Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali

Saturday, September 10, 201619:07(View: 15621)
Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali

Hợp Tuyển Lời Phật Dạy
Từ Kinh Tạng Pali
(In The Buddha's Words
An Anthology of Discourses from the Pali Canon)

 

Nguyên tác: Bhikkhu Bodhi
Việt dịch: Nguyên Nhật Trần Như Mai

Nhà Xuất Bản Hồng Đức 2016


hop-tuyen-loi-phat-day-1Nguyên Nhật Trần Như Mai

MỤC  LỤC

 

 

Đôi Nét Tiểu Sử  BHIKKHU  BODHI 

 Lời Giới Thiệu của Đức Đạt-Lai Lạt- Ma thứ 14 

Lời Mở Đầu của Bhikkhu Bodhi 

Lời Giới Thiệu của Người Dịch 

 GIỚI  THIỆU  TỔNG  QUÁT  

         I. THÂN PHẬN CON NGƯỜI - Giới thiệu

1. Già, Bệnh và  Chết

                    2. Những Hệ Lụy của Lối Sống Phàm Phu

            3. Một Thế Giới Biến Động

                    4. Vô Thủy/ Không Có Điểm Khởi Đầu

          II. NGƯỜI  MANG LẠI ÁNH SÁNG - Giới Thiệu

                     1. Một Người

                    2. Sự Kiện Nhập Thai và Đản Sanh của Đức Phật

                    3. Cuộc Tìm Cầu Giải Thoát

                    4. Quyết Định Thuyết Pháp

                    5, Bài Thuyết Pháp Đầu Tiên

                            III. TIẾP CẬN  GIÁO  PHÁP - Giới thiệu

                    1.Không Phải là Giáo Lý Bí Mật

                    2. Không Phải là Giáo Điều hay Đức Tin Mù Quáng

                    3. Nguồn Gốc của Khổ và sự Diệt Khổ

                    4. Tìm Hiểu Chính Bản Thân Vị Đạo

                    5. Những Bước Tiến Đến Giác Ngộ Chân Lý

                                                 IV. HẠNH  PHÚC THẤY  RÕ  NGAY TRONG ĐỜI  SỐNG HIỆN TẠI

                    -  Giới Thiệu

                    1. Hoằng Dương Chánh Pháp trong Xã Hội

                    2. Gia Đình

                    3. An Lạc trong Hiện Tại, An Lạc trong Tương Lai

                    4. Nghề Nghiệp Chơn Chánh  (Chánh Mạng)

                    5. Người Phụ Nữ của Gia Đình

                    6. Cộng Đồng Tăng Chúng

         V.  CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN TÁI SINH TỐT  ĐẸP - Giới Thiệu

                    1. Định Luật Nghiệp Quả

                    2.Công Đức: Chìa Khóa Mở Ra Vận Mệnh Tốt Đẹp

                    3. Bố Thí

                    4. Giới Hạnh

                    5. Thiền Định

         VI. TẦM NHÌN THÂM SÂU VỀ THẾ GIỚIGiới Thiệu

                    1. Bốn Pháp Vi Diệu

                    2. Vị Ngọt, Sự Nguy Hiểm, sự Vượt Thoát

                    3. Đánh Giá Đúng Đắn Đối Tượng của Tham Dục

                    4. Những Cạm Bẫy của Dục Lạc

                    5. Đời Sống Ngắn Ngủi và Phù Du

                    6. Tóm Lược Bốn Giáo Pháp

                    7. Sự Nguy Hiểm cuả Kiến Chấp

                    8. Từ Thiên Giới đến Địa Ngục

                    9. Hiểm Họa của Cõi Luân Hồi

                         VII. CON  ĐƯỜNG GIẢI THOÁTGiới Thiệu

                    1. Tại Sao Hành Giả Đi Vào Thánh Đạo ?

                    2. Phân Tích Bát Thánh Đạo

                    3. Thiện Hữu Tri Thức

                    4.Tu Tập Từ Từ

                    5. Các Gia Đoạn Tu Tập Cao Hơn với Ví Dụ

          VIII. TU TẬP TÂM – Giới Thiệu

                    1. Tâm là Chìa Khóa

                    2. Phát Triển Hai Kỹ Năng

                    3. Những  Chướng Ngại trong việc Phát Triển Tâm Thức

                    4. Thanh Lọc Tâm

                    5. Diệt Trừ Vọng Tưởng

                    6. Tâm Từ

                    7. Sáu Tùy Niệm

                    8. Bốn Nền Tảng của Chánh Niệm / Tứ Niệm Xứ

                    9. Pháp Quán Niệm Hơi Thở

                    10. Chứng Đắc Giác Ngộ

          IX. CHIẾU  SÁNG TUỆ  QUANG – Giới Thiệu

                    1. Những Hình Ảnh về Trí Tuệ

                    2. Những Điều Kiện để Có Trí Tuệ

                    3. Kinh Chánh Tri Kiến

                    4. Lãnh Vực Trí Tuệ

                    5. Mục Tiêu của Trí Tuệ

                   X.  CÁC  CẤP  BẬC CHỨNG  ĐẮC – Giới Thiệu

                    1. Ruộng Phước của Thế Gian

                    2. Quả Dự Lưu

                    3. Quả Bất Lai      

                    4. Bậc A-La- Hán

                    5. Như Lai
CHÚ THÍCH

 MỤC LỤC SÁCH  THAM  KHẢO

***

Phương Danh Chư Tôn Đức & Phật tử Tu Viện Quảng Đức

cùng Độc giả Trang Nhà Quảng Đức

phát tâm Ấn tống sách Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali

(Bản dịch của GS Nguyên Nhật Trần Như Mai)

( ấn tống đợt 1 nhân Khóa An Cư đã hết,

sách sẽ ấn tống đợt 2 vào dịp Lễ Vu Lan 8-2016)


cung-duong-an-tong-sach-hop-tuyen-loi-phat-day-tran-nhu-mai-dich

Tác giả : Bhikkhu Bodhi

Việt dịch : Trần Như Mai

***
Reader's Comment
Monday, June 24, 201912:35
Guest
Con muon thỉnh 5 cuốn a
Tuesday, November 14, 201707:31
Guest
Adi đà Phật. Kính bạch quý Thầy. Nếu con muốn thỉnh / mua bộ sách Hợp tuyển lời Phật dạy từ kinh tạng Pali này thì phải làm những gì ạ?
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 210)
Chúng sinh tuy bình đẳng nhưng căn tính bất đồng. Bình đẳng trên chân lý không phải là mọi người ngang hàng bằng nhau.
(View: 241)
Đạo Phật là đạo giác ngộ, có nguồn gốc từ Ấn Độ, do Thái tử Tất Đạt Đa Cồ Đàm (Siddhārtha Gautama) hình thành và sáng lập.
(View: 243)
Hồi đó, khi Đức Phật cùng với Tăng đoàn du hóa tại nước Xá-vệ thì có rất nhiều người trẻ đã phát tâm đi tu. Tôn giả A-nan được giao trách nhiệm...
(View: 343)
Trí Tuệ Bát Nhã, thần thông quảng đại, nhận thức được thực tướng của vạn Pháp. Trí Tuệ (wisdom) bao gồm cả kiến thức bác học, kiến giác, chứng nghiệm, tâm lý, tâm linh...
(View: 315)
Tôi xin dùng lý luận khoa học cùng triết lý nhân văn để giải thích những điều tâm linh của Phật Giáo.
(View: 487)
Hình ảnh Thầy Minh Tuệ xuất hiện trên các mạng xã hội y hệt như một trận bão truyền thông, làm dâng tràn những cảm xúc và suy tưởng.
(View: 344)
Hôm nay chúng ta bắt đầu nghiên cứu chương thứ hai, bàn về những sự thực hành kham khổ, tức là các phương pháp đầu đà.
(View: 309)
Như Lai được định nghĩa trực tiếp ba lần trong Kinh Kim Cương bát nhã ba la mật. Ba lần ấy được nói đến theo thứ tự như sau:
(View: 366)
Kinh Lăng-già tên gọi đầy đủ là Thể Nhập Chánh PhápLăng-già, cuối chương १० सगाथकम्। (10-sagāthakam), biên tập bởi Nanjō Bunyū 南條文雄 (laṅkāvatāra sūtra, kyoto, 1923)
(View: 531)
Bước đầu tiên để bước vào con đường Phật giáo là quy y Tam Bảo, và viên ngọc đầu tiên trong ba viên ngọc mà chúng ta tiếp cận để quy y là Đức Phật, Đấng Giác Ngộ.
(View: 548)
Đạo Phật là đạo của bi trí dũng. Đạo của trí tuệ, của chánh biến tri, và chánh tri kiến chứ không phải không thấy mà tin tưởng mù quáng.
(View: 401)
Phân biệt phước đức và công đức là cần thiết cho việc học và hành đạo Phật.
(View: 418)
Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời.
(View: 488)
Cuộc đời và công việc của Bồ tát được nói trong phần cuối đoạn Đồng tử Thiện Tài gặp đức Di Lặc.
(View: 579)
Trong khi các tín ngưỡng về nghiệp và tái sinhphổ biến vào thời của Đức Phật,
(View: 692)
Đây là ba phạm trù nghĩa lý đặc trưng để bảo chứng nhận diện ra những lời dạy của đức Đạo sư một cách chính xác mà không
(View: 616)
Đi vào Pháp giới Hoa nghiêmđi vào bằng bồ đề tâm thanh tịnh và được cụ thể hóa bằng nguyện và hạnh.
(View: 458)
Nhị đế là từ được qui kết từ các Thánh đế (āryasatayā) qua nhân quả Khổ-Tập gọi là Tục đế
(View: 563)
Quí vị không giữ giới luật có thể không làm hại người khác, nhưng thương tổn tự tánh cuả chính mình.
(View: 673)
Lầu các của Đức Di Lặc tượng trưng cho toàn bộ pháp giới của Phật Tỳ Lô Giá Na; lầu các ấy có tên là Tỳ Lô Giá Na Đại Trang Nghiêm.
(View: 744)
Trong kinh Duy Thức thuộc tạng kinh phát triển, để chỉ cho sự huân tập thành khối nghiệp lực (A Lại Da Thức và Mạc Na Thức,)
(View: 612)
Tín ngưỡng Dược Sư với đại diệnthế giới Lưu ly nằm ở phương Đông mà nó tương tự với các cõi Tịnh độ khác, đều dùng việc
(View: 714)
Hai câu hỏi hiện lên trong đầu tôi khi nghĩ về giáo lý vô thường liên quan đến cuộc đời tôi.
(View: 923)
Lôgic học là một ngành học có mục đích xác định các quy tắc vận hành của tư duy để tìm kiếm sự thực.
(View: 807)
Trong quá trình hình thành và phát triển xã hội, con người luôn khát khao tìm cầu hạnh phúc, thỏa mãn nhu cầu về vật chấttinh thần.
(View: 804)
Tuệ là trí tuệ tức cái biết, thức là nhận thức cũng là cái biết. Cả hai đều là cái biết nhưng có đặc điểm khác nhau.
(View: 916)
Khái niệm Niết-bàn vốn thành hình cách đây hơn 2500 năm. Các học giả và các triết gia khác nhau
(View: 1086)
Ở trên là hai câu đầu trong bài kệ Lục Tổ Huệ Năng khai thị nhân bài kệ của thiền sư Ngọa Luân. Câu chuyện được thuật lại trong Pháp Bảo Đàn Kinh, phẩm Cơ Duyên thứ 7.
(View: 1202)
Chữ “Tăng đoàn” là một thuật ngữ tiếng Phạn, có nghĩa là “cộng đồng” và được sử dụng chủ yếu để chỉ những tín đồ đã xuất gia của Đức Phật,
(View: 1205)
Tóm tắt: Phật giáotôn giáo được biết đến như một hệ thống triết học mang đậm chất tư duy, trí tuệ cùng giá trị đạo đức cao.
(View: 1121)
Mỗi người hiểu về nghiệp theo mỗi kiểu khác nhau tùy vào nhận thức và trải nghiệm bản thân, nhưng phần lớn vẫn chịu ảnh hưởng của cách hiểu trong dân gian về khái niệm của từ này.
(View: 999)
Từ ngàn xưa cho đến thời điểm xã hội phát triển mạnh mẽ về mọi mặt như hiện nay, mặc dù nền văn minh có bước tiến bộ vượt bậc
(View: 994)
iáo lý Duyên khởi được xem như chiếc chìa khóa mở ra kho tàng pháp bảo Phật giáo, vì có thể giải quyết những vấn đề của khổ đau, cả sự sanh ra hay chết đi của con người.
(View: 988)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh tập thứ 14. Kinh văn số 550 gồm 12 quyển. Chữ Hán từ trang 865 đến trang 894, gồm tất cả 29 trang.
(View: 1101)
Những nhu cầu của con người sinh học thì giản dị, khi đói chỉ mong được ăn, khi khát mong được uống, khi mệt mong được nằm,
(View: 1117)
Khi thân thể tiều tụy chỉ còn da bọc xương, những khổ thọ chết người đều đã trải qua,
(View: 1264)
Trong quá trình thuyết giáo của đức Phật, những lời dạy của Ngài không được lưu giữ dưới dạng văn bản chữ viết
(View: 988)
Nhân ngày húy nhật của Hòa thượng Thích Trí Thủ, một trong những vị tông sư hoằng truyền luật học Phật giáo thời cận đại,
(View: 895)
Hành giả tu hành muốn mau đạt đến kết quả như mình mong muốn thì, điều kiện tiên quyết trước hết là chúng ta cần phải chọn lựa pháp môn nào cho thích hợp với căn cơ của mình
(View: 1021)
Trọng tâm của triết học Phật giáohọc thuyết nổi tiếng về tính không - rằng tất cả chúng sinhhiện tượng đều trống rỗng về bản chất hay bản chất cố hữu.
(View: 1138)
Vô phân biệt được nói đến nhiều lần trong Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật.
(View: 1029)
Theo lý Duyên Khởi của đạo Phật, tất cả vạn hữu vũ trụ được hình thành do yếu tố hòa hiệp của nhơn duyên và sẽ đi đến phân ly do duyên tan rã.
(View: 999)
Cuộc chiến đấu mới–Sau khi Đức Phật nhập diệt, hình bóng của ngài vẫn hiện ra trong hàng thế kỷ trong một hang động–một hình bóng rất lớn
(View: 1145)
Như Nietzsche khuyên răn chúng ta hãy lại bắt đầu học làm mới bằng cách để ý đến những việc ‘tầm thường’ và sự vận hành của ‘thân’ để xác định
(View: 1159)
Tôi nghĩ là làm một việc có lý khi bác bỏ tuyên bố của Nietzsche rằng đạo Phật là một dạng của ‘thuyết hư vô thụ động,’ rằng đạo Phật truyền dạy
(View: 1117)
Đặt vấn đề có phải đạo Phật là một dạng của ‘Chủ thuyết hư vô thụ động’ có nghĩa là đặt vấn đề liệu summum bonum[1] của đạo Phật,
(View: 1172)
Dù có nhiều tác phẩm đa dạng về Phật học thích dụng ở Châu Âu thời kỳ trước Nietzsche,
(View: 1201)
Nhân ngày húy nhật của Hòa thượng Thích Trí Thủ, một trong những vị tông sư hoằng truyền luật học Phật giáo thời cận đại,
(View: 1202)
Hành giả tu hành muốn mau đạt đến kết quả như mình mong muốn thì, điều kiện tiên quyết trước hết là chúng ta cần phải chọn lựa pháp môn nào
(View: 1386)
Cửa vào bất nhị, còn gọi là pháp môn bất nhị, từ xa xưa đã được truyền dạy từ thời Đức Phật, chứ không phải là hậu tác của chư tổ Bắc Tông,
(View: 1276)
Tinh thần hòa hiệp là ý nghĩa sống lành mạnh an vui, tinh thần của một khối người biết tôn trọng ý niệm tự tồn, và xây dựng vươn cao trong ý chí hướng thượng.
(View: 2180)
Xuất xứ của Bát Chánh Đạo có hai nguồn là nguồn từ Phật chứng ngộ mà thuyết ra và nguồn được kết tập lại từ các kinh điển
(View: 1386)
Tam tam-muội là chỉ cho ba loại định, tức là ba loại pháp môn quán hành của Phật giáo, được xem như là nguyên lý thực tiễn của Thiền định.
(View: 1503)
Tôi kính lễ bái bậc Chánh giác, bậc tối thắng trong hết thảy các nhà thuyết pháp, đã thuyết giảng Duyên khởibất diệtbất sinh,
(View: 1227)
Thay vì tìm hiểu nguồn gốc tại sao phải chịu luân hồi sinh tử, con người không ngừng tìm kiếm căn nguyên của vũ trụ vạn vật, nơi mình sinh ra;
(View: 1533)
Khi Thái tử Tất-đạt-đa nhận thấy tất cả mọi người dân đang chìm trong đau khổ, và ngay chính bản thân mình rồi cũng phải chịu qui luật già, bệnh, chết
(View: 1411)
Danh từ nghiệp hay karma (skt.) được đề cập thường xuyên trong các luận giải về tư tưởng triết họctôn giáo Ấn-độ.
(View: 1430)
Tứ quả là bốn quả vị sai biệt của các bậc Thánh Thinh Văn thừa, tùy thuộc vào trình độ căn cơ của hành giả đã đạt được sau khi tu tập
(View: 1618)
Sau khi hoàng hậu Ma-da (Mayā) quá vãng, vua Tịnh Phạn (Suddhodana) tục huyền với Mahāpajāpatī Gotami và bà đã xuất gia
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant