Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất
View Counts
20,652,132

Nghi thức tụng Kinh Phổ Môn (thể thơ Lục bát)

Tuesday, October 26, 201000:00(View: 54756)
Nghi thức tụng Kinh Phổ Môn (thể thơ Lục bát)

TÁN PHẬT
Tân Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loài
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận

 

QUÁN TƯỞNG

Phật chúng sinh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châuđạo tràng
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tòa thân con ảnh hiện
Cuối đầu xin thề nguyện quy y
Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Hóa Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo
Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.
Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
TÁN LƯ HƯƠNG
Chiên đàn vừa bén lò hương
Mùi thơm bay thẳng một đường biển nam
Da du con, mẹ bình an
Không tai không họa thanh nhàn thảnh thơi
Dù trong lửa đỏ chơi vơi
Cũng thường mát mẻ như nơi tiên bồng
Chí thành dâng nén hương lòng
Mười phương cõi Phật khắp xông ngạt ngào
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát
CHÚ ĐẠI BI
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da bàyết đế thước bát ra da.
Bồ đề tát đỏa bà da.
Ma ha tát đỏa bà da.
Ma ha ca lô ni ca da.
Án tát bàn ra phạt duệ,
Số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa y mông,
A rị da bàyết đế,
Thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì,
Hê rị ma ha bàn đa sa mế.
Tát bà a tha đậu du bằng a thệ dựng,
Tát bà tát đa, na ma bà dà,
Ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.
Án a bà lô hê lô ca đế, ca ra đế, di hê rị.
Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà,
Ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng.
Cu lô cu lô yết mông.
Độ lô độ lô phạt xà da đế,
Ma ha phạt xà da đế.
Đà ra đà ra địa ri ni, thất Phật ra da.
Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ.
Y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi,
Phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da.
Hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị.
Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô.
Bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ.
Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì địa rị sắc ni na.
Ba dạ ma na, ta bà ha.
Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha,
Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha.
Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha.
Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha,
Ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha.
Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha.
Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha.
Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha.
Ma bà lợi thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da bà lô kiết đế,
Thước bàn ra dạ ta bà ha.
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
 
Khai Kinh Kệ
Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm mầu
Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay nghe thấy chuyên trì tụng
Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu
NAM MÔ THÁNH QUAN TỰ TẠI BỒ TÁT
NAM MÔ THÁNH QUAN TỰ TẠI BỒ TÁT
NAM MÔ THÁNH QUAN TỰ TẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM PHỔ MÔN
Bồ TátVô Tận Ý
Khi bấy giờ chăm chỉ đứng lên
Bèn trịch vai hữu một bên
Chắp tay cung kính hướng lên Phật đài
Kính bạch Đức Như Lai tế độ
Con có điều chưa rõ hỏi qua
Quan Âm Bồ Tát kia mà
Nhân duyên chi đó tên là “Quan Âm”
Khi ấy Phật khen Ông Vô Tận
Lời thiện nam hỏi ngẫm cũng rành
Rằng có muôn ức chúng sinh
Mắc điều khổ não tâm tình chẳng yên
Những kẻ ấy nghe tên Bồ Tát
Một lòng tin niệm Đức Quan Âm
Ngài liền soi thấu tiếng tăm
Thảy đều thoát nạn lân lân chẳng phiền
Dù ai có lòng thành trì niệm
Quan Âm liền ứng hiện độ cho
Hoạn khi gặp nạn lửa to
Niệm Ngài Ngài ắt cứu cho thoát nàn
Ấy nhờ bởi oai thần Bồ Tát
Vận thần thông cứu bạt chúng sinh
Hoạn khi sóng nước bất bình
Tấm thân trôi dạt bập bềnh nguy nan
Biết niệm Đức Quan Âm cứu khổ
Nơi cạn kia gặp chỗ nương mình
Trăm ngàn muôn ức chúng sinh
Vào trong biển lớn kinh doanh như là
Hoặc tìm kiếm xa cừ, mã não
Kim ngân cùng châu báu lưu ly
San hô, hổ phách, trân kỳ
Chẳng may bão tố đương khi giữa vời
Thuyền trôi dạt vào nơi nước Quỷ
Dù một người niệm mỹ hiệu Ngài
Cả thuyền chẳng những một ai
Khỏi nạn la sát hại người đã quen
Ấy bởi những nhân duyên như vậy
Quan Thế Âm nên mới trì danh
Dù ai sắp giết hại mình
Niệm Quan Âm ắt yên lành chẳng chi
Gươm, đao, thương gãy thì từng đoạn
Thế là người trì niệm thoát nàn
Ví trong thế giới ba ngàn
Dạ Xoa, La Sát nhẫn toan hại người
Quỷ thấy ai niệm Ngài Bồ Tát
Chẳng còn đem mắt ác nhìn người
Dám còn để ý hại ai
Ấy nhờ Bồ Tát Ngài hay cứu nàn
Hoặc kẻ bị gông cùm xiềng trói
Tội hay không niệm tới hiệu Ngài
Xích xiềng hư hỏng rã rời
Thế là giải thoát tức thời bình an
Dù khắp cả ba ngàn thế giới
Đầy giặc thù quấy rối lương dân
Lái buôn có một chủ nhân
Người cùng của báu theo chân cũng nhiều
Khi qua chốn hiểm nghèo như vậy
Có một ai đứng lại nói rằng
Thiện nam chớ có hãi hung
Anh em xin dốc một lòng thành tâm
Đều xưng niệm Quan Âm bố thí
Ngài hay ban vô úy chẳng sai
Chúng ta xưng niệm hiệu Ngài
Phen này thoát khỏi nạn tai đây mà
Người nghe nói đều là nhất hướng
Một lòng tin hiệp chưởng Nam Mô
Quan Âm Bồ Tát cứu cho
Thảy đều thoát nạn khỏi lo đó mà
Vô Tận Ý này ta bảo thật
Quan Thế Âm ngài rất oai thần
Chúng sinh nào tánh đa dâm
Thường thường tỉnh niệm Quan Âm kia là
Dù thấy sắc lòng đà chẳng đắm
Dâm dục kia dứt hẳn chẳng còn
Ai hay nóng nảy giận hờn
Hằng niệm Bồ Tát tánh thường khỏi sân
Ngu si quá chẳng phân hơn thiệt
Niệm Quan Âm khỏi tiệt chẳng sai
Nhủ này Vô Tận Ý ơi
Quan Âm Bồ Tát oai Ngài lớn thay
Chuyển pháp lực Ngài hay tế độ
Hiến thần thông cứu khổ độ mê
Chúng sinh lợi ích nhiều bề
Nên tâm thường niệm Ngài thì chứng minh
Phụ nhân nào lòng thành cầu khẩn
Muốn sinh trai nguyện hẳn y lời
Thông minh, trí huệ hơn đời
Lại thêm phước đức vẻ người thanh cao
Muốn sinh gái kẻ nào ao ước
Lễ cầu Ngài ắt được gái ngoan
Sinh con tướng tốt đoan trang
Đời trước cây đức nở nang đã trồng
Ai thấy chẳng đem lòng kính nể
Vô Tận ơi nghe kể hiểu chưa
Quan Âm Bồ Tát đại từ
Oai thần như vậy thiệt thì lớn lao
Chúng sinh hoặc kẻ nào kính cẩn
Lễ Quan Âm phước chẳng uổng đâu
Chúng sinh đều nên kính tâu
Thọ trì Bồ Tát niệm cầu Quan Âm
Phật lại phán này Ông Vô Tận
Như có người thành khẩn thọ trì
Chư vị Bồ Tát từ bi
Thấu hai ức số cát kia sông Hằng
Người ấy lại hết lòng cúng dưỡng
Quần áo cùng ăn uống thuốc than
Giường mùng gối đệm chiếu chăn
Đủ đồ cung cấp cần dùng xưa nay
Thiện nam nữ ấy hay cúng lễ
Công đức kia đáng kể nhiều chăng
Bồ Tát Vô Tận thưa rằng
Bạch Phật kẻ ấy phước hằng lắm thay
Phật lại phán bảo ngài Vô Tận
Như có người thành khẩn cúng dường
Thọ trì danh hiệu Quan Âm
Cho đến cung lễ chỉ trong một thời
So phước ấy hai người chẳng khác
Muôn ức năm công đức chẳng cùng
Phật rằng Vô Tận hỡi Ông
Thọ trì danh hiệu Quan Âm đó mà
Ấy phước đức nhiều là như thế
Vô lượng biên ai dễ lường đâu
Vô Tận Bồ Tát liền tâu
Bạch Phật con có một câu chưa tường
Như Lai rộng lòng thương phán chỉ
Việc Quan Âm con nghĩ không ra
Rằng sao dạo khắp ta bà
Rằng sao thuyết pháp vì mà chúng sinh
Sao cần phải thi hành phương tiện
Chuyển thần thông biến hiện nhiều thân
Cuối xin hỏi lại ân cần
Từ bi chỉ rõ một lần phân minh
Thế Tôn lại đinh ninh chỉ giáo
Thiện nam ơi ta bảo nghe đây
Chúng sinh khắp đất nước này
Ai cần có Phật độ rày mới xong
Quan Âm vận thần thông tức khắc
Hiện Phật thân thuyết pháp độ trì
Ai cần có Phật Bích Chi
Hiện thân Phật Bích hiển thi pháp thần
Ai cần có Thanh Văn để độ
Hiện Thanh Văn giác ngộ khai phương
Hoặc ai cần có Phạm Vương
Hiện Phạm Vương để mở đường lợi sinh
Cần Đế Thích oai linh để độ
Liền hiện hình dạy dỗ khuyên răn
Nên có Tự Tại Thiên Thân
Ngài cũng biến hiện ân cần độ nhân
Đại Tự Tại Thiên Thân để độ
Cũng hiện hình dạy dỗ khuyên lơn
Cần có Thiên Đại Tướng Quân
Ngài hiện Thiên Đại Tướng thân bảo tồn
Cần phảiTỳ Sa Môn độ
Cũng hiện hình thuyết rõ thiện căn
Ai nên có Tiểu Vương thân
Cũng hiện tướng ấy ân cần độ ngay
Phi trưởng giả kẻ này khôn độ
Liền hiện hình dạy dỗ bảo ban
Cần có cư sĩ thiện nhân
Cũng hiện cư sĩ thiệt hơn chỉ đàng
Hoặc cần có Tể Quan hữu dụ
Cũng hiện hình dạy đủ ân cần
Cần có Bà La Môn thân
Ngài cũng biến hiện phân trần quản chi
Cần có Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni
Ưu Bà Tắc Ưu Bà Di độ cùng
Quan Âm vận thần thông tức khắc
Đều hiện thân thuyết pháp chu toàn
Cần có Trưởng Giả, Tể Quan
Bà La Môn với lại hàng cư sĩ
Thân phụ nữ các vì trên đó
Đều hiện hình chỉ rõ bảo ban
Cần có đồng nữ đồng nam
Cũng hiện thân ấy hoàn toàn độ cho
Hoặc cần có Dạ Xoa Càn Thát
Cùng bao nhiêu thân khác như là
Cần có Thiên Long Tu La
Ca Lầu La Khẩn Na La đó mà
Hay cần có Ma Hầu La Già
Nhân Phi Nhân đủ là mới xong
Quan Âm liền vận thần thông
Hiện các hình ấy ý mong độ toàn
Muốn có Chấp Kim Cang thần độ
Cũng hiện hình dạy dỗ chẳng sai
Nhũ này Vô Tận Ý ơi
Quan Âm Bồ Tát tột vời thần thông
Ấy công đức viên dung thế đó
Hiện nhiều thân cứu khổ độ mê
Trải bao quốc độ đi về
Từ bi lân mẫn thương vì chúng sinh
Các người khá lòng thành lễ bái
Đức Quan Âm Đại Sĩ đó mà
Ngài hay thương xót người ta
Hay đem vô úy thí ra thường thường
Như gặp lúc tai ương kinh hãi
Nhớ ơn Ngài chẳng ngại chi xa
Người trong thế giới Ta Bà
Kêu Thí Vô Úy Ngài đà thành tên
Vô Tận Ý đứng lên bạch Phật
Nay con xin thành thật cúng vàng
Bảo châu trên cổ huy hoàng
Tay liền cởi xuống đáng ngàn lượng kim
Hướng Quan Âm cuối xin dâng cúng
Chuỗi ngọc này thọ dụng được như
Quan Âm Bồ Tát cố từ
Vô Tận Ý lại lời thưa ân cần
Xin Bồ Tát khoan nhân đại độ
Thương chúng tôi nhận hộ nhờ ơn
Khi ấy Phật bảo Quan Âm
Nên thương Vô Tận thành tâm đó mà
Cùng Tứ Chúng, Thiên Long, Dạ Xoa
Càn Thát Bà với A Tu La
Ca Lầu La, Khẩn Na La
Ma Hầu La Già, Nhân và Phi Nhân
Những vị ấy nhất tâm thành kính
Hãy nhận theo lời thỉnh của Người
Pháp thí trân bảo tốt tươi
Cho vui lòng chúng là người thành tâm
Quan Âm liền phụng tuân Phật sắc
Bèn thâu dụng anh lạc chia hai
Nửa dâng Thích Ca Như Lai
Nửa cúng Đa Bảo Phật ngồi tháp kia
Vô Tận Ý lại nghe ta thuật
Quan Thế Âm pháp lực đó mà
Thần thông tự tại bao la
Nên hay dạo khắp ta bà độ sinh
Vô Tận Ý đinh ninh thành thật
Khi ấy liền bạch Phật kệ rằng
Thế Tôn tướng tốt đủ đường
Con xin hỏi lại cho tường dường ni
Phật tử ấy nhân duyên
Cớ sao lại gọi tên thì Quan Âm
Phật đủ tướng tốt ân cần
Cũng đáp kệ lại phân trần cho hay
Quan Âm trí huệ lắm thay
Có tài biến hiện đó đây phi thường
Thề sâu như biển khôn lường
Trải bao đời kiếp dễ bàn được kha
Chầu hơn ngàn ức Phật Đà
Phát thanh tịnh nguyện thật là lớn thay
Vì ngươi nói tắt cho hay
Nghe tên hoặc đặng duyên may thấy Ngài
Một lòng tưởng niệm chẳng dời
Dẫu bao khổ nạn tức thời sạch sanh
Dù ai cố ý hại mình
Đẩy xuống hầm lửa đỏ xanh rỡ ràng
Chỉ nhờ sức niệm Quan Âm
Mà hầm lửa đỏ biến thành hồ ao
Gặp khi sóng gió ào ào
Tấm thân trôi nổi biết bao hãi hùng
Lại gặp Ác Quỷ, Ngư Long
Niệm Quan Âm cũng thoát vòng hiểm nguy
Hoặc trên đỉnh núi Tu Di
Bị người đẩy té đang khi chẳng ngờ
Vì niệm Quan Âm kia mà
Thân như mặt nhật ở hòa không gian
Hoặc ai bị kẻ hung hăng
Đuổi rớt xuống núi Kim Cang bất thần
Chỉ nhờ sức niệm Quan Âm
Cứu cho thoát nạn thể thân vẹn toàn
Hoặc bị giặc cướp thù oan
Vây quanh gươm giáo nhẫn toan hại mình
Nhờ vì sức niệm Hồng Danh
Giặc kia đều mở lòng lành tha cho
Hoặc bị tội bởi nhà Vua
Lắm khi bị nạn đem ra pháp tràng
Chỉ nhờ sức niệm Quan Âm
Tự nhiên giải thoát khỏi chân tội hình
Kẻ nào nguyền rủa yếm mình
Bỏ các thuốc độc, dụng tình ác tâm
Nhờ vì sức niệm Quan Âm
Kẻ bỏ thuốc độc tự thân chẳng toàn
Gặp loài La Sát dữ dằn
Độc Long, chúng Quỷ đón đàng hành hung
Chỉ nhờ sức niệm Quan Âm
Tất nhiên chẳng dám tới chân hại mình
Như gặp thú dữ vây quanh
Vuốt nanh sắt bén đáng kinh thất thần
Cũng nhờ sức niệm Quan Âm
Thú đều chạy chốn chẳng ham hại mạng
Hoặc gặp rết độc oan xà
Phun ra khí độc ai mà chẳng kinh
Nhờ vì sức niệm Hồng Danh
Nghe tên Bồ Tát lánh mình tìm phương
Mây bay, sấm dậy, chớp giăng
Mưa to, đá chạy, tiếng vang ầm ầm
Chỉ nhờ sức niệm Quan Âm
Tức thì tạnh ráo quang cơn chẳng hề
Chúng sinh khổ não nhiều bề
Kể ra khôn xiết ê chề lắm thay
Quan Âm diệu pháp cao dày
Ngài hay cứu khổ độ bầy chúng sinh
Đức Ngài thần lực oai linh
Rộng đường phương tiện độ sinh lắm mà
Mười phương quốc độ gần xa
Nước nào Ngài chẳng vào ra cứu nàn
Trải qua ác thú mọi đàng
Địa Ngục Ngạ Quỷ cùng đoàn Súc Sinh
Sống già bệnh chết thảm tình
Khiến cho thoát khổ thênh thênh sạch lần
Đức Ngài quán tưởng chánh chân
Thiệt là thanh tịnh mười phân hoàn toàn
Đức Ngài trí huệ thánh quan
Quán tưởng rộng lớn thênh thang ai bì
Thương đời khổ não nhiều bề
Nên Ngài quán tưởng Đại Bi đó mà
Thương khắp chúng sinh gần xa
Nên Ngài quán tưởng hiện ra Đại Từ
Đời thường tinh nguyện trông nhờ
Đức Ngài trong sạch chẳng nhơ mảy trần
Huệ Ngài sáng suốt muôn phần
Như ngày sáng tỏ đường cùng lối mê
Ngài hay cứu tế mọi bề
Gặp nạn gió lửa tức thì tắt ngay
Huệ Ngài sáng tỏ lắm thay
Khắp soi cả thế gian này quang minh
Dù khi sấm sét bất bình
Bi thế phát hiện sấm đình lại ngay
Từ ý rộng rãi lắm thay
Hơn đám mây lớn phủ bay giữa trời
Cam lồ rảy khắp nơi nơi
Mưa tan phiền não lửa thời tắt ngay
Dù ai kiện tụng chẳng may
Hoặc trong trận địa đêm ngày hãi kinh
Đều nhờ sức niệm Hồng Danh
Bao nhiêu oán sợ thênh thênh tan lần
Diệu Âm cùng Quán Thế Âm
Phạm Âm với Hải Triều Âm khôn bàn
Đều hơn cả thế gian âm
Vậy đời thường khá nhất tâm niệm Ngài
Niệm Ngài chẳng khá biếng lười
Niệm Ngài chẳng khá lòng thời hoài nghi
Quan Âm thanh tịnh ai bì
Là thanh cứu khổ nạn gì cũng qua
Ngài hay cứu giúp người ta
Đầy đủ công đức độ hòa sinh linh
Mắt từ thương ngó chúng sinh
Phước Ngài như biển thênh thênh khôn lường
Chúng sinh khắp hết mười phương
Vậy nên kính lễ cúng dường Quan Âm
Ngài Trì Địa chăm chăm đứng dậy
Khi bấy giờ bạch lạy Thế Tôn
Chúng sinh nhờ Phật bảo ban
Được biết nguyện lực Quan Âm như là
Tài thị hiện vào ra khắp chốn
Chuyển thần thông cứu khốn dịu thay
Được nghe phẩm Phổ Môn này
Chúng sinh ấy phước hằng nay chẳng vừa
Ơn Đức Phật thuyết ra kinh ấy
Khắp chúng sinh hội đấy hân hoan
Tám muôn với lại bốn ngàn
Đều tu Chánh Giác phát tâm Bồ Đề
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã dạy
Quan Thế Âm phẩm ấy Phổ Môn
Lại có thần chú chân ngôn
Cứ trong nguyên điệu Phạm Âm như là
Án đa rị đa rị, đát đa rị, đát đát đa rị ta bà ha
Án đa rị đa rị, đát đa rị, đát đát đa rị ta bà ha
Án đa rị đa rị, đát đa rị, đát đát đa rị ta bà ha
Lục tự đại minh chân ngôn
Án ma ni bát di hồng
Án ma ni bát di hồng
Án ma ni bát di hồng
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH
Đức Bồ Tát hiệu Quán Tự Tại
Dày công tu huệ mới mở mang
Chân như một áng linh quang
Chiếu soi năm uẩn đều không có gì
Bát nhã huệ soi đi khắp chốn
Dứt mọi đường khổ khốn tai nàn
Xá Lợi tâm chớ nghi nan
Sắc kia nào khác cái không đâu mà
Cái không nọ nào xa cái sắc
Sắc là không, không sắc như nhau
Thọ, tưởng, hành, thức khác đâu
Chân không xét cũng một màu thế thôi
Này Xá Lợi nghĩ coi có phải
Những pháp không xét lại thật là
Chẳng sinh, chẳng dứt đó mà
Sạch nhơ, thêm bớt cũng là chân không
Ấy vậy phải xét thông mọi lễ
Như hư không sắc bởi vì đâu
Thọ, tưởng, hành, thức sạch làu
Nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt còn đâu nương nhờ
Thân, ý cũng hửng hờ như thế
Lục trần kia cũng kể là không
Đã không nhãn giới suốt thông
Đến ý thức giới cũng không thấy gì
vô minh nương chi mà có
Bổn tánh không soi nó phải tiêu
Đã không lão tử hiểm nghèo
Còn đâu già chết hòng theo quấy rầy
Khổ, tập, diệt, đạo không thay
Trí còn không có, đắc này được đâu
Vô sở đắc là khâu tuyệt diệu
Bồ Tát xưa khéo liệu đường tu
Chân không bổn tánh như như
Nhờ huệ bát nhã thiệt hư soi làu
Không ngăn ngại còn đâu lo sợ
Mộng tưởng không tâm chẳng đảo điên
Chân như bổn tánh thiên nhiên
Niết Bàn cõi ấy chứng nên đạo mầu
Tam Thế Phật ngôi cao chứng quả
Thảy đều nhờ Bát Nhã tu nên
Bát Nhã này rất thiêng liêng
Ấy đại thần chú giúp nên đạo thiền
Ấy thần chú đại minh sáng chói
Chú vô thượng vòi vọi cao xa
Vô đẳng đẳng chú ấy mà
Gồm đủ thần lực thiệt là tối linh
Những khổ não thênh thênh trừ hết
Lời nói này chân thiệt chẳng ngoa
Vậy nên Bát Nhã thuyết qua
Này câu thần chú niệm ra như vầy
Yết đế, yết đế, ba la yết đế
Ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha
Yết đế, yết đế, ba la yết đế
Ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha
Yết đế, yết đế, ba la yết đế
Ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha
Nam mô a di đa bà dạ
Đa tha dà đa dạ
Đa diệt dạ tha
A di rị đô và tỳ
A di rị đa tất đam và tỳ
A di rị đa tỳ ca lan đế
A di rị đa tỳ ca lan đa
Dà di nị, dà dà na chỉ đa ca lệ ta bà ha
Nam mô a di đa bà dạ
Đa tha dà đa dạ
Đa diệt dạ tha
A di rị đô và tỳ
A di rị đa tất đam và tỳ
A di rị đa tỳ ca lan đế
A di rị đa tỳ ca lan đa
Dà di nị, dà dà na chỉ đa ca lệ ta bà ha
Nam mô a di đa bà dạ
Đa tha dà đa dạ
Đa diệt dạ tha
A di rị đô và tỳ
A di rị đa tất đam và tỳ
A di rị đa tỳ ca lan đế
A di rị đa tỳ ca lan đa
Dà di nị, dà dà na chỉ đa ca lệ ta bà ha
Di đà thân Phật sắc vàng tươi
Tướng tốt quang minh vẹn đủ mười
Ánh sáng tỏa hình năm núi lớn
Mắt trong tợ nước bốn nguồn khơi
Hào quang hóa Phật bao nhiêu ức
Bồ Tát hiện thân khắp mấy mươi
Bốn tám lời nguyền mong độ chúng
Hoa sen chin phẩm rước lên ngôi
NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (30 lần)
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần)
NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT (3 lần)
NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT (3 lần)
NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT (3 lần)
 
Cúii đầu làm lễ Bổn Sư
Nguyện cho bá tánh tiêu trừ nạn tai
Lại cầu Quan Âm Như Lai
Tầm thanh cứu khổ hằng ngày chúng sinh
Cõi đời tật bệnh tử sinh
Mỗi ngày nguy hiểm đấu tranh đủ điều
Sáng ra từ sớm đến chiều
Biết bao tai nạn rất nhiều tử sinh
Thấy đời liệt liệt oanh oanh
Miếng mồi phú quý công danh tạo thành
Nguyện Ngài Đức cả tầm thanh
Cầu xin cứu khổ ban lành nhân dân
Chúng con lễ bái Quan Âm
Xót thương cứu khổ từ tâm biển trần
Tay cầm dương liễu ân cần
Cùng bình tịnh thủy rưới dâng cam lồ
Cúi đầu sinh tử mơ hồ
Phù du cõi tạm cơ đồ lửa thiên
Hằng ngày tai nạn rất nhiều
Cầu Ngài cứu khổ mai chiều hóa thân
Độ đời bá tánh vạn dân
Khắp cùng pháp giới trọn phần an vui
Cha sinh con thảo dưỡng nuôi
Mẹ hiền đức độ khiến xui làm lành
Nhà nhà an lạc tịnh thanh
Bốn mùa tám tiết hóa sanh thuận hòa
Nhân dân lạc nghiệp âu ca
Hòa bình thế giới quốc gia an lành
Tránh điều quả báo sát sanh
Tìm đường đạo đức cha lành Thích Ca
Tụng kinh niệm Phật Di Đà
Cầu cho bá tánh toàn gia an lành
Hiện tiền phước quả viên thành
Khắp cả nam nữ tâm sanh hiền từ
Mọi người tật bệnh tiêu trừ
Noi theo chánh pháp Bổn Sư tu hành
Chúng con lễ bái chí thành
Nguyện mau thoát khỏi tử sanh luân hồi
Cõi đời khổ não lắm ôi
Quyết lòng theo Phật về ngôi sen vàng
Nam Mô Tịnh Độ Lạc Bang
Dắt dìu đệ tử Tây Phang mau về
Tụng kinh công đức vô biên
Xin đem hồi hướng mọi miền gần xa
Chúng sinh pháp giới bao la
Đều về cực lạc Di Đà Tây Thiên
Nguyện tiêu ba chướng não phiền
Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời
Nguyện trừ tội chướng bao đời
Hành theo Bồ Tát đời đời vị tha
Nguyện xin Tịnh Độ Di Đà
Hoa sen Chín Phẩm là cha mẹ mình
Hoa khai ngộ pháp vô sinh
Cùng chư Bồ Tát bạn lành với ta
Nguyện đem công đức tạo ra
Hướng về khắp cả gần xa hưởng nhờ
Con cùng muôn loại thân sơ
Đều thành Phật đạo đến bờ an vui
TAM TỰ QUY Y
Tự quy y Phật
Xin nguyện chúng sanh
Thể theo đạo cả
Phát lòng vô thượng
Tự quy y Pháp
Xin nguyện chúng sanh
Thấu rõ kinh tạng
Trí huệ như biển
Tự quy y Tăng
Xin nguyện chúng sanh
Thống lý đại chúng
Tất cả không ngại
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 5204)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 2786)
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán - Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật, Nguyễn Minh Tiến Việt dịch
(View: 4700)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 25649)
Đã phát khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa.
(View: 25597)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 3941)
Tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân.
(View: 8070)
Bảy Đức Thế Tôn quá khứ từ Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Thích Ca, và chư Thế Tôn vị lai đều chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề từ sự chứng ngộ sự thật Duyên khởi.
(View: 7672)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 6030)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 5477)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 17460)
Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải - Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu; Thích Thiện Trí (Thánh Tri) Phỏng Việt Dịch và Viết Bài Học Giải
(View: 5678)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 43644)
Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh
(View: 6548)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 5360)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 6409)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 5460)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ-Đề Tâm phải học theo những Kinh, Luận nào?
(View: 6236)
Đại ý bài kinh này Đức Phật dạy chúng đệ tử không nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá khứ đã đoạn tận.
(View: 8591)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 14836)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(View: 5301)
Phật dạy giới này áp dụng chung cho tất cả các Phật tử tại gia, không phân biệt Phật tử này thuộc thành phần hay đẳng cấp xã hội nào.
(View: 4262)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 6933)
Đức Phật A Di Đà tự thân có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cả mười phương mà không có vật gì có thể ngăn che. Vì vậy nên Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang Phật.
(View: 7810)
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn - Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước
(View: 7464)
Ngài Buddhaghosa sanh ra và lớn lên nước Magadha, thuộc Trung Ấn Độ, vào thế kỷ thứ V trong ngôi làng Ghosa, gần địa danh nơi đức Phật thành đạo Bodhigaya
(View: 9331)
Nghiên Cứu Về Kinh A Hàm (Ãgama, Sanscrist)
(View: 8694)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 7078)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 7931)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 7430)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 9085)
Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn...
(View: 9687)
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng; Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh
(View: 6335)
No. 1613 - Nguyên tác: Tôn giả An Huệ; Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-ha-la; Dịch Việt: Tâm Hạnh
(View: 7549)
Duy thức nhị thập luận, do bồ tát Thế Thân soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường... được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.
(View: 8027)
Bồ-tát Trần Na tạo luận. Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Việt dịch: Quảng Minh
(View: 10497)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 7765)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 8347)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 6963)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 8069)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 7513)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 12289)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 6898)
Đời Đường, Thận Thủy Sa Môn Huyền Giác Soạn; Thánh Tri dịch nghĩa Việt và viết bài học giải...
(View: 7446)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 7902)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 7639)
Thích-ca là phiên âm của tiếng Phạn. Phiên âm Hán Việt là Năng Nhân. Tức là họ của đấng hóa Phật ở cõi Ta-bà...
(View: 10199)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 8676)
Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo - Được xếp vào tập T24 - Kinh số 1470 - Tổng cộng kinh này có 2 quyển
(View: 8733)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 9112)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 13273)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 7842)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 8023)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 13936)
Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.
(View: 9223)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 13812)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 12821)
Niệm Phật Tâm Muội do HT Hư Vân soạn, Sa môn Hiển Chơn dịch; Tọa Thiền Dụng Tâm Ký do Viên Minh Quốc Sư soạn, HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 9244)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 25005)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
(View: 7620)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Kinh văn số 1675. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát; Sa Môn Sắc Tử dịch Phạn sang Hán; HT Thích Như Điển dịch Việt
Quảng Cáo Bảo Trợ