa hiệp và sự thanh tịnh của Tỳ-kheo bệnh, như sau:

Āyasmā bhante itthannāmo gilāno mayhaṃ chandañca pārisuddhiñca adāsi tassa chando ca pa-risuddhi ca mayā āhaṭā sādhu bhante saṅgho dhā-retu.

Bạch đại đức Tăng, Tôn giả Itthannāma bị bệnh, vị ấy đã đưa lời thỏa hiệp và sự thanh tịnh với tôi; lời thỏa hiệp và sự thanh tịnh của vị ấy tôi đã đem đến đây, kính mong chư tăng ghi nhận.

*

Đối với Tăng sự tự tứ, là tăng sự yêu cầu chỉ lỗi làm trong ngày mãn thời an cư tức là ngày tự tứ (pavāraṇā).

Vào ngày chư Tăng làm lễ tự tứ, nếu vị Tỳ-kheo nào trong chùa bị bệnh không thể vào họp tăng làm lễ được thì hãy đưa lời thỏa hiệp và lời tự tứ (gọi chung là chandappavāranā) nhờ vị Tỳ-kheo bạn đem trình tăng.

Cách đưa lời thỏa hiệp tăng sự (chanda) cũng giống như cách đã trình bày ở trước; cách đưa lời tự tứ (pavāraṇā) như sau:

Pavāraṇaṃ dammi pavāraṇaṃ me hara pavā-raṇaṃ me ārocehi.
Tôi đưa lời tự tứ, ông hãy đem đi và trình lời tự tứ của tôi.

Có nói cách khác cũng được:

Pavāraṇaṃ dammi pavāraṇaṃ me hara mam atthāya pavārehi.
Tôi đưa lời tự tứ, ông hãy đem đi và hãy làm tự tứ cho tôi.

Phần vị Tỳ-kheo nhận chuyển lời, hãy đi đến Tăng, trước khi Tăng làm tự tứ hãy trình lời thỏa hiệp và lời tự tứ của Tỳ-kheo bệnh, như sau:

Āyasmā bhante itthannāmo gilāno mayhaṃ chandañca pavāraṇañca adāsi tassa chando ca pavā-raṇā ca mayā āhaṭā sādhu bhante saṅgho dhāretu.

Bạch đại đức Tăng, Tôn giả Itthannāma bị bệnh, vị ấy đã đưa lời thỏa hiệp và lời tự tứ cho tôi; lời thỏa hiệp và lời tự tứ của vị ấy tôi đã đem đến, kính mong chư Tăng ghi nhận.

DỨT PHÉP ĐƯA THOẢ HIỆP TĂNG SỰ.

-ooOoo-


PHÉP NHẬP HẠ
(VASSŪPAGATA)

Mùa mưa (vassāna-utu) là thời an cư cấm túc của chư Tỳ-kheo. Theo phật lịch thì mùa mưa chính thức bắt đầu từ ngày 16 tháng 6 âl cho đến rằm tháng 10 (4 tháng), nhưng luật có qui định thời an cư chỉ 3 tháng. Do đó việc nhập hạ của chư Tỳ-kheo có hai thời, thời tiền an cư (purimikā vassū-panāyikā) và thời hậu an cư (pacchimikā vassūpa-nāyikā) .

Thời tiền-an-cư từ ngày 16 tháng 6 đến rằm tháng 9 âl. Thời hậu-an-cư ngày 16 tháng 7 đến rằm tháng 10 âl. Tỳ kheo thường nhập hạ trong thời tiền-an-cư, chỉ khi nào có việc không kịp thời tiền-an-cư mới theo thời hậu-an-cư.

Đến thời an cư mà vị Tỳ-kheo cố ý không nhập hạ thời nào thì phạm tác ác (dukkata).

Cách thức nhập hạ là đến ngày an cư, sau khi quyết định nơi chỗ, hãy quét dọn sạch sẽ và tích chứa nước dùng đầy đủ (nếu chỗ ở hiếm nước). Chỗ an cư có thể là một ngôi chùa (ārāma), ngôi tịnh thất (vihāra), một cư xá (āvāsa), hoặc một liêu cốc riêng (senāsana);định nhập hạ ở đâu thì nguyện ở đó. Có thể phát nguyện một mình, hoặc có nhiều vị cùng nhập hạ thì phát nguyện đồng loạt.

Lời phát nguyện nhập hạ như sau:

Imasmiṃ ārāme [24] imaṃ temāsaṃvassaṃ upemi [25].
Tôi nguyện an cư mùa mưa tại chùa nầy hết ba tháng.

Trong thời gian an cư nếu rời khỏi chỗ qua đêm thì đứt hạ, trừ khi có nguyện giải giới. Tỳ-kheo có việc cần làm như biết tin cha, mẹ, thầy, bạn đau bệnh, hoặc Tăng sự, hoặc cư sĩ thỉnh mời thì được phép nguyện giải giới ra đi nhưng hạn trong bảy ngày phải về trước khi mặt trời mọc ngày thứ bảy.

Cách nguyện giải giới an cư như sau:

Sace me antarāyo natthi sattāhabbhantare ahaṃ puna nivattissāmi.
Nếu không có sự trở ngại cho tôi, tôi sẽ trở về trong vòng bảy ngày.

Nguyện ra lời hoặc nghĩ trong tâm cũng được, hoặc báo với vị khác mục đích đi đó cũng được. Cần chú ý là ngày đầu mới nguyện nhập hạ chưa được một đêm thì không được phép giải giới an cư để đi; mặc khác, khi chỉ còn vài ngày nữa là mãn hạ thì dù có đi luôn cũng phải nguyện giải giới bằng không sẽ đứt hạ.

DỨT PHÉP NHẬP HẠ.

-ooOoo-
 

PHÉP SỬ DỤNG Y BÁT

* Sử dụng y (Cīvara)

Y là trang phục của vị Tỳ-kheo. Y phục chính có 3 thứ, gọi là tam y (ticīvara):

 - saṅghāti (y tăng-già-lê hay y kép),
 - uttarāsaṅga (y uất-đà-la-tăng hay y vai trái),
 - antarāvāsaka (y an-đà-hội hay y nội).

Ngoài tam y còn có 6 thứ phụ thuộc khác:

 - vassi-kasāṭika (y tắm mưa),
 - nisīdana (tọa cụ),
 - paccat-tharaṇā (ngọa cụ),
 - kaṇḍuppaṭicchādi (vải băng ghẻ),
 - mukhapuñchanacoḷa (khăn lau mặt),
 - parikkhāracoḷa (y phụ tùng).

Y phụ tùng gồm có:

 - kāyabandhana (giây buộc lưng),
 - urabandhana (giây buộc ngực),
 - ṭhavika (dèm hay túi nải),
 - aṃsaka (hằng sắc hay y lót mồ hôi).

Tất cả các trang phục trên, Tỳ-kheo đều phải nguyện thành tên; riêng về tam y phải làm dấu hoại sắc trước khi nguyện tên.

* Cách làm dấu tam y

Dùng mực một trong 3 màu là màu xanh hoặc màu xám hay màu đen khuyên tròn ở bốn góc y, điểm nhỏ cỡ mắt gà hay mút đũa, vừa đánh dấu vừa nguyện:

Imaṃ bindukappaṃ karomi (3 lần).
Tôi làm dấu y này.

* Cách nguyện đặt tên y.

Chú tâm đến lá y rồi chú nguyện :

Imaṃ [26] saṅghāṭiṃ [27] adhiṭṭhāmi (3 lần).
Tôi nguyện đây là y Tăng-già-lê.

* Xả bỏ y cũ.

Khi đổi thay y mới hoặc không dùng xài nữa thì phải xả bỏ y cũ. Chú tâm đến y đó và nói:

Imaṃ [28] saṅghātiṃ [29] paccuddharāmi (3 lần).
Tôi xả bỏ y Tăng-già-lê nầy.

* Sử dụng bát (patta)

Bình bát có 2 thứ là ayopatta (bát sắt) và mattikapatta (bát đất). Tỳ-kheo sử dụng bình bát cũng phải nguyện đặt tên; bình bát không cần làm dấu (bindu).

* Cách nguyện bát.

Chú tâm đến cái bát và nguyện rằng:

Imaṃ [30] ayopattaṃ [31] adhiṭṭhāmi. (3 lần)
Tôi chú nguyện bát sắt nầy.

* Cách xả bỏ bình bát.

Khi không dùng bình bát đó nữa thì phải xả bỏ, chú tâm như sau:

Imaṃ [32] pattaṃ paccuddharāmi. (3 lần)
Tôi xả bỏ bình bát nầy.

*

Y bát dù chưa nguyện xả bỏ nhưng khi bị rách, lủng lổ thì xem như đã đứt tên nguyện. Y bị rách thân vải trong cách đường biên quá 8 cm (4 ngón tay), chỗ rách lổ vừa đầu ngón tay, như vậy là hỏng. Bình bát bị rò rỉ lủng bể phần dưới đáy, lỗ vừa lọt hạt cơm, như vậy là hỏng.

Y có thể đổi thay tìm y mới, dù y cũ chưa rách; riêng bình bát nếu chưa lủng bể quá năm dấu thì không được tìm đổi bình bát mới.

DỨT PHÉP SỬ DỤNG Y BÁT

-ooOoo-

 
PHÉP KÝ GỞI Y BÁT
(VIKAPPA)

Sự ký gởi giống như ký thác cái gì cho ai, để không bận tâm với cái đó nữa.

Y dư (atirekacīvara) và bát dư (atirekapatta), Tỳ-kheo giữ lâu lắm là mười ngày, nếu quá hạn sẽ phạm luật ưng xả đối trị. Trường hợp giữ không phạm tộiy bát dư đã ký gởi (vikappa) cho người khác rồi.

Có thể ký gởi đến vị Tỳ-kheo khác hoặc vị sa-di nào đó cũng được; sự ký gởi có hai cách: Trực tiếp và gián tiếp.

* Cách ký gởi trực tiếp.

Gởi ngay vị ấy, gọi là ký gởi trực tiếp. Tỳ-kheo muốn ký gởi y bát cho vị nào thì đem y bát đến tìm vị ấy và nói như sau:

Imaṃ [33] cīvaraṃ [34] āyasmato vikappemi.
Tôi ký gởi y này đến Tôn giả.

Vị nhận ký gởi ấy nên ủy quyền cho Tỳ-kheo người gởi, như sau:

Imaṃ cīvaraṃ mayhaṃ santakaṃ paribhuñja vā visajjehi vā yathāpaccayaṃ vā karohi.
Y nầy là sở thuộc của tôi, Ngài hãy dùng xài hoặc phân phát hoặc sử dụng tuỳ duyên.

* Cách ký gởi gián tiếp.

Ký gởi cho người vắng mặt, gọi là gởi gián tiếp.

Tỳ-kheo muốn ký gởi cho vị sư bạn nhưng không được giáp mặt thì hãy nói với một vị khác thay mặt, nói như sau:

Imaṃ cīvaraṃ [35] Itthannāmassa bhikkhuno [36] vikappemi.
Tôi ký gởi y nầy đến Tỳ-kheo Itthannāma.

Vị được nhờ ký gởi cũng nên đại diện để ủy quyền lại Tỳ-kheo người gởi, như sau:

Imaṃ cīvaraṃ Itthannāmassa bhikkhuno san-takaṃ paribhuñja vā vissajjehi vā yathāpaccayaṃ vā karohi.
Y nầy là sở thuộc của Tỳ-kheo Itthannāma, Ngài hãy dùng xài hoặc phân phát hoặc sử dụng tùy duyên.

DỨT PHÉP KÝ GỞI Y BÁT

-ooOoo-

 

Luật nghi tổng quát, chỉ trình bày những nghi thức tăng sự và các phận sự phổ thông của vị Tỳ-kheo, không thể gọi là đầy đủ. Các lý giải cần được bậc Tăng trí thức tham khảo riêng.

CHUNG

-ooOoo-

TRI ÂN

Chúng tôi xin chân thành cảm niệm công đức các vị đã phát tâm hùn phước tịnh tài để in ấn quyển Luật Nghi Tổng Quát:

1. Tu nữ Diệu Từ (Vĩnh Long)
2. Tu nữ Huệ Phúc (TP Hồ Chí Minh)
3. Tín nữ Ngọc Thủy (Vĩnh Long)
4. Tín nữ Ngọc Tâm (Vĩnh Long)
5. Gia đình Đại đức Tuệ Ngạn (TP Hồ Chí Minh)
6. Tín nữ Phan Huệ Cúc (Hoa Kỳ)

Cùng chư tăngthiện tín đã hỗ trợ tinh thần trong khi chúng tôi soạn thảo quyển sách này.

Nguyện cho tất cả quí vị ấy đều được thành tựu tuệ giải thoát, và trong vòng luân hồi luôn đắc kỳ sở nguyện.

Soạn giả
Tỳ-kheo Giác Giới
2547 - TL 2003

[1] Nếu sám hối với vị nhỏ hạ hơn mình thì đổi tiếng xưng hô là āvuso (hiền giả).

[2] Nếu sám hối tội ưng đối trị thì nói: ekaṃ pācittiyaṃ; tội tác ác thì nói: ekaṃ dukkataṃ; tội ác khẩu thì nói: ekaṃ dubbhāsitaṃ .

[3] Chứng cho vị lớn hạ hơn mình thì hỏi là: passatha bhante taṃ āpattiṃ .

[4] Nhắc nhở vị lớn hạ hơn thì nói là: āyatiṃ bhante saṃvareyyātha.

[5] Cần thay đổi tiếng xưng hô theo hạ lạp.

[6] Nếu là tội khác thì đổi dve pācittiyāyo, hay dve dukkatāyo, hay dve dubbhāsitāyo.

[7] Cần thay đổi tiếng xưng hô theo hạ lạp.

[8] Thay đổi tội danh nếu cần, như pācittiyāyo hay dukkatāyo hay dubbhāsitāyo.

[9] Cần đổi tiếng xưng hô theo hạ lạp .

[10] Tội ưng phát lộ có thể có nhiều vị đồng phạm trong 1 điều luật, và như thế các vị có thể cùng sám hối, phải đổi āpajjiṃ ra là āpajjimhā, và paṭidesemi ra là paṭidesema.

[11] Xả nhiều y dư thì nói imāni ... cīvarāni dasāhātikkantāni nissaggiyāni imān' āhaṃ ...

[12] Nếu Tỳ-kheo chủ y là vị trưởng lão cao hạ hơn tất cả các Tỳ-kheo tăng hội, thì dùng tiếng āvuso thay thế bhante .

[13] Lời tuyên ngôn trình tăng để tự nhận đại diện Tăng chứng tội cho Tỳ-kheo sám hối ưng xả đối trị, sẽ được áp dụng giống nhau trong mọi trường hợp khác.

[14] Tùy theo hạ lạp của vị sám và vị chứng phải biết dùng tiếng āvuso hay bhante cho hợp lẽ như các trường hợp lễ sám hối đã nói trước.

[15] Nếu sám hối hai tội ưng xả thì nói dve nissaggiyāyo pācittiyāyo āpanno tā ...; nếu nhiều tội thì nói sambahulā nissaggiyāyo pācittiyāyo āpanno tā ...

[16] Với nhiều y thì cần thay đổi văn tự thích hợp, đổi imāni cīvarāni thay idaṃ cīvaraṃ, đổi nissaggiyāni thay nissaggiyaṃ, đổi nissaṭṭhāni thay nissaṭṭhaṃ.

[17] Tùy theo hạ lạp mà dùng tiếng bhante hay āvuso .

[18] Nếu là y vai trái thì nói là uttarāsaṅgo; nếu là y nội thì nói là antaravāsako.

[19] Đối với y uttarāsaṅgo hay y antaravāsako thì phải đổi là vippavuṭṭho.

[20] Nếu là y uttarāsaṅgo hay y antaravāsako thì chỗ nầy phải là nissaggiyo .

[21] Lưu ý sắp văn tự trong lời khai tội với các nghi thức tuyên ngôn chứng tội ... cho hợp nhau.

[22] Nếu nói với vị cao hạ hơn mình thì nói là haratha ... ārocetha.

[23] Nếu chuyển lời trình tăng giúp vị Tỳ-kheo nhỏ hạ hơn mình, thì nói Itthannāmo bhante bhikkhu gilāno v.v...

[24] Thay đổi tùy theo chỗ an cư .

[25] Nếu nhiều vị đồng nguyện hạ thì nói upema .

[26] Nếu nguyện y trong tầm tay thì nói imaṃ nếu ở ngoài tầm tay thì nói etaṃ.

[27] Thay đổi tên trang phục một trong chín thứ đã kể trên: uttarāsaṅgaṃ, antaravāsakaṃ ... v. v...

[28] Nếu vật ngoài tầm tay thì nói etaṃ.

[29] Xả bỏ thứ y nào thì nói tên y đó.

[30] Nếu bình bát để ngoài tầm tay thì nguyện là etaṃ.

[31] Nếu nguyện bát đất thì đổi là mattikapattaṃ. Hoặc nguyện là pattaṃ cho cả bát sắt và bát đất cũng được.

[32] Nếu ngoài tầm tay thì nói etaṃ.

[33] Nếu gởi y bát để ngoài tầm tay thì nói etaṃ .

[34] Nếu gởi bình bát thì nói pattaṃ .

[35] Chú ý thay đổi cần thiết tùy theo vật trong tầm tay hoặc ngoài tầm. Thay đổi tùy theo y (cīvaraṃ) hay bát (pattaṃ). Thay đổi số lượng tùy theo ít hay nhiều.

[36] Nếu là sa-di thì nói Itthannāmassa sāmaṇerassa; nếu là Tỳ-kheo cao hạ hơn thì nói Itthannāmassa āyasmato .

Source: http://www.buddhanet.net/
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 35340)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 7026)
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán - Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật, Nguyễn Minh Tiến Việt dịch
(View: 12062)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 30841)
Đã phát khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa.
(View: 30886)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 8360)
Tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân.
(View: 12817)
Bảy Đức Thế Tôn quá khứ từ Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Thích Ca, và chư Thế Tôn vị lai đều chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề từ sự chứng ngộ sự thật Duyên khởi.
(View: 12673)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 12039)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 13839)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 36362)
Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải - Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu; Thích Thiện Trí (Thánh Tri) Phỏng Việt Dịch và Viết Bài Học Giải
(View: 10262)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 52958)
Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh
(View: 11248)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 10929)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 11143)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 10935)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ-Đề Tâm phải học theo những Kinh, Luận nào?
(View: 13545)
Đại ý bài kinh này Đức Phật dạy chúng đệ tử không nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá khứ đã đoạn tận.
(View: 16888)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 22579)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(View: 9963)
Phật dạy giới này áp dụng chung cho tất cả các Phật tử tại gia, không phân biệt Phật tử này thuộc thành phần hay đẳng cấp xã hội nào.
(View: 7495)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 10794)
Đức Phật A Di Đà tự thân có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cả mười phương mà không có vật gì có thể ngăn che. Vì vậy nên Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang Phật.
(View: 13537)
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn - Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước
(View: 13312)
Ngài Buddhaghosa sanh ra và lớn lên nước Magadha, thuộc Trung Ấn Độ, vào thế kỷ thứ V trong ngôi làng Ghosa, gần địa danh nơi đức Phật thành đạo Bodhigaya
(View: 16752)
Nghiên Cứu Về Kinh A Hàm (Ãgama, Sanscrist)
(View: 17004)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 14248)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 17220)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 12634)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 14334)
Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn...
(View: 14709)
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng; Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh
(View: 9602)
No. 1613 - Nguyên tác: Tôn giả An Huệ; Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-ha-la; Dịch Việt: Tâm Hạnh
(View: 12134)
Duy thức nhị thập luận, do bồ tát Thế Thân soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường... được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.
(View: 11738)
Bồ-tát Trần Na tạo luận. Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Việt dịch: Quảng Minh
(View: 16990)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 14814)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 16613)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 13049)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 12518)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 12196)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 16107)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 11952)
Đời Đường, Thận Thủy Sa Môn Huyền Giác Soạn; Thánh Tri dịch nghĩa Việt và viết bài học giải...
(View: 14441)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 12475)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 13209)
Thích-ca là phiên âm của tiếng Phạn. Phiên âm Hán Việt là Năng Nhân. Tức là họ của đấng hóa Phật ở cõi Ta-bà...
(View: 15457)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 12301)
Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo - Được xếp vào tập T24 - Kinh số 1470 - Tổng cộng kinh này có 2 quyển
(View: 13547)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 14983)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 21504)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 13657)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 11354)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 21200)
Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.
(View: 14792)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 21176)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 18280)
Niệm Phật Tâm Muội do HT Hư Vân soạn, Sa môn Hiển Chơn dịch; Tọa Thiền Dụng Tâm Ký do Viên Minh Quốc Sư soạn, HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 14521)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 32305)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
(View: 12424)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Kinh văn số 1675. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát; Sa Môn Sắc Tử dịch Phạn sang Hán; HT Thích Như Điển dịch Việt
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant